Thích Ca Mâu Ni Thần Chú – Shakyamuni mantra

ཨོཾ་མུ་ནི་མུ་ནི་མ་ཧཱ་མུ་ནི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

Tadyathā: Oṃ Muni Muni Mahāmuni Śākyamuni Svāhā

Thát Dà Tha: Ốm, Mun Nì, Mun Nì, Ma Ha Mun Nì, Sắc Da Mun Nì, Sô Ha

Shakyamuni mantra

Oṃ muni muni mahāmuni śākyamuni svāhā

Om muni muni mahamuni shakyamuni svaha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *