Thập Tụng Luật – Quyển 15

Tzed Version
T23n1435_p0104a14║
T23n1435_p0104a15║
T23n1435_p0104a16║ thập tụng luật quyển đệ thập ngũ (đệ tam tụng chi nhị )
T23n1435_p0104a17║
T23n1435_p0104a18║     hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0104a19║ cửu thập ba dật đề chi thất
T23n1435_p0104a20║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời bạt nan đà thích tử tác thị niệm 。thị đạt
T23n1435_p0104a21║ ma đệ tử huỷ nhục ngã huynh 。ưng đương báo chi 。nhĩ thời hoán ngôn 。cộng đáo
T23n1435_p0104a22║ mỗ tụ lạc khứ vấn hà dĩ cố 。đáp ngôn đãn lai 。đạt ma niệm ngôn 。thị
T23n1435_p0104a23║ ngã hòa thượng vân hà bất tùy ngữ 。tùng kì hoàn xuất 。nhĩ thời kì
T23n1435_p0104a24║ hoàn môn gian hữu chư tỉ khâu kinh hành 。chư tỉ khâu ngữ đạt ma ngôn 。nhữ
T23n1435_p0104a25║ kim nhật tất đương đắc đa mĩ ẩm thực 。hà dĩ cố 。tùy trục đa tri thức
T23n1435_p0104a26║ tỉ khâu cố 。đạt ma ngôn 。đa dĩ bất đa kim nhật đương tri 。thị bạt nan
T23n1435_p0104a27║ đà thích tử tùy sở nhập gia giai thỉnh dữ thực 。bạt nan đà ngôn 。tiểu trụ
T23n1435_p0104a28║ nhật tảo thời đáo đương thủ 。đạt ma tác thị niệm 。ngã hòa thượng kim nhật tất
T23n1435_p0104a29║ đương thụ hảo thỉnh xứ 。thị cố xứ xứ bất thụ thực 。đệ nhị đệ tam gia
T23n1435_p0104b01║ diệc thỉnh dữ thực 。bạt nan đà ngôn 。tiểu trụ nhật tảo thời đáo đương thủ 。nhĩ
T23n1435_p0104b02║ thời bạt nan đà xuất bạch y xá 。khán nhật dĩ trung 。thiết nhập tụ lạc khí
T23n1435_p0104b03║ thực giả bất cập thời 。nhược hoàn kì hoàn diệc phục bất cập thời 。tức ngữ đạt
T23n1435_p0104b04║ ma ngôn 。nhữ hoàn khứ 。ngã dữ nhữ cộng toạ cộng ngữ bất lạc 。ngã độc toạ
T23n1435_p0104b05║ độc ngữ lạc 。đạt ma phục tự khán nhật dĩ trung 。thiết nhập tụ lạc khí thực
T23n1435_p0104b06║ bất cập thời 。nhược hoàn kì hoàn phục bất cập thời 。đạt ma hựu niệm 。kim đương
T23n1435_p0104b07║ hà khứ 。tức hoàn kì hoàn 。chư tỉ khâu vấn ngôn 。nhữ kim nhật đắc đa mĩ
T23n1435_p0104b08║ hảo thực da 。đáp ngôn 。mạc cộng ngã ngữ kim nhật đoán thực 。vấn hà dĩ
T23n1435_p0104b09║ cố 。tức dĩ thị sự hướng chư tỉ khâu quảng thuyết 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu
T23n1435_p0104b10║ dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên ha
T23n1435_p0104b11║ trái 。vân hà danh tỉ khâu 。cố đoán tỉ khâu thực 。chủng chủng nhân duyên ha
T23n1435_p0104b12║ dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn
T23n1435_p0104b13║ bạt nan đà 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật
T23n1435_p0104b14║ dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái bạt nan đà thích tử 。vân hà danh tỉ khâu 。
T23n1435_p0104b15║ cố đoán tỉ khâu thực 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập
T23n1435_p0104b16║ lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ
T23n1435_p0104b17║ khâu ngữ dư tỉ khâu 。lai cộng đáo chư gia 。đáo chư gia dĩ thị tỉ
T23n1435_p0104b18║ khâu bất giáo dữ thực 。tiện tác thị ngôn 。nhữ khứ 。dữ nhữ cộng toạ cộng
T23n1435_p0104b19║ ngữ bất lạc 。ngã độc toạ độc ngữ lạc 。dục não bỉ cố dĩ thị nhân
T23n1435_p0104b20║ duyên vô dị ba dật đề 。gia giả bạch y gia 。khu xuất giả 。tự
T23n1435_p0104b21║ khu nhược giáo nhân khu 。ba dật đề giả chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá
T23n1435_p0104b22║ năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ngữ dư tỉ khâu ngôn 。nhữ
T23n1435_p0104b23║ lai 。cộng đáo tha gia 。nhược vị nhập thành môn linh hoàn giả đột cát la 。nhược
T23n1435_p0104b24║ nhập thành môn linh hoàn giả 。diệc đột cát la 。nhược vị nhập bạch y gia ngoại
T23n1435_p0104b25║ môn linh hoàn giả đột cát la 。nhược nhập ngoại môn linh hoàn giả diệc đột
T23n1435_p0104b26║ cát la 。nhập trung môn diệc như thị 。nhược vị nhập nội môn linh hoàn giả đột
T23n1435_p0104b27║ cát la 。nhược nhập nội môn vị chí văn xứ linh hoàn giả đột cát la 。nhược
T23n1435_p0104b28║ chí văn xứ linh hoàn giả ba dật đề (ngũ thập nhất cánh )。
T23n1435_p0104b29║ phật tại kiêu tát la quốc 。dữ đại tỉ khâu chúng du hành 。thời hữu ngũ bá
T23n1435_p0104c01║ cổ khách chúng tùy trục phật hành 。tác thị niệm 。ngã đẳng tùy phật hành 。đương đắc
T23n1435_p0104c02║ phong lạc an ẩn 。phật du hành đáo nhất lâm trung dục tú 。thời cổ khách các
T23n1435_p0104c03║ tùy hướng hoả 。thập tân thảo cộng nhiên hoả hướng 。chư tỉ khâu diệc tùy sở
T23n1435_p0104c04║ tri thức 。cộng thập thảo mộc dụng nhiên hoả hướng 。hữu nhất dị ma ha lô tỉ
T23n1435_p0104c05║ khâu 。duệ không trung mộc trì trước hoả trung 。mộc trung hữu độc xà đắc nhiệt tiện
T23n1435_p0104c06║ xuất tỉ khâu kiến chi kinh bố đại hoán 。cổ khách kinh quái vị hữu tặc lai 。
T23n1435_p0104c07║ cộng tướng vị ngôn 。các tự tróc sóc đao thuẫn cung tiến tụ tập tài vật 。chư
T23n1435_p0104c08║ cổ khách tức khởi tróc chư khí trượng tụ tập tài vật 。cộng tướng vấn ngôn 。tặc
T23n1435_p0104c09║ tại hà xứ 。tỉ khâu ngôn 。vô tặc đãn hữu độc xà 。chư cổ khách ngôn 。
T23n1435_p0104c10║ nhược tri thị xà hà cố đại hoán 。dĩ đại hoán cố 。chư cổ khách chúng hoặc
T23n1435_p0104c11║ hữu tướng sát 。ngã đẳng kỉ tướng thương hại 。phật văn thị sự cập chư cổ khách
T23n1435_p0104c12║ ha trái tỉ khâu 。quá thị dạ dĩ phật dĩ thị nhân duyên tập tỉ khâu tăng 。
T23n1435_p0104c13║ dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái ma ha lô tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。
T23n1435_p0104c14║ lộ địa nhiên hoả 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập
T23n1435_p0104c15║ lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ
T23n1435_p0104c16║ khâu vô bệnh lộ địa nhiên hoả hướng 。nhược nhiên thảo mộc ngưu thỉ mộc bì phẩn
T23n1435_p0104c17║ tảo 。nhược tự nhiên nhược sứ nhân nhiên 。ba dật đề 。bệnh giả 。lãnh thịnh nhiệt
T23n1435_p0104c18║ thịnh phong thịnh nhược hướng hoả đắc sai 。thị danh bệnh trừ 。thị nhân duyên 。danh bất
T23n1435_p0104c19║ bệnh 。lộ địa giả 。vô bích phú chướng 。vô tịch phú 。vô y phú 。như thị
T23n1435_p0104c20║ đẳng vô phú xứ 。danh lộ địa 。tự trước giả tự thủ trước 。sứ trước giả giáo
T23n1435_p0104c21║ tha trước 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại
T23n1435_p0104c22║ đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu dĩ thảo trước thảo hoả trung ba dật đề 。
T23n1435_p0104c23║ nhược dĩ tân ngưu thỉ mộc bì phẩn tảo 。trước thảo hoả trung ba dật đề 。nhược
T23n1435_p0104c24║ tỉ khâu dĩ mộc trước mộc hoả trung ba dật đề 。nhược dĩ ngưu thỉ mộc bì
T23n1435_p0104c25║ phẩn tảo thảo trước mộc hoả trung ba dật đề 。nhược tỉ khâu dĩ ngưu thỉ trước
T23n1435_p0104c26║ ngưu thỉ hoả trung ba dật đề 。nhược dĩ mộc bì phẩn tảo thảo mộc 。trước ngưu
T23n1435_p0104c27║ thỉ hoả trung ba dật đề 。nhược tỉ khâu dĩ mộc bì trước mộc bì hoả
T23n1435_p0104c28║ trung ba dật đề 。nhược dĩ phẩn tảo thảo mộc ngưu thỉ 。trước mộc bì hoả trung
T23n1435_p0104c29║ ba dật đề 。nhược tỉ khâu dĩ phẩn tảo trước phẩn tảo hoả trung ba dật đề 。
T23n1435_p0105a01║ nhược dĩ thảo mộc ngưu thỉ mộc bì 。trước phẩn tảo hoả trung ba dật đề 。giáo
T23n1435_p0105a02║ trước diệc như thị 。nãi chí lộ địa dĩ hoả tiều trước hoả trung đột cát
T23n1435_p0105a03║ la 。bất phạm giả 。nhược bệnh nhược chử phạn nhược chử canh 。chử dục chử nhục chử
T23n1435_p0105a04║ thang chử nhiễm 。huân bát trị trượng trị câu bất phạm (ngũ thập nhị cánh )。
T23n1435_p0105a05║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu dục yết ma tấn bạt nan đà 。
T23n1435_p0105a06║ thời lục quần tỉ khâu tại chúng trung già bất đắc thành yết ma 。dị thời lục
T23n1435_p0105a07║ quần tỉ khâu dư xứ hành khứ 。chư tỉ khâu ngôn 。ngã đẳng kim đương dữ bạt
T23n1435_p0105a08║ nan đà tác tấn yết ma 。hữu tỉ khâu ngôn 。lục quần tỉ khâu đương lai canh
T23n1435_p0105a09║ già 。chư tỉ khâu ngôn 。lục quần tỉ khâu kim viễn khứ chí dư tụ lạc 。đa
T23n1435_p0105a10║ sự vị hoàn 。hữu tỉ khâu tá trợ lục quần tỉ khâu 。thời trụ bất khứ 。chư
T23n1435_p0105a11║ lục quần tỉ khâu giải đãi lại noạ 。thuyết giới tự tứ tăng yết ma thời bất
T23n1435_p0105a12║ lai 。đãn dữ dục thanh tịnh 。chư tỉ khâu niệm 。mạc linh tá trợ lục quần
T23n1435_p0105a13║ tỉ khâu lai chúng trung tác già 。đãn thủ dục lai 。tức đả kiền chuy tập
T23n1435_p0105a14║ tỉ khâu tăng khiển nhân đáo bỉ tỉ khâu sở sách dục lai 。bỉ vấn ngôn 。dục
T23n1435_p0105a15║ tác hà sự 。đáp ngôn hữu tăng sự 。bỉ tỉ khâu tức dữ dục nhĩ thời tăng
T23n1435_p0105a16║ nhất tâm hòa hợp 。dữ bạt nan đà tác tấn yết ma 。hậu nhật đại xướng ngôn 。
T23n1435_p0105a17║ tăng dĩ dữ bạt nan đà tác tấn yết ma 。bỉ tỉ khâu ngôn 。thị yết ma
T23n1435_p0105a18║ bất ưng như thị tác 。bất khả ngã ý cố 。chư tỉ khâu ngôn 。nhữ dĩ dữ
T23n1435_p0105a19║ dục 。bỉ tỉ khâu ngôn 。ngã bất tri tăng dữ bạt nan đà thích tử tác tấn
T23n1435_p0105a20║ yết ma cố 。nhược tri giả bất dữ dục 。tự ngôn 。ngã bất thị hữu quá bất
T23n1435_p0105a21║ ưng dữ dục 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị
T23n1435_p0105a22║ sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。như pháp
T23n1435_p0105a23║ tăng sự trung dữ dục 。hậu hối chủng chủng nhân duyên ha dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。
T23n1435_p0105a24║ phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn thị tỉ khâu 。nhữ thật
T23n1435_p0105a25║ tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha
T23n1435_p0105a26║ trái 。vân hà danh tỉ khâu 。dữ dục dĩ hậu hối 。chủng chủng nhân duyên ha
T23n1435_p0105a27║ dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim
T23n1435_p0105a28║ thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu như pháp tăng sự dữ dục cánh hậu
T23n1435_p0105a29║ hối ngôn 。ngã bất ưng dữ ba dật đề 。tăng sự giả 。sở hữu tăng sự 。
T23n1435_p0105b01║ nhược bạch yết ma 。bạch nhị yết ma 。bạch tứ yết ma 。nhược bố tát tự
T23n1435_p0105b02║ tứ 。nhược yết ma thập tứ nhân 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược
T23n1435_p0105b03║ bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu như pháp
T23n1435_p0105b04║ tăng sự dữ dục cánh 。hậu hối ngôn 。ngã bất ưng dữ ba dật đề nhược tỉ
T23n1435_p0105b05║ khâu tăng như pháp sự 。nhược bạch yết ma 。bạch nhị yết ma 。bạch tứ yết
T23n1435_p0105b06║ ma 。bố tát tự tứ 。thập tứ nhân yết ma 。dữ dục cánh hậu hối ngôn 。
T23n1435_p0105b07║ ngã bất ưng dữ dục 。ba dật đề 。tùy tâm hối ngôn 。nhất nhất ba dật đề
T23n1435_p0105b08║ (ngũ thập tam cánh )。
T23n1435_p0105b09║ phật tại a la tì quốc 。nhĩ thời chư hiền giả 。tùy trai nhật chí tự
T23n1435_p0105b10║ trung thụ trai pháp 。thông dạ nhiên đăng gia phu nhi toạ 。vi thính pháp cố 。
T23n1435_p0105b11║ thời chư thượng tòa tỉ khâu sơ dạ đại toạ 。chí trung dạ thời các các nhập
T23n1435_p0105b12║ phòng 。chư niên thiểu tỉ khâu cập chư sa di 。tại thuyết pháp đường trung tú bất
T23n1435_p0105b13║ nhất tâm ngoạ han miên 寱ngữ đại hoán điệu tí chư hiền giả ngôn khán
T23n1435_p0105b14║ thị tôn chúng bất nhất tâm miên ngoạ 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc
T23n1435_p0105b15║ hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị
T23n1435_p0105b16║ sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn a la tì tỉ khâu 。nhữ thật tác
T23n1435_p0105b17║ thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha
T23n1435_p0105b18║ trái 。vân hà danh tỉ khâu 。cộng vị thụ cụ giới nhân tú 。phật nhĩ thời đãn
T23n1435_p0105b19║ ha trái vị kế thử giới 。phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời sa di la hầu
T23n1435_p0105b20║ la 。chư tỉ khâu khu xuất phòng bất cộng tú 。la hầu la tức khứ đáo biên
T23n1435_p0105b21║ tiểu phòng trung trụ 。thời hữu khách tỉ khâu lai 。tác thị niệm 。đại phòng trung tất
T23n1435_p0105b22║ thượng tòa mãn 。ngã đương hướng biên tiểu phòng trung 。tác thị niệm dĩ tức hướng biên
T23n1435_p0105b23║ tiểu phòng trung 。đáo dĩ khánh khái đả môn vấn ngôn 。thử trung hữu thùy 。đáp
T23n1435_p0105b24║ ngôn 。ngã thị la hầu la 。tỉ khâu ngôn xuất khứ 。tức tiện xuất khứ 。đáo
T23n1435_p0105b25║ đệ nhị phòng trung 。phục canh khu khứ 。đáo đệ tam phòng trung 。phục canh khu
T23n1435_p0105b26║ khứ 。la hầu la tác thị niệm 。ngã sở chí phòng xá giai khu xuất giả 。kim
T23n1435_p0105b27║ đương vãng chí phật xí ốc trung 。tức vãng xí ốc trung chấm xí bản ngoạ 。bản
T23n1435_p0105b28║ hạ hữu xà 。tiên xuất bất tại 。hậu dạ đại phong vũ đoạ 。xà đắc khổ não
T23n1435_p0105b29║ tức hoàn hướng quật 。thời phật ức la hầu la ngoạ 。nhược ngã bất giác giả 。chính
T23n1435_p0105c01║ nhĩ đương vi xà sở hại 。phật tức nhập tam muội 。tự phòng nội một ư xí
T23n1435_p0105c02║ biên trụ 。tức dĩ thần lực tác long thanh 。la hầu la tiện giác 。phật tri nhi
T23n1435_p0105c03║ cố vấn 。nhữ thị thùy da 。đáp ngôn 。ngã la hầu la 。hà cố tại
T23n1435_p0105c04║ thử 。đáp ngôn ngoạ 。vấn hà cố thử trung ngoạ 。đáp ngôn 。dư vô tú xứ 。
T23n1435_p0105c05║ phật ngôn 。nhữ xuất 。tức tiện xuất lai 。phật dĩ hữu thủ ma la hầu la
T23n1435_p0105c06║ đầu 。thuyết thị kệ ngôn 。
T23n1435_p0105c07║  nhữ bất vi bần cùng   diệc bất thất phú quý
T23n1435_p0105c08║  đãn vi cầu đạo cố   xuất gia ưng nhẫn khổ
T23n1435_p0105c09║ thuyết thị kệ dĩ 。phật tức tróc tí tương chí tự phòng 。thời phật độc toạ sàng
T23n1435_p0105c10║ thượng đại tòa 。phật cánh dạ nhập thiền 。dụng thánh mặc nhiên đáo địa liễu dĩ 。dĩ
T23n1435_p0105c11║ thị nhân duyên tập tỉ khâu tăng 。ngữ chư tỉ khâu 。thị sa di khả lân mẫn 。
T23n1435_p0105c12║ vô phụ mẫu nhược bất từ mẫn 。hà duyên đắc hoạt 。nhược trực ác thú đắc
T23n1435_p0105c13║ đại khổ não 。thị thân lí tất sân ngôn 。chư sa môn thích tử đãn năng súc
T23n1435_p0105c14║ sa di 。nhi bất năng thủ hộ 。phật chủng chủng nhân duyên ha dĩ 。ngữ chư tỉ
T23n1435_p0105c15║ khâu 。tùng kim vi nhị sự lợi cố 。thính vị thụ đại giới nhân nhị dạ cộng
T23n1435_p0105c16║ tú 。nhất giả vi lân mẫn sa di cố 。nhị giả vi hữu bạch y lai
T23n1435_p0105c17║ chí tự trung ưng dữ phòng tú cố 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế
T23n1435_p0105c18║ giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu dữ vị thụ đại giới
T23n1435_p0105c19║ nhân cộng xá tú 。quá nhị dạ ba dật đề 。vị thụ đại giới nhân giả 。trừ
T23n1435_p0105c20║ tỉ khâu tỉ khâu ni 。dư nhất thiết nhân thị 。xá hữu tứ chủng 。nhất giả
T23n1435_p0105c21║ nhất thiết phú nhất thiết chướng 。nhị giả nhất thiết chướng bất phú 。tam giả nhất thiết
T23n1435_p0105c22║ phú bán chướng 。tứ giả nhất thiết phú thiểu chướng 。ba dật đề giả chử thiêu phú
T23n1435_p0105c23║ chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu dữ
T23n1435_p0105c24║ vị thụ đại giới nhân 。tứ chủng xá trung tú 。quá nhị dạ ba dật đề 。
T23n1435_p0105c25║ khởi dĩ hoàn ngoạ 。tùy khởi hoàn ngoạ 。nhất nhất ba dật đề 。nhược thông dạ toạ
T23n1435_p0105c26║ bất phạm 。thời hữu tỉ khâu bệnh 。sứ sa di cung cấp khán bệnh 。thị tỉ
T23n1435_p0105c27║ khâu chí đệ tam dạ khu sa di khứ 。thị bệnh tỉ khâu vô nhân khán cố
T23n1435_p0105c28║ thùy tử 。chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu
T23n1435_p0105c29║ tăng 。ngữ chư tỉ khâu 。ưng hoán sa di tại bệnh tỉ khâu sở lập mạc linh
T23n1435_p0106a01║ ngoạ 。hữu bệnh tỉ khâu sa di tiểu cửu lập đảo địa tiện ngoạ 。phật ngôn 。
T23n1435_p0106a02║ bệnh tỉ khâu bất phạm 。thị trung hữu bất bệnh tỉ khâu bất ưng ngoạ (ngũ thập tứ cánh )。
T23n1435_p0106a03║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời a lợi trá tỉ khâu 。sinh ác tà kiến ngôn 。
T23n1435_p0106a04║ ngã như thị tri phật pháp nghĩa 。tác chướng đạo pháp bất năng chướng đạo 。chư tỉ
T23n1435_p0106a05║ khâu văn thị sự 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。ngữ
T23n1435_p0106a06║ chư tỉ khâu 。nhữ đương ước sắc a lợi trá tỉ khâu ngôn 。nhữ mạc tác thị
T23n1435_p0106a07║ ngữ 。ngã tri phật pháp nghĩa 。tác chướng đạo pháp bất năng chướng đạo 。mạc báng
T23n1435_p0106a08║ phật 。báng phật giả bất thiện 。phật bất tác thị ngữ 。phật chủng chủng nhân duyên 。
T23n1435_p0106a09║ thuyết chướng đạo pháp năng chướng đạo 。nhữ xả thị ác tà kiến 。đương tam giáo linh
T23n1435_p0106a10║ xả thị sự 。chư tỉ khâu ngôn 。như thị thế tôn 。tức vãng ước sắc a
T23n1435_p0106a11║ lợi trá tỉ khâu ngôn 。nhữ mạc tác thị ngữ 。ngã tri phật pháp nghĩa 。tác chướng
T23n1435_p0106a12║ đạo pháp bất năng chướng đạo 。nhữ mạc báng phật 。báng phật giả bất thiện 。phật bất
T23n1435_p0106a13║ tác thị ngữ 。phật chủng chủng nhân duyên thuyết chướng đạo pháp năng chướng đạo 。nhữ xả
T23n1435_p0106a14║ thị ác tà kiến 。tác thị giáo linh xả thử sự 。đệ nhị đệ tam diệc như
T23n1435_p0106a15║ thị giáo 。chư tỉ khâu tái tam giáo dĩ 。bất năng linh xả 。tức tiện khởi
T23n1435_p0106a16║ khứ 。vãng nghệ phật sở đầu diện lễ túc nhất diện toạ 。bạch phật ngôn 。thế
T23n1435_p0106a17║ tôn 。ngã đẳng giáo a lợi trá tỉ khâu 。linh xả thị ác tà kiến 。bất năng
T23n1435_p0106a18║ linh xả 。ngã đẳng tiện tức khởi lai 。phật ngôn 。nhữ đẳng ưng tác yết ma tấn 。
T23n1435_p0106a19║ a lợi trá tỉ khâu bất xả ác tà kiến cố 。nhược hữu dư tỉ khâu 。bất
T23n1435_p0106a20║ xả ác tà kiến giả diệc như thị trị 。tác bất xả ác tà kiến tấn yết
T23n1435_p0106a21║ ma pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tăng trung 。nhất tỉ khâu tăng trung xướng ngôn 。
T23n1435_p0106a22║ đại đức tăng thính 。thị a lợi trá tỉ khâu sinh như thị ác tà kiến ngôn 。
T23n1435_p0106a23║ ngã tri phật pháp nghĩa 。tác chướng đạo pháp bất năng chướng đạo 。tăng dĩ ước sắc
T23n1435_p0106a24║ linh xả ác tà kiến 。nhi bất khẳng xả 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。dữ
T23n1435_p0106a25║ a lợi trá tỉ khâu bất xả ác tà kiến yết ma 。tùy nhữ kỉ hứa thời
T23n1435_p0106a26║ bất xả ác tà kiến 。tăng tùy nhĩ sở thời dữ tác tấn yết ma 。thị danh
T23n1435_p0106a27║ bạch 。như thị bạch tứ yết ma 。tăng dữ a lợi trá tỉ khâu bất xả ác
T23n1435_p0106a28║ tà kiến tấn yết ma cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố thị sự như thị trì 。ngữ
T23n1435_p0106a29║ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới
T23n1435_p0106b01║ ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu tác thị ngôn 。ngã như thị tri phật pháp nghĩa 。
T23n1435_p0106b02║ tác chướng đạo pháp bất năng chướng đạo 。chư tỉ khâu ưng như thị giáo bỉ tỉ
T23n1435_p0106b03║ khâu 。nhữ mạc tác thị ngôn 。ngã như thị tri phật pháp nghĩa 。tác chướng đạo
T23n1435_p0106b04║ pháp bất năng chướng đạo 。nhữ mạc báng phật báng phật giả bất thiện 。phật bất tác
T23n1435_p0106b05║ thị ngữ 。phật chủng chủng nhân duyên thuyết chướng đạo pháp năng chướng đạo 。nhữ đương xả
T23n1435_p0106b06║ thị ác tà kiến 。chư tỉ khâu như thị giáo thời 。kiên trì bất xả 。chư tỉ
T23n1435_p0106b07║ khâu đương tái tam giáo linh xả thử sự 。tái tam giáo thời xả giả thiện bất
T23n1435_p0106b08║ xả giả ba dật đề 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối
T23n1435_p0106b09║ quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。thị tỉ khâu sơ ưng nhuyễn ngữ
T23n1435_p0106b10║ ước sắc 。nhược nhuyễn ngữ ước sắc xả giả 。linh tác đột cát la hối quá 。nhược
T23n1435_p0106b11║ bất xả giả 。ưng tác bạch tứ yết ma ước sắc 。ước sắc pháp giả 。nhất
T23n1435_p0106b12║ tâm hòa hợp tăng trung 。nhất tỉ khâu xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。thị a
T23n1435_p0106b13║ lợi trá tỉ khâu sinh ác tà kiến 。tác như thị ngôn 。ngã tri phật pháp nghĩa 。
T23n1435_p0106b14║ tác chướng đạo pháp bất năng chướng đạo 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng ước
T23n1435_p0106b15║ sắc a lợi trá tỉ khâu 。linh xả ác tà kiến 。thị danh bạch 。như thị bạch
T23n1435_p0106b16║ tứ yết ma 。tăng ước sắc a lợi trá tỉ khâu xả ác tà kiến cánh 。tăng
T23n1435_p0106b17║ nhẫn mặc nhiên cố thị sự như thị trì 。thị trung phật thuyết thị tỉ khâu ưng
T23n1435_p0106b18║ đệ nhị đệ tam ước sắc linh xả thị sự giả 。thị danh ước sắc 。thị danh
T23n1435_p0106b19║ vi giáo 。thị danh ước sắc giáo 。nhược nhuyễn ngữ ước sắc bất xả giả vị phạm 。
T23n1435_p0106b20║ nhược sơ thuyết thuyết vị cánh thuyết cánh 。đệ nhị thuyết thuyết vị cánh thuyết cánh 。đệ
T23n1435_p0106b21║ tam thuyết thuyết vị cánh 。phi pháp biệt chúng 。phi pháp hòa hợp chúng 。tự pháp
T23n1435_p0106b22║ biệt chúng 。tự pháp hòa hợp chúng 。như pháp biệt chúng 。dị pháp dị luật dị
T23n1435_p0106b23║ phật giáo 。ước sắc bất xả giả vị phạm 。nhược như pháp như luật như tì
T23n1435_p0106b24║ ni như phật giáo 。tam ước sắc cánh bất xả giả 。ba dật đề (ngũ thập ngũ cánh )。
T23n1435_p0106b25║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。tri thị nhân tác như thị
T23n1435_p0106b26║ ngữ 。bất như pháp trừ tội 。bất xả ác tà kiến 。như pháp tấn xuất 。tiện
T23n1435_p0106b27║ dữ cộng sự cộng trụ cộng đồng thất tú 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri
T23n1435_p0106b28║ túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên ha trái lục
T23n1435_p0106b29║ quần tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。tri thị nhân tác như thị ngữ bất như
T23n1435_p0106c01║ pháp trừ tội bất xả ác tà kiến như pháp tấn xuất 。tiện dữ cộng sự cộng
T23n1435_p0106c02║ trụ cộng đồng thất tú 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ
T23n1435_p0106c03║ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố gian lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác
T23n1435_p0106c04║ thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái
T23n1435_p0106c05║ lục quần tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。tri thị nhân tác như thị ngữ bất
T23n1435_p0106c06║ như pháp hối bất xả ác tà kiến như pháp tấn xuất 。tiện dữ cộng sự cộng
T23n1435_p0106c07║ trụ cộng đồng thất tú 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu dĩ thập
T23n1435_p0106c08║ lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ
T23n1435_p0106c09║ khâu tri tỉ khâu tác như thị ngữ bất như pháp hối bất xả ác tà kiến như
T23n1435_p0106c10║ pháp tấn xuất 。tiện dữ cộng sự cộng trụ cộng đồng thất tú ba dật đề 。tri
T23n1435_p0106c11║ giả 。nhược tự tri nhược tùng tha văn nhược bỉ tự thuyết 。như thị ngữ giả 。như
T23n1435_p0106c12║ sở kiến thuyết 。bất như pháp hối giả 。vị chiết phục tâm vị phá kiêu mạn bất
T23n1435_p0106c13║ xả ác tà kiến giả 。thị ác tà kiến vị li tâm cố 。như pháp tấn
T23n1435_p0106c14║ xuất giả 。như phật pháp tăng trung tấn xuất 。cộng sự giả 。hữu nhị chủng sự 。
T23n1435_p0106c15║ pháp sự tài vật sự 。cộng trụ giả 。cộng thị nhân trụ 。tác bạch yết ma
T23n1435_p0106c16║ bạch nhị bạch tứ yết ma bố tát tự tứ 。nhược tác thập tứ nhân yết ma
T23n1435_p0106c17║ cộng xá tú giả 。xá hữu tứ chủng 。nhất giả nhất thiết phú nhất thiết chướng 。nhị
T23n1435_p0106c18║ giả nhất thiết chướng bất phú 。tam giả nhất thiết phú bán chướng 。tứ giả nhất thiết
T23n1435_p0106c19║ phú thiểu chướng 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng
T23n1435_p0106c20║ chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu cộng tấn nhân tác pháp sự 。nhược
T23n1435_p0106c21║ giáo kinh pháp 。nhược kệ thuyết 。kệ kệ ba dật đề 。nhược kinh thuyết 。chương chương
T23n1435_p0106c22║ ba dật đề 。nhược biệt cú thuyết cú cú ba dật đề 。nhược tùng tấn nhân vấn
T23n1435_p0106c23║ tụng thụ học diệc như thị 。cộng tài sự giả 。nhược tỉ khâu dữ tấn nhân bát
T23n1435_p0106c24║ ba dật đề 。dữ y hộ câu thời dược dạ phân dược thất nhật dược tận hình
T23n1435_p0106c25║ dược 。giai ba dật đề 。nhược tùng tấn nhân thủ y bát ba dật đề 。nãi chí
T23n1435_p0106c26║ thủ tận hình dược 。giai ba dật đề 。nhược tứ chủng xá trung cộng tú ngoạ giả
T23n1435_p0106c27║ ba dật đề 。khởi dĩ hoàn ngoạ tùy khởi hoàn ngoạ 。nhất nhất ba dật đề 。nhược
T23n1435_p0106c28║ thông dạ toạ bất ngoạ 。đột cát la (ngũ thập lục cánh )。
T23n1435_p0106c29║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời hữu sa di danh ma già 。sinh như thị ác
T23n1435_p0107a01║ tà kiến 。ngã tri phật pháp nghĩa 。tác dâm dục bất năng chướng đạo 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0107a02║ văn thị sự 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。nhữ đẳng
T23n1435_p0107a03║ đương ước sắc ma già sa di 。nhữ mạc tác thị ngữ 。ngã tri phật pháp nghĩa 。
T23n1435_p0107a04║ tác dâm dục bất năng chướng đạo 。nhữ mạc báng phật 。báng phật giả bất thiện 。phật
T23n1435_p0107a05║ bất tác thị ngữ 。phật chủng chủng nhân duyên thuyết dâm dục năng chướng đạo 。nhữ đương
T23n1435_p0107a06║ xả thị ác tà kiến 。chư tỉ khâu ngôn 。như thị thế tôn 。tức vãng ha sa
T23n1435_p0107a07║ di ngôn 。nhữ mạc tác thị ngữ 。ngã tri phật pháp nghĩa 。tác dâm dục bất năng
T23n1435_p0107a08║ chướng đạo 。mạc báng phật 。báng phật giả bất thiện 。phật bất tác thị ngữ 。phật
T23n1435_p0107a09║ chủng chủng nhân duyên thuyết dâm dục năng chướng đạo 。nhữ xả thị ác tà kiến 。chư
T23n1435_p0107a10║ tỉ khâu tái tam giáo dĩ 。bất năng linh xả 。tức tùng toạ khởi lai nghệ phật
T23n1435_p0107a11║ sở 。đầu diện lễ túc bạch phật ngôn 。thế tôn 。ngã đẳng ước sắc ma già
T23n1435_p0107a12║ sa di 。linh xả ác tà kiến 。bất năng linh xả 。tùng toạ khởi lai 。phật
T23n1435_p0107a13║ ngôn 。nhữ đẳng ưng dữ ma già sa di diệt tấn yết ma 。bất xả ác tà
T23n1435_p0107a14║ kiến cố 。nhược canh hữu như thị sa di 。diệc ưng như thị trị 。diệt tấn
T23n1435_p0107a15║ yết ma pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tăng trung 。nhất tỉ khâu xướng ngôn 。đại
T23n1435_p0107a16║ đức tăng thính 。thị ma già sa di sinh ác tà kiến 。tăng dĩ ước sắc
T23n1435_p0107a17║ linh xả ác tà kiến 。nhi bất khẳng xả 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。dữ
T23n1435_p0107a18║ ma già sa di diệt tấn yết ma 。thị danh viết 。như thị bạch tứ yết
T23n1435_p0107a19║ ma 。tăng dữ ma già sa di diệt tấn yết ma cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên
T23n1435_p0107a20║ cố 。thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0107a21║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。tri thị sa di diệt
T23n1435_p0107a22║ tấn dĩ 。tiện súc kinh tuất cộng sự cộng tú thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục
T23n1435_p0107a23║ tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên ha
T23n1435_p0107a24║ trái 。vân hà danh tỉ khâu 。tri thị diệt tấn sa di 。tiện súc kinh tuất
T23n1435_p0107a25║ cộng sự cộng tú 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị
T23n1435_p0107a26║ sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác thị
T23n1435_p0107a27║ sự bất 。đáp ngôn thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái lục
T23n1435_p0107a28║ quần tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。tri diệt tấn sa di 。tiện súc kinh tuất
T23n1435_p0107a29║ cộng sự cộng tú 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi
T23n1435_p0107b01║ cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược sa
T23n1435_p0107b02║ di tác thị ngữ 。ngã tri phật pháp nghĩa 。hành dâm dục bất năng chướng đạo 。chư
T23n1435_p0107b03║ tỉ khâu ưng như thị giáo sa di ngôn 。nhữ mạc tác thị ngữ 。ngã tri phật
T23n1435_p0107b04║ pháp nghĩa 。hành dâm dục bất năng chướng đạo 。mạc báng phật 。báng phật giả bất
T23n1435_p0107b05║ thiện 。phật bất tác thị ngữ 。nhữ đương tri 。phật chủng chủng nhân duyên ha trái 。dâm
T23n1435_p0107b06║ dục năng chướng ngại đạo 。nhữ đương xả thị ác tà kiến 。nhược thị sa di chư
T23n1435_p0107b07║ tỉ khâu như thị ha thời 。kiên trì bất xả giả 。chư tỉ khâu ưng tái tam
T23n1435_p0107b08║ giáo linh xả thị sự 。tái tam giáo thời nhược xả giả thiện 。bất xả giả chư
T23n1435_p0107b09║ tỉ khâu ưng như thị ngữ sa di 。nhữ tùng kim bất ưng ngôn phật thị ngã
T23n1435_p0107b10║ sư 。diệc bất ưng tùy chư tỉ khâu hậu hành 。chư dư sa di đắc cộng tỉ
T23n1435_p0107b11║ khâu đồng phòng nhị tú 。nhữ kim bất đắc 。si nhân diệt khứ 。bất ưng trụ thử 。
T23n1435_p0107b12║ nhược tỉ khâu tri thị diệt tấn sa di 。tiện súc kinh tuất cộng sự cộng tú
T23n1435_p0107b13║ ba dật đề 。tri giả 。tự tri nhược tùng tha văn nhược sa di tự thuyết diệt
T23n1435_p0107b14║ tấn giả như phật pháp 。nhất tâm hòa hợp tăng 。tác diệt tấn yết ma 。súc giả 。
T23n1435_p0107b15║ trì tác đệ tử tự tác hòa thượng nhược a xà lê 。kinh tuất giả 。nhược dữ
T23n1435_p0107b16║ y bát hộ câu thời dược dạ phân dược thất nhật dược chung thân dược 。cộng sự
T23n1435_p0107b17║ giả 。hữu nhị chủng sự 。pháp sự tài sự 。cộng tú giả 。tứ chủng xá nội
T23n1435_p0107b18║ cộng tú 。xá giả 。nhược nhất thiết phú nhất thiết chướng 。nhất thiết chướng bất phú 。
T23n1435_p0107b19║ nhất thiết phú bán chướng 。nhất thiết phú thiểu chướng 。ba dật đề giả 。chử thiêu
T23n1435_p0107b20║ phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0107b21║ giáo diệt tấn sa di pháp 。nhược kệ thuyết 。kệ kệ ba dật đề 。nhược kinh
T23n1435_p0107b22║ thuyết 。chương chương ba dật đề 。nhược biệt cú thuyết 。cú cú ba dật đề 。nhược
T23n1435_p0107b23║ tùng diệt tấn sa di thụ kinh độc tụng diệc như thị 。nhược dữ diệt tấn
T23n1435_p0107b24║ sa di bát ba dật đề 。nhược dữ y hộ câu thời dược dạ phân dược thất
T23n1435_p0107b25║ nhật dược tận hình dược 。giai ba dật đề 。nhược tùng diệt tấn sa di thủ y
T23n1435_p0107b26║ bát hộ câu thời dược dạ phân thất nhật tận hình dược 。nhất nhất giai ba dật
T23n1435_p0107b27║ đề 。tứ chủng xá trung cộng tú ba dật đề 。khởi dĩ hoàn ngoạ tùy khởi hoàn
T23n1435_p0107b28║ ngoạ 。nhất nhất ba dật đề 。thông dạ toạ bất ngoạ 。diệc ba dật đề (ngũ thập thất cánh )。
T23n1435_p0107b29║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời thế tôn 。vi khí thực cố 。tảo khởi trước y
T23n1435_p0107c01║ trì bát 。a nan tùng hậu nhập vương xá thành 。thời thiên đại vũ thuỷ đột phục
T23n1435_p0107c02║ tạng xuất đa hữu bảo vật 。nhĩ thời thế tôn khí thực 。thực dĩ hoàn kì xà
T23n1435_p0107c03║ quật sơn 。phật kiến thị tạng đa hữu bảo vật 。phật tại tiền hành 。a nan tùy
T23n1435_p0107c04║ hậu nhất tầm từ hành 。a nan tự niệm 。ngã nhược cận phật 。khẩu khí cước thanh
T23n1435_p0107c05║ hoặc não phật cố 。phật kiến thị tạng ngữ a nan ngôn 。độc xà a nan 。tác
T23n1435_p0107c06║ thị ngữ dĩ tức tiện trực quá 。bất vãng vật sở 。a nan kiến dĩ bạch ngôn 。
T23n1435_p0107c07║ ác độc xà thế tôn 。tác thị ngữ dĩ tức tiện trực quá 。bất vãng vật sở 。
T23n1435_p0107c08║ thị sơn hạ hữu nhất bần nhân ngải mạch 。văn thị nhị chủng ngữ 。tác thị niệm 。
T23n1435_p0107c09║ ngã vị tằng kiến sa môn thích tử độc xà ác độc xà 。kim đương vãng khán 。
T23n1435_p0107c10║ tức vãng kiến tạng vi thuỷ đột xuất 。kiến dĩ hoan hỉ ngôn 。sa môn thích tử
T23n1435_p0107c11║ độc xà giai thị hảo vật 。tức dĩ xa dư y nang 。cập nhật thủ trước gia
T23n1435_p0107c12║ nội 。dĩ thị bảo vật hiện phú quý tướng 。vị tác đại xá kim tứ ngân
T23n1435_p0107c13║ tứ khách tác tứ đồng tứ châu tứ tượng quần mã quần ngưu dương quần xa thừa
T23n1435_p0107c14║ liễn dư nhân dân nô tì 。thị nhân tiên hữu bất tướng khả giả 。tác đại
T23n1435_p0107c15║ xá thời phương kì sinh nghiệp 。thị nhân đố tật 。tiện bạch vương ngôn 。thị trung tiên
T23n1435_p0107c16║ hữu bần cùng tiện nhân 。tốt kiến phú tướng 。khởi đại đường xá kim tứ ngân
T23n1435_p0107c17║ tứ khách tác tứ đồng tứ châu tứ tượng quần mã quần ngưu dương quần nhân dân nô
T23n1435_p0107c18║ tì 。thị nhân tất đương đắc đại bảo tạng 。bất dục ngữ vương 。vương tức hoán
T23n1435_p0107c19║ vấn 。nhữ đắc bảo tạng da 。đáp ngôn bất đắc 。vương niệm 。thử nhân bất bí
T23n1435_p0107c20║ khảo trị 。vân hà thuyết thật 。tức sắc hữu ti 。tận đoạt tài vật phọc trước
T23n1435_p0107c21║ tiêu đầu 。nhược đắc bảo tạng bất ngữ vương giả 。giai như thị trị 。tác thị giáo
T23n1435_p0107c22║ dĩ 。tức đoạt tài vật phọc trước tiêu đầu 。thùy đắc bảo tạng bất ngữ vương giả 。
T23n1435_p0107c23║ giai như thị trị 。thị nhân tác thị ngôn 。độc xà a nan 。ác độc xà thế
T23n1435_p0107c24║ tôn 。chư nhân ngữ viết 。nhữ mạc tác thị ngữ 。độc xà a nan 。ác độc
T23n1435_p0107c25║ xà thế tôn 。nhữ ưng tác thị ngôn 。thùy đắc bảo tạng 。bất ngữ vương giả
T23n1435_p0107c26║ giai hữu thử phân 。thị nhân nhất tâm niệm phật tác thị ngôn 。độc xà a nan 。
T23n1435_p0107c27║ ác độc xà thế tôn 。thời nhân bạch vương thị nhân tiêu đầu tác như thị ngữ 。
T23n1435_p0107c28║ độc xà a nan 。ác độc xà thế tôn 。vương tức hoán vấn 。phọc nhữ tiêu
T23n1435_p0107c29║ đầu thật tác thị ngữ độc xà a nan ác độc xà thế tôn bất 。thị nhân
T23n1435_p0108a01║ đáp ngôn 。đại vương 。thí ngã vô úy giả ngã đương thuyết thật 。đáp ngôn 。dữ
T23n1435_p0108a02║ nhữ vô úy 。tức ngôn 。hữu thị bảo tạng 。ngã tiên bần tiện 。sơn hạ ngải
T23n1435_p0108a03║ mạch 。hữu nhị tỉ khâu cộng lai thượng sơn 。nhất tại tiền hành 。nhất tại hậu hành 。
T23n1435_p0108a04║ tiền hành tỉ khâu kiến thị tạng thời 。tác thị ngôn 。độc xà a nan 。ngữ dĩ
T23n1435_p0108a05║ trực khứ bất đáo vật sở 。diệc bất thủ vật 。hậu hành tỉ khâu diệc kiến 。phục
T23n1435_p0108a06║ tác thị ngôn 。ác độc xà thế tôn 。ngữ dĩ trực khứ bất đáo vật sở 。diệc
T23n1435_p0108a07║ bất thủ vật 。ngã văn thị nhị ngữ 。tức tác thị niệm 。ngã vị tằng kiến sa
T23n1435_p0108a08║ môn thích tử độc xà ác độc xà 。tầm tiện vãng khán 。kiến thị bảo tạng vi
T23n1435_p0108a09║ thuỷ sở đột 。kiến dĩ hoan hỉ 。tức dĩ xa dư y nang thủ trước gia
T23n1435_p0108a10║ trung 。hiện phú quý tướng 。khởi đại đường xá kim tứ ngân tứ khách tác tứ đồng
T23n1435_p0108a11║ tứ châu tứ tượng mã quần ngưu dương quần xa thừa liễn dư nhân dân nô
T23n1435_p0108a12║ tì 。kim ngã đoạ tội tiện ức thị ngữ 。thử ác độc xà kim ư ngã thân
T23n1435_p0108a13║ năng tác hà đẳng 。tất đạm ngã mệnh 。vi thị bảo cố 。vương tận đoạt ngã
T23n1435_p0108a14║ sở hữu tài vật 。thùy đương đoạt mệnh 。vương tác thị niệm 。tất đương thị phật dữ
T23n1435_p0108a15║ a nan 。vương ngôn nhữ khứ 。ư mệnh vô úy thưởng nhữ kim tiền ngũ bá 。ư
T23n1435_p0108a16║ thị cấp trung 。thuyết ư phật ngữ cập a nan sở ngôn cố 。tùng tử đắc thoát 。
T23n1435_p0108a17║ thời thị chúng trung đại thần đại quan đại thanh xướng ngôn thậm hi hữu sự 。ức
T23n1435_p0108a18║ phật ngữ cố tiện đắc thoát tử 。chư tỉ khâu văn thị sự 。hướng phật quảng thuyết 。
T23n1435_p0108a19║ phật ngôn 。thủ trùng vật đắc như thị tội 。cập quá thị tội 。giai do thủ bảo
T23n1435_p0108a20║ vật cố 。phật đãn ha trái nhi vị kế giới 。
T23n1435_p0108a21║ phật tại duy da li nhĩ thời chư đồng tử đẳng 。xuất thành nghệ viên lâm trung
T23n1435_p0108a22║ học xạ 。xạ môn phiến khổng ngưỡng xạ không trung quát quát tướng trụ 。nhĩ
T23n1435_p0108a23║ thời bạt nan đà thích tử 。tảo khởi trước y trì bát dục nhập thành khí thực 。
T23n1435_p0108a24║ chư đồng tử dao kiến cộng tướng vị ngôn 。thử bạt nan đà thích tử hí tác
T23n1435_p0108a25║ ác tội 。nhược kiến tội văn tội nghi tội vô tàm quý vô áp túc 。ngã đẳng
T23n1435_p0108a26║ kim đương thí khán 。tức dĩ bảo vật giá trực nhất thiên 。phóng trước đạo trung xả
T23n1435_p0108a27║ viễn dao khán 。thời bạt nan đà thích tử đáo thị bảo vật sở 。tứ cố vô
T23n1435_p0108a28║ nhân thủ trước dịch hạ 。chư đồng tử kiến tức vãng vi nhiễu tróc ngôn 。nhữ tỉ
T23n1435_p0108a29║ khâu pháp 。tha vật bất dữ tiện thâu thủ da 。đáp ngôn bất thâu 。hà cố thủ
T23n1435_p0108b01║ da 。đáp ngôn 。ngã vị phẩn tảo vật cố thủ 。chư đồng tử ngôn 。vân hà
T23n1435_p0108b02║ bảo vật tác phẩn tảo thủ 。chư đồng tử niệm 。thử ác nhân đương tương nghệ chúng
T23n1435_p0108b03║ quan 。tác thị niệm dĩ 。tương nghệ chúng quan 。chúng quan vấn ngôn 。nhữ thật thâu
T23n1435_p0108b04║ bất 。đáp ngôn bất thâu 。tác phẩn tảo tưởng thủ 。chúng quan hựu ngôn 。vô hữu
T23n1435_p0108b05║ bảo vật đắc tác phẩn tảo thủ giả 。chúng quan thị phật đệ tử 。tín lạc phật
T23n1435_p0108b06║ cố tác thị ngữ 。tỉ khâu vân hà tác thâu 。chư đồng tử bối tất đương hư
T23n1435_p0108b07║ vọng 。tức ngôn nhữ khứ 。hậu mạc phục nhĩ chư lộ địa bất dữ bảo mạc
T23n1435_p0108b08║ thủ 。thời bạt nan đà tác thị ác sự dĩ 。hoàn hướng chư tỉ khâu quảng thuyết
T23n1435_p0108b09║ thị sự 。chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu
T23n1435_p0108b10║ tăng 。ngữ chư tỉ khâu 。như thị tội ác cập quá thị tội 。giai do thủ kim
T23n1435_p0108b11║ ngân bảo vật cố 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi
T23n1435_p0108b12║ cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết nhược tỉ khâu
T23n1435_p0108b13║ nhược bảo nhược tự bảo 。tự thủ giáo thủ ba dật đề 。bảo giả 。tiền kim
T23n1435_p0108b14║ ngân xa cừ mã não lưu li chân châu 。tự bảo giả 。đồng thiết bạch lạp duyên
T23n1435_p0108b15║ tích nguỵ châu tự thủ giả tự thủ thủ 。giáo thủ giả giáo tha thủ 。ba
T23n1435_p0108b16║ dật đề giả chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung
T23n1435_p0108b17║ phạm giả 。nhược tỉ khâu tróc cử tha tiền kim ngân ba dật đề 。tróc cử tha
T23n1435_p0108b18║ xa cừ mã não lưu li chân châu ba dật đề 。nhược tỉ khâu hữu tự bảo
T23n1435_p0108b19║ vật 。tác nam tử trang nghiêm cụ nữ nhân trang nghiêm cụ khí trượng đấu cụ 。tróc
T23n1435_p0108b20║ cử thị vật ba dật đề 。tróc cử nguỵ châu đột cát la 。
T23n1435_p0108b21║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời xá vệ thành tiết nhật đáo 。chư bạch y biện
T23n1435_p0108b22║ chủng chủng ẩm thực xuất viên lâm trung 。thời tì xá khư lộc tử mẫu trước ngũ
T23n1435_p0108b23║ bá kim tiền trực trang nghiêm thân cụ 。xuất thành du hí 。hoàn dục nhập thành 。thị
T23n1435_p0108b24║ lộc tử mẫu tín lạc phật cập chúng tăng 。tác thị niệm 。ngã kim xuất thành
T23n1435_p0108b25║ bất ưng bất kiến phật nhi hoàn nhập thành 。hựu ngã bất ưng trước như thị trang
T23n1435_p0108b26║ nghiêm cụ vãng nghệ phật sở 。tức thoát nghiêm cụ khoã trước y trung 。dữ nhất tiểu
T23n1435_p0108b27║ tì 。dữ dĩ nghệ phật sở 。đầu diện lễ túc nhất diện toạ 。phật dĩ chủng chủng
T23n1435_p0108b28║ thuyết pháp kì giáo lợi hỉ 。kì giáo lợi hỉ dĩ mặc nhiên 。lộc tử mẫu
T23n1435_p0108b29║ văn phật thuyết pháp dĩ 。tùng toạ khởi đầu diện lễ túc hữu nhiễu nhi khứ 。phật
T23n1435_p0108c01║ thiện thuyết pháp 。tiểu tì văn phật pháp vị cố 。tức vô trang nghiêm cụ khứ 。phật
T23n1435_p0108c02║ kiến thị y khoã ngữ a nan 。nhữ khán thị trung 。hữu hà vật thủ cử 。a
T23n1435_p0108c03║ nan ngữ tịnh nhân khai khán hoàn linh khoã cử 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu
T23n1435_p0108c04║ tăng chủng chủng nhân duyên tán giới tán trì giới 。tán giới tán trì giới dĩ ngữ
T23n1435_p0108c05║ chư tỉ khâu 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu nhược bảo nhược
T23n1435_p0108c06║ tự bảo 。tự tróc cử giáo nhân tróc cử ba dật đề 。trừ nhân duyên nhân duyên
T23n1435_p0108c07║ giả 。nhược bảo nhược tự bảo tại tăng phòng nội nhược trụ xứ nội 。dĩ như thị
T23n1435_p0108c08║ tâm thủ 。hữu chủ lai giả đương hoàn 。thị sự ưng nhĩ 。tăng phòng nội giả 。
T23n1435_p0108c09║ vật tại tăng phòng bích nội li nội tiệm nội chướng nội 。trụ xứ nội giả tùy
T23n1435_p0108c10║ bạch y sở thỉnh trụ xứ 。thị trung vân hà bất phạm 。nhược vật tại tăng phòng
T23n1435_p0108c11║ nội 。nhược đắc tịnh nhân 。giáo thủ khán cử 。nhược bất đắc tịnh nhân 。ưng tự
T23n1435_p0108c12║ thủ khán cử 。nhược hữu lai sách giả 。ưng vấn 。nhữ vật hữu hà tướng 。nhược
T23n1435_p0108c13║ thuyết tướng 。thị giả ưng hoàn 。nhược bất thị giả 。ưng đáp 。vô như thị vật 。
T23n1435_p0108c14║ nhược chủ vị lai 。thị tỉ khâu hữu nhân duyên dục hành giả 。thị trung hữu cựu
T23n1435_p0108c15║ trụ thiện hảo tỉ khâu 。ưng ngữ ngôn 。ngã đắc tha sở vô vật 。nhữ thủ khán
T23n1435_p0108c16║ cử 。hữu lai sách giả 。vấn tướng 。thị giả ưng hoàn 。nhược bất thị giả 。ưng
T23n1435_p0108c17║ đáp 。vô như thị vật 。nhược quá ngũ lục tuế 。vô chủ lai sách ưng thí
T23n1435_p0108c18║ tứ phương tăng vật trung dụng 。nhược hậu hữu chủ lai sách giả 。ưng thủ tứ phương
T23n1435_p0108c19║ tăng vật thường 。thị vật tại trụ xứ giả 。nhược đắc tịnh nhân 。giáo thủ khán
T23n1435_p0108c20║ cử 。nhược bất đắc tịnh nhân 。tự thủ khán cử 。nhược hữu lai sách giả 。ưng
T23n1435_p0108c21║ vấn tướng 。thị giả ưng hoàn 。bất thị giả 。ưng đáp vô như thị vật 。nhược
T23n1435_p0108c22║ thị tỉ khâu hữu nhân duyên dục khứ 。thị trung nhược hữu xá chủ thiện hảo nam
T23n1435_p0108c23║ nữ ưng ngữ ngôn 。ngã thử trung đắc tha thị vật 。nhữ thủ khán cử 。nhược
T23n1435_p0108c24║ hữu sách giả 。vấn tướng 。thị giả ưng hoàn 。bất thị giả ưng đáp 。vô như
T23n1435_p0108c25║ thị vật 。nhược quá ngũ lục tuế vô lai thủ giả 。thị trụ xứ nhược thiểu toạ
T23n1435_p0108c26║ sàng đại sàng sàng bản ưng dụng tác 。nhược hậu hữu lai sách giả 。ưng thủ thị
T23n1435_p0108c27║ sàng tòa dụng hoàn 。thị sự ưng nhĩ (ngũ thập bát cánh )。
T23n1435_p0108c28║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời vương xá thành nhân 。dĩ long bạc nhân duyên
T23n1435_p0108c29║ cố 。tác nhất nguyệt hội 。tối hậu nhật thiết hội 。kĩ nhi tác kĩ 。ưng đa
T23n1435_p0109a01║ dữ giá trực 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu cộng tướng vị ngôn 。vãng khán khứ
T23n1435_p0109a02║ lai 。giai ngôn tùy ý 。tức tiện câu vãng tại nhất diện lập 。khiển nhân ngữ kĩ
T23n1435_p0109a03║ nhân ngôn 。thị trung hữu sở đắc vật 。dữ ngã đẳng phân 。nhược bất dữ giả
T23n1435_p0109a04║ ngã hoại nhữ hội 。tiện tức vãng ngữ 。nhữ sở đắc vật dữ ngã đẳng phân 。
T23n1435_p0109a05║ nhược bất dữ giả đương hoại nhữ hội 。vấn thùy tác thị ngữ 。đáp ngôn sa
T23n1435_p0109a06║ môn 。vấn hà sa môn 。đáp ngôn 。thích tử sa môn 。kĩ nhân cộng tướng vị
T23n1435_p0109a07║ ngôn 。ngã đẳng kim khiên quan giả tâm kĩ lạc dĩ điều 。nhược hữu đại lạc sư
T23n1435_p0109a08║ thượng bất năng hoại 。hà huống thích tử sa môn 。bất dữ nhữ phân 。sứ tức
T23n1435_p0109a09║ hoàn báo 。bất khẳng dữ nhữ phân 。văn bất dữ dĩ 。tức trương dị y tác
T23n1435_p0109a10║ mạn 。dị y tác chướng 。dị y tác phu 。thị trung trước bạch y phục kế
T23n1435_p0109a11║ gia phu toạ 。biện tài trang nghiêm tán phật tán pháp tán tăng thánh giới 。thị trung
T23n1435_p0109a12║ hữu nhân 。tùng đại chúng trung khởi 。thí vãng khán chi 。như thị đệ nhị đệ
T23n1435_p0109a13║ tam 。hội xứ giai không 。lai tựu tỉ khâu văn pháp đắc vị bất phục hoàn khứ 。
T23n1435_p0109a14║ thị trung tức không 。nhĩ thời kĩ nhân ưng đại đắc giá 。tức bất phục đắc 。
T23n1435_p0109a15║ cộng tướng vấn ngôn 。bỉ trung thị thùy 。đáp ngôn 。sa môn thích tử 。tức ha
T23n1435_p0109a16║ trái ngôn 。thị thất sa môn pháp 。thiêu sa môn pháp 。tận đoạt ngã đẳng sở
T23n1435_p0109a17║ đắc tài vật 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn
T23n1435_p0109a18║ thị sự tâm bất hỉ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。
T23n1435_p0109a19║ tri nhi cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật
T23n1435_p0109a20║ tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái lục quần tỉ khâu 。vân hà
T23n1435_p0109a21║ danh tỉ khâu 。bất tác tịnh nhiễm y trước 。phật đãn ha trái nhi vị kế giới 。
T23n1435_p0109a22║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu 。tùng kiêu tát la quốc du hành
T23n1435_p0109a23║ hướng xá vệ quốc 。dữ cổ khách chúng câu dục độ hiểm đạo 。thời hữu tặc lai
T23n1435_p0109a24║ kiếp cổ khách vật 。loã hình phóng khứ 。chư tỉ khâu diệc thất y phục 。phục hữu
T23n1435_p0109a25║ dư xuất gia nhân 。diệc tại thử trung câu thất y phục 。thời tặc thu y
T23n1435_p0109a26║ tụ tại nhất xứ 。thị tặc ái phật pháp cố 。ngữ chư tỉ khâu 。nhữ đẳng các
T23n1435_p0109a27║ các hoàn tự thủ y 。dư xuất gia nhân diệc hữu nhiễm y 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0109a28║ nghi hoặc 。vị thị tha y 。cánh bất cảm thủ 。thứ đệ đáo xá vệ quốc 。
T23n1435_p0109a29║ vãng nghệ phật sở đầu diện tác lễ nhất diện toạ 。chư phật thường pháp 。hữu khách
T23n1435_p0109b01║ tỉ khâu lai 。như thị ngữ lao vấn 。khả nhẫn bất túc bất 。khí thực
T23n1435_p0109b02║ bất nan 。đạo lộ bất bì da 。phật dĩ thị ngữ lao vấn chư tỉ khâu 。khả
T23n1435_p0109b03║ nhẫn bất túc bất 。khí thực bất nan 。đạo lộ bất bì da 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0109b04║ ngôn 。nhẫn túc khí thực bất nan đạo lộ bất bì 。dĩ thị sự hướng phật quảng
T23n1435_p0109b05║ thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。chủng chủng nhân duyên tán giới tán trì
T23n1435_p0109b06║ giới 。tán giới tán trì giới dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ
T23n1435_p0109b07║ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu đắc tân
T23n1435_p0109b08║ y giả 。ưng tam chủng sắc trung 。tùy nhất nhất chủng 。hoại thị y sắc 。nhược
T23n1435_p0109b09║ thanh nhược nê nhược tây 。nhược tỉ khâu bất dĩ tam chủng hoại y sắc trước tân
T23n1435_p0109b10║ y giả ba dật đề 。tân y giả 。nhược tỉ khâu đắc tha cố y 。sơ đắc
T23n1435_p0109b11║ cố 。diệc danh tân y 。tam chủng hoại sắc giả 。nhược thanh nhược nê nhược tây 。
T23n1435_p0109b12║ nhược tỉ khâu đắc thanh y giả 。ưng nhị chủng tịnh 。nhược nê nhược tây 。nhược đắc
T23n1435_p0109b13║ nê y giả 。diệc nhị chủng tịnh 。nhược thanh nhược tây 。nhược đắc tây y giả 。
T23n1435_p0109b14║ diệc nhị chủng tịnh 。nhược thanh nhược nê 。nhược đắc hoàng y giả 。ưng tam chủng
T23n1435_p0109b15║ tịnh 。thanh nê tây 。đắc xích y giả 。ưng tam chủng tịnh 。thanh nê tây 。đắc
T23n1435_p0109b16║ bạch y giả 。diệc tam chủng tịnh 。thanh nê tây 。ba dật đề giả 。chử thiêu
T23n1435_p0109b17║ phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ
T23n1435_p0109b18║ khâu trước bất tác tịnh y ba dật đề 。nhược tác phu cụ ba dật đề 。nhược
T23n1435_p0109b19║ tác chấm ba dật đề 。nãi chí thiểu thời thí trước đột cát la 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0109b20║ đắc tác tịnh cánh y 。dĩ bất tịnh đoạn vật bổ 。khước thứ phúng nhất điểm tác
T23n1435_p0109b21║ tịnh 。nhược trực phúng các các tác tịnh 。nhược tỉ khâu đắc tịnh nhiễm y 。khước thứ
T23n1435_p0109b22║ phúng tức thị tịnh 。bất tịnh vật bổ trích bất tịnh vật 。hoàn dữ tăng tịnh
T23n1435_p0109b23║ nhiễm giả 。như pháp hoại sắc nhiễm dã 。bất tịnh đoạn vật giả 。phi như pháp
T23n1435_p0109b24║ sắc 。nhất xích nhị xích cố 。ngôn bất tịnh đoạn 。dĩ thử y hoại cố 。dĩ
T23n1435_p0109b25║ đoạn bổ chi 。giai ưng khước thứ 。nhược trực phúng giả 。y chủ mệnh chung 。ưng
T23n1435_p0109b26║ trích thử trực phúng dữ tăng 。nãi dĩ thử y dữ khán bệnh nhân 。nhất điểm
T23n1435_p0109b27║ tam điểm dĩ tịnh 。thử bất tịnh sắc cố 。tịnh nhi khước thứ 。thị phật sở
T23n1435_p0109b28║ hứa như pháp súc dụng 。trực phúng sở dĩ bất đắc giả 。dĩ thị thế nhân y
T23n1435_p0109b29║ pháp cố 。dĩ khước thứ dị tục (ngũ thập cửu cánh )。
T23n1435_p0109c01║ thập tụng luật quyển đệ thập ngũ TTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*