00. TAM BẢO – TRIRATNA

DẪN NHẬP – INTRODUCE

Nền móng trong Phật Giáo là Tam Bảo. Không tin, không tôn kính Tam Bảo thì không thể nào có được nếp sống Phật giáo. Có ba hình thức Tam Bảo:

Three Precious Ones—Triple Jewel—Triple Gem (Buddha, Dharma, Sangha)—The foundation of Buddhism is the Three Treasures, without trust in which and reverence for there can be no Buddhist religious life. There are three kinds of Triratna (three Treasures):

(A) Nhất Thể Tam Bảo—The Unified or one-body Three Treasures:

1) Phật Tỳ Lô Giá Na: Sự biểu thị sự thể hiện của thế giới Tánh Không, của Phật tánh, của tánh Bình Đẳng Vô Ngại: The Vairocana Buddha, representing the realization of the world of Emptiness, of Buddha-nature, of unconditioned Equality.

2) Pháp: Pháp từ vô thỉ vô chung mà tất cả mọi hiện tượng theo nhân duyên tùy thuộc vào đó: The Dharma that is the law of beginningless and endless becoming, to which all phenomena are subject according to causes and conditions.

3) Sự hòa hợp giữa Phật Tỳ Lô Giá Na và Pháp (hai yếu tố trên) tạo thành toàn bộ thực tại như những bậc giác ngộ kinh nghiệm: The harmonious fusion of the preceding two, which constitutes total reality as experienced by the enlightened.

(B) Hiện Tiền Tam Bảo — The Manifested Three Treasures:

1) Đức Phật Lịch Sử Thích Ca Mâu Ni – The historic Buddha Sakyamuni:

– Người đã thể hiện nơi chính mình sự thật của Nhất Thể Tam Bảo qua sự thành tựu viên mãn của Ngài.

– The historic Buddha Sakyamuni who through his perfect enlightenment relaized in himself the truth of the Unified Three Treasures.

2) Pháp – The Dharma:

– Bao gồm những lời dạy và những bài thuyết pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni trong ấy đã giải rõ ý nghĩa của Nhất Thể Tam Bảo và con đường đi đến thể hiện được nó.

– The Dharma, which comprises the spoken words and sermons of Sakyamuni Buddha wherein he elucidated the significance of the Unified Three Treasures and the way to its realization.

3) Những môn đệ trực tiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – Sakyamuni Buddha’s Disciples:

– Bao gồm luôn cả những đệ tử trong thời Ngài còn tại thế, đã nghe, tin, và thực hiện nơi bản thân họ Nhất Thể Tam Bảo mà Ngài đã chỉ dạy.

– Sakyamuni Buddha’s Disciples, including the immediate disciples of the Buddha Sakyamuni and other followers of his day who heard, believed, and made real in their own bodies the Unified Three Treasures that he taught.

(C) Thọ Trì Tam Bảo—The Abiding Three Treasures:

1) Phật bảo – The Buddha:

– Sự thờ cúng hình tượng chư Phật như đã được truyền đến chúng ta.

– The Supremely Enlightened Being. The iconography of Buddhas which have come down to us.

2) Pháp bảo – The Dharma:

– Bao gồm những bài giảng, bài thuyết pháp của chư Phật (tức là những đấng giác ngộ viên mãn) như đã thấy trong các kinh điển và bản văn Phật giáo khác vẫn được phát triển.

The teaching imparted by the Buddha. All written sermons and discourses of Buddhas (that is, fully enlightened beings) as found in the sutras and other Buddhist texts still extant.

3) Tăng bảo – The Sangha:

– Bao gồm các môn đệ đương thời tu tập và thể hiện chân lý cứu độ của Nhất Thể Tam Bảo đầu tiên được Phật Thích Ca Mâu Ni khai thị

– The congregation of monks and nuns or genuine Dharma followers. Sangha consists of contemporary disciples who practice and realize the saving truth of the Unified Three Treasures that was first revealed by Sakyamuni Buddha.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA – SHAKYAMUNI BUDDHA

Tượng Phật Thích Ca đứng tại Bảo tàng Quốc gia Tokyo (Nhật Bản). Tượng có niên đại khoảng thứ 1 – 2 sau Công nguyên. Cho đến nay, đây là một trong những hình tượng cổ xưa nhất về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được tìm thấy. Standing Buddha statue at the Tokyo National Museum. One of the earliest known representations of the Buddha, 1st–2nd century CE.

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
南無本師釋迦牟尼佛
NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA
NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI

शाक्यमुनिबुद्ध | སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་

THỌ TRÌ TAM BẢO – MATERIALS OF THE ABIDING THREE TREASURES

PHẬT BẢO – THE BUDDHA

[drthoai107postslistcats cat=”26″ include_date=”true” orderby=”date”]

[drthoai107postslistcats cat=”11″ include_date=”true” orderby=”date”]

PHÁP BẢO – THE DHARMA

Tam Tạng Kinh Điển (Tripitakas, Tipitaka, The three store houses—Three Buddhist Canon Baskets) gồm trọn vẹn giáo lý của Đức Phật, được viết bằng tiếng Pali trong trường phái Tiểu Thừa và tiếng Phạn trong trường phái Đại Thừa. The three store houses—Three Buddhist Canon Baskets—The three baskets (tripitaka) of Buddhist Teachings which contains the essence of the Buddha’s teaching —The Theravada canon written in Pali and the Mahayana canon written in Sanskrit.

Tam Tạng Kinh Điển Phật giáo bao gồm – The Tripitaka is organized into three sections: (1) Luật tạng – Vinaya (skt)—Precepts; (2) Kinh tạng – Sutra; (3) Luận tạng – Abhidharma or sastra (skt)—Abhidhamma Pitaka (p)—Commentaries.

DANH MỤC TAM TẠNG KINH ĐIỂN BẮC TRUYỀN
The list below is fully sutras titles of the Mahayana canon in Vietnamese, English and Chinese.
English titles shared by Guo Cheen on scribd

KINH TẠNG – SUTRA

LUẬT TẠNG – VINAYA (PRECEPTS)

LUẬN TẠNG – ABHIDHARMA (SASTRA, ABHIDHAMMA PITAKA, COMMENTARIES)

DANH MỤC TAM TẠNG KINH ĐIỂN NAM TRUYỀN
The list below is fully sutras titles of the Theravada canon in Vietnamese, English.
English titles based on the translations of: Maurice Walshe, Bhikkhu Nanamoli, Bhikkhu Bodhi,K.R. Norman, Bhk. Thanissaro,… translation and Thiện Phúc Vietnamese – English Buddhist Dictionary.

KINH TẠNG – SUTTA PITAKA

LUẬT TẠNG – VINAYA PITAKA

  • Coming soon

LUẬN TẠNG – ABHIDHARMA PITAKA

  • Coming soon

TĂNG BẢO – THE SANGHA

[drthoai107postslistcats cat=”10″ order=”asc”]