lời phật dạy

Lời Phật dạy về đạo làm người

Tháng Ba 9, 2019 | 0 Comments

Kinh Thiện Sanh, là bản kinh căn bản dạy cho ta biết cách giữ gìn các mối quan hệ đó một cách tốt đẹp, ở đó ta thấy được các quan [...]