[BBC] The Life of Sakyamuni Buddha – Cuộc đời Đức Phật – Phụ đề tiếng Việt

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 2562 CELEBRATION OF THE BUDDHA’S BIRTHDAY – BUDDHIST CALENDAR 2562 Phim do đài BBC – Mỹ sản xuất. Tải xuống video định dạng mkv | Click here to download the movie as .mkv

[Animation] Cuộc đời Đức Phật thuyết minh tiếng Việt, Phụ đề tiếng Anh – Vietnamese film of the Buddha’s life, English subtitle

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 2562 – CELEBRATION OF THE BUDDHA’S BIRTHDAY – BUDDHIST CALENDAR 2562 Mời tải xuống video tại đây | Click here to download file as .mkv

[Animation] Cuộc đời Đức Phật thuyết minh tiếng Việt, Phụ đề tiếng Anh – Vietnamese film of the Buddha’s life, English subtitle

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 2562 – CELEBRATION OF THE BUDDHA’S BIRTHDAY – BUDDHIST CALENDAR 2562 Mời tải xuống video tại đây | Click here to download file as .mkv

Kinh điển mô tả Đức Phật Đản Sanh | Sources of the Buddha’s birthday

Các bộ kinh mô tả về Đức Phật Đản Sanh bao gồm | Sources of the Buddha’s birthday: – Kinh Nalaka (Nalaka Sutta) thuộc Kinh Tập (Sutta Nipata) – Kinh Đại Bổn (Mahāpadāna Sutta) thuộc kinh Trường bộ (Nikaya Sutta) – kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp (Acchariya-abbhutadhamma Sutta) thuộc kinh Trung bộ (Majjhima … Read moreKinh điển mô tả Đức Phật Đản Sanh | Sources of the Buddha’s birthday

Kinh điển mô tả Đức Phật Đản Sanh | Sources of the Buddha’s birthday

Các bộ kinh mô tả về Đức Phật Đản Sanh bao gồm | Sources of the Buddha’s birthday: – Kinh Nalaka (Nalaka Sutta) thuộc Kinh Tập (Sutta Nipata) – Kinh Đại Bổn (Mahāpadāna Sutta) thuộc kinh Trường bộ (Nikaya Sutta) – kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp (Acchariya-abbhutadhamma Sutta) thuộc kinh Trung bộ (Majjhima … Read moreKinh điển mô tả Đức Phật Đản Sanh | Sources of the Buddha’s birthday