Tam Tượng Phật Tổ – Triple Statues of Sakyamuni Buddha

Tam Tượng Phật Tổ – Triple Statues of Sakyamuni Buddha

Tam Tượng Phật Tổ với 3 thủ ấn: Xúc Địa Ấn (bên trái) – Thiền Định Ấn (ở giữa) – Chuyển Pháp Luân Ấn (bên phải) | Sakakya Muni Buddha with Bhūmisparśa-mudrā (left) – Dhyāni-mudrā (center) – Dharmacakrapravartana-mudrā (right)

Mời kích vào hình để tải xuống – Click on the image to download

Leave a Comment