Tuổi Dậu: Bất Động Tôn Bồ tát

1. Danh hiệu

Tiếng Phạn: अचल , Acala
Tiếng Việt: Bất Động Minh Vương Bồ tát

Là một hộ pháp chủ yếu được thờ phụng trong Kim Cương thừa. Ông được xem là thần hộ vệ chính trong Chân Ngôn Tông của Nhật Bản với tên gọi Fudō Myō-ō, trong Mật tông ở Trung Hoa, Nepal và Tây Tạng gọi là Candarosana.

Bất Động Minh Vương là hoá thân phẫn nộ của Đức Đại Nhật Như Lai để hàng phục những chúng sinh quá cứng đầu và hộ trì tam bảo trong những đời vị lai. Tên gọi khác của Ngài là Bất Động Kim Cang Minh Vương, Bất Động Tôn, Vô Động Tôn, Vô Động Tôn Bồ Tát, mật hiệu là Thường Trụ Kim Cang.

2. Thần chú

Bất Động Minh Vương tâm chú
Namo Samanto Vajra Nai Ham

3. Kinh điển

Một số bộ kinh
8_ Kim Cang Thủ Quang Minh Quán Đảnh Kinh Tối Thắng Lập Ấn Thánh Vô
Động Tôn Đại Oai Nộ Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp Phẩm (No.1199)
9_Để Lị Tam Muội Gia Bất Động Tôn Oai Nộ Vương Sứ Giả Niệm Tụng Pháp
(No.1200)
10_ Để Lị Tam Muội Gia Bất Động Tôn Thánh Giả Niệm Tụng Bí Mật Pháp
(No.1201)
11_ Bất Động Sứ Giả Đà La Ni Bí Mật Pháp (No.1202)
12_Thánh Vô Động Tôn An Trấn Gia Quốc Pháp (No.1203)
13 Thánh Vô Động Tôn Nhất Tự Xuất Sinh Bát Đại Đồng Tử Bí Yếu Pháp Phẩm
(No.1204)
14_Thắng Quân Bất Động Minh Vương 48 Sứ Giả Bí Mật Thành Tựu Nghi Quỹ
(No.1205)

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*