Chánh Pháp Minh Như Lai

Theo Kinh Quán Âm Tam Muội, Xưa kia Ngài Quán Thế Âm đã thành Phật hiệu là “Chánh Pháp Minh Như Lai. Đức Chánh Pháp Minh Như Lai là vị Như Lai hiểu tường tận chánh pháp. Nay thấy thương chúng sinh mà Đức Như Lai thị hiện lại cõ Sa Bà này để giáo … Read moreChánh Pháp Minh Như Lai