1) Phật Thích Ca Mâu Ni ở giữa: Sakyamuni Buddha in the center. 2) Văn Thù bên trái: Manjusri on the left. 3) Phổ Hiền bên phải: Samantabhadra