Tuổi Ngọ: Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát

1. Danh hiệu

Tiếng Phạn: महास्थामप्राप्त, Mahāsthāmaprāpta
Tiếng Việt: Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát

Còn gọi là Đắc Thế Chí Bồ Tát. Tiếng Phạn là Ma Ha Na Bát, vị có đại lực, ngồi bên phải của Đức A Di Đà, tiêu biểu cho trí tuệ lớn lao của chư Bồ Tát (Ngài là một ngôi trong A Di Đà Tam Tôn, tiêu biểu cho trí tuệ, trong khi Đức Quán Thế Âm tiêu biểu cho từ bi. Từ bi và trí tuệ kết hợp lại thành ngôi chánh giác, tức là ngôi vị của Đức Phật A Di Đà)

2. Thần chú

Đại Thế Chí Bồ tát tâm chú
Om ba sha pei om ba zha chan cha ma ha luo ka na om pei

3. Kinh điển

Một số bộ kinh tiêu biểu
– Kinh Hoa Nghiêm
– Kinh Thủ Lăng Nghiêm phẩm Đại Thế Chí niệm Phật viên thông chương
– Kinh Đại A Di Đà quyển thượng
– Kinh Bi Hoa quyển 2
– Đại Kinh Nhật Sớ quyển 13

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*