Home / Tag Archives: Ca Di

Tag Archives: Ca Di

Phẩm thứ chín – Trí tuệ

TỊCH THIÊN (Sàntideva) PHƯƠNG THỨC THỰC HÀNH HẠNH BỒ TÁT (Bodhicharyàvatàra) Chuyển tiếng Việt: Giác Nguyên Phẩm thứ chín TRÍ TUỆ 1- Phẩm này rất trọng yếu. Phật lấy Huệ khai thông. Người muốn dứt các khổ. Tu Tuệ giác Tánh không. 2- Gồm có hai sự thật: Đế tục …

Đọc chi tiết

Nói ác khẩu bị đọa làm khỉ

Đây là câu chuyện đức Phật dạy về quả báo của ác khẩu; ngày xưa trong thành Xá Vệ có một người giàu, tên gọi là Sư Chất, đã hơn 40 tuổi rồi mà chưa có con. Hai vợ chồng rất lo lắng, đến nhà Bà La Môn xin bốc …

Đọc chi tiết