Tôn ảnh Tam Thánh Sa Bà | Images of The three divinities in this Saha world right now.

1. Phật Thích Ca ở giữa. Shakyamuni Buddha on the center. 2. Bồ tát Địa Tạng bên trái. Kṣitigarbha Bodhisattva on the left 3. Bồ tát Quan Thé Âm bên phải. Avalokiteśvara Bodhisattva on the right