Tuổi Mão: Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát

1. Danh hiệu

Tiếng Phạn: Mañjuśrī
Tiếng Việt: Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát

2. Thần chú

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Bách Tự Chân Ngôn
(Theo Kinh Kim Cương Đỉnh_Du Già Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Pháp)
“Án, khát nga tát đát-phộc (1) tam ma gia ma nỗ bá la gia (2) khát nga tát đát-phộc (3) để phệ nộ bả để sắt-xá (4) niết lý-trụ minh bà phộc (5) tố đổ sử dụ minh bà phộc (6) a noa la cật-đổ minh bà phộc (7) tố bổ sử-dụ minh bà phộc (8) tát phộc tất đề minh, bát-la dã sai (9) tát phộc yết ma tố giả minh (10) chất đa, thất-lợi dược cú lỗ (11) hồng, ha, ha, ha, ha, hộc, bà nga tông (12) tát phộc đát tha nghiệt đa (13) khát nga, ma, minh, môn giả (14) khát nghê bà phộc (15) ma ha tam ma gia, tát đát-phộc, Ác (16)”

Văn Thù Bồ tát Tâm Chú
OM AH RA PA TSA NA DHI – OM A RA PA CA NA DHIH

3. Kinh điển

Một số bộ kinh điển
7_ Phật nói Kinh Đại Thừa Thiện Kiến biến hóa Văn Thù Sư Lợi hỏi Pháp
(No.472)
8_ So sánh Công Đức của tràng hạt trong Mạn Thù Thất Lợi Chú Tạng (No.787) Tr.72
9_ Kim Cương Đỉnh_Va8n Thù Sư Lợi Bồ Tát Pháp (No.1171)
10_ Kim Cương Đỉnh Siêu Thắng Tam Giới Kinh Thuyết Văn Thù Sư Lợi Ngũ
Tự Chân Ngôn Thắng Tướng (No.1172)
11_ Kinh Kim Cương Đỉnh_Phẩm Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Ngũ Tự Tâm Đà La
Ni (No.1173)
12_ Ngũ Tự Đà La Ni Tụng (No.1174)
13_ Kinh Kim Cương Đỉnh_Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Cúng Dường Nghi Quỹ
(No.1175)
14_ Mạn Thù Thất Lợi Đồng Tử Bồ Tát Ngũ Tự Du Già Pháp (No.1176)
15_ Văn Thù Bồ Tát Hiến Phật Đà La Ni Danh Ô Tô Tra (No.1178)
16_ Kinh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Lục Tự Chú Công Năng Pháp (No.1179)
17_ Lục Tự Chú Kinh (No.1180)
18_ Kinh Văn Thù Sư Lợi Căn Bản Nhất Tự Đà La Ni trong Đại Phương Quảng
Bồ Tát Tạng Kinh (No.1181)
19_ Kinh Nhất Tự Chú Vương trong Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Chú Tạng
(No.1182)
20_ Nhất Kế Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử Đà La Ni Niệm Tụng Nghi Quỹ
21_ Đại Thánh Diệu Cát Tường Bồ Tát Bí Mật Bát Tự Đà La Ni Tu Hành Mạn
Trà La Thứ Đệ Nghi Quỹ Pháp (No.1184)
22_ Phật nói Kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tàng Đà La Ni (No.1185A)
23_ Phật nói Kinh Diệu Cát Tường Bồ Tát Đà La Ni (No.1186)
24_ Phật nói Tối Thắng Diệu Cát Tường Căn Bản Trí Tối Thượng Bí Mật Nhất
Thiết Danh Nghĩa Tam Ma Địa Phần (No.1187)
25_Văn Thù Sở Thuyết Tối Thượng Danh Nghĩa Kinh (No.1188)
26_ Kinh Đại Phương Quảng Bồ Tát Tạng Văn Thù Sư Lợi Căn Bản Nghi Quỹ
(No.1191)
27_ Diệu Cát Tường Bình Đẳng Du Già Bí Mật Quán Thân Thành Phật Nghi Quỹ
(No.1193)
28_ Diệu Cát Tường Bình Đẳng Quán Môn Đại Giáo Vương Kinh_ Lược Xuất
Hộ Ma (No.1194)
29_ Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Tán Phật Pháp Thân Lễ (No.1195)
30_ Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Cát Tường Già Đà (No.1196)
31_ Phật nói Văn Thù Sư Lợi 108 Danh Phạn Tán (No.1197)
32_ Thánh Giả Văn Thù Sư Lợi Phát Bồ Đề Tâm Nguyện Văn (No.1198)
33_ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Giáo Vương Kinh_Phẩm Kim Xí Điểu Vương
(No.1276)
34_ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vô Tướng Thập Lễ (No.2844)

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*