Tuổi Sửu, Dần: Bồ tát Hư Không Tạng

1. Danh hiệu

Tiếng Phạn: ākāśagarbha
Tiếng Việt: Nam mô Hư Không Tạng Bồ tát

2. Thần chú

Năng Mãn Chư Nguyện Hư Không Tạng Bồ tát Tối Thắng Tâm Đà La Ni
(Theo phẩm Thành Tựu Tất Cả Nghĩa, kinh Kim Cương Đỉnh)
Nam mâu a ca xả yết bà gia. An a lợi ca ma lợi mộ lợi toa phộc ha.
Đức Phật dạy: người trì tụng thần chú này luôn được Hư Không Tạng Bồ tát tùy thuận thủ hộ, khiến các hữu tình thường thấy nơi vui thích, tất cả tai vạ đau khổ thảy đều tiêu trừ, thường sinh làm Người, Trời và không sinh vào nẻo ác.

Niệm danh hiệu Hư Không Tạng Bồ tát và thần chú Hư Không Tạng
Nam mô Hư Không Tạng Bồ tát Ma Ha Tát
A Di La Xà bệ kiềm Phù sa xà bệ da. Bà nại xà bệ Bác xí Sa mê ba tra La xà bệ ta nại Bà la bệ. Tát đa la Già la ni Hưu ma Hưu ma Ma ha. Già lâu ni ca Sa bà ha

3. Kinh điển

Các Kinh Điển có liên quan đến Hư Không Tạng Bồ Tát được ghi nhận trong Bộ Đại Chính Tân Tu như sau:
1_ Đại Tập Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Sở Vấn Kinh (No.404) gồm 6 quyển, do ngài Bất Không dịch
2_ Hư Không Tạng Bồ Tát Kinh (No.405) một quyển, do ngài Phật Đà Gia Xá
dịch
3_ Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú Kinh (No.406) một quyển, mất tên người
dịch.
4_ Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú Kinh (No.407) một quyển, do ngài Đàm Ma Mật Đa dịch.
5_ Hư Không Dựng Bồ Tát Kinh (No.408) gồm 2 quyển, do ngài Xà Na Quật Đa dịch
6_ Quán Hư Không Tạng Bồ Tát Kinh (No.409) một quyển, do ngài Đàm Ma Mật Đa dịch.
7_ Hư Không Tạng Bồ Tát Năng Mãn Chư Nguyện T ối Thắng Tâm Đà La Ni Cầu Văn Trì Pháp (No.1145) một quyển, do ngài Thiện Vô Uý dịch
8_ Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Niệm Tụng Pháp (No.1146) một quyển, do ngài Bất Không dịch
9_ Thánh Hư Không Tạng Bồ Tát Đà La Ni Kinh (No.1147) một quyển, do ngài Pháp Thiên dịch
10_ Phật Thuyết Hư Không Tạng Bồ Tát Đà La Ni (No.1148) một quyển, do ngài Pháp Hiền dịch
11_ Ngũ Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Tốc Tật Đại Thần Nghiệm Bí Mật Thức Kinh (No.1149) một quyển, do ngài Kim Cương Trí dịch
12_ Bát Đại Bồ Tát Mạn Trà La Kinh (No.1167) một quyển, do ngài Bất Không dịch
13_ Phật Thuyết Đại Thừ a Bát Đại Thừa Bát Đại Mạn Noa La Kinh (No.1168A) một quyển, do ngài Pháp Hiền dịch
14_ Bát Mạn Trà La Kinh (No.1168B) một quyển, không biết tên người dịch.
15_ Thất Phật Bát Bồ Tát Sở Thuyết Đại Đà La Ni Thần Chú Kinh (No.1332) gồm 4 quyển, mất tên người dịch
16_ Hư Không Tạng Bồ Tát Vấn Thất Phật Đà La Ni Chú Kinh (No.1333) một quyển, mất tên người dịch
17_ Nh ư Lai Phương Tiện Thiện Xảo Chú Kinh (No.1334) một quyển, do ngài Xà Na Quật Đa dịch
18_ Phật Thuyết Như Ý Hư Không Tạng Bồ Tát Đà La Ni Kinh (Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_No.192) một quyển, do ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch.

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*