Home / Tag Archives: Ch Thi

Tag Archives: Ch Thi

Kinh Thập Thiện giảng giải – HT Thanh Từ – Giảng kinh văn 12 Tà kiến

KINH THẬP THIỆN GIẢNG GIẢI Hoà Thượng Thích Thanh Từ Thiền Viện Thường Chiếu 1997 TÀ KIẾN ÂM: Phục thứ Long vương, nhược ly tà kiến, tức đắc thành tựu thập công đức pháp. Hà đẳng vi thập? Nhất : Đắc chân thiện ý lạc, chân thiện đẳng lữ. Nhị …

Đọc chi tiết

[0179] KINH NGÂN SẮC NỮ

KINH NGÂN SẮC NỮ Hán dịch:Đời Nguyên Ngụy, Đại sư Phật-đà-phiển-đa,người Thiên trúc Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh —o0o— Tôi nghe như Vầy: Một thời Bà-ca-bà ở tại rừng cây Kỳ-đà, vườn cấp cô độc, nước Xá-vệ, cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo. …

Đọc chi tiết

[0165] KINH NHÂN DUYÊN CỦA VUA ĐẢNH SINH

PHẬT NÓI KINH NHÂN DUYÊN CỦA VUA ĐẢNH SINH Hán dịch: Đời Tống, Sa-môn Thí Hộ Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh —o0o— QUYỂN I Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật Thế Tôn ở tại khu lâm viên Kỳ-đà, cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. Vua …

Đọc chi tiết

[0155] KINH BỒ TÁT BẢN HẠNH

KINH BỒ TÁT BẢN HẠNH Hán dịch: Mất tên người dịch – Phụ vào dịch phẩm đời Đông Tấn Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh QUYỂN THƯỢNG Nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở tại khu lâm viên thái tử Kỳ-đà, cấp cô độc thuộc nước …

Đọc chi tiết