Thập Tụng Luật – Quyển 14

Tzed Version
T23n1435_p0097b01║
T23n1435_p0097b02║ thập tụng luật quyển đệ thập tứ (đệ tam tụng chi nhất )
T23n1435_p0097b03║
T23n1435_p0097b04║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0097b05║  cửu thập ba dật đề chi lục
T23n1435_p0097b06║ phật tại câu thiểm di quốc 。nhĩ thời trường lão xiển na dụng hữu trùng thuỷ 。
T23n1435_p0097b07║ chư tỉ khâu ngữ xiển na ngôn 。mạc dụng hữu trùng thuỷ 。đa thiểu trùng
T23n1435_p0097b08║ tử 。xiển na ngôn 。ngã dụng thuỷ bất dụng trùng 。chư tỉ khâu ngôn 。nhữ tri
T23n1435_p0097b09║ thuỷ hữu trùng bất 。đáp ngôn tri 。nhược tri giả hà dĩ dụng 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0097b10║ ngã tự dụng thuỷ bất dụng trùng 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri
T23n1435_p0097b11║ túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên ha trái 。
T23n1435_p0097b12║ vân hà danh tỉ khâu 。ư chúng sinh trung vô lân mẫn tâm 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0097b13║ duyên ha dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi
T23n1435_p0097b14║ cố vấn xiển na 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn phật
T23n1435_p0097b15║ dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái xiển na 。vân hà danh tỉ khâu 。tri thuỷ
T23n1435_p0097b16║ hữu trùng cố tự thủ dụng 。ư chúng sinh trung vô lân mẫn tâm 。chủng chủng
T23n1435_p0097b17║ nhân duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ chư tỉ khâu
T23n1435_p0097b18║ kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu tri thuỷ hữu trùng 。
T23n1435_p0097b19║ dụng giả ba dật đề 。tri giả 。nhược tự tri nhược tùng tha văn 。trùng giả 。
T23n1435_p0097b20║ nhược nhãn sở kiến nhược lộc thuỷ nang sở đắc 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú
T23n1435_p0097b21║ chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu tri
T23n1435_p0097b22║ thuỷ hữu trùng dụng giả 。tùy sở hữu trùng tử 。nhất nhất ba dật đề 。nhược
T23n1435_p0097b23║ tỉ khâu dụng hữu trùng thuỷ chử phạn canh dục thang nhiễm 。tùy nhĩ sở trùng tử 。
T23n1435_p0097b24║ nhất nhất ba dật đề 。nhược dụng hữu trùng thuỷ tẩy thủ tẩy cước tẩy
T23n1435_p0097b25║ khẩu diện mục tẩy thân 。tùy nhĩ sở trùng tử 。nhất nhất ba dật đề 。nhược
T23n1435_p0097b26║ hữu trùng thuỷ trung hữu trùng tưởng dụng ba dật đề 。hữu trùng thuỷ trung vô trùng
T23n1435_p0097b27║ tưởng dụng ba dật đề 。hữu trùng thuỷ trung nghi dụng ba dật đề 。vô trùng
T23n1435_p0097b28║ thuỷ trung hữu trùng tưởng dụng đột cát la 。vô trùng thuỷ trung nghi dụng đột cát
T23n1435_p0097b29║ la 。vô trùng thuỷ trung vô trùng tưởng dụng bất phạm (tứ thập nhất cánh )。
T23n1435_p0097c01║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời bạt nan đà thích tử 。thường xuất nhập nhất gia 。
T23n1435_p0097c02║ thời bạt nan đà 。trung tiền trước y trì bát đáo thị gia 。toạ dĩ vấn tấn
T23n1435_p0097c03║ lạc bất lạc 。thị cư sĩ thú phụ vị cửu dục thủ ma xúc 。phụ
T23n1435_p0097c04║ ngôn 。mạc nhĩ tỉ khâu tại thử 。cư sĩ tự niệm 。nhược ngã trụ giả tỉ
T23n1435_p0097c05║ khâu chung bất thời khứ 。cư sĩ ngữ phụ 。dữ tỉ khâu thực 。đáp ngôn nhĩ 。
T23n1435_p0097c06║ cư sĩ tức xuất 。phụ ngữ tỉ khâu ngôn 。thụ thị phạn xiểu 。bạt nan đà
T23n1435_p0097c07║ ngôn 。nhật tảo tiểu trụ 。thời đáo đương thụ 。cư sĩ ý vị tỉ khâu dĩ
T23n1435_p0097c08║ khứ 。nhập dục cận phụ 。kiến tỉ khâu cố tại 。cư sĩ tác thị niệm 。nhược
T23n1435_p0097c09║ ngã tại giả tỉ khâu bất khứ 。ngữ phụ ngôn 。dữ tỉ khâu thực 。đáp ngôn
T23n1435_p0097c10║ nhĩ 。cư sĩ tức xuất 。phụ phục trì phạn xiểu dữ ngữ tỉ khâu thụ 。bạt
T23n1435_p0097c11║ nan đà ngôn 。tiểu trụ nhật thời tảo 。thời đáo đương thụ 。cư sĩ phục
T23n1435_p0097c12║ niệm 。tỉ khâu tất khứ 。nhập dĩ cố kiến 。tức phát sân ngôn 。dụng thị
T23n1435_p0097c13║ tỉ khâu vi 。ngã ư gia trung tự sở dục tác bất đắc tự tại 。bạt nan
T23n1435_p0097c14║ đà như thị não cư sĩ dĩ 。tiện xuất khứ 。thực hậu hướng chư tỉ khâu thuyết 。
T23n1435_p0097c15║ ngã kim nhật cố não thị cư sĩ 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc
T23n1435_p0097c16║ hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân
T23n1435_p0097c17║ hà danh tỉ khâu 。hữu thực gia trung cường toạ 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ
T23n1435_p0097c18║ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng tri nhi cố vấn bạt
T23n1435_p0097c19║ nan đà 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ
T23n1435_p0097c20║ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。hữu thực gia trung cường
T23n1435_p0097c21║ toạ 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ
T23n1435_p0097c22║ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu hữu
T23n1435_p0098a01║ thực gia trung cường toạ giả ba dật đề 。hữu thực giả 。nữ nhân danh nam
T23n1435_p0098a02║ tử thực 。gia giả bạch y phòng xá 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。
T23n1435_p0098a03║ nhược bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu hữu
T23n1435_p0098a04║ thực gia trung cường toạ 。ba dật đề 。nhược khởi hoàn toạ 。tùy đắc nhĩ sở
T23n1435_p0098a05║ ba dật đề 。bất phạm giả 。nhược đoán dâm dục gia 。nhược thụ trai gia 。nhược
T23n1435_p0098a06║ canh hữu sở tôn trùng nhân tại tòa 。nhược thị xá đa nhân xuất nhập bất phạm
T23n1435_p0098a07║ (tứ thập nhị cánh )。
T23n1435_p0098a08║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời bạt nan đà thích tử thường xuất nhập nhất gia 。
T23n1435_p0098a09║ trung tiền trước y trì bát vãng đáo kì xá 。bế môn hộ hướng 。độc dữ nhất
T23n1435_p0098a10║ nữ xá nội tướng cận toạ 。thời hữu nhất khí thực tỉ khâu 。tảo khởi trước y
T23n1435_p0098a11║ trì bát nhập thành khí thực 。thứ đáo thị gia môn tiền lập đàn chỉ 。thời bạt
T23n1435_p0098a12║ nan đà thích tử kiến khí thực tỉ khâu 。thị khí thực tỉ khâu bất kiến bạt
T23n1435_p0098a13║ nan đà 。bạt nan đà ngữ cư sĩ phụ 。dữ thị tỉ khâu thực 。nữ nhân
T23n1435_p0098a14║ tác thị niệm 。tất thị bạt nan đà tướng thức 。tức thủ bát dữ mãn canh mễ
T23n1435_p0098a15║ phạn 。dĩ hảo canh kiêu thượng 。khí thực tỉ khâu đắc dĩ trì khứ 。nữ nhân hoàn
T23n1435_p0098a16║ nhập 。bạt nan đà vấn ngôn 。dữ tỉ khâu thực da 。đáp ngôn dĩ dữ 。
T23n1435_p0098a17║ bạt nan đà ngôn thiện 。thử hảo tỉ khâu 。bạt nan đà 。thực hậu hoàn kì
T23n1435_p0098a18║ hoàn 。kiến khí thực tỉ khâu tác thị niệm 。mạc sứ ngã không tác ân phân 。ngữ
T23n1435_p0098a19║ bỉ tỉ khâu ngôn 。nhữ kim nhật chí mỗ gia khí thực bất 。đáp ngôn đáo 。
T23n1435_p0098a20║ đắc hảo thực bất 。đáp ngôn đắc 。nhữ tri bất 。ngã giáo dữ nhữ 。tỉ khâu vấn
T23n1435_p0098a21║ ngôn 。nhữ nhĩ thời tại hà xứ 。đáp ngôn tại phòng nội khí thực tỉ khâu
T23n1435_p0098a22║ dĩ thị sự hướng chư tỉ khâu thuyết 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc
T23n1435_p0098a23║ hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên ha trái vân hà
T23n1435_p0098a24║ danh tỉ khâu 。hữu thực gia độc dữ nhất nữ nhân cường toạ xá nội chủng chủng
T23n1435_p0098a25║ nhân duyên ha dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。
T23n1435_p0098a26║ tri nhi cố vấn bạt nan đà 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác
T23n1435_p0098a27║ thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。hữu
T23n1435_p0098a28║ thực gia trung độc dữ nữ nhân cường toạ xá nội 。như thị ha dĩ vi thuyết
T23n1435_p0098a29║ bản sinh nhân duyên 。phật ngữ chư tỉ khâu 。quá khứ thế thời hữu cẩu 。xả
T23n1435_p0098b01║ tự gia chí tha gia khí thực 。nhập tha gia thời thân tại môn nội vĩ tại
T23n1435_p0098b02║ môn ngoại 。thời chủ nhân cư sĩ đả bất dữ thực 。cẩu nghệ chúng quan ngôn 。thị
T23n1435_p0098b03║ cư sĩ ngã chí kì gia khí thực 。bất dữ ngã thực phản canh đả ngã 。ngã
T23n1435_p0098b04║ bất phá cẩu pháp 。chúng quan vấn ngôn 。cẩu hữu hà pháp 。đáp ngôn 。ngã tại
T23n1435_p0098b05║ tự gia tùy ý toạ ngoạ 。đáo tha gia thời 。thân nhập môn nội vĩ tại môn
T23n1435_p0098b06║ ngoại 。chúng quan ngôn hoán cư sĩ lai 。thời tức tương lai 。vấn ngôn 。nhữ thật
T23n1435_p0098b07║ đả thị cẩu bất dữ thực da 。đáp ngôn thật nhĩ 。chúng quan ngôn 。như thị nhân
T23n1435_p0098b08║ duyên giả do lai vị hữu 。tức vấn cẩu ngôn 。thử nhân ưng vân hà trị 。cẩu
T23n1435_p0098b09║ ngôn 。dữ thử xá vệ thành nội đại cư sĩ chức vị 。hà dĩ cố 。đáp
T23n1435_p0098b10║ ngôn 。ngã tích tại thử xá vệ thành trung tác đại cư sĩ 。dĩ thân khẩu
T23n1435_p0098b11║ tác ác cố 。thụ thị tế cẩu thân 。thị nhân ác thậm ư ngã 。nhược linh thị
T23n1435_p0098b12║ nhân hữu lực thế giả 。cực đương tác ác 。linh nhập địa ngục cực thụ khổ
T23n1435_p0098b13║ não 。canh dĩ hà sự trị năng kịch ư thị 。phật ngôn 。súc sinh thượng tri nhập
T23n1435_p0098b14║ tha gia pháp hữu tề hạn 。hà huống ư nhân nhi bất tri pháp 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0098b15║ duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ chư tỉ khâu kế giới
T23n1435_p0098b16║ tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu thực gia trung độc dữ nhất
T23n1435_p0098b17║ nữ nhân xá nội cường toạ 。ba dật đề 。hữu thực gia giả 。nữ nhân danh
T23n1435_p0098b18║ nam tử thực 。độc giả 。tức nhất tỉ khâu nhất nữ nhân 。canh vô đệ tam
T23n1435_p0098b19║ nhân 。thâm xứ toạ giả 。thâm nhập khí thực tỉ khâu sở bất kiến xứ 。ba
T23n1435_p0098b20║ dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị
T23n1435_p0098b21║ trung phạm giả 。nhược tỉ khâu hữu thực gia trung 。độc dữ nhất nữ nhân cộng
T23n1435_p0098b22║ toạ 。tam sự khởi nhất ba dật đề 。nhất giả hữu thực gia 。nhị giả độc cộng
T23n1435_p0098b23║ nhất nữ nhân 。tam giả thâm xứ toạ 。nhược tùng toạ khởi hoàn toạ 。canh đắc
T23n1435_p0098b24║ tam sự khởi 。nhất ba dật đề 。tùy khởi hoàn toạ 。tùy đắc nhĩ sở
T23n1435_p0098b25║ ba dật đề 。nhược bế hộ hướng 。ngoại hữu tác tịnh nhân giả 。ba dật
T23n1435_p0098b26║ đề 。nhược khai hộ hướng 。ngoại hữu tác tịnh nhân giả 。đột cát la 。nhược
T23n1435_p0098b27║ khai hộ hướng nội hữu tác tịnh nhân giả 。bất phạm (tứ thập tam cánh )。
T23n1435_p0098b28║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời tì la nhiên quốc 。hữu bà la môn vương 。danh
T23n1435_p0098b29║ a kì đạt 。dĩ nhân duyên cố 。hướng xá vệ quốc tú nhất cư sĩ xá 。
T23n1435_p0098c01║ vấn thị cư sĩ ngôn 。thị xá vệ thành phả hữu sa môn bà la môn 。vi
T23n1435_p0098c02║ đại chúng sư đa nhân sở kính 。giai ngôn hảo nhân da 。ngã đương thời thời
T23n1435_p0098c03║ vãng kiến thân cận 。hoặc linh ngã tâm thanh tịnh hoan hỉ 。cư sĩ ngôn hữu 。
T23n1435_p0098c04║ sa môn cù đàm xuất thích chủng trung dĩ tín xuất gia thế trừ tu phát trước ca
T23n1435_p0098c05║ sa 。đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề 。nhữ đương thời thời vãng kiến
T23n1435_p0098c06║ thân cận 。hoặc linh nhữ tâm thanh tịnh hoan hỉ 。vấn ngôn 。cù đàm sa môn kim
T23n1435_p0098c07║ tại hà xứ 。ngã đương vãng kiến 。đáp ngôn 。cù đàm sa môn tại xá vệ
T23n1435_p0098c08║ thành kì hoàn tinh xá 。văn dĩ xuất cư sĩ xá 。vãng nghệ kì hoàn 。nhĩ
T23n1435_p0098c09║ thời phật dữ vô lượng bá thiên vạn chúng vi nhiễu thuyết pháp 。a kì đạt vương 。
T23n1435_p0098c10║ dao kiến phật tại lâm gian 。đoan chính thù đặc chư căn tịch diệt 。thân xuất
T23n1435_p0098c11║ vô lượng quang diệm như chân kim tụ 。chí tiểu đạo khẩu hạ thừa bộ tấn 。
T23n1435_p0098c12║ tiền nghệ phật sở vấn tấn tất nhất diện toạ 。phật kiến toạ dĩ 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0098c13║ duyên thuyết pháp kì giáo lợi hỉ 。kì giáo lợi hỉ dĩ mặc nhiên 。thời a
T23n1435_p0098c14║ kì đạt 。văn phật thuyết pháp kì giáo lợi hỉ dĩ bạch phật ngôn 。thế tôn 。
T23n1435_p0098c15║ nguyện phật cập tăng thụ ngã tì la nhiên quốc hạ an cư nhất thời 。phật tác
T23n1435_p0098c16║ thị niệm 。ngã tiên thế quả báo tất ưng đương thụ 。tác thị niệm dĩ mặc nhiên
T23n1435_p0098c17║ thụ thỉnh 。thị bà la môn tri phật mặc nhiên thụ dĩ 。tức tùng toạ khởi hữu
T23n1435_p0098c18║ nhiễu nhi khứ 。thị bà la môn sở hữu nhân duyên sự cánh 。hoàn tì la nhiên
T23n1435_p0098c19║ quốc đáo tự xá 。vi phật cập tăng 。biện hạ tứ nguyệt đa mĩ ẩm thực 。nhĩ
T23n1435_p0098c20║ thời a kì đạt vương ngữ thủ môn giả 。ngã dục hạ tứ nguyệt đoán ngoại nhân
T23n1435_p0098c21║ khách an lạc tự ngu 。ngoại sự hảo xú nhất bất đắc bạch thời thủ môn
T23n1435_p0098c22║ giả thụ sắc như giáo phật tri an cư thời đáo dĩ thị nhân duyên tập tỉ
T23n1435_p0098c23║ khâu tăng cáo chư tỉ khâu kim đương vãng nghệ tì la nhiên quốc an cư 。chư
T23n1435_p0098c24║ tỉ khâu ngôn thụ giáo 。ư thị thế tôn 。dữ ngũ bá tỉ khâu câu nhập
T23n1435_p0098c25║ kì quốc 。kì quốc tín tà tiên vô tinh xá 。thành bắc hữu thắng diệp thụ lâm 。
T23n1435_p0099a01║ kì thụ mậu hảo địa thậm bình bác 。phật dữ đại chúng chỉ thử lâm trung 。bỉ
T23n1435_p0099a02║ ấp hiệp tiểu nhân chúng thiểu tín 。khí thực nan đắc 。phật dạ quá dĩ hội tăng 。
T23n1435_p0099a03║ hội tăng dĩ sắc chư tỉ khâu 。nhữ đẳng đương tri 。thử ấp hiệp tiểu nhân chúng
T23n1435_p0099a04║ thiểu tín 。khí thực nan đắc 。nhược dục thử an cư giả trụ 。bất giả tùy
T23n1435_p0099a05║ ý 。thị thời xá lợi phất độc vãng bất không đạo sơn trung 。thụ thiên vương thích
T23n1435_p0099a06║ phu nhân a tu luân nữ xá chi thỉnh 。hạ tứ nguyệt an cư thiên thực cung
T23n1435_p0099a07║ dưỡng 。thời phật dữ ngũ bá tỉ khâu 。thiểu nhất nhân tại tì la nhiên quốc an
T23n1435_p0099a08║ cư 。bỉ chư cư sĩ cập bà la môn 。dĩ thiểu tín tâm 。cung dưỡng phật cập
T23n1435_p0099a09║ tăng chí ngũ lục nhật tiện chỉ 。chư tỉ khâu hành khí thực thời 。cực khổ nan
T23n1435_p0099a10║ đắc 。trường lão đại mục kiền liên bạch phật ngôn 。thế tôn 。hữu thụ danh diêm
T23n1435_p0099a11║ phù nhân thử thụ cố địa danh diêm phù đề 。dục thủ thử quả dữ đại
T23n1435_p0099a12║ chúng thực 。cận diêm phù thụ hữu ha lê lặc lâm 。hữu a ma lặc
T23n1435_p0099a13║ quả 。uất đạn viết hữu tự nhiên canh mễ 。đao lợi thiên thượng hữu thực
T23n1435_p0099a14║ danh tu đà giai dục thủ lai dĩ cung đại chúng 。hữu cam địa vị 。ngã
T23n1435_p0099a15║ dĩ nhất thủ kình chư chúng sinh 。nhất thủ phản địa 。linh chư tỉ khâu thủ địa
T23n1435_p0099a16║ vị đạm 。nguyện giai thính hứa 。phật ngữ mục liên 。nhữ tuy hữu đại thần lực 。
T23n1435_p0099a17║ chư tỉ khâu ác hành báo thục 。bất khả di chuyển 。giai bất thính hứa 。thị
T23n1435_p0099a18║ quốc thanh lương thuỷ thảo phong mậu 。thời hữu ba la nại quốc chư mục mã nhân 。
T23n1435_p0099a19║ tùy trục thuỷ thảo lai đáo thử quốc 。chư mục mã nhân tín phật tâm tịnh 。kiến
T23n1435_p0099a20║ chư tỉ khâu hành khí thực thời cực khổ nan đắc 。ngữ chư trường lão ngôn 。cực
T23n1435_p0099a21║ tân khổ da 。đáp ngôn cực khổ 。giai ngôn 。ngã đẳng tri nhữ cực khổ khí
T23n1435_p0099a22║ thực nan đắc 。kim lương thực tận chính hữu mã mạch 。nhữ năng đạm bất 。chư
T23n1435_p0099a23║ tỉ khâu ngôn 。phật vị thính ngã đẳng thực mã mạch 。chư tỉ khâu bất tri vân
T23n1435_p0099a24║ hà 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。mã thuộc khán mã nhân 。nhược chư
T23n1435_p0099a25║ khán mã nhân 。năng dĩ hảo thảo hàm thuỷ thực mã linh phì 。thử mạch tự tại
T23n1435_p0099a26║ ưng thụ 。thị mã hữu ngũ bá mộc 。tỉ khâu hữu ngũ bá thiểu nhất nhân 。
T23n1435_p0099a27║ nhất mã thực mạch nhị ẩu 。nhất ẩu dữ tỉ khâu 。nhất ẩu dữ mã 。
T23n1435_p0099a28║ trung hữu lương mã thực mạch tứ ẩu 。nhị ẩu dữ phật 。nhị ẩu dữ lương
T23n1435_p0099a29║ mã a nan thủ phật mạch phân tinh tự phân 。nhập tụ lạc trung đáo nhất nữ
T23n1435_p0099b01║ nhân tiền tán phật công đức 。phật hữu như thị niệm định trí tuệ giải thoát tri
T23n1435_p0099b02║ kiến đại từ đại bi 。hữu nhất thiết trí tam thập nhị tướng bát thập chủng hảo 。
T23n1435_p0099b03║ thân chân kim sắc hạng hữu viên quang 。hữu phạm âm thanh 。thị chi vô áp 。
T23n1435_p0099b04║ nhược bất xuất gia ưng tác chuyển luân thánh vương 。ngã dữ nhữ đẳng nhất thiết giai
T23n1435_p0099b05║ thuộc 。kim xuất gia đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề 。vị độ giả
T23n1435_p0099b06║ độ 。vị giải giả giải 。vị diệt giả diệt 。vị độ sinh lão bệnh tử ưu
T23n1435_p0099b07║ bi khổ não giả độ 。dĩ tiểu nhân duyên tại thử an cư 。nhữ trì thử
T23n1435_p0099b08║ mạch vi phật tác phạn 。nữ tức đáp ngôn 。ngã gia đa sự bất năng đắc tác 。
T23n1435_p0099b09║ thời hữu nhất nữ 。văn phật công đức tức sinh kính tâm 。như thị nhân giả thế
T23n1435_p0099b10║ vị tằng hữu 。ngữ a nan ngôn 。ngã dữ tác phạn cập tác nhữ phân 。canh
T23n1435_p0099b11║ hữu thiện đức trì giới tỉ khâu 。nhược hữu lực giả diệc đương dữ tác 。nữ
T23n1435_p0099b12║ tức tác phạn trì dữ a nan 。a nan thâm tâm kính phật 。như thị tư duy 。
T23n1435_p0099b13║ phật vi vương chủng thường ngữ hào thiện 。kim thử thô ác hà năng ích thân 。tác
T23n1435_p0099b14║ thị niệm dĩ 。hành thuỷ thụ phạn 。kiến phật thực chi bi ngạnh tình tắc 。phật
T23n1435_p0099b15║ tri kì ý 。nhi dục thích chi viết 。nhữ năng đạm thử phạn bất 。đáp ngôn
T23n1435_p0099b16║ năng đạm 。thụ nhi thực chi tư vị phi thường 。thật thị chư thiên dĩ vị gia
T23n1435_p0099b17║ chi 。hân duyệt vô lượng bi tắc tức trừ 。phật thực dĩ ngật 。a nan hành
T23n1435_p0099b18║ thuỷ kiêu thủ nhiếp y bát 。bạch phật ngôn 。thế tôn 。kim sai nhất nữ tác
T23n1435_p0099b19║ phạn bất khẳng 。bàng hữu nhất nữ bất sai tự tác 。phật ngữ a nan 。bất tác
T23n1435_p0099b20║ phạn giả sở ưng 。đương đắc tắc bất năng đắc 。nhược tác phạn giả 。ưng
T23n1435_p0099b21║ tác chuyển luân vương đệ nhất phu nhân 。tự tác phạn giả thử phúc vô lượng 。nhược
T23n1435_p0099b22║ sứ bất tác dư phúc 。thử đức quảng đại nãi chí giải thoát 。thị thời thế
T23n1435_p0099b23║ tôn tú hành vị trừ 。nhất thời chi trung vô hữu tri phật cập tăng ư tì
T23n1435_p0099b24║ la nhiên quốc đạm mã mạch giả 。nhĩ thời ma vương hoá tác chư tỉ khâu 。phạn
T23n1435_p0099b25║ thực doanh trường tê hướng chư quốc 。đạo lộ phùng giả vấn ngôn 。nhữ tùng hà
T23n1435_p0099b26║ lai 。đáp ngôn 。tì la nhiên quốc lai 。chư cư sĩ ngôn 。phật tại bỉ trụ
T23n1435_p0099b27║ hữu cung dưỡng bất 。đáp ngôn 。bỉ thường hữu đại hội hào thiện doanh trường 。ngã
T23n1435_p0099b28║ sở trì giả thị bỉ khiển dư 。
T23n1435_p0099b29║ nhĩ thời thế tôn tú hành dĩ tất 。thập lục đại quốc hàm văn thế tôn dữ
T23n1435_p0099c01║ ngũ bá tỉ khâu tì la nhiên quốc tam nguyệt thực mã mạch 。chư quốc quý nhân
T23n1435_p0099c02║ trường giả cư sĩ đại phú thương nhân 。bị chúng cung cụ chủng chủng hào thiện xa
T23n1435_p0099c03║ đà sung mãn 。lai nghênh thế tôn như thân viễn chí 。thời hữu thất nhật vị
T23n1435_p0099c04║ chí tự tứ 。phật tri cố vấn a nan 。tự tứ dư hữu kỉ nhật 。a
T23n1435_p0099c05║ nan đáp ngôn 。dư hữu thất nhật 。phật cáo a nan 。nhữ hành nhập thành ngữ
T23n1435_p0099c06║ a kì đạt phật ngôn 。ngã ư nhữ quốc an cư dĩ cánh 。dục du hành
T23n1435_p0099c07║ chư quốc 。chư tỉ khâu ngôn 。thế tôn 。thị bà la môn ư phật chúng tăng hữu
T23n1435_p0099c08║ hà ân đức 。tại thử an cư cùng phạp khốn cực 。nhi dữ chi biệt 。phật
T23n1435_p0099c09║ ngôn 。thử bà la môn tuy vô ân đức 。tân chủ chi pháp nghi ưng dữ
T23n1435_p0099c10║ biệt 。a nan thụ giáo dữ nhất tỉ khâu câu đáo môn hạ 。ngữ thủ môn
T23n1435_p0099c11║ nhân khả bạch nhữ vương 。a nan tại ngoại thời thủ môn giả tư duy niệm ngôn 。
T23n1435_p0099c12║ a nan danh cát 。thanh đán văn chi 。bất bạch vương giả 。thị vi bất tường thời
T23n1435_p0099c13║ a kì đạt 。tảo khởi mộc đầu trước bạch tịnh y độc toạ trung đường thủ môn
T23n1435_p0099c14║ giả bạch 。a nan tại ngoại 。bà la môn tướng pháp 。danh cát tắc hỉ 。tức
T23n1435_p0099c15║ ngữ linh tiền 。thùy già a nan 。tức nhập dữ toạ 。tướng vấn tấn dĩ vấn
T23n1435_p0099c16║ a nan ngôn 。nhữ hà cố lai 。đáp ngôn 。phật khiển ngã lai ngữ nhữ ngã
T23n1435_p0099c17║ hạ tam nguyệt trụ nhữ quốc giới 。an cư dĩ cánh đương du hành dư quốc 。a
T23n1435_p0099c18║ kì đạt kinh ngôn 。a nan 。cù đàm sa môn tại tì la nhiên quốc hạ trụ
T23n1435_p0099c19║ da 。a nan ngôn nhiên 。bà la môn ngôn 。vân hà đắc trụ thùy sở cung
T23n1435_p0099c20║ cấp 。a nan đáp ngôn 。cùng phạp khốn cực 。phật cập chúng tăng tam nguyệt thực mã
T23n1435_p0099c21║ mạch 。thời a kì đạt thuỷ tự giác ngộ 。ức tiền thỉnh phật cập tăng hạ tứ
T23n1435_p0099c22║ nguyệt trụ 。cung cụ dĩ bị 。vân hà linh phật cập tăng tam nguyệt thực mã mạch 。
T23n1435_p0100a01║ như thị ác thanh lưu bố chư quốc 。đương ngôn 。a kì đạt trường dạ ác
T23n1435_p0100a02║ tà 。tăng tật phật pháp 。linh phật cập tăng cực thụ khổ khốn 。tức ngữ
T23n1435_p0100a03║ a nan 。sa môn cù đàm khả đắc hối quá lưu bất 。a nan ngôn bất đắc 。
T23n1435_p0100a04║ thời a kì đạt tàm quý ưu não nhiệt môn tích địa 。thời tôn thân dĩ thuỷ
T23n1435_p0100a05║ sái diện phù khởi nãi tỉnh 。thân lí dụ ngôn 。nhữ mạc sầu ưu 。ngã đương
T23n1435_p0100a06║ dữ nhữ sám tạ cù đàm cường thỉnh lưu trụ 。nhược bất khẳng trụ 。đương tê ẩm
T23n1435_p0100a07║ thực tùy hậu trục tống 。nhược hữu phạp thời đương dĩ cung dưỡng 。thời a kì đạt
T23n1435_p0100a08║ tức dữ tôn thân cộng nghệ phật sở sám hối thỉnh trụ 。phật tự tư duy 。
T23n1435_p0100a09║ nhược ngã bất thụ giả 。đương thổ nhiệt huyết tử 。phật lân mẫn cố thụ thỉnh
T23n1435_p0100a10║ thất nhật 。thời a kì đạt tác thị tư duy 。thử tứ nguyệt cung cụ vân hà
T23n1435_p0100a11║ thất nhật năng tận 。phật tự tứ cánh dục việt kì quốc nhị nguyệt du hành 。
T23n1435_p0100a12║ việt kì quốc nhân văn phật đương lai 。các thiết cung cụ 。ngã kim nhật nhữ minh
T23n1435_p0100a13║ nhật 。như thị thứ đệ cánh ư nhị nguyệt 。phật tự tứ dĩ hướng việt kì
T23n1435_p0100a14║ khứ 。a kì đạt tê chư cung cụ tùy tống phật khứ 。nhược phạp thiểu thời
T23n1435_p0100a15║ đương dĩ cung dưỡng 。chư việt kì nhân văn dĩ cộng tác yếu linh 。nhược phật lai
T23n1435_p0100a16║ giả 。các tự đương nhật biện cụ tiểu thực thời thực trung hậu hàm tiêu tương
T23n1435_p0100a17║ ẩm 。vật linh phạp thiểu 。mạc sứ dị nhân gian thác kì gian 。a kì đạt tri
T23n1435_p0100a18║ phật tú xứ 。tiên vãng thí thiết ngôn ngã kim nhật cung nhược minh nhật cung 。
T23n1435_p0100a19║ chư việt kì nhân bất thính sứ tác 。ngữ a kì đạt nhữ trường dạ ác
T23n1435_p0100a20║ tà 。thị phật oán gia 。cố não phật cập tăng 。kim dục duyệt tha ý cố 。
T23n1435_p0100a21║ tiện tác thị ngữ 。ngã kim nhật cung 。nhược minh nhật cung 。nhữ hữu hà sự 。
T23n1435_p0100a22║ nhĩ hứa thời linh phật cập tăng tam nguyệt thực mã mạch 。kim cầu cung nhật 。
T23n1435_p0100a23║ a kì đạt văn thị ngữ dĩ 。tàm quý sầu ưu tại nhất diện lập 。khán chúng
T23n1435_p0100a24║ tăng vi thiểu hà vật ngã đương dữ chi 。trực thời vô dục 。tức tác chủng
T23n1435_p0100a25║ chủng dục 。tô dục hồ ma dục du dục nhũ dục tiểu đậu dục ma sa
T23n1435_p0100a26║ đậu dục ma tử dục thanh dục biện dĩ phụng phật phật ngôn dữ chúng tăng chúng
T23n1435_p0100a27║ tăng bất thụ phật vị thính ngã đẳng thực bát chủng dục 。dĩ thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0100a28║ phật ngôn 。tùng kim nhật thính thực bát chủng dục 。dục hữu ngũ sự ích thân 。nhất
T23n1435_p0100a29║ giả trừ cơ 。nhị giả trừ hạt 。tam giả hạ khí 。tứ giả trừ tề hạ
T23n1435_p0100b01║ lãnh 。ngũ giả tiêu tú thực 。thời a kì đạt tự tư duy ngã hạ tứ nguyệt
T23n1435_p0100b02║ an lạc tự ngu 。nhược phục nhị nguyệt trục sa môn cù đàm giả 。dĩ ngã nhất
T23n1435_p0100b03║ nhân phế chư quốc sự 。kim thử cung cụ đa bất khả tận 。thả đương bố địa
T23n1435_p0100b04║ linh phật cập tăng dĩ túc đạo thượng 。tức thị thụ dụng 。tức tiện bạch phật 。nguyện
T23n1435_p0100b05║ thời thụ dụng 。phật cáo a kì đạt 。bất đắc như nhữ sở ngôn 。thử thị
T23n1435_p0100b06║ thực vật ưng khẩu thụ dụng 。phật dục khiển a kì đạt cố 。thuyết kệ chú nguyện 。
T23n1435_p0100b07║ nhất thiết thiên từ trung  cung dưỡng hoả vi tối
T23n1435_p0100b08║ bà la môn thư trung  tát tì đế vi tối
T23n1435_p0100b09║ nhất thiết chư nhân trung  đế vương tôn vi tối
T23n1435_p0100b10║ nhất thiết chư giang hà  đại hải thâm vi tối
T23n1435_p0100b11║ nhất thiết tinh tú trung  nguyệt minh đệ nhất tối
T23n1435_p0100b12║ nhất thiết chiếu minh trung  nhật quang vi thượng tối
T23n1435_p0100b13║ thập phương thiên nhân trung  phật phúc điền vi tối
T23n1435_p0100b14║ nhĩ thời phật dữ a kì đạt chú nguyện cánh du hành bạt kì hướng xá vệ
T23n1435_p0100b15║ quốc 。nhĩ thời hữu nhất loã hình ngoại đạo 。tùy trục phật hậu thị ngoại đạo thân
T23n1435_p0100b16║ thể phì đại đa nhục phục hữu nhất ngoại đạo tùng tiền nghịch lai 。vấn loã hình
T23n1435_p0100b17║ ngoại đạo ngôn 。nhữ ư thử hành vi hà sở đắc 。đáp ngôn 。đắc như thị
T23n1435_p0100b18║ như thị thực 。vấn hà nhân duyên đắc đáp ngôn 。nhân thị ngốc cư sĩ đắc 。bỉ
T23n1435_p0100b19║ tức mạ ngôn 。nhữ tế tội nhân 。nhân tha đắc như thị ẩm thực 。vân hà tác
T23n1435_p0100b20║ ác bất thiện ngữ 。nhược nhân tùy sở đắc hảo thực an ẩn xứ nhi ha mạ
T23n1435_p0100b21║ giả 。bất danh vi nhân 。nhược cù đàm sa môn văn thị ngữ giả 。tất đương kế
T23n1435_p0100b22║ giới 。bất thính đệ tử dữ ngoại đạo thực 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri
T23n1435_p0100b23║ túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị
T23n1435_p0100b24║ sự tập tỉ khâu tăng 。ngữ chư tỉ khâu 。thị chư ngoại đạo trường dạ tà kiến 。
T23n1435_p0100b25║ thị pháp oán tặc cầu mịch tội quá 。nhược vi tha nhân đao trượng sở đả 。nhược
T23n1435_p0100b26║ đắc độc dược 。nhược hữu sát giả 。tất đương ngôn sa môn thích tử sở vi 。nhĩ
T23n1435_p0100b27║ thời phật đãn ha trái nhi vị kế giới 。phật thứ đệ du hành đáo xá vệ
T23n1435_p0100b28║ quốc 。nhĩ thời chúng nhân văn phật tam nguyệt đạm mã mạch 。cố do đa cung
T23n1435_p0100b29║ dưỡng vị tức 。hữu mại bính nữ nhân 。vi phật cập tăng biện ư ẩm thực 。
T23n1435_p0100c01║ thời a nan ư trung tri ẩm thực sự 。chư phật thường pháp 。bất tận đắc thực
T23n1435_p0100c02║ bất tùng toạ khởi 。hà dĩ cố 。nhược thực bất túc phật lực linh túc 。nhĩ
T23n1435_p0100c03║ thời phật do toạ vị khởi 。hữu nhị ngoại đạo xuất gia nữ nhân 。tùng a nan
T23n1435_p0100c04║ khí bính 。a nan bất ức niệm 。phật ngữ 。các dữ nhất bính 。thời hữu nhị
T23n1435_p0100c05║ bính tướng trước cố 。nhất nhân đắc nhất 。nhất nhân đắc nhị 。đắc dĩ tiểu viễn
T23n1435_p0100c06║ cộng tướng vấn ngôn 。nhữ đắc kỉ bính 。đáp ngôn đắc nhất 。nhữ phục đắc kỉ 。đáp
T23n1435_p0100c07║ ngôn đắc nhị 。thời đắc nhất giả ngôn 。dữ ngã bán bính 。nhược bất dữ giả ngã
T23n1435_p0100c08║ đương tướng nhục 。đáp ngôn 。các tùy sở đắc hà dĩ dữ nhữ 。đệ nhị canh
T23n1435_p0100c09║ ngôn 。dữ ngã bán bính 。nhược bất dữ giả ngã đương tướng nhục 。đáp ngôn 。các
T23n1435_p0100c10║ tùy sở đắc ngã bất dữ nhữ 。đắc nhất giả ngôn a nan tất thị nhữ phu 。
T23n1435_p0100c11║ nhược cộng tư thông nhược phi phu phi tư thông giả dữ nhữ nhất ưng dữ
T23n1435_p0100c12║ ngã nhất 。như dữ nhữ nhị ưng dữ ngã nhị 。tức tiện tướng sân án đầu
T23n1435_p0100c13║ đại hoán 。phật tri cố vấn a nan 。thùy cố đại hoán 。đáp ngôn 。ngoại đạo
T23n1435_p0100c14║ nữ 。hà cố đại hoán 。a nan hướng phật quảng thuyết thị sự 。thời phật thực
T23n1435_p0100c15║ hậu 。dĩ thử nhân duyên cập tiên nhân duyên cố 。tập tỉ khâu tăng ngữ chư tỉ
T23n1435_p0100c16║ khâu 。nhữ đẳng đương tri 。thị chư ngoại đạo trường dạ tà kiến 。thị pháp oán tặc
T23n1435_p0100c17║ cầu mịch tội quá 。nhược vi tha nhân đao trượng sở đả 。nhược đắc độc dược 。
T23n1435_p0100c18║ nhược hữu sát giả 。tất đương ngôn 。thị sa môn thích tử sở tác 。ngữ chư
T23n1435_p0100c19║ tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới
T23n1435_p0100c20║ ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu loã hình ngoại đạo ngoại đạo nữ 。tự thủ dữ
T23n1435_p0100c21║ ẩm thực 。ba dật đề 。loã hình giả 。danh a kì duy đạo ni kiền
T23n1435_p0100c22║ tử đạo 。ni kiền ngoại đạo giả lão tử lão đệ tử 。phật ngôn 。lược
T23n1435_p0101a01║ thuyết trừ phật ngũ chúng 。dư tàn xuất gia nhân 。giai danh ngoại đạo 。thực
T23n1435_p0101a02║ giả 。ngũ khư đà ni ngũ bồ xà ni ngũ tự thực 。ba dật đề
T23n1435_p0101a03║ giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm
T23n1435_p0101a04║ giả 。nhược tỉ khâu dĩ căn thực tự thủ dữ loã hình ngoại đạo ngoại đạo nữ 。
T23n1435_p0101a05║ ba dật đề 。hành diệp ma quả phạn xiểu bí ngư nhục mi túc quáng mạch
T23n1435_p0101a06║ tú tử gia sư 。tự thủ dữ loã hình ngoại đạo ngoại đạo nữ 。ba dật
T23n1435_p0101a07║ đề 。nhược loã hình ngoại đạo khí quả giả 。ưng ngôn 。ngã đẳng bất già nhữ
T23n1435_p0101a08║ quả 。nhược khí thuỷ giả 。diệc ngôn bất già nhữ thuỷ 。bất phạm giả 。nhược loã
T23n1435_p0101a09║ hình ngoại đạo ngoại đạo nữ bệnh nhược thân lí 。nhược cầu xuất gia thời 。(xuất gia thời giả
T23n1435_p0101a10║ tứ nguyệt thí thời )dữ bất phạm (tứ thập tứ cánh )。
T23n1435_p0101a11║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời ba tư nặc vương 。hữu tiểu quốc phản khởi tứ
T23n1435_p0101a12║ chủng binh 。tượng binh mã binh xa binh bộ binh 。tập tứ binh dĩ 。vương tự
T23n1435_p0101a13║ vãng khán 。khải trượng hảo bất 。binh nhân lạc bất 。nhĩ sở quân chúng năng phá
T23n1435_p0101a14║ địch bất 。lục quần tỉ khâu cộng tướng vị ngôn 。kim quân dục phát cộng khán khứ
T23n1435_p0101a15║ da 。giai ngôn tùy ý 。tức vãng quân sở nhất xứ lập khán chư quốc
T23n1435_p0101a16║ vương nhãn thường hỉ viễn thị vương 。dao kiến tỉ khâu 。khiển nhân vấn ngôn 。hà
T23n1435_p0101a17║ nhân duyên lai 。lục quần tỉ khâu tức đáp ngôn 。ngã dục kiến vương 。vương tác
T23n1435_p0101a18║ thị niệm 。ngữ đại thần ngôn 。ngã ư dư thời nan kiến da 。chư tỉ
T23n1435_p0101a19║ khâu kim nãi quân trung kiến ngã 。phật văn thị sự tất đương kế giới 。bất thính
T23n1435_p0101a20║ tỉ khâu khán quân phát hành 。vương hoán tỉ khâu lai 。tức nghệ vương sở 。vương
T23n1435_p0101a21║ ngôn 。hà nhân duyên lai 。đáp ngôn lai dục kiến vương 。vương ngôn 。ngã dư thời
T23n1435_p0101a22║ nan đắc kiến da 。nãi lai quân trung kiến 。phật văn thị sự tất đương kế
T23n1435_p0101a23║ giới 。bất thính tỉ khâu khán quân phát hành 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri
T23n1435_p0101a24║ túc hành đầu đà văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân
T23n1435_p0101a25║ hà danh tỉ khâu 。khán quân phát hành 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ 。hướng phật
T23n1435_p0101a26║ quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn lục quần tỉ
T23n1435_p0101a27║ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ
T23n1435_p0101a28║ chủng chủng nhân duyên ha trái lục quần tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu vãng khán
T23n1435_p0101a29║ quân phát hành 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi
T23n1435_p0101b01║ cố dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ
T23n1435_p0101b02║ khâu cố vãng khán quân phát hành 。ba dật đề 。quân phát hành giả 。vi đấu phá
T23n1435_p0101b03║ tặc cố 。tập chư binh nhân 。quân giả 。nhất binh quân nhị tam tứ binh quân 。nhất
T23n1435_p0101b04║ binh giả 。đãn tượng binh đãn mã binh đãn xa binh đãn bộ binh 。thị danh nhất
T23n1435_p0101b05║ binh 。nhị binh giả 。tượng binh mã binh 。tượng binh xa binh 。tượng binh bộ binh 。
T23n1435_p0101b06║ mã binh xa binh 。mã binh bộ binh xa binh bộ binh 。thị danh nhị binh 。tam
T23n1435_p0101b07║ binh giả 。tượng binh mã binh xa binh 。tượng binh mã binh bộ binh 。mã binh
T23n1435_p0101b08║ xa binh bộ binh 。thị danh tam binh 。tứ binh giả tượng binh mã binh xa binh
T23n1435_p0101b09║ bộ binh 。thị danh tứ binh 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối
T23n1435_p0101b10║ quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu cố vãng khán quân
T23n1435_p0101b11║ phát hành 。đắc kiến giả ba dật đề 。bất kiến giả đột cát la 。tùng hạ hướng
T23n1435_p0101b12║ cao 。đắc kiến giả ba dật đề 。bất kiến giả đột cát la 。tùng cao hướng
T23n1435_p0101b13║ hạ 。đắc kiến giả ba dật đề 。bất kiến giả đột cát la 。nhất binh quân nhị
T23n1435_p0101b14║ binh tam binh tứ binh quân diệc như thị 。bất phạm giả 。nhược bất cố khứ 。
T23n1435_p0101b15║ nhược hữu nhân duyên đạo do trung quá 。bất phạm 。nhĩ thời quân khứ chí bỉ
T23n1435_p0101b16║ cửu 。vị phá tặc thời 。ba tư nặc vương hữu nhị đại thần 。nhất danh ni
T23n1435_p0101b17║ sư đạt đa 。nhị danh phú la na 。tiên tại bỉ quân 。hữu thân lí tỉ khâu
T23n1435_p0101b18║ biệt cửu ưu 。niệm dục kiến tỉ khâu 。thử nhị đại thần khiển sứ vãng hoán 。
T23n1435_p0101b19║ dục quân trung kiến tỉ khâu 。tỉ khâu khiển sứ báo ngôn 。phật kế giới 。bất
T23n1435_p0101b20║ đắc khán quân 。nhữ mạc ưu sầu 。dĩ thị nhân duyên ngã bất đắc vãng 。chư
T23n1435_p0101b21║ tỉ khâu bất tri vân hà 。dĩ thị sự bạch phật 。phật dĩ thị sự tập tỉ
T23n1435_p0101b22║ khâu tăng 。chủng chủng nhân duyên tán giới tán trì giới 。tán giới tán trì giới
T23n1435_p0101b23║ dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu cố
T23n1435_p0101b24║ vãng khán quân phát hành 。trừ nhân duyên ba dật đề 。nhân duyên giả 。nhược vương
T23n1435_p0101b25║ khiển sứ hoán 。nhược vương phu nhân vương tử đại thần đại quan chư tương 。như thị
T23n1435_p0101b26║ nhân khiển sứ hoán 。vãng giả bất phạm (tứ thập ngũ cánh )。
T23n1435_p0101b27║ nhĩ thời phật thính chư tỉ khâu 。hữu nhân duyên đắc chí quân trung 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0101b28║ thân lí đa 。thử kim nhật thỉnh 。bỉ minh nhật thỉnh 。như thị triển chuyển quân trung
T23n1435_p0101b29║ cửu trụ 。quân trung hữu bất tín giả 。tật đố sân ngôn 。ngã đẳng vi tụ
T23n1435_p0101c01║ lạc quan chức nhân dân lẫm thực cố tại thử 。thị tỉ khâu tế ác bất cát 。
T23n1435_p0101c02║ hà nhân duyên phục lai tại thử 。thị tỉ khâu cửu trụ thử giả 。hoặc tác tế
T23n1435_p0101c03║ tác 。ngã đẳng hoặc nhân thị tỉ khâu cố 。phá thất thối đoạ 。thị trung
T23n1435_p0101c04║ hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。hướng
T23n1435_p0101c05║ phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。chủng chủng nhân duyên ha trái
T23n1435_p0101c06║ chư tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。vãng quân trung tú quá nhị dạ chủng chủng
T23n1435_p0101c07║ nhân duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ chư tỉ khâu
T23n1435_p0101c08║ kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu hữu nhân duyên vãng
T23n1435_p0101c09║ quân trung tú quá nhị dạ ba dật đề 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。
T23n1435_p0101c10║ nhược bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu vãng quân
T23n1435_p0101c11║ trung 。quá nhị dạ tú ba dật đề 。nhược tại quân trung chí tam dạ địa liễu
T23n1435_p0101c12║ thời 。ba dật đề (tứ thập lục cánh )。
T23n1435_p0101c13║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu nhị dạ quân trung tú 。thời
T23n1435_p0101c14║ vãng khán quân trận khán trước khí trượng nha kì tràng phan lưỡng trận hợp chiến 。thị
T23n1435_p0101c15║ trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。
T23n1435_p0101c16║ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。quân trung nhị dạ tú 。thời
T23n1435_p0101c17║ vãng khán quân trận 。khán trước khí trượng nha kì tràng phan lưỡng trận hợp chiến 。chủng
T23n1435_p0101c18║ chủng nhân duyên ha dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。
T23n1435_p0101c19║ tri nhi cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật
T23n1435_p0101c20║ tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。
T23n1435_p0101c21║ quân trung nhị dạ tú thời vãng khán quân trận 。khán trước khí trượng nha kì phan
T23n1435_p0101c22║ tràng lưỡng trận hợp chiến 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ
T23n1435_p0102a01║ thập lợi cố dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị
T23n1435_p0102a02║ thuyết 。nhược tỉ khâu nhị dạ quân trung tú 。thời vãng khán quân trận 。khán trước
T23n1435_p0102a03║ khí trượng nha kì tràng phan lưỡng trận hợp chiến 。ba dật đề 。trước khí trượng giả 。
T23n1435_p0102a04║ trang nghiêm dục đấu 。quân giả 。tượng quân mã quân xa quân bộ quân 。trận giả 。tác
T23n1435_p0102a05║ trận như cung 。hữu như bán nguyệt 。hữu trận như nhật 。hữu như phong đầu 。lưỡng
T23n1435_p0102a06║ trận đối thời khán giả 。ba dật đề 。ba dật đề giả chử thiêu phú chướng 。
T23n1435_p0102a07║ nhược bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu vãng
T23n1435_p0102a08║ khán quân trận 。trước khí trượng thời đắc kiến giả ba dật đề 。bất kiến giả đột
T23n1435_p0102a09║ cát la 。nhược tùng hạ hướng cao đắc kiến giả ba dật đề 。bất kiến giả
T23n1435_p0102a10║ đột cát la 。nhược tùng cao hướng hạ đắc kiến giả ba dật đề 。bất kiến giả
T23n1435_p0102a11║ đột cát la 。nhất quân nhị quân tam quân tứ quân giai như thị 。nhược khán tràng
T23n1435_p0102a12║ phan lưỡng trận đấu thời diệc nhĩ bất phạm giả 。bất cố vãng 。hữu nhân duyên 。đạo
T23n1435_p0102a13║ do trung kiến 。bất phạm (tứ thập thất cánh )。
T23n1435_p0102a14║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。dữ thập thất quần tỉ khâu
T23n1435_p0102a15║ cộng đấu tránh 。sân khuể phát bất hỉ tâm 。đả thập thất quần tỉ khâu 。thập
T23n1435_p0102a16║ thất quần tỉ khâu đề khấp 。chư tỉ khâu vấn 。hà cố đề da 。đáp
T23n1435_p0102a17║ ngôn 。lục quần tỉ khâu đả ngã 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành
T23n1435_p0102a18║ đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh
T23n1435_p0102a19║ tỉ khâu 。cộng dư tỉ khâu đấu tránh 。sân khuể phát bất hỉ tâm 。đả dư tỉ
T23n1435_p0102a20║ khâu 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập
T23n1435_p0102a21║ tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。
T23n1435_p0102a22║ đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh
T23n1435_p0102a23║ tỉ khâu 。cộng dư tỉ khâu đấu tránh 。sân khuể phát bất hỉ tâm 。đả dư tỉ
T23n1435_p0102a24║ khâu 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ chư
T23n1435_p0102a25║ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu sân khuể
T23n1435_p0102a26║ phát bất hỉ tâm 。đả dư tỉ khâu 。ba dật đề 。đả giả 。hữu nhị chủng 。
T23n1435_p0102a27║ nhược thủ nhược cước 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá
T23n1435_p0102a28║ năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả nhược dĩ thủ đả ba dật đề 。nhược
T23n1435_p0102a29║ dĩ cước đả ba dật đề 。nhược dĩ dư thân phân đả đột cát la 。nhược
T23n1435_p0102b01║ vi chú cố 。nhược thực ế cố 。đả bác bất phạm (tứ thập bát cánh )。
T23n1435_p0102b02║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。dữ thập thất quần tỉ khâu
T23n1435_p0102b03║ cộng đấu tránh 。sân khuể phát bất hỉ tâm 。lục quần tỉ khâu cử chưởng hướng thập
T23n1435_p0102b04║ thất quần tỉ khâu 。thập thất quần tỉ khâu tác thị niệm 。lục quần tỉ khâu tráng
T23n1435_p0102b05║ kiện đa lực 。nhược chưởng trước ngã ngã đẳng tiện tử 。tức tiện đề hoán 。chư
T23n1435_p0102b06║ tỉ khâu vấn 。hà cố đề hoán 。đáp ngôn 。lục quần tỉ khâu tráng kiện đa lực 。
T23n1435_p0102b07║ cử chưởng hướng ngã 。bố cố đề hoán 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri
T23n1435_p0102b08║ túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên ha trái
T23n1435_p0102b09║ ngôn 。vân hà danh tỉ khâu 。cộng tỉ khâu đấu tránh 。sân khuể phát bất
T23n1435_p0102b10║ hỉ tâm 。cử chưởng hướng tha chủng chủng nhân duyên ha dĩ hướng phật quảng
T23n1435_p0102b11║ thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn lục quần tỉ khâu 。
T23n1435_p0102b12║ nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân
T23n1435_p0102b13║ duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。cộng dư tỉ khâu đấu tránh 。sân khuể phát
T23n1435_p0102b14║ bất hỉ tâm 。cử chưởng hướng tha 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0102b15║ dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。
T23n1435_p0102b16║ nhược tỉ khâu sân khuể phát bất hỉ tâm 。cử chưởng hướng tha ba dật đề 。cử
T23n1435_p0102b17║ chưởng giả 。hữu nhị chủng 。thủ chưởng cước chưởng 。ba dật đề giả chử thiêu phú
T23n1435_p0102b18║ chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu cử
T23n1435_p0102b19║ thủ chưởng ba dật đề 。nhược cử cước chưởng ba dật đề 。trừ thủ cước 。cử
T23n1435_p0102b20║ dư thân phân hướng tha 。đột cát la 。bất phạm giả 。nhược tỉ khâu cử chưởng già
T23n1435_p0102b21║ ác thú 。nhược già ác nhân bất phạm (tứ thập cửu cánh )。
T23n1435_p0102b22║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời bạt nan đà thích tử 。hữu huynh tỉ khâu 。danh
T23n1435_p0102b23║ viết nan đồ 。bạt nan đà hữu đệ tử 。danh đạt ma diệc thiện trì giới 。thị
T23n1435_p0102b24║ đệ tử bất tùy sư hành 。nan đồ tác thị niệm 。thử thị ngã đệ đệ tử 。
T23n1435_p0102b25║ bất tùy ngã hành 。hựu bất tùy ngã đệ hành 。ưng đương trị chi linh tùy ngã
T23n1435_p0102b26║ đẳng 。nhĩ thời nan đồ dĩ nữ nhân trước nhất phòng trung 。vãng ngữ đạt ma ngôn 。
T23n1435_p0102b27║ nhữ đáo mỗ xứ lai 。đạt ma ngôn 。vãng hà sở tác 。đáp ngôn đãn lai 。
T23n1435_p0102b28║ đạt ma tác thị niệm 。thử thị ngã sư huynh 。vân hà bất tùy ngữ tức tiện
T23n1435_p0102b29║ tùy vãng 。nan đồ tri lập thử xứ đắc kiến nữ nhân 。tức giáo thử trung lập
T23n1435_p0102c01║ đãi ngã 。nan đồ tức vãng nữ nhân sở 。trừ khước tam sang bão nại dư thân
T23n1435_p0102c02║ hòa hợp tướng xúc 。tác như thị dĩ ngữ đạt ma ngôn 。nhữ kiến bất 。đáp
T23n1435_p0102c03║ ngôn kiến 。nhữ mạc ngữ dư nhân 。đáp ngôn 。ngã bất năng phú tạng 。tất dĩ
T23n1435_p0102c04║ thị sự bạch phật 。đương hướng tỉ khâu tỉ khâu ni thuyết 。nan đồ ngôn 。ngã diệc
T23n1435_p0102c05║ kiến nhữ hòa thượng tác như thị sự 。phục kiến kịch thị 。thượng bất ngữ nhân 。
T23n1435_p0102c06║ nhữ hà dĩ ngữ nhân 。đáp ngôn 。nhữ ý tự dục bất ngữ 。ngã bất năng
T23n1435_p0102c07║ phú tạng 。tất đương bạch phật 。hướng tỉ khâu tỉ khâu ni thuyết 。thời đạt ma
T23n1435_p0102c08║ tức dĩ thị sự hướng chư tỉ khâu thuyết 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri
T23n1435_p0102c09║ túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân
T23n1435_p0102c10║ hà danh tỉ khâu 。tri tỉ khâu hữu trùng tội 。cố phú tạng bất thuyết 。chủng
T23n1435_p0102c11║ chủng nhân duyên ha dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu
T23n1435_p0102c12║ tăng tri nhi cố vấn nan đồ 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác
T23n1435_p0102c13║ thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。tri tỉ
T23n1435_p0102c14║ khâu hữu trùng tội cố phú tạng 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0102c15║ dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。
T23n1435_p0102c16║ nhược tỉ khâu tri tha tỉ khâu hữu trùng tội phú tạng nãi chí nhất dạ ba
T23n1435_p0102c17║ dật đề 。tri giả 。nhược tự tri nhược tùng tha văn nhược bỉ tỉ khâu tự thuyết 。
T23n1435_p0102c18║ trùng tội giả 。ba la di tăng già bà thi sa 。nhất dạ giả 。tùng nhật một
T23n1435_p0102c19║ chí địa vị liễu thời 。ba dật đề giả chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối
T23n1435_p0102c20║ quá năng chướng ngại đạo thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu địa liễu thời 。kiến dư
T23n1435_p0102c21║ tỉ khâu phạm ba la di 。thị tỉ khâu ba la di trung sinh ba la di
T23n1435_p0102c22║ tưởng 。cánh nhật phú tạng chí địa liễu thời ba dật đề 。nhược thị tỉ khâu
T23n1435_p0102c23║ tăng dữ tác bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm
T23n1435_p0102c24║ bệnh hoại tâm bất phạm 。nhược tăng giải tấn nhược khổ thống chỉ 。thị thời phú
T23n1435_p0102c25║ tạng tha tội 。chí địa liễu thời ba dật đề địa liễu dĩ 。nhật xuất thời 。nhật
T23n1435_p0102c26║ xuất dĩ trung tiền nhật trung nhật dật 。bô thời nhật một nhật một dĩ 。sơ
T23n1435_p0102c27║ dạ sơ phân 。sơ dạ trung phân 。sơ dạ hậu phân 。trung dạ sơ phân 。trung
T23n1435_p0102c28║ dạ trung phân 。trung dạ hậu phân 。hậu dạ sơ phân 。hậu dạ trung phân 。hậu
T23n1435_p0102c29║ dạ hậu phân 。phú tạng tha tội 。chí địa liễu thời ba dật đề 。hữu tỉ
T23n1435_p0103a01║ khâu kiến dư tỉ khâu địa liễu thời phạm tăng già bà thi sa 。tăng già bà
T23n1435_p0103a02║ thi sa trung sinh tăng già bà thi sa tưởng 。cánh nhật phú tạng chí địa liễu
T23n1435_p0103a03║ thời ba dật đề 。nhược thị tỉ khâu tăng dữ tác bất kiến tấn bất tác tấn
T23n1435_p0103a04║ ác tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm bệnh hoại tâm bất phạm 。nhược tăng giải
T23n1435_p0103a05║ tấn nhược khổ thống chỉ 。thị thời phú tạng tha tội 。chí địa liễu thời ba dật
T23n1435_p0103a06║ đề 。địa liễu dĩ nhật xuất thời nhật xuất dĩ 。trung tiền nhật trung nhật dật 。
T23n1435_p0103a07║ bô thời nhật một thời nhật một dĩ 。sơ dạ sơ phân sơ dạ trung phân sơ
T23n1435_p0103a08║ dạ hậu phân trung dạ sơ phân trung dạ trung phân trung dạ hậu phân 。hậu
T23n1435_p0103a09║ dạ sơ phân hậu dạ trung phân hậu dạ hậu phân 。phú tạng tha tội chí địa
T23n1435_p0103a10║ liễu thời ba dật đề 。hữu tỉ khâu kiến dư tỉ khâu địa liễu thời phạm ba
T23n1435_p0103a11║ dật đề ba la đề đề xá ni đột cát la 。thị tỉ khâu đột cát la
T23n1435_p0103a12║ trung sinh đột cát la tưởng 。cánh nhật phú tạng chí địa liễu thời đột cát la 。
T23n1435_p0103a13║ thị tỉ khâu nhược tăng dữ tác bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn
T23n1435_p0103a14║ cuồng tâm loạn tâm bệnh hoại tâm bất phạm 。nhược tăng giải tấn nhược khổ thống chỉ 。
T23n1435_p0103a15║ phú tạng tha tội chí địa liễu thời đột cát la 。địa liễu dĩ nhật xuất thời
T23n1435_p0103a16║ nhật xuất dĩ 。trung tiền nhật trung nhật dật bô thời nhật một thời nhật một dĩ 。
T23n1435_p0103a17║ sơ dạ sơ phân sơ dạ trung phân sơ dạ hậu phân 。trung dạ sơ phân trung
T23n1435_p0103a18║ dạ trung phân trung dạ hậu phân 。hậu dạ sơ phân hậu dạ trung phân hậu dạ
T23n1435_p0103a19║ hậu phân 。phú tạng tha tội chí địa liễu thời đột cát la 。nhược tỉ khâu kiến
T23n1435_p0103a20║ dư tỉ khâu địa liễu thời phạm ba la di 。vị tăng già bà thi sa 。vị
T23n1435_p0103a21║ ba dật đề vị ba dật đề đề xá ni 。vị đột cát la 。thị tỉ khâu 。
T23n1435_p0103a22║ ba la di trung sinh đột cát la tưởng 。cánh nhật phú tạng chí địa liễu thời
T23n1435_p0103a23║ ba dật đề 。nhược thị tỉ khâu tăng dữ tác bất kiến tấn bất tác tấn ác
T23n1435_p0103a24║ tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm bệnh hoại tâm bất phạm 。nhược tăng giải tấn
T23n1435_p0103a25║ nhược khổ thống chỉ 。phú tạng tha tội chí địa liễu thời ba dật đề 。nhật xuất
T23n1435_p0103a26║ thời nãi chí hậu dạ hậu phân 。phú tạng tha tội chí địa liễu thời giai
T23n1435_p0103a27║ ba dật đề 。hựu tỉ khâu kiến dư tỉ khâu địa liễu thời phạm tăng già bà
T23n1435_p0103a28║ thi sa 。thị tăng già bà thi sa trung 。vị ba dật đề ba la đề đề
T23n1435_p0103a29║ xá ni đột cát la ba la di 。thị tỉ khâu ư tăng già bà thi sa
T23n1435_p0103b01║ trung 。sinh ba la di tưởng nhược đột cát la tưởng 。cánh nhật phú tạng chí địa
T23n1435_p0103b02║ liễu thời 。giai ba dật đề 。nhược tăng dữ tác bất kiến tấn bất tác tấn ác
T23n1435_p0103b03║ tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm bệnh hoại tâm bất phạm 。nhược tăng giải
T23n1435_p0103b04║ tấn nhược khổ thống chỉ 。phú tạng tha tội chí địa liễu thời ba dật đề 。nhật
T23n1435_p0103b05║ xuất thời nãi chí hậu dạ hậu phân 。phú tạng tha tội chí địa liễu thời ba
T23n1435_p0103b06║ dật đề 。hựu tỉ khâu kiến dư tỉ khâu địa liễu thời phạm ba dật đề ba
T23n1435_p0103b07║ la đề đề xá ni đột cát la 。thị tỉ khâu đột cát la trung 。vị ba
T23n1435_p0103b08║ la di 。vị tăng già bà thi sa ba dật đề ba la đề đề xá ni 。
T23n1435_p0103b09║ thị tỉ khâu đột cát la trung 。sinh ba la đề đề xá ni tưởng nhược ba
T23n1435_p0103b10║ la di tưởng 。cánh nhật phú tạng chí địa liễu thời 。giai đột cát la 。nhược tăng
T23n1435_p0103b11║ dữ tác bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm
T23n1435_p0103b12║ bệnh hoại tâm bất phạm 。nhược tăng giải tấn nhược khổ thống chỉ 。phú tạng tha tội
T23n1435_p0103b13║ chí địa liễu thời 。đột cát la 。tùng nhật xuất thời nãi chí hậu dạ hậu
T23n1435_p0103b14║ phân 。phú tạng tha tội chí địa liễu thời đột cát la 。
T23n1435_p0103b15║ nhược tỉ khâu kiến dư tỉ khâu địa liễu thời phạm ba la di thị tỉ khâu ư
T23n1435_p0103b16║ ba la di trung sinh nghi 。thị ba la di phi ba la di 。hậu thời đoán
T23n1435_p0103b17║ nghi 。ư ba la di trung sinh ba la di tưởng 。cánh nhật phú tạng chí địa
T23n1435_p0103b18║ liễu thời ba dật đề 。nhược thị tỉ khâu tăng dữ tác bất kiến tấn bất tác
T23n1435_p0103b19║ tấn ác tà bất trừ tấn nhược cuồng tâm loạn tâm bệnh hoại tâm bất phạm 。
T23n1435_p0103b20║ nhược tăng giải tấn 。nhược khổ thống chỉ 。phú tạng tha tội chí địa liễu thời
T23n1435_p0103b21║ ba dật đề 。nhật xuất thời nãi chí hậu dạ hậu phân 。phú tạng tha tội chí
T23n1435_p0103b22║ địa liễu thời ba dật đề 。hựu tỉ khâu kiến dư tỉ khâu địa liễu thời phạm
T23n1435_p0103b23║ tăng già bà thi sa sinh nghi 。thị tăng già bà thi sa phi tăng già bà
T23n1435_p0103b24║ thi sa 。hậu thời đoán nghi 。ư tăng già bà thi sa trung sinh tăng già bà
T23n1435_p0103b25║ thi sa tưởng 。cánh nhật phú tạng chí địa liễu thời ba dật đề 。nhược thị tỉ
T23n1435_p0103b26║ khâu tăng dữ tác bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn nhược cuồng
T23n1435_p0103b27║ tâm loạn tâm bệnh hoại tâm bất phạm 。nhược tăng giải tấn nhược khổ thống chỉ 。phú
T23n1435_p0103b28║ tạng tha tội chí địa liễu thời ba dật đề 。nhật xuất thời nãi chí hậu dạ
T23n1435_p0103b29║ hậu phân phú tạng tha tội chí địa liễu thời ba dật đề 。hựu tỉ khâu kiến
T23n1435_p0103c01║ dư tỉ khâu địa liễu thời phạm ba dật đề ba la đề đề xá ni đột cát
T23n1435_p0103c02║ la 。thị tỉ khâu ư đột cát la trung sinh nghi 。thị đột cát la phi
T23n1435_p0103c03║ đột cát la 。hậu thời đoán nghi 。ư đột cát la trung sinh đột cát la tưởng 。
T23n1435_p0103c04║ cánh nhật phú tạng chí địa liễu thời đột cát la 。nhược thị tỉ khâu tăng dữ
T23n1435_p0103c05║ tác bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn nhược cuồng tâm loạn tâm bệnh
T23n1435_p0103c06║ hoại tâm bất phạm 。nhược tăng giải tấn nhược khổ thống chỉ 。phú tạng tha tội chí
T23n1435_p0103c07║ địa liễu thời đột cát la 。nhật xuất thời nãi chí hậu dạ hậu phân 。phú tạng
T23n1435_p0103c08║ tha tội chí địa liễu thời đột cát la 。hựu tỉ khâu kiến dư tỉ khâu
T23n1435_p0103c09║ địa liễu thời phạm ba la di sinh nghi 。vi ba la di vi tăng già bà thi
T23n1435_p0103c10║ sa 。vi ba la di vi ba dật đề 。vi ba la di vi ba la đề
T23n1435_p0103c11║ đề xá ni 。vi ba la di vi đột cát la 。thị tỉ khâu hậu thời đoán
T23n1435_p0103c12║ nghi ư ba la di trung sinh đột cát la tưởng 。cánh nhật phú tạng chí địa
T23n1435_p0103c13║ liễu thời ba dật đề 。nhược thị tỉ khâu tăng dữ tác bất kiến tấn bất tác
T23n1435_p0103c14║ tấn ác tà bất trừ tấn nhược cuồng tâm loạn tâm bệnh hoại tâm bất phạm 。nhược
T23n1435_p0103c15║ tăng giải tấn nhược khổ thống chỉ 。cánh nhật phú tạng tha tội chí địa liễu thời ba
T23n1435_p0103c16║ dật đề 。tùng nhật xuất thời nãi chí hậu dạ hậu phân 。phú tạng tha tội chí
T23n1435_p0103c17║ địa liễu thời ba dật đề 。hựu tỉ khâu kiến dư tỉ khâu địa liễu thời phạm
T23n1435_p0103c18║ tăng già bà thi sa 。sinh nghi 。vi tăng già bà thi sa vi ba dật đề 。
T23n1435_p0103c19║ vi tăng già bà thi sa vi ba la đề đề xá ni 。vi tăng già bà
T23n1435_p0103c20║ thi sa vi đột cát la 。vi tăng già bà thi sa vi ba la di 。thị
T23n1435_p0103c21║ tỉ khâu hậu thời đoán nghi 。ư tăng già bà thi sa trung sinh ba la di
T23n1435_p0103c22║ tưởng 。cánh nhật phú tạng chí địa liễu thời ba dật đề 。nhược thị tỉ khâu
T23n1435_p0103c23║ tăng dữ tác bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn nhược cuồng tâm loạn
T23n1435_p0103c24║ tâm bệnh hoại tâm bất phạm 。nhược tăng giải tấn nhược khổ thống chỉ 。phú tạng tha
T23n1435_p0103c25║ tội chí địa liễu thời ba dật đề 。nhật xuất thời nãi chí hậu dạ hậu phân 。
T23n1435_p0104a01║ phú tạng tha tội chí địa liễu thời ba dật đề 。hựu tỉ khâu kiến dư tỉ
T23n1435_p0104a02║ khâu địa liễu thời phạm ba dật đề ba la đề đề xá ni đột cát la 。thị
T23n1435_p0104a03║ tỉ khâu đột cát la trung sinh nghi 。vi đột cát la vi ba la di 。vi
T23n1435_p0104a04║ đột cát la vi tăng già bà thi sa 。vi đột cát la vi ba dật đề 。
T23n1435_p0104a05║ vi đột cát la vi ba la đề đề xá ni 。thị tỉ khâu hậu thời đoán
T23n1435_p0104a06║ nghi 。ư đột cát la trung sinh ba la đề đề xá ni tưởng nhược ba la
T23n1435_p0104a07║ di tưởng 。cánh nhật phú tạng chí địa liễu thời 。giai đột cát la 。nhược thị tỉ
T23n1435_p0104a08║ khâu tăng dữ tác bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn nhược cuồng tâm
T23n1435_p0104a09║ loạn tâm bệnh hoại tâm bất phạm 。nhược tăng giải tấn nhược khổ thống chỉ 。phú
T23n1435_p0104a10║ tạng tha tội chí địa liễu thời đột cát la 。nhật xuất thời nãi chí hậu dạ
T23n1435_p0104a11║ hậu phân phú tạng tha tội chí địa liễu thời 。đột cát la (kiến tha tội hướng nhất nhân thuyết tiện chỉ nhược nghi
T23n1435_p0104a12║ bất tu thuyết ngũ thập cánh )。
T23n1435_p0104a13║ thập tụng luật quyển đệ thập tứ TT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT • Leave a Comment