THẤT PHẬT DƯỢC SƯ CHÂN NGÔN

NAM MÔ DƯỢC SƯ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT

———-0O0———

“Ðát điệt tha,

Cụ mê cụ mê khánh ni,

Mê nị sắc mạt để mạt để,

Sắc hài đát tha yết đa tam ma địa át để sắt sỉ đế,

Át đế mạt đế ba lệ,

Ba bả thâu đát nhĩ.

Tát bà ba bả na thế giả,

Bột thê bột đồ,

Xướng đáp mê ổ mê củ mê.

Phất đạt khí đát la,

Bát lý thâu đát nhĩ,

Đàm mê nật đàm mê.

Mê lỗ mê lỗ,

Mê lư thi khiết lệ?

Tát bà ca la,

Mật lật đổ,

Ni bà lại nhĩ bột đề tô bột thê.

Phật đà át đề sắt sá nê na hạt lạc xoa đổ mê,

Tát bà đề bà,

Tam mê át,

Tam mê tam mạn noa.

Hán lư?

Ðổ mê tát bà.

Phật Ðà,

Bồ đề tát đỏa.

Khổ mê khổ mê,

Bát lạt khổ mê mạn đổ mê,

Tát bà y để ổ la đạt bà tát bà tỳ hà đại giả.

Tát bà tát đỏa nan giả,

Phụ lan nê phụ lan nê?

Phụ lan giả mê,

Tát bà a xá,

Bệ lưu ly giả,

Bát lạt để bà ty.

Tát bà ba bả tước dương yết lệ sa ha”.  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *