PHÁP BẢO | THE DHARMA

Pháp bảo | The Dharma: Bao gồm những bài giảng, bài thuyết pháp của chư Phật (tức là những đấng giác ngộ viên mãn) như đã thấy trong các kinh điển và bản văn Phật giáo khác vẫn được phát triển: The Dharma—The teaching imparted by the Buddha. All written sermons and discourses of Buddhas (that is, fully enlightened beings) as found in the sutras and other Buddhist texts still extant.

DANH MỤC SONG NGỮ

ĐẠI TẠNG NAM TRUYỀN

ĐẠI TẠNG BẮC TRUYỀN