Thập Tụng Luật – Quyển 13

Tzed Version
T23n1435_p0090a18║
T23n1435_p0090a19║
T23n1435_p0090a20║ thập tụng luật quyển đệ thập tam (đệ nhị tụng chi thất )
T23n1435_p0090a21║
T23n1435_p0090a22║     hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0090a23║ cửu thập ba dật đề chi ngũ
T23n1435_p0090a24║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời hữu nhất bà la môn 。hữu nữ lãi nhãn 。tức
T23n1435_p0090a25║ danh lãi nhãn 。phu gia khiển sứ lai nghênh 。thời nữ phụ mẫu bà la môn
T23n1435_p0090a26║ ngôn 。tiểu đãi 。tác tiên bính cánh tống 。thời thế cơ kiệm 。thị bà la
T23n1435_p0090a27║ môn cần khổ cầu tiên bính cụ tác bính 。bạt nan đà thích tử thường xuất nhập
T23n1435_p0090a28║ kì gia 。ngữ kì đại chúng ngôn 。tùy ngã sở nhập xá nhữ đẳng giai tùy
T23n1435_p0090a29║ ngã nhập 。nhược ngã đắc thực nhữ đẳng diệc thứ đệ đắc 。thời bạt nan đà
T23n1435_p0090b01║ thích tử 。trung tiền trước y trì bát nhập bà la môn xá 。dữ toạ xứ
T23n1435_p0090b02║ cộng tướng vấn tấn lạc bất lạc 。toạ dĩ thị bà la môn nhất tâm cung kính
T23n1435_p0090b03║ vấn tấn bạt nan đà 。bạt nan đà thị đại pháp sư 。hữu lạc thuyết biện tài 。
T23n1435_p0090b04║ vi thuyết chủng chủng diệu pháp 。chủ nhân đắc pháp vị cố tác thị ngôn 。đại đức
T23n1435_p0090b05║ vô hữu canh phạn 。năng đạm thị bính bất 。đáp ngôn 。nhữ đẳng thượng đạm 。
T23n1435_p0090b06║ ngã hà dĩ bất năng 。tức dữ bính trì xuất 。đệ nhị đệ tam tỉ
T23n1435_p0090b07║ khâu diệc như thị 。thời bính khí giai không 。phu gia phục canh khiển sứ hoán lãi
T23n1435_p0090b08║ nhãn nữ 。bà la môn hoàn khiển sứ đáp ngôn 。tiểu đãi 。tác bính cánh tống 。
T23n1435_p0090b09║ canh cầu tiên bính cụ 。thời bạt nan đà phục cộng đồ chúng lai 。vi thuyết
T23n1435_p0090b10║ chủng chủng pháp dĩ 。phục trì bính khứ 。phu gia đệ tam phục khiển sứ lai
T23n1435_p0090b11║ hoán lãi nhãn nữ 。thị bà la môn phục đáp ngôn 。tiểu đãi 。tác tiên bính
T23n1435_p0090b12║ cánh tống 。thời phu nghi sân ngôn 。thị hoặc bất phục lai 。bỉ canh thú
T23n1435_p0090b13║ phụ 。khiển sứ ngữ ngôn 。ngã dĩ thú phụ 。nhữ mạc phục lai 。bà la môn
T23n1435_p0090b14║ văn thị ngữ 。sầu ưu sân ngôn 。sa môn thích tử nãi nhĩ bất tri áp
T23n1435_p0090b15║ túc 。thí giả bất tri lượng 。thụ giả ưng tri lượng 。ngã nữ tế tiên tướng
T23n1435_p0090b16║ ái niệm 。dĩ thị nhân duyên kim tiện khí khứ 。thị nhân sân hận bất năng tự
T23n1435_p0090b17║ nhẫn 。đáo kì hoàn hướng phật sở dục thuyết bạt nan đà sự 。nhĩ thời phật
T23n1435_p0090b18║ dữ bá thiên vạn chúng vi nhiễu thuyết pháp 。tiêm tiêm cận phật 。phật dĩ từ tâm
T23n1435_p0090b19║ lực cố 。bỉ sân tức trừ 。đáo phật sở tác thị ngôn 。thế tôn 。vô hữu
T23n1435_p0090b20║ thị pháp 。nữ nhân sở quý trùng vật 。ngã nữ dĩ thất 。phật vi chủng chủng
T23n1435_p0090b21║ nhân duyên thuyết pháp kì giáo lợi hỉ 。kì giáo lợi hỉ dĩ mặc nhiên 。bà la
T23n1435_p0090b22║ môn văn phật chủng chủng nhân duyên thuyết pháp kì giáo lợi hỉ dĩ 。đầu diện lễ
T23n1435_p0090b23║ phật túc hữu nhiễu nhi khứ 。khứ bất cửu 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。
T23n1435_p0090b24║ tri nhi cố vấn bạt nan đà 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật
T23n1435_p0090b25║ tác thế tôn 。phật chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。bất tri
T23n1435_p0090b26║ thời bất tri lượng bất tri pháp 。nhược thí giả bất tri lượng 。thụ giả ưng tri
T23n1435_p0090b27║ lượng 。phật đãn ha trái nhi vị kế giới 。thời phật cố tại xá vệ quốc 。
T23n1435_p0090b28║ nhĩ thời xá vệ thành trung hữu cổ khách chúng 。dụng phí tinh cát nhật dục xuất hành
T23n1435_p0090b29║ tha quốc 。hữu nhất cổ khách 。thị bạt nan đà thích tử tướng thức 。bạt
T23n1435_p0090c01║ nan đà thường xuất nhập kì xá 。thời bạt nan đà 。trung tiền trước y trì bát
T23n1435_p0090c02║ đáo kì xá 。dữ toạ xứ cộng tướng vấn tấn lạc bất lạc 。toạ dĩ cổ khách
T23n1435_p0090c03║ nhất tâm cung kính vấn tấn bạt nan đà 。bạt nan đà thị đại pháp sư 。hữu
T23n1435_p0090c04║ lạc thuyết biện tài 。vi thuyết diệu pháp 。thị nhân đắc pháp vị cố ngôn 。đại đức 。
T23n1435_p0090c05║ vô hữu canh phạn 。đãn hữu đạo trung hành lương xiểu 。năng đạm bất 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0090c06║ nhữ đẳng thượng năng đạm 。ngã hà dĩ bất năng 。tức dữ xiểu trì xuất 。đệ
T23n1435_p0090c07║ nhị đệ tam tỉ khâu diệc như thị 。cổ khách xiểu khí giai không 。thị cổ
T23n1435_p0090c08║ khách vãng ngữ cổ khách chủ ngôn 。ngã sở hữu hành lương 。sa môn thích tử tất
T23n1435_p0090c09║ trì khứ tận 。tiểu đãi 。ngã canh tác lương thực 。cổ khách chủ ngôn 。chư cổ
T23n1435_p0090c10║ khách dục phí tinh cát nhật khứ 。vân hà đắc trụ 。nhữ đãn biện lương từ từ
T23n1435_p0090c11║ hậu lai 。chư cổ khách tại tiền khứ giả 。chúng đa cố tặc bất cảm phát 。
T23n1435_p0090c12║ thị nhất cổ khách biện lương dĩ 。dữ thiểu bạn cộng nhập hiểm đạo 。tặc phát đoạt
T23n1435_p0090c13║ vật sát thị cổ khách 。như thị ác thanh lưu bố chư quốc 。tác thị ngôn 。
T23n1435_p0090c14║ thích chủng tỉ khâu thực tha hành lương 。thị cổ khách hiểm đạo vi tặc sở
T23n1435_p0090c15║ sát 。nhất nhân ngữ nhị nhân 。nhị nhân ngữ tam nhân 。như thị triển chuyển tướng
T23n1435_p0090c16║ ngữ 。chư sa môn thích tử tỉ khâu 。ác danh lưu bố mãn xá vệ thành 。
T23n1435_p0090c17║ thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất
T23n1435_p0090c18║ hỉ 。hướng phật quảng thuyết phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn
T23n1435_p0090c19║ bạt nan đà 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ
T23n1435_p0090c20║ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。bất tri thời bất tri lượng
T23n1435_p0090c21║ bất tri pháp 。nhược thí giả bất tri lượng 。thụ giả ưng tri lượng 。vân hà
T23n1435_p0090c22║ linh thị cổ khách hiểm đạo trung vi tặc sở sát 。chủng chủng nhân duyên ha trái
T23n1435_p0090c23║ dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị
T23n1435_p0090c24║ giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu vãng bạch y gia 。tự tứ thỉnh đa dữ
T23n1435_p0090c25║ bính xiểu 。chư tỉ khâu tu giả 。ưng nhị tam bát thủ 。quá thị thủ giả ba
T23n1435_p0091a01║ dật đề 。nhị tam bát thủ dĩ xuất ngoại 。ngữ dư tỉ khâu cộng phân 。thị
T23n1435_p0091a02║ sự ưng nhĩ 。gia giả bạch y 。gia thỉnh đa dữ giả 。số số dữ
T23n1435_p0091a03║ bính giả 。tiểu mạch miến tác 。đại mạch miến tác 。canh mễ miến tác 。đại
T23n1435_p0091a04║ trùng hoa bính 。tiểu trùng hoa 。bính như thị tỉ chư thanh tịnh 。bính xiểu
T23n1435_p0091a05║ giả 。đạo xiểu mạch xiểu bát giả 。hữu tam 。chủng thượng trung hạ 。thượng bát
T23n1435_p0091a06║ giả 。thụ tam bát tha phạn nhất bát tha canh dư khả thực vật bán canh 。hạ
T23n1435_p0091a07║ bát giả 。thụ nhất bát tha phạn bán bát tha canh dư khả thực vật bán canh 。
T23n1435_p0091a08║ nhược thượng hạ trung gian 。thị danh trung bát 。xuất ngoại ngữ dư tỉ khâu
T23n1435_p0091a09║ cộng phân giả 。vị nhãn sở kiến 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược
T23n1435_p0091a10║ bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu dĩ thượng bát
T23n1435_p0091a11║ thủ giả 。ưng thủ nhất bát 。bất ưng thủ nhị bát 。thủ nhị bát ba dật
T23n1435_p0091a12║ đề 。nhược dĩ trung bát thủ giả 。cực đa thủ nhị bát 。bất ưng thủ tam 。
T23n1435_p0091a13║ nhược thủ tam giả ba dật đề 。nhược dĩ hạ bát thủ giả 。cực đa thủ tam
T23n1435_p0091a14║ bát 。bất ưng thủ tứ 。nhược thủ tứ giả ba dật đề 。xuất ngoại kiến tỉ
T23n1435_p0091a15║ khâu cộng phân giả thiện 。bất cộng phân giả đột cát la (tam thập tam cánh )。
T23n1435_p0091a16║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời trường lão ca lưu đà di 。ư dạ ám thời
T23n1435_p0091a17║ hữu tiểu vũ đoạ lôi thanh điện quang trung 。nhập bạch y xá khí thực 。thời thị
T23n1435_p0091a18║ gia trung 。hữu nhất tẩy khí nữ nhân xuất ư điện quang trung 。dao kiến ca lưu
T23n1435_p0091a19║ đà di thân hắc 。kiến dĩ kinh bố thân mao giai thụ 。tức đại hoán ngôn 。quỷ
T23n1435_p0091a20║ lai quỷ lai 。dĩ bố úy cố tức tiện đoạ thai 。ca lưu đà di ngôn 。tỉ
T23n1435_p0091a21║ muội 。ngã thị tỉ khâu phi quỷ dã 。khí thực cố lai 。thời nữ nhân sân 。
T23n1435_p0091a22║ dĩ ác ngữ thô ngữ bất tịnh ngữ khổ ngữ ngữ tỉ khâu ngôn 。sứ
T23n1435_p0091a23║ nhữ phụ tử mẫu tử chủng tính giai tử 。sứ thị sa môn phúc phá ngốc
T23n1435_p0091a24║ sa môn đoán chủng nhân trước hắc tế y 。hà bất dĩ lợi ngưu thiệt đao tự
T23n1435_p0091a25║ phá nhữ phúc 。nãi ư thị dạ ám hắc lôi điện trung khí thực 。nhữ sa môn
T23n1435_p0091a26║ nãi tác nhĩ hứa ác 。ngã nhi đoạ tử linh ngã thân hoại 。ca lưu đà
T23n1435_p0091a27║ di 。ư thị gia khởi như thị quá tội cố 。tức tiện xuất khứ 。dĩ thị
T23n1435_p0091a28║ sự hướng chư tỉ khâu thuyết 。chư tỉ khâu dĩ thị sự hướng phật quảng thuyết 。phật
T23n1435_p0091a29║ dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn ca lưu đà di 。nhữ thật
T23n1435_p0091b01║ tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0091b02║ ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。phi thời nhập bạch y gia khí thực 。phật
T23n1435_p0091b03║ ngôn 。nhược tỉ khâu phi thời nhập bạch y gia 。hà đãn đắc như thị quá
T23n1435_p0091b04║ tội 。đương phục canh đắc quá ư thị tội 。tùng kim chư tỉ khâu ưng nhất thực 。
T23n1435_p0091b05║ nhĩ thời chư tỉ khâu dĩ nhất thực cố 。luy sấu vô sắc vô lực 。phật kiến
T23n1435_p0091b06║ chư tỉ khâu luy sấu vô sắc vô lực 。tri nhi cố vấn a nan 。chư tỉ
T23n1435_p0091b07║ khâu hà cố luy sấu vô sắc vô lực 。a nan đáp ngôn 。thế tôn kế
T23n1435_p0091b08║ giới 。chư tỉ khâu ưng nhất thực 。nhất thực cố 。chư tỉ khâu luy sấu vô
T23n1435_p0091b09║ sắc vô lực 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。chủng chủng nhân duyên tán
T23n1435_p0091b10║ giới tán trì giới 。tán giới tán trì giới dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim thính
T23n1435_p0091b11║ đạm ngũ chủng khư đà ni tự tứ thực 。ngũ chủng giả 。vị căn hành diệp ma
T23n1435_p0091b12║ quả 。nhĩ thời chư tỉ khâu nhập vương xá thành khí thực 。thời hữu bạch y 。
T23n1435_p0091b13║ dĩ lô bặc diệp hồ tuy diệp la lặc diệp tạp thực dữ chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0091b14║ chư tỉ khâu bất thực cố 。bất đắc bão mãn 。phục canh luy sấu vô sắc vô
T23n1435_p0091b15║ lực 。phật tri cố vấn a nan 。hà dĩ cố 。chư tỉ khâu luy sấu
T23n1435_p0091b16║ vô sắc vô lực 。a nan đáp ngôn 。thế tôn 。thính chư tỉ khâu đạm ngũ
T23n1435_p0091b17║ chủng khư đà ni thực tự tứ thụ 。chư tỉ khâu nhập vương xá thành khí thực 。
T23n1435_p0091b18║ thời hữu bạch y 。dĩ lô bặc diệp hồ tuy diệp la lặc diệp tạp thực
T23n1435_p0091b19║ dữ chư tỉ khâu 。chư tỉ khâu bất thực bất đắc bão mãn cố 。luy sấu
T23n1435_p0091b20║ vô sắc vô lực 。phật văn dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim thính thực ngũ
T23n1435_p0091b21║ chủng bồ xà ni thực 。vị phạn xiểu bí ngư nhục 。ngũ chủng thực tự tứ
T23n1435_p0091b22║ thụ 。thị chư tỉ khâu nhập vương xá thành khí thực 。thời chư bạch y dĩ lô
T23n1435_p0091b23║ bặc diệp hồ tuy diệp la lặc diệp tạp thực dữ chư tỉ khâu 。chư tỉ
T23n1435_p0091b24║ khâu bất thực phục bất bão cố 。luy sấu vô sắc vô lực 。phật kiến chư tỉ
T23n1435_p0091b25║ khâu luy sấu vô sắc vô lực 。tri nhi cố vấn a nan 。hà cố chư tỉ
T23n1435_p0091b26║ khâu luy sấu vô sắc vô lực 。a nan đáp ngôn 。thế tôn 。thính thực ngũ chủng
T23n1435_p0091b27║ thực 。chư tỉ khâu nhập thành khí thực thời 。đắc lô bặc diệp hồ tuy diệp
T23n1435_p0091b28║ la 。lặc diệp tạp thực dữ chư tỉ khâu 。chư tỉ khâu bất thực phục bất
T23n1435_p0091b29║ bão mãn cố 。luy sấu vô sắc vô lực 。phật ngôn 。tùng kim thính thực
T23n1435_p0091c01║ ngũ chủng tự thực tự tứ tùy sở tạp 。vị mi túc quáng mạch tú tử
T23n1435_p0091c02║ ca sư phạn 。
T23n1435_p0091c03║ phật tại duy da li 。nhĩ thời hữu nhất cư sĩ 。đáo phật sở đầu diện lễ
T23n1435_p0091c04║ túc nhất diện toạ 。phật kiến cư sĩ nhất diện toạ dĩ 。dữ thuyết chủng chủng pháp
T23n1435_p0091c05║ kì giáo lợi hỉ 。kì giáo lợi hỉ dĩ mặc nhiên 。thị cư sĩ văn phật chủng
T23n1435_p0091c06║ chủng nhân duyên kì giáo lợi hỉ dĩ 。tùng toạ khởi hợp chưởng ngôn 。nguyện phật cập
T23n1435_p0091c07║ tăng thụ ngã minh nhật thực 。phật mặc nhiên thụ 。cư sĩ tri phật mặc nhiên thụ
T23n1435_p0091c08║ dĩ 。tức lễ phật túc hữu nhiễu nhi khứ 。hoàn quy tự xá 。thông dạ biện
T23n1435_p0091c09║ chủng chủng đa mĩ ẩm thực 。thần khởi phu tòa xứ 。khiển sứ bạch phật 。thực cụ
T23n1435_p0091c10║ dĩ biện phật tự tri thời 。chư tỉ khâu tăng vãng cư sĩ xá 。phật tự trụ
T23n1435_p0091c11║ phòng nghênh thực phân 。cư sĩ tri chúng tăng toạ dĩ 。tự thủ hành thuỷ 。tự dữ
T23n1435_p0091c12║ chủng chủng đa mĩ phạn thực 。tự tứ bão mãn 。nhĩ thời duy da li chư tỉ
T23n1435_p0091c13║ khâu đa bệnh 。hữu khán bệnh tỉ khâu 。tiên ư tăng trung thực cánh 。nghênh bệnh tỉ
T23n1435_p0091c14║ khâu thực phân khứ 。chư bệnh tỉ khâu 。hữu thực giả 。hữu bất thực giả 。hữu
T23n1435_p0091c15║ thiểu thực giả 。thị khán bệnh tỉ khâu tiên dĩ thực 。tùng toạ xứ khởi canh bất
T23n1435_p0091c16║ đắc thực 。chư bệnh tỉ khâu đa hữu tàn thực 。khí tăng phòng nội thị thời đa
T23n1435_p0091c17║ hữu ô điểu 。lai đạm thị thực tác đại âm thanh 。phật văn tự nội đa
T23n1435_p0091c18║ ô điểu thanh 。tri nhi cố vấn a nan 。hà cố tăng phòng nội đa hữu
T23n1435_p0091c19║ ô điểu thanh 。a nan đáp ngôn 。thế tôn 。thị duy da li chư tỉ khâu
T23n1435_p0091c20║ đa bệnh 。hữu khán bệnh tỉ khâu 。tiên ư tăng trung thực cánh 。nghênh bệnh tỉ khâu
T23n1435_p0091c21║ thực phân lai 。chư bệnh tỉ khâu 。hữu thực giả 。hữu bất thực giả 。hữu thiểu
T23n1435_p0091c22║ thực giả 。thị khán bệnh tỉ khâu tiên dĩ thực 。tùng toạ xứ khởi canh bất đắc
T23n1435_p0092a01║ thực 。chư bệnh tỉ khâu đa hữu tàn thực 。khí tăng phòng nội 。hữu ô điểu lai
T23n1435_p0092a02║ đạm thị thực cố tác đại âm thanh 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。chủng
T23n1435_p0092a03║ chủng nhân duyên tán giới tán trì giới 。tán giới tán trì giới dĩ 。ngữ chư tỉ
T23n1435_p0092a04║ khâu 。tùng kim dĩ nhị lợi cố 。thính thụ tàn thực pháp 。nhất giả khán bệnh
T23n1435_p0092a05║ tỉ khâu nhân duyên cố 。nhị giả tỉ khâu hữu nhân duyên thực bất túc cố 。dĩ
T23n1435_p0092a06║ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược
T23n1435_p0092a07║ tỉ khâu thực cánh hữu tùng toạ xứ khởi khứ 。bất thụ tàn thực pháp nhược đạm
T23n1435_p0092a08║ thực giả 。ba dật đề 。đạm giả ngũ chủng khư đà ni 。thực giả ngũ chủng
T23n1435_p0092a09║ bồ xà ni ngũ chủng tự thực 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược
T23n1435_p0092a10║ bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu thực cánh
T23n1435_p0092a11║ tùng toạ khởi khứ 。bất thụ tàn thực pháp 。nhược đạm căn thực ba dật đề 。
T23n1435_p0092a12║ nhược đạm hành diệp ma quả 。giai ba dật đề 。nhược tỉ khâu thực cánh khởi khứ 。
T23n1435_p0092a13║ bất thụ tàn thực pháp 。nhược thực phạn giả ba dật đề 。nhược thực xiểu bí ngư
T23n1435_p0092a14║ nhục 。giai ba dật đề 。nhược tỉ khâu thực cánh tùng toạ khởi khứ 。bất thụ
T23n1435_p0092a15║ tàn thực pháp 。nhược thực mi phạn túc phạn quáng mạch phạn tú tử phạn ca sư
T23n1435_p0092a16║ phạn 。giai ba dật đề 。tùng kim thính thụ tàn thực pháp giả 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0092a17║ bất tri vân hà thụ 。phật ngữ chư tỉ khâu 。dục thụ tàn thực pháp giả 。tùy
T23n1435_p0092a18║ sở năng thực đa thiểu 。tận trước bát trung 。tri dư tỉ khâu thực vị cánh
T23n1435_p0092a19║ vị khởi giả 。tùng thị nhân biên thiên đản hồ quỵ tróc bát ngôn 。trường lão ức
T23n1435_p0092a20║ niệm 。dữ ngã tác tàn thực pháp 。nhược tiền tỉ khâu bất thiểu đa thủ thị thực
T23n1435_p0092a21║ giả 。bất danh tác tàn thực pháp 。nhược dụng thị thụ tàn thực pháp 。nhược đạm
T23n1435_p0092a22║ nhược thực ba dật đề 。nhược trì bát trước địa thụ tàn thực pháp giả 。bất danh
T23n1435_p0092a23║ vi thụ tàn thực pháp 。nhược dụng thị thụ tàn thực pháp 。nhược đạm nhược thực
T23n1435_p0092a24║ ba dật đề 。nhược dĩ bát trước tất thượng thụ tàn thực pháp giả 。bất danh vi
T23n1435_p0092a25║ thụ 。nhược dụng thị thụ tàn thực pháp giả 。nhược đạm nhược thực ba dật đề 。
T23n1435_p0092a26║ nhược tướng khứ viễn thủ bất tướng cập thụ tàn thực pháp giả 。bất danh vi thụ
T23n1435_p0092a27║ tàn thực pháp 。nhược dụng thị thụ tàn thực pháp giả 。nhược đạm nhược thực ba dật
T23n1435_p0092a28║ đề 。nhược dĩ bất tịnh thực thụ tàn thực pháp giả 。bất danh vi thụ tàn thực
T23n1435_p0092a29║ pháp 。nhược dụng thị thụ tàn thực pháp 。nhược đạm nhược thực ba dật đề 。nhược
T23n1435_p0092b01║ dĩ bất tịnh nhục thụ tàn thực pháp giả 。bất danh vi thụ 。nhược dụng thị thụ
T23n1435_p0092b02║ tàn thực pháp giả 。nhược đạm nhược thực ba dật đề 。nhược tỉ khâu dục đạm ngũ
T23n1435_p0092b03║ chủng khư đà ni thời 。dụng ngũ chủng bồ xà ni thụ tàn thực pháp giả 。
T23n1435_p0092b04║ bất danh vi thụ 。nhược dụng thị thụ tàn thực pháp giả 。nhược đạm nhược thực
T23n1435_p0092b05║ ba dật đề 。nhược dục thực ngũ chủng bồ xà ni thời 。dụng ngũ chủng khư
T23n1435_p0092b06║ đà ni thụ tàn thực pháp giả 。bất danh vi thụ 。nhược dụng thị thụ tàn thực
T23n1435_p0092b07║ pháp 。nhược đạm nhược thực ba dật đề 。nhược dục thực ngũ chủng tự thực thời 。
T23n1435_p0092b08║ dụng ngũ chủng bồ xà ni thụ tàn thực pháp giả 。bất danh vi thụ 。nhược
T23n1435_p0092b09║ dụng thị thụ tàn thực pháp 。nhược đạm nhược thực ba dật đề 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0092b10║ thụ tàn thực pháp 。toạ thực dư ngũ chủng thực lai 。nhược đạm nhất nhất đột cát
T23n1435_p0092b11║ la 。trường lão ưu ba li vấn phật ngôn 。thế tôn 。tỉ khâu hữu kỉ xứ
T23n1435_p0092b12║ hành thời tự tứ kỉ trụ kỉ toạ kỉ ngoạ 。phật cáo ưu ba li 。ngũ
T23n1435_p0092b13║ xứ tỉ khâu hành thời tự tứ 。ngũ xứ lập ngũ xứ toạ ngũ xứ ngoạ 。hành
T23n1435_p0092b14║ hữu ngũ xứ giả 。tri hành tri cung dưỡng tri già thực tri chủng chủng thực hoại
T23n1435_p0092b15║ uy nghi 。lập hữu ngũ giả 。tri lập tri cung dưỡng tri già thực tri chủng chủng
T23n1435_p0092b16║ thực hoại uy nghi 。toạ hữu ngũ chủng 。tri toạ tri cung dưỡng tri già thực
T23n1435_p0092b17║ tri chủng chủng thực hoại uy nghi 。ngoạ hữu ngũ giả 。tri ngoạ tri cung dưỡng
T23n1435_p0092b18║ tri già thực tri chủng chủng thực hoại uy nghi 。phật ngữ ưu ba li 。nhược tỉ
T23n1435_p0092b19║ khâu hành tẩy khẩu 。thời hữu đàn việt dữ ngũ chủng thực 。tỉ khâu ưng đạm ưng
T23n1435_p0092b20║ thực 。ưng hành thụ tàn thực pháp 。bất ưng lập bất ưng toạ bất ưng ngoạ 。nhược
T23n1435_p0092b21║ lập toạ ngoạ 。đương tri hoại uy nghi 。bất ưng thụ tàn thực pháp 。nhược thụ giả
T23n1435_p0092b22║ bất danh vi thụ 。nhược dụng thị thụ tàn thực pháp 。nhược đạm nhược thực giai ba
T23n1435_p0092b23║ dật đề 。nhược tỉ khâu bỉ hành tẩy khẩu dĩ 。hữu đàn việt dữ ngũ chủng
T23n1435_p0092b24║ thực 。tỉ khâu ưng đạm ưng thực 。ưng hành thụ tàn thực pháp 。bất ưng lập bất
T23n1435_p0092b25║ ưng toạ bất ưng ngoạ 。nhược lập toạ ngoạ 。đương tri hoại uy nghi 。bất ưng thụ
T23n1435_p0092b26║ tàn thực pháp 。nhược thụ giả bất danh vi thụ 。nhược dụng thị thụ tàn thực pháp 。
T23n1435_p0092b27║ nhược đạm nhược thực ba dật đề 。nhược tỉ khâu bỉ hành thực thời 。hữu đàn
T23n1435_p0092b28║ việt dữ ngũ chủng thực 。tỉ khâu ưng đạm ưng thực 。ưng hành thụ tàn thực pháp 。
T23n1435_p0092b29║ bất ưng lập bất ưng toạ bất ưng ngoạ 。nhược lập toạ ngoạ 。đương tri hoại uy
T23n1435_p0092c01║ nghi 。bất ưng thụ tàn thực pháp 。nhược thụ giả bất danh vi thụ 。nhược dụng thị
T23n1435_p0092c02║ thụ tàn thực pháp 。nhược đạm nhược thực ba dật đề 。nhược tỉ khâu bỉ hành
T23n1435_p0092c03║ thực dĩ 。hữu đàn việt dữ ngũ chủng thực 。tỉ khâu ưng đạm ưng thực 。ưng hành
T23n1435_p0092c04║ thụ tàn thực pháp 。bất ưng lập bất ưng toạ bất ưng ngoạ 。nhược lập toạ
T23n1435_p0092c05║ ngoạ 。đương tri hoại uy nghi 。bất ưng thụ tàn thực pháp 。nhược thụ giả bất danh
T23n1435_p0092c06║ vi thụ 。nhược dụng thị thụ tàn thực pháp 。nhược đạm nhược thực giai ba dật
T23n1435_p0092c07║ đề 。nhược lập toạ ngoạ diệc như thị 。bất phạm giả 。nhược tỉ khâu ngôn 。tiểu
T23n1435_p0092c08║ trụ 。nhược ngôn nhật thời tảo 。nhược xuyết dục nhược ẩm 。nhược nhất thiết tiên
T23n1435_p0092c09║ chúc thực 。bất phạm (tam thập tứ sự cánh )。
T23n1435_p0092c10║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời kiêu tát la quốc 。nhất trụ xứ hữu nhị tỉ
T23n1435_p0092c11║ khâu 。thị nhất tỉ khâu phá giới khuyết lậu 。vô hữu tàm quý bất hộ tế giới 。
T23n1435_p0092c12║ đệ nhị tỉ khâu thanh tịnh trì giới nãi chí tiểu tội sinh đại bố úy 。thị
T23n1435_p0092c13║ thanh tịnh tỉ khâu kiến bỉ phạm tội 。thường ngữ bỉ ngôn 。nhữ kim phạm như thị
T23n1435_p0092c14║ như thị tội 。phá giới tỉ khâu tác thị niệm 。ngã đương hà thời kiến thị
T23n1435_p0092c15║ phạm tội ngã đương xuất chi 。phá giới tỉ khâu nhất thời 。kiến trì giới tỉ khâu
T23n1435_p0092c16║ thực dĩ vô tự tứ thỉnh cố tùng toạ khởi 。tiện trì bồ xà ni
T23n1435_p0092c17║ khư đà ni hoán lai cộng đạm thực 。trì giới tỉ khâu bất ức 。bất
T23n1435_p0092c18║ chúc thực tiện cộng đạm thực 。phá giới tỉ khâu ngôn 。trường lão 。nhữ đắc ba
T23n1435_p0092c19║ dật đề tội 。vấn ngôn 。hà đẳng ba dật đề 。đáp ngôn 。nhữ thực dĩ vô
T23n1435_p0092c20║ tự tứ thỉnh tiện đạm thực 。trì giới tỉ khâu ngôn 。nhữ tri ngã thực dĩ vô
T23n1435_p0092c21║ tự tứ thỉnh giả 。hà cố hoán ngã thực 。đáp ngôn 。nhữ thường số số xuất
T23n1435_p0092c22║ ngã tội 。thời ngã tác tự niệm 。hà thời kiến nhữ phạm tội đương tức xuất
T23n1435_p0093a01║ chi 。thị cố kiến nhữ thực dĩ vô tự tứ thỉnh 。dục tướng não cố khuyến nhữ
T23n1435_p0093a02║ linh thực 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự
T23n1435_p0093a03║ tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。tri tha thực
T23n1435_p0093a04║ dĩ vô tự tứ thỉnh 。dục tướng não cố khuyến linh thực 。chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0093a05║ ha dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố
T23n1435_p0093a06║ vấn thị tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật
T23n1435_p0093a07║ dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。tri tha thực dĩ vô
T23n1435_p0093a08║ tự tứ thỉnh 。dục tướng não cố khuyến linh thực 。phật chủng chủng ha dĩ
T23n1435_p0093a09║ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới
T23n1435_p0093a10║ ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu tri tỉ khâu thực dĩ vô tự tứ thỉnh 。dục
T23n1435_p0093a11║ tướng não cố 。khuyến linh thực bồ xà ni khư đà ni 。dĩ thị nhân duyên
T23n1435_p0093a12║ vô dị giả 。ba dật đề 。tri giả 。nhược tỉ khâu tự tri nhược tùng tha
T23n1435_p0093a13║ tri nhược bỉ tỉ khâu tự thuyết 。đạm giả 。ngũ chủng khư đà ni ngũ chủng
T23n1435_p0093a14║ bồ xà ni ngũ tự thực 。khuyến linh thực giả 。ân cần linh thực 。não
T23n1435_p0093a15║ giả dĩ sân khuể tâm xuất kì quá tội 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。
T23n1435_p0093a16║ nhược bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu kiến dư
T23n1435_p0093a17║ tỉ khâu thực cánh vô tự tứ thỉnh 。giáo đạm căn thực hành diệp ma thực quả
T23n1435_p0093a18║ thực nhược giáo thực ngũ chủng bồ xà ni phạn xiểu bí ngư nhục 。nhược giáo
T23n1435_p0093a19║ thực ngũ tự thực mi túc quáng mạch tú tử ca sư tiểu mạch phạn giả 。
T23n1435_p0093a20║ giai ba dật đề 。phục hữu tỉ khâu 。giáo dư tỉ khâu phi thời đạm thực 。
T23n1435_p0093a21║ nhược bỉ đạm giả câu ba dật đề 。hữu tỉ khâu 。giáo dư tỉ khâu phi thời
T23n1435_p0093a22║ thực 。nhược bỉ thực giả câu ba dật đề 。hữu tỉ khâu 。giáo dư tỉ khâu
T23n1435_p0093a23║ thâu đoạt tha vật 。nhược thâu đoạt giả 。tùy vật câu đắc tội 。hữu tỉ khâu 。giáo
T23n1435_p0093a24║ dư tỉ khâu đoạt nhân mệnh 。nhược đoạt mệnh giả 。câu ba la di 。nhược tỉ
T23n1435_p0093a25║ khâu 。giáo dư tỉ khâu sát sinh thảo mộc 。nhược sát giả câu ba dật đề 。nhược
T23n1435_p0093a26║ tỉ khâu giáo dư tỉ khâu duệ tha xuất phòng 。nhược duệ xuất giả câu ba dật
T23n1435_p0093a27║ đề 。nhược tỉ khâu giáo dư tỉ khâu cường phu ngoạ cụ 。nhược phu giả câu đắc
T23n1435_p0093a28║ ba dật đề nhược tỉ khâu giáo dư tỉ khâu 。dụng hữu trùng thuỷ sái thảo sái
T23n1435_p0093a29║ nê 。nhược dụng giả câu ba dật đề 。nhược tỉ khâu 。giáo dư tỉ khâu thủ
T23n1435_p0093b01║ hữu trùng thuỷ ẩm 。nhược thủ ẩm giả câu ba dật đề 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0093b02║ giáo dư tỉ khâu 。dữ loã hình ngoại đạo nam nữ ẩm thực 。nhược dữ giả câu
T23n1435_p0093b03║ ba dật đề 。nhược tỉ khâu giáo dư tỉ khâu không địa nhiên hoả 。nhược nhiên giả
T23n1435_p0093b04║ câu ba dật đề 。nhược tỉ khâu giáo dư tỉ khâu tự thủ thủ kim ngân 。nhược
T23n1435_p0093b05║ thủ giả câu ba dật đề 。nhược tỉ khâu giáo dư tỉ khâu đoạt súc sinh mệnh 。
T23n1435_p0093b06║ nhược đoạt giả câu ba dật đề 。nhược tỉ khâu giáo dư tỉ khâu 。tạng thị tỉ
T23n1435_p0093b07║ khâu y bát 。nhược tạng giả câu ba dật đề 。nhược tỉ khâu giáo dư tỉ khâu
T23n1435_p0093b08║ tự thủ quật địa 。nhược quật giả câu ba dật đề 。nhược tỉ khâu giáo dư tỉ
T23n1435_p0093b09║ khâu đạm tàn tú thực 。nhược bỉ đạm giả câu ba dật đề (vân đại tỉ khâu vị thủ thụ thực nhi cộng thực
T23n1435_p0093b10║ tú giả danh viết nội tú đạm thử thực giả đột cát la dĩ thủ thụ cử cộng tú giả danh tàn tú thực đạm thử thực giả ba dật đề tam thập ngũ sự cánh )。
T23n1435_p0093b11║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời a xà thế vương chư đại thần tương suý 。tín
T23n1435_p0093b12║ đề bà đạt 。thị chư nhân dân vi trợ đề bà đạt tỉ khâu 。tác cung
T23n1435_p0093b13║ dưỡng tiền thực hậu thực đát bát na 。chư hữu niên thiểu tỉ khâu xuất gia bất
T23n1435_p0093b14║ cửu giả 。đề bà đạt dĩ bát câu bát đa la đại kiền từ tiểu
T23n1435_p0093b15║ kiền từ y câu thiền trấn mẫn đái thi cân bát chi phiến cái cức tỉ 。
T23n1435_p0093b16║ tùy tỉ khâu sở tu vật giai cuống dụ chi 。đề bà đạt tự cộng bá
T23n1435_p0093b17║ tỉ khâu hoặc nhị bá tam bá tứ bá ngũ bá tỉ khâu cung kính vi nhiễu 。nhập
T23n1435_p0093b18║ vương xá thành biệt thụ hảo cung dưỡng 。tiền thực hậu thực đát bát na 。chư hữu
T23n1435_p0093b19║ thượng tòa trường lão tỉ khâu đắc phật pháp vị cửu tu phạm hành 。thị chư tỉ
T23n1435_p0093b20║ khâu nhập thành khí thực 。đắc tú lãnh phạn hoặc bất đắc 。hoặc đắc xú xiểu hoặc
T23n1435_p0093b21║ bất đắc 。như thị thô thực hoặc bão bất bão 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu
T23n1435_p0093b22║ dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên ha
T23n1435_p0093b23║ trái 。vân hà danh tỉ khâu 。tự cộng bá nhân nhị bá tam bá tứ bá ngũ
T23n1435_p0093b24║ bá tỉ khâu cung kính vi nhiễu 。biệt thụ cung dưỡng tiền thực hậu thực đát bát
T23n1435_p0093b25║ na 。chư hữu thượng tòa trường lão tỉ khâu đắc phật pháp vị cửu tu phạm hành 。
T23n1435_p0093b26║ thị chư tỉ khâu nhập thành khí thực 。đắc tú lãnh phạn hoặc bất đắc 。hoặc đắc
T23n1435_p0093b27║ xú xiểu hoặc bất đắc 。như thị thô thực hoặc bão bất bão 。chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0093b28║ ha dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。phật dĩ
T23n1435_p0093b29║ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。tự cộng bá nhân nhị bá
T23n1435_p0093c01║ tam bá tứ bá ngũ bá tỉ khâu cung kính vi nhiễu 。biệt thụ cung dưỡng tiền
T23n1435_p0093c02║ thực hậu thực đát bát na 。chư thượng tòa trường lão tỉ khâu đắc phật pháp vị
T23n1435_p0093c03║ cửu tu phạm hành 。thị chư tỉ khâu nhập thành khí thực 。đắc tú lãnh phạn hoặc
T23n1435_p0093c04║ bất đắc 。hoặc đắc xú xiểu hoặc bất đắc 。như thị thô thực hoặc bão bất
T23n1435_p0093c05║ bão 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim dĩ nhị lợi
T23n1435_p0093c06║ nhân duyên cố 。già biệt chúng thực 。thính tam nhân cộng thực 。nhất lợi giả tùy hộ
T23n1435_p0093c07║ đàn việt dĩ lân mẫn cố 。nhị lợi giả phá chư ác dục tỉ khâu lực thế
T23n1435_p0093c08║ cố 。mạc linh ác dục nhân biệt tác chúng biệt tác pháp dữ tăng cộng tránh 。dĩ
T23n1435_p0093c09║ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược
T23n1435_p0093c10║ tỉ khâu biệt chúng thực ba dật đề 。biệt chúng thực giả 。cực thiểu nãi chí tứ
T23n1435_p0093c11║ tỉ khâu cộng nhất xứ thực 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất
T23n1435_p0093c12║ hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tứ tỉ khâu biệt chúng
T23n1435_p0093c13║ thực ba dật đề 。nhược tam tỉ khâu biệt cộng nhất xứ thực 。đệ tứ nhân thủ
T23n1435_p0093c14║ thực phân bất phạm 。
T23n1435_p0093c15║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời chư bệnh tỉ khâu 。dĩ khí thực nhân duyên cố 。
T23n1435_p0093c16║ khổ não bì tụy 。thành trung hữu cư sĩ 。kiến dĩ vấn ngôn 。nhữ đẳng khổ
T23n1435_p0093c17║ não da 。đáp ngôn khổ não 。hà nhân duyên cố 。đáp ngôn 。ngã đẳng hữu bệnh 。
T23n1435_p0093c18║ dĩ khí thực nhân duyên cố khổ não 。chư cư sĩ ngôn 。nhữ đẳng bệnh giả 。ngã
T23n1435_p0093c19║ kim thỉnh nhữ 。chư hữu bệnh giả lai ngã xá thực 。chư tỉ khâu ngôn 。phật vị
T23n1435_p0093c20║ thính bệnh nhân duyên cố biệt chúng thực 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự
T23n1435_p0093c21║ bạch phật 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。chủng chủng nhân duyên tán giới tán
T23n1435_p0093c22║ trì giới 。tán giới tán trì giới dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim thính chư bệnh
T23n1435_p0093c23║ tỉ khâu biệt chúng thực 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu biệt
T23n1435_p0093c24║ chúng thực ba dật đề 。trừ nhân duyên 。nhân duyên giả 。bệnh thời 。bệnh giả 。
T23n1435_p0093c25║ nhược tỉ khâu phong lãnh nhiệt thịnh 。thị danh vi bệnh 。thị trung phạm giả 。nhược
T23n1435_p0094a01║ tỉ khâu vô bệnh biệt chúng thực ba dật đề 。bệnh giả bất phạm 。
T23n1435_p0094a02║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu tác y thời đáo 。thị chư tỉ
T23n1435_p0094a03║ khâu tảo khởi 。cầu nhiễm y cụ tân thảo chử nhiễm lộc xuất dương lãnh xuất sở
T23n1435_p0094a04║ nhiễm y 。như thị trung gian thực thời chuyển cận 。hành khí thực bất đắc 。nhân thị
T23n1435_p0094a05║ khổ não 。thành trung hữu cư sĩ 。kiến dĩ vấn ngôn 。nhữ đẳng khổ não da 。đáp
T23n1435_p0094a06║ ngôn khổ não 。hà nhân duyên cố 。ngã đẳng tác y thời đáo 。tảo khởi cầu
T23n1435_p0094a07║ sách nhiễm y cụ 。tân thảo chử nhiễm lộc xuất dương lãnh xuất sở nhiễm y 。
T23n1435_p0094a08║ như thị trung gian thực thời chuyển cận 。khí thực bất đắc 。dĩ thị nhân duyên
T23n1435_p0094a09║ cố khổ não 。chư cư sĩ ngôn 。ngã kim thỉnh nhữ 。chư tác y giả lai
T23n1435_p0094a10║ ngã xá thực 。chư tỉ khâu ngôn 。phật vị thính ngã vi tác y cố biệt chúng
T23n1435_p0094a11║ thực 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật dĩ thị sự
T23n1435_p0094a12║ tập tỉ khâu tăng 。chủng chủng nhân duyên tán giới tán trì giới 。tán giới tán
T23n1435_p0094a13║ trì giới dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim thính tỉ khâu tác y thời đáo chư
T23n1435_p0094a14║ tác y giả biệt chúng thực 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0094a15║ biệt chúng thực ba dật đề 。trừ nhân duyên 。nhân duyên giả 。bệnh thời tác y
T23n1435_p0094a16║ thời 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu tác y thời vị đáo 。biệt chúng thực ba
T23n1435_p0094a17║ dật đề 。tác y thời đáo biệt chúng thực bất phạm 。
T23n1435_p0094a18║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu 。tùng kiêu tát la quốc du hành
T23n1435_p0094a19║ hướng xá vệ thành 。bỉ quốc địa bình chư tụ lạc viễn 。dao khán tự cận 。chư
T23n1435_p0094a20║ tỉ khâu dục tùng tiền tụ lạc khí thực 。chí tụ lạc thời nhật dĩ trung
T23n1435_p0094a21║ đáo 。đương khí thực thời nhật dĩ quá 。chư tỉ khâu đoán thực cố khổ
T23n1435_p0094a22║ não 。thị tụ lạc trung chư cư sĩ 。kiến dĩ vấn tỉ khâu ngôn 。nhữ đẳng khổ
T23n1435_p0094a23║ não da 。đáp ngôn khổ não 。hà nhân duyên cố 。ngã tùng kiêu tát la quốc
T23n1435_p0094a24║ hướng xá vệ thành 。dao khán tụ lạc vị cận 。dục chí khí thực 。thời nhật
T23n1435_p0094a25║ tiện quá trung 。bất đắc thực cố khổ não 。chư cư sĩ ngôn 。ngã kim thỉnh nhữ
T23n1435_p0094a26║ đẳng 。chư dục hành giả lai ngã xá thực 。chư tỉ khâu ngôn 。phật vị thính hành
T23n1435_p0094a27║ nhân duyên cố biệt chúng thực 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。dĩ thị sự bạch
T23n1435_p0094a28║ phật 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。chủng chủng nhân duyên tán giới tán trì
T23n1435_p0094a29║ giới 。tán giới tán trì giới dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim thính chư hành tỉ
T23n1435_p0094b01║ khâu biệt chúng thực 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu biệt chúng
T23n1435_p0094b02║ thực ba dật đề 。trừ nhân duyên 。nhân duyên giả 。bệnh thời tác y thời hành
T23n1435_p0094b03║ thời 。hành giả 。cực cận chí bán do diên 。nhược vãng nhược lai 。thị trung phạm
T23n1435_p0094b04║ giả 。nhược tỉ khâu tạc nhật lai 。kim nhật thực giả ba dật đề 。minh nhật hành
T23n1435_p0094b05║ kim nhật thực 。ba dật đề 。tức nhật hành cực thiểu bán do diên 。nhược vãng
T23n1435_p0094b06║ nhược lai 。nhược biệt chúng thực bất phạm 。
T23n1435_p0094b07║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu 。hậu kiêu tát la quốc tái thuyền
T23n1435_p0094b08║ hướng xá vệ quốc 。thị thuyền hành cận tụ lạc 。thời chư tỉ khâu ngữ thuyền sư
T23n1435_p0094b09║ ngôn 。hồi thuyền hướng ngạn ngã dục khí thực 。tức hồi thuyền hướng ngạn 。chư tỉ
T23n1435_p0094b10║ khâu xuất thuyền nhập tụ lạc 。gia gia cầu thực dĩ xuất tụ lạc thực 。thực dĩ
T23n1435_p0094b11║ tẩy thủ tẩy khẩu tẩy bát 。quyển y trước nang trung 。như thị trung gian thuyền
T23n1435_p0094b12║ khứ dĩ viễn 。chư tỉ khâu tức tùng bộ đạo hành trục thuyền 。trực sư tử
T23n1435_p0094b13║ nan hổ lang nan hùng bi nan 。tùng phi đạo khứ 。hữu cức thứ trúc thứ ngải
T23n1435_p0094b14║ thảo thứ 。tẩu trục thuyền thời cước thống khổ não 。thị ngạn thượng hữu cư sĩ kiến
T23n1435_p0094b15║ dĩ vấn tỉ khâu ngôn 。nhữ khổ não da 。đáp ngôn khổ não 。hà nhân duyên
T23n1435_p0094b16║ cố 。ngã đẳng tiên tái thuyền hướng xá vệ quốc 。thuyền cận tụ lạc 。ngã đẳng ngữ
T23n1435_p0094b17║ thuyền sư ngôn 。hồi thuyền hướng ngạn ngã dục khí thực 。tức thời hướng ngạn 。ngã đẳng
T23n1435_p0094b18║ xuất thuyền nhập tụ lạc 。gia gia cầu thực dĩ xuất tụ lạc thực 。thực dĩ tẩy
T23n1435_p0094b19║ thủ tẩy khẩu tẩy bát 。quyển y trước nang trung 。nhĩ thời thuyền khứ dĩ viễn 。
T23n1435_p0094b20║ tức tùng đạo hành trục thuyền 。trực sư tử nan hổ lang nan hùng bi nan 。
T23n1435_p0094b21║ nhược tùng phi đạo hành 。hữu cức thứ trúc thứ ngải thảo thứ 。tẩu trục thuyền cước
T23n1435_p0094b22║ thống khổ não 。chư cư sĩ ngôn 。ngã kim thỉnh nhữ 。chư thuyền hành giả lai
T23n1435_p0094b23║ ngã xá thực 。chư tỉ khâu ngôn 。phật vị thính thuyền hành nhân duyên cố biệt
T23n1435_p0094b24║ chúng thực 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。dĩ thị sự bạch phật 。phật dĩ
T23n1435_p0094b25║ thị sự tập tỉ khâu tăng 。chủng chủng nhân duyên tán giới tán trì giới 。tán giới
T23n1435_p0094b26║ tán trì giới dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim thính chư thuyền hành tỉ khâu biệt
T23n1435_p0094b27║ chúng thực 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu biệt chúng thực ba
T23n1435_p0094b28║ dật đề 。trừ nhân duyên 。nhân duyên giả 。bệnh thời tác y thời đạo hành thời
T23n1435_p0094b29║ thuyền hành thời 。thuyền hành giả 。cực cận chí bán do diên 。nhược vãng nhược lai 。thị
T23n1435_p0094c01║ trung phạm giả 。nhược tỉ khâu tạc nhật lai kim nhật thực giả 。ba dật đề 。minh
T23n1435_p0094c02║ nhật hành kim nhật thực giả 。ba dật đề 。tức nhật hành cực thiểu bán do diên 。
T23n1435_p0094c03║ nhược vãng nhược lai 。biệt chúng thực bất phạm 。
T23n1435_p0094c04║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời vương xá thành nội hữu đại chúng tập 。phật dữ
T23n1435_p0094c05║ thiên nhị bá ngũ thập tỉ khâu câu 。thị trung chư tỉ khâu nhập thành khí thực 。
T23n1435_p0094c06║ chư cư sĩ đãn năng dữ nhị tam tỉ khâu thực 。canh bất năng dữ 。tức bế
T23n1435_p0094c07║ môn ngôn 。cực đa thùy năng vi dữ 。hậu lai khí thực tỉ khâu bất đắc
T23n1435_p0094c08║ cố khổ não 。hữu cư sĩ kiến dĩ vấn tỉ khâu ngôn 。nhữ đẳng khổ não da 。
T23n1435_p0094c09║ đáp ngôn khổ não 。hà nhân duyên cố 。chư tỉ khâu ngôn 。thị vương xá thành hữu
T23n1435_p0094c10║ đại chúng tập cố 。chư tỉ khâu tiền khí thực giả nhị tam nhân đắc 。chư
T23n1435_p0094c11║ cư sĩ tức bế môn ngôn 。thị cực đa thùy năng vi dữ 。ngã đẳng hậu lai
T23n1435_p0094c12║ khí thực bất đắc 。thị cố khổ não 。chư cư sĩ ngôn 。ngã kim thỉnh nhữ chư
T23n1435_p0094c13║ hữu đại chúng tập nhân duyên giả 。lai ngã xá thực 。chư tỉ khâu ngôn 。phật vị
T23n1435_p0094c14║ thính đại chúng tập nhân duyên cố biệt chúng thực 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。
T23n1435_p0094c15║ thị sự bạch phật 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。chủng chủng nhân duyên tán
T23n1435_p0094c16║ giới tán trì giới 。tán giới tán trì giới dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim thính
T23n1435_p0094c17║ chư tỉ khâu hữu đại chúng tập nhân duyên giả biệt chúng thực 。tùng kim thị giới
T23n1435_p0094c18║ ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu biệt chúng thực ba dật đề 。trừ nhân duyên 。nhân
T23n1435_p0094c19║ duyên giả 。bệnh thời tác y thời đạo hành thời thuyền thượng hành thời đại chúng tập
T23n1435_p0094c20║ thời 。đại chúng tập giả 。cực thiểu nãi chí bát nhân 。tứ cựu tỉ khâu tứ
T23n1435_p0094c21║ khách tỉ khâu cộng tập 。dĩ thị nhân duyên cố 。linh tụ lạc trung chư cư
T23n1435_p0094c22║ sĩ 。bất năng cung cấp 。chư tỉ khâu ẩm thực 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ
T23n1435_p0094c23║ khâu giảm bát nhân tập thời biệt chúng thực 。ba dật đề 。nhược bát nhân nhược quá
T23n1435_p0094c24║ bát nhân tập thời bất phạm 。
T23n1435_p0094c25║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời bình sa vương cữu 。ư a kì duy ngoại
T23n1435_p0094c26║ đạo trung xuất gia 。thị cữu tác thị niệm 。ngã ngoại sanh bình sa vương 。thâm
T23n1435_p0094c27║ kính phật cập đệ tử 。ngã vi thị vương cố 。đương thỉnh phật cập đệ tử
T23n1435_p0094c28║ tác nhất thực 。thị ngoại đạo tiện nhập vương xá thành 。cầu mễ miến hồ ma
T23n1435_p0094c29║ tiểu đậu 。chư cư sĩ vấn ngôn 。dục tác hà đẳng 。đáp ngôn 。ngã ngoại sanh
T23n1435_p0094c30║ thâm kính phật 。ngã dục linh hoan hỉ cố 。dục thỉnh phật cập đệ tử tác nhất
T23n1435_p0095a01║ thực 。chư cư sĩ tín phật pháp cố 。cố đa dữ mễ miến 。đắc dĩ
T23n1435_p0095a02║ xuất thành kiến nhất tỉ khâu 。tức tiện ngữ ngôn 。nhữ năng vi ngã thỉnh
T23n1435_p0095a03║ phật cập nhĩ sở đệ tử 。minh nhật chí ngã xá thực bất 。tỉ khâu đáp
T23n1435_p0095a04║ ngôn 。phật vị thính ngã đẳng thụ sa môn biệt chúng thực 。bỉ ngôn 。câu thị
T23n1435_p0095a05║ xuất gia nhân 。hà cố bất thính 。hữu hà bất khả 。ngã diệc bất kính nhữ
T23n1435_p0095a06║ đẳng 。đãn vi ngoại sanh kính phật 。dục linh hoan hỉ cố 。vi nhữ đẳng tác
T23n1435_p0095a07║ thực 。thời ngoại đạo tác thị niệm 。ngã đương biện cụ ẩm thực 。nhược phật dữ đệ
T23n1435_p0095a08║ tử lai giả đương dữ 。nhược bất lai giả đương dụng tác tửu tự ẩm 。thị tỉ
T23n1435_p0095a09║ khâu bất tri vân hà 。dĩ thị sự bạch phật 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu
T23n1435_p0095a10║ tăng chủng chủng nhân duyên tán giới tán trì giới 。tán giới tán trì giới dĩ ngữ
T23n1435_p0095a11║ chư tỉ khâu 。tùng kim thính sa môn nhân duyên cố biệt chúng thực 。tùng kim thị
T23n1435_p0095a12║ giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu biệt chúng thực ba dật đề 。trừ nhân duyên 。
T23n1435_p0095a13║ nhân duyên giả 。bệnh thời tác y thời đạo hành thời thuyền hành thời đại chúng tập
T23n1435_p0095a14║ thời sa môn thỉnh thời 。sa môn giả 。danh a kì duy ni kiền tử lão
T23n1435_p0095a15║ đệ tử 。lược thuyết trừ phật ngũ chúng 。dư xuất gia nhân giai danh sa môn 。
T23n1435_p0095a16║ thị trung phạm giả 。nhược sa môn thỉnh tỉ khâu 。bạch y thủ trì thực dữ 。thị
T23n1435_p0095a17║ tỉ khâu thụ thỉnh bất phạm 。thực giả ba dật đề 。nhược bạch y thỉnh tỉ khâu 。
T23n1435_p0095a18║ sa môn thủ trì thực dữ 。thị tỉ khâu thụ thỉnh cố đột cát la 。thực giả
T23n1435_p0095a19║ bất phạm 。nhược bạch y thỉnh tỉ khâu 。bạch y thủ trì thực dữ 。thụ thỉnh cố
T23n1435_p0095a20║ đột cát la 。thực giả ba dật đề 。bất phạm giả 。nhược sa môn thỉnh sa
T23n1435_p0095a21║ môn 。thủ trì thực dữ nhược thụ thỉnh nhược thực bất phạm (tam thập lục cánh )。
T23n1435_p0095a22║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời tiết nhật chí 。chư cư sĩ biện chủng chủng
T23n1435_p0095a23║ hảo ẩm thực 。xuất thành nhập viên lâm trung 。nhĩ thời thập thất quần tỉ khâu 。tự
T23n1435_p0095a24║ tướng vị ngôn 。khả cộng đáo bỉ viên trung khán khứ 。giai ngôn khả nhĩ 。tức
T23n1435_p0095a25║ tự tẩy dục trang nghiêm diện mục hương du đồ phát trước tân tịnh y 。đáo viên
T23n1435_p0095a26║ lâm trung nhất xứ lập khán 。thị thập thất quần tỉ khâu đoan chính xu hảo đa
T23n1435_p0095a27║ nhân kính ái 。chư cư sĩ kiến cộng tướng vị ngôn 。khán thị chư xuất gia
T23n1435_p0095a28║ niên thiểu đoan chính xu hảo 。giai ngôn thật nhĩ 。chư cư sĩ hoan hỉ cố 。
T23n1435_p0095a29║ trì chủng chủng hảo tửu thực dữ ngôn 。nhữ năng đạm bất 。đáp ngôn 。nhữ đẳng
T23n1435_p0095b01║ thượng năng 。ngã hà dĩ bất năng 。thị thập thất quần tỉ khâu 。đa đắc
T23n1435_p0095b02║ ẩm thực dĩ tuý loạn mê môn 。thực hậu dao đầu điệu tí hướng kì hoàn 。
T23n1435_p0095b03║ tác thị ngôn 。ngã đẳng kim nhật cực hảo khoái lạc 。hữu phúc đức vô hữu suy
T23n1435_p0095b04║ não 。nhĩ thời chư tỉ khâu 。tại kì hoàn môn gian không địa kinh hành 。văn
T23n1435_p0095b05║ thị âm thanh 。chư tỉ khâu vấn ngôn 。nhữ kim hà cố ngôn 。ngã đẳng kim nhật
T23n1435_p0095b06║ cực khoái lạc 。hữu phúc đức vô suy não 。thời thập thất quần tỉ khâu tức quảng
T23n1435_p0095b07║ thuyết thượng sự 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị
T23n1435_p0095b08║ sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu phi thời
T23n1435_p0095b09║ ẩm thực 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự
T23n1435_p0095b10║ tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn thập thất quần tỉ khâu 。nhữ thật tác thị
T23n1435_p0095b11║ sự bất 。đáp ngôn thật tác thế tôn 。phật chủng chủng nhân duyên ha trái thập thất
T23n1435_p0095b12║ quần tỉ khâu ngôn 。vân hà danh tỉ khâu 。phi thời ẩm thực 。chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0095b13║ ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng
T23n1435_p0095b14║ kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu phi thời đạm thực 。ba dật đề 。
T23n1435_p0095b15║ phi thời giả 。quá nhật trung chí địa vị liễu 。thị trung gian danh phi thời 。đạm
T23n1435_p0095b16║ giả 。ngũ chủng khư đà ni 。thực giả ngũ bồ xà ni nhược ngũ tự
T23n1435_p0095b17║ thực 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại
T23n1435_p0095b18║ đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu phi thời đạm căn thực 。ba dật đề 。
T23n1435_p0095b19║ nhược đạm hành diệp ma quả 。giai ba dật đề 。nhược tỉ khâu phi thời thực phạn
T23n1435_p0095b20║ xiểu bí ngư nhục 。giai ba dật đề 。nhược tỉ khâu phi thời thực ngũ tự thực
T23n1435_p0095b21║ mi túc quáng mạch tú tử ca sư 。giai ba dật đề 。nhược tỉ khâu phi
T23n1435_p0095b22║ thời trung phi thời tưởng thực 。ba dật đề 。phi thời trung thời tưởng thực 。ba dật
T23n1435_p0095b23║ đề 。phi thời trung nghi thực 。ba dật đề 。nhược thời trung phi thời tưởng thực
T23n1435_p0095b24║ đột cát la 。thời trung nghi thực đột cát la 。thời trung thời tưởng thực bất phạm
T23n1435_p0095b25║ (tam thập thất cánh )。
T23n1435_p0095b26║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời hữu tỉ khâu 。danh viết thượng thắng 。thụ khí
T23n1435_p0095b27║ thực pháp 。thị nhân nhật nhật khí nhị phân thực 。nhất phân tức đạm 。nhất phân
T23n1435_p0095b28║ trì hoàn 。chí tự phòng xá trước thạch thượng sái 。minh nhật tẩy thủ tùng tịnh nhân
T23n1435_p0095b29║ thụ đạm 。nhĩ thời phật cộng a nan du hành chư tỉ khâu phòng 。đáo thị thượng
T23n1435_p0095c01║ thắng tỉ khâu phòng sở 。kiến thạch thượng sái phạn 。phật tri cố vấn a nan thị
T23n1435_p0095c02║ thạch thượng a thùy sái phạn 。a nan đáp ngôn 。thế tôn 。thị phòng trung hữu tỉ
T23n1435_p0095c03║ khâu 。danh thượng thắng 。thụ khí thực pháp 。khí nhị phân thực 。nhất phân tức đạm 。
T23n1435_p0095c04║ nhất phân trì lai trước thạch thượng sái 。minh nhật tẩy thủ tùng tịnh nhân thụ đạm 。
T23n1435_p0095c05║ thị cố sái phạn 。phật vấn a nan 。chư tỉ khâu đạm cử tú tàn thực
T23n1435_p0095c06║ da 。đáp ngôn thật đạm 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn
T23n1435_p0095c07║ thượng thắng tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。
T23n1435_p0095c08║ phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。đạm cử tú tàn
T23n1435_p0095c09║ thực 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ
T23n1435_p0095c10║ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu cử tàn tú
T23n1435_p0095c11║ khư đà ni bồ xà ni đạm giả 。ba dật đề 。cử tàn tú thực giả 。
T23n1435_p0095c12║ nhược đại tỉ khâu 。kim nhật thủ sở thụ thực 。cử chí minh nhật 。danh cử
T23n1435_p0095c13║ tàn tú thực 。thực giả 。ngũ chủng khư đà ni ngũ chủng bồ xà ni ngũ
T23n1435_p0095c14║ tự thực 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại
T23n1435_p0095c15║ đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu đạm cử tú căn thực ba dật đề 。
T23n1435_p0095c16║ nhược đạm hành diệp ma quả 。giai ba dật đề 。nhược thực cử tú phạn xiểu bí
T23n1435_p0095c17║ ngư nhục 。giai ba dật đề 。nhược thực cử tú mi túc quáng mạch tú tử
T23n1435_p0095c18║ ca sư phạn 。giai ba dật đề 。nhược tỉ khâu thụ sinh tịnh địa 。thùy tại
T23n1435_p0095c19║ bất tịnh địa 。nhược quả đoạ bất tịnh địa 。nhược tỉ khâu nội tú đạm thị quả
T23n1435_p0095c20║ giả đột cát la 。nhược thụ sinh bất tịnh địa 。thùy tại tịnh địa 。nhược quả đoạ
T23n1435_p0095c21║ tịnh địa 。nhược tỉ khâu dĩ thảo trúc diệp dĩ ngoã thủ thị quả 。cử tú minh
T23n1435_p0095c22║ nhật đạm giả ba dật đề 。nhược tỉ khâu thụ sinh tịnh bất tịnh địa 。nhược quả
T23n1435_p0095c23║ đoạ trúc thượng 。nhược đoạ duy đa la chi thượng ma lưu đa chi thượng 。thủ
T23n1435_p0095c24║ quả nội tú đạm giả 。đột cát la (tịnh địa pháp phật tại thời dĩ xả tam thập bát cánh )。
T23n1435_p0095c25║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời trường lão ma ha ca la 。thụ nhất thiết phẩn
T23n1435_p0095c26║ tảo vật pháp 。thị nhân trì phẩn tảo tăng già lê uất đa la tăng an đà
T23n1435_p0095c27║ vệ phẩn tảo bát phẩn tảo trượng phẩn tảo cức tỉ phẩn tảo thực 。vân hà trì
T23n1435_p0095c28║ phẩn tảo tăng già lê 。nhược hạng trung nhược tử nhân xứ phẩn tảo trung 。hữu đoạn
T23n1435_p0095c29║ tế y 。thủ trì thuỷ thượng tịnh hoán trị 。tác tăng già lê uất đa la tăng
T23n1435_p0096a01║ an đà vệ diệc như thị 。phẩn tảo bát giả 。nhược hạng trung tử nhân xứ phẩn
T23n1435_p0096a02║ tảo trung 。hữu khí tế khí 。thủ trì thuỷ thượng tẩy trị thụ dụng 。phẩn tảo trượng
T23n1435_p0096a03║ giả 。nhược hạng trung tử nhân xứ phẩn tảo trung khí trượng 。thủ trì thuỷ thượng tẩy
T23n1435_p0096a04║ trị súc dụng 。phẩn tảo cức tỉ giả 。nhược hạng trung tử nhân xứ phẩn tảo trung 。
T23n1435_p0096a05║ hữu khí cức tỉ 。thủ trì thuỷ thượng tịnh tẩy phúng trị súc dụng 。phẩn tảo thực
T23n1435_p0096a06║ giả 。nhược hạng trung tử nhân xứ phẩn tảo trung 。hữu khí la bặc diệp hồ tuy
T23n1435_p0096a07║ diệp la lặc diệp nhược xú bí 。tự thủ thủ trì chí thuỷ thượng tịnh tẩy trị
T23n1435_p0096a08║ dĩ tiện thực 。thị danh phẩn tảo thực 。thị trường lão thụ tử nhân xứ trụ pháp 。
T23n1435_p0096a09║ lạc trụ tử nhân xứ 。nhược quốc trung hữu dịch bệnh tử thời 。tiện bất nhập thành
T23n1435_p0096a10║ cầu thực 。đãn đạm tử nhân sở khí ẩm thực 。nhược vô dịch bệnh tử thời 。tắc
T23n1435_p0096a11║ nhập thành cầu thực 。thị tỉ khâu thân thể phì đại đa chi huyết nhục cường tráng
T23n1435_p0096a12║ đa lực 。thị tỉ khâu nhất thời nhập thành cầu thực 。thủ môn nhân kiến tác thị
T23n1435_p0096a13║ niệm ngôn 。thị tỉ khâu hữu dịch bệnh tử thời bất lai nhập thành cầu thực 。vô
T23n1435_p0096a14║ dịch bệnh thời tiện lai nhập thành 。thị tỉ khâu thân thể phì đại đa chi huyết
T23n1435_p0096a15║ nhục cường tráng đa lực 。thử nhân tất đạm nhân nhục 。nhất nhân ngữ nhị nhân 。nhị
T23n1435_p0096a16║ nhân ngữ tam nhân 。như thị triển chuyển ác danh lưu bố mãn xá vệ thành ngôn 。
T23n1435_p0096a17║ sa môn thích tử đạm nhân nhục 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành
T23n1435_p0096a18║ đầu đà văn thị sự tâm bất hỉ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập
T23n1435_p0096a19║ tỉ khâu tăng 。dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。bất
T23n1435_p0096a20║ tùng tha thụ ẩm thực trước khẩu trung 。phật đãn ha trái nhi vị kế giới 。thị
T23n1435_p0096a21║ trường lão ma ha ca la 。đắc thế tục thiền định 。thụ tử nhân xứ trụ pháp 。
T23n1435_p0096a22║ lạc trụ tử nhân xứ 。nhĩ thời xá vệ quốc hữu nhất cư sĩ 。thân lí
T23n1435_p0096a23║ tử tống hướng tử nhân trụ xứ 。chư cư sĩ kiến thị tỉ khâu ngôn 。thử thị
T23n1435_p0096a24║ đạm nhân tỉ khâu 。ngã đẳng kim nhật tống thị tử nhân 。thân lí khứ hậu tất
T23n1435_p0096a25║ đương vi tỉ khâu sở đạm 。khí tử nhân dĩ 。chư cư sĩ bình xứ lập khán 。
T23n1435_p0096a26║ thị tỉ khâu tác thị niệm 。thị trung sở hữu thái diệp kiền bí 。mạc linh ô
T23n1435_p0096a27║ điểu lai ô 。tức khởi vãng thủ chư cư sĩ ngôn 。thị tỉ khâu khởi dĩ khứ
T23n1435_p0096a28║ dĩ cận dĩ thủ dĩ thực dĩ 。chư cư sĩ định vị sa môn thích tử đạm nhân
T23n1435_p0096a29║ nhục 。nhất nhân ngữ nhị nhân 。nhị nhân ngữ tam nhân 。như thị triển chuyển ác danh
T23n1435_p0096b01║ lưu bố mãn xá vệ thành 。sa môn thích tử thật đạm nhân nhục 。thị trung hữu
T23n1435_p0096b02║ tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。hướng phật
T23n1435_p0096b03║ quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân
T23n1435_p0096b04║ hà danh tỉ khâu 。bất thụ thực trước khẩu trung 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ 。ngữ
T23n1435_p0096b05║ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng
T23n1435_p0096b06║ như thị thuyết 。nhược tỉ khâu bất thụ thực trước khẩu trung ba dật đề 。bất thụ
T23n1435_p0096b07║ thực giả 。bất tùng nam nữ hoàng môn nhị căn nhân thụ 。ba dật đề giả 。
T23n1435_p0096b08║ chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。
T23n1435_p0096b09║ nhược tỉ khâu bất thụ ẩm thực trước khẩu trung 。ba dật đề 。tùy nhĩ sở
T23n1435_p0096b10║ trước khẩu trung 。khẩu khẩu ba dật đề 。
T23n1435_p0096b11║ nhĩ thời chư tỉ khâu văn phật kế giới 。dục tẩy khẩu tu thuỷ dương chi 。cầu
T23n1435_p0096b12║ tịnh nhân thụ 。bất thời đắc tân khổ 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。dĩ
T23n1435_p0096b13║ thị sự bạch phật 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tán giới tán trì
T23n1435_p0096b14║ giới 。tán giới tán trì giới dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim thị giới ưng như
T23n1435_p0096b15║ thị thuyết 。nhược tỉ khâu bất thụ thực trước khẩu trung ba dật đề 。trừ thuỷ cập
T23n1435_p0096b16║ dương chi 。thị trung phạm giả 。hữu ngũ chủng 。nhược thị phi thời bất dữ bất
T23n1435_p0096b17║ thụ bất tác tịnh bất tịnh 。phi thời giả 。quá nhật trung hậu chí địa vị liễu 。
T23n1435_p0096b18║ thị danh phi thời bất dữ giả 。nhược nam nữ hoàng môn nhị căn nhân bất dữ 。
T23n1435_p0096b19║ thị danh bất dữ 。bất thụ giả 。bất tùng tha thụ 。nhược nam nữ hoàng môn
T23n1435_p0096b20║ nhị căn nhân 。thị cố danh bất thụ 。bất tác tịnh giả 。bất tác hoả tịnh
T23n1435_p0096b21║ đao tịnh trảo tịnh anh vũ [khẩu *(chuy /nãi )]tịnh 。thị danh bất tác tịnh 。bất tịnh giả 。thị
T23n1435_p0096b22║ ẩm thực bất tịnh 。nhược dữ bất tịnh thực hòa hợp 。nhược tỉ khâu phi thời bất
T23n1435_p0096b23║ dữ bất thụ bất tác tịnh bất tịnh 。đạm thử thực giả ngũ chủng tội 。nhược thời
T23n1435_p0096b24║ bất dữ bất thụ bất tác tịnh bất tịnh 。đạm thử thực giả tứ tội 。nhược
T23n1435_p0096b25║ thời dữ bất thụ bất tác tịnh bất tịnh 。đạm thử thực giả tam tội 。nhược thời
T23n1435_p0096b26║ dữ thụ bất tác tịnh bất tịnh 。đạm thử thực giả nhị tội 。nhược thời dữ thụ
T23n1435_p0096b27║ tác tịnh bất tịnh 。đạm thử thực giả nhất tội 。nhược thời dữ thụ tác tịnh tịnh 。
T23n1435_p0096b28║ đạm thử thực giả bất phạm bất tịnh thực trung 。đạm cử tàn tú bất tịnh thực
T23n1435_p0096b29║ ba dật đề 。nhân nhục bất tịnh thâu lan già 。đại tỉ khâu thủ xúc bất tịnh
T23n1435_p0096c01║ đạm giả 。đột cát la (tam thập cửu cánh )。
T23n1435_p0096c02║ phật tại ca duy la vệ quốc 。nhĩ thời ma ha nam thích 。vãng nghệ phật sở
T23n1435_p0096c03║ đầu diện lễ phật túc nhất diện toạ 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên kì giáo
T23n1435_p0096c04║ lợi hỉ 。kì giáo lợi hỉ dĩ mặc nhiên 。ma ha nam văn phật chủng chủng
T23n1435_p0096c05║ nhân duyên kì giáo lợi hỉ dĩ 。tùng toạ khởi hợp chưởng bạch phật ngôn 。nguyện phật
T23n1435_p0096c06║ cập tăng thụ ngã minh nhật thỉnh 。phật mặc nhiên thụ 。tri phật thụ dĩ 。lễ
T23n1435_p0096c07║ phật túc hữu nhiễu nhi khứ 。hoàn tự xá thông dạ biện chủng chủng đa mĩ ẩm
T23n1435_p0096c08║ thực 。chử dược thảo nhũ hiệp 。biện dĩ tảo khởi phu toạ xứ 。khiển sứ bạch
T23n1435_p0096c09║ phật 。thực cụ dĩ biện duy thánh tri thời 。phật cập chúng tăng vãng nhập kì xá
T23n1435_p0096c10║ tựu tòa nhi toạ 。ma ha nam kiến phật toạ dĩ 。tự thủ hành thuỷ 。tự
T23n1435_p0096c11║ thủ dữ canh mễ phạn hương dược nhũ hiệp 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。dĩ dược
T23n1435_p0096c12║ nhũ hiệp kiêu canh mễ phạn 。thịnh mãn bát trí tại tiền canh vọng đắc 。ma ha
T23n1435_p0096c13║ nam tác thị niệm 。thùy thực bất thực thùy thiểu bất thiểu 。tác thị niệm dĩ
T23n1435_p0096c14║ tiện khán 。kiến lục quần tỉ khâu thịnh mãn bát hương dược nhũ hiệp kiêu phạn
T23n1435_p0096c15║ tại tiền bất thực 。vấn ngôn hà cố bất thực 。đáp ngôn 。hữu sinh nhũ
T23n1435_p0096c16║ bất 。ma ha nam ngôn 。thị dược thảo nhũ hiệp hương mĩ tịnh thực 。hữu sinh
T23n1435_p0096c17║ nhũ giả đương canh tướng dữ 。hựu vấn hữu lạc bất 。hữu thục tô hữu sinh
T23n1435_p0096c18║ tô hữu du ngư nhục bô bất 。đáp ngôn 。thị nhũ hương mĩ dụng hảo dược
T23n1435_p0096c19║ thảo chử tịnh khả dụng thực 。hữu lạc thục tô sinh tô du ngư nhục
T23n1435_p0096c20║ bô giả đương dữ 。chư lục quần tỉ khâu sân 。ngữ ma ha nam ngôn nhữ
T23n1435_p0096c21║ khi phật cuống phật cập tăng 。nhữ bất năng biện hảo ẩm thực giả 。hà dĩ
T23n1435_p0096c22║ thỉnh phật cập tăng 。nhược dư nhân thỉnh giả 。đương tùy ý dữ đa mĩ ẩm thực 。
T23n1435_p0096c23║ như thử thục nhũ hà xứ bất đắc 。thị ma ha nam tính thiện bất sân
T23n1435_p0096c24║ bất kinh 。chư hành thực nhân tật đố sân khuể 。sa môn thích tử tự ngôn 。
T23n1435_p0096c25║ thiện hảo hữu đức 。thị thích ma ha nam thâm kính phật cập tăng 。vân
T23n1435_p0097a01║ hà hiện tiền ha mạ 。phật kiến chư tỉ khâu tác thị ác sự vi chư bạch
T23n1435_p0097a02║ y sở ha 。kiến dĩ mặc nhiên 。nhĩ thời ma ha nam dĩ đa mĩ ẩm
T23n1435_p0097a03║ thực dữ chúng tăng 。tự tứ bão mãn 。kiến cử bát dĩ 。tự thủ hành thuỷ 。
T23n1435_p0097a04║ thủ tiểu sàng toạ phật tiền 。dục thính thuyết pháp 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên thuyết
T23n1435_p0097a05║ pháp kì giáo lợi hỉ 。kì giáo lợi hỉ dĩ tùng toạ khởi khứ 。nhĩ thời phật
T23n1435_p0097a06║ thực hậu 。dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái lục
T23n1435_p0097a07║ quần tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。thị ma ha nam thâm kính phật pháp
T23n1435_p0097a08║ chúng tăng 。hiện tiền dĩ thô ngữ ha mạ 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ ngữ
T23n1435_p0097a09║ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới
T23n1435_p0097a10║ ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu bất bệnh 。bạch y gia trung hữu như thị mĩ
T23n1435_p0097a11║ thực 。nhũ lạc sinh tô thục tô du ngư nhục bô 。tự vi sách như thị thực
T23n1435_p0097a12║ giả ba dật đề 。gia giả 。bạch y xá danh gia 。mĩ ẩm thực giả 。nhũ
T23n1435_p0097a13║ lạc sinh tô thục tô du ngư nhục bô 。bệnh giả 。phong phát lãnh phát
T23n1435_p0097a14║ nhiệt phát 。nhược đạm thử thực giả bệnh sai 。trừ thị nhân duyên 。danh viết
T23n1435_p0097a15║ bất bệnh 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng
T23n1435_p0097a16║ ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu bất bệnh 。tự vi sách nhũ 。đắc
T23n1435_p0097a17║ giả ba dật đề 。bất đắc đột cát la 。bất bệnh tự vi sách lạc sinh
T23n1435_p0097a18║ tô thục tô du 。ngư nhục bô 。đắc giả ba dật đề 。bất đắc đột
T23n1435_p0097a19║ cát la 。bất bệnh tự vi sách phạn canh thái 。đắc giả đột cát la 。bất
T23n1435_p0097a20║ đắc giả diệc đột cát la 。nhược sách lạc hiệp lạc tương lạc chỉ 。đắc giả đột
T23n1435_p0097a21║ cát la 。bất đắc giả diệc đột cát la 。bất phạm giả 。nhược bệnh 。nhược thân
T23n1435_p0097a22║ lí 。nhược tiên thỉnh 。nhược bất sách tự dữ bất phạm (tứ thập cánh đệ nhị tụng cánh )。
T23n1435_p0097a23║ thập tụng luật quyển đệ thập tam TTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*