Tam Thế Phật theo không gian – phiên bản 2

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Tây Phương A Di Đà Phật
The Buddha in the West: Namo Amitabha Buddha
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Sa Bà Thích Ca Mâu Ni Phật
The Budda in the Center: Namo Shakyamuni Buddha
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
The Buddha in the East: Namo Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata (Bhaiṣaijya-guru-buddha)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *