Thập Tụng Luật – Quyển 11

Tzed Version
T23n1435_p0077c01║
T23n1435_p0077c02║ thập tụng luật quyển đệ thập nhất (đệ nhị tụng chi ngũ )
T23n1435_p0077c03║
T23n1435_p0077c04║     hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0077c05║ cửu thập ba dật đề pháp chi tam
T23n1435_p0077c06║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời hữu nhị khách tỉ khâu hướng mộ lai 。thứ
T23n1435_p0077c07║ đệ đắc nhất phòng cộng trụ 。nhất nhân đắc sàng nhất nhân đắc thảo phu 。nhị nhân
T23n1435_p0077c08║ dạ tú dĩ 。bất cử tiện khứ 。thời thảo phu trung sinh trùng 。đạm thị thảo 。đạm
T23n1435_p0077c09║ sàng cước sàng bệ sàng đáng sàng mẫn 。đạm bí nhục chấm 。đạm dĩ nhập bích
T23n1435_p0077c10║ trung trụ 。nhĩ thời hữu nhất cư sĩ 。thỉnh phật cập tăng minh nhật thực 。phật
T23n1435_p0077c11║ mặc nhiên thụ 。cư sĩ tri phật mặc nhiên thụ dĩ tức tùng tòa khởi đầu
T23n1435_p0077c12║ diện lễ túc hữu nhiễu nhi khứ 。hoàn đáo tự xá 。thị dạ biện chủng chủng đa
T23n1435_p0077c13║ mĩ ẩm thực 。tảo khởi phu toạ xứ dĩ khiển sứ bạch phật 。thực cụ dĩ biện 。
T23n1435_p0077c14║ duy thánh tri thời 。chư tỉ khâu vãng cư sĩ xá 。phật tự trụ phòng nghênh thực
T23n1435_p0077c15║ phân 。chư phật thường pháp 。chư tỉ khâu vãng cư sĩ xá 。nhĩ thời phật tự
T23n1435_p0077c16║ trì hộ câu 。tùng nhất phòng chí nhất phòng khán chư phòng xá 。phật tức trì hộ
T23n1435_p0077c17║ câu tùng nhất phòng chí nhất phòng 。khai nhất phòng hộ 。kiến thị thảo phu trùng sinh
T23n1435_p0077c18║ đạm thảo đạm sàng cước sàng bệ sàng đáng sàng mẫn bí nhục chấm 。phật kiến dĩ
T23n1435_p0077c19║ nhập thị xá nội 。từ từ cử bí nhục chấm 。an từ cử sàng 。tiêm tiêm cử
T23n1435_p0077c20║ phu thảo khước trùng dĩ 。tảo sái 埿đồ cánh 。đẩu tẩu bí nhục chấm 。đả
T23n1435_p0077c21║ sàng khước trùng hoàn trước bản xứ 。phu ngoạ cụ dĩ bế hộ hạ điệm 。hoàn
T23n1435_p0077c22║ tại phòng xá 。độc toạ sàng thượng kế gia phu toạ 。thị thời cư sĩ kiến tăng
T23n1435_p0077c23║ toạ dĩ 。tự thủ hành thuỷ 。tự dữ đa mĩ ẩm thực tự tứ bão mãn 。nhĩ
T23n1435_p0077c24║ thời cư sĩ 。tri tăng bão mãn dĩ nhiếp bát cánh 。tự thủ dữ thuỷ 。thủ tiểu
T23n1435_p0077c25║ sàng toạ chúng tăng tiền dục thính thuyết pháp 。thượng tòa thuyết pháp dĩ tùng tòa khởi
T23n1435_p0077c26║ khứ 。chư tỉ khâu tùy thứ đệ xuất 。hoàn nghệ phật sở 。chư phật thường pháp 。
T23n1435_p0077c27║ chư tỉ khâu thực hậu hoàn thời 。dĩ như thị ngữ lao vấn chư tỉ khâu 。ẩm
T23n1435_p0077c28║ thực đa mĩ 。tăng bão mãn bất 。phật tức vấn chư tỉ khâu 。ẩm thực đa
T23n1435_p0077c29║ mĩ 。tăng bão mãn bất 。chư tỉ khâu ngôn 。ẩm thực đa mĩ chúng tăng bão
T23n1435_p0078a01║ mãn 。phật ngữ chư tỉ khâu 。nhữ đẳng nhập cư sĩ xá dĩ 。ngã trì hộ câu
T23n1435_p0078a02║ du hành chư phòng 。khai nhất phòng hộ 。kiến thảo phu trung sinh trùng 。trùng đạm
T23n1435_p0078a03║ thị thảo 。đạm sàng cước sàng bệ sàng đáng sàng mẫn 。đạm bí nhục chấm 。
T23n1435_p0078a04║ đạm dĩ nhập bích trung trụ dục niết nhân 。thị sự bất thị phi pháp bất
T23n1435_p0078a05║ ưng nhĩ 。vân hà tăng ngoạ cụ 。thủ dụng tiễn đạp bất tri hộ tích 。chư
T23n1435_p0078a06║ cư sĩ huyết nhục kiền kiệt 。vi phúc đức cố 。bố thí cung dưỡng 。nhữ đẳng ưng
T23n1435_p0078a07║ thiểu dụng thủ hộ giả thiện 。phật ngữ chư tỉ khâu 。thùy thị trung tú 。chư tỉ
T23n1435_p0078a08║ khâu ngôn 。thế tôn 。hữu nhị khách tỉ khâu lai 。thứ đệ thị trung cộng trụ 。
T23n1435_p0078a09║ nhất nhân đắc sàng nhất nhân đắc thảo phu 。dạ tú dĩ địa liễu tiện khứ 。phật
T23n1435_p0078a10║ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。dụng tăng ngoạ cụ vô sở
T23n1435_p0078a11║ phó chúc tiện khứ 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi
T23n1435_p0078a12║ cố 。dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ
T23n1435_p0078a13║ khâu 。tỉ khâu phòng trung phu tăng ngoạ cụ 。nhược tự phu nhược sứ nhân phu 。
T23n1435_p0078a14║ thị trung toạ ngoạ 。khứ thời bất cử bất giáo cử giả 。ba dật đề 。tỉ khâu
T23n1435_p0078a15║ phòng giả 。hoặc thuộc chúng tăng 。hoặc thuộc nhất nhân 。cực tiểu nãi chí dong tứ
T23n1435_p0078a16║ uy nghi hành lập toạ ngoạ 。tự phu giả tự thủ phu 。sứ phu giả giáo tha
T23n1435_p0078a17║ phu 。toạ giả toạ thượng 。ngoạ giả thân ngoạ thượng 。bất cử giả bất tự thủ cử 。
T23n1435_p0078a18║ bất giáo cử giả bất giáo tha cử 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược
T23n1435_p0078a19║ bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược khách tỉ khâu 。tỉ
T23n1435_p0078a20║ khâu phòng trung phu tăng ngoạ cụ xuất giới khứ 。ba dật đề 。nhược cựu tỉ khâu 。
T23n1435_p0078a21║ tỉ khâu phòng trung phu tăng ngoạ cụ xuất giới khứ 。tác thị niệm 。tức nhật đương
T23n1435_p0078a22║ hoàn 。hữu cấp nhân duyên bất đắc tức hoàn 。xuất giới chí địa liễu thời đột cát
T23n1435_p0078a23║ la 。phật ngôn 。tùng kim nhật thính phó chúc tăng ngoạ cụ dĩ tiện hành 。chúc
T23n1435_p0078a24║ giả 。hữu tam chủng ngôn 。thử thị hộ dược 。thử thị phòng xá 。thử thị ngoạ
T23n1435_p0078a25║ cụ 。nhược thuyết thử thị hộ dược thử thị phòng xá thử thị ngoạ cụ 。ưng phó
T23n1435_p0078a26║ chúc thùy da 。ưng phó chúc phu ngoạ cụ giả 。nhược vô phu ngoạ cụ giả 。ưng
T23n1435_p0078a27║ phó chúc điển phòng giả 。nhược vô điển phòng giả 。ưng chúc tu trị phòng xá nhân 。
T23n1435_p0078a28║ nhược vô thị nhân 。ưng phó chúc thị trung cựu tỉ khâu thiện hảo hữu công đức
T23n1435_p0078a29║ trì giới giả 。nhược vô thị nhân 。thị tăng phòng trung 。nhược hữu thiện hảo hiền giả 。
T23n1435_p0078b01║ nhược thủ tăng phòng dân 。ưng phó chúc 。bất ưng phó chúc vô tàm quý phá
T23n1435_p0078b02║ giới tỉ khâu 。diệc bất ưng chúc tiểu sa di 。nhược bất năng đắc hảo nhân nhược
T23n1435_p0078b03║ hữu y giá tượng nha ngã 。ưng trì bí nhục chấm trước thượng tiện khứ 。nhược vô
T23n1435_p0078b04║ y giá tượng nha ngã 。thị trung hữu lưỡng sàng giả 。trì bí nhục chấm trước nhất
T23n1435_p0078b05║ sàng thượng 。dĩ nhất sàng phú thượng 。khứ bích tứ thốn tiện khứ 。bất phạm giả 。thị
T23n1435_p0078b06║ phòng trung lưu vật khứ 。nãi chí lưu thịnh phú la nang (thập ngũ sự cánh )。
T23n1435_p0078b07║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời trường lão da xá 。dữ ngũ bá quyến thuộc câu 。
T23n1435_p0078b08║ lai hướng xá vệ quốc dục an cư 。thời chư tỉ khâu giai tác an cư tiên
T23n1435_p0078b09║ sự 。vị tắc bích khổng há 。tắc độ đoạ khổng há 。bổ khuyết hoại 。giải trị
T23n1435_p0078b10║ mẫn sàng 。đẩu tẩu bí chấm 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu giải noạ bất tác 。
T23n1435_p0078b11║ dao kiến tha tác tiện sinh thị niệm 。ngã đẳng thượng tòa 。tu bỉ tác cánh thụ
T23n1435_p0078b12║ ngoạ cụ dĩ 。đương ư hậu nhập tùy thượng tòa khu khởi 。tác thị niệm dĩ 。chư
T23n1435_p0078b13║ tỉ khâu tác cánh thụ ngoạ cụ dĩ 。lục quần tỉ khâu tiện tùy hậu nhập 。chư
T23n1435_p0078b14║ tỉ khâu vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ cộng ngã đẳng lai tác tiên sự bất 。đáp
T23n1435_p0078b15║ ngôn 。bất tác 。chư tỉ khâu ngôn 。nhữ đẳng cộng ngã đẳng lai bất tác tiên
T23n1435_p0078b16║ sự 。ngã đẳng tác tiên sự cánh 。ngã bất khởi 。lục quần tỉ khâu ngôn 。như phật
T23n1435_p0078b17║ sở thuyết 。tùy thượng tòa thứ đệ thụ phòng 。bất thuyết bất tác tiên sự giả bất
T23n1435_p0078b18║ dữ 。ngã thị thượng tòa 。vân hà bất khởi 。lục quần tỉ khâu đại lực tiễu
T23n1435_p0078b19║ kiện 。bất đại cẩn thận 。tức cường khiên xuất 。thị tỉ khâu nhu nhuyễn lạc nhân 。
T23n1435_p0078b20║ đầu thủ thương hoại bát phá y liệt 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc
T23n1435_p0078b21║ hành đầu đà 。văn thị sự dĩ tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên ha trái 。
T23n1435_p0078b22║ vân hà danh tỉ khâu 。tỉ khâu phòng trung sân hận bất hí 。tiện cường khiên xuất 。
T23n1435_p0078b23║ chủng chủng nhân duyên ha dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu
T23n1435_p0078b24║ tăng 。tri nhi cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ đẳng thật tác thị sự bất 。đáp
T23n1435_p0078b25║ ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh
T23n1435_p0078b26║ tỉ khâu 。tỉ khâu phòng trung sân hận bất hí 。tiện cường khiên xuất 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0078b27║ duyên ha dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ chư tỉ khâu kế giới 。
T23n1435_p0078b28║ tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu 。tỉ khâu phòng trung sân hận
T23n1435_p0078b29║ bất hí 。tiện tự khiên xuất nhược sứ nhân khiên 。xuất si nhân viễn khứ bất ưng
T23n1435_p0078c01║ trụ thử 。trừ bỉ nhân duyên ba dật đề 。tỉ khâu phòng giả 。hoặc thuộc tăng hoặc
T23n1435_p0078c02║ thuộc nhất nhân 。cực tiểu nãi chí dong tứ uy nghi hành lập toạ ngoạ 。sân hận
T23n1435_p0078c03║ giả 。bất tùy ý cố 。bất hí giả 。sân bất hí kiến cố 。tự khiên giả 。tự
T23n1435_p0078c04║ thủ khiên xuất 。sứ khiên giả 。giáo tha khiên 。nhược tùng sàng thượng chí địa 。tùng phòng
T23n1435_p0078c05║ nội chí hộ 。tùng hộ chí hành lai xứ 。tùng cao thượng chí hạ xứ 。tùng độ
T23n1435_p0078c06║ đoá thượng chí địa 。ba dật đề 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất
T23n1435_p0078c07║ hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu sân hận bất hí
T23n1435_p0078c08║ khiên tróc tỉ khâu 。năng khiên giả ba dật đề 。bất năng khiên đột cát la 。nhược
T23n1435_p0078c09║ sứ tha khiên 。năng giả ba dật đề 。bất năng giả đột cát la 。nhược tùng toạ
T23n1435_p0078c10║ sàng thượng 。năng khiên giả ba dật đề 。bất năng giả đột cát la 。nhược tùng ngoạ
T23n1435_p0078c11║ sàng thượng phòng nội hộ ngoại hành xứ cao thượng độ đoá thượng 。nhược năng khiên giả
T23n1435_p0078c12║ ba dật đề 。bất năng giả đột cát la 。tùy tự khiên tùy giáo khiên 。giai
T23n1435_p0078c13║ ba dật đề đột cát la 。nhược phòng xá dục phá cố khiên xuất 。bất phạm
T23n1435_p0078c14║ (thập lục cánh )。
T23n1435_p0078c15║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời trường lão ca lưu đà di 。ác miên bất nhất
T23n1435_p0078c16║ tâm miên 。han miên giới xỉ 寱ngữ tần thân 。bác thủ động túc tác đại
T23n1435_p0078c17║ âm thanh 。chư tỉ khâu văn thị thanh 。bất đắc miên cố thực bất tiêu 。thực
T23n1435_p0078c18║ bất tiêu cố thân thể hoạn dưỡng 。não môn thổ nghịch bất lạc 。chư tỉ khâu các
T23n1435_p0078c19║ các cộng tướng cận phu ngoạ cụ 。tác thị niệm 。mạc linh ca lưu đà di nhập
T23n1435_p0078c20║ trung ngoạ 。thời ca lưu đà di 。cường lai nhập trung phu ngoạ cụ 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0078c21║ ngôn 。ca lưu đà di 。nhữ mạc cường nhập trung ngoạ 。hà dĩ cố 。nhữ ác
T23n1435_p0078c22║ miên bất nhất tâm miên 。han miên giới xỉ 寱ngữ tần thân 。bác thủ động túc
T23n1435_p0078c23║ tác đại âm thanh 。chư tỉ khâu văn thị thanh 。bất đắc miên cố thực bất tiêu 。
T23n1435_p0078c24║ thực bất tiêu cố thân thể hoạn dưỡng 。não môn thổ nghịch bất lạc 。ca lưu
T23n1435_p0078c25║ đà di ngôn 。ngã tự an lạc 。nhữ bất lạc giả tiện tự xuất khứ 。tác thị
T23n1435_p0078c26║ ngữ dĩ cường phu ngoạ cụ 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu
T23n1435_p0078c27║ đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh
T23n1435_p0078c28║ tỉ khâu 。tri tỉ khâu phòng trung tiên phu ngoạ cụ 。hậu lai cường phu 。chủng
T23n1435_p0078c29║ chủng nhân duyên ha dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu
T23n1435_p0079a01║ tăng 。tri nhi cố vấn ca lưu đà di 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp
T23n1435_p0079a02║ ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái ca lưu đà di 。
T23n1435_p0079a03║ vân hà danh tỉ khâu 。tri tỉ khâu phòng trung tiên phu ngoạ cụ 。hậu lai cường
T23n1435_p0079a04║ phu 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ
T23n1435_p0079a05║ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu tri
T23n1435_p0079a06║ tỉ khâu phòng trung tiên phu ngoạ cụ 。hậu lai cường phu 。nhược sứ nhân phu 。bất
T23n1435_p0079a07║ lạc giả tự đương xuất khứ 。trừ bỉ nhân duyên 。ba dật đề 。tri giả 。nhược
T23n1435_p0079a08║ tự tri 。nhược tùng tha văn 。nhược bỉ nhân ngữ 。cường phu giả 。bất tùy tha
T23n1435_p0079a09║ ý tự cường phu cố 。sứ phu giả giáo nhân phu 。nhược phu toạ sàng tiền 。nhược
T23n1435_p0079a10║ phu ngoạ sàng tiền 。nhược phu phòng nội 。nhược hộ ngoại hành xứ 。nhược cao xứ 。nhược
T23n1435_p0079a11║ độ đoá tiền phu giả 。ba dật đề 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược
T23n1435_p0079a12║ bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu 。tri tỉ
T23n1435_p0079a13║ khâu tại tỉ khâu phòng trung tiên phu ngoạ cụ cánh 。hậu lai ư toạ sàng tiền
T23n1435_p0079a14║ cường phu ngoạ cụ 。nhược năng phu giả ba dật đề 。bất năng phu giả đột cát
T23n1435_p0079a15║ la 。nhược ngoạ sàng tiền 。nhược phòng nội hộ ngoại hành xứ cao xứ độ đoá tiền 。
T23n1435_p0079a16║ nhược tự phu 。nhược sứ nhân phu 。năng phu giả ba dật đề 。bất năng giả
T23n1435_p0079a17║ đột cát la 。như thị xứ tùy tự phu giáo phu 。nhất nhất ba dật đề đột
T23n1435_p0079a18║ cát la 。nhược tỉ khâu vi não tha cố 。bế hộ khai hộ bế hướng khai hướng 。
T23n1435_p0079a19║ nhiên hoả diệt hoả nhiên đăng diệt đăng 。nhược bái chú nguyện độc kinh thuyết pháp vấn
T23n1435_p0079a20║ nan 。tùy tha sở bất hí lạc sự tác 。nhất nhất ba dật đề (thập thất cánh )。
T23n1435_p0079a21║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời hữu nhị khách tỉ khâu hướng mộ lai 。thị nhị
T23n1435_p0079a22║ khách tỉ khâu thứ đắc nhất phòng 。nhất nhân đắc các thượng 。nhất nhân đắc các hạ 。
T23n1435_p0079a23║ đắc các hạ giả thị toạ thiền nhân 。tịch tĩnh tảo nhập phòng trung 。phu sàng nhục
T23n1435_p0079a24║ kế gia phu toạ 。lạc mặc nhiên cố 。tại các thượng giả đa hí điều hí 。kinh
T23n1435_p0079a25║ bái chú nguyện vấn nan đại thanh hí tiếu 。tác chủng chủng vô ích ngữ ngôn 。nhiên
T23n1435_p0079a26║ hậu nhập phòng 。dụng lực toạ tiêm cước sàng thượng 。dĩ vi sạn cố 。sàng cước cập
T23n1435_p0079a27║ chi hãm hạ 。thương tỉ khâu đầu thùy tử 。thị tỉ khâu tùng phòng xuất ngữ chư
T23n1435_p0079a28║ tỉ khâu 。nhữ khán thị tỉ khâu 。bất nhất tâm toạ ngoạ cố 。sàng cước hãm hạ
T23n1435_p0079a29║ thương ngã đầu thùy tử 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。
T23n1435_p0079b01║ văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。
T23n1435_p0079b02║ bất nhất tâm toạ ngoạ 。dụng lực toạ cố 。linh sàng cước hãm hạ 。thương tỉ khâu
T23n1435_p0079b03║ đầu thùy tử 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự
T23n1435_p0079b04║ tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn thị tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。
T23n1435_p0079b05║ đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh
T23n1435_p0079b06║ tỉ khâu 。bất nhất tâm toạ ngoạ 。linh sàng cước hãm hạ 。thương tỉ khâu đầu thùy
T23n1435_p0079b07║ tử 。chủng chủng nhân duyên ha trái dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。
T23n1435_p0079b08║ dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu 。
T23n1435_p0079b09║ tỉ khâu phòng các trung 。tiêm cước sàng dụng lực toạ ngoạ 。ba dật đề 。tỉ
T23n1435_p0079b10║ khâu phòng giả 。hoặc thuộc tăng 。hoặc thuộc nhất nhân 。cực tiểu nãi chí dong tứ uy
T23n1435_p0079b11║ nghi hành lập toạ ngoạ 。các giả 。nhất trùng dĩ thượng giai danh vi các 。sàng giả
T23n1435_p0079b12║ ngoạ sàng 。ngoạ sàng giả ngũ chủng 。a san đề cước 。ba lang cù cước 。đê
T23n1435_p0079b13║ dương giác cước 。tiêm cước 。khúc cước 。toạ thiền sàng diệc hữu ngũ chủng 。a san
T23n1435_p0079b14║ đề cước 。ba lang cù cước 。đê dương giác cước 。tiêm cước 。khúc cước 。toạ giả
T23n1435_p0079b15║ thân toạ thượng 。ngoạ giả thân ngoạ thượng 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。
T23n1435_p0079b16║ nhược bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ngoạ sàng 。
T23n1435_p0079b17║ nhất cước tiêm tam cước a san đề 。nhược nhị cước tiêm nhị cước a san đề 。
T23n1435_p0079b18║ nhược tam cước tiêm nhất cước a san đề 。nhược tứ cước tiêm 。thị trung tùy dụng
T23n1435_p0079b19║ lực toạ ngoạ 。nhất nhất ba dật đề 。nhược ngoạ sàng nhất cước tiêm tam cước ba
T23n1435_p0079b20║ lang cù 。nhược nhị cước tiêm nhị cước ba lang cù 。nhược tam cước tiêm nhất cước
T23n1435_p0079b21║ ba lang cù 。nhược tứ cước tiêm 。thị trung tùy dụng lực toạ ngoạ 。nhất nhất ba
T23n1435_p0079b22║ dật đề 。nhược thị ngoạ sàng 。nhất cước tiêm tam cước đê dương giác 。nhược nhị cước
T23n1435_p0079b23║ tiêm nhị cước đê dương giác 。nhược tam cước tiêm nhất cước đê dương giác 。nhược tứ
T23n1435_p0079b24║ cước tiêm 。thị trung tùy dụng lực toạ ngoạ 。nhất nhất ba dật đề 。nhược thị ngoạ
T23n1435_p0079b25║ sàng 。nhất cước tiêm tam cước khúc 。nhược nhị cước tiêm nhị cước khúc 。nhược tam cước
T23n1435_p0079b26║ tiêm nhất cước khúc 。nhược tứ cước tiêm 。thị trung tùy dụng lực toạ ngoạ 。nhất
T23n1435_p0079b27║ nhất ba dật đề 。toạ thiền sàng diệc như thị 。nhược dĩ thạch chi tiêm cước sàng 。
T23n1435_p0079b28║ ba dật đề 。nhược dĩ chuyên chi 。nhược dĩ mộc chi 。nhược dĩ bạch lạp chi 。nhược
T23n1435_p0079b29║ duyên tích chi 。nhất nhất ba dật đề 。nhược dĩ tài sạn bản sạn trạc tử sạn
T23n1435_p0079c01║ nhược hậu nê 。nhược thị sàng cước chi mộc hủ hủ 。nhược thảo đoàn chi 。nhược y
T23n1435_p0079c02║ đoàn chi 。nhược nạp đoàn chi 。bất phạm (mộc chi hủ tắc nhuyễn bất năng thương nhân cố ngôn bất phạm thập bát cánh )。
T23n1435_p0079c03║ phật tại câu xá di quốc 。nhĩ thời trường lão xiển na 。dụng hữu trùng thuỷ
T23n1435_p0079c04║ kiêu thảo hòa nê 。chư tỉ khâu ngữ xiển na ngôn 。nhữ mạc dụng hữu trùng thuỷ
T23n1435_p0079c05║ kiêu thảo hòa nê sát chư tiểu trùng 。xiển na đáp ngôn 。ngã dụng thuỷ hòa nê
T23n1435_p0079c06║ bất dụng trùng 。chư tỉ khâu ngôn 。nhữ tri thị thuỷ hữu trùng 。vân hà dụng hòa
T23n1435_p0079c07║ nê 。nhữ ư súc sinh trung vô lân mẫn tâm 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục
T23n1435_p0079c08║ tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên ha
T23n1435_p0079c09║ trái 。vân hà danh tỉ khâu 。tri thuỷ hữu trùng dụng kiêu thảo hòa nê 。chủng
T23n1435_p0079c10║ chủng nhân duyên ha dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。
T23n1435_p0079c11║ tri nhi cố vấn xiển na 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế
T23n1435_p0079c12║ tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。tri thuỷ hữu
T23n1435_p0079c13║ trùng dụng kiêu thảo hòa nê 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ
T23n1435_p0079c14║ thập lợi cố 。dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。
T23n1435_p0079c15║ nhược tỉ khâu tri thuỷ hữu trùng 。tự dụng kiêu thảo hòa nê 。nhược sứ nhân dụng 。
T23n1435_p0079c16║ ba dật đề 。tri giả 。nhược tự tri nhược tùng tha văn 。trùng giả 。nhược nhãn
T23n1435_p0079c17║ sở kiến 。nhược lộc thuỷ nang sở lộc 。kiêu thảo giả tự thủ kiêu 。sứ kiêu giả
T23n1435_p0079c18║ giáo tha kiêu 。hòa nê giả tự thủ hòa 。sứ hòa giả giáo tha hòa 。ba
T23n1435_p0079c19║ dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung
T23n1435_p0079c20║ phạm giả 。nhược tỉ khâu tri thuỷ hữu trùng dụng kiêu thảo 。tùy trùng tử 。nhất nhất
T23n1435_p0079c21║ ba dật đề 。nhược sứ tha kiêu thảo 。tùy trùng tử 。nhất nhất ba dật đề 。nhược
T23n1435_p0079c22║ tỉ khâu tri thuỷ hữu trùng dụng hòa nê 。tùy trùng tử 。nhất nhất ba dật
T23n1435_p0079c23║ đề 。nhược sứ tha hòa nê 。tùy trùng tử 。nhất nhất ba dật đề 。ngưu thỉ
T23n1435_p0079c24║ kiền độ nãi chí dĩ trúc lô diệp trước hữu trùng thuỷ trung 。tùy trùng tử 。nhất
T23n1435_p0079c25║ nhất ba dật đề 。nhược tỉ khâu hữu trùng thuỷ trung hữu trùng tưởng dụng giả 。ba
T23n1435_p0079c26║ dật đề 。hữu trùng thuỷ trung vô trùng tưởng dụng 。ba dật đề 。hữu trùng thuỷ nghi
T23n1435_p0079c27║ dụng 。ba dật đề 。vô trùng thuỷ trung hữu trùng tưởng dụng 。đột cát la 。vô
T23n1435_p0079c28║ trùng thuỷ sinh nghi dụng 。đột cát la 。vô trùng thuỷ trung vô trùng tưởng dụng bất
T23n1435_p0079c29║ phạm (thập cửu cánh )。
T23n1435_p0080a01║ phật tại câu xá di quốc 。nhĩ thời trường lão xiển na 。dục khởi đại phòng
T23n1435_p0080a02║ các thị nhân tính giải đoạ 。tác thị niệm 。thùy năng nhật nhật khán thị 。tức
T23n1435_p0080a03║ nhất nhật quật địa trúc cơ luy bích cánh 。an hộ hướng thành đệ nhị trùng 。an
T23n1435_p0080a04║ thí hộ hướng nê bích đồ trị giá triện phú ngật 。tức nhật tác cánh tức nhật
T23n1435_p0080a05║ băng đảo 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị
T23n1435_p0080a06║ sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。khởi
T23n1435_p0080a07║ đại phòng các đại dụng thảo mộc nê độ 。tức nhật tác thành tức nhật băng đảo 。
T23n1435_p0080a08║ chủng chủng nhân duyên ha dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu
T23n1435_p0080a09║ tăng 。tri nhi cố vấn 。xiển na 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật
T23n1435_p0080a10║ tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái xiển na vân hà danh tỉ
T23n1435_p0080a11║ khâu 。khởi đại phòng các đại dụng thảo mộc nê độ 。tức nhật tác thành tức
T23n1435_p0080a12║ nhật băng đảo 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi
T23n1435_p0080a13║ cố 。dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ
T23n1435_p0080a14║ khâu dục khởi đại phòng 。đương lỗi bích an lương hộ hướng trị địa 。ưng tái tam
T23n1435_p0080a15║ phú 。quá thị phú giả 。ba dật đề 。đại phòng giả 。ôn thất giảng đường hợp
T23n1435_p0080a16║ lựu đường cao lâu trùng các hiệp trường ốc 。bích giả 。tứ bích nhược mộc
T23n1435_p0080a17║ nhược độ 。lương giả 。đống sở y xứ 。hộ giả 。an phiến xứ 。hướng giả 。
T23n1435_p0080a18║ song hướng thông minh xứ 。trị địa giả 。nê địa thô nê khang nê 。dụng xích
T23n1435_p0080a19║ bạch hắc ác sái 。đồ trị thể hoạ hắc hoạ thanh hoạ bạch hoạ xích hoạ 。
T23n1435_p0080a20║ tái tam phú giả 。ưng nhược nhị nhược tam phú 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú
T23n1435_p0080a21║ chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0080a22║ tự tri phú giả 。ưng tự phú nhất phân cánh 。đệ nhị phân ưng phát đầu 。đệ
T23n1435_p0080a23║ tam phân ưng ước sắc ngôn 。đương như thị phú 。ước sắc dĩ tiện khứ 。thị
T23n1435_p0080a24║ tỉ khâu nhược tại trung 。tức cánh đệ tam phú giả 。thị xá nhược dụng thảo phú 。
T23n1435_p0080a25║ tùy sở dụng thảo 。nhất nhất ba dật đề 。nhược dụng mộc trách phú 。tùy dụng mộc
T23n1435_p0080a26║ trách 。nhất nhất trách ba dật đề 。nhược dĩ ngoã phú 。tùy sở dụng ngoã 。nhất
T23n1435_p0080a27║ nhất ba dật đề 。bất phạm giả 。nhược dụng bản phú 。nhược dụng điểu sí phú 。
T23n1435_p0080a28║ nhược dụng ưu thi la thảo căn phú bất phạm (nhị thập sự cánh )。
T23n1435_p0080a29║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời phật cáo chư tỉ khâu 。ngã giáo hoá tứ chúng
T23n1435_p0080b01║ bì cực 。linh chư tỉ khâu đương giáo giới tỉ khâu ni 。nhĩ thời chư tỉ khâu
T23n1435_p0080b02║ thụ phật giáo dĩ 。thứ đệ giáo giới tỉ khâu ni 。thượng tòa tỉ khâu thứ đệ
T23n1435_p0080b03║ giáo giới cánh 。thứ chí trường lão ban đặc 。thời a nan vãng ngữ ban đặc ngôn 。
T23n1435_p0080b04║ nhữ tri bất 。nhữ minh nhật thứ ưng giáo giới tỉ khâu ni 。ban đặc ngữ a
T23n1435_p0080b05║ nan ngôn 。ngã độn căn bất đa văn 。vị hữu sở tri 。ngã hạ tứ nguyệt
T23n1435_p0080b06║ nãi năng tụng đắc nhất câu ma la kệ 。trí giả thân khẩu ý bất tác nhất
T23n1435_p0080b07║ thiết ác 。thường hệ niệm hiện tiền xả li ư chư dục 。diệc bất thụ thế gian
T23n1435_p0080b08║ vô ích chi khổ hành 。a nan đắc quá thị thứ giả thiện 。a nan tái tam
T23n1435_p0080b09║ ngữ ban đặc ngôn 。chư thượng tòa dĩ giáo giới cánh 。kim thứ đáo nhữ 。ban đặc
T23n1435_p0080b10║ tỉ khâu diệc tái tam báo a nan ngôn 。ngã độn căn bất đa văn 。vị hữu
T23n1435_p0080b11║ sở tri 。hạ tứ nguyệt nãi năng tụng đắc câu ma la nhất kệ 。đắc quá thứ
T23n1435_p0080b12║ giả thiện 。a nan phục ngôn 。nhữ minh nhật thứ giáo giới tỉ khâu ni 。tức thụ
T23n1435_p0080b13║ a nan ngữ 。dạ quá dĩ 。trung tiền trước y trì bát 。nhập xá vệ thành
T23n1435_p0080b14║ thứ đệ khí thực 。thực hậu hoàn tự phòng xá 。không địa phu toạ sàng dĩ nhập
T23n1435_p0080b15║ thất toạ thiền 。nhĩ thời chư tỉ khâu ni văn 。kim nhật ban đặc tỉ khâu thứ
T23n1435_p0080b16║ giáo giới tỉ khâu ni 。giai sinh khinh tâm 。thị bất đa văn tụng độc kinh
T23n1435_p0080b17║ thiểu 。hạ tứ nguyệt quá tụng đắc nhất câu ma la kệ 。trí giả thân khẩu ý
T23n1435_p0080b18║ bất tác nhất thiết ác 。thường hệ niệm hiện tiền xả li ư chư dục 。diệc bất
T23n1435_p0080b19║ thụ thế gian vô ích chi khổ hành 。ngã đẳng sở vị văn pháp vân hà đắc
T23n1435_p0080b20║ văn 。ngã đẳng sở vị tri pháp vân hà đắc tri 。sở tụng câu ma la
T23n1435_p0080b21║ kệ 。ngã đẳng tiên dĩ tụng 。chư hữu tỉ khâu ni 。tiên bất nhập kì
T23n1435_p0080b22║ đà lâm thính pháp giả 。thời giai cộng lai 。hữu ngũ bá tỉ khâu ni 。xuất vương
T23n1435_p0080b23║ viên tỉ khâu ni tinh xá 。vãng kì hoàn thính pháp 。nghệ trường lão ban đặc
T23n1435_p0080b24║ phòng tiền lập 。khánh khái tác thanh khấu hộ ngôn 。đại đức ban đặc xuất lai trường
T23n1435_p0080b25║ lão ban đặc 。tức tùng thiền khởi xuất phòng 。chí độc toạ sàng thượng đoan thân
T23n1435_p0080b26║ đại toạ 。chư tỉ khâu ni đầu diện lễ cánh 。giai tại tiền toạ 。thời trường lão
T23n1435_p0080b27║ ban đặc dĩ nhu nhuyễn ngữ ngôn 。chư tỉ muội 。đương tri ngã độn căn thiểu
T23n1435_p0080b28║ sở độc tụng 。hạ tứ nguyệt quá tụng đắc nhất kệ 。trí giả thân khẩu ý 。
T23n1435_p0080b29║ bất tác nhất thiết ác 。thường hệ niệm hiện tiền xả li ư chư dục 。diệc bất
T23n1435_p0080c01║ thụ thế gian vô ích chi khổ hành 。tuy nhiên ngã đương tùy sở tri thuyết 。nhữ
T23n1435_p0080c02║ đẳng đương nhất tâm hành bất phóng dật pháp 。hà dĩ cố 。nãi chí chư phật 。giai
T23n1435_p0080c03║ tùng nhất tâm bất phóng dật hành 。đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề 。
T23n1435_p0080c04║ sở hữu trợ đạo thiện pháp 。giai dĩ bất phóng dật vi bản 。tác thị ngữ dĩ 。
T23n1435_p0080c05║ dụng thần thông lực ư tòa thượng một 。tại ư đông phương hư không chi trung 。hiện
T23n1435_p0080c06║ tứ uy nghi hành lập toạ ngoạ 。nhập hoả quang tam muội thân xuất quang diệm 。thanh
T23n1435_p0080c07║ hoàng xích bạch chủng chủng sắc quang 。thân hạ xuất hoả thân thượng xuất thuỷ 。thân hạ
T23n1435_p0080c08║ xuất thuỷ thân thượng xuất hoả 。nam tây bắc phương tứ duy thượng hạ diệc phục như
T23n1435_p0080c09║ thị 。chủng chủng hiện thần lực dĩ hoàn toạ bản xứ 。chư tỉ khâu ni kiến trường
T23n1435_p0080c10║ lão ban đặc như thị thần lực dĩ 。khinh tâm diệt tận 。sinh tín kính tâm cố
T23n1435_p0080c11║ tôn trùng tịnh tâm 。chiết phục kiêu mạn 。tức tùy tỉ khâu ni sở hí lạc pháp
T23n1435_p0080c12║ sở ưng giải pháp 。nhi vi diễn thuyết 。chúng trung hữu đắc tu đà hoàn quả tư
T23n1435_p0080c13║ đà hàm quả a na hàm quả a la hán quả 。hữu chủng thanh văn đạo nhân
T23n1435_p0080c14║ duyên hữu chủng tị chi phật đạo nhân duyên 。hữu phát a nậu đa la tam
T23n1435_p0080c15║ miệu tam bồ đề nhân giả 。nhĩ thời chúng trung 。đắc như thị chủng chủng đại lợi
T23n1435_p0080c16║ ích 。thị giới sơ nhân duyên 。
T23n1435_p0080c17║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。thứ giáo giới tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0080c18║ thời trí giáo giới sự 。trí giáo hối sự 。trí thuyết pháp ngữ 。tác nhị chủng ác
T23n1435_p0080c19║ thuyết thô ác thuyết 。nhĩ thời hữu hạ tòa niên thiểu tỉ khâu ni bất thâm lạc
T23n1435_p0080c20║ trì giới 。cộng lục quần tỉ khâu điều hí 。khinh ngữ đại tiếu canh tướng tự danh
T23n1435_p0080c21║ chủng chủng bất thanh tịnh sự 。thị trung hữu thượng tòa trường lão tỉ khâu ni 。thâm
T23n1435_p0080c22║ lạc trì giới tại dư xứ kinh hành 。hoặc lập trụ đãi dục văn thuyết pháp 。hựu
T23n1435_p0080c23║ nhất thời ma ha ba xà ba đề tỉ khâu ni 。dữ đại tỉ khâu ni chúng
T23n1435_p0080c24║ ngũ bá nhân câu 。xuất vương viên tinh xá vãng nghệ phật sở 。đầu diện lễ túc
T23n1435_p0080c25║ tại nhất diện lập 。ngũ bá tỉ khâu ni diệc đầu diện lễ phật túc tại nhất
T23n1435_p0080c26║ diện lập 。cù đàm di tỉ khâu ni nhất diện lập dĩ 。bạch phật ngôn 。thế tôn 。
T23n1435_p0080c27║ phật vi lợi ích cố 。thính giáo giới tỉ khâu ni 。ngã đẳng bất đắc thị lợi 。
T23n1435_p0080c28║ phật vấn cù đàm di 。vân hà ngã vi lợi ích cố 。thính giáo giới tỉ khâu
T23n1435_p0080c29║ ni 。bất đắc thị lợi 。cù đàm di tỉ khâu ni 。hướng phật quảng thuyết thị
T23n1435_p0081a01║ sự 。phật ngôn thật nhĩ 。ngã vi lợi ích cố 。thính giáo giới tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0081a02║ nhữ đẳng thật bất đắc thị lợi 。thời phật vi cù đàm di cập ngũ bá tỉ
T23n1435_p0081a03║ khâu ni 。thuyết chủng chủng pháp kì giáo lợi hỉ dĩ mặc nhiên 。thời cù đàm di
T23n1435_p0081a04║ ngũ bá tỉ khâu ni 。tri phật kì giáo lợi hỉ dĩ 。đầu diện lễ phật túc
T23n1435_p0081a05║ hữu nhiễu nhi khứ 。thời cù đàm di ngũ bá tỉ khâu ni khứ bất cửu 。phật
T23n1435_p0081a06║ dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật
T23n1435_p0081a07║ tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0081a08║ ha trái lục quần tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。tăng bất sai tiện giáo giới
T23n1435_p0081a09║ tỉ khâu ni 。phật chủng chủng nhân duyên ha dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi
T23n1435_p0081a10║ cố 。dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ
T23n1435_p0081a11║ khâu 。tăng bất sai giáo giới tỉ khâu ni 。giáo giới tỉ khâu ni giả 。ba dật
T23n1435_p0081a12║ đề 。tăng bất sai giả 。tăng vị nhất tâm hòa hợp sai linh giáo giới 。ba dật
T23n1435_p0081a13║ đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung
T23n1435_p0081a14║ phạm giả 。nhược nhất tỉ khâu 。tăng vị sai giáo giới nhất tỉ khâu ni giả 。nhất
T23n1435_p0081a15║ ba dật đề 。nhược nhất tỉ khâu 。giáo giới nhị tam tứ tỉ khâu ni giả 。tứ
T23n1435_p0081a16║ ba dật đề 。nhược nhị tỉ khâu 。giáo giới nhị tỉ khâu ni giả 。nhị ba dật
T23n1435_p0081a17║ đề 。nhược giáo giới tam tứ nhất tỉ khâu ni giả 。nhất ba dật đề 。nhược tam
T23n1435_p0081a18║ tỉ khâu 。giáo giới tam tỉ khâu ni giả 。tam ba dật đề 。nhược giáo giới tứ
T23n1435_p0081a19║ nhất nhị tỉ khâu ni giả 。nhị ba dật đề 。nhược tứ tỉ khâu 。giáo giới tứ
T23n1435_p0081a20║ tỉ khâu ni giả 。tứ ba dật đề 。nhược giáo giới nhất nhị tam tỉ khâu ni
T23n1435_p0081a21║ giả 。tam ba dật đề 。
T23n1435_p0081a22║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。tri tăng bất sai giáo giới
T23n1435_p0081a23║ tỉ khâu ni 。tiện xuất giới ngoại tự tướng sai thứ giáo giới tỉ khâu ni 。nhiên
T23n1435_p0081a24║ hậu nhập giới 。chư tỉ khâu ni lai thời 。tiện ngữ chư tỉ khâu ni ngôn 。tăng
T23n1435_p0081a25║ sai ngã giáo giới tỉ khâu ni 。nhữ lai ngã đương thuyết giáo pháp 。dĩ thị nhân
T23n1435_p0081a26║ duyên tập tỉ khâu ni chúng dĩ 。trí giáo giới sự trí giáo hối sự trí thuyết
T23n1435_p0081a27║ pháp ngữ 。tác nhị chủng ác 。thị trung hữu niên thiểu tỉ khâu ni bất thâm lạc
T23n1435_p0081a28║ trì giới cộng lục quần tỉ khâu điều hí 。khinh ngữ đại tiếu canh tướng tự danh
T23n1435_p0081a29║ chủng chủng bất thanh tịnh sự 。thị trung hữu thượng tòa trường lão tỉ khâu ni 。thâm
T23n1435_p0081b01║ lạc trì giới tại dư xứ kinh hành 。hoặc lập trụ đãi 。thị thời tỉ khâu ni
T23n1435_p0081b02║ tăng cộng hòa hợp tướng cận 。phật dao kiến tỉ khâu ni tăng cộng hòa hợp tướng
T23n1435_p0081b03║ cận 。phật tri cố vấn a nan 。hà dĩ cố 。tỉ khâu ni tăng cộng hòa
T23n1435_p0081b04║ hợp tướng cận 。a nan đáp ngôn 。thế tôn 。thị lục quần tỉ khâu 。tri tăng
T23n1435_p0081b05║ bất yết ma linh giáo giới tỉ khâu ni 。tiện xuất giới ngoại tự tướng yết ma
T23n1435_p0081b06║ giáo giới tỉ khâu ni 。nhiên hậu nhập giới 。kiến chư tỉ khâu ni lai 。tiện tác
T23n1435_p0081b07║ thị ngôn 。tăng nhất tâm yết ma 。ngã giáo giới tỉ khâu ni 。nhữ đẳng lai
T23n1435_p0081b08║ ngã đương thuyết giáo pháp 。dĩ thị nhân duyên cố tập tỉ khâu ni 。trí giáo giới
T23n1435_p0081b09║ sự trí giáo hối sự trí thuyết pháp ngữ 。tác nhị chủng ác 。thị trung hữu niên
T23n1435_p0081b10║ thiểu hạ tòa tỉ khâu ni bất thâm lạc trì giới 。cộng lục quần tỉ khâu điều
T23n1435_p0081b11║ hí khinh ngữ canh tướng tự danh 。thị trung hữu thượng tòa trường lão tỉ khâu
T23n1435_p0081b12║ ni 。thâm lạc trì giới tại dư xứ kinh hành lập đãi 。thế tôn 。dĩ thị nhân
T23n1435_p0081b13║ duyên cố 。tỉ khâu ni tăng cộng hòa hợp tướng cận 。phật dĩ thị nhân duyên
T23n1435_p0081b14║ tập tỉ khâu tăng 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim nhật tỉ khâu hữu ngũ pháp 。
T23n1435_p0081b15║ bất ưng sai linh giáo giới tỉ khâu ni 。hà đẳng ngũ 。nhất giả vị mãn nhị
T23n1435_p0081b16║ thập tuế vị quá nhị thập tuế 。nhị giả bất năng trì giới 。tam giả bất năng
T23n1435_p0081b17║ đa văn 。tứ giả bất năng chính ngữ thuyết pháp 。ngũ giả phạm thập tam sự xứ
T23n1435_p0081b18║ xứ ô tam chúng 。vị mãn nhị thập tuế giả 。tùng thụ cụ giới lai vị mãn
T23n1435_p0081b19║ nhị thập tuế 。bất năng trì giới giả 。phá phật sở kế giới 。bất tùy cụ
T23n1435_p0081b20║ giới trung giáo 。bất tri uy nghi 。bất tri ưng hành xứ bất ưng hành xứ 。nãi
T23n1435_p0081b21║ chí phá tiểu giới vô bố úy tâm 。bất năng thứ đệ học trì giới 。bất đa
T23n1435_p0081b22║ văn giả 。nhị bộ cụ giới bất hợp nghĩa độc tụng 。bất năng chính ngữ thuyết pháp
T23n1435_p0081b23║ giả 。bất năng thiện tri thế gian chính ngữ thượng hảo ngôn từ 。phạm thập tam sự
T23n1435_p0081b24║ giả 。nhược thập tam sự trung 。xứ xứ ô thức xoa ma ni sa di sa di
T23n1435_p0081b25║ ni 。thị tam chúng biên phạm tội 。tuy hối quá diệc bất đắc giáo giới tỉ khâu
T23n1435_p0081b26║ ni 。nhược tỉ khâu hữu thị ngũ pháp giả 。bất đắc sai giáo giới tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0081b27║ nhược tỉ khâu thành tựu ngũ pháp 。ưng sai giáo giới tỉ khâu ni 。hà đẳng ngũ 。
T23n1435_p0081b28║ mãn nhị thập tuế nhược quá nhị thập tuế 。năng trì giới 。năng đa văn 。năng
T23n1435_p0081b29║ chính ngữ thuyết pháp 。bất phạm thập tam sự bất ô tam chúng 。mãn nhị thập tuế
T23n1435_p0081c01║ giả 。thụ cụ giới lai mãn nhị thập tuế nhược quá 。trì giới giả 。bất
T23n1435_p0081c02║ phạm phật sở kế giới 。tùy đại giới giáo 。tri uy nghi 。tri ưng hành xứ
T23n1435_p0081c03║ bất ưng hành xứ nãi chí phá tiểu giới sinh đại bố úy 。tri thứ đệ học 。
T23n1435_p0081c04║ trì giới 。đa văn giả 。nhị bộ đại giới hợp nghĩa tụng độc 。năng chính ngữ thuyết
T23n1435_p0081c05║ pháp giả 。thiện tri thế gian chính ngữ thượng hảo ngôn từ 。bất phạm thập tam sự
T23n1435_p0081c06║ giả 。thập tam sự trung bất xứ xứ ô 。tam chúng giả 。thức xoa ma ni sa
T23n1435_p0081c07║ di sa di ni 。nhược tỉ khâu thành tựu thử ngũ pháp giả 。tăng ưng sai giáo
T23n1435_p0081c08║ giới tỉ khâu ni 。nhược tỉ khâu 。bất mãn nhị thập tuế 。bất năng trì giới 。bất
T23n1435_p0081c09║ năng đa văn 。bất năng chính ngữ thuyết pháp 。phạm thập tam sự xứ xứ ô tam
T23n1435_p0081c10║ chúng 。nhược tăng sai thị nhân giáo giới tỉ khâu ni giả bất thành sai 。nhược thị
T23n1435_p0081c11║ nhân giáo giới tỉ khâu ni giả 。ba dật đề 。nhược mãn nhị thập tuế nhược quá
T23n1435_p0081c12║ bất năng trì giới 。bất năng đa văn 。bất năng chính ngữ thuyết pháp 。phạm thập tam
T23n1435_p0081c13║ sự ô tam chúng 。nhược tăng sai thị nhân giả bất thành sai 。nhược sai thị nhân
T23n1435_p0081c14║ giáo giới tỉ khâu ni giả 。ba dật đề 。nhược mãn nhị thập tuế nhược quá 。năng
T23n1435_p0081c15║ trì giới 。bất năng đa văn 。bất năng chính ngữ thuyết pháp 。phạm thập tam sự
T23n1435_p0081c16║ ô tam chúng 。nhược tăng sai thị nhân giả bất thành sai 。thị nhân giáo giới tỉ
T23n1435_p0081c17║ khâu ni giả 。ba dật đề 。nhược mãn nhị thập tuế nhược quá 。năng trì giới 。
T23n1435_p0081c18║ năng đa văn 。bất năng chính ngữ thuyết pháp 。phạm thập tam sự ô tam chúng 。nhược
T23n1435_p0081c19║ tăng sai thị nhân giả bất thành sai 。thị nhân giáo giới tỉ khâu ni giả 。ba
T23n1435_p0081c20║ dật đề 。nhược mãn nhị thập tuế nhược quá 。năng trì giới 。năng đa văn 。năng
T23n1435_p0081c21║ chính ngữ thuyết pháp 。phạm thập tam sự ô tam chúng nhược tăng sai thị nhân giả
T23n1435_p0081c22║ bất thành sai 。thị nhân giáo giới tỉ khâu ni giả 。ba dật đề 。nhược mãn
T23n1435_p0081c23║ nhị thập tuế nhược quá 。năng trì giới 。năng đa văn 。năng chính ngữ thuyết pháp 。bất
T23n1435_p0081c24║ phạm thập tam sự bất ô tam chúng 。nhược tăng vị sai tiện giáo giới tỉ khâu
T23n1435_p0081c25║ ni giả 。ba dật đề 。thành tựu ngũ pháp dĩ sai 。vị tăng trung sai 。tiện
T23n1435_p0081c26║ giáo giới giả ba dật đề 。thành tựu ngũ pháp dĩ sai 。dĩ tăng trung sai 。vị
T23n1435_p0081c27║ ngữ tiện giáo giới giả 。đột cát la 。thành tựu ngũ pháp dĩ sai 。dĩ tăng trung
T23n1435_p0081c28║ sai 。dĩ ngữ 。vị tăng trung ngữ 。tiện giáo giới giả đột cát la 。thành
T23n1435_p0081c29║ tựu ngũ pháp dĩ sai 。dĩ tăng trung sai 。dĩ ngữ 。dĩ tăng trung ngữ 。bất
T23n1435_p0082a01║ vấn lai giả ngôn chư muội nhất thiết giai lai tập bất 。tiện giáo giới giả đột
T23n1435_p0082a02║ cát la 。thành tựu ngũ pháp dĩ sai 。dĩ tăng trung sai 。dĩ ngữ 。dĩ tăng
T23n1435_p0082a03║ trung ngữ 。dĩ vấn chư muội nhất thiết giai lai tập bất vị thuyết bát kính pháp 。
T23n1435_p0082a04║ tiện ngữ hậu tỉ khâu giả đột cát la 。thành tựu ngũ pháp dĩ sai 。dĩ tăng
T23n1435_p0082a05║ trung sai 。dĩ ngữ 。dĩ tăng trung ngữ 。dĩ vấn chư muội nhất thiết giai lai
T23n1435_p0082a06║ tập bất 。dĩ thuyết bát kính pháp 。thứ ngữ hậu tỉ khâu giả bất phạm (nhị thập nhất cánh )。
T23n1435_p0082a07║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời phật cáo nan đà ngôn 。nhữ đương giáo giới
T23n1435_p0082a08║ tỉ khâu ni 。đương giáo hối tỉ khâu ni 。đương vi tỉ khâu ni thuyết pháp 。
T23n1435_p0082a09║ hà dĩ cố 。nhược nhữ giáo giới tỉ khâu ni dữ ngã vô dị 。tức thời trường
T23n1435_p0082a10║ lão nan đà mặc nhiên thụ giáo 。phật tức thời cáo chư tỉ khâu 。nhữ đẳng sai
T23n1435_p0082a11║ nan đà giáo giới tỉ khâu ni 。nhược canh hữu như thị tỉ khâu 。diệc đương sai
T23n1435_p0082a12║ linh giáo giới tỉ khâu ni 。ưng như thị tác 。nhất tâm hòa hợp tăng 。nhất
T23n1435_p0082a13║ tỉ khâu xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。thị nan đà tỉ khâu 。tăng sai linh
T23n1435_p0082a14║ giáo giới tỉ khâu ni 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng sai nan đà giáo
T23n1435_p0082a15║ giới tỉ khâu ni 。bạch như thị 。tác bạch nhị yết ma 。tăng sai nan đà tỉ
T23n1435_p0082a16║ khâu giáo giới tỉ khâu ni cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0082a17║ thị dạ quá dĩ 。nan đà tỉ khâu 。trung tiền trước y trì bát nhập thành khí
T23n1435_p0082a18║ thực 。thực hậu hoàn phòng 。không địa phu độc toạ sàng 。nhập thất toạ thiền 。thời
T23n1435_p0082a19║ chư tỉ khâu ni 。văn nan đà giáo giới tỉ khâu ni 。tiên vị lai thính pháp
T23n1435_p0082a20║ giả 。giai lai tập thính 。ngũ bá tỉ khâu ni câu xuất vương viên tinh xá 。nhập
T23n1435_p0082a21║ kì đà lâm nghệ nan đà phòng tiền 。lập khánh khái tác thanh khấu hộ ngôn 。đại
T23n1435_p0082a22║ đức nan đà 。vi ngã đẳng thuyết pháp giáo giới lai 。thời nan đà 。tùng thiền khởi
T23n1435_p0082a23║ khai hộ xuất chí độc toạ sàng thượng đoan thân đại toạ 。thời chư tỉ khâu ni
T23n1435_p0082a24║ đầu diện lễ nan đà túc giai tại tiền toạ 。nan đà tức thời thuyết chủng chủng
T23n1435_p0082a25║ pháp kì giáo lợi hỉ 。kì giáo lợi hỉ dĩ mặc nhiên 。thời chư tỉ khâu ni
T23n1435_p0082a26║ đắc thiện pháp vị 。thâm ái lạc cố bất dục khởi khứ 。nan đà tác thị niệm 。
T23n1435_p0082a27║ thị chư tỉ khâu ni đắc pháp vị cố 。do dục văn pháp 。tức canh vi thuyết
T23n1435_p0082a28║ chủng chủng pháp kì giáo lợi hỉ 。nãi chí nhật một 。ngữ chư tỉ khâu ni ngôn 。
T23n1435_p0082a29║ nhật một khả khứ 。chư tỉ khâu ni tức khởi 。đầu diện lễ túc hữu nhiễu nhi
T23n1435_p0082b01║ khứ 。xuất kì đà lâm dục nhập thành 。thành môn dĩ bế 。tức trụ thành hạ
T23n1435_p0082b02║ tiệm biên tú giả 。hoặc tại thụ hạ hoặc tại đán biên 。hoặc tại bình xứ chướng
T23n1435_p0082b03║ xứ tú 。thần triêu khai môn 。chư tỉ khâu ni tức tiện tiên nhập 。thời thủ môn
T23n1435_p0082b04║ nhân vấn chư tỉ khâu ni 。chư thiện nữ 。kim tùng hà lai 。đáp ngôn 。ngã
T23n1435_p0082b05║ tùng kì đà lâm thính pháp 。nhật một lai hoàn thành môn dĩ bế 。bất cập
T23n1435_p0082b06║ đắc nhập 。vấn viết hà xứ tú 。các tùy tú xứ đáp 。hữu thành hạ tú
T23n1435_p0082b07║ giả đáp ngôn thành hạ 。thụ hạ tú giả đáp ngôn thụ hạ 。đán biên tú
T23n1435_p0082b08║ giả đáp ngôn đán biên 。bình chướng xứ tú giả đáp ngôn bình chướng xứ 。thủ
T23n1435_p0082b09║ môn nhân ngôn 。hà hữu thử pháp 。chư sa môn thích tử phá phạm hành 。chí
T23n1435_p0082b10║ dạ cộng tác ác tảo khởi phóng lai 。như tặc đắc dâm nữ cộng tú tảo khởi
T23n1435_p0082b11║ phóng lai môn hạ 。chư thích tử tỉ khâu diệc như thị 。mộ cộng tú dĩ tảo
T23n1435_p0082b12║ khởi phóng lai 。như thị nhất nhân ngữ nhị nhân 。nhị nhân ngữ tam nhân 。như thị
T23n1435_p0082b13║ triển chuyển ác danh lưu bố mãn xá vệ thành 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục
T23n1435_p0082b14║ tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ
T23n1435_p0082b15║ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn nan đà 。nhữ thật tác thị sự
T23n1435_p0082b16║ bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái nan
T23n1435_p0082b17║ đà 。nhữ bất tri thời bất tri lượng 。lạc thuyết pháp nãi chí nhật một 。ngữ chư
T23n1435_p0082b18║ tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng
T23n1435_p0082b19║ như thị thuyết 。nhược tỉ khâu 。tăng sai giáo giới tỉ khâu ni 。chí nhật một
T23n1435_p0082b20║ giả 。ba dật đề 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。
T23n1435_p0082b21║ năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu địa liễu thời giáo giới tỉ
T23n1435_p0082b22║ khâu ni 。nãi chí nhật một cánh thời ba dật đề 。nhược tỉ khâu 。địa liễu cánh
T23n1435_p0082b23║ thời 。trung tiền thời 。nhật trung thời 。bô thời 。hạ bô thời 。nhật một thời giáo
T23n1435_p0082b24║ giới tỉ khâu ni 。chí nhật một cánh thời 。ba dật đề 。nhược nhật một cánh
T23n1435_p0082b25║ thời 。sinh nhật một cánh tưởng giáo giới 。ba dật đề 。nhược nhật một cánh thời 。
T23n1435_p0082b26║ sinh bất một cánh tưởng giáo giới 。ba dật đề 。nhược nhật một cánh thời 。sinh nghi
T23n1435_p0082b27║ giáo giới 。ba dật đề 。nhược nhật vị một 。sinh một cánh tưởng giáo giới 。đột
T23n1435_p0082b28║ cát la 。nhược nhật vị một 。sinh nghi giáo giới 。đột cát la 。nhược nhật vị
T23n1435_p0082b29║ một 。sinh vị một tưởng giáo giới bất phạm (nhị thập nhị cánh )。
T23n1435_p0082c01║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。tự tri bất phục đắc giáo
T23n1435_p0082c02║ giới tỉ khâu ni 。đố sân tác thị ngôn 。chư tỉ khâu vi lợi dưỡng cố giáo
T23n1435_p0082c03║ giới tỉ khâu ni 。vị y bát hộ câu thời dược dạ phân dược thất nhật dược
T23n1435_p0082c04║ chung thân dược 。dĩ thị lợi cố 。chư tỉ khâu giáo giới tỉ khâu ni 。bất vi
T23n1435_p0082c05║ thiện hảo pháp 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà văn
T23n1435_p0082c06║ thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。
T23n1435_p0082c07║ tác thị ngôn 。chư tỉ khâu vi tài lợi cố giáo giới tỉ khâu ni 。chủng chủng
T23n1435_p0082c08║ nhân duyên ha dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri
T23n1435_p0082c09║ nhi cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác
T23n1435_p0082c10║ thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。tác
T23n1435_p0082c11║ thị ngôn 。chư tỉ khâu vi tài lợi cố 。giáo giới tỉ khâu ni 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0082c12║ duyên ha dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ chư tỉ khâu kế
T23n1435_p0082c13║ giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu tác thị ngôn 。chư tỉ
T23n1435_p0082c14║ khâu vi tài lợi cố 。giáo giới tỉ khâu ni 。ba dật đề 。ba dật đề
T23n1435_p0082c15║ giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm
T23n1435_p0082c16║ giả 。nhược tỉ khâu ngôn 。chư tỉ khâu vi bát cố giáo giới tỉ khâu ni
T23n1435_p0082c17║ giả 。ba dật đề nhược vi y hộ câu thời dược dạ phân dược thất nhật
T23n1435_p0082c18║ dược chung thân dược cố 。giáo giới tỉ khâu ni 。giai ba dật đề 。tùy sở thuyết
T23n1435_p0082c19║ tùy đắc nhĩ sở ba dật đề (nhị thập tam cánh )。
T23n1435_p0082c20║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。dữ trợ đề bà đạt đa
T23n1435_p0082c21║ tỉ khâu ni 。cộng kì đồng đạo hành điều hí đại tiếu 。tác thô ác ngữ chủng
T23n1435_p0082c22║ chủng bất tịnh nghiệp 。thị trung hữu cư sĩ nghịch đạo lai giả 。hữu tùy hậu
T23n1435_p0082c23║ lai giả 。kiến dĩ cộng tướng vị ngôn 。nhữ đẳng khán thị 。vi thị phụ da 。
T23n1435_p0082c24║ vi thị tư thông 。tất cộng tác dâm dục sự 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục
T23n1435_p0082c25║ tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ
T23n1435_p0082c26║ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác
T23n1435_p0082c27║ thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha
T23n1435_p0082c28║ trái 。vân hà danh tỉ khâu 。dữ tỉ khâu ni cộng kì đồng đạo hành tùng nhất
T23n1435_p0082c29║ tụ lạc chí nhất tụ lạc 。phật chủng chủng nhân duyên ha dĩ 。ngữ chư tỉ
T23n1435_p0083a01║ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như
T23n1435_p0083a02║ thị thuyết 。nhược tỉ khâu dữ tỉ khâu ni cộng kì đồng đạo hành 。tùng nhất tụ
T23n1435_p0083a03║ lạc chí nhất tụ lạc 。ba dật đề 。kì giả 。nhược tỉ khâu tác kì 。nhược
T23n1435_p0083a04║ tỉ khâu ni tác kì 。đạo giả 。hữu nhị chủng 。lục đạo thuỷ đạo 。ba dật
T23n1435_p0083a05║ đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung
T23n1435_p0083a06║ phạm giả 。nhược tỉ khâu dữ tỉ khâu ni 。cộng kì lục đạo hành 。tùng nhất
T23n1435_p0083a07║ tụ lạc chí nhất tụ lạc ba dật đề 。nhược trung đạo hoàn đột cát la 。
T23n1435_p0083a08║ nhược hướng không địa vô tụ lạc xứ nãi chí nhất câu lô xá (ngũ bá cung lượng )ba
T23n1435_p0083a09║ dật đề 。nhược trung đạo hoàn đột cát la 。thuỷ đạo diệc như thị 。phật tại
T23n1435_p0083a10║ xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu ni 。tùng kiêu tát la quốc du hành
T23n1435_p0083a11║ hướng xá vệ quốc 。đáo hiểm đạo trung đãi đa bạn 。thời hữu chư tỉ khâu 。diệc
T23n1435_p0083a12║ tùng kiêu tát la du hành hướng xá vệ quốc 。chư tỉ khâu ni dao kiến chư
T23n1435_p0083a13║ tỉ khâu 。tác thị niệm 。ngã đẳng cộng chư tỉ khâu khứ giả 。an ẩn đắc
T23n1435_p0083a14║ quá 。chư tỉ khâu lai tiêm cận 。tỉ khâu ni vấn ngôn 。chư đại đức 。dục
T23n1435_p0083a15║ hà sở khứ 。chư tỉ khâu đáp ngôn 。hướng xá vệ quốc 。tỉ khâu ni ngôn 。
T23n1435_p0083a16║ ngã đẳng đương cộng chư đại đức khứ 。chư tỉ khâu đáp ngôn 。phật kế giới 。
T23n1435_p0083a17║ chư tỉ khâu bất đắc dữ tỉ khâu ni cộng kì đồng đạo hành 。vân hà cộng
T23n1435_p0083a18║ khứ 。chư tỉ khâu ni ngôn 。nhược nhiên giả đại đức tiền khứ 。thời chư tỉ khâu
T23n1435_p0083a19║ chúng đa 。an ẩn đắc quá hiểm đạo 。tặc bất cảm phát 。chư tỉ khâu ni tùy
T23n1435_p0083a20║ hậu hoãn lai 。tặc kiến nữ nhân chúng thiểu 。tầm xuất đoạt y tất giai loã hình
T23n1435_p0083a21║ phóng khứ 。chư tỉ khâu du hành 。tiêm đáo xá vệ quốc nghệ phật sở 。đầu
T23n1435_p0083a22║ diện lễ túc nhất diện toạ 。chư phật thường pháp 。hữu khách tỉ khâu lai 。dĩ như
T23n1435_p0083a23║ thị ngữ lao vấn ngôn chư tỉ khâu 。nhẫn bất túc bất 。an lạc trụ 。bất
T23n1435_p0083a24║ khí thực dị 。bất đạo lộ bất cực da 。chư tỉ khâu đáp ngôn 。thế tôn 。
T23n1435_p0083a25║ nhẫn túc an lạc trụ 。khí thực dị đắc đạo lộ bất cực 。tức dĩ thị sự
T23n1435_p0083a26║ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。chủng chủng nhân duyên tán
T23n1435_p0083a27║ giới tán trì giới 。tán giới tán trì giới dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim thị
T23n1435_p0083a28║ giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu dữ tỉ khâu ni cộng kì đồng đạo hành 。
T23n1435_p0083a29║ tùng nhất tụ lạc chí nhất tụ lạc 。trừ nhân duyên 。ba dật đề 。nhân duyên
T23n1435_p0083b01║ giả 。nhược thị đạo trung yếu tu đa bạn 。sở hành đạo hữu nghi bố úy 。
T23n1435_p0083b02║ thị danh nhân duyên 。nghi giả hữu nhị chủng 。nhất nghi thất y bát 。nhị nghi thất
T23n1435_p0083b03║ lương thực 。nhược nghi thất lương thực giả 。tỉ khâu ni ẩm thực 。tỉ khâu ưng thủ
T23n1435_p0083b04║ trì khứ 。nhược nghi thất y bát 。giả tỉ khâu ni y bát 。tỉ khâu ưng
T23n1435_p0083b05║ thủ trì khứ 。nhược chí an ẩn phong lạc xứ 。nhĩ thời ưng hoàn tỉ khâu ni
T23n1435_p0083b06║ y thực 。ưng ngữ ngôn 。tỉ muội 。nhữ đẳng tùy ý bất đắc cộng hành 。nhược
T23n1435_p0083b07║ nhĩ thời tức cộng đồng đạo hành 。chí nhất tụ lạc 。ba dật đề 。nhược trung
T23n1435_p0083b08║ đạo hoàn đột cát la 。nhược tùng tụ lạc hướng không địa 。nãi chí nhất câu lô
T23n1435_p0083b09║ xá ba dật đề 。trung đạo hoàn đột cát la 。thuỷ đạo diệc như thị 。bất phạm
T23n1435_p0083b10║ giả 。bất kì khứ 。nhược hữu vương phu nhân cộng hành bất phạm (nhị thập tứ cánh )。
T23n1435_p0083b11║ thập tụng luật quyển đệ thập nhất TTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  • Leave a Comment