Tam Thân Phật | The Three Bodies of The Buddha (The Trikaya)

Trong truyền thống Phật giáo Đại thừa, Đức Phật Thích Ca có ba thân Phật hay ba bình diện của nhân cách: Pháp Thân, Báo Thân và Ứng Thân.

In the Mahayana philosophy, the Buddhas have three bodies (trikaya), or or planes of reality: the Dharmakaya, the Sambhoga-kaya, and the Nirmana-kaya.

1. Pháp Thân – Dharmakaya

Pháp thân là tự thể của hết thảy chư Phật và chúng sanh. Theo nghĩa nầy, Pháp thân là Pháp tánh (Dharmata) hay Phật tánh (Buddhata), tức Phật tánh trong hết thảy mọi loài. Phật Tỳ Lô Giá Na tức Quang Minh Biến Chiếu Phật tượng trưng cho Pháp Thân Phật.

The Dharmakaya is the essence-being of all the Buddhas and also of all beings. In this sense it is Dharmata or Buddhata, that is, the Buddha-nature within all beings. Vairocana Buddha, the “All-Illuminating One” symbolizes this body.

2. Báo Thân – Sambhogakaya

Cũng được gọi là Thụ dụng thân hay thân thụ hưởng công đức, là thân được ngự trị hiển hiện ở cõi Tịnh Độ hoặc cõi trời và không bao giờ thị hiện ở cõi trần. Cái thân thọ dụng nầy đạt được như là kết quả hay sự đền đáp cho một chuỗi tu tập đã thể hiện xuyên qua rất nhiều kiếp. Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang ở cõi Tịnh Lưu Ly là những ví dụ tượng trưng cho báo thân.

The Sambhogakaya is ordinarily translated as Body of Recompense, or Enjoyment. It always resides in the Pure Land and never manifests itself in the mundane world, but only in the celestial spheres. This body of Enjoyment is attained as the result of or as the reward for a series of spiritual discipline carried on through so many kalpas. Amitabha Buddha in his Western Paradise, Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata in Lapis Lazuli Land are examples of this “bliss-body.”

3. Ứng thân – Nirmanakaya

Ứng thân hay Hóa thân là thân biến hóa chúng sinh có thể nhìn thấy, tiếp xúc. Hóa Thân được phát sinh từ Đại Bi Tâm của chư Phật và Bồ tát. Hóa Thân là hình tướng mà Đức Phật đã sử dụng khi muốn dùng thân hình của một con người để đi vào thế giới con người. Trong kinh Pháp Hoa, Kinh Địa Tạng Bồ tát ghi nhận Bồ tát Quan Thế Âm và Bồ tát Địa Tạng hóa hiện thành rất nhiều hình tướng khác nhau tùy theo loại chúng sanh mà Ngài cần cứu độ.

Do đó mà chúng ta thấy trong Kinh Pháp Hoa rằng Bồ Tát Quán Thế Âm hóa hiện thành rất nhiều hình tướng khác nhau tùy theo loại chúng sanh mà Ngài thấy cần cứu độ. Kinh Địa Tạng cũng ghi rằng Bồ Tát Địa Tạng mang nhiều hình tướng khác nhau để đáp ứng những nhu cầu của chúng sanh

Khi muốn cứu độ chúng sanh, một vị Phật có thể hóa thân vào một thân thể, như trường hợp Phật Thích Ca Mâu Ni là hóa thân của Phật Tỳ Lô Giá Na

The third Body is Nirmanakaya, hich means “Body of Transformation,” or simply “Assumed Body.” This is a body for ordinary mortals to come to any conscious contact with. The Nirmanakaya is born of great loving heart (mahakaruna) of the Buddhas and Bodhisattvas. Nirmanakaya is a body assumed by the Buddha in order to establish contact with the world in a human form.

We thus read in the Saddharma-Pundarika Sutra, The Kshitigarbha Sutra that the Bodhisattva Avalokitesvara and Kshitigarbha Bodhisattva transforms himself into so many different forms according to the kind of beings whose salvation he has in view at the moment.

In order to benefit certain sentient beings, a Buddha can incarnate himself into an appropriate visual body, such as that of Sakyamuni which is the transformation body of Vairocana Buddha.

Some images of Three Bodies (trikaya):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *