Tôn ảnh mừng Phật Đản | Images of celebration of Sakyamuni Buddha's Birthday

NAM MÔ SA BÀ THẾ GIỚI TAM GIỚI ĐẠO SƯ TỨ SANH TỪ PHỤ NHÂN THIÊN GIÁO CHỦ THIÊN BÁCH ỨC HÓA THÂN BỔN SƯ HÒA THƯỢNGTHÍCH CA MÂU NI PHẬT | NAMO SAKYAMUNI BUDDHA

Kinh điển mô tả Đức Phật Đản Sanh | Sources of the Buddha’s birthday

Các bộ kinh mô tả về Đức Phật Đản Sanh bao gồm | Sources of the Buddha’s birthday: – Kinh Nalaka (Nalaka Sutta) thuộc Kinh Tập (Sutta Nipata) – Kinh Đại Bổn (Mahāpadāna Sutta) thuộc kinh Trường bộ (Nikaya Sutta) – kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp (Acchariya-abbhutadhamma Sutta) thuộc kinh Trung bộ (Majjhima … Read moreKinh điển mô tả Đức Phật Đản Sanh | Sources of the Buddha’s birthday

Kinh điển mô tả Đức Phật Đản Sanh | Sources of the Buddha’s birthday

Các bộ kinh mô tả về Đức Phật Đản Sanh bao gồm | Sources of the Buddha’s birthday: – Kinh Nalaka (Nalaka Sutta) thuộc Kinh Tập (Sutta Nipata) – Kinh Đại Bổn (Mahāpadāna Sutta) thuộc kinh Trường bộ (Nikaya Sutta) – kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp (Acchariya-abbhutadhamma Sutta) thuộc kinh Trung bộ (Majjhima … Read moreKinh điển mô tả Đức Phật Đản Sanh | Sources of the Buddha’s birthday