[tải xuống định dạng PDF – mediafire] – DIỆU PHÁP DƯỢC SƯ

NAM MÔ DƯỢC SƯ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT

——-0O0——-

THẤT PHẬT DƯỢC SƯ TỤNG NIỆM NGHI QUỸ-QTHƯỢNG

THẤT PHẬT DƯỢC SƯ TỤNG NIỆM NGHI QUỸ-QHẠ

DƯỢC SƯ NGHI QUỸ NHẤT CỤ

DƯỢC SƯ NHƯ LAI TỤNG NIỆM NGHI QUỸ

DƯỢC SƯ NHƯ LAI QUÁN HẠNH NGHI QUỸ PHÁP

DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG TIÊU TRỪ TAI NẠN

THẤT PHẬT DƯỢC SƯ TNNQ CÚNG DƯỜNG PHÁP

THẤT PHẬT DƯỢC SƯ THẤT PHẬT NGHI QUỸ KINH

THẤT PHẬT DƯỢC SƯ CDNQ NHƯ Ý VƯƠNG KINH

THIỀN QUÁN VÀ TRÌ TỤNG THẦN CHÚ DƯỢC SƯ

PHÁP TU QUÁN TƯỞNG ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

DƯỢC SƯ TAM MUỘI HÀNH PHÁP

TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP-QTHƯỢNG

TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP-QTRUNG

TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP-QHẠ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *