Home / PHẬT HỌC CƠ BẢN / Tài liệu tu học / Ebooks Phật học / [tải xuống định dạng PDF – mediafire] – DIỆU PHÁP DƯỢC SƯ

[tải xuống định dạng PDF – mediafire] – DIỆU PHÁP DƯỢC SƯ

NAM MÔ DƯỢC SƯ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT

——-0O0——-

THẤT PHẬT DƯỢC SƯ TỤNG NIỆM NGHI QUỸ-QTHƯỢNG

THẤT PHẬT DƯỢC SƯ TỤNG NIỆM NGHI QUỸ-QHẠ

DƯỢC SƯ NGHI QUỸ NHẤT CỤ

DƯỢC SƯ NHƯ LAI TỤNG NIỆM NGHI QUỸ

DƯỢC SƯ NHƯ LAI QUÁN HẠNH NGHI QUỸ PHÁP

DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG TIÊU TRỪ TAI NẠN

THẤT PHẬT DƯỢC SƯ TNNQ CÚNG DƯỜNG PHÁP

THẤT PHẬT DƯỢC SƯ THẤT PHẬT NGHI QUỸ KINH

THẤT PHẬT DƯỢC SƯ CDNQ NHƯ Ý VƯƠNG KINH

THIỀN QUÁN VÀ TRÌ TỤNG THẦN CHÚ DƯỢC SƯ

PHÁP TU QUÁN TƯỞNG ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

DƯỢC SƯ TAM MUỘI HÀNH PHÁP

TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP-QTHƯỢNG

TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP-QTRUNG

TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP-QHẠ

   • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *