Home / Tag Archives: Ch Th

Tag Archives: Ch Th

Phẩm thứ hai – Sám hối nghiệp tội

TỊCH THIÊN (Sàntideva) PHƯƠNG THỨC THỰC HÀNH HẠNH BỒ TÁT (Bodhicharyàvatàra) Chuyển tiếng Việt: Giác Nguyên Phẩm thứ hai SÁM HỐI NGHIỆP TỘI 1. Vì muốn thường hành Tâm bảo trân. Nay con hiến lễ Phật Từ tôn. Cúng dường Diệu pháp không nhơ nhiễm. Biển Đức Thánh Hiền, Bồ …

Đọc chi tiết

Bài văn khấn trong lễ Phật

– Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Hôm nay là ngày….. tháng….. năm……………………………………….. …. Tín chủ con là ………………………………………….. ………………………………………….. …. Ngụ tại……………………………………….. ………………………………………. Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi chùa.

Đọc chi tiết