Tải xuống sách điện tử trọn bộ kinh Tứ A Hàm định dạng PDF – Download The Four Agamas in Vietnamese as PDF

Bốn bộ kinh A Hàm bao gồm —The Four Agamas or four divisions of the Hinayana scriptures:

1) Trường A Hàm: Dirghagamas (skt)—22 quyển, tập hợp những kinh văn dài—Long work scriptures—Cosmological, 22 books.

2) Trung A Hàm: Madhyamagamas (skt)—60 quyển, tập hợp kinh văn không dài không ngắn—Middle Work—Metaphysical, 60 books.

3) Tạp A Hàm: Samyuktagama (skt)—50 quyển, hổn hợp của các kinh A Hàm khác—General on dhyana, trance, etc, 50 books.

4) Tăng Nhứt A Hàm: Ekottarikagamas (skt)—51 quyển, sưu tập số của pháp môn—Numerical Arranged Subjects, 51 books.

(According Thiện Phúc Vietnamese-English Buddhist Dictionary)

XIN MỜI LỰA CHỌN TẢI XUỐNG. CLICK ON THE LINKS BELOW TO DOWNLOAD
MẬT KHẨU GIẢI NÉN / PASSWORD: namo84000.org

TẢI XUỐNG KINH TRƯỜNG A HÀM / DOWNLOAD DIRGHAGAMAS

TẢI XUỐNG KINH TRUNG A HÀM / DOWNLOAD MADHYAMAGAMAS

TẢI XUỐNG KINH TẠP A HÀM / DOWNLOAD SAMYUKTAGAMA

TẢI XUỐNG TĂNG NHẤT A HÀM / DOWNLOAD EKOTTARIKAGAMAS

Nếu liên kết bị lỗi, xin vui lòng để lại phản hồi.
If the links are broken, please leave a comment. Thank you.

Leave a Comment