Đại nguyện của Địa Tạng Bồ tát

1) Ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hại loài sinh vật, thời dạy rõ quả báo vì ương lụy đời trước mà phải bị chết yểu 2) Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời ngài dạy rõ quả báo nghèo khốn khổ sở 3) Nếu gặp kẻ tà dâm thời ngài dạy rõ … Read moreĐại nguyện của Địa Tạng Bồ tát

[smr] Kinh điển và Pháp tu Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát

Do đất hay chuyên chở vạn vật, giúp cho vạn vật sinh sôi nảy nở, hàm chứa vô số nguồn lợi, tiền tài, vật báu…cho nên Địa Tạng là vị Bồ Tát biểu thị cho kho báu tiềm ẩn trong Đại Địa, hay chuyên chở mọi khổ nạn của tất cả chúng sinh, khiến cho họ phát triển căn lành, được tài bảo vô tận, tròn đủ Phước Đức (Puṇya) Trí Tuệ (Prajñā).

Read more[smr] Kinh điển và Pháp tu Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát

Kinh Địa Tạng Bồ tát Đà Ra Ni

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT ĐÀ RA NI
Sa-môn Thích Viên Đức dịch từ Hán ra Việt (1976)

Như thật tôi nghe: Một thời đức Phật ngự ở chỗ Mâu-ni tiên tại núi Khư-la-đề-gia, cùng chúng đại Tỳ-khưu, đầy đủ vô lượng vô số Thanh văn đại chúng, Bồ-tát Ma-ha-tát vô lượng vô biên không thể tính kể.
Đã nói kinh Nguyệt Tạng xong, lúc bấy giờ phương Nam có mây tuôn mưa đại hươngthơm, mưa hương thơm lớn, mây mưa hoa lớn, mưa các hoa lớn, mây mưa vô lượng anh lạc, mưa các thứ anh lạc, mây mưa đại y,mưa các đại y.

Read moreKinh Địa Tạng Bồ tát Đà Ra Ni

Phật nói kinh Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát

PHẬT NÓI KINH DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

Hán dịch: Không rõ tên người dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại núi Khư Đà La (Khadiraka) cùng với chúng Đại Tỳ Khưu gồm một vạn hai ngàn người đến dự. Bồ Tát gồm có ba vạn sáu ngàn người đến dự. Tất cả chư Thiên (Deva) với hàng Rồng (Nāga), Dạ Xoa (Yakṣa), Người (Manuṣya), Phi Nhân (Amanuṣya)…các hàng Luân Vương (cakra-varti-rājan:Chuyển Luân Vương), Kim Luân, Ngân Luân từ mười phương đi đến
Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Hạnh Vô Y (anālambya:không có dính mắc, không có chỗ nương dựa) của Đại Thừa đó xong. Thời có vị Đế Thích (Indra) tên là Vô Cấu Sinh (Vimala-saṃbhava) bạch Phật rằng: “Con muốn hộ giúp cho đời. Nếu sau khi Đức Phật diệt độ, làm thế nào để nhổ bứt cứu giúp cho chúng sinh trong thời Mạt Pháp ?”

Read morePhật nói kinh Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát

Mười ngày trai của Địa tạng Bồ tát

Đại Tạng Kinh _ Tập 85_ No.2850

MƯỜI NGÀY TRAI CỦA ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

Hán văn: Không rõ tên người dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

1_ Ngày mồng một có Đồng Tử giáng hạ, niệm Định Quang Như Lai thì chẳng bị vướng vào Địa Ngục Đao Sinh, giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong bốn mươi kiếp
2_ Ngày mồng tám có Thái Tử giáng hạ, niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Phật thì chẳng bị vướng vào Địa Ngục Phẩn Thỉ, giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong ba mươi kiếp
3_ Ngày 14 có Sát Mệnh giáng hạ, niệm một ngàn vị Phật đời Hiền Kiếp thì chẳng bị vướng vào Địa Ngục Hoạch Thang , giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong một ngàn kiếp.
4_ Ngày 15 có Ngũ Đạo Đại Tướng Quân giáng hạ, niệm A Di Đà Phật thì chẳng bị đọa vào Địa Ngục Hàn Băng, giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong hai trăm kiếp.

Read moreMười ngày trai của Địa tạng Bồ tát

Phật nói Kinh Địa Tạng Bồ tát Đà La Ni

Mật Tạng Bộ 3 _ No.1159B (Tr.655 _ Tr.660)

PHẬT NÓI KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT ĐÀ LA NI

Sưu tập Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại núi Khư La Đề Gia (Khadiraka) là nơi cư trú của Mâu Ni Tiên (Muṇi-ṛṣi) cùng với chúng Đại Tỳ Khưu, vô lượng vô số đại chúng Thanh Văn, vô lượng vô biên Bồ Tát Ma Ha Tát không thể tính đếm được cùng đến dự
Nói Nguyệt Tạng xong. Bấy giờ ở phương Nam có đám mây hương lớn tuôn mưa thơm lớn, đám mây hoa lớn tuôn mưa hoa lớn, đám mây vô lượng Anh Lạc (Maktāhāra) tuôn mưa mọi loại Anh Lạc, đám mây quần áo lớn tuôn mưa quần áo lớn
Ở núi Khư La Đề Gia là nơi cư trú của Mâu Ni Tiên thảy đều tràn khắp các cơn mưa lớn ấy. Đám mây lớn dầy đặc tuôn mưa hương, hoa, quần áo, Anh Lạc…. cũng nói vô lượng Pháp Âm (Dharma-svara)

Read morePhật nói Kinh Địa Tạng Bồ tát Đà La Ni

Kinh Bách Thiên Tụng Đại Tập Bài Tán Địa Tạng Bồ Tát Thỉnh Hỏi Pháp Thân

Đại Tạng Kinh_Tập 13_ No.413

KINH BÁCH THIÊN TỤNG ĐẠI TẬP
BÀI TÁN ĐỊA TẠNG BỒ TÁT THỈNH HỎI PHÁP THÂN

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH
_Quy mệnh lễ Pháp Thân (Dharma-kāya) Trụ ở các hữu tình
Ấy do không biết khắp Luân hồi ở ba Hữu (ba cõi) Tính ấy tức sinh tử
Khi tịnh lại cũng thế
_Thanh tị nh là Niết Bàn (Nirvaṇa) Cũng tức là Pháp Thân (Dharma-kāya) Ví như sữa xen tạp
Chẳng thể được Ðề Hồ (sarpirmaṇḍa) Như phiền não (Kleśa) xen tạp
Chẳng thể thấy Pháp Giới (Dharma-dhātu) _Ví như sữa sạch xong
Bơ tinh di ệu không dơ Như sạch phiền não ấy Pháp Giới rất thanh tịnh Như đèn trong bình ấy
Ánh sáng không chỗ có (ánh sáng không thể chiếu ra ngoài) Như trong bình phiền não

Read moreKinh Bách Thiên Tụng Đại Tập Bài Tán Địa Tạng Bồ Tát Thỉnh Hỏi Pháp Thân