Thập Tụng Luật – Quyển 01

Ttor: Chinese Buddhist Electronic
Text Association (CBE
TA) # Source material obtained from:
Text as provided by Mr. Hsiao Chen-Kuo,
Text as provided by Gaya Foundation,
Text as provided by Anonymous, USA # Distributed free of charge. For details please read at http://www.cbeta.org/copyright_e.htm
T23n1435_p0001a01║
T23n1435_p0001a02║
T23n1435_p0001a03║   No. 1435
T23n1435_p0001a04║ thập tụng luật quyển đệ nhất (sơ tụng chi nhất )
T23n1435_p0001a05║
T23n1435_p0001a06║     hậu tần bắc ấn độ tam tạng
T23n1435_p0001a07║     phất nhược đa la cộng la thập dịch
T23n1435_p0001a08║    minh tứ ba la di pháp chi nhất
T23n1435_p0001a09║ phật tại tì da li quốc 。khứ thành bất viễn hữu nhất tụ lạc 。thị trung hữu
T23n1435_p0001a10║ trường giả tử 。danh tu đề na gia lan đà tử 。phú quý đa tài chủng chủng
T23n1435_p0001a11║ thành tựu 。tự quy tam bảo vi phật đệ tử 。áp thế xuất gia thế trừ tu
T23n1435_p0001a12║ phát bí trước pháp phục nhi tác tỉ khâu 。viễn li hương độ đáo kiêu tát la
T23n1435_p0001a13║ quốc nhất xứ an cư 。thời thế cơ cận khí thực nan đắc 。chư nhân dân thê
T23n1435_p0001a14║ tử thượng phạp ẩm thực 。hà huống năng dữ chư khí cầu nhân 。thời tu đề na
T23n1435_p0001a15║ tác thị niệm 。thử đại cơ cận khí cầu nan đắc 。ngã đẳng chư thân lí đa
T23n1435_p0001a16║ nhiêu tài phú 。đương nhân ngã cố bố thí tác phúc 。kim chính thị thời 。tác thị
T23n1435_p0001a17║ niệm dĩ 。hạ an cư quá tam nguyệt tự tứ cánh tác y tất 。trước y trì
T23n1435_p0001a18║ bát hoàn tì da li 。kinh du chư quốc chí bản tụ lạc 。thần triêu thời đáo
T23n1435_p0001a19║ trước y trì bát nhập thôn khí thực chí thân lí xá 。vi chư tỉ khâu các các
T23n1435_p0001a20║ khuyến dữ chủng chủng ẩm thực 。tự hành đầu đà thụ khí thực pháp 。thứ khí thực
T23n1435_p0001a21║ dĩ hoàn đáo tự xá 。nhi tác thị ngôn 。tiên hứa đương hoàn ngã kim lai quy 。
T23n1435_p0001a22║ tác thị ngữ dĩ tiện quyết xuất khứ 。kì gia tiểu tì kiến kì quyết khứ 。
T23n1435_p0001a23║ tức trì vãng bạch tu đề na mẫu 。hướng tu đề na nhập môn tiện khứ 。kì
T23n1435_p0001a24║ mẫu niệm ngôn 。tu đề na nhập môn tức khứ 。hoặc năng sầu ưu dục hoàn xả
T23n1435_p0001a25║ giới bất lạc phạm hành 。ngã kim đương vãng giáo linh hoàn gia tự tứ ngũ dục
T23n1435_p0001a26║ bố thí tác phúc 。tác thị niệm dĩ 。vãng đáo kì sở ngữ tu đề na 。nhữ
T23n1435_p0001a27║ nhược sầu ưu bất lạc phạm hành dục xả giới giả 。tiện lai hoàn gia thụ ngũ
T23n1435_p0001a28║ dục lạc bố thí tác phúc 。tức đáp mẫu ngôn 。ngã vô sầu ưu bất dục xả
T23n1435_p0001a29║ giới bất áp phạm hành 。diệc bất dục xả sa môn chi pháp tâm lạc phạm hành 。
T23n1435_p0001b01║ kì mẫu tự niệm 。ngã tuy khẩu ngôn bất hồi kì tâm 。đương ngữ kì phụ ngôn 。
T23n1435_p0001b02║ nhữ tịnh khiết thời đáo tắc lai báo ngã 。tiện vãng ngữ chi 。phụ ngôn như thị
T23n1435_p0001b03║ thụ kì mẫu giáo 。tịnh khiết thời đáo 。vãng báo mẫu ngôn 。kim hà sở tác 。
T23n1435_p0001b04║ thời mẫu giáo ngôn 。bản tu đề na sở hỉ y phục nghiêm sức chi cụ tất
T23n1435_p0001b05║ giai trước lai 。thụ giáo hoàn phòng 。trước kì sở hỉ y phục nghiêm cụ 。mẫu tức
T23n1435_p0001b06║ tương đáo tu đề na sở 。tiện tác thị ngôn 。nhữ nhược sầu ưu bất lạc phạm
T23n1435_p0001b07║ hành dục xả giới giả 。đương tự hoàn gia thụ ngũ dục lạc bố thí tác phúc 。
T23n1435_p0001b08║ phật pháp nan thành xuất gia cần khổ 。tức đáp mẫu ngôn 。ngã bất sầu ưu tâm
T23n1435_p0001b09║ bất động chuyển tự lạc tu phạm hành bất lạc ngũ dục 。mẫu ngôn 。thiện tai tu
T23n1435_p0001b10║ đề na 。nhữ lạc phạm hành bất dục xả giới giả 。kim phụ thời đáo đương lưu
T23n1435_p0001b11║ tục chủng 。nhược gia vô tự 。sở hữu tài vật tất đương nhập quan 。nhĩ thời
T23n1435_p0001b12║ thế tôn vị kế thử giới 。thị tu đề na tức tiện tâm động đáp mẫu 。ngôn
T23n1435_p0001b13║ nhĩ 。mẫu tức tị khứ 。tiện tương kì phụ bình xứ hành dâm 。như thị tái
T23n1435_p0001b14║ tam 。tầm thời hoài nhâm 。hữu phúc đức tử nguyệt mãn nhi sinh 。danh viết tục
T23n1435_p0001b15║ chủng 。chí niên trường đại tín lạc phật pháp 。xuất gia học đạo cần hành tinh tấn 。
T23n1435_p0001b16║ đãi đắc lậu tận thành a la hán 。thời tu đề na kí hành dâm dĩ 。tâm
T23n1435_p0001b17║ sinh nghi hối 。sầu ưu sắc biến vô hữu uy đức 。mặc nhiên đê đầu thùy kiên
T23n1435_p0001b18║ mê môn bất lạc ngôn thuyết 。thời tri thức tỉ khâu lai tướng vấn tấn tại nhất
T23n1435_p0001b19║ diện toạ 。vấn tu đề na 。nhữ tiên hữu uy đức nhan sắc hòa duyệt lạc tu
T23n1435_p0001b20║ phạm hành 。kim hà dĩ cố 。sầu ưu sắc biến mặc nhiên đê đầu mê môn bất
T23n1435_p0001b21║ lạc 。nhữ thân vi bệnh vi tư bình xứ tác ác nghiệp da 。tu đề na
T23n1435_p0001b22║ ngôn 。ngã thân vô bệnh 。tư bình tác ác nghiệp cố tâm hữu sầu ưu 。thời chư
T23n1435_p0001b23║ tỉ khâu tiêm tiêm cấp vấn 。tiện tự quảng thuyết như thượng nhân duyên 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0001b24║ văn dĩ 。chủng chủng nhân duyên a tu đề na ngôn 。nhữ ưng sầu khổ ưu
T23n1435_p0001b25║ hối 。nãi tác như thị tư bình ác nghiệp 。nhữ sở tác sự phi sa môn pháp 。
T23n1435_p0001b26║ bất tùy thuận đạo vô dục lạc tâm 。tác bất tịnh hành 。xuất gia chi nhân sở
T23n1435_p0001b27║ bất ưng tác 。nhữ bất tri phật thế tôn dĩ chủng chủng nhân duyên a dục dục
T23n1435_p0001b28║ tưởng dục dục dục giác dục nhiệt 。dĩ chủng chủng nhân duyên xưng tán đoán dục xả
T23n1435_p0001b29║ dục tưởng diệt dục nhiệt 。phật thường thuyết pháp giáo nhân li dục 。nhữ thượng bất ưng
T23n1435_p0001c01║ sinh tâm 。hà huống nãi tác khởi dục khuể si kế phọc căn bản bất tịnh ác
T23n1435_p0001c02║ nghiệp 。thời chư tỉ khâu chủng chủng a dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự
T23n1435_p0001c03║ tập tỉ khâu tăng 。chư phật thường pháp 。tri nhi cố vấn 。hoặc hữu tri nhi
T23n1435_p0001c04║ bất vấn 。hữu tri thời vấn 。hữu tri thời bất vấn 。hữu ích sự vấn 。vô
T23n1435_p0001c05║ ích sự bất vấn 。hữu nhân duyên vấn 。phật thế tôn tri bỉ thời 。dĩ chính
T23n1435_p0001c06║ niệm an tuệ vấn tu đề na 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn thật tác
T23n1435_p0001c07║ thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái tu đề na ngôn 。nhữ sở tác
T23n1435_p0001c08║ sự phi sa môn pháp 。bất tùy thuận đạo vô dục lạc tâm tác bất tịnh hành 。
T23n1435_p0001c09║ xuất gia chi nhân sở bất ưng tác 。nhữ ngu si nhân bất tri ngã dĩ chủng
T23n1435_p0001c10║ chủng nhân duyên a dục dục tưởng dục dục dục giác dục nhiệt 。chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0001c11║ xưng tán đoán dục xả dục tưởng diệt dục nhiệt 。ngã thường thuyết pháp giáo nhân li
T23n1435_p0001c12║ dục 。nhữ thượng bất ưng sinh tâm 。hà huống nãi tác khởi dục khuể si kế phọc
T23n1435_p0001c13║ căn bản bất tịnh ác nghiệp 。ngữ chư tỉ khâu 。thị ngu si nhân khai chư lậu
T23n1435_p0001c14║ môn 。ninh dĩ thân phân nội độc xà khẩu trung 。chung bất dĩ thử xúc bỉ nữ
T23n1435_p0001c15║ thân 。phật như thị chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi
T23n1435_p0001c16║ cố vi chư tỉ khâu kế giới 。nhiếp tăng cố 。cực hảo nhiếp cố 。tăng an lạc
T23n1435_p0001c17║ trụ cố 。chiết phục cao tâm nhân cố 。hữu tàm quý giả đắc an lạc cố 。bất
T23n1435_p0001c18║ tín giả đắc tịnh tín cố 。dĩ tín giả tăng trường tín cố 。già kim thế não
T23n1435_p0001c19║ lậu cố 。đoán hậu thế ác cố 。phạm hành cửu trụ cố 。tùng kim thị giới
T23n1435_p0001c20║ ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu đồng nhập tỉ khâu học pháp 。bất xả giới hành
T23n1435_p0001c21║ dâm pháp 。thị tỉ khâu đắc ba la di bất cộng trụ 。
T23n1435_p0001c22║ phật tại xá vệ quốc 。hữu nhất tỉ khâu danh bạt kì tử 。bất xả giới giới
T23n1435_p0001c23║ luy bất xuất hoàn gia tác dâm 。hậu dục xuất gia tự tác thị niệm 。ngã đương
T23n1435_p0001c24║ tiên vãng vấn chư tỉ khâu 。đắc xuất gia bất 。bất đắc tắc chỉ 。tác thị
T23n1435_p0001c25║ niệm dĩ vấn chư tỉ khâu 。chư tỉ khâu nghi dĩ thử bạch phật 。phật ngôn 。hữu
T23n1435_p0001c26║ nhân bất xả giới giới luy bất xuất hoàn gia tác dâm 。khả đắc xuất gia canh
T23n1435_p0001c27║ tác tỉ khâu 。tùng kim thị giới 。ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu đồng nhập
T23n1435_p0001c28║ tỉ khâu giới pháp 。bất xả giới giới luy bất xuất tác dâm pháp 。thị tỉ
T23n1435_p0001c29║ khâu đắc ba la di bất ưng cộng trụ 。
T23n1435_p0002a01║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời kiêu tát la quốc hữu nhất tỉ khâu độc trụ
T23n1435_p0002a02║ lâm trung 。hữu thư mi hầu thường số lai vãng thử tỉ khâu sở 。tỉ khâu tức
T23n1435_p0002a03║ dữ ẩm thực dụ chi 。mi hầu tâm nhuyễn tiện cộng hành dâm 。thị tỉ khâu đa
T23n1435_p0002a04║ hữu tri thức 。lai tướng vấn tấn tại nhất diện toạ 。thời mi hầu lai dục hành
T23n1435_p0002a05║ dâm 。nhất nhất khán chư tỉ khâu diện 。thứ đáo sở ái tỉ khâu tiền trụ đế
T23n1435_p0002a06║ thị kì diện 。thời thử tỉ khâu tâm sỉ bất thị mi hầu 。mi hầu tầm sân
T23n1435_p0002a07║ quặc kì nhĩ tị thương phá tiện khứ 。thời chư tỉ khâu cấp vấn kì cố 。tiện
T23n1435_p0002a08║ tự quảng thuyết như thượng nhân duyên 。chư tỉ khâu dĩ chủng chủng nhân duyên a trái 。
T23n1435_p0002a09║ nhữ sở tác sự phi sa môn pháp 。bất tùy thuận đạo vô dục lạc tâm tác
T23n1435_p0002a10║ bất tịnh hành 。xuất gia chi nhân sở bất ưng tác 。nhữ bất tri phật dĩ chủng
T23n1435_p0002a11║ chủng nhân duyên a dục dục tưởng dục dục dục giác dục nhiệt 。dĩ chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0002a12║ xưng tán đoán dục xả dục tưởng diệt dục nhiệt 。phật thường thuyết pháp giáo nhân li
T23n1435_p0002a13║ dục 。nhữ thượng bất ưng sinh tâm 。hà huống nãi tác khởi dục khuể si kế phọc
T23n1435_p0002a14║ căn bản bất tịnh ác nghiệp 。thời chư tỉ khâu chủng chủng nhân duyên a trái dĩ 。
T23n1435_p0002a15║ vãng nghệ phật sở hướng phật quảng thuyết 。nhĩ thời thế tôn dĩ thị nhân duyên tập
T23n1435_p0002a16║ tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn thị tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp
T23n1435_p0002a17║ ngôn thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái 。nhữ sở tác sự
T23n1435_p0002a18║ phi sa môn pháp 。bất tùy thuận đạo vô dục lạc tâm tác bất tịnh hành 。xuất
T23n1435_p0002a19║ gia chi nhân sở bất ưng tác 。nhữ ngu si nhân 。bất tri ngã dĩ chủng chủng
T23n1435_p0002a20║ nhân duyên a dục dục tưởng dục dục dục giác dục nhiệt 。chủng chủng nhân duyên xưng
T23n1435_p0002a21║ tán đoán dục xả dục tưởng diệt dục nhiệt 。ngã thường thuyết pháp giáo nhân li dục 。
T23n1435_p0002a22║ nhữ thượng bất ưng sinh tâm 。hà huống nãi tác khởi dục khuể si kế phọc căn
T23n1435_p0002a23║ bản bất tịnh ác nghiệp 。như thị chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0002a24║ ngã tiên dĩ kế thử giới 。kim phục tùy kế 。tùng kim thị giới ưng như thị
T23n1435_p0002a25║ thuyết 。nhược tỉ khâu đồng nhập tỉ khâu học pháp 。bất xả giới giới luy bất xuất
T23n1435_p0002a26║ hành dâm pháp 。nãi chí cộng súc sinh giả 。thị tỉ khâu đắc ba la di bất
T23n1435_p0002a27║ ưng cộng trụ 。nhược tỉ khâu giả hữu tứ chủng 。nhất giả danh tự tỉ khâu 。nhị
T23n1435_p0002a28║ giả tự ngôn tỉ khâu 。tam giả vi khí tỉ khâu 。tứ giả phá phiền não tỉ
T23n1435_p0002a29║ khâu 。danh tự tỉ khâu giả 。dĩ danh vi xưng 。tự ngôn tỉ khâu giả 。dụng
T23n1435_p0002b01║ bạch tứ yết ma thụ cụ túc giới 。hựu phục tặc trụ tỉ khâu 。thế trừ tu
T23n1435_p0002b02║ phát bí trước ca sa 。tự ngôn ngã thị tỉ khâu 。thị danh tự ngôn tỉ khâu 。
T23n1435_p0002b03║ vi khí tỉ khâu giả 。tùng tha khí thực cố 。như bà la môn tùng tha khí
T23n1435_p0002b04║ thời 。diệc ngôn ngã thị tỉ khâu 。thị danh vi khí tỉ khâu 。phá phiền não tỉ
T23n1435_p0002b05║ khâu giả 。chư lậu kế phọc phiền não chúng sinh 。năng thụ hậu thân sinh nhiệt khổ
T23n1435_p0002b06║ báo 。sinh tử vãng lai tướng tục nhân duyên 。nhược năng tri kiến đoán như thị lậu
T23n1435_p0002b07║ bạt tận căn bản 。như đoán đa la thụ đầu tất cánh bất sinh 。thị danh phá
T23n1435_p0002b08║ phiền não tỉ khâu 。vân hà tỉ khâu cụ túc giới 。vân hà cụ túc giới tỉ
T23n1435_p0002b09║ khâu 。nhược tăng hòa hợp thuyết bạch tứ yết ma 。thị nhân tín thụ tùy hành bất
T23n1435_p0002b10║ vi bất nghịch bất phá 。thị danh tỉ khâu cụ túc giới 。thị danh cụ túc giới
T23n1435_p0002b11║ tỉ khâu 。học giả hữu tam học 。thiện giới học thiện tâm học thiện tuệ học 。phục
T23n1435_p0002b12║ hữu tam học 。thiện học uy nghi thiện học tì ni thiện học ba la đề mộc
T23n1435_p0002b13║ xoa 。đồng nhập học pháp giả 。như bá tuế thụ giới tỉ khâu sở học 。sơ
T23n1435_p0002b14║ thụ giới nhân diệc như thị học 。như sơ thụ giới nhân sở học 。bá tuế tỉ
T23n1435_p0002b15║ khâu diệc như thị học 。thị trung nhất tâm nhất giới nhất thuyết nhất ba la đề
T23n1435_p0002b16║ mộc xoa 。đồng tâm đồng giới đồng thuyết đồng ba la đề mộc xoa 。cố danh đồng
T23n1435_p0002b17║ nhập tỉ khâu học pháp 。bất xả giới giả 。nhược tỉ khâu cuồng thời xả giới 。bất
T23n1435_p0002b18║ danh xả giới 。nhược tâm loạn thời 。bệnh hoại tâm thời 。nhược hướng cuồng nhân 。hướng
T23n1435_p0002b19║ loạn tâm nhân 。hướng bệnh hoại tâm nhân 。nhược độc xả giới 。nhược độc bất độc
T23n1435_p0002b20║ tưởng 。bất độc độc tưởng 。nhược trung quốc ngữ hướng biên địa nhân bất tướng giải giả 。
T23n1435_p0002b21║ nhược biên địa ngữ hướng trung quốc nhân bất tướng giải giả 。nhược hướng á nhân 。nhược
T23n1435_p0002b22║ hướng lung nhân 。hướng á lung nhân 。hướng vô sở tri nhân 。nhược hướng phi nhân 。
T23n1435_p0002b23║ hướng thụy miên nhân 。hướng nhập định nhân 。nhược cách chướng 。nhược tự sân 。nhược hướng
