[tải xuống máy tính định dạng mp3 – mediafire] – KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ – quý thầy THÍCH HUỆ DUYÊN tụng

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

——–0O0——–

MỜI QUÝ VỊ KÍCH CHỌN ĐỂ TẢI XUỐNG

Phiên bản 15MB/băng: BĂNG 1BĂNG 2

Phiên bản 5MB/băng: BĂNG 1BĂNG 2

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

8 Comments on [tải xuống máy tính định dạng mp3 – mediafire] – KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ – quý thầy THÍCH HUỆ DUYÊN tụng

  1. mat khau la gi xin TTLL chi giup cach xin dang nhap .cam on TTLL

Leave a comment

Your email address will not be published.


*