PHẬT BẢO | THE BUDDHA

Phật bảo | the Buddha: Sự thờ cúng hình tượng chư Phật như đã được truyền đến chúng ta: The Buddha—The Supremely Enlightened Being. The iconography of Buddhas which have come down to us.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT | THE LIFE OF SAKYAMUNI BUDDHA

KINH ĐIỂN THUYẾT PHẬT ĐẢN | THE SUTRAS ABOUT THE BIRTHDAY OF SAKYAMUNI BUDDHA

NHƯ LAI PHẬT BỘ

CHƯ ĐẠI BỒ TÁT BỘ