Tập Yếu – 10. Sưu tập khác về các bài kệ

Tạng Luật
Vinayapitaka

Bộ Tập Yếu
Parivāra

Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch
2004

X. SƯU TẬP KHÁC về CÁC BÀI KỆ:

[1069]

Kết tội với ý gì?
Hồi tưởng lại (sự việc)
nguyên nhân của điều gì?
Hội chúng (tụ hội lại)
do bởi mục đích gì?
Hoạt động của trí óc
điều gì là nguyên do?

– Kết tội làm nhớ lại
nhớ lại để kềm chế,
hội chúng để quyết định,
hoạt động của trí óc
dành riêng cho cá nhân.
Nếu ngài vị xét xử
chớ có nói nhanh quá,
chớ có nói thô lỗ,
chớ sanh lên giận dữ,
xin đừng nói gấp gáp
lời nói gây cải vã
không liên hệ mục đích,
hợp theo Kinh và Luật,,
đúng theo điều quy định,
theo tuần tự thích hợp.
Hãy chăm chú theo dõi
bổn phận, việc thực hành
được tiến hành khéo léo
trong lúc luôn giác tỉnh.
Khéo nói có liên hệ
đến các điều học giới,
trong khi không hủy hoại
cảnh giới thời vị lai,
người tầm cầu lợi ích
hãy thực hành đúng thời,
có liên quan đích đến.
Chớ vội vã tin theo
lời phát biểu hai đàng
của người bị cáo giác
và của người buộc tội.
Nguyên cáo nói “phạm tội,”
bị cáo nói “không phạm,”
trong khi đang theo đuổi
cả hai đều tiến hành
hợp theo sự hiểu biết.
Sự hiểu biết được hành
ở những người khiêm tốn,
những kẻ vô liêm sỉ
điều ấy không biết đến,
nhiều kẻ vô liêm sỉ
cũng có thể nói rằng:
“Hãy tiến hành việc ấy
phù hợp điều đã nói.”

[1070]

Hạng người vô liêm sỉ,
không có sự hiểu biết
đến cho hạng người ấy,
là hạng người thế nào?
Tôi hỏi ngài điều này:
Hạng người vô liêm sỉ
được nói đến thế nào?
– Kẻ cố ý phạm tội
tội vi phạm giấu diếm
kẻ đi đường sai trái,
được nói đến như thế
là hạng vô liêm sỉ

[1071]

Tôi cũng biết sự thật,
hạng người vô liêm sỉ,
như thế được nói đến.
Tôi hỏi ngài điều khác:
Hạng người có liêm sỉ
được nói đến thế nào?
– Không cố ý phạm tội
tội vi phạm không giấu,
kẻ không đi sai đường,
được nói đến như thế
là người có liêm sỉ.

[1072]

Tôi cũng biết sự thật,
hạng người có liêm sỉ
như thế được nói đến.
Tôi hỏi ngài điều khác:
Hạng cáo tội sai pháp
được nói đến thế nào?
– Vị cáo tội sái thời,
không phải là sự thật,
với (lời nói) thô lỗ,
không liên hệ mục đích,
kẻ nội tâm sân hận
cáo tội thiếu từ tâm,
hạng cáo tội sai pháp
được nói đến như thế.

[1073]

Tôi cũng biết sự thật,
hạng cáo tội sai pháp
như thế được nói đến.
Tôi hỏi ngài điều khác:
Hạng cáo tội đúng pháp
được nói đến thế nào?
– Vị cáo tội đúng thời,
với việc là sự thật,
với (lời nói) mềm mỏng,
có liên hệ mục đích,
nội tâm không sân hận
cáo tội với từ tâm,
hạng cáo tội đúng pháp
được nói đến như thế.

[1074]

Tôi cũng biết sự thật,
hạng cáo tội đúng pháp
như thế được nói đến.
Tôi hỏi ngài điều khác:
Hạng cáo tội ngu dốt
được nói đến thế nào?
– Vị không biết trước sau,
không rành rẽ sau trước,
không biết cách phát biểu,
không rành lối phát ngôn,,
hạng cáo tội ngu dốt
được nói đến như thế.

[1075]

Tôi cũng biết sự thật,
hạng cáo tội ngu dốt
như thế được nói đến.
Tôi hỏi ngài điều khác:
Hạng cáo tội thông thái
được nói đến thế nào?
– Vị biết việc trước sau,
rành rẽ việc sau trước,
hiểu biết cách phát biểu,
rành rẽ lối phát ngôn,
hạng cáo tội thông thái
được nói đến như thế.

[1076]

Tôi cũng biết sự thật,
hạng cáo tội thông thái
như thế được nói đến.
Tôi hỏi ngài điều khác:
Việc cáo tội vi phạm
điều gì được nói đến?
– Vị cáo tội vi phạm
do hư hỏng về giới,
về hạnh kiểm, tri kiến,
vị cáo tội vi phạm
về cả việc nuôi mạng,
việc cáo tội vi phạm
được nói đến như thế.

Dứt Sưu Tập Khác về Các Bài Kệ.

*******

-ooOoo-

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*