Tiêu tai diên thọ Dược Sư Sám Pháp – Quyển hạ

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ Tập 74_ No.1484

TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP – QUYỂN HẠ

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Thân Phật tràn đầy ở Pháp Giới
Hiện khắp trước mặt các chúng sinh
Tuỳ Duyên đến cảm hoá vòng khắp.
Nhưng luôn ở Toà Bồ Đề này
Chư Phật ba đời thương xót chúng sinh, vì họ nói Dược Sư Đạo Trường Sám Pháp.
Nay xin quy mệnh tất cả chư Phật
Nam mô Tỳ Lô-Giá-Na Phật
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời quá khứ
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời hiện tại
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời vị lai
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát
Nam mô Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ Tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đắc-Đại-Thế Bồ-tát
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát
Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát
Nam mô Dược Vương Bồ Tát
Nam mô Dược Thượng Bồ-Tát
Nam mô Di Lặc Bồ-Tát
Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát
Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát
Nam mô ba vạn sáu ngàn Bồ Tát dưới gốc cây Nhạc Âm
Nam mô A-Nan Tôn Giả, tám ngàn Tỳ-Kheo, các Đại Thánh Tăng
Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát
Lễ chư Phật xong, tiếp lại sám hối
Đệ Tử chúng con, từ bên trên đến đây đã sám hối xong. Nên sinh tâm không có
cấu trược, tâm không có giận hại. Đối với tất cả hữu tình, khởi tâm lợi ích an vui, Từ
Bi Hỷ Xả, bình đẳng. Ở đấy, thâu niệm lại Chính Quán, chẳng chặt đứt Kiết Sử, chẳng
trụ ở biển Kiết Sử. Quán tất cả Pháp trống rỗng như Thật Tướng.
Thế nào gọi là quán tất cả Pháp trống rỗng ?
Hành Giả quán kỹ lưỡng, một tâm hiện tại chỉ là vọng tâm tuỳ theo Duyên đã
khởi, Như Tâm ở đây là nhân vào Tâm, cho nên Tâm là chẳng nhân vào Tâm, cũng
nhân vào Tâm, cũng chẳng nhân vào Tâm. Cho nên Tâm là chẳng phải nhân vào Tâm,
chẳng phải chẳng nhân vào Tâm. Cho nên Tâm là bên trong, bên ngoài, khoảng giữa.
Có dấu vết nào ? Tại phương sở nào ? Nhóm như vậy trong mọi loại Nhân Duyên, cầu
Tâm ắt cuối cùng chẳng thể được, như mộng như huyễn, không có tên không có
tướng.
Bấy giờ Hành Giả, bên trên chẳng thấy Tâm là sinh tử, khởi thấy Tâm là Niết
Bàn (Nirvāṇa), đã chẳng được nơi quán (sở quán), cũng chẳng được người quán (năng
quán), chẳng lấy chẳng bỏ, chẳng nương nhờ chẳng giữ gìn, cũng chẳng trụ lặng yên,
chặt đứt đường nói năng, chẳng thể tuyên nói. Quán Tâm, không có Tâm tức tội
phước không có chủ. Tính của tội phước trống rỗng, tức tất cả Pháp đều trống rỗng.
Tâm, không có chỗ của Tâm ( sở tâm) thì Pháp chẳng trụ Pháp.
Tác sám hối đó, gọi là Đại Sám Hối, gọi là Phá hoại tâm thức sám hối. Dùng
Nhân Duyên đó nên Tâm Tâm tịch diệt, cứu cánh chẳng thể đắc cũng chẳng thể
được, tự nhiên vượt qua các Tam Muội (Samādhi) ánh sáng chiếu diệu, vạn Pháp hiển
hiện, thông đạt không có ngại, rộng lớn như Pháp Tính, cứu cánh như hư không. Chỉ
có Nguyện được như điều đã nguyện, mãn Nguyện của Bồ Đề.
_ Chúng Đẳng mỗi mỗi đều vận tâm quy mệnh đỉnh lễ
Nam mô Tỳ Lô-Giá-Na Phật
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời quá khứ
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời hiện tại
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời vị lai
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát
Nam mô Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ Tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đắc-Đại-Thế Bồ-tát
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát
Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát
Nam mô Dược Vương Bồ Tát
Nam mô Dược Thượng Bồ-Tát
Nam mô Di Lặc Bồ-Tát
Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát
Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát
Nam mô ba vạn sáu ngàn Bồ Tát dưới gốc cây Nhạc Âm
Nam mô A-Nan Tôn Giả, tám ngàn Tỳ-Kheo, các Đại Thánh Tăng
Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát
Lễ chư Phật xong, tiếp lại quán Thật Tướng của Tâm. Ở mỗi một Thời, hành
mỗi một Pháp. Hoặc đi hoặc ngồi, hoặc ra vào, đi đại tiểu tiện, rưới quết tẩy giặt, vận
làm cử động, cúi ngửa nhìn nghe…cần phải nhất tâm giữ nhớ Tam Bảo, quán Tâm
Tính trống rỗng. Chẳng được ở khoảng sát na nhớ nghĩ năm Dục, việc đời, sinh tâm
Tà Niệm, với cùng người ngoài nói chuyện luận bàn, buông lung cười đùa, nhìn hình
sắc nghe âm thanh, vướng các Trần Cảnh, khởi nghiệp chẳng lành, không có ghi nhớ,
tạp niệm phiền não, chẳng thể như Pháp tu hành.
Nếu quả Tâm Tâm nối tiếp, chẳng lìa Thật Tướng, chẳng tiếc thân mạng, vì tất
cả chúng sinh hành Pháp sám hối. Đây gọi là chân thật, một lòng tinh tiến dùng Pháp
trang nghiêm
Chính vì thế cho nên Chúng Đẳng lại một lần nữa, cúi năm vóc sát đất, quy
mệnh đỉnh lễ Thường Trụ Tam Bảo
Nam mô Tỳ Lô-Giá-Na Phật
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời quá khứ
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời hiện tại
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời vị lai
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát
Nam mô Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ Tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đắc-Đại-Thế Bồ-tát
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát
Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát
Nam mô Dược Vương Bồ Tát
Nam mô Dược Thượng Bồ-Tát
Nam mô Di Lặc Bồ-Tát
Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát
Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát
Nam mô ba vạn sáu ngàn Bồ Tát dưới gốc cây Nhạc Âm
Nam mô A-Nan Tôn Giả, tám ngàn Tỳ-Kheo, các Đại Thánh Tăng
Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát
_ Lễ chư Phật xong, chí tâm sám hối
Đệ Tử chúng con cùng với tất cả chúng sinh trong Pháp Giới, tù vô thuỷ đến
nay, do ba Chướng ràng buộc, che lấp Tâm cho nên ở các cảnh duyên, vọng sinh tham
dính, ngu si không có Trí, khuyết thiếu Tín Căn, dùng thân miệng ý tạo mọi loại
nghiệp, cho đến nghi ngờ chê bai Chính Pháp, phá phạm Thi La (Śīla: Giới), triển
chuyển thường làm việc chẳng lợi ích. Hoặc trụ Tịnh Địa nhưng chưa tròn Thánh Quả,
lưu chú (sự sinh diệt liên tục trong từng sát na) nhỏ nhiệm, khó được Tam Muội.
Nay gặp Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, mau trừ tội chướng khiến thành
Diệu Giác. Cho nên con chí tâm quy hướng, cúi vầng trán gieo chân thành tỏ bày mọi
tội, xin cầu sám hối. Nguyện xin biển Nguyện Đại Từ, bình đẳng nhiếp thọ, khiến cho
con cùng với tất cả chúng sinh trong Pháp Giới, tự trừ Nghiệp đời trước, thoát khỏi
mọi nạn, phá vỏ Vô Minh, khô cạn sông phiền não, khai ngộ Chính Kiến, thấu suốt
Diệu Tâm, an trụ Bồ Đề, Thường Quang (?Thường Tịch Quang) hiện trước mặt,
không có bệnh an vui, như ưa thích mong cầu tất cả trang nghiêm tuỳ theo tâm đầy đủ,
các Căn thông lợi, đa văn hiểu biết, chu đáo kỹ lưỡng giữ gìn Phạm Hạnh, vào Tam
Ma Địa, dùng vô lượng vô biên phương tiện Trí Tuệ khiến cho các hữu tình được vật
thọ dụng, không có sự thiếu thốn. Khéo tu mọi loại Hạnh của các Bồ Tát, mau chứng
Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề. Đến khi sắp chết, sáng suốt an vui, quyết về Thế Giới
Cực Lạc của Đức Phật Vô Lượng Thọ ở phương Tây, được tám vị Đại Bồ Tát chỉ
bày lối nẻo ấy, tự nhiên hoá sinh ở trong hoa báu, nương vào sự thọ ký của Đức Phật,
được chứng vô lượng Đà La Ni Môn, tất cả Công Đức thảy đều thành tựu.
Sau đó chia thân vô số khắp các cõi ở mười phương, ở trong một niệm cúng
dường tất cả chư Phật trong Pháp Giới. Ở trong một niệm hiện mọi loại Thần Lực, độ
thoát tất cả chúng sinh thành Đẳng Chính Giác.
Hư không có chấm dứt
Nguyện của con không dừng.
_ Sám hối phát nguyện xong, quy mệnh lễ Thường Trụ Tam Bảo
“Nam mô bạc già phạt đế, tỳ sát xã cũ lỗ, bệ lưu ly bát lạt bà, hạt la xà dã, đát
tha yết đa dã, a la hát đế, tam miểu tam bột đà dã
Đát điệt tha: Án, tỳ sát thệ, tỳ sát thệ, tỳ sát xã, tam một yết đế, toa ha”
巧伕 矛丫向包 丞守助 么冰 因爪搏 盲矛全仄伏 凹卡丫出仲照包
屹谷湨后盍伏
凹渰卡 湡 丞守吝 丞守吝 丞守助 屹亙怐包 送扣
Namo bhagavate bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya-prabha-rājāya tathāgatāya
arhate samyaksaṃbuddhāya
Tadyathā: Oṃ _ Bhaiṣaijye bhaiṣaijye bhaiṣaijya samudgate_ svāhā
_ Tán:
Hải hội Dược Sư
Quang Vương rực rỡ
Tám Đại Bồ Tát giáng cát tường
Bảy Phật trợ tuyên dương
Nhật Nguyệt sợ lánh sáng
Phước Thọ luôn an khang
Dược Sư Phật
Dược Sư Phật
Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật
Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật
(Như trước cử Phật Kệ, nhiễu Đàn, niệm Phật, đều quỳ trước Phật, phúng Di
Sơn Phát Nguyện Văn, hồi hướng)
Quy mệnh mười phương Điều Ngự Sư
Diễn dương Pháp thanh tịnh vi diệu
Ba Thừa, bốn Quả, Giải Thoát Tăng
Nguyện ban Từ Bi thương nhiếp thọ.
Đệ Tử (họ tên là….) tự trái ngược Chân Tính, uốn mình vào sông mê, tuỳ theo
sinh tử đã trôi chìm, đuổi theo hình sắc âm thanh nên tham nhiễm. Mười Triền mười
Sử gom chứa thành nhân Hữu Lậu. Sáu Căn sáu Trần vọng làm vô biên tội. Mê mờ
luân chuyển trong biển khổ, chìm đắm trong đường Tà, vướng dính Ngã ham mê
Người, nêu Tà bỏ Chính, chồng chất sinh nghiệp chướng.
Tất cả lỗi lầm, ngưỡng mong Tam Bảo dùng Từ Bi lọc lấy một Tâm mà sám hối.
Nguyện xin Đấng Năng Nhân cứu giúp, bạn lành nâng dắt ra khỏi vực sâu phiền não,
đến bờ kia của Bồ Đề. Đời này, nền Phước, Mệnh Vị… đều nguyện tốt đẹp tôn quý
(xương long). Đời sau, Trí gieo trồng mầm giống linh hoạt, đồng mong cầu tăng đẹp
lạ. Sinh ra ở nước trung tâm, luôn gặp Minh Sư, chính tín xuất gia, đồng chân (thân
đồng tử) vào Đạo, sáu căn thông lợi, ba nghiệp thuần hoà, chẳng nhiễm duyên của đời,
thường tu Phạm Hạnh, chấp trì Giới cấm, bụi nghiệp chẳng thể xấm lấn, nghiêm hộ uy
nghi. Loài cựa quậy, loài bay nhảy không thể gây tổn hại, chẳng gặp tám nạn, chẳng
thiếu bốn duyên.
Trí Bát Nhã đã hiện tiền, chẳng thoái lùi Tâm Bồ Đề, tu tập Chính Pháp, thấu
hiểu Đại Thừa, mở Hạnh Môn của sáu Độ, vượt biển Kiếp của ba Kỳ, dựng cây
phướng Pháp ở nơi nơi, phá lưới nghi ngờ ở lớp lớp, giáng phục Chúng Ma, nối tiếp
nâng cao Tam Bảo, phụng sự chư Phật ở mười phương không có mệt nhọc, tu học tất
cả Pháp Môn thảy đều thông đạt, rộng làm Phước Tuệ, lợi khắp trần sa, được sáu loại
Thần Thông, tròn Phật Quả trong một đời. Sau đó chẳng bỏ Pháp Giới, vào khắp trần
lao, cùng với Tâm Từ của Quán Âm, hành biển Nguyện của Phổ Hiền. Phương khác
cõi này, theo từng loại tuỳ từng hình, ứng hiện sắc thân, diễn dương Diệu Pháp. Nẻo
khổ của Nê Lê (Địa Ngục), trong đường Quỷ đói…hoặc phóng ánh sáng lớn, hoặc hiện
các Thần Biến. Kẻ kia có thấy tướng của Ta, cho đến nghe tên của Ta, đều phát Tâm
Bồ Đề, lìa hẳn khổ luân hồi. Đất của vạc lửa, sông băng biến làm rừng hương. Nẻo
uống nước đồng, ăn sắt thép đều hoá sinh Tịnh Thổ. Loài mang lông đội sừng, mang
nợ chịu oan được dứt hết chua cay đều thấm lợi lạc. Đời có bệnh dịch thì hiện làm cỏ
thuốc, cứu chữa bệnh nặng. Thời đói khát thì hoá làm gạo, lương thực cứu giúp các kẻ
nghèo đói. Chỉ có lợi ích, không có gì không vui thích tôn trọng.
Tiếp oán thân nhiều đời, quyến thuộc hiện còn đều thoát khỏi sự chìm đắp trong
bốn Sinh (trứng sinh, thai sinh, ẩm thấp sinh, hoá sinh), buông bỏ sự ràng buộc yêu
thương trong vạn kiếp… đều cùng với Hàm Sinh, đồng thành Phật Đạo
Hư không có chấm dứt
Nguyện của con không dừng
Hữu Tình với Vô Tình
Đồng viên thành Chủng Trí.
_Kết Đàn:
Lễ Sám Công Đức, Hạnh thù thắng
Vô biên Thắng Phước đều hồi hướng
Nguyện khắp chúng sinh đang chìm đắm
Mau về cõi Phật Vô Lượng Quang
Do Nhân Duyên trên, Phật ba đời
Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Tự Tại
Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật
Ở Thế Giới, hoặc hư không
Tựa hoa sen chẳng dính nước
Tâm trong sạch, hơn nơi ấy
Cúi đầu lễ Vô Thượng Tôn
_ Tự quy y Phật
Xin nguyện chúng sinh
Thể giải Đạo lớn
Phát Tâm vô thượng
_ Tự quy y Pháp
Xin nguyện chúng sinh
Vào sâu Kinh Tạng
Trí Tuệ như biển
_ Tự quy y Tăng
Xin nguyện chúng sinh
Thống lý Đại Chúng
Tất cả không ngại
Kính lễ (Hoà nam:Vandana) chúng Thánh
TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP
_QUYỂN HẠ (Hết)_
Dịch xong một Bộ gồm ba quyển vào ngày 03/02/2010

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*