Thuở Đức Phật còn tại thế có một câu chuyện như thế này: “Có một người Bà La Môn vì ganh ghét với Ðức Phật, nên ngày nào