giới luật

[T1422a] Di Sa Tắc Ngũ Phần Giới Bổn

Tháng Ba 11, 2019 | 0 Comments

DI SA TẮC NGŨ PHẦN GIỚI BỔN (BIỆT BẢN) Hán dịch: Đời Lưu Tống, Tam tạng Phật Đà Thập, người nước Kế Tân. Việt dịch: Linh Sơn Pháp [...]