T23n1435_p0002b24║ sân nhân 。nhược mộng trung 。nhược tự bất định tâm 。nhược hướng bất định tâm nhân 。
T23n1435_p0002b25║ như thị xả giới giai bất danh xả giới 。hoặc hữu xả giới phi giới luy 。hoặc
T23n1435_p0002b26║ hữu giới luy phi xả giới 。hoặc hữu giới luy diệc xả giới 。xả giới phi giới
T23n1435_p0002b27║ luy giả 。nhược tỉ khâu ngôn 。ngã xả phật tức danh xả giới 。nhược ngôn 。xả
T23n1435_p0002b28║ pháp xả tăng xả giới 。xả hòa thượng xả a xà lê 。xả đồng hòa thượng
T23n1435_p0002b29║ đồng a xà lê 。xả tỉ khâu tỉ khâu ni 。xả thức xoa ma ni 。xả
T23n1435_p0002c01║ sa di sa di ni 。xả ưu bà tắc xả ưu bà di 。giai danh xả giới 。
T23n1435_p0002c02║ nhược ngôn 。nhữ đẳng đương tri ngã thị bạch y nhược thị sa di 。phi tỉ khâu
T23n1435_p0002c03║ phi sa môn phi thích tử 。nãi chí bất phục dữ nhữ đẳng cộng tác đồng học 。
T23n1435_p0002c04║ thị danh xả giới phi giới luy 。giới luy phi xả giới giả 。nhược tỉ khâu sầu
T23n1435_p0002c05║ ưu bất lạc 。dục xả giới áp tỉ khâu pháp 。dục khí thánh phục thủ bạch y
T23n1435_p0002c06║ phục 。tu bạch y pháp bất tu tỉ khâu pháp cầu tại gia sự 。phục tác thị
T23n1435_p0002c07║ ngôn 。ngã niệm phụ mẫu huynh đệ tỉ muội ngã niệm nhi nữ 。đương quyết giáo
T23n1435_p0002c08║ ngã sinh hoạt kĩ toại 。an ngã hảo xứ chúc ngã dĩ thiện tri thức 。thuyết như
T23n1435_p0002c09║ thị ngữ 。thị danh giới luy phi xả giới 。giới luy diệc xả giới giả 。nhược
T23n1435_p0002c10║ tỉ khâu sầu ưu bất lạc dục xả giới 。áp tỉ khâu pháp dục khí thánh phục 。
T23n1435_p0002c11║ thủ bạch y phục tu bạch y pháp 。bất tu tỉ khâu pháp cầu tại gia sự 。
T23n1435_p0002c12║ phục tác thị ngôn 。ngã niệm phụ mẫu huynh đệ tỉ muội ngã niệm nhi nữ 。đương
T23n1435_p0002c13║ quyết giáo ngã sinh hoạt kĩ toại 。an ngã hảo xứ chúc ngã dĩ thiện tri thức 。
T23n1435_p0002c14║ thuyết như thị ngữ dĩ phục tác thị ngôn 。ngã xả phật xả pháp nãi chí xả
T23n1435_p0002c15║ ưu bà tắc ưu bà di 。thị danh giới luy diệc xả giới 。hành dâm pháp giả 。
T23n1435_p0002c16║ dâm danh phi phạm hành 。phi phạm hành giả nhị thân giao hội 。ba la di giả
T23n1435_p0002c17║ danh đoạ bất như 。thị tội cực ác thâm trùng 。tác thị tội giả 。tức đoạ bất
T23n1435_p0002c18║ như 。bất danh tỉ khâu 。phi sa môn phi thích tử 。thất tỉ khâu pháp 。bất
T23n1435_p0002c19║ cộng trụ giả 。bất đắc cộng tác tỉ khâu pháp 。sở vị bạch yết ma bạch nhị
T23n1435_p0002c20║ yết ma bạch tứ yết ma bố tát tự tứ 。bất đắc nhập thập tứ nhân số 。
T23n1435_p0002c21║ thị danh ba la di bất cộng trụ 。thị trung phạm giả hữu tứ chủng 。nam nữ
T23n1435_p0002c22║ hoàng môn nhị căn 。nữ giả 。nhân nữ phi nhân nữ súc sinh nữ 。nam giả
T23n1435_p0002c23║ nhân nam phi nhân nam súc sinh nam 。hoàng môn nhị căn giả 。diệc nhân phi
T23n1435_p0002c24║ nhân súc sinh 。tỉ khâu dữ nhân nữ hành dâm 。tam xứ phạm ba la di 。đại
T23n1435_p0002c25║ tiện xứ tiểu tiện xứ khẩu trung 。phi nhân nữ súc sinh nữ nhị căn diệc như
T23n1435_p0002c26║ thị 。cộng nhân nam hành dâm 。nhị xứ phạm ba la di 。đại tiện xứ khẩu
T23n1435_p0002c27║ trung 。phi nhân nam súc sinh nam hoàng môn diệc như thị 。phục hữu cộng súc sinh
T23n1435_p0002c28║ nữ hành dâm 。nhị xứ phạm ba la di 。vị kê nhược tự kê thị 。
T23n1435_p0002c29║ phật tại xá vệ quốc 。hữu nhất khí thực tỉ khâu 。danh viết nan đề 。thần triêu
T23n1435_p0003a01║ thời đáo trước y trì bát nhập thành khí thực thực dĩ trì ni sư đàn trước
T23n1435_p0003a02║ tả kiên thượng nhập an hoàn lâm 。tại nhất thụ hạ phu ni sư đàn đoan thân
T23n1435_p0003a03║ chính toạ 。hữu ma thiên thần 。dục phá thị tỉ khâu tam muội cố 。hoá tác đoan
T23n1435_p0003a04║ chánh nữ thân tại kì tiền lập 。tỉ khâu tùng tam muội khởi 。kiến thử nữ
T23n1435_p0003a05║ thân tức sinh trước tâm 。thế tục thiền định bất năng kiên cố 。tầm thời thối thất
T23n1435_p0003a06║ dục ma nữ thân 。nữ nhân tức khước tiêm tiêm viễn khứ 。tiện khởi tùy trục dục
T23n1435_p0003a07║ tróc kì thân 。thời bỉ lâm trung hữu nhất tử mã 。nữ đáo mã sở tắc
T23n1435_p0003a08║ thân bất hiện 。thị tỉ khâu dâm dục thiêu thân cố 。tiện cộng tử mã hành
T23n1435_p0003a09║ dâm 。kí hành dâm dĩ dục nhiệt tiểu chỉ 。tức sinh hối ngôn 。ngã dĩ thối
T23n1435_p0003a10║ đoạ 。phi thị tỉ khâu phi thích chủng tử 。kim chư tỉ khâu tất xả viễn ngã
T23n1435_p0003a11║ bất phục cộng trụ 。ngã bất ưng dĩ bất thanh tịnh thân trước thử pháp y 。tức
T23n1435_p0003a12║ thoát ca sa nhiếp trước nang trung dĩ trí kiên thượng vãng nghệ phật sở 。nhĩ thời
T23n1435_p0003a13║ phật dữ bá thiên vạn chúng cung kính vi nhiễu nhi vi thuyết pháp 。phật dao kiến
T23n1435_p0003a14║ lai tức tác thị niệm 。nhược ngã bất dĩ nhuyễn ngữ lao vấn giả 。kì tâm tất
T23n1435_p0003a15║ phá phí huyết đương tùng diện khổng xuất 。thị tỉ khâu lai đáo phật sở 。phật ngôn 。
T23n1435_p0003a16║ thiện tai nan đề 。nhữ canh dục học tỉ khâu sở học da 。văn phật sở ngôn
T23n1435_p0003a17║ thiện tai nan đề 。tâm đại hoan hân tiện tác thị niệm 。ngã đương đắc cộng
T23n1435_p0003a18║ chư tỉ khâu trụ tất bất tấn ngã 。như thị tư duy dĩ đáp ngôn 。thế tôn 。
T23n1435_p0003a19║ ngã canh dục học tỉ khâu học pháp 。nhĩ thời phật ngữ chư tỉ khâu 。nhữ đẳng
T23n1435_p0003a20║ hoàn dữ nan đề tỉ khâu học pháp 。nhược hữu như nan đề tỉ khâu giả diệc
T23n1435_p0003a21║ dữ học pháp 。ưng nhất tâm hòa hợp tăng nan đề tỉ khâu thiên đản hữu kiên
T23n1435_p0003a22║ thoát cức tỉ hồ quỵ hợp chưởng tác như thị ngôn 。đại đức tăng thính 。ngã nan
T23n1435_p0003a23║ đề tỉ khâu 。bất xả giới giới bất luy bất xuất tác dâm pháp 。ngã kim tùng
T23n1435_p0003a24║ tăng hoàn khí học pháp 。tăng lân mẫn ngã cố 。hoàn dữ ngã học pháp 。đệ nhị
T23n1435_p0003a25║ đệ tam diệc như thị thuyết 。thị trung nhất tỉ khâu ư tăng trung xướng 。đại đức
T23n1435_p0003a26║ tăng thính nan đề tỉ khâu bất hoàn giới giới bất luy tác dâm pháp 。thị nan
T23n1435_p0003a27║ đề tỉ khâu tùng tăng khí hoàn học pháp 。kim tăng lân mẫn cố hoàn dữ học
T23n1435_p0003a28║ pháp 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。hoàn dữ nan đề tỉ khâu học pháp 。bạch
T23n1435_p0003a29║ như thị 。như thị dụng bạch tứ yết ma hoàn dữ nan đề tỉ khâu học pháp
T23n1435_p0003b01║ cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố thị sự như thị trì 。dữ học sa di hành pháp
T23n1435_p0003b02║ giả 。phật sở kế nhất thiết giới tận ưng thụ hành 。tại chư tỉ khâu hạ
T23n1435_p0003b03║ toạ 。ưng thụ dữ đại tỉ khâu ẩm thực thang dược 。tự tùng sa di bạch y
T23n1435_p0003b04║ thụ ẩm thực 。bất đắc dữ đại tỉ khâu đồng thất quá tái tú 。tự bất
T23n1435_p0003b05║ đắc dữ bạch y sa di quá nhị tú 。đắc dữ cụ giới tỉ khâu tác bố
T23n1435_p0003b06║ tát tự tứ nhị yết ma 。dữ học sa di bất đắc túc số tác bố tát
T23n1435_p0003b07║ tự tứ yết ma 。nhất thiết yết ma bất đắc tác (dâm sự cánh )。
T23n1435_p0003b08║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời chúng đa tỉ khâu cộng nhất xứ an cư 。thiểu
T23n1435_p0003b09║ ư phòng xá 。thời chư tỉ khâu tùy sở tri thức khí sách thảo mộc 。các các
T23n1435_p0003b10║ tự tác am xá chỉ trụ 。thị chư tỉ khâu nhập thành khí thực 。hữu thủ tân
T23n1435_p0003b11║ nhân 。hoại kì am xá trì tài mộc khứ 。khí thực hoàn kiến tức sinh ưu sầu 。
T23n1435_p0003b12║ tác như thị ngôn 。ngã đẳng tân khổ tạm hành khí thực 。chư niên thiểu bối tiện
T23n1435_p0003b13║ hoại ngã xá trì tài mộc khứ 。đương phục canh tùng tri thức khí sách thảo mộc
T23n1435_p0003b14║ tác am xá trụ 。thị thời chúng trung hữu nhất tỉ khâu 。danh đạt ni ca 。thị
T23n1435_p0003b15║ đào gia tử 。tự dĩ xảo tiện tức tác nê xá nê hộ nê hướng 。lương triện
T23n1435_p0003b16║ ngưu đầu tượng nha y giá giai dụng nê tác 。tập chư thảo mộc dĩ hoả thiêu
T23n1435_p0003b17║ thành 。sắc xích nghiêm hảo 。tác thị xá dĩ chúc chư tỉ khâu 。nhị nguyệt du hành
T23n1435_p0003b18║ khí sách 。dục tác nhập xá ẩm thực 。nhĩ thời phật dữ a nan án hành chư
T23n1435_p0003b19║ phòng 。dao kiến kì xá sắc xích nghiêm hảo 。phật tri nhi cố vấn a nan 。thị
T23n1435_p0003b20║ hà đẳng vật sắc xích nghiêm hảo 。a nan đáp ngôn 。kim vương xá thành chúng đa
T23n1435_p0003b21║ tỉ khâu nhất xứ an cư 。kì phòng xá thiểu 。thị chư tỉ khâu tùy sở tri
T23n1435_p0003b22║ thức khí sách thảo mộc tác am xá trụ 。nhập thành khí thực thời 。thủ tân nhân
T23n1435_p0003b23║ tiện hoại am xá trì tài mộc khứ 。khí thực hoàn kiến sinh sầu ưu ngôn ngã
T23n1435_p0003b24║ đẳng tân khổ tạm hành khí thực 。chư niên thiểu bối tiện hoại ngã xá trì tài
T23n1435_p0003b25║ mộc khứ 。thị trung hữu tỉ khâu danh đạt ni ca 。đào gia tử 。tự dĩ xảo
T23n1435_p0003b26║ tiện tác thị nê xá 。tập chư thảo mộc dĩ hoả thiêu thành 。nghiêm hảo như thị 。
T23n1435_p0003b27║ phật cáo a nan 。nhữ phá thị đạt ni ca tỉ khâu xích sắc nê xá 。mạc
T23n1435_p0003b28║ sứ ngoại đạo ki hiềm a trái 。phật hiện tại thế xuất như thị lậu kế nhân
T23n1435_p0003b29║ duyên pháp 。a nan thụ giáo 。tức vãng phá chi 。đạt ni ca tỉ khâu nhị nguyệt
T23n1435_p0003c01║ du hành 。hoàn kiến xá phá hoại 。vấn sở chúc tỉ khâu 。thùy hoại ngã xá 。tỉ
T23n1435_p0003c02║ khâu đáp ngôn 。thị phật đại sư giáo linh phá chi 。đạt ni ca tâm niệm 。pháp
T23n1435_p0003c03║ vương giáo phá bất đắc hữu ngôn 。kim vương xá thành chư tài mộc sư 。thị ngã
T23n1435_p0003c04║ tri thức 。khả tác mộc xá 。quá dạ thời đáo trước y trì bát nhập thành
T23n1435_p0003c05║ khí thực 。khí thực dĩ đáo mộc sư sở 。nhữ kim tri bất 。ma kiệt quốc
T23n1435_p0003c06║ chủ vi đề hi tử a xà thế vương 。dữ ngã tài mộc 。mộc sư đáp
T23n1435_p0003c07║ ngôn 。nhược vương dữ giả tùy ý thủ chi 。thị trung hữu đại trùng tài trung thủ
T23n1435_p0003c08║ hộ thành nan trì xuất nhập bất ưng khí nhân giả 。tức thủ trảm tiệt tạng trước
T23n1435_p0003c09║ nhất xứ 。thời tri thành thống 。kiến đại trùng tài trung thủ hộ thành trảm tiệt phú
T23n1435_p0003c10║ tạng 。kiến dĩ kinh bố mao thụ sinh niệm 。đắc vô oán tặc tương dục lai da 。
T23n1435_p0003c11║ nhược dĩ đắc nhập vãng vấn mộc sư 。thị đại tài mộc dụng thủ hộ thành 。thùy
T23n1435_p0003c12║ thủ trảm tiệt tạng trước nhất xứ 。đáp ngôn 。hữu đạt ni ca tỉ khâu 。lai tác
T23n1435_p0003c13║ thị ngôn 。a xà thế vương dữ ngã tài mộc 。ngã thời đáp ngôn 。nhược vương dữ
T23n1435_p0003c14║ giả tùy ý thủ chi 。tức tiện tự thủ đại tài mộc trảm tiệt tạng trước nhất
T23n1435_p0003c15║ xứ 。thành thống tâm niệm 。vương kim vân hà nãi dĩ đại tài dữ thử tỉ khâu 。
T23n1435_p0003c16║ tức đáo vương sở ngôn 。đại vương canh hữu dư tài 。vân hà nãi dĩ thủ thành
T23n1435_p0003c17║ đại tài trì dữ tỉ khâu 。vương ngôn bất dữ 。thành thống ngôn 。vương kim dĩ
T23n1435_p0003c18║ dữ 。thùy ngôn ngã dữ 。đáp ngôn 。mộc sư ngôn dữ 。vương viết 。tương mộc sư
T23n1435_p0003c19║ lai 。tức thụ giáo khứ tương mộc sư lai 。thời mộc sư trung đạo kiến đạt ni
T23n1435_p0003c20║ ca tỉ khâu ngữ ngôn 。dĩ nhữ nhân duyên cố ngã kim hữu sự 。tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0003c21║ thả khứ ngã tùy hậu vãng 。thời thành thống tức tương mộc sư đáo vương sở ngôn 。
T23n1435_p0003c22║ đại vương 。thử thị mộc sư 。thời đạt ni ca tỉ khâu tùy hậu lai 。vương dao
T23n1435_p0003c23║ kiến chi tiện ngôn 。phóng mộc sư khứ tương tỉ khâu lai 。thành thống tức phóng mộc
T23n1435_p0003c24║ sư tương đạt ni ca tỉ khâu tiền đáo vương sở 。vương ngôn 。nhữ tỉ khâu pháp
T23n1435_p0003c25║ vân hà bất dữ nhi thủ 。đáp ngôn 。đại vương 。ngã phi bất dữ thủ 。vương
T23n1435_p0003c26║ tiên dữ ngã 。vương ngôn 。ngã bất ức dữ 。tỉ khâu đáp ngôn 。kim linh vương
T23n1435_p0003c27║ ức 。vương ngôn vân hà 。đáp ngôn 。vương đương tự niệm sơ đăng vị thời 。tác
T23n1435_p0003c28║ như thị ngôn 。nhược ngã quốc nội thảo mộc cập thuỷ 。tùy chư trì giới sa môn
T23n1435_p0003c29║ bà la môn thủ dụng 。vương ngôn 。ngã vị vô chủ thảo mộc cố tác thị thuyết 。
T23n1435_p0004a01║ vương ngôn 。nhữ kim đoạ đại tội trung 。tỉ khâu đáp ngôn 。ngã xuất gia nhân
T23n1435_p0004a02║ kí trụ vương quốc 。vân hà sát ngã 。vương ngôn 。tỉ khâu khứ 。vật phục canh
T23n1435_p0004a03║ thủ như thị đại tài 。thời chúng nhân xướng ngôn 。hi hữu thử tỉ khâu 。quyết
T23n1435_p0004a04║ định ưng tử 。a trái tiện phóng 。thị tỉ khâu tùng đại tội trung đắc xuất 。đáo
T23n1435_p0004a05║ chúng tăng trung thực 。hậu ngữ chư tỉ khâu 。ngã kim nhật thùy vi vương sở sát 。
T23n1435_p0004a06║ quảng thuyết thượng sự chư tỉ khâu dĩ chủng chủng nhân duyên a trái 。nhữ sở tác
T23n1435_p0004a07║ sự phi sa môn pháp 。bất tùy thuận đạo vô dục lạc tâm tác bất thanh tịnh
T23n1435_p0004a08║ hành 。xuất gia chi nhân sở bất ưng tác 。nhữ bất tri phật thế tôn dĩ chủng
T23n1435_p0004a09║ chủng nhân duyên a trái thâu đoạt pháp 。chủng chủng nhân duyên xưng tán bất thâu đoạt
T23n1435_p0004a10║ pháp 。nhữ thượng bất ưng sinh tâm 。diệc bất ưng thuyết 。hà huống năng thủ 。dĩ chủng
T23n1435_p0004a11║ chủng nhân duyên a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。
T23n1435_p0004a12║ tri nhi cố vấn 。nhữ đạt ni ca tỉ khâu 。thật tác thị sự bất 。đáp
T23n1435_p0004a13║ ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái 。nhữ sở tác
T23n1435_p0004a14║ sự phi sa môn pháp 。bất tùy thuận đạo vô dục lạc tâm tác bất thanh tịnh
T23n1435_p0004a15║ hành 。xuất gia chi nhân sở bất ưng tác 。phật ngôn 。nhữ si nhân 。bất tri
T23n1435_p0004a16║ ngã dĩ chủng chủng nhân duyên a trái thâu đoạt pháp 。chủng chủng nhân duyên xưng tán
T23n1435_p0004a17║ bất thâu đoạt pháp 。nhữ thượng bất ưng sinh tâm 。khẩu diệc bất ưng thuyết 。hà huống
T23n1435_p0004a18║ nãi thủ 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ a nan 。tương nhất hạ toạ tỉ
T23n1435_p0004a19║ khâu nhập vương xá thành 。nhai hạng thị lí đa nhân chúng xứ 。dĩ vấn chúng nhân 。
T23n1435_p0004a20║ nhược tín bất tín giả 。nhược hiền giả phi hiền giả 。nhược đại thần đại quan tương
T23n1435_p0004a21║ suý quan thuộc 。đạo chí kỉ hứa 。ma kiệt quốc chủ a xà thế vương dữ
T23n1435_p0004a22║ kì đại tội 。a nan thụ giáo 。tương nhất hạ toạ tỉ khâu nhập vương xá thành 。
T23n1435_p0004a23║ nhai hạng thị lí đa nhân chúng xứ 。dĩ vấn chúng nhân 。đạo chí kỉ hứa 。ma
T23n1435_p0004a24║ kiệt quốc chủ a xà thế vương tiện dữ đại tội 。chúng nhân đáp ngôn 。đại đức
T23n1435_p0004a25║ a nan 。đạo chí ngũ tiền nhược ngũ tiền trực 。tiện dữ đại tội 。a nan văn
T23n1435_p0004a26║ dĩ 。hoàn nghệ phật sở tác lễ khước trụ hướng phật cụ thuyết 。đạo chí ngũ tiền
T23n1435_p0004a27║ nhược ngũ tiền trực 。a xà thế vương tiện dữ đại tội 。phật tức ngữ chư
T23n1435_p0004a28║ tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng
T23n1435_p0004a29║ như thị thuyết 。nhược tỉ khâu nhược tụ lạc trung nhược không địa 。vật bất dữ thâu
T23n1435_p0004b01║ thủ 。dĩ sở thâu vật 。nhược vương vương thần 。nhược tróc hệ phọc nhược sát nhược
T23n1435_p0004b02║ tấn nhược du kim tội 。nhược tác thị ngôn 。nhữ tiểu nhi nhữ si nhữ tặc 。tỉ
T23n1435_p0004b03║ khâu như thị bất dữ thủ giả 。đắc ba la di bất ưng cộng trụ 。bất
T23n1435_p0004b04║ dữ thủ giả 。tha nhân bất dữ thị vật 。nhược nam nhược nữ nhược hoàng môn
T23n1435_p0004b05║ nhược nhị căn nhân bất dữ đạo thủ 。thị danh bất dữ thủ 。vương giả sa
T23n1435_p0004b06║ lợi chủng thân thụ vương chức cát thuỷ quán đỉnh 。thị danh vi vương 。diệc danh quốc
T23n1435_p0004b07║ chủ 。diệc danh quán đỉnh 。nhược bà la môn cư sĩ nhược nữ nhân thân thụ
T23n1435_p0004b08║ vương chức 。diệc danh vi vương quốc chủ quán đỉnh 。sát giả danh vi đoạt mệnh 。
T23n1435_p0004b09║ hệ giả 。nhược trước nữu giới gia toả tại ngục 。giai danh vi hệ 。tấn giả 。
T23n1435_p0004b10║ khu xuất quốc giới 。du kim giả 。du kim đẳng vật thục tội 。tặc giả hữu
T23n1435_p0004b11║ nhị chủng 。nhược kiếp nhược đạo 。nhữ tiểu nhi giả 。vị tri pháp cố 。si
T23n1435_p0004b12║ giả 。vô sở tri cố 。ba la di giả danh đoạ bất như 。thị tội cực ác
T23n1435_p0004b13║ thâm trùng 。tác thị tội giả 。bất danh tỉ khâu 。phi sa môn phi thích tử 。
T23n1435_p0004b14║ thất tỉ khâu pháp bất cộng trụ giả 。bất cộng tác tỉ khâu pháp 。sở vị bạch
T23n1435_p0004b15║ yết ma bạch nhị yết ma bạch tứ yết ma thuyết giới tự tứ 。bất đắc nhập
T23n1435_p0004b16║ thập tứ nhân số 。thị danh ba la di bất cộng trụ 。thị trung phạm giả hữu
T23n1435_p0004b17║ tam chủng 。thủ nhân trùng vật phạm ba la di 。nhất giả tự thủ 。nhị giả
T23n1435_p0004b18║ giáo tha nhân 。tam giả khiển sứ 。tự thủ giả 。thủ tự thủ tự thủ cử
T23n1435_p0004b19║ li bản xứ ba la di 。giáo tha giả 。nhược tỉ khâu giáo nhân đạo tha vật 。
T23n1435_p0004b20║ thị nhân tùy ngữ tức thâu đoạt thủ li bản xứ 。thị thời 。tỉ khâu đắc ba
T23n1435_p0004b21║ la di 。khiển sứ giả 。nhược tỉ khâu ngữ nhân ngôn 。nhữ tri mỗ giáp trùng
T23n1435_p0004b22║ vật xứ bất 。nhược ngôn tri xứ khiển vãng đạo thủ 。thị nhân tùy ngữ tức thâu
T23n1435_p0004b23║ đoạt 。thủ li bản xứ thời 。tỉ khâu đắc ba la di 。phục hữu tam chủng 。
T23n1435_p0004b24║ thủ nhân trùng vật ba la di 。nhất giả dụng tâm 。nhị giả dụng thân 。tam
T23n1435_p0004b25║ giả li bản xứ 。dụng tâm giả 。phát tâm tư duy dục thâu đoạt thủ 。dụng
T23n1435_p0004b26║ thân giả 。nhược thủ nhược cước nhược đầu nhược dư thân phân thủ tha nhân vật 。li
T23n1435_p0004b27║ bản xứ giả 。tùy vật sở tại xứ cử trước dư xứ 。phục hữu tam chủng 。thủ
T23n1435_p0004b28║ nhân trùng vật ba la di 。nhất giả tha bất dữ 。nhị giả trùng vật 。tam giả
T23n1435_p0004b29║ li bản xứ 。tha bất dữ giả 。nhược nam nhược nữ nhược hoàng môn nhược nhị căn
T23n1435_p0004c01║ nhân bất dữ 。trùng vật giả 。vật trực ngũ tiền nhược quá ngũ tiền 。li bản xứ
T23n1435_p0004c02║ giả 。tùy vật sở tại xứ cử trước dư xứ 。phục hữu tam chủng 。thủ nhân
T23n1435_p0004c03║ trùng vật ba la di 。nhất giả đạo tâm 。nhị giả trùng vật 。tam giả li
T23n1435_p0004c04║ bản xứ 。đạo tâm giả 。tha bất dữ tự đạo tâm thủ 。trùng vật li bản
T23n1435_p0004c05║ xứ diệc như thượng thuyết 。phục hữu tam chủng 。thủ nhân trùng vật ba la di 。nhất
T23n1435_p0004c06║ giả thị vật thuộc tha 。nhị giả trùng vật 。tam giả li bản xứ 。thuộc tha giả 。
T23n1435_p0004c07║ thị vật hữu chủ 。nhược nam nhược nữ nhược hoàng môn nhược nhị căn nhân 。trùng vật
T23n1435_p0004c08║ li bản xứ như thượng thuyết 。phục hữu tam chủng 。thủ nhân trùng vật ba la di 。
T23n1435_p0004c09║ nhất giả thuộc tha tưởng 。nhị giả trùng vật 。tam giả li bản xứ 。thuộc tha
T23n1435_p0004c10║ tưởng giả 。tri thị vật hữu chủ nhân 。trùng vật li bản xứ như thượng thuyết 。
T23n1435_p0004c11║ nhược nam nhược nữ hoàng môn nhị căn nhân 。trùng vật li bản xứ như thượng thuyết
T23n1435_p0004c12║ phục hữu tứ chủng 。thủ nhân trùng vật ba la di 。nhất giả tha bất dữ nhị
T23n1435_p0004c13║ giả thâu đoạt tâm thủ 。tam giả trùng vật 。tứ giả li bản xứ 。giai như thượng
T23n1435_p0004c14║ thuyết 。phục hữu tứ chủng 。thủ nhân trùng vật ba la di 。thị vật thuộc tha thâu
T23n1435_p0004c15║ đoạt tâm thủ 。trùng vật li bản xứ ba la di 。tri vật thuộc tha thâu đoạt
T23n1435_p0004c16║ tâm thủ 。trùng vật li bản xứ 。giai như thượng thuyết 。phục hữu tứ chủng 。thủ nhân
T23n1435_p0004c17║ trùng vật ba la di 。nhất giả hữu thủ hộ 。nhị giả hữu chủ 。tam giả
T23n1435_p0004c18║ trùng vật 。tứ giả li bản xứ 。hữu thủ hộ giả 。như nhân hữu tượng mã ngưu
T23n1435_p0004c19║ dương thê tử nô tì 。nhược tại tự quốc nhược tại tha quốc hữu nhân thủ hộ 。
T23n1435_p0004c20║ hữu ngã sở tâm thùy vi ngã sở tâm tùy thùy vật 。phục hữu điền cam giá
T23n1435_p0004c21║ điền đạo điền mạch điền ma điền đậu điền bồ đào điền hữu nhân thủ hộ 。hữu
T23n1435_p0004c22║ ngã sở tâm thùy vi ngã sở tâm tùy thùy vật 。phục hữu tượng cứu mã cứu
T23n1435_p0004c23║ môn gian thực trù 。hữu nhân tạng vật tại trung 。thị danh thủ hộ 。hữu ngã sở
T23n1435_p0004c24║ tâm thùy vi ngã sở tâm tùy thùy vật 。trùng vật li bản xứ như thượng thuyết 。
T23n1435_p0004c25║ phục hữu tứ chủng 。thủ nhân trùng vật ba la di 。thị vật vô thủ hộ hữu
T23n1435_p0004c26║ ngã sở tâm trùng vật li bản xứ 。vô thủ hộ giả 。như nhân hữu tượng hữu
T23n1435_p0004c27║ mã thê tử 。nhược tại tự quốc nhược tại tha quốc 。thị vật vô nhân thủ
T23n1435_p0004c28║ hộ 。hữu ngã sở tâm thùy vi ngã sở tâm tùy thùy vật 。phục hữu điền địa 。
T23n1435_p0004c29║ trường thượng hữu cốc 。thị vật vô nhân thủ hộ 。hữu ngã sở tâm thùy vi ngã
T23n1435_p0004c30║ sở tâm tùy thùy vật 。phục hữu ngũ bảo nhược tự ngũ bảo 。tạng trước địa trung
T23n1435_p0005a01║ vô nhân thủ hộ 。đãn hữu ngã sở tâm 。thùy hữu ngã sở tâm 。vị tùy
T23n1435_p0005a02║ sở thuộc chủ hữu ngã sở tâm 。thị danh hữu chủ vô nhân thủ hộ 。trùng vật
T23n1435_p0005a03║ li bản xứ như thượng thuyết 。phục hữu tứ chủng 。thủ tha trùng vật ba la di 。
T23n1435_p0005a04║ thị vật hữu thủ hộ vô ngã sở tâm trùng vật li bản xứ 。hữu thủ hộ
T23n1435_p0005a05║ vô ngã sở tâm giả 。như quần tặc phá tha thành ấp đa đắc tài vật 。nhược
T23n1435_p0005a06║ dĩ vương lực nhược tụ lạc lực hoàn phá thị tặc 。tặc xả vật tẩu 。thị vật
T23n1435_p0005a07║ chủ bất thủ hộ vô ngã sở tâm 。dĩ thất cố 。tặc diệc bất thủ hộ vô
T23n1435_p0005a08║ ngã sở tâm 。dĩ đoạt cố 。hữu thủ hộ vô ngã sở tâm 。thùy thủ hộ
T23n1435_p0005a09║ vô ngã sở tâm 。đoạt đắc giả 。hựu như tỉ khâu thất chư y bát 。hữu tri
T23n1435_p0005a10║ thức tỉ khâu tại dư xứ kiến 。tiện tức đoạt thủ 。thị thất y bát tỉ khâu
T23n1435_p0005a11║ bất thủ hộ vô ngã sở tâm 。dĩ thất cố 。tặc bất thủ hộ vô ngã sở
T23n1435_p0005a12║ tâm 。dĩ đoạt cố 。hữu thủ hộ vô ngã sở tâm 。thùy thủ hộ vô ngã
T23n1435_p0005a13║ sở tâm 。đoạt đắc giả 。trùng vật li bản xứ như thượng thuyết 。xứ giả 。địa
T23n1435_p0005a14║ xứ thượng xứ hư không xứ 。thừa xứ xa xứ thuyền xứ 。thuỷ trung điền địa
T23n1435_p0005a15║ tăng phòng xứ 。thân thượng xứ quan thuế xứ cộng kì xứ 。vô túc nhị túc tứ
T23n1435_p0005a16║ túc đa túc 。địa xứ giả 。như nhân hữu ngũ bảo nhược tự ngũ bảo tại địa 。
T23n1435_p0005a17║ tỉ khâu dĩ thâu đoạt tâm thủ li bản xứ ba la di 。nhược soát trạch thời
T23n1435_p0005a18║ thâu lan già 。soát trạch dĩ thủ ngũ tiền trực ba la di 。nhược dĩ mộc ngoã
T23n1435_p0005a19║ thạch cử thủ 。tuy đoạ bản xứ ba la di 。nhược duệ thủ vị xuất giới thâu
T23n1435_p0005a20║ lan già 。hựu như thiết bình đồng bình thiết úng đồng úng 。dĩ ngũ bảo nhược tự
T23n1435_p0005a21║ ngũ bảo trước thử khí trung 。tỉ khâu dĩ thâu đoạt tâm thủ li bản xứ
T23n1435_p0005a22║ ba la di 。nhược soát trạch thời thâu lan già 。soát trạch dĩ thủ ngũ tiền trực ba
T23n1435_p0005a23║ la di 。nhược thủ bình để vật chuyển xuất cận khẩu ba la di 。cận bình khẩu
T23n1435_p0005a24║ vật chuyển trước bình để diệc ba la di 。nhược xuyên bình thủ ngũ tiền trực ba
T23n1435_p0005a25║ la di 。nhược tỉ khâu thâu đoạt tâm 。tại khí bất tại vật 。nhược tâm tại
T23n1435_p0005a26║ vật bất tại khí 。hoặc tâm lưỡng tại 。thủ ngũ tiền trực ba la di 。thị danh
T23n1435_p0005a27║ địa xứ 。thượng xứ giả 。nhược tế bệ mẫn sàng thô bệ mẫn sàng 。nhục nang
T23n1435_p0005a28║ nhục bạc nhục hậu nhục nhục phú tạp sắc nhục tạp sắc thụ duyên 。bạc bí hậu
T23n1435_p0005a29║ bí biểu [cức *nhĩ ]bí biểu lí [cức *nhĩ ]bí duyên [cức *nhĩ ]bí 。địa phu cụ thụ thượng xứ
T23n1435_p0005b01║ ốc thượng xứ 。tế bệ mẫn sàng xứ giả 。vị cước xứ túc xứ hoàn xứ sàng
T23n1435_p0005b02║ bệ xứ thượng mẫn sàng túc xứ thượng đầu xứ 。nhược dĩ mẫn chí dị mẫn danh
T23n1435_p0005b03║ dị xứ 。nhược bì nhược y phú 。nhất sắc danh nhất xứ 。dị sắc danh dị xứ 。
T23n1435_p0005b04║ như thị chư xứ hữu ngũ bảo nhược tự ngũ bảo 。tỉ khâu dĩ thâu đoạt tâm
T23n1435_p0005b05║ thủ ngũ tiền trực ba la di 。nhược soát trạch thời thâu lan già 。soát trạch dĩ
T23n1435_p0005b06║ thủ ngũ tiền trực ba la di 。thô bệ mẫn sàng xứ giả 。nhược nhất bản
T23n1435_p0005b07║ danh nhất xứ 。nhược bì nhược mẫn nhược y phú 。dị mẫn danh dị xứ 。dư
T23n1435_p0005b08║ như thượng thuyết 。nhục giả nhất chủng mao nhất chủng danh nhất xứ 。biểu xứ lí
T23n1435_p0005b09║ xứ nhất sắc danh nhất xứ 。dị sắc danh dị xứ 。thị chư xứ hữu ngũ bảo
T23n1435_p0005b10║ nhược tự ngũ bảo 。tỉ khâu dĩ thâu đoạt tâm thủ ngũ tiền trực ba la di 。
T23n1435_p0005b11║ nhược soát trạch thời thâu lan già 。soát trạch dĩ thủ ngũ tiền trực ba la di 。
T23n1435_p0005b12║ nang nhục bạc nhục hậu nhục nhục phú tạp sắc nhục tạp sắc thụ duyên bạc bí hậu
T23n1435_p0005b13║ bí biểu [cức *nhĩ ]bí biểu lí [cức *nhĩ ]bí duyên [cức *nhĩ ]bí địa phu cụ xứ giả 。nhất
T23n1435_p0005b14║ chủng mao danh nhất xứ 。nhất sắc danh nhất xứ 。dị sắc danh dị xứ 。dư như
T23n1435_p0005b15║ thượng thuyết 。thụ xứ giả 。căn xứ hành xứ chi xứ diệp xứ hoa xứ quả
T23n1435_p0005b16║ xứ nãi chí căn tu xứ 。thị chư xứ hữu ngũ bảo nhược tự ngũ bảo 。tỉ
T23n1435_p0005b17║ khâu dĩ thâu đoạt tâm thủ ngũ tiền trực ba la di 。nhược soát trạch thời thâu
T23n1435_p0005b18║ lan già 。soát trạch dĩ thủ ngũ tiền trực ba la di 。ốc thượng xứ giả 。vị
T23n1435_p0005b19║ môn gian xứ hướng xứ môn quan xứ hộ 橝xứ ngưu đầu tượng nha y giá
T23n1435_p0005b20║ lương triện trùng các thê bệ xứ 。nhất quang danh nhất xứ 。lan thuẫn xứ nhất câu
T23n1435_p0005b21║ danh nhất xứ 。nhược vị nê xá nhất kích danh nhất xứ 。nhược thảo phú xá nhất
T23n1435_p0005b22║ trùng danh nhất xứ 。nhược mộc phú xá nhất mộc danh nhất xứ 。nhược ngưỡng nê xá
T23n1435_p0005b23║ nhất hoạ sắc danh nhất xứ 。thị chư xứ hữu ngũ bảo nhược tự ngũ bảo 。tỉ
T23n1435_p0005b24║ khâu dĩ thâu đoạt tâm thủ ngũ tiền trực ba la di 。nhược soát trạch thời thâu
T23n1435_p0005b25║ lan già 。soát trạch dĩ thủ ngũ tiền trực ba la di 。thị danh thượng xứ 。hư
T23n1435_p0005b26║ không xứ giả 。như nhân phòng xá điện đường chư lan thuẫn thượng 。hữu quý giá y
T23n1435_p0005b27║ ba đầu ma y đầu cầu la y cưu la xà y huyền thị chư xứ 。phong
T23n1435_p0005b28║ xuy tại không y vị đoạ địa 。tỉ khâu dĩ thâu đoạt tâm tiếp thủ ba la
T23n1435_p0005b29║ di 。hựu như tỉ khâu hòa thượng a xà lê y 。tùng hạ chí thượng tùng
T23n1435_p0005c01║ thượng đoạ hạ y vị chí địa 。tỉ khâu dĩ thâu đoạt tâm tiếp thủ ba la
T23n1435_p0005c02║ di 。hựu như nhân môn trung hướng trung các thượng diêm hạ lâu quan xứ ốc gian
T23n1435_p0005c03║ các thượng 。dĩ nội ngoại trang nghiêm thân cụ tại thị chư xứ 。hữu hữu chủ điểu
T23n1435_p0005c04║ nga nhạn khổng tước anh vũ tinh tinh hàm thị vật khứ 。tỉ khâu dĩ thâu đoạt
T23n1435_p0005c05║ tâm đoạt thị điểu thủ ba la di 。nhược đãi điểu thời thâu lan già 。điểu tùy
T23n1435_p0005c06║ tỉ khâu sở dục chí xứ ba la di 。nhược chí dư xứ thâu lan già 。nhược
T23n1435_p0005c07║ hữu dã điểu vị chư ưng tựu hàm thị vật khứ 。tỉ khâu dĩ thâu đoạt tâm
T23n1435_p0005c08║ đoạt thị điểu thủ thâu lan già 。nhược đãi điểu thời đột cát la 。điểu tùy tỉ
T23n1435_p0005c09║ khâu sở dục chí xứ thâu lan già 。nhược chí dư xứ đột cát la 。hựu chư
T23n1435_p0005c10║ dã điểu trì thị vật khứ 。chư hữu chủ điểu đoạt dã điểu thủ 。tỉ khâu dĩ
T23n1435_p0005c11║ thâu đoạt tâm đoạt thị hữu chủ điểu ba la di 。nhược đãi điểu thời thâu lan
T23n1435_p0005c12║ già 。điểu tùy tỉ khâu sở dục chí xứ ba la di 。nhược chí dư xứ thâu
T23n1435_p0005c13║ lan già 。chư hữu chủ điểu trì thị vật khứ vi dã điểu sở đoạt 。tỉ khâu
T23n1435_p0005c14║ dĩ thâu đoạt tâm đoạt dã điểu thủ thâu lan già 。nhược đãi điểu thời đột cát
T23n1435_p0005c15║ la 。điểu tùy tỉ khâu sở dục chí xứ thâu lan già 。nhược chí dư xứ đột
T23n1435_p0005c16║ cát la 。thị danh hư không xứ 。thừa xứ giả 。tượng thừa mã thừa 。tượng thừa
T23n1435_p0005c17║ xứ giả 。vị cước xứ tất xứ bễ xứ khố xứ lặc xứ tích xứ hung xứ
T23n1435_p0005c18║ cảnh xứ đầu xứ nhĩ xứ tị xứ khẩu xứ nha xứ vĩ xứ 。như thị chư
T23n1435_p0005c19║ xứ hữu ngũ bảo nhược tự ngũ bảo 。tỉ khâu dĩ thâu đoạt tâm thủ ba la
T23n1435_p0005c20║ di 。nhược soát trạch thời thâu lan già 。soát trạch dĩ thủ ngũ tiền trực ba la
T23n1435_p0005c21║ di 。mã thừa xứ giả 。vị cước xứ tất xứ bễ xứ khố xứ lặc xứ
T23n1435_p0005c22║ tích xứ hung xứ cảnh xứ đầu xứ nhĩ xứ tị xứ khẩu xứ tông mao xứ
T23n1435_p0005c23║ vĩ xứ 。dư như thượng thuyết 。xa xứ giả 。độc xa lộc xa chương xa bộ vãn
T23n1435_p0005c24║ xa liễn xa 。độc xa xứ giả 。vị phúc võng viên cốc sương xứ lan thuẫn xứ 。
T23n1435_p0005c25║ thị chư xứ hữu ngũ bảo nhược tự ngũ bảo 。tỉ khâu dĩ thâu đoạt tâm thủ
T23n1435_p0005c26║ ba la di 。nhược soát trạch thời thâu lan già 。soát trạch dĩ thủ ngũ tiền trực
T23n1435_p0005c27║ ba la di 。lộc xa chương xa bộ vãn xa diệc như thị 。liễn xa xứ giả 。
T23n1435_p0005c28║ cước xứ cước trùng hoàn xứ toạ xứ bản đắng xứ trụ xứ phú xứ 。nhược mẫn
T23n1435_p0005c29║ sách phú nhược y phú 。nhất sắc danh nhất xứ 。dị sắc danh dị xứ 。thị chư
T23n1435_p0006a01║ xứ hữu ngũ bảo nhược tự ngũ bảo 。tỉ khâu dĩ thâu đoạt tâm thủ ba la
T23n1435_p0006a02║ di 。nhược soát trạch thời thâu lan già 。soát trạch dĩ thủ ngũ tiền trực ba la
T23n1435_p0006a03║ di 。thị danh thừa xứ 。thuyền xứ giả 。đạn tào thuyền phảng thuyền xá thuyền bình
T23n1435_p0006a04║ thuyền phù nang thuyền bản thuyền mộc phạt thảo phạt 。đạn tào thuyền xứ giả 。lưỡng huyền
T23n1435_p0006a05║ xứ lưỡng đầu xứ để xứ lưỡng sương xứ thụ nguy xứ đà lâu xứ 。thị chư
T23n1435_p0006a06║ xứ hữu ngũ bảo nhược tự ngũ bảo 。tỉ khâu dĩ thâu đoạt tâm thủ ba la
T23n1435_p0006a07║ di 。soát trạch thời thâu lan già 。soát trạch dĩ thủ ngũ tiền trực ba la di 。
T23n1435_p0006a08║ phảng thuyền xứ giả 。vị hoành lương xứ mẫn phọc xứ 。dư như thượng thuyết 。xá thuyền
T23n1435_p0006a09║ xứ giả 。vị bản bích xứ bình xứ úng xứ an bình úng cái xứ trụ xứ
T23n1435_p0006a10║ lương xứ 。nhược dĩ thảo phú 。nhất trùng thảo danh nhất xứ 。nhược mộc chi phú
T23n1435_p0006a11║ nhược bản phú 。nhất phú danh nhất xứ 。dị sắc danh dị xứ 。thị chư xứ hữu
T23n1435_p0006a12║ ngũ bảo nhược tự ngũ bảo 。tỉ khâu dĩ thâu đoạt tâm thủ ba la di 。bình
T23n1435_p0006a13║ thuyền xứ giả 。nhất thiết bình nhất thiết mẫn phọc xứ nhất thiết bì phọc xứ 。phù
T23n1435_p0006a14║ nang thuyền xứ giả 。nhất thiết nang xứ nhất thiết phọc xứ 。bản thuyền giả 。nhất thiết
T23n1435_p0006a15║ bản xứ 。mộc phạt giả 。nhất thiết mộc xứ 。thảo phạt xứ giả 。nhất thiết thảo
T23n1435_p0006a16║ xứ nhất thiết phọc xứ 。thị chư xứ hữu ngũ bảo 。nhược tự ngũ bảo 。tỉ khâu
T23n1435_p0006a17║ dĩ thâu đoạt tâm thủ ba la di 。nhược soát trạch thời thâu lan già 。soát trạch
T23n1435_p0006a18║ dĩ thủ ngũ tiền trực ba la di 。thị danh thuyền xứ 。thuỷ xứ giả 。như nhân
T23n1435_p0006a19║ vi xá cố xa cố tân cố thuỷ trung phù vật lai hạ 。tỉ khâu dĩ thâu
T23n1435_p0006a20║ đoạt tâm thủ ba la di 。nhược soát trạch thời thâu lan già 。soát trạch dĩ thủ
T23n1435_p0006a21║ ngũ tiền trực li bản xứ ba la di 。nhược tùng tróc lưu trụ hậu thuỷ đáo
T23n1435_p0006a22║ tiền ba la di 。nhược trầm trước thuỷ để ba la di 。nhược cử li thuỷ diệc
T23n1435_p0006a23║ ba la di 。phục thứ hữu chủ trì trung chư hữu chủ điểu 。tỉ khâu dĩ
T23n1435_p0006a24║ thâu đoạt tâm thủ thị chư điểu ba la di 。nhược soát trạch thời thâu lan già 。
T23n1435_p0006a25║ soát trạch dĩ thủ ngũ tiền trực ba la di 。nhược trầm trước thuỷ để thâu lan
T23n1435_p0006a26║ già 。nhược cử li thuỷ ba la di 。phục hữu vô chủ trì trung chư hữu
T23n1435_p0006a27║ chủ điểu 。tỉ khâu dĩ thâu đoạt tâm thủ ba la di 。nhược soát trạch thời thâu
T23n1435_p0006a28║ lan già 。soát trạch dĩ thủ ngũ tiền trực ba la di 。nhược trầm trước thuỷ để
T23n1435_p0006a29║ ba la di 。nhược cử li thuỷ diệc ba la di 。thị danh thuỷ xứ 。điền xứ
T23n1435_p0006b01║ giả 。hữu nhị nhân duyên đoạt tha điền địa 。nhất giả tướng ngôn 。nhị giả tác
T23n1435_p0006b02║ tướng 。tỉ khâu vi địa cố ngôn tha đắc thắng giả ba la di 。bất như giả
T23n1435_p0006b03║ thâu lan già 。nhược tác dị tướng quá phân đắc thắng 。địa trực ngũ tiền ba la
T23n1435_p0006b04║ di 。tăng phòng xá diệc như thị 。thị danh điền xứ 。thân thượng xứ giả 。như
T23n1435_p0006b05║ tỉ khâu dữ hòa thượng a xà lê trì y hành 。thị tỉ khâu thân thượng chư
T23n1435_p0006b06║ xứ 。vị cước xứ [đào -triệu +chuyên ]xứ tất xứ bễ xứ khố xứ khoan xứ lặc xứ
T23n1435_p0006b07║ tích xứ phúc xứ hung xứ thủ xứ trửu xứ tí xứ kiên xứ cảnh xứ đầu
T23n1435_p0006b08║ xứ 。tỉ khâu dĩ thâu đoạt tâm thủ thị y nang 。tùng thử xứ di trước bỉ
T23n1435_p0006b09║ xứ ba la di 。thị danh thân thượng xứ 。quan thuế xứ giả 。tỉ khâu độ quan
T23n1435_p0006b10║ ưng du thuế vật nhi bất du thuế trực ngũ tiền ba la di 。phục hữu cổ
T23n1435_p0006b11║ khách chí quan thuế xứ ngữ tỉ khâu ngôn 。dữ ngã quá thị vật 。tỉ khâu dữ
T23n1435_p0006b12║ quá thuế trực ngũ tiền ba la di 。phục hữu cổ khách chí quan thuế xứ ngữ
T23n1435_p0006b13║ tỉ khâu ngôn 。dữ ngã quá thị vật dữ nhữ bán thuế 。tỉ khâu dữ quá đắc
T23n1435_p0006b14║ thuế vật trực ngũ tiền ba la di 。phục hữu cổ khách chí quan thuế xứ ngữ
T23n1435_p0006b15║ tỉ khâu ngôn 。dữ ngã quá thị vật tận dữ nhữ thuế 。tỉ khâu dữ quá nhược
T23n1435_p0006b16║ thuế vật trực ngũ tiền ba la di 。phục hữu cổ khách lai chí quan thuế xứ 。
T23n1435_p0006b17║ tỉ khâu kì dị đạo quá thất sở thuế vật 。vật trực ngũ tiền ba la di 。
T23n1435_p0006b18║ phục hữu cổ khách vị chí thuế xứ 。tỉ khâu kì dị đạo quá thất sở thuế
T23n1435_p0006b19║ vật 。ngũ tiền trực thâu lan già 。nhược thuế xứ hữu tặc nhược ác thú nhược cơ
T23n1435_p0006b20║ ngạ cố 。tỉ khâu kì dị đạo bất phạm 。thị danh quan thuế xứ 。cộng kì xứ
T23n1435_p0006b21║ giả 。tỉ khâu dữ tặc cộng kì 。phá chư thôn lạc đắc vật dữ tỉ khâu phân 。
T23n1435_p0006b22║ đắc ngũ tiền trực ba la di 。thị danh cộng kì xứ 。vô túc chúng sinh
T23n1435_p0006b23║ giả 。điệt trùng thiên đầu la trùng hữu nhân thủ chi cử trước khí trung 。tỉ khâu
T23n1435_p0006b24║ dĩ thâu đoạt tâm thủ ba la di 。nhược soát trạch thời thâu lan già 。soát trạch
T23n1435_p0006b25║ dĩ thủ ngũ tiền trực ba la di 。nhược xuyên khí thủ trùng trực ngũ tiền ba
T23n1435_p0006b26║ la di 。nhược tỉ khâu thâu tâm tại khí bất tại trùng 。nhược tâm tại trùng bất
T23n1435_p0006b27║ tại khí 。nhược tâm lưỡng tại 。dĩ thâu đoạt tâm thủ đắc ngũ tiền trực ba la
T23n1435_p0006b28║ di 。thị danh vô túc xứ 。nhị túc xứ giả 。như nga nhạn khổng tước anh vũ
T23n1435_p0006b29║ xá lợi điểu câu kì la điểu tính tính cập nhân 。hữu nhân thủ thị vật cử
T23n1435_p0006c01║ trước lung trung 。tỉ khâu dĩ thâu đoạt tâm thủ đắc ba la di 。nhược soát trạch
T23n1435_p0006c02║ thời thâu lan già 。soát trạch dĩ thủ ngũ tiền trực ba la di 。nhược xuyên lung
T23n1435_p0006c03║ thủ điểu trực ngũ tiền ba la di 。nhược tỉ khâu thâu tâm tại lung bất tại
T23n1435_p0006c04║ điểu 。nhược tâm tại điểu bất tại lung 。nhược tâm lưỡng tại 。dĩ thâu đoạt tâm thủ
T23n1435_p0006c05║ đắc ngũ tiền trực ba la di 。thâu nhân hữu nhị chủng 。nhất giả đam khứ 。nhị
T23n1435_p0006c06║ giả cộng yếu 。nhược tỉ khâu dĩ nhân trước tích thượng quá nhị xước ba la di 。
T23n1435_p0006c07║ nhược cộng kì xứ hành quá nhị xước ba la di 。thị danh nhị túc xứ 。tứ
T23n1435_p0006c08║ túc xứ giả 。tượng mã ngưu dương lư la 。hữu nhân dĩ mẫn hệ tại nhất xứ 。
T23n1435_p0006c09║ tỉ khâu dĩ thâu đoạt tâm giải mẫn khiên khứ quá tứ xước ba la di 。nhược
T23n1435_p0006c10║ tại tường bích li chướng nội 。tỉ khâu dĩ thâu đoạt tâm khu xuất quá tứ xước
T23n1435_p0006c11║ ba la di 。hữu chư tứ túc cộng nhất xứ ngoạ 。tỉ khâu dĩ thâu đoạt tâm
T23n1435_p0006c12║ khu nhất linh khởi xuất quá tứ xước ba la di 。nhược tại ngoại phóng 。tỉ khâu
T23n1435_p0006c13║ tâm niệm 。thị phóng mục nhân nhập thôn khứ thời ngã đương đạo thủ thâu lan già 。
T23n1435_p0006c14║ nhược sát giả ba dạ đề 。sát dĩ thủ nhục trực ngũ tiền ba la di 。thị
T23n1435_p0006c15║ danh tứ túc xứ 。đa túc xứ giả 。ngô công bá túc kiết khương 。hữu nhân cử
T23n1435_p0006c16║ trước khí trung 。tỉ khâu thâu đoạt tâm thủ ba la di 。nhược soát trạch thời
T23n1435_p0006c17║ thâu lan già 。soát trạch dĩ thủ ngũ tiền trực ba la di 。nhược xuyên khí thủ
T23n1435_p0006c18║ trùng trực ngũ tiền ba la di 。nhược thâu tâm tại khí bất tại trùng 。nhược tâm
T23n1435_p0006c19║ tại trùng bất tại khí 。nhược tâm lưỡng tại 。dĩ thâu tâm thủ trực ngũ tiền
T23n1435_p0006c20║ ba la di 。thị danh đa túc xứ 。hựu hữu thất chủng 。thủ nhân trùng vật
T23n1435_p0006c21║ ba la di 。nhất phi kỉ tưởng 。nhị bất đồng ý 。tam bất tạm dụng 。tứ
T23n1435_p0006c22║ tri hữu chủ 。ngũ bất cuồng 。lục bất tâm loạn 。thất bất bệnh hoại tâm 。hựu
T23n1435_p0006c23║ thất chủng thủ nhân trùng vật vô phạm 。nhất giả kỉ tưởng 。nhị giả đồng ý 。tam
T23n1435_p0006c24║ giả tạm dụng 。tứ giả vị vô chủ 。ngũ giả cuồng 。lục giả tâm loạn 。thất
T23n1435_p0006c25║ giả bệnh hoại tâm 。hựu thất chủng thủ phi nhân trùng vật thâu lan già 。nhất phi
T23n1435_p0006c26║ kỉ tưởng 。nhị bất đồng ý tưởng 。tam bất tạm dụng 。tứ tri hữu chủ 。ngũ
T23n1435_p0006c27║ bất cuồng 。lục bất tâm loạn 。thất bất bệnh hoại tâm 。hựu thất chủng thủ phi nhân
T23n1435_p0006c28║ trùng vật vô phạm kỉ tưởng đồng ý thủ tạm dụng vị vô chủ cuồng tâm loạn tâm
T23n1435_p0006c29║ bệnh hoại tâm 。hựu hữu thất chủng thủ nhân khinh vật thâu lan già 。phi kỉ
T23n1435_p0007a01║ tưởng bất đồng ý bất tạm dụng tri hữu chủ bất cuồng bất tâm loạn bất bệnh hoại
T23n1435_p0007a02║ tâm 。hựu hữu thất chủng thủ nhân khinh vật vô phạm 。kỉ tưởng đồng ý thủ
T23n1435_p0007a03║ tạm dụng vị vô chủ cuồng tâm loạn tâm bệnh hoại tâm 。hựu hữu thất chủng thủ
T23n1435_p0007a04║ phi nhân khinh vật đột cát la 。phi kỉ tưởng bất đồng ý bất tạm dụng tri
T23n1435_p0007a05║ hữu chủ bất cuồng tâm bất tâm loạn bất bệnh hoại tâm 。hựu hữu thất chủng
T23n1435_p0007a06║ thủ phi nhân khinh vật vô phạm 。kỉ tưởng đồng ý thủ tạm dụng vị vô chủ
T23n1435_p0007a07║ cuồng tâm loạn tâm bệnh hoại tâm 。hữu tỉ khâu ni danh thí việt 。đa tri thức
T23n1435_p0007a08║ vị hữu phúc đức nhân 。hỉ cung dưỡng dữ du tô mật thạch 。mật hữu nhất cổ
T23n1435_p0007a09║ khách kiến thị tỉ khâu ni 。tín kính tâm hỉ tác như thị ngôn 。thiện nữ sở
T23n1435_p0007a10║ tu tô du mật thạch mật chí ngã xá thủ 。đáp ngôn như thị 。thời hữu tỉ
T23n1435_p0007a11║ khâu ni văn thị ngữ 。quá hậu số nhật tiện vãng đáo kì xá ngôn 。thí việt
T23n1435_p0007a12║ tỉ khâu ni tu hồ ma du ngũ thăng 。cổ khách vấn ngôn 。dụng tác hà đẳng 。
T23n1435_p0007a13║ đáp ngôn 。ngã trì thị chí tỉ khâu ni tự trung 。cổ khách tức dữ 。thị
T23n1435_p0007a14║ tỉ khâu ni trì chí tự trung tiện tự phục 。quá chi hậu số nhật 。cổ khách
T23n1435_p0007a15║ kiến thí việt tỉ khâu ni ngôn 。thiện nữ hà dĩ đãn sách ma du bất sách
T23n1435_p0007a16║ dư vật 。tỉ khâu ni ngôn 。hà dĩ thuyết thị 。đáp ngôn 。hữu nhất tỉ khâu ni
T23n1435_p0007a17║ lai ngôn 。nhữ tu hồ ma du 。ngã tức dữ chi 。thí việt ngôn thiện 。nhược sách
T23n1435_p0007a18║ dư vật nhữ diệc đương dữ 。thí việt tức vãng ngữ bỉ tỉ khâu ni ngôn 。nhữ
T23n1435_p0007a19║ thị tế ác tỉ khâu ni hạ tiện tỉ khâu ni 。nhữ đắc ba la di 。bỉ
T23n1435_p0007a20║ tỉ khâu ni ngôn 。hà dĩ nhĩ 。thí việt ngôn 。cổ khách bất dữ 。trá thủ
T23n1435_p0007a21║ tha du 。bỉ tỉ khâu ni ngôn 。ngã phi bất dữ thủ 。ngã dĩ nhữ danh
T23n1435_p0007a22║ tự cố thủ 。tức tự sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị
T23n1435_p0007a23║ sự bạch phật 。phật tri cố vấn 。nhữ dĩ hà tâm thủ 。đáp ngôn 。ngã dĩ thí
T23n1435_p0007a24║ việt danh tự thủ 。phật ngôn 。bất đắc ba la di 。đãn cố vọng ngữ đắc ba
T23n1435_p0007a25║ dạ đề 。tùng kim nhật bất đắc trá xưng tha danh thủ 。nhược thủ phạm tội 。
T23n1435_p0007a26║ phục hữu đông phương tỉ khâu ni 。dữ ba lợi tỉ khâu ni cộng nhất đạo hành 。
T23n1435_p0007a27║ thời ba lợi tỉ khâu ni tại tiền di thất y khứ đông phương tỉ khâu ni tại
T23n1435_p0007a28║ hậu đắc chi 。cộng hội nhất xứ thời 。đông phương tỉ khâu ni xướng ngôn 。thùy thất
T23n1435_p0007a29║ thị y ngã kim địa đắc 。ba lợi tỉ khâu ni ngôn 。nhữ thủ thị y da 。
T23n1435_p0007b01║ đáp ngôn ngã thủ 。ba lợi ngôn 。nhữ đắc ba la di tội 。vấn ngôn hà
T23n1435_p0007b02║ cố 。đáp ngôn 。nhữ dĩ đạo tâm thủ cố 。thị tỉ khâu ni tâm nghi 。ngã
T23n1435_p0007b03║ tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn vô phạm 。hữu nhất
T23n1435_p0007b04║ cư sĩ cận kì hoàn canh địa phóng y nhất diện 。thời hữu tỉ khâu cầu phẩn
T23n1435_p0007b05║ tảo y 。kiến thị địa y tứ cố vô nhân tiện thủ trì khứ 。canh nhân dao
T23n1435_p0007b06║ kiến ngữ tỉ khâu ngôn 。mạc thủ ngã y 。tỉ khâu bất văn 。canh nhân tức
T23n1435_p0007b07║ vãng tróc tỉ khâu ngôn 。nhữ tỉ khâu pháp bất dữ thủ da 。tỉ khâu đáp ngôn 。
T23n1435_p0007b08║ ngã vị phẩn tảo vô chủ cố thủ 。canh nhân ngôn 。thử thị ngã y 。tỉ khâu
T23n1435_p0007b09║ ngôn 。thị nhữ y giả tiện tự trì khứ 。tỉ khâu tâm nghi 。ngã tương vô
T23n1435_p0007b10║ đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật tri cố vấn 。nhữ dĩ hà tâm
T23n1435_p0007b11║ thủ 。tỉ khâu ngôn 。ngã vị vô chủ cố thủ 。phật ngôn vô phạm 。tùng kim thủ
T23n1435_p0007b12║ y đương thiện trù lượng 。thử thị tha y vật 。tuy vô nhân thủ 。tất tự hữu
T23n1435_p0007b13║ chủ (đạo cánh )。
T23n1435_p0007b14║ thập tụng luật quyển đệ nhất TTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Nguồn Rộng mở tâm hồn  • Leave a Comment