Tôn ảnh mừng Phật Đản | Images of celebration of Sakyamuni Buddha's Birthday

NAM MÔ SA BÀ THẾ GIỚI TAM GIỚI ĐẠO SƯ TỨ SANH TỪ PHỤ NHÂN THIÊN GIÁO CHỦ THIÊN BÁCH ỨC HÓA THÂN BỔN SƯ HÒA THƯỢNGTHÍCH CA MÂU NI PHẬT | NAMO SAKYAMUNI BUDDHA

Tôn ảnh Phật Thích Ca và hai vị Tôn Giả A Nan, Ca Diếp | Images of Shakyamuni Buddha and Two Great Disciples: Ananda, Mahakasyapa

1. Đức Phật Thích Ca ở giữa. Shakyamuni Buddha on the center. 2. Tôn giả A Nan bên trái. Ananda on the left 3. Tôn giả Ca Diếp bên phải. Mahakasyapa on the right.

Tôn ảnh Tam Thánh Sa Bà | Images of The three divinities in this Saha world right now.

1. Phật Thích Ca ở giữa. Shakyamuni Buddha on the center. 2. Bồ tát Địa Tạng bên trái. Kṣitigarbha Bodhisattva on the left 3. Bồ tát Quan Thé Âm bên phải. Avalokiteśvara Bodhisattva on the right