Thập Tụng Luật – Quyển 16

Tzed Version
T23n1435_p0109c02║
T23n1435_p0109c03║
T23n1435_p0109c04║ thập tụng luật quyển đệ thập lục (đệ tam tụng chi tam )
T23n1435_p0109c05║
T23n1435_p0109c06║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0109c07║ cửu thập ba dật đề chi bát
T23n1435_p0109c08║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời bình sa vương 。hữu tam chủng trì thuỷ 。đệ
T23n1435_p0109c09║ nhất trì trung vương cập phu nhân tẩy 。đệ nhị trì trung vương tử đại thần tẩy 。
T23n1435_p0109c10║ đệ tam trì trung dư nhân dân tẩy 。thị vương đắc đạo thâm tâm tín phật 。vấn
T23n1435_p0109c11║ chư đại thần 。thượng nhân tẩy bất 。đáp ngôn diệc tẩy 。vương ngôn 。thượng nhân ưng
T23n1435_p0109c12║ ngã trì trung tẩy 。nhĩ thời chư tỉ khâu 。thường sơ dạ trung dạ hậu dạ
T23n1435_p0109c13║ số số tẩy 。nhất thời bình sa vương dục tẩy 。ngữ thủ trì nhân 。trừ nhân
T23n1435_p0109c14║ linh tịnh 。ngã dục vãng tẩy 。tức thời trừ khước dư nhân 。đãn tỉ khâu tại 。
T23n1435_p0109c15║ tri trì nhân tác thị niệm 。vương kính tỉ khâu 。nhược khiển trừ giả vương hoặc
T23n1435_p0109c16║ đương sân 。tiện bạch vương ngôn 。dĩ trừ chư nhân đãn tỉ khâu tại 。vương ngôn
T23n1435_p0109c17║ đại thiện 。linh thượng nhân tiên tẩy 。sơ dạ trung dạ hậu dạ tỉ khâu tẩy cánh
T23n1435_p0109c18║ tiện khứ 。tri trì nhân bạch vương ngôn 。tỉ khâu dĩ khứ 。vương tức vãng tẩy 。
T23n1435_p0109c19║ vương pháp tẩy trì 。vương tẩy cánh thời tiện tức địa liễu 。vương dục cánh tác thị
T23n1435_p0109c20║ niệm 。ngã bất ưng xuất thành bất kiến phật 。trực hoàn nhập thành tức nghệ phật sở 。
T23n1435_p0109c21║ đầu diện lễ túc khước toạ nhất diện 。phật tri nhi cố vấn 。đại vương 。
T23n1435_p0109c22║ thần triêu hà lai 。thời vương dĩ thị sự hướng phật quảng thuyết 。phật nhĩ thời vi
T23n1435_p0109c23║ vương thuyết chủng chủng pháp kì giáo lợi hỉ 。kì giáo lợi hỉ dĩ mặc nhiên 。vương
T23n1435_p0109c24║ văn phật thuyết pháp dĩ 。tùng toạ khởi đầu diện lễ túc hữu nhiễu nhi khứ 。vương
T23n1435_p0109c25║ khứ bất cửu 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。chủng chủng nhân duyên ha trái
T23n1435_p0109c26║ chư tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。thường sơ dạ trung dạ hậu dạ số
T23n1435_p0109c27║ số tẩy 。linh quán đỉnh sa lợi đại vương tự trì trung bất đắc tẩy 。chủng chủng
T23n1435_p0109c28║ nhân duyên ha dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。
T23n1435_p0109c29║ tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu giảm bán nguyệt dục ba dật
T23n1435_p0110a01║ đề 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại
T23n1435_p0110a02║ đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu vị mãn bán nguyệt dục ba dật đề 。
T23n1435_p0110a03║ nhược mãn bán nguyệt dục nhược quá bất phạm 。
T23n1435_p0110a04║ nhĩ thời xuân tàn nhất nguyệt bán hạ sơ nhất nguyệt 。thị nhị nguyệt bán đại nhiệt
T23n1435_p0110a05║ thời 。chư tỉ khâu bất đắc dục cố 。thân thể cấu dương phiền môn thổ nghịch 。
T23n1435_p0110a06║ thị sự bạch phật 。nguyện thế tôn 。như thị đại nhiệt thời 。thính chư tỉ khâu
T23n1435_p0110a07║ tẩy dục 。phật ngôn thính dục 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0110a08║ giảm bán nguyệt dục ba dật đề 。trừ nhân duyên 。nhân duyên giả 。xuân tàn nhất
T23n1435_p0110a09║ nguyệt bán hạ sơ nhất nguyệt 。thị nhị nguyệt bán danh đại nhiệt thời 。thị trung phạm
T23n1435_p0110a10║ giả 。nhược tỉ khâu vị chí đại nhiệt thời dục ba dật đề 。nhược đại nhiệt thời
T23n1435_p0110a11║ dục bất phạm 。phật tại vương xá thành 。nhĩ thời chư tỉ khâu bệnh 。dĩ tô
T23n1435_p0110a12║ du đồ thân 。bất đắc dục cố 。hoạn dương phiền môn thổ nghịch 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0110a13║ bạch phật 。nguyện thính bệnh nhân duyên cố dục 。phật ngôn 。tùng kim nhật thính bệnh
T23n1435_p0110a14║ nhân duyên cố dục 。ích lợi bệnh nhân như thực vô dị 。tùng kim thị giới
T23n1435_p0110a15║ ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu giảm bán nguyệt dục ba dật đề 。trừ nhân duyên 。
T23n1435_p0110a16║ nhân duyên giả 。xuân tàn nhất nguyệt bán hạ sơ nhất nguyệt 。thị nhị nguyệt bán đại
T23n1435_p0110a17║ nhiệt thời 。trừ bệnh thời 。bệnh giả 。nhược lãnh phát phong phát nhiệt phát 。nhược tẩy
T23n1435_p0110a18║ dục đắc sai 。thị danh bệnh 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu vô bệnh giảm bán
T23n1435_p0110a19║ nguyệt dục ba dật đề 。nhược bệnh bất phạm 。phật tại vương xá thành 。nhĩ thời
T23n1435_p0110a20║ chư tỉ khâu trung tiền trước y trì bát nhập thành khí thực 。thời ác phong khởi 。
T23n1435_p0110a21║ xuy y li thể trần độ bộn thân 。bất đắc dục cố phiền môn thổ nghịch 。thị
T23n1435_p0110a22║ sự bạch phật nguyện thế tôn 。thính phong nhân duyên cố dục 。phật ngôn 。tùng kim
T23n1435_p0110a23║ thính phong nhân duyên cố dục 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ
T23n1435_p0110a24║ khâu giảm bán nguyệt dục trừ nhân duyên ba dật đề nhân duyên giả 。xuân tàn nhất
T23n1435_p0110a25║ nguyệt bán hạ sơ nhất nguyệt 。thị nhị nguyệt bán đại nhiệt thời 。trừ bệnh thời phong
T23n1435_p0110a26║ thời 。thị trung phạm giả 。nhược vô phong nhân duyên dục ba dật đề 。nhược hữu phong
T23n1435_p0110a27║ nhân duyên dục bất phạm 。
T23n1435_p0110a28║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời chư tỉ khâu trước tân nhiễm y nhập thành khí
T23n1435_p0110a29║ thực 。trực vũ y thấp nhiễm hàn trước thân sinh giới bào 。bất đắc dục cố
T23n1435_p0110b01║ dương môn thổ nghịch 。chư tỉ khâu bạch phật 。nguyện thế tôn 。thính vũ nhân duyên cố
T23n1435_p0110b02║ dục 。phật ngôn 。thính vũ nhân duyên cố dục 。tùng kim thị giới ưng như thị
T23n1435_p0110b03║ thuyết 。nhược tỉ khâu giảm bán nguyệt dục trừ nhân duyên ba dật đề 。nhân duyên giả 。
T23n1435_p0110b04║ xuân tàn nhất nguyệt bán hạ sơ nhất nguyệt 。thị nhị nguyệt bán đại nhiệt thời 。trừ
T23n1435_p0110b05║ bệnh thời phong thời vũ thời 。thị trung phạm giả 。nhược vô vũ nhân duyên dục ba
T23n1435_p0110b06║ dật đề 。hữu vũ nhân duyên dục bất phạm 。phật tại a la tì quốc 。nhĩ thời
T23n1435_p0110b07║ chư tỉ khâu tác tân phật đồ 。đam độ trì nê kích chuyên thảo đẳng 。thô nê
T23n1435_p0110b08║ tế nê hắc bạch nê trị 。bất đắc dục cố 。dương môn thổ nghịch bì cực
T23n1435_p0110b09║ bất trừ 。thị sự bạch phật 。nguyện thế tôn 。thính tác nhân duyên cố dục 。phật
T23n1435_p0110b10║ ngôn 。thính tác nhân duyên cố dục 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược
T23n1435_p0110b11║ tỉ khâu giảm bán nguyệt dục trừ nhân duyên ba dật đề 。nhân duyên giả 。xuân tàn
T23n1435_p0110b12║ nhất nguyệt bán hạ sơ nhất nguyệt 。thị nhị nguyệt bán đại nhiệt thời 。trừ bệnh thời
T23n1435_p0110b13║ phong thời vũ thời tác thời 。tác giả 。nãi chí tảo ngũ tảo trửu tăng phòng
T23n1435_p0110b14║ địa 。diệc danh vi tác 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu vô tác nhân duyên
T23n1435_p0110b15║ dục ba dật đề 。nhược tác nhân duyên giả bất phạm 。
T23n1435_p0110b16║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu tùng kiêu tát la du hành hướng
T23n1435_p0110b17║ xá vệ quốc 。thị độ địa đa độ trần 。hành thời trần sĩ bộn thân 。bất
T23n1435_p0110b18║ đắc dục cố 。thân thể dương môn thổ nghịch 。thị sự bạch phật 。nguyện thế tôn 。
T23n1435_p0110b19║ thính hành nhân duyên cố dục 。phật ngôn 。thính hành nhân duyên cố dục 。tùng
T23n1435_p0110b20║ kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu 。giảm bán nguyệt dục trừ nhân duyên
T23n1435_p0110b21║ ba dật đề 。nhân duyên giả 。xuân tàn nhất nguyệt bán hạ sơ nhất nguyệt thị nhị
T23n1435_p0110b22║ nguyệt bán đại nhiệt thời 。trừ bệnh thời phong thời vũ thời tác thời hành thời 。hành
T23n1435_p0110b23║ giả 。nãi chí bán do tuần nhược lai nhược khứ 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ
T23n1435_p0110b24║ khâu tạc nhật lai kim nhật dục ba dật đề 。minh nhật dục khứ kim nhật dục
T23n1435_p0110b25║ ba dật đề 。nhược chí bán do tuần lai khứ dục giả bất phạm 。nhược tỉ
T23n1435_p0110b26║ khâu vô thị lục nhân duyên 。diệt bán nguyệt dục ba dật đề nhược hữu nhân duyên 。
T23n1435_p0110b27║ bất ngữ dư tỉ khâu triếp dục giả 。đột cát la (lục thập cánh )。
T23n1435_p0110b28║ phật tại duy da li quốc nhĩ thời duy da li quốc chư vương tử 。xuất viên
T23n1435_p0110b29║ lâm trung học xạ 。môn phiến khổng ngưỡng xạ không trung 。quát quát tướng trụ 。nhĩ thời
T23n1435_p0110c01║ ca lưu đà di 。trung tiền trước y trì bát nhập thành khí thực 。dao kiến chư
T23n1435_p0110c02║ vương tử tác như thị xạ 。kiến dĩ tiện tiếu 。chư vương tử ngôn 。hà dĩ cố
T23n1435_p0110c03║ tiếu 。ngã đẳng xạ bất hảo da 。đáp ngôn bất hảo 。vấn ngôn nhữ năng bất 。
T23n1435_p0110c04║ đáp ngôn năng 。nhược năng tiện xạ 。ca lưu đà di ngôn 。ngã đẳng pháp bất
T23n1435_p0110c05║ ưng tróc cung tiến 。chư vương tử ngôn 。thử hữu mộc cung khả dụng 。tức
T23n1435_p0110c06║ dữ mộc cung 。trương thời hữu phi điểu không trung hồi toàn 。ca lưu đà di
T23n1435_p0110c07║ phóng tiến 。vi nhiễu bất linh đắc xuất 。chư vương tử ngôn 。hà cố bất trước 。
T23n1435_p0110c08║ đáp ngôn 。xạ trước hà túc vi nan 。chư vương tử ngôn 。bất nhĩ 。nhược năng
T23n1435_p0110c09║ trước giả 。tiện ưng linh trước 。mạc đãn hư ngữ 。tức kiêu mạn ngôn 。nhữ đẳng
T23n1435_p0110c10║ dục linh xạ trước hà xứ 。vương tử ngôn 。dục linh trước hữu nhãn 。tức trước
T23n1435_p0110c11║ hữu nhãn 。thị điểu tức tử 。nhĩ thời chư vương tử giai tàm quý đố sân
T23n1435_p0110c12║ hận ngôn 。sa môn thích tử năng cố đoạt súc sinh mệnh 。thị trung hữu tỉ
T23n1435_p0110c13║ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0110c14║ duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。cố đoạt súc sinh mệnh 。chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0110c15║ ha dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố
T23n1435_p0110c16║ vấn 。ca lưu đà di 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế
T23n1435_p0110c17║ tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。cố đoạt
T23n1435_p0110c18║ súc sinh mệnh 。chủng chủng ha dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ
T23n1435_p0110c19║ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu cố đoạt
T23n1435_p0110c20║ súc sinh mệnh ba dật đề 。đoạt mệnh giả 。nhược tự đoạt nhược giáo tha đoạt 。ba
T23n1435_p0110c21║ dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung
T23n1435_p0110c22║ phạm giả 。hữu tam chủng 。đoạt súc sinh mệnh đắc ba dật đề 。tự giáo khiển sứ 。
T23n1435_p0110c23║ tự giả 。nhược tỉ khâu tự tác tự đoạt súc sinh mệnh 。giáo giả 。ngữ tha ngôn 。
T23n1435_p0110c24║ thị súc sinh tróc phọc đả sát 。nhược tha thụ giáo sát giả 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0110c25║ đắc ba dật đề 。khiển sứ giả 。nhược tỉ khâu ngữ nhân ngôn 。nhữ thức mỗ
T23n1435_p0111a01║ súc sinh bất 。đáp ngôn thức 。nhữ vãng tróc phọc đả sát 。sứ vãng tróc phọc
T23n1435_p0111a02║ đả sát giả 。tỉ khâu đắc ba dật đề 。hựu tỉ khâu hữu tam chủng 。đoạt
T23n1435_p0111a03║ súc sinh mệnh đắc ba dật đề 。nhất giả dụng thụ sắc 。nhị giả dụng bất
T23n1435_p0111a04║ thụ sắc 。tam giả dụng thụ bất thụ sắc 。thụ sắc giả 。nhược tỉ khâu dĩ thủ
T23n1435_p0111a05║ đả súc sinh 。nhược túc nhược đầu nhược dư thân phân 。niệm dục linh tử 。tử giả
T23n1435_p0111a06║ ba dật đề 。nhược bất tức tử 。hậu nhân tử giả ba dật đề 。nhược bất
T23n1435_p0111a07║ tức tử hậu bất nhân tử đột cát la 。bất thụ sắc giả 。nhược tỉ khâu dĩ
T23n1435_p0111a08║ mộc ngoã thạch đao sóc cung tiến nhược mộc đoạn bạch lạp đoạn duyên tích đoạn dao trịch
T23n1435_p0111a09║ súc sinh 。niệm dục linh tử 。tử giả ba dật đề 。nhược bất tức tử 。
T23n1435_p0111a10║ hậu nhân thị tử diệc ba dật đề 。nhược bất tức tử hậu bất nhân tử đột
T23n1435_p0111a11║ cát la 。thụ bất thụ sắc giả 。nhược dĩ thủ tróc mộc ngoã thạch đao sóc cung
T23n1435_p0111a12║ tiến mộc đoạn bạch lạp đoạn duyên tích đoạn tựu đả 。niệm dục linh tử 。tử giả
T23n1435_p0111a13║ ba dật đề 。nhược bất tức tử 。hậu nhân thị tử ba dật đề 。nhược bất tức
T23n1435_p0111a14║ tử hậu bất nhân tử đột cát la 。nhược tỉ khâu bất dĩ thụ sắc bất thụ
T23n1435_p0111a15║ sắc thụ bất thụ sắc 。vi sát cố 。dĩ độc dược trước súc sinh nhãn trung nhĩ
T23n1435_p0111a16║ trung tị trung khẩu trung thân thượng sang trung 。trước ẩm thực trung ngoạ xứ hành
T23n1435_p0111a17║ xứ 。niệm dục linh tử 。tử giả ba dật đề 。nhược bất tức tử hậu nhân
T23n1435_p0111a18║ thị tử diệc ba dật đề 。nhược bất tức tử hậu bất nhân tử đột cát
T23n1435_p0111a19║ la 。nhược tỉ khâu bất dĩ thụ sắc bất thụ sắc thụ bất thụ sắc 。bất dĩ
T23n1435_p0111a20║ độc dược 。vi sát cố 。tác ưu đa sát đầu đa sát 。tác cương võng bát
T23n1435_p0111a21║ tì đà la sát 。tự tì đà la sát 。đoán mệnh sát đoạ thai sát án phúc
T23n1435_p0111a22║ sát 。suy trước thuỷ hoả trung sát 。suy trước khanh trung sát 。khiển linh đạo trung
T23n1435_p0111a23║ tử 。nãi chí mẫu thai trung sơ thụ nhị căn 。thân căn mệnh căn 。ư trung
T23n1435_p0111a24║ khởi phương tiện 。niệm dục linh tử 。tử giả ba dật đề 。nhược bất tức tử hậu
T23n1435_p0111a25║ nhân thị tử ba dật đề 。nhược bất tức tử hậu bất nhân tử 。đột cát
T23n1435_p0111a26║ la (lục thập nhất cánh )。
T23n1435_p0111a27║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu cộng thập thất quần tỉ khâu 。
T23n1435_p0111a28║ đấu tránh tướng mạ tâm bất hòa hợp 。thời lục quần tỉ khâu cộng thập thất quần
T23n1435_p0111a29║ tỉ khâu đấu tránh tướng mạ dĩ 。lục quần tỉ khâu 。dục linh thập thất quần tỉ
T23n1435_p0111b01║ khâu nghi hối cố 。tác thị ngôn 。nhữ đẳng bất mãn nhị thập tuế thụ cụ
T23n1435_p0111b02║ túc giới 。nhược nhân bất mãn nhị thập tuế thụ cụ túc giới giả 。bất danh
T23n1435_p0111b03║ đắc cụ túc giới 。nhược bất đắc cụ túc giới 。phi tỉ khâu phi sa môn phi
T23n1435_p0111b04║ thích tử 。thị nhân đắc thị ngữ dĩ 。sầu ưu nghi hối đề khấp 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0111b05║ vấn 。hà cố đề da 。đáp ngôn 。lục quần tỉ khâu linh ngã nghi hối vân 。
T23n1435_p0111b06║ ngã đẳng bất mãn nhị thập thụ cụ túc giới 。nhược bất mãn nhị thập thụ cụ
T23n1435_p0111b07║ túc giới giả 。bất danh đắc cụ giới 。nhược bất đắc cụ túc giới 。phi tỉ
T23n1435_p0111b08║ khâu phi sa môn phi thích tử 。ngã đẳng văn thị ngữ 。nghi hối cố đề 。thị
T23n1435_p0111b09║ trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự chủng chủng nhân
T23n1435_p0111b10║ duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。cố linh tha nghi hối 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0111b11║ duyên ha dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi
T23n1435_p0111b12║ cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế
T23n1435_p0111b13║ tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái lục quần tỉ khâu 。vân hà danh tỉ
T23n1435_p0111b14║ khâu 。cố linh tha tỉ khâu nghi hối 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ
T23n1435_p0111b15║ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị
T23n1435_p0111b16║ thuyết 。nhược tỉ khâu cố linh dư tỉ khâu nghi hối 。sứ tu du thời tâm bất
T23n1435_p0111b17║ an ẩn 。dĩ thị nhân duyên vô dị ba dật đề 。ba dật đề giả 。chử thiêu
T23n1435_p0111b18║ phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。hữu lục
T23n1435_p0111b19║ sự 。nhất giả sinh 。nhị giả thụ cụ giới 。tam giả phạm 。tứ giả vấn 。
T23n1435_p0111b20║ ngũ giả vật 。lục giả pháp 。sinh giả 。nhược tỉ khâu vấn dư tỉ khâu 。nhữ
T23n1435_p0111b21║ hà thời sinh 。đáp ngôn 。mỗ vương thời sinh 。mỗ đại thần thời sinh 。mỗ
T23n1435_p0111b22║ phong lạc thời 。mỗ cơ kiệm thời 。mỗ an ẩn thời 。mỗ tật bệnh thời sinh 。
T23n1435_p0111b23║ tức phục ngôn 。nhược nhân mỗ vương thời sinh 。mỗ đại thần thời 。nhược phong lạc
T23n1435_p0111b24║ cơ kiệm an ẩn dịch bệnh thời sinh giả 。thị nhân bất mãn nhị thập tuế 。nhược
T23n1435_p0111b25║ nhân bất mãn nhị thập 。bất đắc thụ cụ túc giới 。nhược bất đắc thụ cụ
T23n1435_p0111b26║ túc giới 。phi tỉ khâu phi sa môn phi thích tử 。nhược tha tỉ khâu khởi
T23n1435_p0111b27║ nghi hối nhược bất khởi 。giai ba dật đề 。hựu tỉ khâu vấn tha tỉ khâu
T23n1435_p0111b28║ ngôn 。nhữ dịch hạ hà thời sinh mao 。khẩu biên hà thời sinh tu 。ân hầu
T23n1435_p0111b29║ hà thời hiện 。nhược ngôn mỗ vương thời mỗ đại thần thời nhược phong lạc cơ kiệm
T23n1435_p0111c01║ an ẩn dịch bệnh thời sinh 。tức phục ngôn 。nhược nhân mỗ vương thời mỗ đại thần
T23n1435_p0111c02║ thời nhược phong lạc cơ kiệm an ẩn dịch bệnh thời 。sinh mao sinh tu ân hầu
T23n1435_p0111c03║ hiện giả 。thị nhân bất mãn nhị thập 。nhược nhân bất mãn nhị thập thụ cụ túc
T23n1435_p0111c04║ giới 。bất danh đắc cụ túc giới 。nhược bất đắc cụ túc giới 。phi tỉ khâu phi
T23n1435_p0111c05║ sa môn phi thích tử 。nhược khởi nghi hối nhược bất khởi 。giai ba dật đề 。thị
T23n1435_p0111c06║ danh sinh thụ cụ túc giới giả 。nhược tỉ khâu vấn tha tỉ khâu ngôn 。nhữ hà
T23n1435_p0111c07║ thời thụ cụ túc giới 。đáp ngôn 。mỗ vương thời mỗ đại thần thời nhược phong
T23n1435_p0111c08║ lạc cơ kiệm an ẩn dịch bệnh thời thụ cụ túc giới 。tức phục ngôn 。nhược
T23n1435_p0111c09║ nhân mỗ vương thời mỗ đại thần thời nhược phong lạc cơ kiệm an ẩn dịch bệnh thời
T23n1435_p0111c10║ thụ cụ túc giới giả 。thị nhân bất đắc cụ túc giới 。bất đắc cụ túc giới
T23n1435_p0111c11║ giả 。phi tỉ khâu phi sa môn phi thích tử 。nhược khởi nghi hối nhược bất khởi 。
T23n1435_p0111c12║ giai ba dật đề 。hựu tỉ khâu vấn tha tỉ khâu 。thùy thị nhữ cụ túc
T23n1435_p0111c13║ giới hòa thượng 。thùy tác a xà lê 。thùy tác giáo sư 。đáp ngôn 。mỗ tác
T23n1435_p0111c14║ hòa thượng 。mỗ tác a xà lê 。mỗ tác giáo sư 。tức phục ngôn 。nhược mỗ
T23n1435_p0111c15║ tác hòa thượng 。mỗ tác a xà lê 。mỗ tác giáo sư 。thị nhân bất danh
T23n1435_p0111c16║ đắc cụ túc giới 。nhược bất đắc cụ túc giới 。phi tỉ khâu phi sa môn phi
T23n1435_p0111c17║ thích tử 。nhược khởi nghi hối nhược bất khởi 。giai ba dật đề 。hựu tỉ khâu
T23n1435_p0111c18║ vấn tha tỉ khâu ngôn 。nhữ ư thập chúng trung thụ cụ túc giới 。ư ngũ chúng
T23n1435_p0111c19║ trung thụ cụ giới da 。đáp ngôn 。thập chúng trung 。tức phục ngôn 。nhược như thị
T23n1435_p0111c20║ thập chúng trung thụ cụ giới 。thị nhân bất đắc cụ túc giới 。nhược bất đắc
T23n1435_p0111c21║ cụ giới giả 。phi tỉ khâu phi sa môn phi thích tử 。nhược khởi nghi hối nhược
T23n1435_p0111c22║ bất khởi 。giai ba dật đề 。hựu tỉ khâu vấn tha tỉ khâu 。nhữ ư giới
T23n1435_p0111c23║ nội thụ cụ giới giới ngoại thụ 。đáp ngôn 。giới nội thụ 。tức phục ngôn 。nhược
T23n1435_p0111c24║ giới nội thụ 。thị nhân bất đắc cụ túc giới 。nhược bất đắc cụ túc giới
T23n1435_p0111c25║ giả 。phi tỉ khâu phi sa môn phi thích tử 。nhược khởi nghi hối nhược bất khởi 。
T23n1435_p0111c26║ giai ba dật đề 。thị danh thụ cụ túc giới 。phạm giả 。nhược tỉ khâu ngữ
T23n1435_p0111c27║ tha tỉ khâu ngôn 。nhữ phạm tăng già bà thi sa tội phạm ba dật đề ba
T23n1435_p0111c28║ la đề đề xá ni đột cát la 。nhược tỉ khâu phạm tăng già bà thi sa
T23n1435_p0111c29║ ba dật đề ba la đề đề xá ni đột cát la giả 。thị nhân phi tỉ
T23n1435_p0112a01║ khâu phi sa môn phi thích tử 。nhược khởi nghi hối nhược bất khởi 。giai ba dật
T23n1435_p0112a02║ đề 。thị danh phạm 。vấn giả 。nhược tỉ khâu vấn tha tỉ khâu 。nhữ nhập mỗ
T23n1435_p0112a03║ tụ lạc 。hành mỗ hạng 。chí mỗ gia 。toạ mỗ xứ 。cộng mỗ nữ nhân
T23n1435_p0112a04║ ngữ 。đáo mỗ tỉ khâu ni phòng 。cộng mỗ tỉ khâu ni ngữ da 。đáp
T23n1435_p0112a05║ ngôn 。ngã nhập mỗ tụ lạc 。hành mỗ hạng 。đáo mỗ gia 。toạ mỗ xứ 。cộng
T23n1435_p0112a06║ mỗ nữ nhân ngữ 。đáo mỗ tỉ khâu ni phòng 。cộng mỗ tỉ khâu ni ngữ 。
T23n1435_p0112a07║ tức phục ngôn 。nhược tỉ khâu nhập mỗ tụ lạc hành mỗ hạng đáo mỗ gia toạ
T23n1435_p0112a08║ mỗ xứ cộng mỗ nữ nhân ngữ đáo mỗ tỉ khâu ni phòng cộng mỗ tỉ khâu
T23n1435_p0112a09║ ni ngữ giả 。thị nhân phi tỉ khâu phi sa môn phi thích tử 。nhược khởi nghi
T23n1435_p0112a10║ hối nhược bất khởi 。giai ba dật đề 。thị danh vấn 。vật giả 。nhược tỉ khâu ngữ
T23n1435_p0112a11║ dư tỉ khâu 。nhữ thùy đồng tâm dụng bát 。thùy đồng tâm dụng y 。dụng hộ
T23n1435_p0112a12║ câu thời dược dạ phân dược thất nhật dược chung thân dược 。đáp ngôn 。dữ mỗ
T23n1435_p0112a13║ đồng tâm dụng bát y hộ câu thời dược dạ phân dược thất nhật dược chung thân
T23n1435_p0112a14║ dược 。tức phục ngôn 。nhược tỉ khâu dữ mỗ đồng tâm dụng y bát hộ câu thời
T23n1435_p0112a15║ dược dạ phân dược thất nhật dược chung thân dược giả 。thị nhân phi tỉ khâu phi
T23n1435_p0112a16║ sa môn phi thích tử 。nhược khởi nghi hối nhược bất khởi 。giai ba dật đề 。thị
T23n1435_p0112a17║ danh vật 。pháp giả 。nhược tỉ khâu ngữ tha tỉ khâu 。mạc đa súc y 。mạc số
T23n1435_p0112a18║ số thực 。mạc biệt chúng thực 。mạc tha bất thỉnh nhập kì xá 。mạc phi
T23n1435_p0112a19║ thời nhập tụ lạc 。mạc bất trước tăng già lê nhập thôn ấp 。nhược tỉ khâu đáp
T23n1435_p0112a20║ ngôn 。ngã thụ ca hi na y 。tức phục ngôn 。nhược tỉ khâu tùy ý đa
T23n1435_p0112a21║ súc y 。số số thực biệt chúng thực 。tha bất thỉnh nhập kì xá 。phi thời
T23n1435_p0112a22║ nhập tụ lạc 。bất trước tăng già lê nhập thôn ấp giả 。thị nhân phi tỉ khâu
T23n1435_p0112a23║ phi sa môn phi thích tử 。nhược khởi nghi hối nhược bất khởi 。giai ba dật đề 。
T23n1435_p0112a24║ thị danh pháp 。nhược tỉ khâu dĩ thị lục sự 。linh tha tỉ khâu nghi hối 。
T23n1435_p0112a25║ giai ba dật đề 。trừ thị lục sự 。dĩ dư sự linh tha tỉ khâu nghi
T23n1435_p0112a26║ hối 。đột cát la 。nhược trừ tỉ khâu dĩ thị lục sự 。dĩ dư nhân duyên
T23n1435_p0112a27║ linh dư nhân nghi hối 。giai đột cát la (lục thập nhị cánh )。
T23n1435_p0112a28║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời thập thất quần tỉ khâu trung 。hữu nhất bạch y
T23n1435_p0112a29║ tiểu nhi 。hí tiếu 。thời thập thất quần tỉ khâu dĩ hí tiếu cố 。dụng chỉ
T23n1435_p0112b01║ kích 攊。tiểu nhi đa tiếu nãi chí khí tuyệt 。bất năng động thủ túc 。tiện
T23n1435_p0112b02║ tử 。thời thập thất quần tỉ khâu sinh nghi 。ngã đẳng tương vô đắc ba la di 。
T23n1435_p0112b03║ thị sự bạch phật 。phật tri cố vấn thập thất quần tỉ khâu 。nhữ dĩ hà tâm
T23n1435_p0112b04║ tác 。đáp ngôn 。ngã dĩ hí tiếu cố 。phật ngôn 。nhược nhĩ giả bất phạm
T23n1435_p0112b05║ sát 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị
T23n1435_p0112b06║ giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu dĩ chỉ kích 攊tha giả ba dật
T23n1435_p0112b07║ đề 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại
T23n1435_p0112b08║ đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu dĩ nhất chỉ kích 攊tha 。nhất ba
T23n1435_p0112b09║ dật đề 。nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập chỉ 。thập ba dật đề 。nhược
T23n1435_p0112b10║ dĩ mộc thạch kích 攊tha 。đột cát la (lục thập tam cánh )。
T23n1435_p0112b11║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời ba tư nặc vương 。hữu tẩy dục trì 。xứ
T23n1435_p0112b12║ xứ tác yển 。thời thập thất quần tỉ khâu cộng tướng vị ngôn 。chí a chi la
T23n1435_p0112b13║ hà thượng tẩy dục khứ lai 。thập thất quần tỉ khâu trung 。hữu nhất tỉ khâu 。
T23n1435_p0112b14║ đắc thiền định cố 。thật bất lạc vãng 。vi hộ dư nhân ý cố khứ 。chư
T23n1435_p0112b15║ tỉ khâu giai đáo a chi la hà ngạn thượng 。thoát y nhập hà trung tác
T23n1435_p0112b16║ chủng chủng hí 。hoặc thủ bác thuỷ 。hoặc đảo một 。hoặc như ngư chuyển 。hoặc điệu
T23n1435_p0112b17║ tí 。hoặc lưỡng thủ bả thuỷ 。hoặc nhất thủ 。hoặc ngưỡng phù 。thị tẩy dục
T23n1435_p0112b18║ xứ 。vương điện thượng tất đắc dao kiến 。thời vương dữ mạt lợi phu nhân 。ư điện
T23n1435_p0112b19║ thượng thụ ngũ dục lạc 。nữ kĩ tự ngu 。thời vương dao kiến thập thất quần
T23n1435_p0112b20║ tỉ khâu tại thuỷ trung chủng chủng hí 。ngữ mạt lợi phu nhân 。thử thị nhữ sở
T23n1435_p0112b21║ tôn trùng giả 。ư thuỷ trung tác như thị chủng chủng thô hí 。phu nhân đáp ngôn 。
T23n1435_p0112b22║ vương hà dĩ ngôn khán 。thử thị niên thiểu nhĩ 。vương hà bất ngôn khán ma ha
T23n1435_p0112b23║ ca diệp xá lợi phất mục kiền liên a na luật 。nhĩ thời thị trung đắc thiền
T23n1435_p0112b24║ định giả 。bất tẩy tại biệt xứ toạ thiền văn thị nhị ngữ 。vương ngữ phu nhân
T23n1435_p0112b25║ ngữ 。văn dĩ ngữ dư tỉ khâu ngôn 。nhữ tẩy kỉ túc vật phục canh tẩy 。đương
T23n1435_p0112b26║ thượng ngạn trước y giai thịnh mãn táo quán thuỷ trước tiền kế gia phu toạ 。
T23n1435_p0112b27║ như thị giáo dĩ 。tức giai thượng ngạn trước y thịnh mãn bình thuỷ trước tiền
T23n1435_p0112b28║ kế gia phu toạ 。thời đắc định giả 。dĩ thần thông lực linh bình thuỷ các các
T23n1435_p0112b29║ tại tiền không trung khứ 。linh chư tỉ khâu đại toạ bế nhãn tùy hậu nhi khứ 。
T23n1435_p0112c01║ thời mạt lợi phu nhân kiến dĩ ngữ vương ngôn 。thử thị ngã sở tôn trùng giả
T23n1435_p0112c02║ dã 。tác như thị hành 。nãi chí vương sở bất kiến xứ 。thời phu nhân tức
T23n1435_p0112c03║ khiển sứ nghệ phật sở 。bạch phật ngôn 。thị vương thường hí xuất tỉ khâu quá tội 。
T23n1435_p0112c04║ dĩ thử thuỷ trung tẩy hí cố 。nguyện linh chư tỉ khâu mạc phục thử trung tẩy 。
T23n1435_p0112c05║ phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn thập thất quần tỉ khâu 。
T23n1435_p0112c06║ nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng
T23n1435_p0112c07║ nhân duyên ha trái thập thất quần tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。thuỷ trung tác
T23n1435_p0112c08║ chủng chủng hí 。dĩ thủ bác thuỷ đảo một 。hoặc như ngư chuyển 。hoặc lưỡng thủ
T23n1435_p0112c09║ bả thuỷ 。hoặc nhất thủ 。hoặc ngưỡng phù 。chủng chủng ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0112c10║ dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。
T23n1435_p0112c11║ nhược tỉ khâu thuỷ trung hí ba dật đề 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。
T23n1435_p0112c12║ nhược bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả hữu bát chủng 。nhất giả
T23n1435_p0112c13║ tác hỉ 。nhị giả tác lạc 。tam giả tác tiếu 。tứ giả tác hí 。ngũ giả
T23n1435_p0112c14║ lộng thuỷ 。lục giả linh tha hỉ 。thất giả linh tha lạc 。bát giả linh tha
T23n1435_p0112c15║ tiếu 。nhược tỉ khâu dục tác hỉ cố 。dĩ thủ bác thuỷ ba dật đề 。nhược ư
T23n1435_p0112c16║ thuỷ trung đảo một hoặc chuyển như ngư 。hoặc nhất tí lưỡng tí phù 。hoặc thân
T23n1435_p0112c17║ dũng 。hoặc ngưỡng phù 。giai ba dật đề 。nhược tỉ khâu dục tác lạc tác tiếu
T23n1435_p0112c18║ tác hí lộng thuỷ 。linh tha hỉ linh tha lạc linh tha tiếu cố 。tác thị chủng
T23n1435_p0112c19║ chủng phù hí 。giai ba dật đề 。nãi chí bàn thượng hữu thuỷ nhược toạ sàng
T23n1435_p0112c20║ thượng hữu thuỷ 。dĩ chỉ hoạ chi đột cát la 。bất phạm giả 。nhược học phù nhược
T23n1435_p0112c21║ trực độ 。bất phạm (lục thập tứ cánh )。
T23n1435_p0112c22║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời trường lão a na luật 。tùng kiêu tát la
T23n1435_p0112c23║ du hành hướng xá vệ quốc 。đáo nhất tụ lạc vô tăng phòng xứ dục tú 。thị a
T23n1435_p0112c24║ na luật bản quốc vương tử 。tính quý cố bất hí vấn tiểu tiểu sự hựu bất
T23n1435_p0112c25║ tri hà nhân khả vấn bất khả vấn 。kiến tụ lạc trung chư lập niên thiểu 。tức
T23n1435_p0113a01║ vãng vấn ngôn 。thị tụ lạc trung thùy năng dữ xuất gia nhân tú xứ 。thời tụ
T23n1435_p0113a02║ lạc trung hữu nhất dâm nữ 。thị chư niên thiểu dục hí lộng tỉ khâu cố 。đáp
T23n1435_p0113a03║ ngôn 。mỗ xứ khả tú 。tức vãng đáo nữ môn tiền lập đàn chỉ 。thời nữ nhân
T23n1435_p0113a04║ xuất khán 。kiến a na luật đoan chính hữu uy đức nhan sắc khả ái 。kiến dĩ
T23n1435_p0113a05║ dâm dục tâm phát 。nữ nhân vấn ngôn 。nhữ hà sở sách 。đáp ngôn kí tú 。
T23n1435_p0113a06║ nữ ngôn khả đắc 。tức nhập dữ toạ xứ 。cộng tướng vấn tấn 。nhiên hậu nãi
T23n1435_p0113a07║ toạ 。nữ sắc gia nhân 。biện chủng chủng ẩm thực chủng chủng trang nghiêm cung dưỡng thị
T23n1435_p0113a08║ khách 。tức phu đại sàng hảo nhục bí chấm 。tức thử sàng biên canh trước nhất sàng 。
T23n1435_p0113a09║ tự vi thân cố 。thị nữ nhân sơ dạ thỉnh tỉ khâu tác bất tịnh sự 。ngã
T23n1435_p0113a10║ đương vi nhữ cung cấp nại cước 。tỉ khâu đáp ngôn 。ngã thị đoán dâm dục nhân 。
T23n1435_p0113a11║ mạc thuyết thị sự 。nữ nhân ý niệm 。thử tất hữu dục 。đãn dĩ sơ chí bì
T23n1435_p0113a12║ cực cố 。chí trung dạ canh ngữ 。do cố bất tùng 。chí hậu dạ phục ngữ 。
T23n1435_p0113a13║ diệc cố bất tùng 。chí địa liễu thời nữ ngữ tỉ khâu ngôn 。quốc vương đại thần
T23n1435_p0113a14║ hữu trì bá kim tiền lai 。ngã bất khẳng tùng 。nhị bá tam bá tứ bá ngũ
T23n1435_p0113a15║ bá ngã diệc bất tùng 。ngã ư kim dạ tam tự tướng thỉnh 。nhi nhữ bất khẳng 。
T23n1435_p0113a16║ nhữ ư tỉ khâu sở ưng đắc pháp 。tất đương đắc chi 。nhược bất dục nhĩ giả 。
T23n1435_p0113a17║ vi mẫn ngã cố thụ ngã thí thực 。a na luật niệm ngôn 。ngã đạo trung hành
T23n1435_p0113a18║ tất 。đương phục tu thực 。tác thị niệm dĩ tức mặc nhiên thụ 。tri mặc nhiên
T23n1435_p0113a19║ thụ dĩ 。tức thời biện ẩm thực 。tự thủ hành thuỷ 。tự dữ đa mĩ ẩm
T23n1435_p0113a20║ thực bão mãn dĩ 。tri tẩy thủ nhiếp bát cánh 。thủ tiểu sàng tại tiền toạ
T23n1435_p0113a21║ thính thuyết pháp 。thời a na luật 。quan nữ nhân tâm bản mạt nhân duyên 。vi
T23n1435_p0113a22║ thuyết thứ đệ pháp 。tức ư tòa thượng viễn trần li cấu đắc pháp nhãn tịnh 。thị
T23n1435_p0113a23║ nữ nhân kiến pháp văn pháp tri pháp nhập pháp 。độ nghi hối bất tùy tha 。ư
T23n1435_p0113a24║ phật pháp trung đắc tự tại tâm vô sở úy 。tùng toạ xứ khởi 。đầu diện lễ
T23n1435_p0113a25║ a na luật túc ngôn 。ngã tùng kim nhật 。quy y phật quy y pháp quy y
T23n1435_p0113a26║ tăng 。ngã tận hình tác phật ưu bà di 。thời a na luật canh vi thuyết
T23n1435_p0113a27║ chủng chủng pháp kì giáo lợi hỉ 。kì giáo lợi hỉ dĩ tùng toạ khởi khứ 。tùng
T23n1435_p0113a28║ thị dĩ lai thử gia thường cung cấp sa môn thích tử y phục ẩm thực 。thị
T23n1435_p0113a29║ dâm nữ thiểu đa tống a na luật dĩ tiện hoàn 。nhĩ thời a na luật tiêm
T23n1435_p0113b01║ đáo xá vệ quốc 。thoát y bát trước nhất xứ 。vãng nghệ phật sở 。đầu diện tác
T23n1435_p0113b02║ lễ tại nhất diện toạ 。chư phật thường pháp 。hữu khách tỉ khâu lai 。dĩ như thị
T23n1435_p0113b03║ ngữ lao vấn 。nhẫn bất túc bất 。khí thực bất nan 。đạo lộ bất bì cực
T23n1435_p0113b04║ da 。phật tức dĩ như thị ngữ lao vấn a na luật 。nhẫn bất túc bất 。khí
T23n1435_p0113b05║ thực bất nan 。đạo lộ bất bì cực da 。a na luật đáp ngôn 。thế tôn 。
T23n1435_p0113b06║ nhẫn túc khí thực bất nan 。đạo lộ bất bì 。dĩ thị sự hướng phật quảng thuyết 。
T23n1435_p0113b07║ phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。ngữ chư tỉ khâu 。a na luật tuy li
T23n1435_p0113b08║ dục đắc a la hán 。bất ưng dữ nữ nhân cộng tú 。như thục ẩm thực nhân
T23n1435_p0113b09║ chi sở dục 。nữ nhân ư nam diệc phục như thị 。chủng chủng nhân duyên ha
T23n1435_p0113b10║ trái 。bất ưng dữ nữ nhân cộng tú 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế
T23n1435_p0113b11║ giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu dữ nữ nhân đồng xá
T23n1435_p0113b12║ tú ba dật đề 。nữ giả 。nhân nữ phi nhân nữ súc sinh nữ thị 。nhân
T23n1435_p0113b13║ nữ nhược ngoạ nhược toạ danh vi tú 。tượng nhược ỷ nhược lập diệc danh tú 。
T23n1435_p0113b14║ đà mã ngưu dương nhược ngoạ nhược lập diệc danh tú 。nga nhạn khổng tước kê nhược
T23n1435_p0113b15║ nhất cước lập nhược trì đầu trí hạng thượng diệc danh tú 。xá giả hữu tứ chủng 。
T23n1435_p0113b16║ nhất thiết phú nhất thiết chướng 。nhất thiết chướng bất phú 。nhất thiết phú bất chướng 。
T23n1435_p0113b17║ nhất thiết phú thiểu chướng 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu thị tứ chủng xá trung 。
T23n1435_p0113b18║ cộng nữ nhân tú 。giai ba dật đề 。nhược khởi hoàn ngoạ 。canh đắc ba dật
T23n1435_p0113b19║ đề 。tùy khởi hoàn ngoạ 。nhất nhất ba dật đề 。bất phạm giả 。thông dạ toạ
T23n1435_p0113b20║ bất ngoạ 。nãi chí tha xá hữu nữ nhân tú 。khổng dong miêu tử nhập xứ 。
T23n1435_p0113b21║ thị trung tú ba dật đề (lục thập ngũ cánh )。
T23n1435_p0113b22║ phật tại duy da li quốc ma câu la sơn trung 。nhĩ thời dữ thị giả tượng
T23n1435_p0113b23║ thủ tỉ khâu câu 。chư phật thị giả pháp 。phật vị nhập phòng bất đắc tiên nhập 。
T23n1435_p0113b24║ thời phật sơ dạ lộ địa kinh hành 。nhĩ thời tiểu vũ đoạ 。thích đề hoàn nhân
T23n1435_p0113b25║ tác thị niệm 。phật kim tại lộ địa kinh hành tiểu vũ đoạ 。ngã hà bất biến
T23n1435_p0113b26║ tác lưu li quật linh phật tại trung kinh hành 。tức biến hoá tác 。phật tại
T23n1435_p0113b27║ trung kinh hành 。đế thích tùy hậu 。phật kinh hành cửu 。thị tượng thủ tỉ khâu phong
T23n1435_p0113b28║ vũ sở não 。tác thị niệm 。đương dĩ hà phương tiện linh phật nhập xá 。ngã đương
T23n1435_p0113b29║ đắc nhập 。nhĩ thời ma câu la sơn trung sở hữu nhân dân 。tiểu nhi đề thời
T23n1435_p0113c01║ tắc dĩ bà câu la dạ xoa 。bố chi linh chỉ 。thời tượng thủ phản bí câu
T23n1435_p0113c02║ chấp 。tại kinh hành đạo đầu lập 。dĩ lưỡng thủ phú lưỡng nhĩ ngữ phật ngôn 。
T23n1435_p0113c03║ bà câu la dạ xoa lai 。thời thích đề hoàn nhân bạch phật ngôn 。thế tôn 。vân
T23n1435_p0113c04║ hà phật pháp trung nãi hữu thị si nhân 。phật ngôn 。kiêu thi ca 。ngã gia quảng
T23n1435_p0113c05║ đại 。thử nhân hiện thân diệc đương đắc lậu tận 。sở tác dĩ biện canh bất
T23n1435_p0113c06║ phục thụ hậu hữu 。phật chủng chủng nhân duyên kì giáo lợi hỉ 。kì giáo lợi
T23n1435_p0113c07║ hỉ dĩ mặc nhiên 。thích đề hoàn nhân văn phật kì giáo lợi hỉ dĩ 。đầu diện
T23n1435_p0113c08║ lễ phật túc hữu nhiễu nhi khứ 。thích khứ bất cửu 。phật nhập tự phòng phu
T23n1435_p0113c09║ toạ sàng toạ 。thị dạ quá dĩ 。dĩ thị nhân duyên tập tỉ khâu tăng 。chủng chủng
T23n1435_p0113c10║ nhân duyên ha trái tượng thủ tỉ khâu ngôn 。si nhân 。vân hà năng khủng bố như
T23n1435_p0113c11║ lai phật thế tôn 。nhữ si nhân 。phật giả 。vô bố úy y mao bất thụ 。nhĩ
T23n1435_p0113c12║ thời phật thuyết kệ ngôn 。
T23n1435_p0113c13║ phật ư tự pháp trung  thông đạt vô ngại trí
T23n1435_p0113c14║ hữu nhân khả dĩ thử  bà câu dạ xoa khủng
T23n1435_p0113c15║ phật ư tự pháp trung  thông đạt vô ngại trí
T23n1435_p0113c16║ thị cố năng quá độ  sinh lão bệnh tử khổ
T23n1435_p0113c17║ phật ư tự pháp trung  thông đạt vô ngại trí
T23n1435_p0113c18║ thị cố năng trừ diệt  chư kế sứ phiền não
T23n1435_p0113c19║ phật chủng chủng nhân duyên ha trái tượng thủ tỉ khâu dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ
T23n1435_p0113c20║ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược
T23n1435_p0113c21║ tỉ khâu tự khủng bố tha tỉ khâu 。nhược giáo tha khủng bố 。nãi chí hí tiếu
T23n1435_p0113c22║ ba dật đề 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng
T23n1435_p0113c23║ chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。hữu lục chủng 。sắc thanh hương vị xúc pháp 。
T23n1435_p0113c24║ sắc giả 。nhược tỉ khâu tác tượng sắc 。nhược tác mã sắc đê dương sắc thuỷ ngưu
T23n1435_p0113c25║ sắc 。tác như thị đẳng khả úy sắc khủng bố tỉ khâu 。nhược năng linh bố nhược
T23n1435_p0113c26║ bất năng 。giai ba dật đề 。thị danh sắc 。thanh giả 。nhược tỉ khâu tác tượng
T23n1435_p0113c27║ thanh mã thanh xa thanh bộ thanh đê dương thanh thuỷ ngưu thanh 。tác như thị đẳng
T23n1435_p0113c28║ khả úy thanh khủng bố tha tỉ khâu 。nhược năng linh khủng bố nhược bất năng 。giai
T23n1435_p0113c29║ ba dật đề 。thị danh thanh 。hương giả 。nhược tỉ khâu tác hảo hương 。nhược tác
T23n1435_p0114a01║ xú nhược đẳng phân hương nhược tác hi hữu hương 。tác như thị đẳng hương khủng
T23n1435_p0114a02║ bố tha tỉ khâu 。nhược năng linh khủng bố nhược bất năng 。giai ba dật đề 。
T23n1435_p0114a03║ thị danh hương 。vị giả 。nhược tỉ khâu vấn tha tỉ khâu 。nhữ kim nhật dụng hà
T23n1435_p0114a04║ vật đạm phạn 。đáp ngôn 。dụng lạc tô 。hựu ngôn 。nhược dụng lạc tô đạm phạn
T23n1435_p0114a05║ giả 。thị nhân đắc lại tiển bệnh 。nhược năng linh khủng bố nhược bất năng 。giai
T23n1435_p0114a06║ ba dật đề 。nhược tỉ khâu phục vấn tha tỉ khâu 。nhữ kim nhật dĩ hà vật
T23n1435_p0114a07║ đạm phạn 。đáp ngôn 。dụng lạc tô tì la tương 。hựu ngôn 。nhược nhân dụng lạc
T23n1435_p0114a08║ tô tì la tương đạm phạn giả 。thị nhân đắc lại tiển bệnh 。nhược năng linh khủng
T23n1435_p0114a09║ bố nhược bất năng 。giai ba dật đề 。hựu tỉ khâu vấn dư tỉ khâu 。nhữ kim
T23n1435_p0114a10║ nhật dĩ hà vật đạm phạn 。đáp ngôn 。dĩ tô trư nhục 。hựu ngôn 。nhược nhân
T23n1435_p0114a11║ dụng tô trư nhục đạm phạn giả 。thị nhân đắc lại tiển bệnh 。nhược năng linh khủng
T23n1435_p0114a12║ bố nhược bất năng 。giai ba dật đề 。thị danh vị 。xúc giả 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0114a13║ trì thân linh kiên 。nhược thô nhược nhuyễn nhược tế cốt nhược sáp 。linh thân giai dị 。
T23n1435_p0114a14║ dĩ xúc tha tỉ khâu 。nhược năng linh khủng bố nhược bất năng 。giai ba dật
T23n1435_p0114a15║ đề 。thị danh xúc 。pháp giả 。nhược tỉ khâu ngữ dư tỉ khâu 。nhữ mạc ư
T23n1435_p0114a16║ sinh thảo trung đại tiểu tiện 。đương đoạ địa ngục ngạ quỷ súc sinh 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0114a17║ đáp ngôn 。ngã tự tri thị pháp 。hựu ngôn 。nhược tỉ khâu sinh thảo trung đại
T23n1435_p0114a18║ tiểu tiện giả 。thị tỉ khâu tiện đoạ địa ngục ngạ quỷ súc sinh 。nhược năng linh
T23n1435_p0114a19║ khủng bố nhược bất năng 。giai ba dật đề 。thị danh pháp 。nhược tỉ khâu dĩ thị
T23n1435_p0114a20║ lục sự khủng bố tỉ khâu ba dật đề 。trừ thị lục sự 。dĩ dư sự khủng
T23n1435_p0114a21║ bố tỉ khâu đột cát la 。nhược dĩ lục sự cập dư sự 。khủng bố dư
T23n1435_p0114a22║ nhân đột cát la (lục thập lục cánh )。
T23n1435_p0114a23║ phật tại xá vệ quốc 。hữu nhất cư sĩ 。thỉnh phật cập tăng minh nhật thực 。phật
T23n1435_p0114a24║ mặc nhiên thụ 。thị cư sĩ tri phật mặc nhiên thụ dĩ 。tùng toạ khởi đầu diện
T23n1435_p0114a25║ lễ phật túc hữu nhiễu nhi khứ 。hoàn gia thông dạ biện chủng chủng đa mĩ ẩm
T23n1435_p0114a26║ thực phu toạ xứ 。nhĩ thời chư tỉ khâu 。tảo khởi trì y bát trước lộ địa
T23n1435_p0114a27║ đãi thời đáo 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。dữ thập thất quần tỉ khâu cộng
T23n1435_p0114a28║ đấu tránh bất tướng hí 。thời lục quần tỉ khâu 。thủ thập thất quần tỉ khâu y
T23n1435_p0114a29║ bát tạng trước dị xứ 。thời thập thất quần tỉ khâu lai cầu y bát 。cửu mịch
T23n1435_p0114b01║ bất đắc 。thập thất quần tỉ khâu pháp 。hữu sở tác sự giai cộng tướng ngữ 。thời
T23n1435_p0114b02║ thất y giả ngữ dư giả ngôn 。ngã bất tri y bát xứ 。tướng trợ cầu mịch 。
T23n1435_p0114b03║ ư thị trung gian 。cư sĩ phu toạ xứ dĩ 。khiển sứ bạch phật thời đáo 。ẩm
T23n1435_p0114b04║ thực dĩ biện 。phật tự tri thời 。chư tỉ khâu tăng vãng cư sĩ xá 。phật
T23n1435_p0114b05║ tự phòng trụ nghênh thực phân 。cư sĩ kiến tăng toạ dĩ 。tự thủ hành thuỷ 。tự
T23n1435_p0114b06║ dữ đa mĩ ẩm thực tự tứ bão mãn 。tự tứ bão mãn dĩ 。tri tăng nhiếp
T23n1435_p0114b07║ bát tự hành thuỷ cánh 。thủ tiểu sàng tại tăng tiền toạ 。dục thính thuyết pháp 。
T23n1435_p0114b08║ thượng tòa thuyết pháp dĩ 。cập dư tỉ khâu các tùng toạ khởi 。xuất cư sĩ
T23n1435_p0114b09║ xá 。thập thất quần tỉ khâu nhĩ hứa thời mịch y thuỷ đắc lai nhập 。chúng tăng
T23n1435_p0114b10║ xuất thời kiến dĩ vấn ngôn 。hà cố tại hậu 。đáp ngôn 。lục quần tỉ khâu tạng
T23n1435_p0114b11║ ngã y bát 。cửu mịch thuỷ đắc 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành
T23n1435_p0114b12║ đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên ha trái lục quần tỉ
T23n1435_p0114b13║ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。tạng tha tỉ khâu y bát 。cầu mịch thời gian thùy
T23n1435_p0114b14║ đương đoán thực 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự
T23n1435_p0114b15║ tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự
T23n1435_p0114b16║ bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh
T23n1435_p0114b17║ tỉ khâu 。tạng tha tỉ khâu y bát 。cầu mịch thời gian thùy đương đoán thực 。phật
T23n1435_p0114b18║ chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu
T23n1435_p0114b19║ kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu tạng tha tỉ khâu
T23n1435_p0114b20║ bát nhược y hộ câu cức tỉ châm đồng 。như thị tùy pháp sở tu vật 。
T23n1435_p0114b21║ nhược tự tạng 。nhược giáo tha tạng 。nãi chí hí tiếu ba dật đề 。tự tạng giả
T23n1435_p0114b22║ tự thủ tạng 。giáo tạng giả giáo tha tạng 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。
T23n1435_p0114b23║ nhược bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu tạng
T23n1435_p0114b24║ tha tỉ khâu bát 。bỉ tỉ khâu nhược mịch bất đắc 。thị tỉ khâu đắc ba dật
T23n1435_p0114b25║ đề 。nhược mịch đắc đột cát la 。nhược y hộ câu cức tỉ châm đồng 。nhược
T23n1435_p0114b26║ mịch bất đắc ba dật đề 。nhược mịch đắc đột cát la 。nhược tạng không châm
T23n1435_p0114b27║ đồng 。bỉ tỉ khâu nhược mịch bất đắc đột cát la 。nhược đắc diệc đột cát la
T23n1435_p0114b28║ (lục thập thất cánh )。
T23n1435_p0114b29║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu tính lãn noạ 。bất hí tự
T23n1435_p0114c01║ hoán nhiễm y cát tiệt sâm phúng 。nhược hữu y khả hoán nhiễm cát tiệt sâm
T23n1435_p0114c02║ phúng giả 。tiện trì thị y dữ tỉ khâu nhược tỉ khâu ni thức xoa ma ni
T23n1435_p0114c03║ nhược sa di sa di ni 。chư nhân sinh tự y tưởng 。hoán nhiễm cát tiệt sâm
T23n1435_p0114c04║ phúng tác y cánh 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu tri y dĩ thành 。tiện vãng sách
T23n1435_p0114c05║ ngôn 。thử y hà dĩ cửu bất hoàn ngã 。nhuyễn ngữ bất đắc 。tức cường đoạt
T23n1435_p0114c06║ thủ 。nhĩ thời chư tỉ khâu 。bất kiến lục quần tỉ khâu hoán nhiễm cát tiệt sâm
T23n1435_p0114c07║ phúng y thời 。đãn kiến trước tân y 。chư tỉ khâu vấn lục quần tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0114c08║ bất kiến nhữ hoán nhiễm cát tiệt sâm phúng y thời 。đãn kiến trước tân y 。
T23n1435_p0114c09║ lục quần tỉ khâu ngôn 。ngã đẳng hữu khả hoán nhiễm cát tiệt sâm phúng y 。trì
T23n1435_p0114c10║ dữ tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di sa di ni 。chư nhân
T23n1435_p0114c11║ thị y trung sinh tự y tưởng 。hoán nhiễm tác y cánh 。ngã tiện vãng sách 。
T23n1435_p0114c12║ thử y hà dĩ cửu bất hoàn ngã 。nhuyễn ngữ bất đắc 。tức cường đoạt thủ trước 。
T23n1435_p0114c13║ dĩ thị nhân duyên cố 。nhữ đẳng bất kiến ngã hoán nhiễm cát tiệt sâm phúng y
T23n1435_p0114c14║ thời 。đãn kiến ngã trước tân y 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành
T23n1435_p0114c15║ đầu đà 。văn thị sự chủng chủng nhân duyên ha trái lục quần tỉ khâu 。vân hà
T23n1435_p0114c16║ danh tỉ khâu 。dữ tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di sa di
T23n1435_p0114c17║ ni y 。tha bất hoàn 。tiện cường đoạt thủ trước 。chư tỉ khâu chủng chủng nhân
T23n1435_p0114c18║ duyên ha dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi
T23n1435_p0114c19║ cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác
T23n1435_p0114c20║ thế tôn 。phật chủng chủng nhân duyên ha trái lục quần tỉ khâu 。vân hà danh tỉ
T23n1435_p0114c21║ khâu 。dữ tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di sa di ni y 。
T23n1435_p0114c22║ tha bất hoàn 。tiện cường đoạt thủ trước 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ ngữ chư tỉ
T23n1435_p0114c23║ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng
T23n1435_p0114c24║ như thị thuyết 。nhược tỉ khâu dữ tha tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni
T23n1435_p0114c25║ sa di sa di ni y 。tha bất hoàn 。tiện cường đoạt thủ trước 。ba dật
T23n1435_p0114c26║ đề 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại
T23n1435_p0114c27║ đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu 。dữ tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma
T23n1435_p0114c28║ ni sa di sa di ni y 。tha bất hoàn 。tiện đoạt thủ trước ba dật đề 。
T23n1435_p0114c29║ nhĩ thời chư tỉ khâu bất tri trường y đương vân hà súc 。thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0115a01║ phật ngôn 。ưng tác tịnh súc 。hữu tỉ khâu 。hiện tiền tác tịnh 。dữ tha y
T23n1435_p0115a02║ dĩ 。tha bất khẳng hoàn 。tức sinh đấu tránh 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất
T23n1435_p0115a03║ ưng hiện tiền dữ 。nhĩ thời hữu tỉ khâu dữ nhị tam nhân y 。tác thị
T23n1435_p0115a04║ ngôn 。ngã sở hữu y bát giai dữ mỗ giáp 。mỗ giáp nhị tam nhân như thị
T23n1435_p0115a05║ tán loạn bất ưng tịnh pháp 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất ưng dữ nhị
T23n1435_p0115a06║ tam nhân 。ưng hảo tư duy trù lượng dữ nhất hảo nhân ưng tác thị ngôn 。ngã
T23n1435_p0115a07║ y bát giai dữ mỗ giáp nhất nhân 。tùng kim nhật tỉ khâu 。hữu ưng thường
T23n1435_p0115a08║ dụng y 。bất ưng dữ tha 。nhược khiển dữ nhược tác tịnh nhược thụ trì 。tỉ khâu
T23n1435_p0115a09║ hữu y ưng dữ tha giả 。dữ lục quần tỉ khâu trung nhất nhân 。thị nhân thụ
T23n1435_p0115a10║ y dĩ tiện bất khẳng hoàn 。dư tỉ khâu diệc đắc áo não 。bất năng đắc hảo
T23n1435_p0115a11║ đồng tâm tỉ khâu cố 。hựu nhất thời hạ mạt nguyệt 。phật du hành chư quốc 。dư
T23n1435_p0115a12║ tỉ khâu giai trước tân nhiễm y 。thị nhất tỉ khâu trước cố tế y 。phật kiến
T23n1435_p0115a13║ thị tỉ khâu 。tri nhi cố vấn 。nhữ hà cố trước tế cố y 。tỉ khâu đáp
T23n1435_p0115a14║ ngôn 。thế tôn 。ngã hữu y ưng tịnh cố 。dữ lục quần tỉ khâu trung nhất nhân 。
T23n1435_p0115a15║ thụ ngã y bát dĩ tiện bất khẳng hoàn 。dư tỉ khâu diệc đắc áo não 。bất
T23n1435_p0115a16║ đắc hảo đồng tâm tỉ khâu cố 。phật ngôn 。thị thí bất danh chân thật 。vi thanh
T23n1435_p0115a17║ tịnh nhân duyên cố dữ 。tức thời thị tỉ khâu ưng hoàn 。sách thủ nhược đắc giả
T23n1435_p0115a18║ hảo 。nhược bất đắc giả ưng cường đoạt thủ 。ưng giáo bỉ tác đột cát la
T23n1435_p0115a19║ tội hối quá 。tùng kim nhật tỉ khâu 。sở hữu thường dụng y tùy ý bất ưng
T23n1435_p0115a20║ dữ tha 。nhược tác tịnh nhược thụ trì nhược thí nhân bất phạm (lục thập bát cánh )。
T23n1435_p0115a21║ phật tại duy da li quốc 。nhĩ thời hữu di đa la phù ma tỉ khâu 。
T23n1435_p0115a22║ tác thị niệm 。ngã dĩ vô căn ba la di pháp 。báng đà phiếu tỉ khâu lực
T23n1435_p0115a23║ sĩ tử 。bất năng đắc thành 。thị sự vô căn cố 。hựu dĩ tiểu nhân duyên
T23n1435_p0115a24║ tác ba la di báng 。diệc bất đắc thành 。vô tiểu nhân duyên cố 。ngã kim
T23n1435_p0115a25║ đương dĩ vô căn tăng già bà thi sa pháp 。báng đà phiếu tỉ khâu lực sĩ
T23n1435_p0115a26║ tử 。tác thị niệm dĩ 。tức dĩ vô căn tăng già bà thi sa pháp 。báng đà
T23n1435_p0115a27║ phiếu tỉ khâu 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị
T23n1435_p0115a28║ sự chủng chủng nhân duyên ha trái di đa la phù ma tỉ khâu 。vân hà danh
T23n1435_p0115a29║ tỉ khâu 。dĩ vô căn tăng già bà thi sa pháp 。báng thanh tịnh phạm hành tỉ
T23n1435_p0115b01║ khâu 。chư tỉ khâu chủng chủng nhân duyên ha trái di đa la phù ma tỉ khâu
T23n1435_p0115b02║ dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn
T23n1435_p0115b03║ di đa la phù ma tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác
T23n1435_p0115b04║ thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。dĩ vô
T23n1435_p0115b05║ căn tăng già bà thi sa pháp 。báng thanh tịnh phạm hành tỉ khâu 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0115b06║ duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng
T23n1435_p0115b07║ kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu dĩ vô căn tăng già bà thi
T23n1435_p0115b08║ sa pháp 。báng tha tỉ khâu 。ba dật đề 。vô căn giả căn hữu tam
T23n1435_p0115b09║ chủng 。nhược kiến nhược văn nhược nghi tăng già bà thi sa giả 。thập tam tăng già
T23n1435_p0115b10║ bà thi sa trung tùy bỉ sở thuyết 。báng giả 。tha sở bất tác cường ngôn tác
T23n1435_p0115b11║ tội 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại
T23n1435_p0115b12║ đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu dĩ vô căn tăng già bà thi sa pháp 。
T23n1435_p0115b13║ báng bất thanh tịnh tỉ khâu 。thập nhất chủng phạm ngũ chủng bất phạm 。thập nhất chủng
T23n1435_p0115b14║ phạm giả 。nhược bất kiến bất văn bất nghi nhược kiến vô nhược văn vô nhược nghi
T23n1435_p0115b15║ vô 。nhược văn tín văn nhược văn bất tín văn 。văn dĩ ngôn ngã nghi 。nghi dĩ
T23n1435_p0115b16║ ngôn ngã kiến 。nghi dĩ ngôn ngã văn 。thị danh thập nhất chủng phạm 。ngũ chủng
T23n1435_p0115b17║ bất phạm giả 。thị sự nhược kiến nhược văn nhược nghi 。kiến dĩ bất vô văn
T23n1435_p0115b18║ dĩ bất vô 。thị danh ngũ chủng bất phạm 。bất thanh tịnh tỉ khâu tự thanh tịnh
T23n1435_p0115b19║ tỉ khâu diệc như thị 。nhược tỉ khâu dĩ vô căn tăng già bà thi sa pháp 。
T23n1435_p0115b20║ báng thanh tịnh tỉ khâu 。thập chủng phạm tứ chủng bất phạm 。thập chủng phạm giả 。
T23n1435_p0115b21║ bất kiến bất văn bất nghi 。nhược văn vô nghi vô 。nhược văn tín văn 。nhược
T23n1435_p0115b22║ văn bất tín văn 。văn dĩ ngôn nghi 。nghi dĩ ngôn kiến 。nghi dĩ ngôn văn 。
T23n1435_p0115b23║ thị danh thập chủng 。phạm tứ chủng bất phạm giả 。nhược văn nhược nghi 。nhược văn bất
T23n1435_p0115b24║ vô 。nhược nghi bất vô 。thanh tịnh tỉ khâu tự bất thanh tịnh diệc như thị (lục thập
T23n1435_p0115b25║ cửu cánh )。
T23n1435_p0115b26║ phật tại duy da li 。khứ duy da li thành bất viễn 。hữu chí sư tụ lạc 。
T23n1435_p0115b27║ thị trung nhất chí sư phụ 。hữu tiểu sự bất tùy phu ngôn 。phu dĩ thủ cước
T23n1435_p0115b28║ thống đả khu xuất xá 。thị nữ phụ mẫu gia 。tại duy da li thành trung 。phụ
T23n1435_p0115b29║ tác thị niệm 。ngã đương hoàn quy 。tác thị niệm thời 。hữu ca lưu la đề
T23n1435_p0115c01║ xá tỉ khâu 。tùng bạt kì quốc du hành hướng duy da li 。thị phụ xuất ngoại
T23n1435_p0115c02║ kiến thị tỉ khâu 。vấn ngôn 。thiện nhân na khứ 。đáp ngôn 。hướng duy da li 。
T23n1435_p0115c03║ phụ ngôn câu khứ 。tức tiện câu phát 。nhĩ thời dĩ nhiễm tâm tướng khán điều
T23n1435_p0115c04║ hí đại ngữ điệu thủ tí hành 。tác chủng chủng bất tịnh sự 。thời chí sư
T23n1435_p0115c05║ hoàn tác thị niệm 。ngã phụ hoặc đương tẩu khứ 。tức xuất xá cầu phụ bất
T23n1435_p0115c06║ đắc 。chư chí sư pháp 。hữu sự giai tướng tá trợ 。tức ngữ dư chí sư
T23n1435_p0115c07║ ngôn 。ngã phụ tẩu khứ 。chư chí sư tức ư yếu đạo trung mịch 。thị phu
T23n1435_p0115c08║ tác thị niệm 。thị phụ sinh tại duy da li 。tất đương hoàn quy 。tức tự
T23n1435_p0115c09║ hướng duy da li đạo trung 。kiến phụ dữ hướng tỉ khâu câu hành 。tức vãng
T23n1435_p0115c10║ tróc tỉ khâu dĩ y hệ hạng ngôn 。nhữ tỉ khâu pháp 。ưng tương ngã phụ
T23n1435_p0115c11║ khứ da 。đáp ngôn 。ngã bất tương khứ 。ngã tự hướng duy da li 。nhữ phụ
T23n1435_p0115c12║ tự tùy ngã lai 。phu ngôn 。vân hà khẳng trực thủ 。tức dĩ thủ cước đả
T23n1435_p0115c13║ tỉ khâu 。phụ kiến đả tỉ khâu cố 。ngữ phu ngôn 。hà dĩ đả tha 。thử
T23n1435_p0115c14║ tỉ khâu bất tương ngã lai 。ngã tự hướng duy da li 。phu ngữ phụ ngôn 。
T23n1435_p0115c15║ tiểu tì 。nhữ tất cộng tác bất tịnh sự 。phục canh dĩ thủ cước đả tỉ
T23n1435_p0115c16║ khâu dĩ phóng khứ 。thị ca lưu la đề xá tỉ khâu 。khởi như thị ác
T23n1435_p0115c17║ sự tiện khứ 。đáo duy da li hướng chư tỉ khâu thuyết 。chư tỉ khâu dĩ thị
T23n1435_p0115c18║ sự hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。ngữ chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0115c19║ như thị tội cập dư quá tội 。giai do dữ nữ nhân cộng kì đạo hành cố 。
T23n1435_p0115c20║ dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。
T23n1435_p0115c21║ nhược tỉ khâu dữ nữ nhân cộng kì đạo hành 。nãi chí nhất tụ lạc ba dật
T23n1435_p0115c22║ đề 。nữ nhân giả 。hữu mệnh nữ nhân kham tác dâm dục 。kì giả hữu nhị
T23n1435_p0115c23║ chủng 。nhược tỉ khâu tác kì 。nhược nữ nhân tác kì 。đạo giả hữu nhị chủng 。
T23n1435_p0115c24║ thuỷ đạo lục đạo 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。
T23n1435_p0115c25║ năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu dữ nữ nhân cộng kì lục
T23n1435_p0115c26║ đạo hành 。tùng nhất tụ lạc chí nhất tụ lạc ba dật đề 。nhược trung đạo
T23n1435_p0115c27║ hoàn đột cát la 。nhược vô tụ lạc không địa hành 。nãi chí nhất câu lô
T23n1435_p0115c28║ xá ba dật đề 。trung đạo hoàn đột cát la 。thuỷ đạo diệc như thị 。bất
T23n1435_p0115c29║ phạm giả 。nhược tỉ khâu bất cộng kì hành 。nhược dữ quốc vương phu nhân cộng đạo
T23n1435_p0116a01║ hành 。bất phạm (thất thập cánh )。
T23n1435_p0116a02║ phật tại duy da li 。nhĩ thời chư tỉ khâu 。tùng bạt kì quốc du hành hướng
T23n1435_p0116a03║ duy da li 。thị đạo đa thảo mộc 。chư tỉ khâu thất đạo 。nhập tát la
T23n1435_p0116a04║ thụ lâm trung 。nhĩ thời hữu tặc 。tác ác sự cánh tiên tại lâm trung 。chư
T23n1435_p0116a05║ tặc kiến tỉ khâu tác thị ngôn 。tỉ khâu na khứ 。đáp ngôn 。hướng duy da
T23n1435_p0116a06║ li 。tặc ngôn 。thử phi duy da li đạo 。chư tỉ khâu ngôn 。ngã đẳng diệc
T23n1435_p0116a07║ tri phi hướng duy da li đạo 。ngã đẳng thất đạo cố 。chư tỉ khâu vấn tặc 。
T23n1435_p0116a08║ nhữ đẳng na khứ 。đáp ngôn 。hướng duy da li 。chư tỉ khâu ngôn 。ngã
T23n1435_p0116a09║ tào dữ nhữ đẳng cộng khứ 。chư tặc ngôn 。bất tri ngã đẳng thị tặc da 。
T23n1435_p0116a10║ ngã đẳng hoặc tùy đạo hành 。hoặc bất tùy đạo hành 。hoặc tùng tế độ hằng
T23n1435_p0116a11║ hà 。hoặc bất tùng tế độ 。hoặc do môn nhập 。hoặc bất do môn nhập 。nhược
T23n1435_p0116a12║ cộng ngã đẳng khứ giả 。hoặc đắc suy não sự 。chư tỉ khâu ngôn 。ngã đẳng
T23n1435_p0116a13║ dĩ thất đạo hữu sự vô sự vi đương cộng khứ 。đáp ngôn 。tùy ý 。tức
T23n1435_p0116a14║ dữ tặc câu khứ 。bất do tế độ hằng hà thời 。vi la nhân sở tróc 。
T23n1435_p0116a15║ la nhân vấn chư tỉ khâu 。nhữ đẳng diệc thị tặc da 。đáp ngôn 。ngã đẳng
T23n1435_p0116a16║ phi tặc 。dĩ thất đạo cố 。la nhân tức khán vô dị tài vật 。la nhân
T23n1435_p0116a17║ ngôn 。nhữ khẳng trực thủ da 。đương tương nghệ quan trị 。chúng quan vấn ngôn 。nhữ
T23n1435_p0116a18║ đẳng diệc thị tặc da 。đáp ngôn 。ngã đẳng phi tặc 。dĩ thất đạo cố 。
T23n1435_p0116a19║ chúng quan tức khán vô dị tài vật 。thời đoán sự nhân tín phật pháp cố 。tác
T23n1435_p0116a20║ thị ngôn 。sa môn thích tử bất tác thị ác sự 。tất thị thất đạo 。
T23n1435_p0116a21║ ngữ tỉ khâu ngôn 。kim phóng nhữ khứ 。hậu mạc phục dữ ác nhân cộng đạo
T23n1435_p0116a22║ hành 。chư tỉ khâu khởi như thị đại ác sự dĩ tiện khứ 。dĩ thị sự hướng
T23n1435_p0116a23║ chư tỉ khâu thuyết 。chư tỉ khâu dĩ thị sự hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị
T23n1435_p0116a24║ sự tập tỉ khâu tăng 。ngữ chư tỉ khâu 。như thị tội cập quá thị tội 。dĩ
T23n1435_p0116a25║ dữ tặc chúng cộng đạo hành cố 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng
T23n1435_p0116a26║ kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu dữ tặc cộng kì đồng đạo hành 。
T23n1435_p0116a27║ nãi chí nhất tụ lạc ba dật đề 。tặc giả 。thâu tượng mã ngưu dương 。đáo
T23n1435_p0116a28║ tiểu tụ lạc sao đoạt tha vật 。kì giả hữu nhị chủng 。nhược tỉ khâu tác kì 。
T23n1435_p0116a29║ nhược tặc tác kì 。đạo giả hữu nhị chủng 。thuỷ đạo lục đạo 。ba dật đề
T23n1435_p0116b01║ giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。
T23n1435_p0116b02║ nhược tỉ khâu lục đạo dữ tặc cộng kì 。tùng nhất tụ lạc chí nhất tụ lạc
T23n1435_p0116b03║ ba dật đề 。nhược trung đạo hoàn đột cát la 。nhược vô tụ lạc không địa 。
T23n1435_p0116b04║ nãi chí nhất câu lô xá ba dật đề 。nhược trung đạo hoàn đột cát la 。thuỷ
T23n1435_p0116b05║ đạo hành diệc như thị 。bất phạm giả 。nhược bất kì bất phạm 。nhược hiểm nan xứ
T23n1435_p0116b06║ tặc tống độ giả bất phạm (thất thập nhất cánh )。
T23n1435_p0116b07║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời vương xá thành trung 。thập thất quần niên thiểu phú
T23n1435_p0116b08║ quý gia tử 。nhu nhuyễn lạc nhân hòa đề đẳng 。vị mãn nhị thập tuế 。trường lão
T23n1435_p0116b09║ mục kiền liên dữ thụ cụ giới 。thị nhân bô thời cơ cấp cố 。ư tăng phòng
T23n1435_p0116b10║ nội phát đại âm thanh 。tác tiểu nhi đề 。phật văn tăng phòng nội tiểu nhi đề
T23n1435_p0116b11║ thanh 。tri nhi cố vấn a nan 。hà cố tăng phòng nội hữu tiểu nhi đề thanh 。
T23n1435_p0116b12║ a nan đáp ngôn 。thế tôn 。thị vương xá thành trung 。hữu thập thất quần niên thiểu
T23n1435_p0116b13║ phú quý gia tử 。nhu nhuyễn lạc nhân vị mãn nhị thập tuế 。trường lão mục kiền
T23n1435_p0116b14║ liên dữ thụ cụ giới 。bô thời cơ cấp 。thị cố tăng phòng nội phát đại âm
T23n1435_p0116b15║ thanh tác tiểu nhi đề 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn
T23n1435_p0116b16║ đại mục kiền liên 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。
T23n1435_p0116b17║ phật chủng chủng nhân duyên ha trái mục kiền liên 。nhữ bất tri thời bất tri lượng 。
T23n1435_p0116b18║ thú đắc tiện dữ thụ cụ túc giới 。nhữ vân hà bất mãn nhị thập tuế
T23n1435_p0116b19║ nhân dữ thụ cụ giới 。hà dĩ cố 。bất mãn nhị thập tuế nhân 。bất năng
T23n1435_p0116b20║ kham nhẫn hàn nhiệt cơ hạt 。văn manh phong vũ xà độc sở thích 。tha nhân ác
T23n1435_p0116b21║ khẩu khổ cấp đoạt mệnh trùng bệnh 。giai bất năng kham nhẫn 。thị bất mãn nhị thập
T23n1435_p0116b22║ tuế nhân vị thành tựu cố 。phật ngôn 。mãn nhị thập tuế nhân 。năng kham nhẫn
T23n1435_p0116b23║ hàn nhiệt cơ hạt 。văn manh phong vũ xà độc sở thích 。tha nhân ác khẩu
T23n1435_p0116b24║ khổ cấp đoạt mệnh trùng bệnh 。giai năng kham nhẫn 。dĩ thành tựu cố 。phật chủng
T23n1435_p0116b25║ chủng nhân duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế
T23n1435_p0116b26║ giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu vị mãn nhị thập tuế
T23n1435_p0116b27║ nhân 。dữ thụ cụ túc giới ba dật đề 。thị nhân bất đắc cụ túc giới 。
T23n1435_p0116b28║ chư tỉ khâu diệc khả ha 。thị sự ưng nhĩ 。ba dật đề giả 。chử
T23n1435_p0116b29║ thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược nhân
T23n1435_p0116c01║ bất mãn nhị thập tuế 。tự tưởng bất mãn 。tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị thập
T23n1435_p0116c02║ bất 。đáp ngôn 。bất mãn 。nhược tăng dữ thụ cụ túc giới 。thị nhân bất
T23n1435_p0116c03║ đắc giới 。chư tỉ khâu đắc tội 。cộng sự cộng trụ giả diệc đắc tội hựu nhân
T23n1435_p0116c04║ bất mãn nhị thập tuế 。tự tưởng bất mãn 。tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị thập
T23n1435_p0116c05║ bất 。đáp ngôn mãn 。nhược tăng dữ thụ cụ túc giới 。thị nhân đắc giới 。cộng
T23n1435_p0116c06║ sự cộng trụ vô phạm 。chư tỉ khâu đắc tội 。hựu nhân bất mãn nhị thập tuế 。
T23n1435_p0116c07║ tự tưởng bất mãn 。tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn 。bất tri
T23n1435_p0116c08║ bất ức nghi 。nhược tăng bất thẩm đế vấn 。tiện dữ thụ cụ túc giới 。thị
T23n1435_p0116c09║ nhân đắc giới 。cộng sự cộng trụ vô tội 。chư tỉ khâu đắc tội 。nhược nhân bất
T23n1435_p0116c10║ mãn nhị thập tuế 。vô bất tri bất mãn 。tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị thập
T23n1435_p0116c11║ bất 。đáp ngôn 。bất mãn 。nhược tăng dữ thụ cụ túc giới 。thị nhân bất
T23n1435_p0116c12║ đắc giới 。chư tỉ khâu đắc tội 。cộng sự cộng trụ diệc đắc tội 。hựu nhân bất
T23n1435_p0116c13║ mãn nhị thập tuế 。vô bất tri bất mãn 。tăng trung vấn nhữ mãn nhị thập
T23n1435_p0116c14║ bất 。đáp ngôn mãn 。nhược tăng dữ thụ cụ giới 。thị nhân đắc giới 。cộng sự
T23n1435_p0116c15║ cộng trụ vô tội 。chư tỉ khâu đắc tội 。hựu nhân bất mãn nhị thập tuế 。vô
T23n1435_p0116c16║ bất tri bất mãn 。tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn 。bất tri
T23n1435_p0116c17║ bất ức nghi 。nhược tăng bất thẩm đế vấn 。tiện dữ thụ cụ giới 。thị nhân đắc
T23n1435_p0116c18║ giới 。cộng sự cộng trụ vô tội 。chư tỉ khâu đắc tội 。nhược nhân bất mãn nhị
T23n1435_p0116c19║ thập tuế 。bất tự tri bất mãn 。tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị thập bất 。đáp
T23n1435_p0116c20║ ngôn 。bất mãn 。nhược tăng dữ thụ cụ túc giới 。thị nhân bất đắc giới 。chư
T23n1435_p0116c21║ tỉ khâu đắc tội 。cộng sự cộng trụ giả diệc đắc tội 。hựu nhân bất mãn nhị
T23n1435_p0116c22║ thập tuế 。bất tự tri bất mãn 。tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị thập bất 。đáp
T23n1435_p0116c23║ ngôn mãn 。nhược tăng dữ thụ cụ túc giới 。thị nhân đắc giới 。cộng sự cộng
T23n1435_p0116c24║ trụ vô tội 。chư tỉ khâu đắc tội 。hựu nhân bất mãn nhị thập tuế 。bất tự
T23n1435_p0116c25║ tri bất mãn 。tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn 。bất tri
T23n1435_p0116c26║ bất ức nghi 。nhược tăng bất thẩm đế vấn 。tiện dữ thụ cụ túc giới 。thị
T23n1435_p0116c27║ nhân đắc giới 。cộng sự cộng trụ vô tội 。chư tỉ khâu đắc tội 。
T23n1435_p0116c28║ nhược nhân bất mãn nhị thập tuế 。tự nghi vi mãn bất mãn 。tăng trung vấn 。nhữ
T23n1435_p0116c29║ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn 。bất mãn 。nhược tăng dữ thụ cụ túc giới 。thị
T23n1435_p0117a01║ nhân bất đắc giới 。chư tỉ khâu đắc tội 。cộng sự cộng trụ giả diệc đắc tội 。
T23n1435_p0117a02║ hựu nhân bất mãn nhị thập tuế 。tự nghi vi mãn bất mãn 。tăng trung vấn 。nhữ
T23n1435_p0117a03║ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn mãn 。nhược tăng dữ thụ cụ túc giới 。thị
T23n1435_p0117a04║ nhân đắc giới 。cộng sự cộng trụ giả vô tội 。chư tỉ khâu đắc tội 。hựu
T23n1435_p0117a05║ nhân bất mãn nhị thập tuế 。tự nghi vi mãn bất mãn 。tăng trung vấn 。nhữ
T23n1435_p0117a06║ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn 。ngã bất tri bất ức nghi 。nhược tăng bất thẩm
T23n1435_p0117a07║ đế vấn 。tiện dữ thụ cụ túc giới 。thị nhân đắc giới 。cộng sự cộng trụ
T23n1435_p0117a08║ giả vô tội 。chư tỉ khâu đắc tội 。nhược nhân mãn nhị thập tuế 。tự tưởng
T23n1435_p0117a09║ mãn nhị thập 。tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn mãn 。nhược tăng
T23n1435_p0117a10║ dữ thụ cụ túc giới 。thị nhân đắc giới 。chư tỉ khâu vô tội 。cộng sự
T23n1435_p0117a11║ cộng trụ giả diệc vô tội 。hựu nhân mãn nhị thập tuế 。tự tưởng mãn nhị thập 。
T23n1435_p0117a12║ tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn 。bất mãn 。nhược tăng dữ thụ
T23n1435_p0117a13║ cụ giới 。thị nhân bất đắc giới 。chư tỉ khâu đắc tội 。cộng sự cộng trụ giả
T23n1435_p0117a14║ diệc đắc tội 。hựu nhân mãn nhị thập 。tự tưởng mãn nhị thập 。tăng trung vấn 。
T23n1435_p0117a15║ nhữ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn 。bất tri bất ức nghi 。nhược tăng bất thẩm đế
T23n1435_p0117a16║ vấn 。tiện dữ thụ cụ giới 。thị nhân đắc giới 。cộng sự cộng trụ vô tội 。
T23n1435_p0117a17║ chư tỉ khâu đắc tội 。nhược nhân mãn nhị thập tuế 。vô bất tự tri mãn 。
T23n1435_p0117a18║ tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn mãn 。nhược tăng dữ thụ cụ
T23n1435_p0117a19║ giới 。thị nhân đắc giới 。chư tỉ khâu vô tội 。cộng sự cộng trụ diệc vô
T23n1435_p0117a20║ tội 。hựu nhân mãn nhị thập 。vô bất tự tri mãn 。tăng trung vấn 。nhữ
T23n1435_p0117a21║ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn 。bất mãn 。nhược tăng dữ thụ cụ giới 。thị nhân
T23n1435_p0117a22║ bất đắc giới 。cộng sự cộng trụ đắc tội 。chư tỉ khâu diệc đắc tội 。
T23n1435_p0117a23║ hựu nhân mãn nhị thập 。vô bất tự tri mãn 。tăng trung vấn 。nhữ mãn
T23n1435_p0117a24║ nhị thập bất 。đáp ngôn 。bất tri bất ức nghi 。nhược tăng bất thẩm đế vấn 。
T23n1435_p0117a25║ tiện dữ thụ cụ giới 。thị nhân đắc giới 。cộng sự cộng trụ vô tội 。chư
T23n1435_p0117a26║ tỉ khâu đắc tội 。
T23n1435_p0117a27║ nhược nhân mãn nhị thập tuế 。bất tự tri mãn 。tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị
T23n1435_p0117a28║ thập bất 。đáp ngôn mãn 。nhược tăng dữ thụ cụ giới 。thị nhân đắc giới 。chư
T23n1435_p0117a29║ tỉ khâu vô tội 。cộng sự cộng trụ diệc vô tội 。hựu nhân mãn nhị thập tuế 。
T23n1435_p0117b01║ bất tự tri mãn 。tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn 。bất mãn
T23n1435_p0117b02║ nhược tăng dữ thụ cụ giới 。thị nhân bất đắc giới 。cộng sự cộng trụ đắc
T23n1435_p0117b03║ tội 。chư tỉ khâu diệc đắc tội 。hựu nhân mãn nhị thập tuế 。bất tự tri
T23n1435_p0117b04║ mãn 。tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn 。bất tri bất ức nghi 。
T23n1435_p0117b05║ nhược tăng bất thẩm đế vấn 。tiện dữ thụ cụ giới 。thị nhân đắc giới cộng sự
T23n1435_p0117b06║ cộng trụ vô tội 。chư tỉ khâu đắc tội 。nhược nhân mãn nhị thập tuế 。tự nghi
T23n1435_p0117b07║ vi mãn bất mãn 。tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn mãn 。nhược
T23n1435_p0117b08║ tăng dữ thụ cụ giới 。thị nhân đắc giới 。chư tỉ khâu vô tội 。cộng sự
T23n1435_p0117b09║ cộng trụ diệc vô tội 。hựu nhân mãn nhị thập tuế 。tự nghi vi mãn bất mãn 。
T23n1435_p0117b10║ tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn 。bất mãn 。nhược tăng dữ thụ cụ
T23n1435_p0117b11║ giới 。thị nhân bất đắc giới 。chư tỉ khâu đắc tội 。cộng sự cộng trụ
T23n1435_p0117b12║ diệc đắc tội 。hựu nhân mãn nhị thập tuế 。tự nghi vi mãn bất mãn 。tăng
T23n1435_p0117b13║ trung vấn 。nhữ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn 。ngã bất tri bất ức nghi 。nhược
T23n1435_p0117b14║ tăng bất thẩm đế vấn 。tiện dữ thụ cụ giới 。thị nhân đắc giới 。cộng sự cộng
T23n1435_p0117b15║ trụ vô tội 。chư tỉ khâu đắc tội (thất thập nhị cánh )。
T23n1435_p0117b16║ phật tại a la tì quốc 。nhĩ thời a la tì tỉ khâu 。tự thủ quật
T23n1435_p0117b17║ địa 。tác tường cơ 。quật cừ trì đán 。quật nê xứ 。hữu cư sĩ 。thị
T23n1435_p0117b18║ ngoại đạo đệ tử 。thuyết địa trung hữu mệnh căn 。thị nhân dĩ tật tâm cố 。ha
T23n1435_p0117b19║ trái ngôn 。sa môn thích tử tự ngôn 。thiện hảo hữu công đức 。nhi đoạt nhất căn
T23n1435_p0117b20║ chúng sinh mệnh 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị
T23n1435_p0117b21║ sự tâm bất hỉ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri
T23n1435_p0117b22║ nhi cố vấn a la tì tỉ khâu ngôn 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp
T23n1435_p0117b23║ ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh
T23n1435_p0117b24║ tỉ khâu 。tự thủ quật địa 。quật tác tường cơ 。quật cừ trì đán 。quật nê
T23n1435_p0117b25║ xứ 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ chư
T23n1435_p0117b26║ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu tự thủ
T23n1435_p0117b27║ quật địa 。nhược giáo tha quật 。tác thị ngôn 。nhữ quật thị xứ ba dật đề 。
T23n1435_p0117b28║ địa giả 。hữu nhị chủng 。sinh địa bất sinh địa 。đồi tường độ thạch để nghĩ
T23n1435_p0117b29║ phong độ tụ 。sinh địa giả 。nhược đa vũ quốc độ bát nguyệt địa sinh 。nhược thiểu
T23n1435_p0117c01║ vũ quốc độ tứ nguyệt địa sinh 。thị danh sinh địa 。trừ thị danh bất sinh
T23n1435_p0117c02║ địa 。tự quật giả 。thủ tự quật 。giáo tha quật giả 。giáo tha nhân quật 。
T23n1435_p0117c03║ ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。
T23n1435_p0117c04║ thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu quật bất sinh địa 。tùy nhất nhất quật đột cát
T23n1435_p0117c05║ la 。nhược đồi tường độ thạch để nghĩ phong độ tụ 。nhược quật giả tùy nhất nhất
T23n1435_p0117c06║ quật đột cát la 。nhược tỉ khâu quật sinh địa 。tùy nhất nhất quật ba dật đề 。
T23n1435_p0117c07║ nhược quật tác tường cơ 。nhược quật cừ trì đán 。tùy nhất nhất quật ba dật
T23n1435_p0117c08║ đề 。nhược quật nê xứ 。nãi chí một tất xứ quật thủ 。tùy nhất nhất quật
T23n1435_p0117c09║ đột cát la 。nhược thủ hoạ địa 。nãi chí một giới tử 。nhất nhất hoạ đột
T23n1435_p0117c10║ cát la 。nhược tỉ khâu tác sư tượng 。dục tân khởi phật đồ tăng phòng 。hoạ
T23n1435_p0117c11║ địa tác mô tượng xứ sở 。bất phạm dư tỉ khâu hoạch giả phạm tội 。nhược sinh
T23n1435_p0117c12║ kim ngân xa cừ mã não chu sa khoáng xứ 。nhược quật thị xứ bất phạm 。
T23n1435_p0117c13║ nhược sinh thiết khoáng xứ 。đồng bạch lạp duyên tích khoáng xứ 。nhược thư hoàng giả
T23n1435_p0117c14║ độ bạch thiện xứ 。nhược sinh thạch xứ sinh hắc thạch xứ 。sa xứ diêm địa 。
T23n1435_p0117c15║ quật giả bất phạm (thất thập tam cánh )。
T23n1435_p0117c16║ thập tụng luật quyển đệ thập lục TTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*