Tam Thế Phật | The Three Noble Buddhas

1. Tung Tam Thế Phật – Tam Thế Phật theo thời gian | Buddhas of Three times: the past, the present and the future:

Phật Ba Đời theo chiều dọc và được tính theo thời gian. Tung Tam Thế Phật thờ 3 Đức Phật là Quá Khứ Nhiên Đăng Cổ Phật (Dipankara-buddha), hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật (Śākyamuṇi-buddha), vị lai Di Lặc Thiên Tôn Phật (Maitreya-buddha).

The past Buddha is: Dipankara Buddha (left of the image below)
The present Buddha is Shakyamuni Buddha (center of the image below)
The future Buddha is Maitreya Buddha (right of the image below)

Tam Thế Phật: Ca Diếp Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, Di Lặc Phật

2. Hoành Tam Thế Phật – Phật Ba Đời theo không gian | Buddhas of Three Dicrections:

Phật Ba Đời tính theo không gian. Hoành Tam Thế Phật thờ 3 Đức Phật là Đông Phương Dược Sư Phật (Bhaiṣaijya-guru-buddha), Trung Ương Thích Ca Mâu Ni Phật (Śākyamuṇibuddha), Tây Phương A Di Đà Phật (Amitāyus-buddha:Vô Lượng Thọ Phật).

The Buddha in the West: Namo Amitabha Buddha (left of the image below)
The Budda in the Center: Namo Shakyamuni Buddha (center of the image below)
The Buddha in the East: Namo Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata (Bhaiṣaijya-guru-buddha) (right of the image below)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *