Thập Tụng Luật – Quyển 14

Tzed Version
T23n1435_p0097b01║
T23n1435_p0097b02║ thập tụng luật quyển đệ thập tứ (đệ tam tụng chi nhất )
T23n1435_p0097b03║
T23n1435_p0097b04║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0097b05║  cửu thập ba dật đề chi lục
T23n1435_p0097b06║ phật tại câu thiểm di quốc 。nhĩ thời trường lão xiển na dụng hữu trùng thuỷ 。
T23n1435_p0097b07║ chư tỉ khâu ngữ xiển na ngôn 。mạc dụng hữu trùng thuỷ 。đa thiểu trùng
T23n1435_p0097b08║ tử 。xiển na ngôn 。ngã dụng thuỷ bất dụng trùng 。chư tỉ khâu ngôn 。nhữ tri
T23n1435_p0097b09║ thuỷ hữu trùng bất 。đáp ngôn tri 。nhược tri giả hà dĩ dụng 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0097b10║ ngã tự dụng thuỷ bất dụng trùng 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri
T23n1435_p0097b11║ túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên ha trái 。
T23n1435_p0097b12║ vân hà danh tỉ khâu 。ư chúng sinh trung vô lân mẫn tâm 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0097b13║ duyên ha dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi
T23n1435_p0097b14║ cố vấn xiển na 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn phật
T23n1435_p0097b15║ dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái xiển na 。vân hà danh tỉ khâu 。tri thuỷ
T23n1435_p0097b16║ hữu trùng cố tự thủ dụng 。ư chúng sinh trung vô lân mẫn tâm 。chủng chủng
T23n1435_p0097b17║ nhân duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ chư tỉ khâu
T23n1435_p0097b18║ kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu tri thuỷ hữu trùng 。
T23n1435_p0097b19║ dụng giả ba dật đề 。tri giả 。nhược tự tri nhược tùng tha văn 。trùng giả 。
T23n1435_p0097b20║ nhược nhãn sở kiến nhược lộc thuỷ nang sở đắc 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú
T23n1435_p0097b21║ chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu tri
T23n1435_p0097b22║ thuỷ hữu trùng dụng giả 。tùy sở hữu trùng tử 。nhất nhất ba dật đề 。nhược
T23n1435_p0097b23║ tỉ khâu dụng hữu trùng thuỷ chử phạn canh dục thang nhiễm 。tùy nhĩ sở trùng tử 。
T23n1435_p0097b24║ nhất nhất ba dật đề 。nhược dụng hữu trùng thuỷ tẩy thủ tẩy cước tẩy
T23n1435_p0097b25║ khẩu diện mục tẩy thân 。tùy nhĩ sở trùng tử 。nhất nhất ba dật đề 。nhược
T23n1435_p0097b26║ hữu trùng thuỷ trung hữu trùng tưởng dụng ba dật đề 。hữu trùng thuỷ trung vô trùng
T23n1435_p0097b27║ tưởng dụng ba dật đề 。hữu trùng thuỷ trung nghi dụng ba dật đề 。vô trùng
T23n1435_p0097b28║ thuỷ trung hữu trùng tưởng dụng đột cát la 。vô trùng thuỷ trung nghi dụng đột cát
T23n1435_p0097b29║ la 。vô trùng thuỷ trung vô trùng tưởng dụng bất phạm (tứ thập nhất cánh )。
T23n1435_p0097c01║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời bạt nan đà thích tử 。thường xuất nhập nhất gia 。
T23n1435_p0097c02║ thời bạt nan đà 。trung tiền trước y trì bát đáo thị gia 。toạ dĩ vấn tấn
T23n1435_p0097c03║ lạc bất lạc 。thị cư sĩ thú phụ vị cửu dục thủ ma xúc 。phụ
T23n1435_p0097c04║ ngôn 。mạc nhĩ tỉ khâu tại thử 。cư sĩ tự niệm 。nhược ngã trụ giả tỉ
T23n1435_p0097c05║ khâu chung bất thời khứ 。cư sĩ ngữ phụ 。dữ tỉ khâu thực 。đáp ngôn nhĩ 。
T23n1435_p0097c06║ cư sĩ tức xuất 。phụ ngữ tỉ khâu ngôn 。thụ thị phạn xiểu 。bạt nan đà
T23n1435_p0097c07║ ngôn 。nhật tảo tiểu trụ 。thời đáo đương thụ 。cư sĩ ý vị tỉ khâu dĩ
T23n1435_p0097c08║ khứ 。nhập dục cận phụ 。kiến tỉ khâu cố tại 。cư sĩ tác thị niệm 。nhược
T23n1435_p0097c09║ ngã tại giả tỉ khâu bất khứ 。ngữ phụ ngôn 。dữ tỉ khâu thực 。đáp ngôn
T23n1435_p0097c10║ nhĩ 。cư sĩ tức xuất 。phụ phục trì phạn xiểu dữ ngữ tỉ khâu thụ 。bạt
T23n1435_p0097c11║ nan đà ngôn 。tiểu trụ nhật thời tảo 。thời đáo đương thụ 。cư sĩ phục
T23n1435_p0097c12║ niệm 。tỉ khâu tất khứ 。nhập dĩ cố kiến 。tức phát sân ngôn 。dụng thị
T23n1435_p0097c13║ tỉ khâu vi 。ngã ư gia trung tự sở dục tác bất đắc tự tại 。bạt nan
T23n1435_p0097c14║ đà như thị não cư sĩ dĩ 。tiện xuất khứ 。thực hậu hướng chư tỉ khâu thuyết 。
T23n1435_p0097c15║ ngã kim nhật cố não thị cư sĩ 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc
T23n1435_p0097c16║ hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân
T23n1435_p0097c17║ hà danh tỉ khâu 。hữu thực gia trung cường toạ 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ
T23n1435_p0097c18║ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng tri nhi cố vấn bạt
T23n1435_p0097c19║ nan đà 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ
T23n1435_p0097c20║ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。hữu thực gia trung cường
T23n1435_p0097c21║ toạ 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ
T23n1435_p0097c22║ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu hữu
T23n1435_p0098a01║ thực gia trung cường toạ giả ba dật đề 。hữu thực giả 。nữ nhân danh nam
T23n1435_p0098a02║ tử thực 。gia giả bạch y phòng xá 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。
T23n1435_p0098a03║ nhược bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu hữu
T23n1435_p0098a04║ thực gia trung cường toạ 。ba dật đề 。nhược khởi hoàn toạ 。tùy đắc nhĩ sở
T23n1435_p0098a05║ ba dật đề 。bất phạm giả 。nhược đoán dâm dục gia 。nhược thụ trai gia 。nhược
T23n1435_p0098a06║ canh hữu sở tôn trùng nhân tại tòa 。nhược thị xá đa nhân xuất nhập bất phạm
T23n1435_p0098a07║ (tứ thập nhị cánh )。
T23n1435_p0098a08║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời bạt nan đà thích tử thường xuất nhập nhất gia 。
T23n1435_p0098a09║ trung tiền trước y trì bát vãng đáo kì xá 。bế môn hộ hướng 。độc dữ nhất
T23n1435_p0098a10║ nữ xá nội tướng cận toạ 。thời hữu nhất khí thực tỉ khâu 。tảo khởi trước y
T23n1435_p0098a11║ trì bát nhập thành khí thực 。thứ đáo thị gia môn tiền lập đàn chỉ 。thời bạt
T23n1435_p0098a12║ nan đà thích tử kiến khí thực tỉ khâu 。thị khí thực tỉ khâu bất kiến bạt
T23n1435_p0098a13║ nan đà 。bạt nan đà ngữ cư sĩ phụ 。dữ thị tỉ khâu thực 。nữ nhân
T23n1435_p0098a14║ tác thị niệm 。tất thị bạt nan đà tướng thức 。tức thủ bát dữ mãn canh mễ
T23n1435_p0098a15║ phạn 。dĩ hảo canh kiêu thượng 。khí thực tỉ khâu đắc dĩ trì khứ 。nữ nhân hoàn
T23n1435_p0098a16║ nhập 。bạt nan đà vấn ngôn 。dữ tỉ khâu thực da 。đáp ngôn dĩ dữ 。
T23n1435_p0098a17║ bạt nan đà ngôn thiện 。thử hảo tỉ khâu 。bạt nan đà 。thực hậu hoàn kì
T23n1435_p0098a18║ hoàn 。kiến khí thực tỉ khâu tác thị niệm 。mạc sứ ngã không tác ân phân 。ngữ
T23n1435_p0098a19║ bỉ tỉ khâu ngôn 。nhữ kim nhật chí mỗ gia khí thực bất 。đáp ngôn đáo 。
T23n1435_p0098a20║ đắc hảo thực bất 。đáp ngôn đắc 。nhữ tri bất 。ngã giáo dữ nhữ 。tỉ khâu vấn
T23n1435_p0098a21║ ngôn 。nhữ nhĩ thời tại hà xứ 。đáp ngôn tại phòng nội khí thực tỉ khâu
T23n1435_p0098a22║ dĩ thị sự hướng chư tỉ khâu thuyết 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc
T23n1435_p0098a23║ hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên ha trái vân hà
T23n1435_p0098a24║ danh tỉ khâu 。hữu thực gia độc dữ nhất nữ nhân cường toạ xá nội chủng chủng
T23n1435_p0098a25║ nhân duyên ha dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。
T23n1435_p0098a26║ tri nhi cố vấn bạt nan đà 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác
T23n1435_p0098a27║ thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。hữu
T23n1435_p0098a28║ thực gia trung độc dữ nữ nhân cường toạ xá nội 。như thị ha dĩ vi thuyết
T23n1435_p0098a29║ bản sinh nhân duyên 。phật ngữ chư tỉ khâu 。quá khứ thế thời hữu cẩu 。xả
T23n1435_p0098b01║ tự gia chí tha gia khí thực 。nhập tha gia thời thân tại môn nội vĩ tại
T23n1435_p0098b02║ môn ngoại 。thời chủ nhân cư sĩ đả bất dữ thực 。cẩu nghệ chúng quan ngôn 。thị
T23n1435_p0098b03║ cư sĩ ngã chí kì gia khí thực 。bất dữ ngã thực phản canh đả ngã 。ngã
T23n1435_p0098b04║ bất phá cẩu pháp 。chúng quan vấn ngôn 。cẩu hữu hà pháp 。đáp ngôn 。ngã tại
T23n1435_p0098b05║ tự gia tùy ý toạ ngoạ 。đáo tha gia thời 。thân nhập môn nội vĩ tại môn
T23n1435_p0098b06║ ngoại 。chúng quan ngôn hoán cư sĩ lai 。thời tức tương lai 。vấn ngôn 。nhữ thật
T23n1435_p0098b07║ đả thị cẩu bất dữ thực da 。đáp ngôn thật nhĩ 。chúng quan ngôn 。như thị nhân
T23n1435_p0098b08║ duyên giả do lai vị hữu 。tức vấn cẩu ngôn 。thử nhân ưng vân hà trị 。cẩu
T23n1435_p0098b09║ ngôn 。dữ thử xá vệ thành nội đại cư sĩ chức vị 。hà dĩ cố 。đáp
T23n1435_p0098b10║ ngôn 。ngã tích tại thử xá vệ thành trung tác đại cư sĩ 。dĩ thân khẩu
T23n1435_p0098b11║ tác ác cố 。thụ thị tế cẩu thân 。thị nhân ác thậm ư ngã 。nhược linh thị
T23n1435_p0098b12║ nhân hữu lực thế giả 。cực đương tác ác 。linh nhập địa ngục cực thụ khổ
T23n1435_p0098b13║ não 。canh dĩ hà sự trị năng kịch ư thị 。phật ngôn 。súc sinh thượng tri nhập
T23n1435_p0098b14║ tha gia pháp hữu tề hạn 。hà huống ư nhân nhi bất tri pháp 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0098b15║ duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ chư tỉ khâu kế giới
T23n1435_p0098b16║ tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu thực gia trung độc dữ nhất
T23n1435_p0098b17║ nữ nhân xá nội cường toạ 。ba dật đề 。hữu thực gia giả 。nữ nhân danh
T23n1435_p0098b18║ nam tử thực 。độc giả 。tức nhất tỉ khâu nhất nữ nhân 。canh vô đệ tam
T23n1435_p0098b19║ nhân 。thâm xứ toạ giả 。thâm nhập khí thực tỉ khâu sở bất kiến xứ 。ba
T23n1435_p0098b20║ dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị
T23n1435_p0098b21║ trung phạm giả 。nhược tỉ khâu hữu thực gia trung 。độc dữ nhất nữ nhân cộng
T23n1435_p0098b22║ toạ 。tam sự khởi nhất ba dật đề 。nhất giả hữu thực gia 。nhị giả độc cộng
T23n1435_p0098b23║ nhất nữ nhân 。tam giả thâm xứ toạ 。nhược tùng toạ khởi hoàn toạ 。canh đắc
T23n1435_p0098b24║ tam sự khởi 。nhất ba dật đề 。tùy khởi hoàn toạ 。tùy đắc nhĩ sở
T23n1435_p0098b25║ ba dật đề 。nhược bế hộ hướng 。ngoại hữu tác tịnh nhân giả 。ba dật
T23n1435_p0098b26║ đề 。nhược khai hộ hướng 。ngoại hữu tác tịnh nhân giả 。đột cát la 。nhược
T23n1435_p0098b27║ khai hộ hướng nội hữu tác tịnh nhân giả 。bất phạm (tứ thập tam cánh )。
T23n1435_p0098b28║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời tì la nhiên quốc 。hữu bà la môn vương 。danh
T23n1435_p0098b29║ a kì đạt 。dĩ nhân duyên cố 。hướng xá vệ quốc tú nhất cư sĩ xá 。
T23n1435_p0098c01║ vấn thị cư sĩ ngôn 。thị xá vệ thành phả hữu sa môn bà la môn 。vi
T23n1435_p0098c02║ đại chúng sư đa nhân sở kính 。giai ngôn hảo nhân da 。ngã đương thời thời
T23n1435_p0098c03║ vãng kiến thân cận 。hoặc linh ngã tâm thanh tịnh hoan hỉ 。cư sĩ ngôn hữu 。
T23n1435_p0098c04║ sa môn cù đàm xuất thích chủng trung dĩ tín xuất gia thế trừ tu phát trước ca
T23n1435_p0098c05║ sa 。đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề 。nhữ đương thời thời vãng kiến
T23n1435_p0098c06║ thân cận 。hoặc linh nhữ tâm thanh tịnh hoan hỉ 。vấn ngôn 。cù đàm sa môn kim
T23n1435_p0098c07║ tại hà xứ 。ngã đương vãng kiến 。đáp ngôn 。cù đàm sa môn tại xá vệ
T23n1435_p0098c08║ thành kì hoàn tinh xá 。văn dĩ xuất cư sĩ xá 。vãng nghệ kì hoàn 。nhĩ
T23n1435_p0098c09║ thời phật dữ vô lượng bá thiên vạn chúng vi nhiễu thuyết pháp 。a kì đạt vương 。
T23n1435_p0098c10║ dao kiến phật tại lâm gian 。đoan chính thù đặc chư căn tịch diệt 。thân xuất
T23n1435_p0098c11║ vô lượng quang diệm như chân kim tụ 。chí tiểu đạo khẩu hạ thừa bộ tấn 。
T23n1435_p0098c12║ tiền nghệ phật sở vấn tấn tất nhất diện toạ 。phật kiến toạ dĩ 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0098c13║ duyên thuyết pháp kì giáo lợi hỉ 。kì giáo lợi hỉ dĩ mặc nhiên 。thời a
T23n1435_p0098c14║ kì đạt 。văn phật thuyết pháp kì giáo lợi hỉ dĩ bạch phật ngôn 。thế tôn 。
T23n1435_p0098c15║ nguyện phật cập tăng thụ ngã tì la nhiên quốc hạ an cư nhất thời 。phật tác
T23n1435_p0098c16║ thị niệm 。ngã tiên thế quả báo tất ưng đương thụ 。tác thị niệm dĩ mặc nhiên
T23n1435_p0098c17║ thụ thỉnh 。thị bà la môn tri phật mặc nhiên thụ dĩ 。tức tùng toạ khởi hữu
T23n1435_p0098c18║ nhiễu nhi khứ 。thị bà la môn sở hữu nhân duyên sự cánh 。hoàn tì la nhiên
T23n1435_p0098c19║ quốc đáo tự xá 。vi phật cập tăng 。biện hạ tứ nguyệt đa mĩ ẩm thực 。nhĩ
T23n1435_p0098c20║ thời a kì đạt vương ngữ thủ môn giả 。ngã dục hạ tứ nguyệt đoán ngoại nhân
T23n1435_p0098c21║ khách an lạc tự ngu 。ngoại sự hảo xú nhất bất đắc bạch thời thủ môn
T23n1435_p0098c22║ giả thụ sắc như giáo phật tri an cư thời đáo dĩ thị nhân duyên tập tỉ
T23n1435_p0098c23║ khâu tăng cáo chư tỉ khâu kim đương vãng nghệ tì la nhiên quốc an cư 。chư
T23n1435_p0098c24║ tỉ khâu ngôn thụ giáo 。ư thị thế tôn 。dữ ngũ bá tỉ khâu câu nhập
T23n1435_p0098c25║ kì quốc 。kì quốc tín tà tiên vô tinh xá 。thành bắc hữu thắng diệp thụ lâm 。
T23n1435_p0099a01║ kì thụ mậu hảo địa thậm bình bác 。phật dữ đại chúng chỉ thử lâm trung 。bỉ
T23n1435_p0099a02║ ấp hiệp tiểu nhân chúng thiểu tín 。khí thực nan đắc 。phật dạ quá dĩ hội tăng 。
T23n1435_p0099a03║ hội tăng dĩ sắc chư tỉ khâu 。nhữ đẳng đương tri 。thử ấp hiệp tiểu nhân chúng
T23n1435_p0099a04║ thiểu tín 。khí thực nan đắc 。nhược dục thử an cư giả trụ 。bất giả tùy
T23n1435_p0099a05║ ý 。thị thời xá lợi phất độc vãng bất không đạo sơn trung 。thụ thiên vương thích
T23n1435_p0099a06║ phu nhân a tu luân nữ xá chi thỉnh 。hạ tứ nguyệt an cư thiên thực cung
T23n1435_p0099a07║ dưỡng 。thời phật dữ ngũ bá tỉ khâu 。thiểu nhất nhân tại tì la nhiên quốc an
T23n1435_p0099a08║ cư 。bỉ chư cư sĩ cập bà la môn 。dĩ thiểu tín tâm 。cung dưỡng phật cập
T23n1435_p0099a09║ tăng chí ngũ lục nhật tiện chỉ 。chư tỉ khâu hành khí thực thời 。cực khổ nan
T23n1435_p0099a10║ đắc 。trường lão đại mục kiền liên bạch phật ngôn 。thế tôn 。hữu thụ danh diêm
T23n1435_p0099a11║ phù nhân thử thụ cố địa danh diêm phù đề 。dục thủ thử quả dữ đại
T23n1435_p0099a12║ chúng thực 。cận diêm phù thụ hữu ha lê lặc lâm 。hữu a ma lặc
T23n1435_p0099a13║ quả 。uất đạn viết hữu tự nhiên canh mễ 。đao lợi thiên thượng hữu thực
T23n1435_p0099a14║ danh tu đà giai dục thủ lai dĩ cung đại chúng 。hữu cam địa vị 。ngã
T23n1435_p0099a15║ dĩ nhất thủ kình chư chúng sinh 。nhất thủ phản địa 。linh chư tỉ khâu thủ địa
T23n1435_p0099a16║ vị đạm 。nguyện giai thính hứa 。phật ngữ mục liên 。nhữ tuy hữu đại thần lực 。
T23n1435_p0099a17║ chư tỉ khâu ác hành báo thục 。bất khả di chuyển 。giai bất thính hứa 。thị
T23n1435_p0099a18║ quốc thanh lương thuỷ thảo phong mậu 。thời hữu ba la nại quốc chư mục mã nhân 。
T23n1435_p0099a19║ tùy trục thuỷ thảo lai đáo thử quốc 。chư mục mã nhân tín phật tâm tịnh 。kiến
T23n1435_p0099a20║ chư tỉ khâu hành khí thực thời cực khổ nan đắc 。ngữ chư trường lão ngôn 。cực
T23n1435_p0099a21║ tân khổ da 。đáp ngôn cực khổ 。giai ngôn 。ngã đẳng tri nhữ cực khổ khí
T23n1435_p0099a22║ thực nan đắc 。kim lương thực tận chính hữu mã mạch 。nhữ năng đạm bất 。chư
T23n1435_p0099a23║ tỉ khâu ngôn 。phật vị thính ngã đẳng thực mã mạch 。chư tỉ khâu bất tri vân
T23n1435_p0099a24║ hà 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。mã thuộc khán mã nhân 。nhược chư
T23n1435_p0099a25║ khán mã nhân 。năng dĩ hảo thảo hàm thuỷ thực mã linh phì 。thử mạch tự tại
T23n1435_p0099a26║ ưng thụ 。thị mã hữu ngũ bá mộc 。tỉ khâu hữu ngũ bá thiểu nhất nhân 。
T23n1435_p0099a27║ nhất mã thực mạch nhị ẩu 。nhất ẩu dữ tỉ khâu 。nhất ẩu dữ mã 。
T23n1435_p0099a28║ trung hữu lương mã thực mạch tứ ẩu 。nhị ẩu dữ phật 。nhị ẩu dữ lương
T23n1435_p0099a29║ mã a nan thủ phật mạch phân tinh tự phân 。nhập tụ lạc trung đáo nhất nữ
T23n1435_p0099b01║ nhân tiền tán phật công đức 。phật hữu như thị niệm định trí tuệ giải thoát tri
T23n1435_p0099b02║ kiến đại từ đại bi 。hữu nhất thiết trí tam thập nhị tướng bát thập chủng hảo 。
T23n1435_p0099b03║ thân chân kim sắc hạng hữu viên quang 。hữu phạm âm thanh 。thị chi vô áp 。
T23n1435_p0099b04║ nhược bất xuất gia ưng tác chuyển luân thánh vương 。ngã dữ nhữ đẳng nhất thiết giai
T23n1435_p0099b05║ thuộc 。kim xuất gia đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề 。vị độ giả
T23n1435_p0099b06║ độ 。vị giải giả giải 。vị diệt giả diệt 。vị độ sinh lão bệnh tử ưu
T23n1435_p0099b07║ bi khổ não giả độ 。dĩ tiểu nhân duyên tại thử an cư 。nhữ trì thử
T23n1435_p0099b08║ mạch vi phật tác phạn 。nữ tức đáp ngôn 。ngã gia đa sự bất năng đắc tác 。
T23n1435_p0099b09║ thời hữu nhất nữ 。văn phật công đức tức sinh kính tâm 。như thị nhân giả thế
T23n1435_p0099b10║ vị tằng hữu 。ngữ a nan ngôn 。ngã dữ tác phạn cập tác nhữ phân 。canh
T23n1435_p0099b11║ hữu thiện đức trì giới tỉ khâu 。nhược hữu lực giả diệc đương dữ tác 。nữ
T23n1435_p0099b12║ tức tác phạn trì dữ a nan 。a nan thâm tâm kính phật 。như thị tư duy 。
T23n1435_p0099b13║ phật vi vương chủng thường ngữ hào thiện 。kim thử thô ác hà năng ích thân 。tác
T23n1435_p0099b14║ thị niệm dĩ 。hành thuỷ thụ phạn 。kiến phật thực chi bi ngạnh tình tắc 。phật
T23n1435_p0099b15║ tri kì ý 。nhi dục thích chi viết 。nhữ năng đạm thử phạn bất 。đáp ngôn
T23n1435_p0099b16║ năng đạm 。thụ nhi thực chi tư vị phi thường 。thật thị chư thiên dĩ vị gia
T23n1435_p0099b17║ chi 。hân duyệt vô lượng bi tắc tức trừ 。phật thực dĩ ngật 。a nan hành
T23n1435_p0099b18║ thuỷ kiêu thủ nhiếp y bát 。bạch phật ngôn 。thế tôn 。kim sai nhất nữ tác
T23n1435_p0099b19║ phạn bất khẳng 。bàng hữu nhất nữ bất sai tự tác 。phật ngữ a nan 。bất tác
T23n1435_p0099b20║ phạn giả sở ưng 。đương đắc tắc bất năng đắc 。nhược tác phạn giả 。ưng
T23n1435_p0099b21║ tác chuyển luân vương đệ nhất phu nhân 。tự tác phạn giả thử phúc vô lượng 。nhược
T23n1435_p0099b22║ sứ bất tác dư phúc 。thử đức quảng đại nãi chí giải thoát 。thị thời thế
T23n1435_p0099b23║ tôn tú hành vị trừ 。nhất thời chi trung vô hữu tri phật cập tăng ư tì
T23n1435_p0099b24║ la nhiên quốc đạm mã mạch giả 。nhĩ thời ma vương hoá tác chư tỉ khâu 。phạn
T23n1435_p0099b25║ thực doanh trường tê hướng chư quốc 。đạo lộ phùng giả vấn ngôn 。nhữ tùng hà
T23n1435_p0099b26║ lai 。đáp ngôn 。tì la nhiên quốc lai 。chư cư sĩ ngôn 。phật tại bỉ trụ
T23n1435_p0099b27║ hữu cung dưỡng bất 。đáp ngôn 。bỉ thường hữu đại hội hào thiện doanh trường 。ngã
T23n1435_p0099b28║ sở trì giả thị bỉ khiển dư 。
T23n1435_p0099b29║ nhĩ thời thế tôn tú hành dĩ tất 。thập lục đại quốc hàm văn thế tôn dữ
T23n1435_p0099c01║ ngũ bá tỉ khâu tì la nhiên quốc tam nguyệt thực mã mạch 。chư quốc quý nhân
T23n1435_p0099c02║ trường giả cư sĩ đại phú thương nhân 。bị chúng cung cụ chủng chủng hào thiện xa
T23n1435_p0099c03║ đà sung mãn 。lai nghênh thế tôn như thân viễn chí 。thời hữu thất nhật vị
T23n1435_p0099c04║ chí tự tứ 。phật tri cố vấn a nan 。tự tứ dư hữu kỉ nhật 。a
T23n1435_p0099c05║ nan đáp ngôn 。dư hữu thất nhật 。phật cáo a nan 。nhữ hành nhập thành ngữ
T23n1435_p0099c06║ a kì đạt phật ngôn 。ngã ư nhữ quốc an cư dĩ cánh 。dục du hành
T23n1435_p0099c07║ chư quốc 。chư tỉ khâu ngôn 。thế tôn 。thị bà la môn ư phật chúng tăng hữu
T23n1435_p0099c08║ hà ân đức 。tại thử an cư cùng phạp khốn cực 。nhi dữ chi biệt 。phật
T23n1435_p0099c09║ ngôn 。thử bà la môn tuy vô ân đức 。tân chủ chi pháp nghi ưng dữ
T23n1435_p0099c10║ biệt 。a nan thụ giáo dữ nhất tỉ khâu câu đáo môn hạ 。ngữ thủ môn
T23n1435_p0099c11║ nhân khả bạch nhữ vương 。a nan tại ngoại thời thủ môn giả tư duy niệm ngôn 。
T23n1435_p0099c12║ a nan danh cát 。thanh đán văn chi 。bất bạch vương giả 。thị vi bất tường thời
T23n1435_p0099c13║ a kì đạt 。tảo khởi mộc đầu trước bạch tịnh y độc toạ trung đường thủ môn
T23n1435_p0099c14║ giả bạch 。a nan tại ngoại 。bà la môn tướng pháp 。danh cát tắc hỉ 。tức
T23n1435_p0099c15║ ngữ linh tiền 。thùy già a nan 。tức nhập dữ toạ 。tướng vấn tấn dĩ vấn
T23n1435_p0099c16║ a nan ngôn 。nhữ hà cố lai 。đáp ngôn 。phật khiển ngã lai ngữ nhữ ngã
T23n1435_p0099c17║ hạ tam nguyệt trụ nhữ quốc giới 。an cư dĩ cánh đương du hành dư quốc 。a
T23n1435_p0099c18║ kì đạt kinh ngôn 。a nan 。cù đàm sa môn tại tì la nhiên quốc hạ trụ
T23n1435_p0099c19║ da 。a nan ngôn nhiên 。bà la môn ngôn 。vân hà đắc trụ thùy sở cung
T23n1435_p0099c20║ cấp 。a nan đáp ngôn 。cùng phạp khốn cực 。phật cập chúng tăng tam nguyệt thực mã
T23n1435_p0099c21║ mạch 。thời a kì đạt thuỷ tự giác ngộ 。ức tiền thỉnh phật cập tăng hạ tứ
T23n1435_p0099c22║ nguyệt trụ 。cung cụ dĩ bị 。vân hà linh phật cập tăng tam nguyệt thực mã mạch 。
T23n1435_p0100a01║ như thị ác thanh lưu bố chư quốc 。đương ngôn 。a kì đạt trường dạ ác
T23n1435_p0100a02║ tà 。tăng tật phật pháp 。linh phật cập tăng cực thụ khổ khốn 。tức ngữ
T23n1435_p0100a03║ a nan 。sa môn cù đàm khả đắc hối quá lưu bất 。a nan ngôn bất đắc 。
T23n1435_p0100a04║ thời a kì đạt tàm quý ưu não nhiệt môn tích địa 。thời tôn thân dĩ thuỷ
T23n1435_p0100a05║ sái diện phù khởi nãi tỉnh 。thân lí dụ ngôn 。nhữ mạc sầu ưu 。ngã đương
T23n1435_p0100a06║ dữ nhữ sám tạ cù đàm cường thỉnh lưu trụ 。nhược bất khẳng trụ 。đương tê ẩm
T23n1435_p0100a07║ thực tùy hậu trục tống 。nhược hữu phạp thời đương dĩ cung dưỡng 。thời a kì đạt
T23n1435_p0100a08║ tức dữ tôn thân cộng nghệ phật sở sám hối thỉnh trụ 。phật tự tư duy 。
T23n1435_p0100a09║ nhược ngã bất thụ giả 。đương thổ nhiệt huyết tử 。phật lân mẫn cố thụ thỉnh
T23n1435_p0100a10║ thất nhật 。thời a kì đạt tác thị tư duy 。thử tứ nguyệt cung cụ vân hà
T23n1435_p0100a11║ thất nhật năng tận 。phật tự tứ cánh dục việt kì quốc nhị nguyệt du hành 。
T23n1435_p0100a12║ việt kì quốc nhân văn phật đương lai 。các thiết cung cụ 。ngã kim nhật nhữ minh
T23n1435_p0100a13║ nhật 。như thị thứ đệ cánh ư nhị nguyệt 。phật tự tứ dĩ hướng việt kì
T23n1435_p0100a14║ khứ 。a kì đạt tê chư cung cụ tùy tống phật khứ 。nhược phạp thiểu thời
T23n1435_p0100a15║ đương dĩ cung dưỡng 。chư việt kì nhân văn dĩ cộng tác yếu linh 。nhược phật lai
T23n1435_p0100a16║ giả 。các tự đương nhật biện cụ tiểu thực thời thực trung hậu hàm tiêu tương
T23n1435_p0100a17║ ẩm 。vật linh phạp thiểu 。mạc sứ dị nhân gian thác kì gian 。a kì đạt tri
T23n1435_p0100a18║ phật tú xứ 。tiên vãng thí thiết ngôn ngã kim nhật cung nhược minh nhật cung 。
T23n1435_p0100a19║ chư việt kì nhân bất thính sứ tác 。ngữ a kì đạt nhữ trường dạ ác
T23n1435_p0100a20║ tà 。thị phật oán gia 。cố não phật cập tăng 。kim dục duyệt tha ý cố 。
T23n1435_p0100a21║ tiện tác thị ngữ 。ngã kim nhật cung 。nhược minh nhật cung 。nhữ hữu hà sự 。
T23n1435_p0100a22║ nhĩ hứa thời linh phật cập tăng tam nguyệt thực mã mạch 。kim cầu cung nhật 。
T23n1435_p0100a23║ a kì đạt văn thị ngữ dĩ 。tàm quý sầu ưu tại nhất diện lập 。khán chúng
T23n1435_p0100a24║ tăng vi thiểu hà vật ngã đương dữ chi 。trực thời vô dục 。tức tác chủng
T23n1435_p0100a25║ chủng dục 。tô dục hồ ma dục du dục nhũ dục tiểu đậu dục ma sa
T23n1435_p0100a26║ đậu dục ma tử dục thanh dục biện dĩ phụng phật phật ngôn dữ chúng tăng chúng
T23n1435_p0100a27║ tăng bất thụ phật vị thính ngã đẳng thực bát chủng dục 。dĩ thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0100a28║ phật ngôn 。tùng kim nhật thính thực bát chủng dục 。dục hữu ngũ sự ích thân 。nhất
T23n1435_p0100a29║ giả trừ cơ 。nhị giả trừ hạt 。tam giả hạ khí 。tứ giả trừ tề hạ
T23n1435_p0100b01║ lãnh 。ngũ giả tiêu tú thực 。thời a kì đạt tự tư duy ngã hạ tứ nguyệt
T23n1435_p0100b02║ an lạc tự ngu 。nhược phục nhị nguyệt trục sa môn cù đàm giả 。dĩ ngã nhất
T23n1435_p0100b03║ nhân phế chư quốc sự 。kim thử cung cụ đa bất khả tận 。thả đương bố địa
T23n1435_p0100b04║ linh phật cập tăng dĩ túc đạo thượng 。tức thị thụ dụng 。tức tiện bạch phật 。nguyện
T23n1435_p0100b05║ thời thụ dụng 。phật cáo a kì đạt 。bất đắc như nhữ sở ngôn 。thử thị
T23n1435_p0100b06║ thực vật ưng khẩu thụ dụng 。phật dục khiển a kì đạt cố 。thuyết kệ chú nguyện 。
T23n1435_p0100b07║ nhất thiết thiên từ trung  cung dưỡng hoả vi tối
T23n1435_p0100b08║ bà la môn thư trung  tát tì đế vi tối
T23n1435_p0100b09║ nhất thiết chư nhân trung  đế vương tôn vi tối
T23n1435_p0100b10║ nhất thiết chư giang hà  đại hải thâm vi tối
T23n1435_p0100b11║ nhất thiết tinh tú trung  nguyệt minh đệ nhất tối
T23n1435_p0100b12║ nhất thiết chiếu minh trung  nhật quang vi thượng tối
T23n1435_p0100b13║ thập phương thiên nhân trung  phật phúc điền vi tối
T23n1435_p0100b14║ nhĩ thời phật dữ a kì đạt chú nguyện cánh du hành bạt kì hướng xá vệ
T23n1435_p0100b15║ quốc 。nhĩ thời hữu nhất loã hình ngoại đạo 。tùy trục phật hậu thị ngoại đạo thân
T23n1435_p0100b16║ thể phì đại đa nhục phục hữu nhất ngoại đạo tùng tiền nghịch lai 。vấn loã hình
T23n1435_p0100b17║ ngoại đạo ngôn 。nhữ ư thử hành vi hà sở đắc 。đáp ngôn 。đắc như thị
T23n1435_p0100b18║ như thị thực 。vấn hà nhân duyên đắc đáp ngôn 。nhân thị ngốc cư sĩ đắc 。bỉ
T23n1435_p0100b19║ tức mạ ngôn 。nhữ tế tội nhân 。nhân tha đắc như thị ẩm thực 。vân hà tác
T23n1435_p0100b20║ ác bất thiện ngữ 。nhược nhân tùy sở đắc hảo thực an ẩn xứ nhi ha mạ
T23n1435_p0100b21║ giả 。bất danh vi nhân 。nhược cù đàm sa môn văn thị ngữ giả 。tất đương kế
T23n1435_p0100b22║ giới 。bất thính đệ tử dữ ngoại đạo thực 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri
T23n1435_p0100b23║ túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị
T23n1435_p0100b24║ sự tập tỉ khâu tăng 。ngữ chư tỉ khâu 。thị chư ngoại đạo trường dạ tà kiến 。
T23n1435_p0100b25║ thị pháp oán tặc cầu mịch tội quá 。nhược vi tha nhân đao trượng sở đả 。nhược
T23n1435_p0100b26║ đắc độc dược 。nhược hữu sát giả 。tất đương ngôn sa môn thích tử sở vi 。nhĩ
T23n1435_p0100b27║ thời phật đãn ha trái nhi vị kế giới 。phật thứ đệ du hành đáo xá vệ
T23n1435_p0100b28║ quốc 。nhĩ thời chúng nhân văn phật tam nguyệt đạm mã mạch 。cố do đa cung
T23n1435_p0100b29║ dưỡng vị tức 。hữu mại bính nữ nhân 。vi phật cập tăng biện ư ẩm thực 。
T23n1435_p0100c01║ thời a nan ư trung tri ẩm thực sự 。chư phật thường pháp 。bất tận đắc thực
T23n1435_p0100c02║ bất tùng toạ khởi 。hà dĩ cố 。nhược thực bất túc phật lực linh túc 。nhĩ
T23n1435_p0100c03║ thời phật do toạ vị khởi 。hữu nhị ngoại đạo xuất gia nữ nhân 。tùng a nan
T23n1435_p0100c04║ khí bính 。a nan bất ức niệm 。phật ngữ 。các dữ nhất bính 。thời hữu nhị
T23n1435_p0100c05║ bính tướng trước cố 。nhất nhân đắc nhất 。nhất nhân đắc nhị 。đắc dĩ tiểu viễn
T23n1435_p0100c06║ cộng tướng vấn ngôn 。nhữ đắc kỉ bính 。đáp ngôn đắc nhất 。nhữ phục đắc kỉ 。đáp
T23n1435_p0100c07║ ngôn đắc nhị 。thời đắc nhất giả ngôn 。dữ ngã bán bính 。nhược bất dữ giả ngã
T23n1435_p0100c08║ đương tướng nhục 。đáp ngôn 。các tùy sở đắc hà dĩ dữ nhữ 。đệ nhị canh
T23n1435_p0100c09║ ngôn 。dữ ngã bán bính 。nhược bất dữ giả ngã đương tướng nhục 。đáp ngôn 。các
T23n1435_p0100c10║ tùy sở đắc ngã bất dữ nhữ 。đắc nhất giả ngôn a nan tất thị nhữ phu 。
T23n1435_p0100c11║ nhược cộng tư thông nhược phi phu phi tư thông giả dữ nhữ nhất ưng dữ
T23n1435_p0100c12║ ngã nhất 。như dữ nhữ nhị ưng dữ ngã nhị 。tức tiện tướng sân án đầu
T23n1435_p0100c13║ đại hoán 。phật tri cố vấn a nan 。thùy cố đại hoán 。đáp ngôn 。ngoại đạo
T23n1435_p0100c14║ nữ 。hà cố đại hoán 。a nan hướng phật quảng thuyết thị sự 。thời phật thực
T23n1435_p0100c15║ hậu 。dĩ thử nhân duyên cập tiên nhân duyên cố 。tập tỉ khâu tăng ngữ chư tỉ
T23n1435_p0100c16║ khâu 。nhữ đẳng đương tri 。thị chư ngoại đạo trường dạ tà kiến 。thị pháp oán tặc
T23n1435_p0100c17║ cầu mịch tội quá 。nhược vi tha nhân đao trượng sở đả 。nhược đắc độc dược 。
T23n1435_p0100c18║ nhược hữu sát giả 。tất đương ngôn 。thị sa môn thích tử sở tác 。ngữ chư
T23n1435_p0100c19║ tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới
T23n1435_p0100c20║ ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu loã hình ngoại đạo ngoại đạo nữ 。tự thủ dữ
T23n1435_p0100c21║ ẩm thực 。ba dật đề 。loã hình giả 。danh a kì duy đạo ni kiền
T23n1435_p0100c22║ tử đạo 。ni kiền ngoại đạo giả lão tử lão đệ tử 。phật ngôn 。lược
T23n1435_p0101a01║ thuyết trừ phật ngũ chúng 。dư tàn xuất gia nhân 。giai danh ngoại đạo 。thực
T23n1435_p0101a02║ giả 。ngũ khư đà ni ngũ bồ xà ni ngũ tự thực 。ba dật đề
T23n1435_p0101a03║ giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm
T23n1435_p0101a04║ giả 。nhược tỉ khâu dĩ căn thực tự thủ dữ loã hình ngoại đạo ngoại đạo nữ 。
T23n1435_p0101a05║ ba dật đề 。hành diệp ma quả phạn xiểu bí ngư nhục mi túc quáng mạch
T23n1435_p0101a06║ tú tử gia sư 。tự thủ dữ loã hình ngoại đạo ngoại đạo nữ 。ba dật
T23n1435_p0101a07║ đề 。nhược loã hình ngoại đạo khí quả giả 。ưng ngôn 。ngã đẳng bất già nhữ
T23n1435_p0101a08║ quả 。nhược khí thuỷ giả 。diệc ngôn bất già nhữ thuỷ 。bất phạm giả 。nhược loã
T23n1435_p0101a09║ hình ngoại đạo ngoại đạo nữ bệnh nhược thân lí 。nhược cầu xuất gia thời 。(xuất gia thời giả
T23n1435_p0101a10║ tứ nguyệt thí thời )dữ bất phạm (tứ thập tứ cánh )。
T23n1435_p0101a11║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời ba tư nặc vương 。hữu tiểu quốc phản khởi tứ
T23n1435_p0101a12║ chủng binh 。tượng binh mã binh xa binh bộ binh 。tập tứ binh dĩ 。vương tự
T23n1435_p0101a13║ vãng khán 。khải trượng hảo bất 。binh nhân lạc bất 。nhĩ sở quân chúng năng phá
T23n1435_p0101a14║ địch bất 。lục quần tỉ khâu cộng tướng vị ngôn 。kim quân dục phát cộng khán khứ
T23n1435_p0101a15║ da 。giai ngôn tùy ý 。tức vãng quân sở nhất xứ lập khán chư quốc
T23n1435_p0101a16║ vương nhãn thường hỉ viễn thị vương 。dao kiến tỉ khâu 。khiển nhân vấn ngôn 。hà
T23n1435_p0101a17║ nhân duyên lai 。lục quần tỉ khâu tức đáp ngôn 。ngã dục kiến vương 。vương tác
T23n1435_p0101a18║ thị niệm 。ngữ đại thần ngôn 。ngã ư dư thời nan kiến da 。chư tỉ
T23n1435_p0101a19║ khâu kim nãi quân trung kiến ngã 。phật văn thị sự tất đương kế giới 。bất thính
T23n1435_p0101a20║ tỉ khâu khán quân phát hành 。vương hoán tỉ khâu lai 。tức nghệ vương sở 。vương
T23n1435_p0101a21║ ngôn 。hà nhân duyên lai 。đáp ngôn lai dục kiến vương 。vương ngôn 。ngã dư thời
T23n1435_p0101a22║ nan đắc kiến da 。nãi lai quân trung kiến 。phật văn thị sự tất đương kế
T23n1435_p0101a23║ giới 。bất thính tỉ khâu khán quân phát hành 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri
T23n1435_p0101a24║ túc hành đầu đà văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân
T23n1435_p0101a25║ hà danh tỉ khâu 。khán quân phát hành 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ 。hướng phật
T23n1435_p0101a26║ quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn lục quần tỉ
T23n1435_p0101a27║ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ
T23n1435_p0101a28║ chủng chủng nhân duyên ha trái lục quần tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu vãng khán
T23n1435_p0101a29║ quân phát hành 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi
T23n1435_p0101b01║ cố dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ
T23n1435_p0101b02║ khâu cố vãng khán quân phát hành 。ba dật đề 。quân phát hành giả 。vi đấu phá
T23n1435_p0101b03║ tặc cố 。tập chư binh nhân 。quân giả 。nhất binh quân nhị tam tứ binh quân 。nhất
T23n1435_p0101b04║ binh giả 。đãn tượng binh đãn mã binh đãn xa binh đãn bộ binh 。thị danh nhất
T23n1435_p0101b05║ binh 。nhị binh giả 。tượng binh mã binh 。tượng binh xa binh 。tượng binh bộ binh 。
T23n1435_p0101b06║ mã binh xa binh 。mã binh bộ binh xa binh bộ binh 。thị danh nhị binh 。tam
T23n1435_p0101b07║ binh giả 。tượng binh mã binh xa binh 。tượng binh mã binh bộ binh 。mã binh
T23n1435_p0101b08║ xa binh bộ binh 。thị danh tam binh 。tứ binh giả tượng binh mã binh xa binh
T23n1435_p0101b09║ bộ binh 。thị danh tứ binh 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối
T23n1435_p0101b10║ quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu cố vãng khán quân
T23n1435_p0101b11║ phát hành 。đắc kiến giả ba dật đề 。bất kiến giả đột cát la 。tùng hạ hướng
T23n1435_p0101b12║ cao 。đắc kiến giả ba dật đề 。bất kiến giả đột cát la 。tùng cao hướng
T23n1435_p0101b13║ hạ 。đắc kiến giả ba dật đề 。bất kiến giả đột cát la 。nhất binh quân nhị
T23n1435_p0101b14║ binh tam binh tứ binh quân diệc như thị 。bất phạm giả 。nhược bất cố khứ 。
T23n1435_p0101b15║ nhược hữu nhân duyên đạo do trung quá 。bất phạm 。nhĩ thời quân khứ chí bỉ
T23n1435_p0101b16║ cửu 。vị phá tặc thời 。ba tư nặc vương hữu nhị đại thần 。nhất danh ni
T23n1435_p0101b17║ sư đạt đa 。nhị danh phú la na 。tiên tại bỉ quân 。hữu thân lí tỉ khâu
T23n1435_p0101b18║ biệt cửu ưu 。niệm dục kiến tỉ khâu 。thử nhị đại thần khiển sứ vãng hoán 。
T23n1435_p0101b19║ dục quân trung kiến tỉ khâu 。tỉ khâu khiển sứ báo ngôn 。phật kế giới 。bất
T23n1435_p0101b20║ đắc khán quân 。nhữ mạc ưu sầu 。dĩ thị nhân duyên ngã bất đắc vãng 。chư
T23n1435_p0101b21║ tỉ khâu bất tri vân hà 。dĩ thị sự bạch phật 。phật dĩ thị sự tập tỉ
T23n1435_p0101b22║ khâu tăng 。chủng chủng nhân duyên tán giới tán trì giới 。tán giới tán trì giới
T23n1435_p0101b23║ dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu cố
T23n1435_p0101b24║ vãng khán quân phát hành 。trừ nhân duyên ba dật đề 。nhân duyên giả 。nhược vương
T23n1435_p0101b25║ khiển sứ hoán 。nhược vương phu nhân vương tử đại thần đại quan chư tương 。như thị
T23n1435_p0101b26║ nhân khiển sứ hoán 。vãng giả bất phạm (tứ thập ngũ cánh )。
T23n1435_p0101b27║ nhĩ thời phật thính chư tỉ khâu 。hữu nhân duyên đắc chí quân trung 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0101b28║ thân lí đa 。thử kim nhật thỉnh 。bỉ minh nhật thỉnh 。như thị triển chuyển quân trung
T23n1435_p0101b29║ cửu trụ 。quân trung hữu bất tín giả 。tật đố sân ngôn 。ngã đẳng vi tụ
T23n1435_p0101c01║ lạc quan chức nhân dân lẫm thực cố tại thử 。thị tỉ khâu tế ác bất cát 。
T23n1435_p0101c02║ hà nhân duyên phục lai tại thử 。thị tỉ khâu cửu trụ thử giả 。hoặc tác tế
T23n1435_p0101c03║ tác 。ngã đẳng hoặc nhân thị tỉ khâu cố 。phá thất thối đoạ 。thị trung
T23n1435_p0101c04║ hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。hướng
T23n1435_p0101c05║ phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。chủng chủng nhân duyên ha trái
T23n1435_p0101c06║ chư tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。vãng quân trung tú quá nhị dạ chủng chủng
T23n1435_p0101c07║ nhân duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ chư tỉ khâu
T23n1435_p0101c08║ kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu hữu nhân duyên vãng
T23n1435_p0101c09║ quân trung tú quá nhị dạ ba dật đề 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。
T23n1435_p0101c10║ nhược bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu vãng quân
T23n1435_p0101c11║ trung 。quá nhị dạ tú ba dật đề 。nhược tại quân trung chí tam dạ địa liễu
T23n1435_p0101c12║ thời 。ba dật đề (tứ thập lục cánh )。
T23n1435_p0101c13║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu nhị dạ quân trung tú 。thời
T23n1435_p0101c14║ vãng khán quân trận khán trước khí trượng nha kì tràng phan lưỡng trận hợp chiến 。thị
T23n1435_p0101c15║ trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。
T23n1435_p0101c16║ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。quân trung nhị dạ tú 。thời
T23n1435_p0101c17║ vãng khán quân trận 。khán trước khí trượng nha kì tràng phan lưỡng trận hợp chiến 。chủng
T23n1435_p0101c18║ chủng nhân duyên ha dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。
T23n1435_p0101c19║ tri nhi cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật
T23n1435_p0101c20║ tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。
T23n1435_p0101c21║ quân trung nhị dạ tú thời vãng khán quân trận 。khán trước khí trượng nha kì phan
T23n1435_p0101c22║ tràng lưỡng trận hợp chiến 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ
T23n1435_p0102a01║ thập lợi cố dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị
T23n1435_p0102a02║ thuyết 。nhược tỉ khâu nhị dạ quân trung tú 。thời vãng khán quân trận 。khán trước
T23n1435_p0102a03║ khí trượng nha kì tràng phan lưỡng trận hợp chiến 。ba dật đề 。trước khí trượng giả 。
T23n1435_p0102a04║ trang nghiêm dục đấu 。quân giả 。tượng quân mã quân xa quân bộ quân 。trận giả 。tác
T23n1435_p0102a05║ trận như cung 。hữu như bán nguyệt 。hữu trận như nhật 。hữu như phong đầu 。lưỡng
T23n1435_p0102a06║ trận đối thời khán giả 。ba dật đề 。ba dật đề giả chử thiêu phú chướng 。
T23n1435_p0102a07║ nhược bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu vãng
T23n1435_p0102a08║ khán quân trận 。trước khí trượng thời đắc kiến giả ba dật đề 。bất kiến giả đột
T23n1435_p0102a09║ cát la 。nhược tùng hạ hướng cao đắc kiến giả ba dật đề 。bất kiến giả
T23n1435_p0102a10║ đột cát la 。nhược tùng cao hướng hạ đắc kiến giả ba dật đề 。bất kiến giả
T23n1435_p0102a11║ đột cát la 。nhất quân nhị quân tam quân tứ quân giai như thị 。nhược khán tràng
T23n1435_p0102a12║ phan lưỡng trận đấu thời diệc nhĩ bất phạm giả 。bất cố vãng 。hữu nhân duyên 。đạo
T23n1435_p0102a13║ do trung kiến 。bất phạm (tứ thập thất cánh )。
T23n1435_p0102a14║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。dữ thập thất quần tỉ khâu
T23n1435_p0102a15║ cộng đấu tránh 。sân khuể phát bất hỉ tâm 。đả thập thất quần tỉ khâu 。thập
T23n1435_p0102a16║ thất quần tỉ khâu đề khấp 。chư tỉ khâu vấn 。hà cố đề da 。đáp
T23n1435_p0102a17║ ngôn 。lục quần tỉ khâu đả ngã 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành
T23n1435_p0102a18║ đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh
T23n1435_p0102a19║ tỉ khâu 。cộng dư tỉ khâu đấu tránh 。sân khuể phát bất hỉ tâm 。đả dư tỉ
T23n1435_p0102a20║ khâu 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập
T23n1435_p0102a21║ tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。
T23n1435_p0102a22║ đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh
T23n1435_p0102a23║ tỉ khâu 。cộng dư tỉ khâu đấu tránh 。sân khuể phát bất hỉ tâm 。đả dư tỉ
T23n1435_p0102a24║ khâu 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ chư
T23n1435_p0102a25║ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu sân khuể
T23n1435_p0102a26║ phát bất hỉ tâm 。đả dư tỉ khâu 。ba dật đề 。đả giả 。hữu nhị chủng 。
T23n1435_p0102a27║ nhược thủ nhược cước 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá
T23n1435_p0102a28║ năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả nhược dĩ thủ đả ba dật đề 。nhược
T23n1435_p0102a29║ dĩ cước đả ba dật đề 。nhược dĩ dư thân phân đả đột cát la 。nhược
T23n1435_p0102b01║ vi chú cố 。nhược thực ế cố 。đả bác bất phạm (tứ thập bát cánh )。
T23n1435_p0102b02║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。dữ thập thất quần tỉ khâu
T23n1435_p0102b03║ cộng đấu tránh 。sân khuể phát bất hỉ tâm 。lục quần tỉ khâu cử chưởng hướng thập
T23n1435_p0102b04║ thất quần tỉ khâu 。thập thất quần tỉ khâu tác thị niệm 。lục quần tỉ khâu tráng
T23n1435_p0102b05║ kiện đa lực 。nhược chưởng trước ngã ngã đẳng tiện tử 。tức tiện đề hoán 。chư
T23n1435_p0102b06║ tỉ khâu vấn 。hà cố đề hoán 。đáp ngôn 。lục quần tỉ khâu tráng kiện đa lực 。
T23n1435_p0102b07║ cử chưởng hướng ngã 。bố cố đề hoán 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri
T23n1435_p0102b08║ túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên ha trái
T23n1435_p0102b09║ ngôn 。vân hà danh tỉ khâu 。cộng tỉ khâu đấu tránh 。sân khuể phát bất
T23n1435_p0102b10║ hỉ tâm 。cử chưởng hướng tha chủng chủng nhân duyên ha dĩ hướng phật quảng
T23n1435_p0102b11║ thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn lục quần tỉ khâu 。
T23n1435_p0102b12║ nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân
T23n1435_p0102b13║ duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。cộng dư tỉ khâu đấu tránh 。sân khuể phát
T23n1435_p0102b14║ bất hỉ tâm 。cử chưởng hướng tha 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0102b15║ dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。
T23n1435_p0102b16║ nhược tỉ khâu sân khuể phát bất hỉ tâm 。cử chưởng hướng tha ba dật đề 。cử
T23n1435_p0102b17║ chưởng giả 。hữu nhị chủng 。thủ chưởng cước chưởng 。ba dật đề giả chử thiêu phú
T23n1435_p0102b18║ chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu cử
T23n1435_p0102b19║ thủ chưởng ba dật đề 。nhược cử cước chưởng ba dật đề 。trừ thủ cước 。cử
T23n1435_p0102b20║ dư thân phân hướng tha 。đột cát la 。bất phạm giả 。nhược tỉ khâu cử chưởng già
T23n1435_p0102b21║ ác thú 。nhược già ác nhân bất phạm (tứ thập cửu cánh )。
T23n1435_p0102b22║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời bạt nan đà thích tử 。hữu huynh tỉ khâu 。danh
T23n1435_p0102b23║ viết nan đồ 。bạt nan đà hữu đệ tử 。danh đạt ma diệc thiện trì giới 。thị
T23n1435_p0102b24║ đệ tử bất tùy sư hành 。nan đồ tác thị niệm 。thử thị ngã đệ đệ tử 。
T23n1435_p0102b25║ bất tùy ngã hành 。hựu bất tùy ngã đệ hành 。ưng đương trị chi linh tùy ngã
T23n1435_p0102b26║ đẳng 。nhĩ thời nan đồ dĩ nữ nhân trước nhất phòng trung 。vãng ngữ đạt ma ngôn 。
T23n1435_p0102b27║ nhữ đáo mỗ xứ lai 。đạt ma ngôn 。vãng hà sở tác 。đáp ngôn đãn lai 。
T23n1435_p0102b28║ đạt ma tác thị niệm 。thử thị ngã sư huynh 。vân hà bất tùy ngữ tức tiện
T23n1435_p0102b29║ tùy vãng 。nan đồ tri lập thử xứ đắc kiến nữ nhân 。tức giáo thử trung lập
T23n1435_p0102c01║ đãi ngã 。nan đồ tức vãng nữ nhân sở 。trừ khước tam sang bão nại dư thân
T23n1435_p0102c02║ hòa hợp tướng xúc 。tác như thị dĩ ngữ đạt ma ngôn 。nhữ kiến bất 。đáp
T23n1435_p0102c03║ ngôn kiến 。nhữ mạc ngữ dư nhân 。đáp ngôn 。ngã bất năng phú tạng 。tất dĩ
T23n1435_p0102c04║ thị sự bạch phật 。đương hướng tỉ khâu tỉ khâu ni thuyết 。nan đồ ngôn 。ngã diệc
T23n1435_p0102c05║ kiến nhữ hòa thượng tác như thị sự 。phục kiến kịch thị 。thượng bất ngữ nhân 。
T23n1435_p0102c06║ nhữ hà dĩ ngữ nhân 。đáp ngôn 。nhữ ý tự dục bất ngữ 。ngã bất năng
T23n1435_p0102c07║ phú tạng 。tất đương bạch phật 。hướng tỉ khâu tỉ khâu ni thuyết 。thời đạt ma
T23n1435_p0102c08║ tức dĩ thị sự hướng chư tỉ khâu thuyết 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri
T23n1435_p0102c09║ túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân
T23n1435_p0102c10║ hà danh tỉ khâu 。tri tỉ khâu hữu trùng tội 。cố phú tạng bất thuyết 。chủng
T23n1435_p0102c11║ chủng nhân duyên ha dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu
T23n1435_p0102c12║ tăng tri nhi cố vấn nan đồ 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác
T23n1435_p0102c13║ thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。tri tỉ
T23n1435_p0102c14║ khâu hữu trùng tội cố phú tạng 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0102c15║ dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。
T23n1435_p0102c16║ nhược tỉ khâu tri tha tỉ khâu hữu trùng tội phú tạng nãi chí nhất dạ ba
T23n1435_p0102c17║ dật đề 。tri giả 。nhược tự tri nhược tùng tha văn nhược bỉ tỉ khâu tự thuyết 。
T23n1435_p0102c18║ trùng tội giả 。ba la di tăng già bà thi sa 。nhất dạ giả 。tùng nhật một
T23n1435_p0102c19║ chí địa vị liễu thời 。ba dật đề giả chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối
T23n1435_p0102c20║ quá năng chướng ngại đạo thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu địa liễu thời 。kiến dư
T23n1435_p0102c21║ tỉ khâu phạm ba la di 。thị tỉ khâu ba la di trung sinh ba la di
T23n1435_p0102c22║ tưởng 。cánh nhật phú tạng chí địa liễu thời ba dật đề 。nhược thị tỉ khâu
T23n1435_p0102c23║ tăng dữ tác bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm
T23n1435_p0102c24║ bệnh hoại tâm bất phạm 。nhược tăng giải tấn nhược khổ thống chỉ 。thị thời phú
T23n1435_p0102c25║ tạng tha tội 。chí địa liễu thời ba dật đề địa liễu dĩ 。nhật xuất thời 。nhật
T23n1435_p0102c26║ xuất dĩ trung tiền nhật trung nhật dật 。bô thời nhật một nhật một dĩ 。sơ
T23n1435_p0102c27║ dạ sơ phân 。sơ dạ trung phân 。sơ dạ hậu phân 。trung dạ sơ phân 。trung
T23n1435_p0102c28║ dạ trung phân 。trung dạ hậu phân 。hậu dạ sơ phân 。hậu dạ trung phân 。hậu
T23n1435_p0102c29║ dạ hậu phân 。phú tạng tha tội 。chí địa liễu thời ba dật đề 。hữu tỉ
T23n1435_p0103a01║ khâu kiến dư tỉ khâu địa liễu thời phạm tăng già bà thi sa 。tăng già bà
T23n1435_p0103a02║ thi sa trung sinh tăng già bà thi sa tưởng 。cánh nhật phú tạng chí địa liễu
T23n1435_p0103a03║ thời ba dật đề 。nhược thị tỉ khâu tăng dữ tác bất kiến tấn bất tác tấn
T23n1435_p0103a04║ ác tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm bệnh hoại tâm bất phạm 。nhược tăng giải
T23n1435_p0103a05║ tấn nhược khổ thống chỉ 。thị thời phú tạng tha tội 。chí địa liễu thời ba dật
T23n1435_p0103a06║ đề 。địa liễu dĩ nhật xuất thời nhật xuất dĩ 。trung tiền nhật trung nhật dật 。
T23n1435_p0103a07║ bô thời nhật một thời nhật một dĩ 。sơ dạ sơ phân sơ dạ trung phân sơ
T23n1435_p0103a08║ dạ hậu phân trung dạ sơ phân trung dạ trung phân trung dạ hậu phân 。hậu
T23n1435_p0103a09║ dạ sơ phân hậu dạ trung phân hậu dạ hậu phân 。phú tạng tha tội chí địa
T23n1435_p0103a10║ liễu thời ba dật đề 。hữu tỉ khâu kiến dư tỉ khâu địa liễu thời phạm ba
T23n1435_p0103a11║ dật đề ba la đề đề xá ni đột cát la 。thị tỉ khâu đột cát la
T23n1435_p0103a12║ trung sinh đột cát la tưởng 。cánh nhật phú tạng chí địa liễu thời đột cát la 。
T23n1435_p0103a13║ thị tỉ khâu nhược tăng dữ tác bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn
T23n1435_p0103a14║ cuồng tâm loạn tâm bệnh hoại tâm bất phạm 。nhược tăng giải tấn nhược khổ thống chỉ 。
T23n1435_p0103a15║ phú tạng tha tội chí địa liễu thời đột cát la 。địa liễu dĩ nhật xuất thời
T23n1435_p0103a16║ nhật xuất dĩ 。trung tiền nhật trung nhật dật bô thời nhật một thời nhật một dĩ 。
T23n1435_p0103a17║ sơ dạ sơ phân sơ dạ trung phân sơ dạ hậu phân 。trung dạ sơ phân trung
T23n1435_p0103a18║ dạ trung phân trung dạ hậu phân 。hậu dạ sơ phân hậu dạ trung phân hậu dạ
T23n1435_p0103a19║ hậu phân 。phú tạng tha tội chí địa liễu thời đột cát la 。nhược tỉ khâu kiến
T23n1435_p0103a20║ dư tỉ khâu địa liễu thời phạm ba la di 。vị tăng già bà thi sa 。vị
T23n1435_p0103a21║ ba dật đề vị ba dật đề đề xá ni 。vị đột cát la 。thị tỉ khâu 。
T23n1435_p0103a22║ ba la di trung sinh đột cát la tưởng 。cánh nhật phú tạng chí địa liễu thời
T23n1435_p0103a23║ ba dật đề 。nhược thị tỉ khâu tăng dữ tác bất kiến tấn bất tác tấn ác
T23n1435_p0103a24║ tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm bệnh hoại tâm bất phạm 。nhược tăng giải tấn
T23n1435_p0103a25║ nhược khổ thống chỉ 。phú tạng tha tội chí địa liễu thời ba dật đề 。nhật xuất
T23n1435_p0103a26║ thời nãi chí hậu dạ hậu phân 。phú tạng tha tội chí địa liễu thời giai
T23n1435_p0103a27║ ba dật đề 。hựu tỉ khâu kiến dư tỉ khâu địa liễu thời phạm tăng già bà
T23n1435_p0103a28║ thi sa 。thị tăng già bà thi sa trung 。vị ba dật đề ba la đề đề
T23n1435_p0103a29║ xá ni đột cát la ba la di 。thị tỉ khâu ư tăng già bà thi sa
T23n1435_p0103b01║ trung 。sinh ba la di tưởng nhược đột cát la tưởng 。cánh nhật phú tạng chí địa
T23n1435_p0103b02║ liễu thời 。giai ba dật đề 。nhược tăng dữ tác bất kiến tấn bất tác tấn ác
T23n1435_p0103b03║ tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm bệnh hoại tâm bất phạm 。nhược tăng giải
T23n1435_p0103b04║ tấn nhược khổ thống chỉ 。phú tạng tha tội chí địa liễu thời ba dật đề 。nhật
T23n1435_p0103b05║ xuất thời nãi chí hậu dạ hậu phân 。phú tạng tha tội chí địa liễu thời ba
T23n1435_p0103b06║ dật đề 。hựu tỉ khâu kiến dư tỉ khâu địa liễu thời phạm ba dật đề ba
T23n1435_p0103b07║ la đề đề xá ni đột cát la 。thị tỉ khâu đột cát la trung 。vị ba
T23n1435_p0103b08║ la di 。vị tăng già bà thi sa ba dật đề ba la đề đề xá ni 。
T23n1435_p0103b09║ thị tỉ khâu đột cát la trung 。sinh ba la đề đề xá ni tưởng nhược ba
T23n1435_p0103b10║ la di tưởng 。cánh nhật phú tạng chí địa liễu thời 。giai đột cát la 。nhược tăng
T23n1435_p0103b11║ dữ tác bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm
T23n1435_p0103b12║ bệnh hoại tâm bất phạm 。nhược tăng giải tấn nhược khổ thống chỉ 。phú tạng tha tội
T23n1435_p0103b13║ chí địa liễu thời 。đột cát la 。tùng nhật xuất thời nãi chí hậu dạ hậu
T23n1435_p0103b14║ phân 。phú tạng tha tội chí địa liễu thời đột cát la 。
T23n1435_p0103b15║ nhược tỉ khâu kiến dư tỉ khâu địa liễu thời phạm ba la di thị tỉ khâu ư
T23n1435_p0103b16║ ba la di trung sinh nghi 。thị ba la di phi ba la di 。hậu thời đoán
T23n1435_p0103b17║ nghi 。ư ba la di trung sinh ba la di tưởng 。cánh nhật phú tạng chí địa
T23n1435_p0103b18║ liễu thời ba dật đề 。nhược thị tỉ khâu tăng dữ tác bất kiến tấn bất tác
T23n1435_p0103b19║ tấn ác tà bất trừ tấn nhược cuồng tâm loạn tâm bệnh hoại tâm bất phạm 。
T23n1435_p0103b20║ nhược tăng giải tấn 。nhược khổ thống chỉ 。phú tạng tha tội chí địa liễu thời
T23n1435_p0103b21║ ba dật đề 。nhật xuất thời nãi chí hậu dạ hậu phân 。phú tạng tha tội chí
T23n1435_p0103b22║ địa liễu thời ba dật đề 。hựu tỉ khâu kiến dư tỉ khâu địa liễu thời phạm
T23n1435_p0103b23║ tăng già bà thi sa sinh nghi 。thị tăng già bà thi sa phi tăng già bà
T23n1435_p0103b24║ thi sa 。hậu thời đoán nghi 。ư tăng già bà thi sa trung sinh tăng già bà
T23n1435_p0103b25║ thi sa tưởng 。cánh nhật phú tạng chí địa liễu thời ba dật đề 。nhược thị tỉ
T23n1435_p0103b26║ khâu tăng dữ tác bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn nhược cuồng
T23n1435_p0103b27║ tâm loạn tâm bệnh hoại tâm bất phạm 。nhược tăng giải tấn nhược khổ thống chỉ 。phú
T23n1435_p0103b28║ tạng tha tội chí địa liễu thời ba dật đề 。nhật xuất thời nãi chí hậu dạ
T23n1435_p0103b29║ hậu phân phú tạng tha tội chí địa liễu thời ba dật đề 。hựu tỉ khâu kiến
T23n1435_p0103c01║ dư tỉ khâu địa liễu thời phạm ba dật đề ba la đề đề xá ni đột cát
T23n1435_p0103c02║ la 。thị tỉ khâu ư đột cát la trung sinh nghi 。thị đột cát la phi
T23n1435_p0103c03║ đột cát la 。hậu thời đoán nghi 。ư đột cát la trung sinh đột cát la tưởng 。
T23n1435_p0103c04║ cánh nhật phú tạng chí địa liễu thời đột cát la 。nhược thị tỉ khâu tăng dữ
T23n1435_p0103c05║ tác bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn nhược cuồng tâm loạn tâm bệnh
T23n1435_p0103c06║ hoại tâm bất phạm 。nhược tăng giải tấn nhược khổ thống chỉ 。phú tạng tha tội chí
T23n1435_p0103c07║ địa liễu thời đột cát la 。nhật xuất thời nãi chí hậu dạ hậu phân 。phú tạng
T23n1435_p0103c08║ tha tội chí địa liễu thời đột cát la 。hựu tỉ khâu kiến dư tỉ khâu
T23n1435_p0103c09║ địa liễu thời phạm ba la di sinh nghi 。vi ba la di vi tăng già bà thi
T23n1435_p0103c10║ sa 。vi ba la di vi ba dật đề 。vi ba la di vi ba la đề
T23n1435_p0103c11║ đề xá ni 。vi ba la di vi đột cát la 。thị tỉ khâu hậu thời đoán
T23n1435_p0103c12║ nghi ư ba la di trung sinh đột cát la tưởng 。cánh nhật phú tạng chí địa
T23n1435_p0103c13║ liễu thời ba dật đề 。nhược thị tỉ khâu tăng dữ tác bất kiến tấn bất tác
T23n1435_p0103c14║ tấn ác tà bất trừ tấn nhược cuồng tâm loạn tâm bệnh hoại tâm bất phạm 。nhược
T23n1435_p0103c15║ tăng giải tấn nhược khổ thống chỉ 。cánh nhật phú tạng tha tội chí địa liễu thời ba
T23n1435_p0103c16║ dật đề 。tùng nhật xuất thời nãi chí hậu dạ hậu phân 。phú tạng tha tội chí
T23n1435_p0103c17║ địa liễu thời ba dật đề 。hựu tỉ khâu kiến dư tỉ khâu địa liễu thời phạm
T23n1435_p0103c18║ tăng già bà thi sa 。sinh nghi 。vi tăng già bà thi sa vi ba dật đề 。
T23n1435_p0103c19║ vi tăng già bà thi sa vi ba la đề đề xá ni 。vi tăng già bà
T23n1435_p0103c20║ thi sa vi đột cát la 。vi tăng già bà thi sa vi ba la di 。thị
T23n1435_p0103c21║ tỉ khâu hậu thời đoán nghi 。ư tăng già bà thi sa trung sinh ba la di
T23n1435_p0103c22║ tưởng 。cánh nhật phú tạng chí địa liễu thời ba dật đề 。nhược thị tỉ khâu
T23n1435_p0103c23║ tăng dữ tác bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn nhược cuồng tâm loạn
T23n1435_p0103c24║ tâm bệnh hoại tâm bất phạm 。nhược tăng giải tấn nhược khổ thống chỉ 。phú tạng tha
T23n1435_p0103c25║ tội chí địa liễu thời ba dật đề 。nhật xuất thời nãi chí hậu dạ hậu phân 。
T23n1435_p0104a01║ phú tạng tha tội chí địa liễu thời ba dật đề 。hựu tỉ khâu kiến dư tỉ
T23n1435_p0104a02║ khâu địa liễu thời phạm ba dật đề ba la đề đề xá ni đột cát la 。thị
T23n1435_p0104a03║ tỉ khâu đột cát la trung sinh nghi 。vi đột cát la vi ba la di 。vi
T23n1435_p0104a04║ đột cát la vi tăng già bà thi sa 。vi đột cát la vi ba dật đề 。
T23n1435_p0104a05║ vi đột cát la vi ba la đề đề xá ni 。thị tỉ khâu hậu thời đoán
T23n1435_p0104a06║ nghi 。ư đột cát la trung sinh ba la đề đề xá ni tưởng nhược ba la
T23n1435_p0104a07║ di tưởng 。cánh nhật phú tạng chí địa liễu thời 。giai đột cát la 。nhược thị tỉ
T23n1435_p0104a08║ khâu tăng dữ tác bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn nhược cuồng tâm
T23n1435_p0104a09║ loạn tâm bệnh hoại tâm bất phạm 。nhược tăng giải tấn nhược khổ thống chỉ 。phú
T23n1435_p0104a10║ tạng tha tội chí địa liễu thời đột cát la 。nhật xuất thời nãi chí hậu dạ
T23n1435_p0104a11║ hậu phân phú tạng tha tội chí địa liễu thời 。đột cát la (kiến tha tội hướng nhất nhân thuyết tiện chỉ nhược nghi
T23n1435_p0104a12║ bất tu thuyết ngũ thập cánh )。
T23n1435_p0104a13║ thập tụng luật quyển đệ thập tứ TT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*