Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni – The Resolute Light King Dharani of Holy Limitless Life

Án, nại ma ba cát ngỏa đế, a ba ra mật đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nể,
thiệt chất đạp, điệp tả ra tể dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế,
tam dược tam bất đạt dã, đát nể dã tháp.
Án, tát rị ba, tang tư cát rị, bót rị thuật đạp, đạt ra mã đế,
cả cả nại tang mã ngột cả đế,
ta ba ngỏa tỷ thuật đế, mã hắt nại dã, bát rị ngỏa rị tá hắt.

OM NAMO BHAGAVATE,
APARAMITA,
AJURJNÀNA,
SUVINE,
SCITA TEJA RÀJAYA,
TATHÀGATÀYA,
ARHATE,
SAMYAKSAMBUDDHÀYA,
OM SARVA SAMSKÀRA PARI’SUDDHA,
DHARMATE,
GAGANA,
SAMUDGATE SVÀBHAVA,
VISUDDHE,
MAHÀ NAYA,
PARIVERE,
SVÀHÀ.

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*