Tam Thánh Sa Bà – The three divinities in the Saha World

 photo 2610398934032598556copy_zps96f72997.jpg

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật – Namo Sakyamuni Buddha
南無本師釋迦牟尼佛
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát – Namo Kuan Shi Yin Great Compassion Bodhisattva
南無大悲觀世音菩薩
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát – Namo Earth Treasury King Vow Bodhisattva
南無大願地藏王菩薩

TẢI XUỐNG TÔN ẢNH ĐÚNG PHÂN GIẢI
DOWNLOAD THE IMAGE ABOVE WITH FULL RESOLUTION

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *