[Download-mediafire] KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT – thầy Nhật Quang tụng

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

—o0o—

BỘ PHÁP ÂM TỤNG

KINH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

THẦY NHẬT QUANG TỤNG

TRỌN BỘ GỒM 14 PHẨM VỚI 20 BĂNG

MỜI QUÝ VỊ KÍCH VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI XUỐNG

.
.
.
.

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*