[audio] Thần chú Chuẩn Đề Vương Bồ tát

Án, Chiết lệ chủ lệ Chuẩn-Ðề, Ta bà ha.
OM CALE CULE CUNDHE SVAHA  • Leave a Comment