Tuổi Tý – Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay

1. Danh hiệu

Tiếng Phạn: अवलोकितेश्वर

Tiếng Việt: Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ tát

Niệm Bồ tát Quan Thế Âm

2. Thần chú

Lục tự Đại Minh Chú
(Theo kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương)
Om Mani Padme Hum

Đại Minh Chú tiếng Việt – Thầy Trí Thoát tụng

Đại Minh Chú phiên âm tiếng Phạn

Đại Bi Thần Chú
(theo Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà-la-ni)
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.
Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô Yết-đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha. Ma ha tất đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a tất đà dạ ta-bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị da bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha. (3 lần)

Chú Đại Bi phiên âm tiếng Phạn
Na-mo rat-na tra-ya ya. Na-mah arya-gna-na sa-ga-ra vai-ro cha-na Byu-ha
ra-ja-ta ta-tha ga-ta-ya ar-ha-te sam-yak-sam-buddha-ya Na-mah sar-va ta-tha ga-te-bhayh ar-ha te-bhayh sam-yak-sam-buddha-bhayh Na-mah arya-ava-lo-ki-te shya-ra-ya bodhi-sa-ttva-ya ma-ha sa-ttva-ya Ma-ha kha-ru-ni-kha-ya tadya-that om-dha-ra-dha-ra dhi-ri-dhi-ri Dhu-ru-dhu-ru itie-vi-tie cha-lae cha-lae pra-cha-lae pra-cha-lae Ku-su-mae ku-su-ma-va-rae
ilae-mae-lae che-tae jva-lam apa-na-ya sva-hah

3. Kinh điển

Kinh điển nói về Bồ tát Quan Thế Thế Âm rất nhiều, trong một bài viết không thể kể hết. Một số kinh điển được sử dụng đọc tụng hàng ngày nhiều nhất:

– Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Phổ Môn

– Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

– Phật Nói Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

– Kinh Quán Thế Âm Bồ tát thọ ký

– Kinh Bản Duyên Vãng Sanh Tịnh Thổ của Bồ tát Quan Thế Âm

– Thánh Quán Tự Tại Bồ tát Tâm Chân Ngôn Du Già Quán Hạnh Nghi Quỹ

– Kinh Quán Thế Âm Bồ tát cứu khổ

– Tán Quán Thế Âm Bồ tát tụng

– Thánh Tự Tại Bồ tát Công Đức Tán

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*