Tuổi Thìn, Tỵ: Đức Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát

1. Danh hiệu

Tiếng Phạn: Samantabhadra
Tiếng Việt: Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát

2. Thần chú

Phổ Hiền Bồ tát Đà La Ni chú:
(Theo Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 7, phẩm 28)

A đàn địa (1) đàn đà bà địa (2) đàn đà bà đế (3) đàn đà cưu xá lệ (4) đàn đà tu đà lệ (5) tu đà lệ (6) tu đà la bà để (7) phật đà ba thiên nỉ (8) tát bà đà la ni, a bà đa ni (9) tát bà bà sa, a bà đa ni (10) tu a bà đa ni (11) tăng già bà lý xoa ni (12) tăng già niết già đà ni (13) a tăng kì (14) tăng già ba già địa (15) đế lệ a nọa tăng già đâu lược, a la đế bà la đế (16) tát bà tăng già tam ma địa già lan địa (17) tát bà đạt ma tu ba lợi sát đế (18) tát bà tát đỏa, a nậu lâu đà kiều xá lược, a (Nậu) già địa (19) tân a tỳ cát lợi địa đế (20)”

Phổ Hiền Tâm Chú
OM VAJRA SATTVA HUM

3. Kinh điển

Một số bộ kinh tiêu biểu
3_ Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm_Phẩm Nhập Bất Tư Nghị Giải
Thoát Cảnh Giới_ Phổ Hiền Hạnh Nguyện (Gia Hưng Tạng, No.B044)
3_ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa_Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát_Phẩm 28 (No.262)
4_ Phật nói Kinh: Pháp Quán Hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát (No.277)
5_ Phổ Hiền Hạnh Nguyện Tán (No.297)
6_ Đại Phương Quảng Phổ Hiền Sở Thuyết Kinh (No.298)
7_ Kinh Tam Mạn Đà Bạt Đà La Bồ Tát (No.483)
8_ Phật nói Kinh Phổ Hiền Mạn Noa La (No.1126)
9_ Phật nói Kinh Phổ Hiền Đà La Ni (No.1127)
10_ Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Niệm Tụng Pháp (No.1133)
11_Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Kinh Pháp (No.1134A)
12_ Kinh Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni (No.1134B)
13_Phật nói Kinh Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni
(No.1135)
14_Phật nói Kinh Nhất Thiết Chư Như Lai Tâm Quang Minh Gia Trì Phổ Hiền
Bồ Tát Diên Mệnh Kim Cương Tối Thắng Đà La Ni (No.1136)
15_Phổ Hiền Bồ Tát Phát Nguyện Văn (Tục Tạng Kinh_No.914)

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*