Tam Thân Phật

Trong truyền thống Phật giáo Đại thừa, Đức Phật Thích Ca có ba thân Phật hay ba bình diện của nhân cách: Pháp Thân, Báo Thân và Ứng Thân.

1. Pháp Thân

Pháp thân là tự thể của hết thảy chư Phật và chúng sanh. Theo nghĩa nầy, Pháp thân là Pháp tánh (Dharmata) hay Phật tánh (Buddhata), tức Phật tánh trong hết thảy mọi loài. Phật Tỳ Lô Giá Na tức Quang Minh Biến Chiếu Phật tượng trưng cho Pháp Thân Phật.

2. Báo Thân

Cũng được gọi là Thụ dụng thân hay thân thụ hưởng công đức, là thân được ngự trị hiển hiện ở cõi Tịnh Độ hoặc cõi trời và không bao giờ thị hiện ở cõi trần. Cái thân thọ dụng nầy đạt được như là kết quả hay sự đền đáp cho một chuỗi tu tập đã thể hiện xuyên qua rất nhiều kiếp. Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang ở cõi Tịnh Lưu Ly là những ví dụ tượng trưng cho báo thân.

3. Ứng thân

Ứng thân hay Hóa thân là thân biến hóa chúng sinh có thể nhìn thấy, tiếp xúc. Hóa Thân được phát sinh từ Đại Bi Tâm của chư Phật và Bồ tát. Hóa Thân là hình tướng mà Đức Phật đã sử dụng khi muốn dùng thân hình của một con người để đi vào thế giới con người. Trong kinh Pháp Hoa, Kinh Địa Tạng Bồ tát ghi nhận Bồ tát Quan Thế Âm và Bồ tát Địa Tạng hóa hiện thành rất nhiều hình tướng khác nhau tùy theo loại chúng sanh mà Ngài cần cứu độ.

Do đó mà chúng ta thấy trong Kinh Pháp Hoa rằng Bồ Tát Quán Thế Âm hóa hiện thành rất nhiều hình tướng khác nhau tùy theo loại chúng sanh mà Ngài thấy cần cứu độ. Kinh Địa Tạng cũng ghi rằng Bồ Tát Địa Tạng mang nhiều hình tướng khác nhau để đáp ứng những nhu cầu của chúng sanh

Khi muốn cứu độ chúng sanh, một vị Phật có thể hóa thân vào một thân thể, như trường hợp Phật Thích Ca Mâu Ni là hóa thân của Phật Tỳ Lô Giá Na

We thus read in the Saddharma-Pundarika Sutra, The Kshitigarbha Sutra that the Bodhisattva Avalokitesvara and Kshitigarbha Bodhisattva transforms himself into so many different forms according to the kind of beings whose salvation he has in view at the moment.

Một số hình ảnh về Tam Thân Phật:

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*