Home / Tag Archives: Hoa Nghi

Tag Archives: Hoa Nghi

Pháp Tu Sám Hối – Kinh Tâm

“Phàm tất cả chúng sinh còn xuống lên trong ba cõi, lăn lộn trong sáu đường thì không một loài nào được hoàn toàn trong sạch, không một giống nào dứt hết tội lỗi sai lầm” Chúng ta sinh ra đã là con người hiện hữu ở thế gian này, …

Đọc chi tiết

Bồ tát hạnh – HT Thích Trí Siêu

BỒ TÁT HẠNH (Bodhicaryàvatàra) Tôn Giả Santideva (Bình Thiên) Thích Trí Siêu dịch Kính dâng sách này lên Hòa Thượng Bổn Sư thượng Huyền hạ Vi và Lama Guendune Rinpoché Lời Tựa Mục đích chung của người tu Phật là cầu giác ngộ giải thoát, nhưng đối với người theo …

Đọc chi tiết