Tag: Bodhisattva

Tôn ảnh Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay – Images of Thousand-armed and Thousand-eyed Avalokiteshvara Bodhisattva – 3 of 3

Tôn ảnh Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay – Images of Thousand-armed and Thousand-eyed Avalokiteshvara Bodhisattva – 2 of 3

Tôn ảnh Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay – Images of Thousand-armed and Thousand-eyed Avalokiteshvara Bodhisattva – 1 of 3

Tôn ảnh đen trắng Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay – Black – white images of Thousand-armed and Thousand-eyed Avalokiteshvara Bodhisattva

Tôn ảnh đen trắng Bồ tát Quan Thế Âm | Black – white images of Avalokiteśvara Bodhisattva

Tôn ảnh 12 Đại Nguyện của Bồ tát Quan Thế Âm – Images of 12 vows of Avalokiteśvara Bodhisattva – version 3

 

Tôn ảnh 12 Đại Nguyện của Bồ tát Quan Thế Âm – Images of 12 vows of Avalokiteśvara Bodhisattva – version 2

Tôn ảnh 12 Đại Nguyện của Bồ tát Quan Thế Âm – Images of 12 vows of Avalokiteśvara Bodhisattva – version 1