Tam Thế Phật

1. Tung Tam Thế Phật – Tam Thế Phật theo thời gian:

Phật Ba Đời theo chiều dọc và được tính theo thời gian. Tung Tam Thế Phật thờ 3 Đức Phật là Quá Khứ Nhiên Đăng Cổ Phật (Dipankara-buddha), hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật (Śākyamuṇi-buddha), vị lai Di Lặc Thiên Tôn Phật (Maitreya-buddha).

Tam Thế Phật: Ca Diếp Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, Di Lặc Phật

2. Hoành Tam Thế Phật – Phật Ba Đời theo không gian:

Phật Ba Đời tính theo không gian. Hoành Tam Thế Phật thờ 3 Đức Phật là Đông Phương Dược Sư Phật (Bhaiṣaijya-guru-buddha), Trung Ương Thích Ca Mâu Ni Phật (Śākyamuṇibuddha), Tây Phương A Di Đà Phật (Amitāyus-buddha:Vô Lượng Thọ Phật).

 

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*