Thập Tụng Luật – Quyển 16

Tzed Version
T23n1435_p0109c02║
T23n1435_p0109c03║
T23n1435_p0109c04║ thập tụng luật quyển đệ thập lục (đệ tam tụng chi tam )
T23n1435_p0109c05║
T23n1435_p0109c06║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0109c07║ cửu thập ba dật đề chi bát
T23n1435_p0109c08║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời bình sa vương 。hữu tam chủng trì thuỷ 。đệ
T23n1435_p0109c09║ nhất trì trung vương cập phu nhân tẩy 。đệ nhị trì trung vương tử đại thần tẩy 。
T23n1435_p0109c10║ đệ tam trì trung dư nhân dân tẩy 。thị vương đắc đạo thâm tâm tín phật 。vấn
T23n1435_p0109c11║ chư đại thần 。thượng nhân tẩy bất 。đáp ngôn diệc tẩy 。vương ngôn 。thượng nhân ưng
T23n1435_p0109c12║ ngã trì trung tẩy 。nhĩ thời chư tỉ khâu 。thường sơ dạ trung dạ hậu dạ
T23n1435_p0109c13║ số số tẩy 。nhất thời bình sa vương dục tẩy 。ngữ thủ trì nhân 。trừ nhân
T23n1435_p0109c14║ linh tịnh 。ngã dục vãng tẩy 。tức thời trừ khước dư nhân 。đãn tỉ khâu tại 。
T23n1435_p0109c15║ tri trì nhân tác thị niệm 。vương kính tỉ khâu 。nhược khiển trừ giả vương hoặc
T23n1435_p0109c16║ đương sân 。tiện bạch vương ngôn 。dĩ trừ chư nhân đãn tỉ khâu tại 。vương ngôn
T23n1435_p0109c17║ đại thiện 。linh thượng nhân tiên tẩy 。sơ dạ trung dạ hậu dạ tỉ khâu tẩy cánh
T23n1435_p0109c18║ tiện khứ 。tri trì nhân bạch vương ngôn 。tỉ khâu dĩ khứ 。vương tức vãng tẩy 。
T23n1435_p0109c19║ vương pháp tẩy trì 。vương tẩy cánh thời tiện tức địa liễu 。vương dục cánh tác thị
T23n1435_p0109c20║ niệm 。ngã bất ưng xuất thành bất kiến phật 。trực hoàn nhập thành tức nghệ phật sở 。
T23n1435_p0109c21║ đầu diện lễ túc khước toạ nhất diện 。phật tri nhi cố vấn 。đại vương 。
T23n1435_p0109c22║ thần triêu hà lai 。thời vương dĩ thị sự hướng phật quảng thuyết 。phật nhĩ thời vi
T23n1435_p0109c23║ vương thuyết chủng chủng pháp kì giáo lợi hỉ 。kì giáo lợi hỉ dĩ mặc nhiên 。vương
T23n1435_p0109c24║ văn phật thuyết pháp dĩ 。tùng toạ khởi đầu diện lễ túc hữu nhiễu nhi khứ 。vương
T23n1435_p0109c25║ khứ bất cửu 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。chủng chủng nhân duyên ha trái
T23n1435_p0109c26║ chư tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。thường sơ dạ trung dạ hậu dạ số
T23n1435_p0109c27║ số tẩy 。linh quán đỉnh sa lợi đại vương tự trì trung bất đắc tẩy 。chủng chủng
T23n1435_p0109c28║ nhân duyên ha dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。
T23n1435_p0109c29║ tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu giảm bán nguyệt dục ba dật
T23n1435_p0110a01║ đề 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại
T23n1435_p0110a02║ đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu vị mãn bán nguyệt dục ba dật đề 。
T23n1435_p0110a03║ nhược mãn bán nguyệt dục nhược quá bất phạm 。
T23n1435_p0110a04║ nhĩ thời xuân tàn nhất nguyệt bán hạ sơ nhất nguyệt 。thị nhị nguyệt bán đại nhiệt
T23n1435_p0110a05║ thời 。chư tỉ khâu bất đắc dục cố 。thân thể cấu dương phiền môn thổ nghịch 。
T23n1435_p0110a06║ thị sự bạch phật 。nguyện thế tôn 。như thị đại nhiệt thời 。thính chư tỉ khâu
T23n1435_p0110a07║ tẩy dục 。phật ngôn thính dục 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0110a08║ giảm bán nguyệt dục ba dật đề 。trừ nhân duyên 。nhân duyên giả 。xuân tàn nhất
T23n1435_p0110a09║ nguyệt bán hạ sơ nhất nguyệt 。thị nhị nguyệt bán danh đại nhiệt thời 。thị trung phạm
T23n1435_p0110a10║ giả 。nhược tỉ khâu vị chí đại nhiệt thời dục ba dật đề 。nhược đại nhiệt thời
T23n1435_p0110a11║ dục bất phạm 。phật tại vương xá thành 。nhĩ thời chư tỉ khâu bệnh 。dĩ tô
T23n1435_p0110a12║ du đồ thân 。bất đắc dục cố 。hoạn dương phiền môn thổ nghịch 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0110a13║ bạch phật 。nguyện thính bệnh nhân duyên cố dục 。phật ngôn 。tùng kim nhật thính bệnh
T23n1435_p0110a14║ nhân duyên cố dục 。ích lợi bệnh nhân như thực vô dị 。tùng kim thị giới
T23n1435_p0110a15║ ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu giảm bán nguyệt dục ba dật đề 。trừ nhân duyên 。
T23n1435_p0110a16║ nhân duyên giả 。xuân tàn nhất nguyệt bán hạ sơ nhất nguyệt 。thị nhị nguyệt bán đại
T23n1435_p0110a17║ nhiệt thời 。trừ bệnh thời 。bệnh giả 。nhược lãnh phát phong phát nhiệt phát 。nhược tẩy
T23n1435_p0110a18║ dục đắc sai 。thị danh bệnh 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu vô bệnh giảm bán
T23n1435_p0110a19║ nguyệt dục ba dật đề 。nhược bệnh bất phạm 。phật tại vương xá thành 。nhĩ thời
T23n1435_p0110a20║ chư tỉ khâu trung tiền trước y trì bát nhập thành khí thực 。thời ác phong khởi 。
T23n1435_p0110a21║ xuy y li thể trần độ bộn thân 。bất đắc dục cố phiền môn thổ nghịch 。thị
T23n1435_p0110a22║ sự bạch phật nguyện thế tôn 。thính phong nhân duyên cố dục 。phật ngôn 。tùng kim
T23n1435_p0110a23║ thính phong nhân duyên cố dục 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ
T23n1435_p0110a24║ khâu giảm bán nguyệt dục trừ nhân duyên ba dật đề nhân duyên giả 。xuân tàn nhất
T23n1435_p0110a25║ nguyệt bán hạ sơ nhất nguyệt 。thị nhị nguyệt bán đại nhiệt thời 。trừ bệnh thời phong
T23n1435_p0110a26║ thời 。thị trung phạm giả 。nhược vô phong nhân duyên dục ba dật đề 。nhược hữu phong
T23n1435_p0110a27║ nhân duyên dục bất phạm 。
T23n1435_p0110a28║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời chư tỉ khâu trước tân nhiễm y nhập thành khí
T23n1435_p0110a29║ thực 。trực vũ y thấp nhiễm hàn trước thân sinh giới bào 。bất đắc dục cố
T23n1435_p0110b01║ dương môn thổ nghịch 。chư tỉ khâu bạch phật 。nguyện thế tôn 。thính vũ nhân duyên cố
T23n1435_p0110b02║ dục 。phật ngôn 。thính vũ nhân duyên cố dục 。tùng kim thị giới ưng như thị
T23n1435_p0110b03║ thuyết 。nhược tỉ khâu giảm bán nguyệt dục trừ nhân duyên ba dật đề 。nhân duyên giả 。
T23n1435_p0110b04║ xuân tàn nhất nguyệt bán hạ sơ nhất nguyệt 。thị nhị nguyệt bán đại nhiệt thời 。trừ
T23n1435_p0110b05║ bệnh thời phong thời vũ thời 。thị trung phạm giả 。nhược vô vũ nhân duyên dục ba
T23n1435_p0110b06║ dật đề 。hữu vũ nhân duyên dục bất phạm 。phật tại a la tì quốc 。nhĩ thời
T23n1435_p0110b07║ chư tỉ khâu tác tân phật đồ 。đam độ trì nê kích chuyên thảo đẳng 。thô nê
T23n1435_p0110b08║ tế nê hắc bạch nê trị 。bất đắc dục cố 。dương môn thổ nghịch bì cực
T23n1435_p0110b09║ bất trừ 。thị sự bạch phật 。nguyện thế tôn 。thính tác nhân duyên cố dục 。phật
T23n1435_p0110b10║ ngôn 。thính tác nhân duyên cố dục 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược
T23n1435_p0110b11║ tỉ khâu giảm bán nguyệt dục trừ nhân duyên ba dật đề 。nhân duyên giả 。xuân tàn
T23n1435_p0110b12║ nhất nguyệt bán hạ sơ nhất nguyệt 。thị nhị nguyệt bán đại nhiệt thời 。trừ bệnh thời
T23n1435_p0110b13║ phong thời vũ thời tác thời 。tác giả 。nãi chí tảo ngũ tảo trửu tăng phòng
T23n1435_p0110b14║ địa 。diệc danh vi tác 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu vô tác nhân duyên
T23n1435_p0110b15║ dục ba dật đề 。nhược tác nhân duyên giả bất phạm 。
T23n1435_p0110b16║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu tùng kiêu tát la du hành hướng
T23n1435_p0110b17║ xá vệ quốc 。thị độ địa đa độ trần 。hành thời trần sĩ bộn thân 。bất
T23n1435_p0110b18║ đắc dục cố 。thân thể dương môn thổ nghịch 。thị sự bạch phật 。nguyện thế tôn 。
T23n1435_p0110b19║ thính hành nhân duyên cố dục 。phật ngôn 。thính hành nhân duyên cố dục 。tùng
T23n1435_p0110b20║ kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu 。giảm bán nguyệt dục trừ nhân duyên
T23n1435_p0110b21║ ba dật đề 。nhân duyên giả 。xuân tàn nhất nguyệt bán hạ sơ nhất nguyệt thị nhị
T23n1435_p0110b22║ nguyệt bán đại nhiệt thời 。trừ bệnh thời phong thời vũ thời tác thời hành thời 。hành
T23n1435_p0110b23║ giả 。nãi chí bán do tuần nhược lai nhược khứ 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ
T23n1435_p0110b24║ khâu tạc nhật lai kim nhật dục ba dật đề 。minh nhật dục khứ kim nhật dục
T23n1435_p0110b25║ ba dật đề 。nhược chí bán do tuần lai khứ dục giả bất phạm 。nhược tỉ
T23n1435_p0110b26║ khâu vô thị lục nhân duyên 。diệt bán nguyệt dục ba dật đề nhược hữu nhân duyên 。
T23n1435_p0110b27║ bất ngữ dư tỉ khâu triếp dục giả 。đột cát la (lục thập cánh )。
T23n1435_p0110b28║ phật tại duy da li quốc nhĩ thời duy da li quốc chư vương tử 。xuất viên
T23n1435_p0110b29║ lâm trung học xạ 。môn phiến khổng ngưỡng xạ không trung 。quát quát tướng trụ 。nhĩ thời
T23n1435_p0110c01║ ca lưu đà di 。trung tiền trước y trì bát nhập thành khí thực 。dao kiến chư
T23n1435_p0110c02║ vương tử tác như thị xạ 。kiến dĩ tiện tiếu 。chư vương tử ngôn 。hà dĩ cố
T23n1435_p0110c03║ tiếu 。ngã đẳng xạ bất hảo da 。đáp ngôn bất hảo 。vấn ngôn nhữ năng bất 。
T23n1435_p0110c04║ đáp ngôn năng 。nhược năng tiện xạ 。ca lưu đà di ngôn 。ngã đẳng pháp bất
T23n1435_p0110c05║ ưng tróc cung tiến 。chư vương tử ngôn 。thử hữu mộc cung khả dụng 。tức
T23n1435_p0110c06║ dữ mộc cung 。trương thời hữu phi điểu không trung hồi toàn 。ca lưu đà di
T23n1435_p0110c07║ phóng tiến 。vi nhiễu bất linh đắc xuất 。chư vương tử ngôn 。hà cố bất trước 。
T23n1435_p0110c08║ đáp ngôn 。xạ trước hà túc vi nan 。chư vương tử ngôn 。bất nhĩ 。nhược năng
T23n1435_p0110c09║ trước giả 。tiện ưng linh trước 。mạc đãn hư ngữ 。tức kiêu mạn ngôn 。nhữ đẳng
T23n1435_p0110c10║ dục linh xạ trước hà xứ 。vương tử ngôn 。dục linh trước hữu nhãn 。tức trước
T23n1435_p0110c11║ hữu nhãn 。thị điểu tức tử 。nhĩ thời chư vương tử giai tàm quý đố sân
T23n1435_p0110c12║ hận ngôn 。sa môn thích tử năng cố đoạt súc sinh mệnh 。thị trung hữu tỉ
T23n1435_p0110c13║ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0110c14║ duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。cố đoạt súc sinh mệnh 。chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0110c15║ ha dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố
T23n1435_p0110c16║ vấn 。ca lưu đà di 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế
T23n1435_p0110c17║ tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。cố đoạt
T23n1435_p0110c18║ súc sinh mệnh 。chủng chủng ha dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ
T23n1435_p0110c19║ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu cố đoạt
T23n1435_p0110c20║ súc sinh mệnh ba dật đề 。đoạt mệnh giả 。nhược tự đoạt nhược giáo tha đoạt 。ba
T23n1435_p0110c21║ dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung
T23n1435_p0110c22║ phạm giả 。hữu tam chủng 。đoạt súc sinh mệnh đắc ba dật đề 。tự giáo khiển sứ 。
T23n1435_p0110c23║ tự giả 。nhược tỉ khâu tự tác tự đoạt súc sinh mệnh 。giáo giả 。ngữ tha ngôn 。
T23n1435_p0110c24║ thị súc sinh tróc phọc đả sát 。nhược tha thụ giáo sát giả 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0110c25║ đắc ba dật đề 。khiển sứ giả 。nhược tỉ khâu ngữ nhân ngôn 。nhữ thức mỗ
T23n1435_p0111a01║ súc sinh bất 。đáp ngôn thức 。nhữ vãng tróc phọc đả sát 。sứ vãng tróc phọc
T23n1435_p0111a02║ đả sát giả 。tỉ khâu đắc ba dật đề 。hựu tỉ khâu hữu tam chủng 。đoạt
T23n1435_p0111a03║ súc sinh mệnh đắc ba dật đề 。nhất giả dụng thụ sắc 。nhị giả dụng bất
T23n1435_p0111a04║ thụ sắc 。tam giả dụng thụ bất thụ sắc 。thụ sắc giả 。nhược tỉ khâu dĩ thủ
T23n1435_p0111a05║ đả súc sinh 。nhược túc nhược đầu nhược dư thân phân 。niệm dục linh tử 。tử giả
T23n1435_p0111a06║ ba dật đề 。nhược bất tức tử 。hậu nhân tử giả ba dật đề 。nhược bất
T23n1435_p0111a07║ tức tử hậu bất nhân tử đột cát la 。bất thụ sắc giả 。nhược tỉ khâu dĩ
T23n1435_p0111a08║ mộc ngoã thạch đao sóc cung tiến nhược mộc đoạn bạch lạp đoạn duyên tích đoạn dao trịch
T23n1435_p0111a09║ súc sinh 。niệm dục linh tử 。tử giả ba dật đề 。nhược bất tức tử 。
T23n1435_p0111a10║ hậu nhân thị tử diệc ba dật đề 。nhược bất tức tử hậu bất nhân tử đột
T23n1435_p0111a11║ cát la 。thụ bất thụ sắc giả 。nhược dĩ thủ tróc mộc ngoã thạch đao sóc cung
T23n1435_p0111a12║ tiến mộc đoạn bạch lạp đoạn duyên tích đoạn tựu đả 。niệm dục linh tử 。tử giả
T23n1435_p0111a13║ ba dật đề 。nhược bất tức tử 。hậu nhân thị tử ba dật đề 。nhược bất tức
T23n1435_p0111a14║ tử hậu bất nhân tử đột cát la 。nhược tỉ khâu bất dĩ thụ sắc bất thụ
T23n1435_p0111a15║ sắc thụ bất thụ sắc 。vi sát cố 。dĩ độc dược trước súc sinh nhãn trung nhĩ
T23n1435_p0111a16║ trung tị trung khẩu trung thân thượng sang trung 。trước ẩm thực trung ngoạ xứ hành
T23n1435_p0111a17║ xứ 。niệm dục linh tử 。tử giả ba dật đề 。nhược bất tức tử hậu nhân
T23n1435_p0111a18║ thị tử diệc ba dật đề 。nhược bất tức tử hậu bất nhân tử đột cát
T23n1435_p0111a19║ la 。nhược tỉ khâu bất dĩ thụ sắc bất thụ sắc thụ bất thụ sắc 。bất dĩ
T23n1435_p0111a20║ độc dược 。vi sát cố 。tác ưu đa sát đầu đa sát 。tác cương võng bát
T23n1435_p0111a21║ tì đà la sát 。tự tì đà la sát 。đoán mệnh sát đoạ thai sát án phúc
T23n1435_p0111a22║ sát 。suy trước thuỷ hoả trung sát 。suy trước khanh trung sát 。khiển linh đạo trung
T23n1435_p0111a23║ tử 。nãi chí mẫu thai trung sơ thụ nhị căn 。thân căn mệnh căn 。ư trung
T23n1435_p0111a24║ khởi phương tiện 。niệm dục linh tử 。tử giả ba dật đề 。nhược bất tức tử hậu
T23n1435_p0111a25║ nhân thị tử ba dật đề 。nhược bất tức tử hậu bất nhân tử 。đột cát
T23n1435_p0111a26║ la (lục thập nhất cánh )。
T23n1435_p0111a27║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu cộng thập thất quần tỉ khâu 。
T23n1435_p0111a28║ đấu tránh tướng mạ tâm bất hòa hợp 。thời lục quần tỉ khâu cộng thập thất quần
T23n1435_p0111a29║ tỉ khâu đấu tránh tướng mạ dĩ 。lục quần tỉ khâu 。dục linh thập thất quần tỉ
T23n1435_p0111b01║ khâu nghi hối cố 。tác thị ngôn 。nhữ đẳng bất mãn nhị thập tuế thụ cụ
T23n1435_p0111b02║ túc giới 。nhược nhân bất mãn nhị thập tuế thụ cụ túc giới giả 。bất danh
T23n1435_p0111b03║ đắc cụ túc giới 。nhược bất đắc cụ túc giới 。phi tỉ khâu phi sa môn phi
T23n1435_p0111b04║ thích tử 。thị nhân đắc thị ngữ dĩ 。sầu ưu nghi hối đề khấp 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0111b05║ vấn 。hà cố đề da 。đáp ngôn 。lục quần tỉ khâu linh ngã nghi hối vân 。
T23n1435_p0111b06║ ngã đẳng bất mãn nhị thập thụ cụ túc giới 。nhược bất mãn nhị thập thụ cụ
T23n1435_p0111b07║ túc giới giả 。bất danh đắc cụ giới 。nhược bất đắc cụ túc giới 。phi tỉ
T23n1435_p0111b08║ khâu phi sa môn phi thích tử 。ngã đẳng văn thị ngữ 。nghi hối cố đề 。thị
T23n1435_p0111b09║ trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự chủng chủng nhân
T23n1435_p0111b10║ duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。cố linh tha nghi hối 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0111b11║ duyên ha dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi
T23n1435_p0111b12║ cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế
T23n1435_p0111b13║ tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái lục quần tỉ khâu 。vân hà danh tỉ
T23n1435_p0111b14║ khâu 。cố linh tha tỉ khâu nghi hối 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ
T23n1435_p0111b15║ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị
T23n1435_p0111b16║ thuyết 。nhược tỉ khâu cố linh dư tỉ khâu nghi hối 。sứ tu du thời tâm bất
T23n1435_p0111b17║ an ẩn 。dĩ thị nhân duyên vô dị ba dật đề 。ba dật đề giả 。chử thiêu
T23n1435_p0111b18║ phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。hữu lục
T23n1435_p0111b19║ sự 。nhất giả sinh 。nhị giả thụ cụ giới 。tam giả phạm 。tứ giả vấn 。
T23n1435_p0111b20║ ngũ giả vật 。lục giả pháp 。sinh giả 。nhược tỉ khâu vấn dư tỉ khâu 。nhữ
T23n1435_p0111b21║ hà thời sinh 。đáp ngôn 。mỗ vương thời sinh 。mỗ đại thần thời sinh 。mỗ
T23n1435_p0111b22║ phong lạc thời 。mỗ cơ kiệm thời 。mỗ an ẩn thời 。mỗ tật bệnh thời sinh 。
T23n1435_p0111b23║ tức phục ngôn 。nhược nhân mỗ vương thời sinh 。mỗ đại thần thời 。nhược phong lạc
T23n1435_p0111b24║ cơ kiệm an ẩn dịch bệnh thời sinh giả 。thị nhân bất mãn nhị thập tuế 。nhược
T23n1435_p0111b25║ nhân bất mãn nhị thập 。bất đắc thụ cụ túc giới 。nhược bất đắc thụ cụ
T23n1435_p0111b26║ túc giới 。phi tỉ khâu phi sa môn phi thích tử 。nhược tha tỉ khâu khởi
T23n1435_p0111b27║ nghi hối nhược bất khởi 。giai ba dật đề 。hựu tỉ khâu vấn tha tỉ khâu
T23n1435_p0111b28║ ngôn 。nhữ dịch hạ hà thời sinh mao 。khẩu biên hà thời sinh tu 。ân hầu
T23n1435_p0111b29║ hà thời hiện 。nhược ngôn mỗ vương thời mỗ đại thần thời nhược phong lạc cơ kiệm
T23n1435_p0111c01║ an ẩn dịch bệnh thời sinh 。tức phục ngôn 。nhược nhân mỗ vương thời mỗ đại thần
T23n1435_p0111c02║ thời nhược phong lạc cơ kiệm an ẩn dịch bệnh thời 。sinh mao sinh tu ân hầu
T23n1435_p0111c03║ hiện giả 。thị nhân bất mãn nhị thập 。nhược nhân bất mãn nhị thập thụ cụ túc
T23n1435_p0111c04║ giới 。bất danh đắc cụ túc giới 。nhược bất đắc cụ túc giới 。phi tỉ khâu phi
T23n1435_p0111c05║ sa môn phi thích tử 。nhược khởi nghi hối nhược bất khởi 。giai ba dật đề 。thị
T23n1435_p0111c06║ danh sinh thụ cụ túc giới giả 。nhược tỉ khâu vấn tha tỉ khâu ngôn 。nhữ hà
T23n1435_p0111c07║ thời thụ cụ túc giới 。đáp ngôn 。mỗ vương thời mỗ đại thần thời nhược phong
T23n1435_p0111c08║ lạc cơ kiệm an ẩn dịch bệnh thời thụ cụ túc giới 。tức phục ngôn 。nhược
T23n1435_p0111c09║ nhân mỗ vương thời mỗ đại thần thời nhược phong lạc cơ kiệm an ẩn dịch bệnh thời
T23n1435_p0111c10║ thụ cụ túc giới giả 。thị nhân bất đắc cụ túc giới 。bất đắc cụ túc giới
T23n1435_p0111c11║ giả 。phi tỉ khâu phi sa môn phi thích tử 。nhược khởi nghi hối nhược bất khởi 。
T23n1435_p0111c12║ giai ba dật đề 。hựu tỉ khâu vấn tha tỉ khâu 。thùy thị nhữ cụ túc
T23n1435_p0111c13║ giới hòa thượng 。thùy tác a xà lê 。thùy tác giáo sư 。đáp ngôn 。mỗ tác
T23n1435_p0111c14║ hòa thượng 。mỗ tác a xà lê 。mỗ tác giáo sư 。tức phục ngôn 。nhược mỗ
T23n1435_p0111c15║ tác hòa thượng 。mỗ tác a xà lê 。mỗ tác giáo sư 。thị nhân bất danh
T23n1435_p0111c16║ đắc cụ túc giới 。nhược bất đắc cụ túc giới 。phi tỉ khâu phi sa môn phi
T23n1435_p0111c17║ thích tử 。nhược khởi nghi hối nhược bất khởi 。giai ba dật đề 。hựu tỉ khâu
T23n1435_p0111c18║ vấn tha tỉ khâu ngôn 。nhữ ư thập chúng trung thụ cụ túc giới 。ư ngũ chúng
T23n1435_p0111c19║ trung thụ cụ giới da 。đáp ngôn 。thập chúng trung 。tức phục ngôn 。nhược như thị
T23n1435_p0111c20║ thập chúng trung thụ cụ giới 。thị nhân bất đắc cụ túc giới 。nhược bất đắc
T23n1435_p0111c21║ cụ giới giả 。phi tỉ khâu phi sa môn phi thích tử 。nhược khởi nghi hối nhược
T23n1435_p0111c22║ bất khởi 。giai ba dật đề 。hựu tỉ khâu vấn tha tỉ khâu 。nhữ ư giới
T23n1435_p0111c23║ nội thụ cụ giới giới ngoại thụ 。đáp ngôn 。giới nội thụ 。tức phục ngôn 。nhược
T23n1435_p0111c24║ giới nội thụ 。thị nhân bất đắc cụ túc giới 。nhược bất đắc cụ túc giới
T23n1435_p0111c25║ giả 。phi tỉ khâu phi sa môn phi thích tử 。nhược khởi nghi hối nhược bất khởi 。
T23n1435_p0111c26║ giai ba dật đề 。thị danh thụ cụ túc giới 。phạm giả 。nhược tỉ khâu ngữ
T23n1435_p0111c27║ tha tỉ khâu ngôn 。nhữ phạm tăng già bà thi sa tội phạm ba dật đề ba
T23n1435_p0111c28║ la đề đề xá ni đột cát la 。nhược tỉ khâu phạm tăng già bà thi sa
T23n1435_p0111c29║ ba dật đề ba la đề đề xá ni đột cát la giả 。thị nhân phi tỉ
T23n1435_p0112a01║ khâu phi sa môn phi thích tử 。nhược khởi nghi hối nhược bất khởi 。giai ba dật
T23n1435_p0112a02║ đề 。thị danh phạm 。vấn giả 。nhược tỉ khâu vấn tha tỉ khâu 。nhữ nhập mỗ
T23n1435_p0112a03║ tụ lạc 。hành mỗ hạng 。chí mỗ gia 。toạ mỗ xứ 。cộng mỗ nữ nhân
T23n1435_p0112a04║ ngữ 。đáo mỗ tỉ khâu ni phòng 。cộng mỗ tỉ khâu ni ngữ da 。đáp
T23n1435_p0112a05║ ngôn 。ngã nhập mỗ tụ lạc 。hành mỗ hạng 。đáo mỗ gia 。toạ mỗ xứ 。cộng
T23n1435_p0112a06║ mỗ nữ nhân ngữ 。đáo mỗ tỉ khâu ni phòng 。cộng mỗ tỉ khâu ni ngữ 。
T23n1435_p0112a07║ tức phục ngôn 。nhược tỉ khâu nhập mỗ tụ lạc hành mỗ hạng đáo mỗ gia toạ
T23n1435_p0112a08║ mỗ xứ cộng mỗ nữ nhân ngữ đáo mỗ tỉ khâu ni phòng cộng mỗ tỉ khâu
T23n1435_p0112a09║ ni ngữ giả 。thị nhân phi tỉ khâu phi sa môn phi thích tử 。nhược khởi nghi
T23n1435_p0112a10║ hối nhược bất khởi 。giai ba dật đề 。thị danh vấn 。vật giả 。nhược tỉ khâu ngữ
T23n1435_p0112a11║ dư tỉ khâu 。nhữ thùy đồng tâm dụng bát 。thùy đồng tâm dụng y 。dụng hộ
T23n1435_p0112a12║ câu thời dược dạ phân dược thất nhật dược chung thân dược 。đáp ngôn 。dữ mỗ
T23n1435_p0112a13║ đồng tâm dụng bát y hộ câu thời dược dạ phân dược thất nhật dược chung thân
T23n1435_p0112a14║ dược 。tức phục ngôn 。nhược tỉ khâu dữ mỗ đồng tâm dụng y bát hộ câu thời
T23n1435_p0112a15║ dược dạ phân dược thất nhật dược chung thân dược giả 。thị nhân phi tỉ khâu phi
T23n1435_p0112a16║ sa môn phi thích tử 。nhược khởi nghi hối nhược bất khởi 。giai ba dật đề 。thị
T23n1435_p0112a17║ danh vật 。pháp giả 。nhược tỉ khâu ngữ tha tỉ khâu 。mạc đa súc y 。mạc số
T23n1435_p0112a18║ số thực 。mạc biệt chúng thực 。mạc tha bất thỉnh nhập kì xá 。mạc phi
T23n1435_p0112a19║ thời nhập tụ lạc 。mạc bất trước tăng già lê nhập thôn ấp 。nhược tỉ khâu đáp
T23n1435_p0112a20║ ngôn 。ngã thụ ca hi na y 。tức phục ngôn 。nhược tỉ khâu tùy ý đa
T23n1435_p0112a21║ súc y 。số số thực biệt chúng thực 。tha bất thỉnh nhập kì xá 。phi thời
T23n1435_p0112a22║ nhập tụ lạc 。bất trước tăng già lê nhập thôn ấp giả 。thị nhân phi tỉ khâu
T23n1435_p0112a23║ phi sa môn phi thích tử 。nhược khởi nghi hối nhược bất khởi 。giai ba dật đề 。
T23n1435_p0112a24║ thị danh pháp 。nhược tỉ khâu dĩ thị lục sự 。linh tha tỉ khâu nghi hối 。
T23n1435_p0112a25║ giai ba dật đề 。trừ thị lục sự 。dĩ dư sự linh tha tỉ khâu nghi
T23n1435_p0112a26║ hối 。đột cát la 。nhược trừ tỉ khâu dĩ thị lục sự 。dĩ dư nhân duyên
T23n1435_p0112a27║ linh dư nhân nghi hối 。giai đột cát la (lục thập nhị cánh )。
T23n1435_p0112a28║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời thập thất quần tỉ khâu trung 。hữu nhất bạch y
T23n1435_p0112a29║ tiểu nhi 。hí tiếu 。thời thập thất quần tỉ khâu dĩ hí tiếu cố 。dụng chỉ
T23n1435_p0112b01║ kích 攊。tiểu nhi đa tiếu nãi chí khí tuyệt 。bất năng động thủ túc 。tiện
T23n1435_p0112b02║ tử 。thời thập thất quần tỉ khâu sinh nghi 。ngã đẳng tương vô đắc ba la di 。
T23n1435_p0112b03║ thị sự bạch phật 。phật tri cố vấn thập thất quần tỉ khâu 。nhữ dĩ hà tâm
T23n1435_p0112b04║ tác 。đáp ngôn 。ngã dĩ hí tiếu cố 。phật ngôn 。nhược nhĩ giả bất phạm
T23n1435_p0112b05║ sát 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị
T23n1435_p0112b06║ giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu dĩ chỉ kích 攊tha giả ba dật
T23n1435_p0112b07║ đề 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại
T23n1435_p0112b08║ đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu dĩ nhất chỉ kích 攊tha 。nhất ba
T23n1435_p0112b09║ dật đề 。nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập chỉ 。thập ba dật đề 。nhược
T23n1435_p0112b10║ dĩ mộc thạch kích 攊tha 。đột cát la (lục thập tam cánh )。
T23n1435_p0112b11║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời ba tư nặc vương 。hữu tẩy dục trì 。xứ
T23n1435_p0112b12║ xứ tác yển 。thời thập thất quần tỉ khâu cộng tướng vị ngôn 。chí a chi la
T23n1435_p0112b13║ hà thượng tẩy dục khứ lai 。thập thất quần tỉ khâu trung 。hữu nhất tỉ khâu 。
T23n1435_p0112b14║ đắc thiền định cố 。thật bất lạc vãng 。vi hộ dư nhân ý cố khứ 。chư
T23n1435_p0112b15║ tỉ khâu giai đáo a chi la hà ngạn thượng 。thoát y nhập hà trung tác
T23n1435_p0112b16║ chủng chủng hí 。hoặc thủ bác thuỷ 。hoặc đảo một 。hoặc như ngư chuyển 。hoặc điệu
T23n1435_p0112b17║ tí 。hoặc lưỡng thủ bả thuỷ 。hoặc nhất thủ 。hoặc ngưỡng phù 。thị tẩy dục
T23n1435_p0112b18║ xứ 。vương điện thượng tất đắc dao kiến 。thời vương dữ mạt lợi phu nhân 。ư điện
T23n1435_p0112b19║ thượng thụ ngũ dục lạc 。nữ kĩ tự ngu 。thời vương dao kiến thập thất quần
T23n1435_p0112b20║ tỉ khâu tại thuỷ trung chủng chủng hí 。ngữ mạt lợi phu nhân 。thử thị nhữ sở
T23n1435_p0112b21║ tôn trùng giả 。ư thuỷ trung tác như thị chủng chủng thô hí 。phu nhân đáp ngôn 。
T23n1435_p0112b22║ vương hà dĩ ngôn khán 。thử thị niên thiểu nhĩ 。vương hà bất ngôn khán ma ha
T23n1435_p0112b23║ ca diệp xá lợi phất mục kiền liên a na luật 。nhĩ thời thị trung đắc thiền
T23n1435_p0112b24║ định giả 。bất tẩy tại biệt xứ toạ thiền văn thị nhị ngữ 。vương ngữ phu nhân
T23n1435_p0112b25║ ngữ 。văn dĩ ngữ dư tỉ khâu ngôn 。nhữ tẩy kỉ túc vật phục canh tẩy 。đương
T23n1435_p0112b26║ thượng ngạn trước y giai thịnh mãn táo quán thuỷ trước tiền kế gia phu toạ 。
T23n1435_p0112b27║ như thị giáo dĩ 。tức giai thượng ngạn trước y thịnh mãn bình thuỷ trước tiền
T23n1435_p0112b28║ kế gia phu toạ 。thời đắc định giả 。dĩ thần thông lực linh bình thuỷ các các
T23n1435_p0112b29║ tại tiền không trung khứ 。linh chư tỉ khâu đại toạ bế nhãn tùy hậu nhi khứ 。
T23n1435_p0112c01║ thời mạt lợi phu nhân kiến dĩ ngữ vương ngôn 。thử thị ngã sở tôn trùng giả
T23n1435_p0112c02║ dã 。tác như thị hành 。nãi chí vương sở bất kiến xứ 。thời phu nhân tức
T23n1435_p0112c03║ khiển sứ nghệ phật sở 。bạch phật ngôn 。thị vương thường hí xuất tỉ khâu quá tội 。
T23n1435_p0112c04║ dĩ thử thuỷ trung tẩy hí cố 。nguyện linh chư tỉ khâu mạc phục thử trung tẩy 。
T23n1435_p0112c05║ phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn thập thất quần tỉ khâu 。
T23n1435_p0112c06║ nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng
T23n1435_p0112c07║ nhân duyên ha trái thập thất quần tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。thuỷ trung tác
T23n1435_p0112c08║ chủng chủng hí 。dĩ thủ bác thuỷ đảo một 。hoặc như ngư chuyển 。hoặc lưỡng thủ
T23n1435_p0112c09║ bả thuỷ 。hoặc nhất thủ 。hoặc ngưỡng phù 。chủng chủng ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0112c10║ dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。
T23n1435_p0112c11║ nhược tỉ khâu thuỷ trung hí ba dật đề 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。
T23n1435_p0112c12║ nhược bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả hữu bát chủng 。nhất giả
T23n1435_p0112c13║ tác hỉ 。nhị giả tác lạc 。tam giả tác tiếu 。tứ giả tác hí 。ngũ giả
T23n1435_p0112c14║ lộng thuỷ 。lục giả linh tha hỉ 。thất giả linh tha lạc 。bát giả linh tha
T23n1435_p0112c15║ tiếu 。nhược tỉ khâu dục tác hỉ cố 。dĩ thủ bác thuỷ ba dật đề 。nhược ư
T23n1435_p0112c16║ thuỷ trung đảo một hoặc chuyển như ngư 。hoặc nhất tí lưỡng tí phù 。hoặc thân
T23n1435_p0112c17║ dũng 。hoặc ngưỡng phù 。giai ba dật đề 。nhược tỉ khâu dục tác lạc tác tiếu
T23n1435_p0112c18║ tác hí lộng thuỷ 。linh tha hỉ linh tha lạc linh tha tiếu cố 。tác thị chủng
T23n1435_p0112c19║ chủng phù hí 。giai ba dật đề 。nãi chí bàn thượng hữu thuỷ nhược toạ sàng
T23n1435_p0112c20║ thượng hữu thuỷ 。dĩ chỉ hoạ chi đột cát la 。bất phạm giả 。nhược học phù nhược
T23n1435_p0112c21║ trực độ 。bất phạm (lục thập tứ cánh )。
T23n1435_p0112c22║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời trường lão a na luật 。tùng kiêu tát la
T23n1435_p0112c23║ du hành hướng xá vệ quốc 。đáo nhất tụ lạc vô tăng phòng xứ dục tú 。thị a
T23n1435_p0112c24║ na luật bản quốc vương tử 。tính quý cố bất hí vấn tiểu tiểu sự hựu bất
T23n1435_p0112c25║ tri hà nhân khả vấn bất khả vấn 。kiến tụ lạc trung chư lập niên thiểu 。tức
T23n1435_p0113a01║ vãng vấn ngôn 。thị tụ lạc trung thùy năng dữ xuất gia nhân tú xứ 。thời tụ
T23n1435_p0113a02║ lạc trung hữu nhất dâm nữ 。thị chư niên thiểu dục hí lộng tỉ khâu cố 。đáp
T23n1435_p0113a03║ ngôn 。mỗ xứ khả tú 。tức vãng đáo nữ môn tiền lập đàn chỉ 。thời nữ nhân
T23n1435_p0113a04║ xuất khán 。kiến a na luật đoan chính hữu uy đức nhan sắc khả ái 。kiến dĩ
T23n1435_p0113a05║ dâm dục tâm phát 。nữ nhân vấn ngôn 。nhữ hà sở sách 。đáp ngôn kí tú 。
T23n1435_p0113a06║ nữ ngôn khả đắc 。tức nhập dữ toạ xứ 。cộng tướng vấn tấn 。nhiên hậu nãi
T23n1435_p0113a07║ toạ 。nữ sắc gia nhân 。biện chủng chủng ẩm thực chủng chủng trang nghiêm cung dưỡng thị
T23n1435_p0113a08║ khách 。tức phu đại sàng hảo nhục bí chấm 。tức thử sàng biên canh trước nhất sàng 。
T23n1435_p0113a09║ tự vi thân cố 。thị nữ nhân sơ dạ thỉnh tỉ khâu tác bất tịnh sự 。ngã
T23n1435_p0113a10║ đương vi nhữ cung cấp nại cước 。tỉ khâu đáp ngôn 。ngã thị đoán dâm dục nhân 。
T23n1435_p0113a11║ mạc thuyết thị sự 。nữ nhân ý niệm 。thử tất hữu dục 。đãn dĩ sơ chí bì
T23n1435_p0113a12║ cực cố 。chí trung dạ canh ngữ 。do cố bất tùng 。chí hậu dạ phục ngữ 。
T23n1435_p0113a13║ diệc cố bất tùng 。chí địa liễu thời nữ ngữ tỉ khâu ngôn 。quốc vương đại thần
T23n1435_p0113a14║ hữu trì bá kim tiền lai 。ngã bất khẳng tùng 。nhị bá tam bá tứ bá ngũ
T23n1435_p0113a15║ bá ngã diệc bất tùng 。ngã ư kim dạ tam tự tướng thỉnh 。nhi nhữ bất khẳng 。
T23n1435_p0113a16║ nhữ ư tỉ khâu sở ưng đắc pháp 。tất đương đắc chi 。nhược bất dục nhĩ giả 。
T23n1435_p0113a17║ vi mẫn ngã cố thụ ngã thí thực 。a na luật niệm ngôn 。ngã đạo trung hành
T23n1435_p0113a18║ tất 。đương phục tu thực 。tác thị niệm dĩ tức mặc nhiên thụ 。tri mặc nhiên
T23n1435_p0113a19║ thụ dĩ 。tức thời biện ẩm thực 。tự thủ hành thuỷ 。tự dữ đa mĩ ẩm
T23n1435_p0113a20║ thực bão mãn dĩ 。tri tẩy thủ nhiếp bát cánh 。thủ tiểu sàng tại tiền toạ
T23n1435_p0113a21║ thính thuyết pháp 。thời a na luật 。quan nữ nhân tâm bản mạt nhân duyên 。vi
T23n1435_p0113a22║ thuyết thứ đệ pháp 。tức ư tòa thượng viễn trần li cấu đắc pháp nhãn tịnh 。thị
T23n1435_p0113a23║ nữ nhân kiến pháp văn pháp tri pháp nhập pháp 。độ nghi hối bất tùy tha 。ư
T23n1435_p0113a24║ phật pháp trung đắc tự tại tâm vô sở úy 。tùng toạ xứ khởi 。đầu diện lễ
T23n1435_p0113a25║ a na luật túc ngôn 。ngã tùng kim nhật 。quy y phật quy y pháp quy y
T23n1435_p0113a26║ tăng 。ngã tận hình tác phật ưu bà di 。thời a na luật canh vi thuyết
T23n1435_p0113a27║ chủng chủng pháp kì giáo lợi hỉ 。kì giáo lợi hỉ dĩ tùng toạ khởi khứ 。tùng
T23n1435_p0113a28║ thị dĩ lai thử gia thường cung cấp sa môn thích tử y phục ẩm thực 。thị
T23n1435_p0113a29║ dâm nữ thiểu đa tống a na luật dĩ tiện hoàn 。nhĩ thời a na luật tiêm
T23n1435_p0113b01║ đáo xá vệ quốc 。thoát y bát trước nhất xứ 。vãng nghệ phật sở 。đầu diện tác
T23n1435_p0113b02║ lễ tại nhất diện toạ 。chư phật thường pháp 。hữu khách tỉ khâu lai 。dĩ như thị
T23n1435_p0113b03║ ngữ lao vấn 。nhẫn bất túc bất 。khí thực bất nan 。đạo lộ bất bì cực
T23n1435_p0113b04║ da 。phật tức dĩ như thị ngữ lao vấn a na luật 。nhẫn bất túc bất 。khí
T23n1435_p0113b05║ thực bất nan 。đạo lộ bất bì cực da 。a na luật đáp ngôn 。thế tôn 。
T23n1435_p0113b06║ nhẫn túc khí thực bất nan 。đạo lộ bất bì 。dĩ thị sự hướng phật quảng thuyết 。
T23n1435_p0113b07║ phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。ngữ chư tỉ khâu 。a na luật tuy li
T23n1435_p0113b08║ dục đắc a la hán 。bất ưng dữ nữ nhân cộng tú 。như thục ẩm thực nhân
T23n1435_p0113b09║ chi sở dục 。nữ nhân ư nam diệc phục như thị 。chủng chủng nhân duyên ha
T23n1435_p0113b10║ trái 。bất ưng dữ nữ nhân cộng tú 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế
T23n1435_p0113b11║ giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu dữ nữ nhân đồng xá
T23n1435_p0113b12║ tú ba dật đề 。nữ giả 。nhân nữ phi nhân nữ súc sinh nữ thị 。nhân
T23n1435_p0113b13║ nữ nhược ngoạ nhược toạ danh vi tú 。tượng nhược ỷ nhược lập diệc danh tú 。
T23n1435_p0113b14║ đà mã ngưu dương nhược ngoạ nhược lập diệc danh tú 。nga nhạn khổng tước kê nhược
T23n1435_p0113b15║ nhất cước lập nhược trì đầu trí hạng thượng diệc danh tú 。xá giả hữu tứ chủng 。
T23n1435_p0113b16║ nhất thiết phú nhất thiết chướng 。nhất thiết chướng bất phú 。nhất thiết phú bất chướng 。
T23n1435_p0113b17║ nhất thiết phú thiểu chướng 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu thị tứ chủng xá trung 。
T23n1435_p0113b18║ cộng nữ nhân tú 。giai ba dật đề 。nhược khởi hoàn ngoạ 。canh đắc ba dật
T23n1435_p0113b19║ đề 。tùy khởi hoàn ngoạ 。nhất nhất ba dật đề 。bất phạm giả 。thông dạ toạ
T23n1435_p0113b20║ bất ngoạ 。nãi chí tha xá hữu nữ nhân tú 。khổng dong miêu tử nhập xứ 。
T23n1435_p0113b21║ thị trung tú ba dật đề (lục thập ngũ cánh )。
T23n1435_p0113b22║ phật tại duy da li quốc ma câu la sơn trung 。nhĩ thời dữ thị giả tượng
T23n1435_p0113b23║ thủ tỉ khâu câu 。chư phật thị giả pháp 。phật vị nhập phòng bất đắc tiên nhập 。
T23n1435_p0113b24║ thời phật sơ dạ lộ địa kinh hành 。nhĩ thời tiểu vũ đoạ 。thích đề hoàn nhân
T23n1435_p0113b25║ tác thị niệm 。phật kim tại lộ địa kinh hành tiểu vũ đoạ 。ngã hà bất biến
T23n1435_p0113b26║ tác lưu li quật linh phật tại trung kinh hành 。tức biến hoá tác 。phật tại
T23n1435_p0113b27║ trung kinh hành 。đế thích tùy hậu 。phật kinh hành cửu 。thị tượng thủ tỉ khâu phong
T23n1435_p0113b28║ vũ sở não 。tác thị niệm 。đương dĩ hà phương tiện linh phật nhập xá 。ngã đương
T23n1435_p0113b29║ đắc nhập 。nhĩ thời ma câu la sơn trung sở hữu nhân dân 。tiểu nhi đề thời
T23n1435_p0113c01║ tắc dĩ bà câu la dạ xoa 。bố chi linh chỉ 。thời tượng thủ phản bí câu
T23n1435_p0113c02║ chấp 。tại kinh hành đạo đầu lập 。dĩ lưỡng thủ phú lưỡng nhĩ ngữ phật ngôn 。
T23n1435_p0113c03║ bà câu la dạ xoa lai 。thời thích đề hoàn nhân bạch phật ngôn 。thế tôn 。vân
T23n1435_p0113c04║ hà phật pháp trung nãi hữu thị si nhân 。phật ngôn 。kiêu thi ca 。ngã gia quảng
T23n1435_p0113c05║ đại 。thử nhân hiện thân diệc đương đắc lậu tận 。sở tác dĩ biện canh bất
T23n1435_p0113c06║ phục thụ hậu hữu 。phật chủng chủng nhân duyên kì giáo lợi hỉ 。kì giáo lợi
T23n1435_p0113c07║ hỉ dĩ mặc nhiên 。thích đề hoàn nhân văn phật kì giáo lợi hỉ dĩ 。đầu diện
T23n1435_p0113c08║ lễ phật túc hữu nhiễu nhi khứ 。thích khứ bất cửu 。phật nhập tự phòng phu
T23n1435_p0113c09║ toạ sàng toạ 。thị dạ quá dĩ 。dĩ thị nhân duyên tập tỉ khâu tăng 。chủng chủng
T23n1435_p0113c10║ nhân duyên ha trái tượng thủ tỉ khâu ngôn 。si nhân 。vân hà năng khủng bố như
T23n1435_p0113c11║ lai phật thế tôn 。nhữ si nhân 。phật giả 。vô bố úy y mao bất thụ 。nhĩ
T23n1435_p0113c12║ thời phật thuyết kệ ngôn 。
T23n1435_p0113c13║ phật ư tự pháp trung  thông đạt vô ngại trí
T23n1435_p0113c14║ hữu nhân khả dĩ thử  bà câu dạ xoa khủng
T23n1435_p0113c15║ phật ư tự pháp trung  thông đạt vô ngại trí
T23n1435_p0113c16║ thị cố năng quá độ  sinh lão bệnh tử khổ
T23n1435_p0113c17║ phật ư tự pháp trung  thông đạt vô ngại trí
T23n1435_p0113c18║ thị cố năng trừ diệt  chư kế sứ phiền não
T23n1435_p0113c19║ phật chủng chủng nhân duyên ha trái tượng thủ tỉ khâu dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ
T23n1435_p0113c20║ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược
T23n1435_p0113c21║ tỉ khâu tự khủng bố tha tỉ khâu 。nhược giáo tha khủng bố 。nãi chí hí tiếu
T23n1435_p0113c22║ ba dật đề 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng
T23n1435_p0113c23║ chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。hữu lục chủng 。sắc thanh hương vị xúc pháp 。
T23n1435_p0113c24║ sắc giả 。nhược tỉ khâu tác tượng sắc 。nhược tác mã sắc đê dương sắc thuỷ ngưu
T23n1435_p0113c25║ sắc 。tác như thị đẳng khả úy sắc khủng bố tỉ khâu 。nhược năng linh bố nhược
T23n1435_p0113c26║ bất năng 。giai ba dật đề 。thị danh sắc 。thanh giả 。nhược tỉ khâu tác tượng
T23n1435_p0113c27║ thanh mã thanh xa thanh bộ thanh đê dương thanh thuỷ ngưu thanh 。tác như thị đẳng
T23n1435_p0113c28║ khả úy thanh khủng bố tha tỉ khâu 。nhược năng linh khủng bố nhược bất năng 。giai
T23n1435_p0113c29║ ba dật đề 。thị danh thanh 。hương giả 。nhược tỉ khâu tác hảo hương 。nhược tác
T23n1435_p0114a01║ xú nhược đẳng phân hương nhược tác hi hữu hương 。tác như thị đẳng hương khủng
T23n1435_p0114a02║ bố tha tỉ khâu 。nhược năng linh khủng bố nhược bất năng 。giai ba dật đề 。
T23n1435_p0114a03║ thị danh hương 。vị giả 。nhược tỉ khâu vấn tha tỉ khâu 。nhữ kim nhật dụng hà
T23n1435_p0114a04║ vật đạm phạn 。đáp ngôn 。dụng lạc tô 。hựu ngôn 。nhược dụng lạc tô đạm phạn
T23n1435_p0114a05║ giả 。thị nhân đắc lại tiển bệnh 。nhược năng linh khủng bố nhược bất năng 。giai
T23n1435_p0114a06║ ba dật đề 。nhược tỉ khâu phục vấn tha tỉ khâu 。nhữ kim nhật dĩ hà vật
T23n1435_p0114a07║ đạm phạn 。đáp ngôn 。dụng lạc tô tì la tương 。hựu ngôn 。nhược nhân dụng lạc
T23n1435_p0114a08║ tô tì la tương đạm phạn giả 。thị nhân đắc lại tiển bệnh 。nhược năng linh khủng
T23n1435_p0114a09║ bố nhược bất năng 。giai ba dật đề 。hựu tỉ khâu vấn dư tỉ khâu 。nhữ kim
T23n1435_p0114a10║ nhật dĩ hà vật đạm phạn 。đáp ngôn 。dĩ tô trư nhục 。hựu ngôn 。nhược nhân
T23n1435_p0114a11║ dụng tô trư nhục đạm phạn giả 。thị nhân đắc lại tiển bệnh 。nhược năng linh khủng
T23n1435_p0114a12║ bố nhược bất năng 。giai ba dật đề 。thị danh vị 。xúc giả 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0114a13║ trì thân linh kiên 。nhược thô nhược nhuyễn nhược tế cốt nhược sáp 。linh thân giai dị 。
T23n1435_p0114a14║ dĩ xúc tha tỉ khâu 。nhược năng linh khủng bố nhược bất năng 。giai ba dật
T23n1435_p0114a15║ đề 。thị danh xúc 。pháp giả 。nhược tỉ khâu ngữ dư tỉ khâu 。nhữ mạc ư
T23n1435_p0114a16║ sinh thảo trung đại tiểu tiện 。đương đoạ địa ngục ngạ quỷ súc sinh 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0114a17║ đáp ngôn 。ngã tự tri thị pháp 。hựu ngôn 。nhược tỉ khâu sinh thảo trung đại
T23n1435_p0114a18║ tiểu tiện giả 。thị tỉ khâu tiện đoạ địa ngục ngạ quỷ súc sinh 。nhược năng linh
T23n1435_p0114a19║ khủng bố nhược bất năng 。giai ba dật đề 。thị danh pháp 。nhược tỉ khâu dĩ thị
T23n1435_p0114a20║ lục sự khủng bố tỉ khâu ba dật đề 。trừ thị lục sự 。dĩ dư sự khủng
T23n1435_p0114a21║ bố tỉ khâu đột cát la 。nhược dĩ lục sự cập dư sự 。khủng bố dư
T23n1435_p0114a22║ nhân đột cát la (lục thập lục cánh )。
T23n1435_p0114a23║ phật tại xá vệ quốc 。hữu nhất cư sĩ 。thỉnh phật cập tăng minh nhật thực 。phật
T23n1435_p0114a24║ mặc nhiên thụ 。thị cư sĩ tri phật mặc nhiên thụ dĩ 。tùng toạ khởi đầu diện
T23n1435_p0114a25║ lễ phật túc hữu nhiễu nhi khứ 。hoàn gia thông dạ biện chủng chủng đa mĩ ẩm
T23n1435_p0114a26║ thực phu toạ xứ 。nhĩ thời chư tỉ khâu 。tảo khởi trì y bát trước lộ địa
T23n1435_p0114a27║ đãi thời đáo 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。dữ thập thất quần tỉ khâu cộng
T23n1435_p0114a28║ đấu tránh bất tướng hí 。thời lục quần tỉ khâu 。thủ thập thất quần tỉ khâu y
T23n1435_p0114a29║ bát tạng trước dị xứ 。thời thập thất quần tỉ khâu lai cầu y bát 。cửu mịch
T23n1435_p0114b01║ bất đắc 。thập thất quần tỉ khâu pháp 。hữu sở tác sự giai cộng tướng ngữ 。thời
T23n1435_p0114b02║ thất y giả ngữ dư giả ngôn 。ngã bất tri y bát xứ 。tướng trợ cầu mịch 。
T23n1435_p0114b03║ ư thị trung gian 。cư sĩ phu toạ xứ dĩ 。khiển sứ bạch phật thời đáo 。ẩm
T23n1435_p0114b04║ thực dĩ biện 。phật tự tri thời 。chư tỉ khâu tăng vãng cư sĩ xá 。phật
T23n1435_p0114b05║ tự phòng trụ nghênh thực phân 。cư sĩ kiến tăng toạ dĩ 。tự thủ hành thuỷ 。tự
T23n1435_p0114b06║ dữ đa mĩ ẩm thực tự tứ bão mãn 。tự tứ bão mãn dĩ 。tri tăng nhiếp
T23n1435_p0114b07║ bát tự hành thuỷ cánh 。thủ tiểu sàng tại tăng tiền toạ 。dục thính thuyết pháp 。
T23n1435_p0114b08║ thượng tòa thuyết pháp dĩ 。cập dư tỉ khâu các tùng toạ khởi 。xuất cư sĩ
T23n1435_p0114b09║ xá 。thập thất quần tỉ khâu nhĩ hứa thời mịch y thuỷ đắc lai nhập 。chúng tăng
T23n1435_p0114b10║ xuất thời kiến dĩ vấn ngôn 。hà cố tại hậu 。đáp ngôn 。lục quần tỉ khâu tạng
T23n1435_p0114b11║ ngã y bát 。cửu mịch thuỷ đắc 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành
T23n1435_p0114b12║ đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên ha trái lục quần tỉ
T23n1435_p0114b13║ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。tạng tha tỉ khâu y bát 。cầu mịch thời gian thùy
T23n1435_p0114b14║ đương đoán thực 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự
T23n1435_p0114b15║ tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự
T23n1435_p0114b16║ bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh
T23n1435_p0114b17║ tỉ khâu 。tạng tha tỉ khâu y bát 。cầu mịch thời gian thùy đương đoán thực 。phật
T23n1435_p0114b18║ chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu
T23n1435_p0114b19║ kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu tạng tha tỉ khâu
T23n1435_p0114b20║ bát nhược y hộ câu cức tỉ châm đồng 。như thị tùy pháp sở tu vật 。
T23n1435_p0114b21║ nhược tự tạng 。nhược giáo tha tạng 。nãi chí hí tiếu ba dật đề 。tự tạng giả
T23n1435_p0114b22║ tự thủ tạng 。giáo tạng giả giáo tha tạng 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。
T23n1435_p0114b23║ nhược bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu tạng
T23n1435_p0114b24║ tha tỉ khâu bát 。bỉ tỉ khâu nhược mịch bất đắc 。thị tỉ khâu đắc ba dật
T23n1435_p0114b25║ đề 。nhược mịch đắc đột cát la 。nhược y hộ câu cức tỉ châm đồng 。nhược
T23n1435_p0114b26║ mịch bất đắc ba dật đề 。nhược mịch đắc đột cát la 。nhược tạng không châm
T23n1435_p0114b27║ đồng 。bỉ tỉ khâu nhược mịch bất đắc đột cát la 。nhược đắc diệc đột cát la
T23n1435_p0114b28║ (lục thập thất cánh )。
T23n1435_p0114b29║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu tính lãn noạ 。bất hí tự
T23n1435_p0114c01║ hoán nhiễm y cát tiệt sâm phúng 。nhược hữu y khả hoán nhiễm cát tiệt sâm
T23n1435_p0114c02║ phúng giả 。tiện trì thị y dữ tỉ khâu nhược tỉ khâu ni thức xoa ma ni
T23n1435_p0114c03║ nhược sa di sa di ni 。chư nhân sinh tự y tưởng 。hoán nhiễm cát tiệt sâm
T23n1435_p0114c04║ phúng tác y cánh 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu tri y dĩ thành 。tiện vãng sách
T23n1435_p0114c05║ ngôn 。thử y hà dĩ cửu bất hoàn ngã 。nhuyễn ngữ bất đắc 。tức cường đoạt
T23n1435_p0114c06║ thủ 。nhĩ thời chư tỉ khâu 。bất kiến lục quần tỉ khâu hoán nhiễm cát tiệt sâm
T23n1435_p0114c07║ phúng y thời 。đãn kiến trước tân y 。chư tỉ khâu vấn lục quần tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0114c08║ bất kiến nhữ hoán nhiễm cát tiệt sâm phúng y thời 。đãn kiến trước tân y 。
T23n1435_p0114c09║ lục quần tỉ khâu ngôn 。ngã đẳng hữu khả hoán nhiễm cát tiệt sâm phúng y 。trì
T23n1435_p0114c10║ dữ tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di sa di ni 。chư nhân
T23n1435_p0114c11║ thị y trung sinh tự y tưởng 。hoán nhiễm tác y cánh 。ngã tiện vãng sách 。
T23n1435_p0114c12║ thử y hà dĩ cửu bất hoàn ngã 。nhuyễn ngữ bất đắc 。tức cường đoạt thủ trước 。
T23n1435_p0114c13║ dĩ thị nhân duyên cố 。nhữ đẳng bất kiến ngã hoán nhiễm cát tiệt sâm phúng y
T23n1435_p0114c14║ thời 。đãn kiến ngã trước tân y 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành
T23n1435_p0114c15║ đầu đà 。văn thị sự chủng chủng nhân duyên ha trái lục quần tỉ khâu 。vân hà
T23n1435_p0114c16║ danh tỉ khâu 。dữ tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di sa di
T23n1435_p0114c17║ ni y 。tha bất hoàn 。tiện cường đoạt thủ trước 。chư tỉ khâu chủng chủng nhân
T23n1435_p0114c18║ duyên ha dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi
T23n1435_p0114c19║ cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác
T23n1435_p0114c20║ thế tôn 。phật chủng chủng nhân duyên ha trái lục quần tỉ khâu 。vân hà danh tỉ
T23n1435_p0114c21║ khâu 。dữ tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di sa di ni y 。
T23n1435_p0114c22║ tha bất hoàn 。tiện cường đoạt thủ trước 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ ngữ chư tỉ
T23n1435_p0114c23║ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng
T23n1435_p0114c24║ như thị thuyết 。nhược tỉ khâu dữ tha tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni
T23n1435_p0114c25║ sa di sa di ni y 。tha bất hoàn 。tiện cường đoạt thủ trước 。ba dật
T23n1435_p0114c26║ đề 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại
T23n1435_p0114c27║ đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu 。dữ tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma
T23n1435_p0114c28║ ni sa di sa di ni y 。tha bất hoàn 。tiện đoạt thủ trước ba dật đề 。
T23n1435_p0114c29║ nhĩ thời chư tỉ khâu bất tri trường y đương vân hà súc 。thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0115a01║ phật ngôn 。ưng tác tịnh súc 。hữu tỉ khâu 。hiện tiền tác tịnh 。dữ tha y
T23n1435_p0115a02║ dĩ 。tha bất khẳng hoàn 。tức sinh đấu tránh 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất
T23n1435_p0115a03║ ưng hiện tiền dữ 。nhĩ thời hữu tỉ khâu dữ nhị tam nhân y 。tác thị
T23n1435_p0115a04║ ngôn 。ngã sở hữu y bát giai dữ mỗ giáp 。mỗ giáp nhị tam nhân như thị
T23n1435_p0115a05║ tán loạn bất ưng tịnh pháp 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất ưng dữ nhị
T23n1435_p0115a06║ tam nhân 。ưng hảo tư duy trù lượng dữ nhất hảo nhân ưng tác thị ngôn 。ngã
T23n1435_p0115a07║ y bát giai dữ mỗ giáp nhất nhân 。tùng kim nhật tỉ khâu 。hữu ưng thường
T23n1435_p0115a08║ dụng y 。bất ưng dữ tha 。nhược khiển dữ nhược tác tịnh nhược thụ trì 。tỉ khâu
T23n1435_p0115a09║ hữu y ưng dữ tha giả 。dữ lục quần tỉ khâu trung nhất nhân 。thị nhân thụ
T23n1435_p0115a10║ y dĩ tiện bất khẳng hoàn 。dư tỉ khâu diệc đắc áo não 。bất năng đắc hảo
T23n1435_p0115a11║ đồng tâm tỉ khâu cố 。hựu nhất thời hạ mạt nguyệt 。phật du hành chư quốc 。dư
T23n1435_p0115a12║ tỉ khâu giai trước tân nhiễm y 。thị nhất tỉ khâu trước cố tế y 。phật kiến
T23n1435_p0115a13║ thị tỉ khâu 。tri nhi cố vấn 。nhữ hà cố trước tế cố y 。tỉ khâu đáp
T23n1435_p0115a14║ ngôn 。thế tôn 。ngã hữu y ưng tịnh cố 。dữ lục quần tỉ khâu trung nhất nhân 。
T23n1435_p0115a15║ thụ ngã y bát dĩ tiện bất khẳng hoàn 。dư tỉ khâu diệc đắc áo não 。bất
T23n1435_p0115a16║ đắc hảo đồng tâm tỉ khâu cố 。phật ngôn 。thị thí bất danh chân thật 。vi thanh
T23n1435_p0115a17║ tịnh nhân duyên cố dữ 。tức thời thị tỉ khâu ưng hoàn 。sách thủ nhược đắc giả
T23n1435_p0115a18║ hảo 。nhược bất đắc giả ưng cường đoạt thủ 。ưng giáo bỉ tác đột cát la
T23n1435_p0115a19║ tội hối quá 。tùng kim nhật tỉ khâu 。sở hữu thường dụng y tùy ý bất ưng
T23n1435_p0115a20║ dữ tha 。nhược tác tịnh nhược thụ trì nhược thí nhân bất phạm (lục thập bát cánh )。
T23n1435_p0115a21║ phật tại duy da li quốc 。nhĩ thời hữu di đa la phù ma tỉ khâu 。
T23n1435_p0115a22║ tác thị niệm 。ngã dĩ vô căn ba la di pháp 。báng đà phiếu tỉ khâu lực
T23n1435_p0115a23║ sĩ tử 。bất năng đắc thành 。thị sự vô căn cố 。hựu dĩ tiểu nhân duyên
T23n1435_p0115a24║ tác ba la di báng 。diệc bất đắc thành 。vô tiểu nhân duyên cố 。ngã kim
T23n1435_p0115a25║ đương dĩ vô căn tăng già bà thi sa pháp 。báng đà phiếu tỉ khâu lực sĩ
T23n1435_p0115a26║ tử 。tác thị niệm dĩ 。tức dĩ vô căn tăng già bà thi sa pháp 。báng đà
T23n1435_p0115a27║ phiếu tỉ khâu 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị
T23n1435_p0115a28║ sự chủng chủng nhân duyên ha trái di đa la phù ma tỉ khâu 。vân hà danh
T23n1435_p0115a29║ tỉ khâu 。dĩ vô căn tăng già bà thi sa pháp 。báng thanh tịnh phạm hành tỉ
T23n1435_p0115b01║ khâu 。chư tỉ khâu chủng chủng nhân duyên ha trái di đa la phù ma tỉ khâu
T23n1435_p0115b02║ dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn
T23n1435_p0115b03║ di đa la phù ma tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác
T23n1435_p0115b04║ thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。dĩ vô
T23n1435_p0115b05║ căn tăng già bà thi sa pháp 。báng thanh tịnh phạm hành tỉ khâu 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0115b06║ duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng
T23n1435_p0115b07║ kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu dĩ vô căn tăng già bà thi
T23n1435_p0115b08║ sa pháp 。báng tha tỉ khâu 。ba dật đề 。vô căn giả căn hữu tam
T23n1435_p0115b09║ chủng 。nhược kiến nhược văn nhược nghi tăng già bà thi sa giả 。thập tam tăng già
T23n1435_p0115b10║ bà thi sa trung tùy bỉ sở thuyết 。báng giả 。tha sở bất tác cường ngôn tác
T23n1435_p0115b11║ tội 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại
T23n1435_p0115b12║ đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu dĩ vô căn tăng già bà thi sa pháp 。
T23n1435_p0115b13║ báng bất thanh tịnh tỉ khâu 。thập nhất chủng phạm ngũ chủng bất phạm 。thập nhất chủng
T23n1435_p0115b14║ phạm giả 。nhược bất kiến bất văn bất nghi nhược kiến vô nhược văn vô nhược nghi
T23n1435_p0115b15║ vô 。nhược văn tín văn nhược văn bất tín văn 。văn dĩ ngôn ngã nghi 。nghi dĩ
T23n1435_p0115b16║ ngôn ngã kiến 。nghi dĩ ngôn ngã văn 。thị danh thập nhất chủng phạm 。ngũ chủng
T23n1435_p0115b17║ bất phạm giả 。thị sự nhược kiến nhược văn nhược nghi 。kiến dĩ bất vô văn
T23n1435_p0115b18║ dĩ bất vô 。thị danh ngũ chủng bất phạm 。bất thanh tịnh tỉ khâu tự thanh tịnh
T23n1435_p0115b19║ tỉ khâu diệc như thị 。nhược tỉ khâu dĩ vô căn tăng già bà thi sa pháp 。
T23n1435_p0115b20║ báng thanh tịnh tỉ khâu 。thập chủng phạm tứ chủng bất phạm 。thập chủng phạm giả 。
T23n1435_p0115b21║ bất kiến bất văn bất nghi 。nhược văn vô nghi vô 。nhược văn tín văn 。nhược
T23n1435_p0115b22║ văn bất tín văn 。văn dĩ ngôn nghi 。nghi dĩ ngôn kiến 。nghi dĩ ngôn văn 。
T23n1435_p0115b23║ thị danh thập chủng 。phạm tứ chủng bất phạm giả 。nhược văn nhược nghi 。nhược văn bất
T23n1435_p0115b24║ vô 。nhược nghi bất vô 。thanh tịnh tỉ khâu tự bất thanh tịnh diệc như thị (lục thập
T23n1435_p0115b25║ cửu cánh )。
T23n1435_p0115b26║ phật tại duy da li 。khứ duy da li thành bất viễn 。hữu chí sư tụ lạc 。
T23n1435_p0115b27║ thị trung nhất chí sư phụ 。hữu tiểu sự bất tùy phu ngôn 。phu dĩ thủ cước
T23n1435_p0115b28║ thống đả khu xuất xá 。thị nữ phụ mẫu gia 。tại duy da li thành trung 。phụ
T23n1435_p0115b29║ tác thị niệm 。ngã đương hoàn quy 。tác thị niệm thời 。hữu ca lưu la đề
T23n1435_p0115c01║ xá tỉ khâu 。tùng bạt kì quốc du hành hướng duy da li 。thị phụ xuất ngoại
T23n1435_p0115c02║ kiến thị tỉ khâu 。vấn ngôn 。thiện nhân na khứ 。đáp ngôn 。hướng duy da li 。
T23n1435_p0115c03║ phụ ngôn câu khứ 。tức tiện câu phát 。nhĩ thời dĩ nhiễm tâm tướng khán điều
T23n1435_p0115c04║ hí đại ngữ điệu thủ tí hành 。tác chủng chủng bất tịnh sự 。thời chí sư
T23n1435_p0115c05║ hoàn tác thị niệm 。ngã phụ hoặc đương tẩu khứ 。tức xuất xá cầu phụ bất
T23n1435_p0115c06║ đắc 。chư chí sư pháp 。hữu sự giai tướng tá trợ 。tức ngữ dư chí sư
T23n1435_p0115c07║ ngôn 。ngã phụ tẩu khứ 。chư chí sư tức ư yếu đạo trung mịch 。thị phu
T23n1435_p0115c08║ tác thị niệm 。thị phụ sinh tại duy da li 。tất đương hoàn quy 。tức tự
T23n1435_p0115c09║ hướng duy da li đạo trung 。kiến phụ dữ hướng tỉ khâu câu hành 。tức vãng
T23n1435_p0115c10║ tróc tỉ khâu dĩ y hệ hạng ngôn 。nhữ tỉ khâu pháp 。ưng tương ngã phụ
T23n1435_p0115c11║ khứ da 。đáp ngôn 。ngã bất tương khứ 。ngã tự hướng duy da li 。nhữ phụ
T23n1435_p0115c12║ tự tùy ngã lai 。phu ngôn 。vân hà khẳng trực thủ 。tức dĩ thủ cước đả
T23n1435_p0115c13║ tỉ khâu 。phụ kiến đả tỉ khâu cố 。ngữ phu ngôn 。hà dĩ đả tha 。thử
T23n1435_p0115c14║ tỉ khâu bất tương ngã lai 。ngã tự hướng duy da li 。phu ngữ phụ ngôn 。
T23n1435_p0115c15║ tiểu tì 。nhữ tất cộng tác bất tịnh sự 。phục canh dĩ thủ cước đả tỉ
T23n1435_p0115c16║ khâu dĩ phóng khứ 。thị ca lưu la đề xá tỉ khâu 。khởi như thị ác
T23n1435_p0115c17║ sự tiện khứ 。đáo duy da li hướng chư tỉ khâu thuyết 。chư tỉ khâu dĩ thị
T23n1435_p0115c18║ sự hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。ngữ chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0115c19║ như thị tội cập dư quá tội 。giai do dữ nữ nhân cộng kì đạo hành cố 。
T23n1435_p0115c20║ dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。
T23n1435_p0115c21║ nhược tỉ khâu dữ nữ nhân cộng kì đạo hành 。nãi chí nhất tụ lạc ba dật
T23n1435_p0115c22║ đề 。nữ nhân giả 。hữu mệnh nữ nhân kham tác dâm dục 。kì giả hữu nhị
T23n1435_p0115c23║ chủng 。nhược tỉ khâu tác kì 。nhược nữ nhân tác kì 。đạo giả hữu nhị chủng 。
T23n1435_p0115c24║ thuỷ đạo lục đạo 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。
T23n1435_p0115c25║ năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu dữ nữ nhân cộng kì lục
T23n1435_p0115c26║ đạo hành 。tùng nhất tụ lạc chí nhất tụ lạc ba dật đề 。nhược trung đạo
T23n1435_p0115c27║ hoàn đột cát la 。nhược vô tụ lạc không địa hành 。nãi chí nhất câu lô
T23n1435_p0115c28║ xá ba dật đề 。trung đạo hoàn đột cát la 。thuỷ đạo diệc như thị 。bất
T23n1435_p0115c29║ phạm giả 。nhược tỉ khâu bất cộng kì hành 。nhược dữ quốc vương phu nhân cộng đạo
T23n1435_p0116a01║ hành 。bất phạm (thất thập cánh )。
T23n1435_p0116a02║ phật tại duy da li 。nhĩ thời chư tỉ khâu 。tùng bạt kì quốc du hành hướng
T23n1435_p0116a03║ duy da li 。thị đạo đa thảo mộc 。chư tỉ khâu thất đạo 。nhập tát la
T23n1435_p0116a04║ thụ lâm trung 。nhĩ thời hữu tặc 。tác ác sự cánh tiên tại lâm trung 。chư
T23n1435_p0116a05║ tặc kiến tỉ khâu tác thị ngôn 。tỉ khâu na khứ 。đáp ngôn 。hướng duy da
T23n1435_p0116a06║ li 。tặc ngôn 。thử phi duy da li đạo 。chư tỉ khâu ngôn 。ngã đẳng diệc
T23n1435_p0116a07║ tri phi hướng duy da li đạo 。ngã đẳng thất đạo cố 。chư tỉ khâu vấn tặc 。
T23n1435_p0116a08║ nhữ đẳng na khứ 。đáp ngôn 。hướng duy da li 。chư tỉ khâu ngôn 。ngã
T23n1435_p0116a09║ tào dữ nhữ đẳng cộng khứ 。chư tặc ngôn 。bất tri ngã đẳng thị tặc da 。
T23n1435_p0116a10║ ngã đẳng hoặc tùy đạo hành 。hoặc bất tùy đạo hành 。hoặc tùng tế độ hằng
T23n1435_p0116a11║ hà 。hoặc bất tùng tế độ 。hoặc do môn nhập 。hoặc bất do môn nhập 。nhược
T23n1435_p0116a12║ cộng ngã đẳng khứ giả 。hoặc đắc suy não sự 。chư tỉ khâu ngôn 。ngã đẳng
T23n1435_p0116a13║ dĩ thất đạo hữu sự vô sự vi đương cộng khứ 。đáp ngôn 。tùy ý 。tức
T23n1435_p0116a14║ dữ tặc câu khứ 。bất do tế độ hằng hà thời 。vi la nhân sở tróc 。
T23n1435_p0116a15║ la nhân vấn chư tỉ khâu 。nhữ đẳng diệc thị tặc da 。đáp ngôn 。ngã đẳng
T23n1435_p0116a16║ phi tặc 。dĩ thất đạo cố 。la nhân tức khán vô dị tài vật 。la nhân
T23n1435_p0116a17║ ngôn 。nhữ khẳng trực thủ da 。đương tương nghệ quan trị 。chúng quan vấn ngôn 。nhữ
T23n1435_p0116a18║ đẳng diệc thị tặc da 。đáp ngôn 。ngã đẳng phi tặc 。dĩ thất đạo cố 。
T23n1435_p0116a19║ chúng quan tức khán vô dị tài vật 。thời đoán sự nhân tín phật pháp cố 。tác
T23n1435_p0116a20║ thị ngôn 。sa môn thích tử bất tác thị ác sự 。tất thị thất đạo 。
T23n1435_p0116a21║ ngữ tỉ khâu ngôn 。kim phóng nhữ khứ 。hậu mạc phục dữ ác nhân cộng đạo
T23n1435_p0116a22║ hành 。chư tỉ khâu khởi như thị đại ác sự dĩ tiện khứ 。dĩ thị sự hướng
T23n1435_p0116a23║ chư tỉ khâu thuyết 。chư tỉ khâu dĩ thị sự hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị
T23n1435_p0116a24║ sự tập tỉ khâu tăng 。ngữ chư tỉ khâu 。như thị tội cập quá thị tội 。dĩ
T23n1435_p0116a25║ dữ tặc chúng cộng đạo hành cố 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng
T23n1435_p0116a26║ kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu dữ tặc cộng kì đồng đạo hành 。
T23n1435_p0116a27║ nãi chí nhất tụ lạc ba dật đề 。tặc giả 。thâu tượng mã ngưu dương 。đáo
T23n1435_p0116a28║ tiểu tụ lạc sao đoạt tha vật 。kì giả hữu nhị chủng 。nhược tỉ khâu tác kì 。
T23n1435_p0116a29║ nhược tặc tác kì 。đạo giả hữu nhị chủng 。thuỷ đạo lục đạo 。ba dật đề
T23n1435_p0116b01║ giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。
T23n1435_p0116b02║ nhược tỉ khâu lục đạo dữ tặc cộng kì 。tùng nhất tụ lạc chí nhất tụ lạc
T23n1435_p0116b03║ ba dật đề 。nhược trung đạo hoàn đột cát la 。nhược vô tụ lạc không địa 。
T23n1435_p0116b04║ nãi chí nhất câu lô xá ba dật đề 。nhược trung đạo hoàn đột cát la 。thuỷ
T23n1435_p0116b05║ đạo hành diệc như thị 。bất phạm giả 。nhược bất kì bất phạm 。nhược hiểm nan xứ
T23n1435_p0116b06║ tặc tống độ giả bất phạm (thất thập nhất cánh )。
T23n1435_p0116b07║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời vương xá thành trung 。thập thất quần niên thiểu phú
T23n1435_p0116b08║ quý gia tử 。nhu nhuyễn lạc nhân hòa đề đẳng 。vị mãn nhị thập tuế 。trường lão
T23n1435_p0116b09║ mục kiền liên dữ thụ cụ giới 。thị nhân bô thời cơ cấp cố 。ư tăng phòng
T23n1435_p0116b10║ nội phát đại âm thanh 。tác tiểu nhi đề 。phật văn tăng phòng nội tiểu nhi đề
T23n1435_p0116b11║ thanh 。tri nhi cố vấn a nan 。hà cố tăng phòng nội hữu tiểu nhi đề thanh 。
T23n1435_p0116b12║ a nan đáp ngôn 。thế tôn 。thị vương xá thành trung 。hữu thập thất quần niên thiểu
T23n1435_p0116b13║ phú quý gia tử 。nhu nhuyễn lạc nhân vị mãn nhị thập tuế 。trường lão mục kiền
T23n1435_p0116b14║ liên dữ thụ cụ giới 。bô thời cơ cấp 。thị cố tăng phòng nội phát đại âm
T23n1435_p0116b15║ thanh tác tiểu nhi đề 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn
T23n1435_p0116b16║ đại mục kiền liên 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。
T23n1435_p0116b17║ phật chủng chủng nhân duyên ha trái mục kiền liên 。nhữ bất tri thời bất tri lượng 。
T23n1435_p0116b18║ thú đắc tiện dữ thụ cụ túc giới 。nhữ vân hà bất mãn nhị thập tuế
T23n1435_p0116b19║ nhân dữ thụ cụ giới 。hà dĩ cố 。bất mãn nhị thập tuế nhân 。bất năng
T23n1435_p0116b20║ kham nhẫn hàn nhiệt cơ hạt 。văn manh phong vũ xà độc sở thích 。tha nhân ác
T23n1435_p0116b21║ khẩu khổ cấp đoạt mệnh trùng bệnh 。giai bất năng kham nhẫn 。thị bất mãn nhị thập
T23n1435_p0116b22║ tuế nhân vị thành tựu cố 。phật ngôn 。mãn nhị thập tuế nhân 。năng kham nhẫn
T23n1435_p0116b23║ hàn nhiệt cơ hạt 。văn manh phong vũ xà độc sở thích 。tha nhân ác khẩu
T23n1435_p0116b24║ khổ cấp đoạt mệnh trùng bệnh 。giai năng kham nhẫn 。dĩ thành tựu cố 。phật chủng
T23n1435_p0116b25║ chủng nhân duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế
T23n1435_p0116b26║ giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu vị mãn nhị thập tuế
T23n1435_p0116b27║ nhân 。dữ thụ cụ túc giới ba dật đề 。thị nhân bất đắc cụ túc giới 。
T23n1435_p0116b28║ chư tỉ khâu diệc khả ha 。thị sự ưng nhĩ 。ba dật đề giả 。chử
T23n1435_p0116b29║ thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược nhân
T23n1435_p0116c01║ bất mãn nhị thập tuế 。tự tưởng bất mãn 。tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị thập
T23n1435_p0116c02║ bất 。đáp ngôn 。bất mãn 。nhược tăng dữ thụ cụ túc giới 。thị nhân bất
T23n1435_p0116c03║ đắc giới 。chư tỉ khâu đắc tội 。cộng sự cộng trụ giả diệc đắc tội hựu nhân
T23n1435_p0116c04║ bất mãn nhị thập tuế 。tự tưởng bất mãn 。tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị thập
T23n1435_p0116c05║ bất 。đáp ngôn mãn 。nhược tăng dữ thụ cụ túc giới 。thị nhân đắc giới 。cộng
T23n1435_p0116c06║ sự cộng trụ vô phạm 。chư tỉ khâu đắc tội 。hựu nhân bất mãn nhị thập tuế 。
T23n1435_p0116c07║ tự tưởng bất mãn 。tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn 。bất tri
T23n1435_p0116c08║ bất ức nghi 。nhược tăng bất thẩm đế vấn 。tiện dữ thụ cụ túc giới 。thị
T23n1435_p0116c09║ nhân đắc giới 。cộng sự cộng trụ vô tội 。chư tỉ khâu đắc tội 。nhược nhân bất
T23n1435_p0116c10║ mãn nhị thập tuế 。vô bất tri bất mãn 。tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị thập
T23n1435_p0116c11║ bất 。đáp ngôn 。bất mãn 。nhược tăng dữ thụ cụ túc giới 。thị nhân bất
T23n1435_p0116c12║ đắc giới 。chư tỉ khâu đắc tội 。cộng sự cộng trụ diệc đắc tội 。hựu nhân bất
T23n1435_p0116c13║ mãn nhị thập tuế 。vô bất tri bất mãn 。tăng trung vấn nhữ mãn nhị thập
T23n1435_p0116c14║ bất 。đáp ngôn mãn 。nhược tăng dữ thụ cụ giới 。thị nhân đắc giới 。cộng sự
T23n1435_p0116c15║ cộng trụ vô tội 。chư tỉ khâu đắc tội 。hựu nhân bất mãn nhị thập tuế 。vô
T23n1435_p0116c16║ bất tri bất mãn 。tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn 。bất tri
T23n1435_p0116c17║ bất ức nghi 。nhược tăng bất thẩm đế vấn 。tiện dữ thụ cụ giới 。thị nhân đắc
T23n1435_p0116c18║ giới 。cộng sự cộng trụ vô tội 。chư tỉ khâu đắc tội 。nhược nhân bất mãn nhị
T23n1435_p0116c19║ thập tuế 。bất tự tri bất mãn 。tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị thập bất 。đáp
T23n1435_p0116c20║ ngôn 。bất mãn 。nhược tăng dữ thụ cụ túc giới 。thị nhân bất đắc giới 。chư
T23n1435_p0116c21║ tỉ khâu đắc tội 。cộng sự cộng trụ giả diệc đắc tội 。hựu nhân bất mãn nhị
T23n1435_p0116c22║ thập tuế 。bất tự tri bất mãn 。tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị thập bất 。đáp
T23n1435_p0116c23║ ngôn mãn 。nhược tăng dữ thụ cụ túc giới 。thị nhân đắc giới 。cộng sự cộng
T23n1435_p0116c24║ trụ vô tội 。chư tỉ khâu đắc tội 。hựu nhân bất mãn nhị thập tuế 。bất tự
T23n1435_p0116c25║ tri bất mãn 。tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn 。bất tri
T23n1435_p0116c26║ bất ức nghi 。nhược tăng bất thẩm đế vấn 。tiện dữ thụ cụ túc giới 。thị
T23n1435_p0116c27║ nhân đắc giới 。cộng sự cộng trụ vô tội 。chư tỉ khâu đắc tội 。
T23n1435_p0116c28║ nhược nhân bất mãn nhị thập tuế 。tự nghi vi mãn bất mãn 。tăng trung vấn 。nhữ
T23n1435_p0116c29║ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn 。bất mãn 。nhược tăng dữ thụ cụ túc giới 。thị
T23n1435_p0117a01║ nhân bất đắc giới 。chư tỉ khâu đắc tội 。cộng sự cộng trụ giả diệc đắc tội 。
T23n1435_p0117a02║ hựu nhân bất mãn nhị thập tuế 。tự nghi vi mãn bất mãn 。tăng trung vấn 。nhữ
T23n1435_p0117a03║ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn mãn 。nhược tăng dữ thụ cụ túc giới 。thị
T23n1435_p0117a04║ nhân đắc giới 。cộng sự cộng trụ giả vô tội 。chư tỉ khâu đắc tội 。hựu
T23n1435_p0117a05║ nhân bất mãn nhị thập tuế 。tự nghi vi mãn bất mãn 。tăng trung vấn 。nhữ
T23n1435_p0117a06║ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn 。ngã bất tri bất ức nghi 。nhược tăng bất thẩm
T23n1435_p0117a07║ đế vấn 。tiện dữ thụ cụ túc giới 。thị nhân đắc giới 。cộng sự cộng trụ
T23n1435_p0117a08║ giả vô tội 。chư tỉ khâu đắc tội 。nhược nhân mãn nhị thập tuế 。tự tưởng
T23n1435_p0117a09║ mãn nhị thập 。tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn mãn 。nhược tăng
T23n1435_p0117a10║ dữ thụ cụ túc giới 。thị nhân đắc giới 。chư tỉ khâu vô tội 。cộng sự
T23n1435_p0117a11║ cộng trụ giả diệc vô tội 。hựu nhân mãn nhị thập tuế 。tự tưởng mãn nhị thập 。
T23n1435_p0117a12║ tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn 。bất mãn 。nhược tăng dữ thụ
T23n1435_p0117a13║ cụ giới 。thị nhân bất đắc giới 。chư tỉ khâu đắc tội 。cộng sự cộng trụ giả
T23n1435_p0117a14║ diệc đắc tội 。hựu nhân mãn nhị thập 。tự tưởng mãn nhị thập 。tăng trung vấn 。
T23n1435_p0117a15║ nhữ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn 。bất tri bất ức nghi 。nhược tăng bất thẩm đế
T23n1435_p0117a16║ vấn 。tiện dữ thụ cụ giới 。thị nhân đắc giới 。cộng sự cộng trụ vô tội 。
T23n1435_p0117a17║ chư tỉ khâu đắc tội 。nhược nhân mãn nhị thập tuế 。vô bất tự tri mãn 。
T23n1435_p0117a18║ tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn mãn 。nhược tăng dữ thụ cụ
T23n1435_p0117a19║ giới 。thị nhân đắc giới 。chư tỉ khâu vô tội 。cộng sự cộng trụ diệc vô
T23n1435_p0117a20║ tội 。hựu nhân mãn nhị thập 。vô bất tự tri mãn 。tăng trung vấn 。nhữ
T23n1435_p0117a21║ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn 。bất mãn 。nhược tăng dữ thụ cụ giới 。thị nhân
T23n1435_p0117a22║ bất đắc giới 。cộng sự cộng trụ đắc tội 。chư tỉ khâu diệc đắc tội 。
T23n1435_p0117a23║ hựu nhân mãn nhị thập 。vô bất tự tri mãn 。tăng trung vấn 。nhữ mãn
T23n1435_p0117a24║ nhị thập bất 。đáp ngôn 。bất tri bất ức nghi 。nhược tăng bất thẩm đế vấn 。
T23n1435_p0117a25║ tiện dữ thụ cụ giới 。thị nhân đắc giới 。cộng sự cộng trụ vô tội 。chư
T23n1435_p0117a26║ tỉ khâu đắc tội 。
T23n1435_p0117a27║ nhược nhân mãn nhị thập tuế 。bất tự tri mãn 。tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị
T23n1435_p0117a28║ thập bất 。đáp ngôn mãn 。nhược tăng dữ thụ cụ giới 。thị nhân đắc giới 。chư
T23n1435_p0117a29║ tỉ khâu vô tội 。cộng sự cộng trụ diệc vô tội 。hựu nhân mãn nhị thập tuế 。
T23n1435_p0117b01║ bất tự tri mãn 。tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn 。bất mãn
T23n1435_p0117b02║ nhược tăng dữ thụ cụ giới 。thị nhân bất đắc giới 。cộng sự cộng trụ đắc
T23n1435_p0117b03║ tội 。chư tỉ khâu diệc đắc tội 。hựu nhân mãn nhị thập tuế 。bất tự tri
T23n1435_p0117b04║ mãn 。tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn 。bất tri bất ức nghi 。
T23n1435_p0117b05║ nhược tăng bất thẩm đế vấn 。tiện dữ thụ cụ giới 。thị nhân đắc giới cộng sự
T23n1435_p0117b06║ cộng trụ vô tội 。chư tỉ khâu đắc tội 。nhược nhân mãn nhị thập tuế 。tự nghi
T23n1435_p0117b07║ vi mãn bất mãn 。tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn mãn 。nhược
T23n1435_p0117b08║ tăng dữ thụ cụ giới 。thị nhân đắc giới 。chư tỉ khâu vô tội 。cộng sự
T23n1435_p0117b09║ cộng trụ diệc vô tội 。hựu nhân mãn nhị thập tuế 。tự nghi vi mãn bất mãn 。
T23n1435_p0117b10║ tăng trung vấn 。nhữ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn 。bất mãn 。nhược tăng dữ thụ cụ
T23n1435_p0117b11║ giới 。thị nhân bất đắc giới 。chư tỉ khâu đắc tội 。cộng sự cộng trụ
T23n1435_p0117b12║ diệc đắc tội 。hựu nhân mãn nhị thập tuế 。tự nghi vi mãn bất mãn 。tăng
T23n1435_p0117b13║ trung vấn 。nhữ mãn nhị thập bất 。đáp ngôn 。ngã bất tri bất ức nghi 。nhược
T23n1435_p0117b14║ tăng bất thẩm đế vấn 。tiện dữ thụ cụ giới 。thị nhân đắc giới 。cộng sự cộng
T23n1435_p0117b15║ trụ vô tội 。chư tỉ khâu đắc tội (thất thập nhị cánh )。
T23n1435_p0117b16║ phật tại a la tì quốc 。nhĩ thời a la tì tỉ khâu 。tự thủ quật
T23n1435_p0117b17║ địa 。tác tường cơ 。quật cừ trì đán 。quật nê xứ 。hữu cư sĩ 。thị
T23n1435_p0117b18║ ngoại đạo đệ tử 。thuyết địa trung hữu mệnh căn 。thị nhân dĩ tật tâm cố 。ha
T23n1435_p0117b19║ trái ngôn 。sa môn thích tử tự ngôn 。thiện hảo hữu công đức 。nhi đoạt nhất căn
T23n1435_p0117b20║ chúng sinh mệnh 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị
T23n1435_p0117b21║ sự tâm bất hỉ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri
T23n1435_p0117b22║ nhi cố vấn a la tì tỉ khâu ngôn 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp
T23n1435_p0117b23║ ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh
T23n1435_p0117b24║ tỉ khâu 。tự thủ quật địa 。quật tác tường cơ 。quật cừ trì đán 。quật nê
T23n1435_p0117b25║ xứ 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ chư
T23n1435_p0117b26║ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu tự thủ
T23n1435_p0117b27║ quật địa 。nhược giáo tha quật 。tác thị ngôn 。nhữ quật thị xứ ba dật đề 。
T23n1435_p0117b28║ địa giả 。hữu nhị chủng 。sinh địa bất sinh địa 。đồi tường độ thạch để nghĩ
T23n1435_p0117b29║ phong độ tụ 。sinh địa giả 。nhược đa vũ quốc độ bát nguyệt địa sinh 。nhược thiểu
T23n1435_p0117c01║ vũ quốc độ tứ nguyệt địa sinh 。thị danh sinh địa 。trừ thị danh bất sinh
T23n1435_p0117c02║ địa 。tự quật giả 。thủ tự quật 。giáo tha quật giả 。giáo tha nhân quật 。
T23n1435_p0117c03║ ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。
T23n1435_p0117c04║ thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu quật bất sinh địa 。tùy nhất nhất quật đột cát
T23n1435_p0117c05║ la 。nhược đồi tường độ thạch để nghĩ phong độ tụ 。nhược quật giả tùy nhất nhất
T23n1435_p0117c06║ quật đột cát la 。nhược tỉ khâu quật sinh địa 。tùy nhất nhất quật ba dật đề 。
T23n1435_p0117c07║ nhược quật tác tường cơ 。nhược quật cừ trì đán 。tùy nhất nhất quật ba dật
T23n1435_p0117c08║ đề 。nhược quật nê xứ 。nãi chí một tất xứ quật thủ 。tùy nhất nhất quật
T23n1435_p0117c09║ đột cát la 。nhược thủ hoạ địa 。nãi chí một giới tử 。nhất nhất hoạ đột
T23n1435_p0117c10║ cát la 。nhược tỉ khâu tác sư tượng 。dục tân khởi phật đồ tăng phòng 。hoạ
T23n1435_p0117c11║ địa tác mô tượng xứ sở 。bất phạm dư tỉ khâu hoạch giả phạm tội 。nhược sinh
T23n1435_p0117c12║ kim ngân xa cừ mã não chu sa khoáng xứ 。nhược quật thị xứ bất phạm 。
T23n1435_p0117c13║ nhược sinh thiết khoáng xứ 。đồng bạch lạp duyên tích khoáng xứ 。nhược thư hoàng giả
T23n1435_p0117c14║ độ bạch thiện xứ 。nhược sinh thạch xứ sinh hắc thạch xứ 。sa xứ diêm địa 。
T23n1435_p0117c15║ quật giả bất phạm (thất thập tam cánh )。
T23n1435_p0117c16║ thập tụng luật quyển đệ thập lục TTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT • Leave a Comment