[tải xuống định dạng PDF – mediafire] – DIỆU PHÁP DƯỢC SƯ

NAM MÔ DƯỢC SƯ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT

——-0O0——-

THẤT PHẬT DƯỢC SƯ TỤNG NIỆM NGHI QUỸ-QTHƯỢNG

THẤT PHẬT DƯỢC SƯ TỤNG NIỆM NGHI QUỸ-QHẠ

DƯỢC SƯ NGHI QUỸ NHẤT CỤ

DƯỢC SƯ NHƯ LAI TỤNG NIỆM NGHI QUỸ

DƯỢC SƯ NHƯ LAI QUÁN HẠNH NGHI QUỸ PHÁP

DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG TIÊU TRỪ TAI NẠN

THẤT PHẬT DƯỢC SƯ TNNQ CÚNG DƯỜNG PHÁP

THẤT PHẬT DƯỢC SƯ THẤT PHẬT NGHI QUỸ KINH

THẤT PHẬT DƯỢC SƯ CDNQ NHƯ Ý VƯƠNG KINH

THIỀN QUÁN VÀ TRÌ TỤNG THẦN CHÚ DƯỢC SƯ

PHÁP TU QUÁN TƯỞNG ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

DƯỢC SƯ TAM MUỘI HÀNH PHÁP

TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP-QTHƯỢNG

TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP-QTRUNG

TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP-QHẠ

 

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*