Thập Tụng Luật – Quyển 17

Tzed Version
T23n1435_p0117c17║
T23n1435_p0117c18║
T23n1435_p0117c19║
T23n1435_p0117c20║ thập tụng luật quyển đệ thập thất (đệ tam tụng chi tứ )
T23n1435_p0117c21║
T23n1435_p0117c22║     hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0117c23║ cửu thập ba dật đề chi cửu
T23n1435_p0117c24║ phật tại thích thị quốc 。nhĩ thời ma ha nam thích 。tứ nguyệt thỉnh phật cập
T23n1435_p0118a01║ tăng 。sở tu dược nhất thiết tự tứ giai tùng ngã thủ 。nhĩ thời lục quần tỉ
T23n1435_p0118a02║ khâu quá hạ tứ nguyệt bất bệnh 。đáo ma ha nam thích sở ngôn 。ngã đẳng tu
T23n1435_p0118a03║ tô 。đáp ngôn 。tiên sở hữu tô tăng trung dụng [đãi *tư ]。đãn hữu dư dược ha
T23n1435_p0118a04║ lê lặc a ma lặc tì ê lặc ba chu la dược tỉ mục mạn đà
T23n1435_p0118a05║ dược đa da ma na dược ca lâu già lô ê ni dược 。hữu như thị đẳng
T23n1435_p0118a06║ nhược tu giả tiện thủ 。lục quần tỉ khâu hựu vấn 。nhữ hữu du mật thạch mật
T23n1435_p0118a07║ khương hồ tiêu tất bạt hắc diêm bất 。ngã đẳng tu chi 。đáp ngôn 。tiên
T23n1435_p0118a08║ hữu tăng trung dụng tận 。đãn hữu dư dược ha lê lặc đẳng 。nhược tu giả tiện
T23n1435_p0118a09║ thủ 。lục quần tỉ khâu tiện sân khuể ngôn 。nhữ cuống phật cập tăng 。lực bất năng
T23n1435_p0118a10║ dữ giả 。hà cố thỉnh phật cập tăng tứ nguyệt tự tứ đa dữ dược 。nhược
T23n1435_p0118a11║ hữu dư nhân thỉnh giả 。tất đương tự tứ dữ đa mĩ hảo dược 。thử tân
T23n1435_p0118a12║ khổ thảo dược hà xứ bất hữu 。nhĩ thời ma ha nam thích 。thiện hảo đại nhân 。
T23n1435_p0118a13║ như thị ha thời 。tâm bất ưu sầu 。thời hữu dư cư sĩ tùy tùng ma ha
T23n1435_p0118a14║ nam thích giả 。dĩ tật sân tâm ha trái ngôn 。thị sa môn thích tử tự
T23n1435_p0118a15║ ngôn 。thiện hảo hữu đức 。thị ma ha nam thích 。thiện hảo cung cấp chúng tăng
T23n1435_p0118a16║ như sự đại gia 。vân hà hiện tiền ha mạ xuất kì quá tội 。thị trung hữu
T23n1435_p0118a17║ tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。hướng phật
T23n1435_p0118a18║ quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn lục quần tỉ
T23n1435_p0118a19║ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng
T23n1435_p0118a20║ chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。ma ha nam thích thiện hảo cung
T23n1435_p0118a21║ cấp chúng tăng như sự đại gia 。nhi hiện tiền ha mạ 。chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0118a22║ ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim
T23n1435_p0118a23║ thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu thụ tứ nguyệt tự tứ thỉnh quá 。trừ
T23n1435_p0118a24║ thường thỉnh 。trừ số số thỉnh 。trừ biệt thỉnh 。phục canh sách giả ba dật đề 。tứ
T23n1435_p0118a25║ nguyệt thỉnh giả 。tùy hà gia trung thỉnh tăng tứ nguyệt nhất thiết dược tùy ý sở
T23n1435_p0118a26║ tu 。thường thỉnh giả 。tùy hà gia trung thường thỉnh tăng nhất thiết dược tùy ý sở
T23n1435_p0118a27║ tu 。số số thỉnh giả 。tùy hà gia trung quá nhất nguyệt dĩ phục thỉnh tứ nguyệt 。
T23n1435_p0118a28║ quá nhị nguyệt dĩ phục thỉnh tứ nguyệt 。quá tam nguyệt dĩ phục thỉnh tứ nguyệt 。quá
T23n1435_p0118a29║ tứ nguyệt dĩ phục thỉnh tứ nguyệt 。biệt thỉnh giả 。tư thỉnh dã 。ba dật đề
T23n1435_p0118b01║ giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。
T23n1435_p0118b02║ nhược tỉ khâu tùy hà gia trung tứ nguyệt thỉnh tăng dữ nhất thiết dược 。thị
T23n1435_p0118b03║ tỉ khâu quá tứ nguyệt dĩ 。nhược phục sách tô 。đắc giả ba dật đề 。bất
T23n1435_p0118b04║ đắc giả đột cát la 。sách du mật thạch mật hồ tiêu tất bạt khương hắc diêm 。
T23n1435_p0118b05║ đắc giả ba dật đề 。bất đắc giả đột cát la 。nhược sách ha lê lặc a
T23n1435_p0118b06║ ma lặc tì ê lặc ba chu la tì mục mạn đà đa da ma na già
T23n1435_p0118b07║ lâu già lô ê ni đẳng khổ dược 。đắc giả đột cát la 。bất đắc giả diệc
T23n1435_p0118b08║ đột cát la 。nhược thường thỉnh giả 。tùy hà gia trung thỉnh tăng dữ nhất thiết
T23n1435_p0118b09║ dược nhược thỉnh chủ tử 。nhược hữu nhi nhược hữu huynh đệ phụ 。tác thị ngôn 。
T23n1435_p0118b10║ như bản gia chủ tại thời thỉnh 。ngã kim diệc như thị thường thỉnh 。thị trung hữu
T23n1435_p0118b11║ tỉ khâu 。ưng thường thỉnh xứ thủ 。nhược số số thỉnh giả 。tùy hà gia trung
T23n1435_p0118b12║ số số thỉnh dữ nhất thiết dược 。thị trung nhất nguyệt quá dĩ canh thỉnh tứ nguyệt 。
T23n1435_p0118b13║ thị trung tỉ khâu ưng hạ trung tam nguyệt thụ đông trung nhất nguyệt thụ 。nhược nhị
T23n1435_p0118b14║ nguyệt quá dĩ canh thỉnh tứ nguyệt 。ưng hạ trung nhị nguyệt đông trung nhị nguyệt thụ 。
T23n1435_p0118b15║ nhược tam nguyệt quá dĩ canh thỉnh tứ nguyệt 。ưng hạ nhất nguyệt đông tam nguyệt thụ 。
T23n1435_p0118b16║ nhược tứ nguyệt quá dĩ canh thỉnh tứ nguyệt 。ưng đông tứ nguyệt thụ 。tỉ khâu đông
T23n1435_p0118b17║ tứ nguyệt quá bất bệnh 。canh vãng sách tô 。đắc giả ba dật đề 。bất đắc
T23n1435_p0118b18║ giả đột cát la 。nhược sách du mật thạch mật hồ tiêu tất bạt khương hắc diêm 。
T23n1435_p0118b19║ nhược đắc giả ba dật đề 。bất đắc đột cát la 。nhược sách a lê
T23n1435_p0118b20║ lặc a ma lặc tì ê lặc ba chu la tì mục mạn đà đa da ma na
T23n1435_p0118b21║ ca lâu già lô ê ni đẳng khổ dược 。nhược đắc giả đột cát la 。bất đắc
T23n1435_p0118b22║ giả diệc đột cát la 。bất phạm giả 。nhược bệnh sách 。nhược tùng thân lí sách 。
T23n1435_p0118b23║ nhược tiên thỉnh 。nhược bất sách tự dữ 。bất phạm (thất thập tứ cánh )。
T23n1435_p0118b24║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời phật bất tại tỉ khâu ni tăng tiền kế đồng
T23n1435_p0118b25║ giới 。thời phật tại tỉ khâu tăng tiền kế đồng giới 。ngữ chư tỉ khâu 。nhữ đẳng
T23n1435_p0118b26║ dĩ thị giới hướng tỉ khâu ni thuyết 。tác thị ngữ dĩ nhập thất toạ thiền 。nhĩ
T23n1435_p0118b27║ thời chư tỉ khâu tác thị niệm 。phật kim vi ngã đẳng kế đồng giới ngôn 。nhữ
T23n1435_p0118b28║ đẳng hướng tỉ khâu ni xướng thuyết 。tác thị ngữ dĩ nhập thất toạ thiền 。thị trung
T23n1435_p0118b29║ thùy năng vãng vương viên tỉ khâu ni tinh xá 。hướng tỉ khâu ni tăng thuyết 。phục
T23n1435_p0118c01║ tác thị niệm 。thị trường lão bạt đề tỉ khâu 。hữu đại công đức danh văn 。
T23n1435_p0118c02║ đa tri đa thức 。thử nhân kham vãng vương viên hướng tỉ khâu ni tăng thuyết 。tác
T23n1435_p0118c03║ thị niệm dĩ cộng tướng vị ngôn 。đương cộng vãng ngữ trường lão bạt đề tỉ khâu 。
T23n1435_p0118c04║ tức thời chư tỉ khâu vãng nghệ trường lão bạt đề sở 。đầu diện lễ túc nhất
T23n1435_p0118c05║ diện toạ dĩ 。ngữ trường lão bạt đề ngôn 。nhữ tri bất 。phật vi ngã đẳng
T23n1435_p0118c06║ kế đồng giới 。ngữ ngã đẳng ngôn 。nhữ đẳng hướng tỉ khâu ni thuyết 。tác thị ngữ
T23n1435_p0118c07║ dĩ nhập thất toạ thiền 。ngã đẳng tác thị niệm 。thị trung thùy năng vãng vương viên
T23n1435_p0118c08║ tỉ khâu ni tinh xá hướng tỉ khâu ni thuyết 。ngã đẳng phục tác thị niệm 。thị
T23n1435_p0118c09║ trường lão bạt đề tỉ khâu hữu đại công đức danh văn 。đa tri đa thức 。
T23n1435_p0118c10║ thử nhân kham nhâm vãng vương viên hướng tỉ khâu ni thuyết 。nhữ kim vãng nghệ
T23n1435_p0118c11║ vương viên tinh xá 。hướng tỉ khâu ni xướng thuyết giả thiện 。trường lão bạt đề
T23n1435_p0118c12║ mặc nhiên thụ chư tỉ khâu ngữ 。nhĩ thời chư tỉ khâu tri bạt đề mặc nhiên
T23n1435_p0118c13║ thụ dĩ 。tùng toạ khởi đầu diện lễ túc hữu nhiễu nhi khứ 。thị trường lão bạt
T23n1435_p0118c14║ đề quá thị dạ dĩ 。thần triêu trước y trì bát cộng nhất hậu hành tỉ khâu 。
T23n1435_p0118c15║ nhập xá vệ thành thứ đệ khí thực 。thực dĩ hướng vương viên tỉ khâu ni tinh
T23n1435_p0118c16║ xá 。chư tỉ khâu ni dao kiến trường lão bạt đề cố 。hữu vi phu sàng
T23n1435_p0118c17║ giả 。hữu vi biện tẩy túc thuỷ giả 。thời trường lão bạt đề tẩy túc dĩ
T23n1435_p0118c18║ tựu tòa xứ toạ 。ngữ chư tỉ khâu ni linh tập nhất xứ 。ngữ tỉ khâu ni
T23n1435_p0118c19║ ngôn 。phật vi ngã đẳng kế đồng giới 。ngã cập nhữ đẳng ưng cộng thụ trì 。nhĩ
T23n1435_p0118c20║ thời hữu trường lão tỉ khâu ni thiện tỉ khâu ni 。giai ngôn 。thiện hảo thụ trì
T23n1435_p0118c21║ thị ngữ 。nhĩ thời thâu lan nan đà tỉ khâu ni tại chúng trung 。ngữ trường lão
T23n1435_p0118c22║ bạt đề ngôn 。nhữ ngu si bất liễu bất quyết định tri 。ngã đẳng khả dĩ nhữ
T23n1435_p0118c23║ ngữ cố trì bất trì da 。ngã đẳng đương vấn dư tỉ khâu trì tu đa la
T23n1435_p0118c24║ tỉ ni ma đa la ca giả 。nhược ưng trì giả đương trì 。bất ưng trì
T23n1435_p0119a01║ giả bất trì 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn
T23n1435_p0119a02║ thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trái thâu lan nan đà tỉ khâu
T23n1435_p0119a03║ ni 。vân hà danh tỉ khâu ni phật 。kế đồng giới vi nghịch bất thụ 。phục ngữ
T23n1435_p0119a04║ trường lão bạt đề ngôn 。nhữ ngu si bất liễu bất quyết định tri 。như thị chủng
T23n1435_p0119a05║ chủng nhân duyên ha dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。
T23n1435_p0119a06║ phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái thâu lan nan đà tỉ khâu ni 。vân hà
T23n1435_p0119a07║ danh tỉ khâu ni 。ngã kế đồng giới vi nghịch bất thụ 。phục ha trái thiện nam
T23n1435_p0119a08║ tử bạt đề 。ngu si bất liễu bất quyết định tri 。phật như thị chủng chủng nhân
T23n1435_p0119a09║ duyên ha dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng
T23n1435_p0119a10║ kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu thuyết giới thời tác thị ngôn 。ngã
T23n1435_p0119a11║ bất thụ học thị giới 。tiên đương vấn dư tỉ khâu trì tu đa la trì tỉ
T23n1435_p0119a12║ ni trì ma đa la ca giả 。ba dật đề 。nhược tỉ khâu dục tri pháp giả 。
T23n1435_p0119a13║ ưng tùng thử giới học 。dĩ đương vấn dư tỉ khâu trì tu đa la trì tỉ
T23n1435_p0119a14║ ni trì ma đa la ca giả 。ưng như thị vấn 。thị ngữ vân hà 。thị
T23n1435_p0119a15║ sự ưng nhĩ 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng
T23n1435_p0119a16║ ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu thuyết tứ ba la di thời 。tác thị
T23n1435_p0119a17║ ngôn 。ngã bất học thị giới 。tiên đương vấn dư tỉ khâu trì tu đa la
T23n1435_p0119a18║ trì tỉ ni trì ma đa la ca giả 。ba dật đề 。nhược tỉ khâu thuyết thập
T23n1435_p0119a19║ tam tăng già bà thi sa pháp nhị bất định pháp tam thập ni tát kì ba dật
T23n1435_p0119a20║ đề pháp cửu thập ba dật đề pháp tứ ba la đề đề xá ni pháp chúng đa
T23n1435_p0119a21║ học pháp thất diệt tránh pháp cập dư nhập tỉ ni kinh thuyết thời 。tác thị ngôn 。
T23n1435_p0119a22║ ngã bất thụ học thị giới 。tiên đương vấn dư tỉ khâu trì tu đa la
T23n1435_p0119a23║ trì tỉ ni trì ma đa la ca giả 。ba dật đề 。nhược trừ nhập tỉ
T23n1435_p0119a24║ ni kinh 。thuyết dư kinh thời tác thị ngôn 。ngã bất thụ học thị kinh 。tiên đương
T23n1435_p0119a25║ vấn dư tỉ khâu trì tu đa la trì tỉ ni trì ma đa la ca giả 。
T23n1435_p0119a26║ đột cát la (thất thập ngũ cánh )。
T23n1435_p0119a27║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。dữ thập thất quần tỉ khâu 。
T23n1435_p0119a28║ thường cộng đấu tránh tướng mạ tướng lị 。thời thập thất quần cộng lục quần đấu
T23n1435_p0119a29║ tránh tướng mạ dĩ 。các tự biệt khứ 。vị lục quần tỉ khâu bất văn kì
T23n1435_p0119b01║ thanh 。bình xứ tướng vị ngôn 。lục quần hung ác kiện đấu 。ngã đẳng cộng đồng tâm
T23n1435_p0119b02║ giả 。lục quần tỉ khâu bất năng đắc tiện 。thời lục quần tỉ khâu đạo vãng lập
T23n1435_p0119b03║ thính 。thập thất quần tỉ khâu vị vô nhân văn 。thuyết dĩ mặc nhiên 。thời lục
T23n1435_p0119b04║ quần ngôn 。nhữ khả dĩ mạ ngã đẳng 。đáp ngôn 。thùy mạ nhữ đẳng 。lục quần
T23n1435_p0119b05║ ngôn 。nhữ đẳng đích bất ngôn 。lục quần tỉ khâu hung ác kiện đấu tránh 。ngã
T23n1435_p0119b06║ đẳng cộng đồng tâm giả 。lục quần tỉ khâu bất năng đắc tiện 。thập thất quần tỉ
T23n1435_p0119b07║ khâu ngôn 。thùy tác thị ngôn 。tùng thùy sở văn 。lục quần tỉ khâu ngôn 。ngã tại
T23n1435_p0119b08║ bình xứ lập văn 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn
T23n1435_p0119b09║ thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên ha trái lục quần tỉ khâu 。vân hà
T23n1435_p0119b10║ danh tỉ khâu 。cộng tha đấu tránh tướng mạ dĩ 。đạo vãng lập thính 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0119b11║ duyên ha dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi
T23n1435_p0119b12║ cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế
T23n1435_p0119b13║ tôn 。phật chủng chủng nhân duyên ha trái lục quần tỉ khâu 。vân hà danh tỉ
T23n1435_p0119b14║ khâu 。cộng tha tỉ khâu đấu tránh tướng mạ 。đạo vãng lập thính 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0119b15║ duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng
T23n1435_p0119b16║ kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu cộng dư tỉ khâu đấu tránh dĩ 。
T23n1435_p0119b17║ đạo vãng lập thính 。bỉ tỉ khâu sở thuyết ngã đương ức trì 。ba dật đề 。
T23n1435_p0119b18║ đạo vãng thính giả 。nhược tại tế bệ mẫn sàng hạ 。nhược thô bệ mẫn sàng
T23n1435_p0119b19║ hạ 。nhược độc toạ sàng hạ 。nhược hộ biên 。nhược đạo biên 。nhược cao thượng 。nhược
T23n1435_p0119b20║ tường biên 。nhược biệt phòng nội 。nhược bích biên chướng ngoại 。nhược ám trung 。nhược nguyệt minh
T23n1435_p0119b21║ trung 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。
T23n1435_p0119b22║ thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu cộng tha tỉ khâu đấu tránh tướng mạ dĩ
T23n1435_p0119b23║ đạo vãng thính tha ngữ 。nhược tại tế bệ mẫn sàng hạ 。năng đắc văn giả ba
T23n1435_p0119b24║ dật đề 。bất đắc văn đột cát la 。nhược tại thô bệ mẫn sàng hạ 。nhược
T23n1435_p0119b25║ độc toạ sàng hạ 。nhược hộ biên nhược đạo biên 。nhược cao thượng nhược tường
T23n1435_p0119b26║ biên 。nhược biệt phòng nội nhược bích biên nhược chướng ngoại 。nhược hắc ám trung
T23n1435_p0119b27║ nhược nguyệt minh trung 。đắc văn giả ba dật đề 。bất văn giả đột cát
T23n1435_p0119b28║ la 。bất phạm giả 。nhược vi hòa hợp vãng thính bất phạm (thất thập lục cánh )。
T23n1435_p0119b29║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu 。dục dữ bạt nan đà thích tử
T23n1435_p0119c01║ tác tấn yết ma 。bạch thời lục quần tỉ khâu ư tăng trung già 。bất đắc thành
T23n1435_p0119c02║ yết ma 。nhất thời lục quần tỉ khâu hữu nhân duyên dư xứ khứ 。hữu nhất tỉ
T23n1435_p0119c03║ khâu trợ lục quần giả bất khứ 。chư tỉ khâu cộng tướng vị ngôn 。ngã đẳng kim
T23n1435_p0119c04║ dữ lục quần tỉ khâu tác tấn yết ma 。hữu tỉ khâu ngôn 。lục quần tỉ khâu
T23n1435_p0119c05║ hoặc đương tại trung gian già 。hữu tỉ khâu ngôn 。lục quần tỉ khâu dĩ dư xứ
T23n1435_p0119c06║ khứ 。vô hữu già giả 。tức đả kiền chuy tập tỉ khâu tăng 。dục dữ bạt
T23n1435_p0119c07║ nan đà tác tấn yết ma 。xưng bạt nan đà danh dục xướng bạch thời 。trợ
T23n1435_p0119c08║ lục quần tỉ khâu giả mặc nhiên tùng toạ khởi khứ 。tác thị niệm 。kim chư tỉ
T23n1435_p0119c09║ khâu dục dữ bạt nan đà thích tử tác tấn yết ma 。hậu bạch chư tỉ khâu
T23n1435_p0119c10║ xướng ngôn dĩ 。dữ bạt nan đà tác tấn yết ma 。thị trợ lục quần tỉ
T23n1435_p0119c11║ khâu giả ngôn 。thị yết ma bất như pháp 。biệt ngã tác cố 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0119c12║ ngôn 。nhữ tại thị trung 。đáp ngôn 。ngã tuy tại thử trung 。nhữ đẳng dục xướng
T23n1435_p0119c13║ bạch thời 。ngã tùng toạ khởi khứ 。dĩ tấn bạt nan đà thích tử cố 。thị trung
T23n1435_p0119c14║ hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。
T23n1435_p0119c15║ chủng chủng ha trái trợ lục quần tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。tăng đoán sự
T23n1435_p0119c16║ thời mặc nhiên khởi khứ 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ
T23n1435_p0119c17║ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn trợ lục quần tỉ khâu 。nhữ thật
T23n1435_p0119c18║ tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật chủng chủng nhân duyên ha
T23n1435_p0119c19║ trái trợ lục quần tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。chúng tăng đoán sự thời mặc
T23n1435_p0119c20║ nhiên khởi khứ 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu dĩ thập lợi cố
T23n1435_p0119c21║ dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu tăng
T23n1435_p0119c22║ đoán sự thời mặc nhiên khởi khứ ba dật đề 。tăng đoán sự giả 。nhược tăng sở
T23n1435_p0119c23║ tác sự 。vị bạch nhất bạch nhị bạch tứ yết ma bố tát tự tứ 。nhược
T23n1435_p0119c24║ tác thập tứ nhân yết ma 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất
T23n1435_p0119c25║ hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu tăng đoán sự xướng
T23n1435_p0119c26║ bạch thời 。mặc nhiên khởi khứ ba dật đề 。nhược bạch nhất bạch nhị bạch tứ
T23n1435_p0119c27║ yết ma bố tát tự tứ tác thập tứ nhân yết ma thời 。mặc nhiên tùng toạ
T23n1435_p0119c28║ khởi khứ giả ba dật đề 。bất phạm giả 。nhược khứ đại tiểu tiện 。nhược khứ
T23n1435_p0120a01║ bất li văn xứ 。bất phạm (thất thập thất cánh )。
T23n1435_p0120a02║ phật tại câu xá di quốc 。thời xiển na tỉ khâu 。chư thượng tòa sở thuyết thị
T23n1435_p0120a03║ pháp thị luật thị phật giáo 。bất đãi thuyết cánh 。trung gian tác dị ngữ đáp nan
T23n1435_p0120a04║ thượng tòa 。vô kính úy tâm 。chư tỉ khâu ngữ xiển na 。nhữ mạc nhĩ 。chư
T23n1435_p0120a05║ thượng tòa sở thuyết thị pháp thị luật thị phật giáo 。nhữ mạc trung gian tác dị
T23n1435_p0120a06║ ngữ 。bất đãi thuyết cánh đáp nan thượng tòa 。vô kính úy tâm 。xiển na ngôn 。ngã
T23n1435_p0120a07║ đáp nan thượng tòa vô kính úy tâm 。hà dự nhữ sự 。thị trung hữu tỉ khâu 。
T23n1435_p0120a08║ thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0120a09║ ha trái xiển na 。vân hà danh tỉ khâu 。chư thượng tòa sở thuyết thị pháp
T23n1435_p0120a10║ thị luật thị phật giáo 。bất đãi thuyết cánh trung gian tác dị ngữ 。đáp nan thượng
T23n1435_p0120a11║ tòa vô kính úy tâm 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ
T23n1435_p0120a12║ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn xiển na 。nhữ thật tác thị sự
T23n1435_p0120a13║ bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật chủng chủng nhân duyên ha trái xiển na 。
T23n1435_p0120a14║ vân hà danh tỉ khâu 。chư thượng tòa sở thuyết thị pháp thị luật thị phật giáo 。
T23n1435_p0120a15║ bất đãi thuyết cánh trung gian tác dị ngữ 。đáp nan thượng tòa vô kính úy tâm 。
T23n1435_p0120a16║ chủng chủng nhân duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。nhữ đẳng kí xiển na tỉ khâu
T23n1435_p0120a17║ bất cung kính sự 。nhược hữu dư tỉ khâu tác thị sự giả 。diệc ưng như thị
T23n1435_p0120a18║ kí bất cung kính sự 。kí giả 。tăng nhất tâm hòa hợp 。nhất tỉ khâu xướng 。
T23n1435_p0120a19║ đại đức tăng thính 。thị xiển na tỉ khâu 。thượng tòa sở thuyết thị pháp thị luật
T23n1435_p0120a20║ thị phật giáo 。bất đãi thuyết cánh trung gian tác dị thuyết 。đáp nan thượng tòa vô
T23n1435_p0120a21║ kính úy tâm 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。đương kí xiển na tỉ khâu bất
T23n1435_p0120a22║ cung kính sự 。bạch như thị 。như thị bạch tứ yết ma 。tăng kí xiển na tỉ
T23n1435_p0120a23║ khâu bất cung kính sự cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố thị sự như thị trì 。ngữ
T23n1435_p0120a24║ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng
T23n1435_p0120a25║ như thị thuyết 。nhược tỉ khâu bất cung kính giả ba dật đề 。ba dật đề giả 。
T23n1435_p0120a26║ chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。
T23n1435_p0120a27║ nhược tỉ khâu tăng vị kí bất cung kính sự 。nhược chư tỉ khâu ngữ nhữ mạc
T23n1435_p0120a28║ tác dâm 。đáp ngôn bất tác nhi thật tác dâm dâm cố ba la di 。bất cung
T23n1435_p0120a29║ kính cố đột cát la 。nhữ mạc thâu đoạt tha vật 。mạc cố đoạt nhân mệnh 。mạc
T23n1435_p0120b01║ xúc nữ nhân thân 。mạc sát thảo mộc 。mạc quá trung thực 。mạc ẩm tửu 。nhữ
T23n1435_p0120b02║ tùng thử phòng xuất 。tùng sàng tháp bí nhục độc toạ sàng khởi khứ 。mạc tróc
T23n1435_p0120b03║ bát câu bát đa la bán câu bát đa la kiền tư bán kiền tư thế đao
T23n1435_p0120b04║ nhiếp tiểu đao 。đáp ngôn bất tác 。nhi thật tác 。nhược tác tùy đắc tội 。bất cung
T23n1435_p0120b05║ kính cố đột cát la 。nhược tỉ khâu tăng vị kí bất cung kính sự 。chư tỉ
T23n1435_p0120b06║ khâu ngữ nhữ mạc tác dâm 。đáp ngôn đương mạc tác 。nhi thật tác dâm 。dâm
T23n1435_p0120b07║ cố ba la di 。bất cung kính cố đột cát la 。nhữ mạc thâu đoạt tha vật 。
T23n1435_p0120b08║ mạc đoạt nhân mệnh 。mạc xúc nữ thân 。mạc sát thảo mộc 。mạc quá trung thực 。mạc
T23n1435_p0120b09║ ẩm tửu 。nhữ tùng thử phòng xuất 。tùng sàng tháp bí nhục độc toạ sàng khởi
T23n1435_p0120b10║ khứ 。mạc tróc thử bát câu bát đa la bán câu bát đa la kiền tư bán
T23n1435_p0120b11║ kiền tư thế đao nhiếp tiểu đao 。đáp ngôn đương bất tác 。nhi thật tác 。nhược
T23n1435_p0120b12║ tác tùy đắc tội 。bất cung kính cố đột cát la 。nhược tỉ khâu tăng kí bất
T23n1435_p0120b13║ cung kính sự dĩ 。chư tỉ khâu ngữ nhữ mạc tác dâm 。đáp ngôn bất tác 。
T23n1435_p0120b14║ nhi thật tác dâm 。dâm cố ba la di 。bất cung kính cố ba dật đề 。
T23n1435_p0120b15║ tăng kí bất cung kính sự dĩ 。ngữ nhữ mạc thâu đoạt tha vật 。mạc cố
T23n1435_p0120b16║ đoạt nhân mệnh 。mạc xúc nữ thân 。mạc sát thảo mộc 。mạc quá trung thực 。mạc ẩm
T23n1435_p0120b17║ tửu 。nhữ tùng thử phòng xuất 。tùng sàng tháp bí nhục độc toạ sàng khởi khứ 。
T23n1435_p0120b18║ mạc tróc thử bát câu bát đa la bán câu bát đa la kiền tư bán kiền tư
T23n1435_p0120b19║ thế đao nhiếp tiểu đao 。đáp ngôn bất tác 。nhi thật tác 。nhược tác tùy đắc
T23n1435_p0120b20║ tội 。bất cung kính cố ba dật đề 。nhược tỉ khâu tăng kí bất cung kính
T23n1435_p0120b21║ sự dĩ 。chư tỉ khâu ngữ nhữ mạc tác dâm 。đáp ngôn đương bất tác 。nhi
T23n1435_p0120b22║ thật tác dâm 。dâm cố ba la di 。bất cung kính cố ba dật đề 。tăng kí
T23n1435_p0120b23║ bất cung kính sự dĩ 。chư tỉ khâu ngữ 。nhữ mạc thâu đoạt tha vật 。mạc
T23n1435_p0120b24║ cố đoạt nhân mệnh 。mạc xúc nữ thân 。mạc sát thảo mộc 。mạc quá trung thực 。
T23n1435_p0120b25║ mạc ẩm tửu 。nhữ tùng thử phòng xuất 。tùng sàng tháp bí nhục độc toạ sàng khởi
T23n1435_p0120b26║ khứ 。mạc tróc thử bát câu bát đa la bán câu bát đa la kiền tư bán
T23n1435_p0120b27║ kiền tư thế đao nhiếp tiểu đao 。đáp ngôn đương bất tác 。nhi thật tác 。
T23n1435_p0120b28║ nhược tác tùy đắc tội 。bất cung kính cố ba dật đề (thất thập bát cánh )。
T23n1435_p0120b29║ phật tại chi đề quốc bạt đà la bà đề ấp 。thị xứ hữu ác long 。danh
T23n1435_p0120c01║ am bà la đề tha 。hung bạo ác hại 。vô nhân năng đắc đáo kì trụ
T23n1435_p0120c02║ xứ 。tượng mã ngưu dương la lư lạc đà vô năng cận giả 。nãi chí chư điểu
T23n1435_p0120c03║ bất đắc quá thượng 。thu cốc thục thời phá diệt chư cốc 。trường lão sa già đà 。
T23n1435_p0120c04║ du hành chi đề quốc 。tiêm đáo bạt đà la bà đề ấp 。quá thị dạ dĩ
T23n1435_p0120c05║ thần triêu trước y trì bát nhập thôn khí thực 。khí thực thời văn thử ấp hữu
T23n1435_p0121a04║ quy y nhữ 。sa già đà đáp ngôn 。nhữ mạc quy y ngã 。đương quy y
T23n1435_p0121a05║ ngã sở quy y 。long ngôn 。ngã tùng kim quy y phật quy y pháp quy y
T23n1435_p0121a06║ tăng 。đương tri ngã tận hình tác phật ưu bà tắc 。thị long thụ tam tự quy
T23n1435_p0121a07║ tác phật đệ tử dĩ 。canh bất phục tác như thị hung ác sự 。chư nhân điểu
T23n1435_p0121a08║ thú giai đắc đáo kì sở trụ xứ 。thu cốc thục thời bất phục thương phá 。
T23n1435_p0121a09║ như thị danh thanh lưu bố chư quốc 。giai ngôn 。trường lão sa già đà 。năng
T23n1435_p0121a10║ giáng ác long chiết phục linh thiện 。chư nhân điểu thú đắc đáo long sở 。thu cốc
T23n1435_p0121a11║ thục thời bất phục phá thương 。nhân trường lão sa già đà danh thanh lưu bố
T23n1435_p0121a12║ cố 。chư nhân vi tăng tác cung dưỡng tiền thực hậu thực 。thị trung hữu nhất bần
T23n1435_p0121a13║ cùng nữ nhân 。tín kính độc thỉnh trường lão sa già đà 。sa già đà mặc nhiên
T23n1435_p0121a14║ thụ 。thụ dĩ thị nữ nhân vi biện đa tô nhũ mi 。thụ nhi thực chi 。
T23n1435_p0121a15║ nữ nhân tư duy 。thị sa môn đạm thị đa tô nhũ mi 。hoặc đương lãnh
T23n1435_p0121a16║ phát 。tiện thủ tự thuỷ sắc thuỷ hương thuỷ vị tửu trì dữ 。thị sa già đà
T23n1435_p0121a17║ bất khán tức ẩm 。ẩm dĩ vi thuyết pháp tiện khứ 。hoàn hướng tự trung 。nhĩ sở
T23n1435_p0121a18║ thời gian tửu thế tiện phát 。cận tự môn biên đảo địa 。tăng già lê uất
T23n1435_p0121a19║ đa la tăng an đà vệ thuỷ nang bát trượng du nang cức tỉ châm tuyến nang
T23n1435_p0121a20║ các tại nhất xứ 。thân tại nhất xứ tuý vô sở giác 。nhĩ thời phật dữ a
T23n1435_p0121a21║ nan du hành đáo thị xứ 。phật kiến thị tỉ khâu 。tri nhi cố vấn a
T23n1435_p0121a22║ nan 。thử thị hà nhân 。đáp ngôn 。thế tôn 。thử thị trường lão sa già đà 。
T23n1435_p0121a23║ phật tức ngữ a nan 。thị xứ vi ngã phu toạ sàng biện thuỷ tập tỉ khâu
T23n1435_p0121a24║ tăng 。a nan thụ giáo tức phu toạ sàng biện thuỷ tập tỉ khâu tăng dĩ 。vãng
T23n1435_p0121a25║ bạch phật ngôn 。thế tôn 。ngã dĩ phu toạ sàng biện thuỷ tập tỉ khâu tăng 。phật
T23n1435_p0121a26║ tự tri thời 。phật tức tẩy túc 。toạ a nan sở phu sàng thượng 。vấn chư
T23n1435_p0121a27║ tỉ khâu 。nhữ đẳng tằng kiến tằng văn 。hữu long danh am bà la đề tha 。hung
T23n1435_p0121a28║ bạo ác hại 。tiên vô hữu nhân đáo kì trụ xứ 。tượng mã ngưu dương la lư
T23n1435_p0121a29║ lạc đà vô năng cận giả 。nãi chí chư điểu vô cảm quá thượng 。thu cốc thục
T23n1435_p0121b01║ thời phá hoại chư cốc 。thiện nam tử sa già đà 。năng chiết phục linh thiện 。
T23n1435_p0121b02║ chư nhân điểu thú đắc đáo toàn thượng 。thị thời chúng trung hữu kiến giả ngôn
T23n1435_p0121b03║ kiến 。văn giả ngôn văn 。phật ngữ chư tỉ khâu 。ư nhữ ý vân hà 。
T23n1435_p0121b04║ thử thiện nam tử sa già đà 。kim năng chiết phục hà mạc bất 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0121b05║ bất năng thế tôn 。phật ngôn 。như thị quá tội nhược quá thị tội 。giai do ẩm
T23n1435_p0121b06║ tửu cố 。tùng kim nhật nhược ngôn ngã thị phật đệ tử giả 。bất đắc ẩm tửu 。
T23n1435_p0121b07║ nãi chí tiểu thảo đầu nhất trích diệc bất đắc ẩm 。phật chủng chủng nhân duyên ha
T23n1435_p0121b08║ trái ẩm tửu dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế
T23n1435_p0121b09║ giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ẩm tửu giả ba dật
T23n1435_p0121b10║ đề 。tửu giả hữu nhị chủng 。cốc tửu mộc tửu 。cốc tửu giả 。dụng thực dụng
T23n1435_p0121b11║ khúc dụng mễ 。hoặc dụng căn hành hoa diệp quả 。dụng chủng chủng tử dụng
T23n1435_p0121b12║ chư dược thảo 。tạp tác tửu 。tửu sắc tửu hương tửu vị 。ẩm năng tuý nhân
T23n1435_p0121b13║ giả 。thị danh cốc tửu 。mộc tửu giả 。bất dụng thực bất dụng khúc mễ 。
T23n1435_p0121b14║ đãn dụng căn hành diệp hoa quả 。nhược dụng chủng chủng tử tác tửu 。tửu sắc tửu
T23n1435_p0121b15║ hương tửu vị 。ẩm năng tuý nhân 。thị danh mộc tửu 。phục hữu mộc tửu 。bất
T23n1435_p0121b16║ dụng thực bất dụng khúc mễ căn hành diệp hoa quả 。đãn dụng chư chủng tử
T23n1435_p0121b17║ chư dược hòa hợp tác tửu 。tửu sắc tửu hương tửu vị 。ẩm năng tuý nhân 。
T23n1435_p0121b18║ thị danh mộc tửu 。cập tiền cốc tửu giai danh vi tửu 。nhược tỉ khâu thủ thường 。
T23n1435_p0121b19║ ân giả diệc danh vi ẩm 。thị vị ẩm tửu ba dật đề 。ba dật đề
T23n1435_p0121b20║ giả chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm
T23n1435_p0121b21║ giả 。nhược tỉ khâu ẩm cốc tửu 。tùy ân ân ba dật đề 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0121b22║ ẩm mộc tửu 。tùy ân ân ba dật đề 。nhược tỉ khâu ẩm tạc tửu 。tùy ân
T23n1435_p0121b23║ ân ba dật đề 。nhược ẩm điềm tửu 。tùy ân ân ba dật đề 。nhược đạm khúc
T23n1435_p0121b24║ năng tuý giả 。tùy ân ân ba dật đề 。nhược đạm tửu tao 。tùy ân ân ba
T23n1435_p0121b25║ dật đề 。nhược ẩm tửu điến tùy ân ân ba dật đề 。nhược ẩm tự tửu
T23n1435_p0121b26║ sắc tửu hương tửu vị năng linh nhân tuý giả 。tùy ân ân ba dật đề 。nhược
T23n1435_p0121b27║ tửu sắc tửu hương tửu vị 。nhược tửu sắc tửu hương 。nhược tửu sắc tửu vị 。nhược
T23n1435_p0121b28║ tửu hương tửu vị 。ẩm giả tùy ân ân ba dật đề 。bất phạm giả 。nhược đãn
T23n1435_p0121b29║ tác tửu sắc 。vô tửu hương vô tửu vị 。bất năng tuý nhân 。ẩm giả bất phạm
T23n1435_p0121c01║ (thất thập cửu cánh )。
T23n1435_p0121c02║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời chư tỉ khâu 。trung tiền nhập tụ lạc trung hậu
T23n1435_p0121c03║ xuất 。trung hậu nhập tụ lạc trung hậu xuất 。bất tri xuất nhập tụ lạc thời tiết 。
T23n1435_p0121c04║ chư ngoại đạo xuất gia nhân tật tâm ha mạ ngôn 。dư xuất gia nhân 。trung tiền
T23n1435_p0121c05║ nhập tụ lạc trung tiền xuất 。thực hậu hoàn tự trụ xứ 。giai đồng hòa hợp mặc
T23n1435_p0121c06║ nhiên ẩn trụ 。như điểu mẫu trung thời tự ư sào trung phục trụ linh tử noãn 。
T23n1435_p0121c07║ thị sa môn thích tử tự ngôn 。thiện hảo hữu đức 。nhi kim trung tiền nhập tụ
T23n1435_p0121c08║ lạc trung hậu xuất 。trung hậu nhập tụ lạc trung hậu xuất 。bất tri nhập xuất thời
T23n1435_p0121c09║ tiết 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm
T23n1435_p0121c10║ bất hỉ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。ngữ chư tỉ
T23n1435_p0121c11║ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。trung tiền nhập tụ lạc trung hậu xuất 。trung hậu nhập
T23n1435_p0121c12║ tụ lạc trung hậu xuất 。bất tri xuất nhập thời tiết 。phật nhĩ thời đãn ha
T23n1435_p0121c13║ trái nhi vị kế giới 。hựu phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời trường lão ca lưu
T23n1435_p0121c14║ đà di đắc a la hán đạo 。tâm trung tác thị niệm 。ngã tiên tại lục quần
T23n1435_p0121c15║ tỉ khâu trung 。ư xá vệ quốc ô nhục chư gia 。ngã kim đương hoàn linh thử
T23n1435_p0121c16║ chư gia thanh tịnh 。tác thị niệm dĩ 。nhập xá vệ quốc câu độ cửu bá cửu
T23n1435_p0121c17║ thập cửu gia 。nhược phu đắc đạo nhi phụ bất đắc 。nhược phụ đắc đạo nhi phu
T23n1435_p0121c18║ bất đắc 。tắc bất thuyết số 。đãn số phu phụ câu đắc đạo giả 。nhĩ thời
T23n1435_p0121c19║ xá vệ thành hữu nhất bà la môn gia 。ưng dĩ thanh văn đắc độ 。ca lưu
T23n1435_p0121c20║ đà di tác thị niệm 。ngã phục năng độ thị gia giả 。ư xá vệ thành trung
T23n1435_p0121c21║ mãn thiên gia câu độ 。tác thị niệm dĩ 。quá dạ thần triêu trước y trì bát
T23n1435_p0121c22║ nhập xá vệ thành khí thực 。du hành đáo thị bà la môn xá 。nhĩ thời bà
T23n1435_p0121c23║ la môn hữu tiểu nhân duyên bất tại 。thị bà la môn phụ bế môn tác tiên
T23n1435_p0121c24║ bính 。ca lưu đà di tức nhập thiền định 。ư môn ngoại một tại đình tiền hiện 。
T23n1435_p0121c25║ tùng thiền định khởi đàn chỉ 。phụ tức hồi cố tức kiến 。tiện khán môn do
T23n1435_p0122a01║ bế 。tác thị niệm 。thử sa môn tùng hà xứ nhập 。thử tất tham bính cố
T23n1435_p0122a02║ lai 。ngã chung bất dữ 。nhược sứ nhãn thoát ngã diệc bất dữ 。tức dĩ thần lực
T23n1435_p0122a03║ lưỡng nhãn thoát xuất 。kiến dĩ phục niệm 。xuất nhãn như oản ngã diệc bất dữ 。
T23n1435_p0122a04║ tức dĩ thần lực biến nhãn như oản 。kiến dĩ phục niệm 。đảo lập ngã tiền diệc
T23n1435_p0122a05║ bất năng dữ 。tức dĩ thần lực ư tiền đảo lập 。phục niệm nhược tử ngã diệc
T23n1435_p0122a06║ bất dữ 。phục dĩ thần lực nhập diệt thụ tưởng định 。tâm tưởng giai diệt vô sở
T23n1435_p0122a07║ giác tri 。nhĩ thời bà la môn phụ kiến dĩ 。hoán vấn khiên vãn bất động 。
T23n1435_p0122a08║ phụ tức kinh bố tác thị niệm 。thị sa môn đại ác nãi nhĩ 。thử thường xuất
T23n1435_p0122a09║ nhập ba tư nặc vương sở 。mạt lợi phu nhân sư 。nhược văn mỗ bà la môn
T23n1435_p0122a10║ gia tử giả 。ngã đẳng đắc đại suy não 。nhược hoạt giả ngã dữ nhất bính 。
T23n1435_p0122a11║ ca lưu đà di tức xuất diệt thụ tưởng định 。thân động tiện khởi 。phụ tức khán
T23n1435_p0122a12║ bính 。tiên sở tiên giả giai hảo 。ý tích bất dữ 。đương canh tiên chi 。
T23n1435_p0122a13║ tức tiên chuyển thắng 。phục bất dĩ dữ 。tức quát bồn biên thủ tàn miến tiên 。phục
T23n1435_p0122a14║ thắng ư tiền 。phục tác thị niệm 。thử đẳng giai hảo 。đương dĩ tiên giả dữ
T23n1435_p0122a15║ chi 。đích cử nhất bính 。dư giai tướng trước 。ca lưu đà di ngôn 。tỉ tùy
T23n1435_p0122a16║ tâm dục dữ ngã kỉ hứa tiện thủ 。tức cử tứ bính trì dữ ca lưu đà
T23n1435_p0122a17║ di 。ca lưu đà di bất thụ ngôn 。ngã bất tu thị bính 。nhược nhữ dục thí
T23n1435_p0122a18║ giả khả dĩ dữ tăng 。thị bà la môn phụ 。tiên thế tằng cung dưỡng phật chủng
T23n1435_p0122a19║ thiện căn 。cận chính kiến lợi căn 。bản nhân duyên cường 。kham nhâm kim thế đắc
T23n1435_p0122a20║ đạo 。chư thiện căn khiên cố 。tiện tác thị niệm 。thị tỉ khâu thật bất tham
T23n1435_p0122a21║ bính 。đãn mẫn ngã cố lai 。tức tác thị niệm 。ngã sở hữu bính tận đương dữ
T23n1435_p0122a22║ tăng 。ngữ ngôn thiện nhân 。ngã tận trì khuông bính thí tăng 。đáp ngôn tùy ý 。
T23n1435_p0122a23║ tức trì bính khuông nghệ kì hoàn trung 。đả kiền trùy tập tỉ khâu tăng 。dữ
T23n1435_p0122a24║ tăng bính cánh 。tại ca lưu đà di tiền toạ thính thuyết pháp 。nhĩ thời ca lưu
T23n1435_p0122a25║ đà di 。tức tùy thuận quan bản nhân duyên vi thuyết diệu pháp 。tức ư tòa thượng
T23n1435_p0122a26║ viễn trần li cấu 。ư chư pháp trung đắc pháp nhãn tịnh 。thị nữ nhân văn pháp
T23n1435_p0122a27║ tri pháp kiến pháp nhập pháp 。độ nghi hối bất tùy tha 。ư phật pháp trung đắc
T23n1435_p0122a28║ tự tại 。tâm vô sở úy 。tùng toạ khởi đầu diện lễ ca lưu đà di túc
T23n1435_p0122a29║ ngôn 。ngã tùng kim nhật quy y phật quy y pháp quy y tăng 。tri ngã tận
T23n1435_p0122b01║ hình tác phật ưu bà di 。thời ca lưu đà di 。phục vi thuyết pháp kì giáo
T23n1435_p0122b02║ lợi hỉ 。kì giáo lợi hỉ dĩ mặc nhiên 。thị nữ nhân văn pháp kì giáo
T23n1435_p0122b03║ lợi hỉ dĩ 。đầu diện lễ trường lão ca lưu đà di túc hữu nhiễu nhi khứ 。
T23n1435_p0122b04║ hoàn đáo tự xá 。thời phu ư hậu lai hoàn 。phụ ngữ phu ngôn 。nhữ khứ
T23n1435_p0122b05║ hậu ngã bế môn tác tiên bính 。thời a xà lê ca lưu đà di lai 。hiện
T23n1435_p0122b06║ chủng chủng thần lực 。ngã trì thị bính dữ kì hoàn tăng 。a xà lê ca lưu
T23n1435_p0122b07║ đà di vi ngã thuyết pháp 。ngã đắc tu đà hoàn đạo 。nhữ kim khả vãng 。diệc
T23n1435_p0122b08║ đương vi nhữ thuyết pháp 。thị bà la môn 。tiền thế tằng cung dưỡng phật chủng thiện
T23n1435_p0122b09║ căn 。cận chính kiến lợi căn 。bản nhân duyên cường 。kham nhâm kim thế đắc đạo 。chư
T23n1435_p0122b10║ thiện căn lực khiên cố 。tiện vãng nghệ trường lão ca lưu đà di sở 。đầu diện
T23n1435_p0122b11║ lễ túc tại tiền nhi toạ 。ca lưu đà di tức tùy thuận quan bản nhân duyên
T23n1435_p0122b12║ vi thuyết chủng chủng diệu pháp 。tức ư tòa thượng viễn trần li cấu đắc pháp nhãn
T23n1435_p0122b13║ tịnh 。thị bà la môn văn pháp tri pháp kiến pháp nhập pháp 。độ nghi hối bất
T23n1435_p0122b14║ tùy tha 。ư phật pháp trung đắc tự tại 。tâm vô sở úy 。tùng tòa khởi đầu
T23n1435_p0122b15║ diện lễ trường lão ca lưu đà di túc ngôn 。ngã tùng kim nhật quy y phật
T23n1435_p0122b16║ quy y pháp quy y tăng 。tri ngã tận hình tác phật ưu bà tắc 。ca lưu
T23n1435_p0122b17║ đà di 。phục vi bà la môn thuyết chủng chủng pháp kì giáo lợi hỉ 。kì giáo
T23n1435_p0122b18║ lợi hỉ dĩ mặc nhiên 。bà la môn văn pháp kì giáo lợi hỉ dĩ 。tùng
T23n1435_p0122b19║ tòa khởi đầu diện lễ túc hữu nhiễu nhi khứ 。hoàn đáo tự xá ngữ phụ ngôn 。
T23n1435_p0122b20║ ngã đẳng vô hữu thiện tri thức đại lợi ích ngã đẳng như a xà lê ca
T23n1435_p0122b21║ lưu đà di giả 。hà dĩ cố 。ngã đẳng nhân a xà lê ca lưu đà
T23n1435_p0122b22║ di cố 。phá nhị thập thân kiến 。đoán tam ác đạo 。vô lượng khổ não linh
T23n1435_p0122b23║ tác hữu lượng 。nhập chính định kiến tứ đế 。đại đức ca lưu đà di sở tu
T23n1435_p0122b24║ y bí ẩm thực ngoạ cụ thang dược chủng chủng sinh hoạt cụ 。ngã đẳng đương dữ 。
T23n1435_p0122b25║ phụ ngôn 。tiện vãng tự tứ thỉnh 。bà la môn tức thời vãng nghệ kì hoàn 。đáo
T23n1435_p0122b26║ ca lưu đà di sở 。đầu diện lễ túc tại tiền nhi toạ 。toạ dĩ ngữ ca
T23n1435_p0122b27║ lưu đà di 。đại đức tri bất 。ngã đẳng vô hữu thiện tri thức đại lợi ích
T23n1435_p0122b28║ ngã đẳng như đại đức giả 。hà dĩ cố 。ngã đẳng nhân đại đức ca lưu
T23n1435_p0122b29║ đà di cố 。phá nhị thập thân kiến 。đoán tam ác đạo 。vô lượng khổ não
T23n1435_p0122c01║ linh tác hữu lượng 。nhập chính định kiến tứ đế 。đại đức 。nhược hữu sở tu y
T23n1435_p0122c02║ phục ẩm thực ngoạ cụ thang dược chủng chủng sinh hoạt cụ 。tự tứ thụ ngã thỉnh 。
T23n1435_p0122c03║ đương tùy ý thủ 。đáp ngôn nhĩ 。thị ca lưu đà di 。hữu sở tu y
T23n1435_p0122c04║ thực ngoạ cụ thang dược 。vãng bỉ thủ chi 。thị bà la môn hữu nhất nhi 。học
T23n1435_p0122c05║ bà la môn pháp 。phụ bà la môn nữ 。phụ mẫu ngữ nhi ngôn 。nhữ tri
T23n1435_p0122c06║ bất 。ngã đẳng canh vô hảo tri thức đại lợi ích ngã đẳng như đại đức ca
T23n1435_p0122c07║ lưu đà di giả 。hà dĩ cố 。ngã đẳng nhân đại đức ca lưu đà di cố 。
T23n1435_p0122c08║ phá nhị thập thân kiến đoán tam ác đạo 。vô lượng khổ não linh tác hữu lượng 。
T23n1435_p0122c09║ nhập chính định kiến tứ đế 。như nhữ hảo cung dưỡng ngã đẳng 。nhược ngã đẳng
T23n1435_p0122c10║ tử hậu 。đương như thị cung dưỡng đại đức ca lưu đà di 。nhi đáp ngôn
T23n1435_p0122c11║ nhĩ 。thế pháp vô thường như kệ sở thuyết 。
T23n1435_p0122c12║  thường giả giai tận   cao giả diệc đoạ   hợp hội hữu li
T23n1435_p0122c13║  sinh giả hữu tử
T23n1435_p0122c14║ thị nhi phụ mẫu tử dĩ 。tác hiếu trừ phục tẩy hoán cánh 。vãng nghệ ca lưu
T23n1435_p0122c15║ đà di sở 。đầu diện lễ túc tại nhất diện toạ 。bạch ngôn 。ngã thị đại đức
T23n1435_p0122c16║ ca lưu đà di 。như phụ mẫu vô dị 。nhược hữu sở tu y phục ẩm thực
T23n1435_p0122c17║ ngoạ cụ thang dược chủng chủng sinh hoạt cụ 。tự tứ thụ ngã thỉnh 。đương tùy ý
T23n1435_p0122c18║ thủ 。như tùng ngã phụ mẫu thủ 。đáp ngôn nhĩ 。nhĩ thời ca lưu đà di sở
T23n1435_p0122c19║ tu y phục ẩm thực ngoạ cụ thang dược 。tùng bỉ gia thủ 。nhĩ thời hữu ngũ
T23n1435_p0122c20║ bá tặc 。tác ác sự cánh nhập xá vệ thành 。tặc chủ niên thiểu đoan chính 。bà
T23n1435_p0122c21║ la môn nhi phụ cơ thượng dao kiến 。tâm sinh nhiễm trước 。tiện hoán tì sứ ngữ 。
T23n1435_p0122c22║ kì nhân lai nhập cộng tướng ngu lạc 。thị tì tức vãng ngữ ngôn 。mỗ bà la
T23n1435_p0122c23║ môn phụ hoán nhữ lai 。nhập cộng tướng ngu lạc 。tặc chủ tức nhập 。nhất thời ca
T23n1435_p0122c24║ lưu đà di 。thần triêu trước y trì bát nhập thị bà la môn xá 。phụ vi
T23n1435_p0122c25║ phu tòa 。toạ dĩ cộng tướng vấn tấn tại nhất diện toạ 。bà la môn nhi
T23n1435_p0122c26║ phụ 。tật vi biện ẩm thực 。tự thủ hành thuỷ 。tự dữ đa mĩ ẩm thực 。
T23n1435_p0122c27║ tự tứ bão mãn cánh 。hành thuỷ tẩy thủ 。thủ tiểu sàng toạ thính pháp 。nhĩ
T23n1435_p0122c28║ thời ca lưu đà di 。vi chủng chủng nhân duyên ha trái dâm dục 。tán thán li
T23n1435_p0122c29║ dâm dục 。chủng chủng nhân duyên ha trái phá giới 。tán thán trì giới 。như thị thuyết
T23n1435_p0123a01║ pháp dĩ tùng toạ khởi khứ 。thời phụ tác thị niệm 。thị tỉ khâu chủng chủng nhân
T23n1435_p0123a02║ duyên ha trái dâm dục tán thán li dục ha trái phá giới tán thán trì giới 。
T23n1435_p0123a03║ thị tỉ khâu tất đương kiến ngã nhị nhân cộng tác ác sự 。thị cố tác thị
T23n1435_p0123a04║ ngữ 。ngã phu canh vô đồng tâm ái niệm như thị sa môn giả 。nhược dĩ thị
T23n1435_p0123a05║ sự ngữ ngã phu giả 。ngã đương thụ đại khổ não 。tác thị niệm dĩ ngữ
T23n1435_p0123a06║ tặc ngôn 。nhữ văn sa môn chủng chủng nhân duyên ha trái dâm dục tán thán li
T23n1435_p0123a07║ dục ha trái phá giới tán thán trì giới da 。thị tỉ khâu tất đương kiến
T23n1435_p0123a08║ ngã đẳng nhị nhân cộng tác ác sự 。ngã phu canh vô đồng tâm ái niệm như
T23n1435_p0123a09║ thị sa môn giả 。nhược dĩ thị sự ngữ ngã phu giả 。ngã đẳng đương thụ đại
T23n1435_p0123a10║ khổ não 。tặc chủ ngôn 。dư đương vân hà 。đáp ngôn 。đương trừ diệt khứ 。tặc
T23n1435_p0123a11║ chủ ngôn 。thử hữu đại uy đức lực 。tịnh phạn vương sư bà la môn tử 。
T23n1435_p0123a12║ thường xuất nhập ba tư nặc vương sở 。mạt lợi phu nhân sư 。vân hà khả sát 。
T23n1435_p0123a13║ đáp ngôn 。ngã năng tác nhân duyên tất linh khả sát 。thị nữ nhân trung hậu dương
T23n1435_p0123a14║ bệnh ngoạ địa 。khiển nhân vãng hoán ca lưu đà di ngôn 。lai khán ngã
T23n1435_p0123a15║ bệnh 。ca lưu đà di trung hậu trước y vãng khán 。tức dữ toạ xứ cộng tướng
T23n1435_p0123a16║ vấn tấn 。ca lưu đà di tựu toạ 。chủng chủng nhân duyên vi thuyết pháp 。kì giáo
T23n1435_p0123a17║ lợi hỉ dĩ dục khởi khứ 。phụ ngôn 。thiện nhân mạc khứ 。tùy nhĩ sở thời
T23n1435_p0123a18║ vi ngã thuyết pháp 。ngã tiêm tiểu sai 。khổ thụ diệt lạc thụ sinh 。ca lưu đà
T23n1435_p0123a19║ di văn thị ngữ dĩ 。phục vi thuyết chủng chủng pháp 。kì giáo lợi hỉ dĩ dục
T23n1435_p0123a20║ khứ 。hựu ngôn 。thiện nhân mạc khứ 。tùy nhĩ sở thời vi ngã thuyết pháp 。ngã
T23n1435_p0123a21║ tiện đắc sai 。khổ thụ diệt lạc thụ sinh 。ca lưu đà di phục vi canh
T23n1435_p0123a22║ thuyết chủng chủng pháp kì giáo lợi hỉ nãi chí nhật một 。ám thời ca lưu đà
T23n1435_p0123a23║ di khởi đáo phẩn tụ sở 。tặc chủ dĩ lợi đao đoán đầu mai trước phẩn trung 。
T23n1435_p0123a24║ thị thời thuyết giới nhật 。kì hoàn trung hành trù 。trường nhất trù 。cộng tướng vị
T23n1435_p0123a25║ ngôn 。thùy bất lai giả 。tỉ toạ giai ngôn ca lưu đà di bất lai 。thùy
T23n1435_p0123a26║ thụ dục 。đáp ngôn vô hữu 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch
T23n1435_p0123a27║ phật 。phật ngữ chư tỉ khâu 。nhữ đẳng tác bố tát thuyết giới 。ca lưu đà
T23n1435_p0123a28║ di dĩ nhập niết bàn 。ngã dữ thiện nam tử ca lưu đà di 。thiểu nhất thân
T23n1435_p0123a29║ bất mãn ngũ bá thế cộng bạn 。kim tắc biệt li 。phật quá dạ dĩ 。thần
T23n1435_p0123b01║ triêu trước y chúng tăng vi nhiễu cung kính 。nhập xá vệ thành đáo phẩn tụ sở 。
T23n1435_p0123b02║ phật thần lực cố 。tử thi dũng xuất tại hư không trung 。chư tỉ khâu thủ trước
T23n1435_p0123b03║ sàng thượng trì xuất thành 。chư tỉ khâu cập đệ tử 。dĩ đại đức cung cụ thiêu
T23n1435_p0123b04║ thân khởi đáp cung dưỡng 。ba tư nặc vương 。văn trường lão ca lưu đà di mỗ
T23n1435_p0123b05║ bà la môn gia tử 。tức diệt thất thế 。tả hữu thập gia giai đoạt tài vật 。
T23n1435_p0123b06║ bộ thủ ngũ bá tặc tất tiệt thủ túc trước kì hoàn tiệm trung 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0123b07║ nhập thành khí thực 。văn thị sự dĩ bạch phật 。phật ngôn 。như thị quá tội cập
T23n1435_p0123b08║ dư quá tội 。giai do phi thời nhập tụ lạc 。phật ngôn 。nhược ca lưu đà di
T23n1435_p0123b09║ bất phi thời nhập tụ lạc giả 。bất ư thị bà la môn gia vi nhân sở
T23n1435_p0123b10║ sát 。phật chủng chủng nhân duyên ha trái phi thời nhập tụ lạc dĩ 。ngữ chư tỉ
T23n1435_p0123b11║ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị
T23n1435_p0123b12║ thuyết 。nhược tỉ khâu phi thời nhập tụ lạc ba dật đề 。phi thời giả 。quá nhật
T23n1435_p0123b13║ trung hậu chí địa vị liễu 。thị trung gian danh vi phi thời 。tụ lạc giả 。
T23n1435_p0123b14║ bạch y xá 。ba dật đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá năng
T23n1435_p0123b15║ chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu phi thời nhập tụ lạc ba
T23n1435_p0123b16║ dật đề 。tùy sở nhập tùy nhất nhất ba dật đề 。nhĩ thời vi bệnh tỉ
T23n1435_p0123b17║ khâu 。dục tùng bạch y xá sách canh phạn ẩm thực dục 。bất đắc khứ cố 。khán
T23n1435_p0123b18║ bệnh tỉ khâu khổ não 。bệnh giả tăng trường 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。
T23n1435_p0123b19║ thị sự bạch phật 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。chủng chủng nhân duyên tán
T23n1435_p0123b20║ giới tán trì giới 。tán giới tán trì giới dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim thị
T23n1435_p0123b21║ giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu phi thời nhập tụ lạc 。bất bạch dư tỉ
T23n1435_p0123b22║ khâu ba dật đề 。dư tỉ khâu giả 。vị nhãn sở kiến 。thị trung phạm giả 。
T23n1435_p0123b23║ nhược tỉ khâu tại a luyện nhi xứ 。bạch dư tỉ khâu nhập tụ lạc 。tùng tụ
T23n1435_p0123b24║ lạc hoàn đáo a luyện nhi xứ 。tức dĩ tiên bạch 。phục chí tụ lạc 。ba dật
T23n1435_p0123b25║ đề 。hựu tỉ khâu tại a luyện nhi xứ 。bạch dư tỉ khâu nhập tụ lạc 。
T23n1435_p0123b26║ tùng tụ lạc nhập tụ lạc tăng phòng 。tức dĩ tiên bạch 。phục chí tụ lạc ba
T23n1435_p0123b27║ dật đề 。hựu tỉ khâu tại a luyện nhi xứ 。bạch dư tỉ khâu nhập tụ lạc 。
T23n1435_p0123b28║ tùng tụ lạc nhập sở trụ xứ 。tức dĩ tiên bạch 。phục nhập tụ lạc ba dật
T23n1435_p0123b29║ đề 。nhược tỉ khâu tại tụ lạc tăng phòng 。bạch dư tỉ khâu nhập tụ lạc 。tùng
T23n1435_p0123c01║ tụ lạc hoàn nhập tụ lạc tăng phòng 。tức dĩ tiên bạch phục chí tụ lạc ba
T23n1435_p0123c02║ dật đề 。hựu tỉ khâu tại tụ lạc tăng phòng 。bạch dư tỉ khâu nhập tụ lạc 。
T23n1435_p0123c03║ tùng tụ lạc chí sở trụ xứ 。tức dĩ tiên bạch phục nhập tụ lạc ba dật
T23n1435_p0123c04║ đề 。hựu tỉ khâu tại tụ lạc tăng phòng 。bạch dư tỉ khâu nhập tụ lạc 。tùng
T23n1435_p0123c05║ tụ lạc chí a luyện nhi xứ 。tức dĩ tiên bạch phục nhập tụ lạc ba dật
T23n1435_p0123c06║ đề 。nhược tỉ khâu tại sở trụ xứ 。bạch dư tỉ khâu nhập tụ lạc 。tùng tụ
T23n1435_p0123c07║ lạc chí sở trụ xứ 。tức dĩ tiên bạch phục nhập tụ lạc ba dật đề 。hựu
T23n1435_p0123c08║ tỉ khâu tại sở trụ xứ 。bạch dư tỉ khâu nhập tụ lạc 。tùng tụ lạc chí
T23n1435_p0123c09║ a luyện nhi xứ 。tức dĩ tiên bạch phục nhập tụ lạc ba dật đề 。hựu tỉ
T23n1435_p0123c10║ khâu tại sở trụ xứ 。bạch dư tỉ khâu nhập tụ lạc 。tùng tụ lạc nhập tụ
T23n1435_p0123c11║ lạc tăng phòng 。tức dĩ tiên bạch phục nhập tụ lạc ba dật đề 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0123c12║ phi thời nhập tụ lạc 。bất bạch dư tỉ khâu 。tùy sở kinh quá đại hạng
T23n1435_p0123c13║ tiểu hạng 。tùy đắc nhĩ sở đột cát la 。tùy nhập bạch y gia 。tùy nhất
T23n1435_p0123c14║ nhất ba dật đề 。hữu nhất tỉ khâu 。kí y tại cư sĩ xá 。thị tỉ
T23n1435_p0123c15║ khâu văn cư sĩ xá vi hoả sở thiêu 。vô bất bạch dư tỉ khâu 。tùng tăng
T23n1435_p0123c16║ phòng xuất hướng tụ lạc 。nhĩ thời ức niệm 。ngã bất bạch dư tỉ khâu 。ức dĩ
T23n1435_p0123c17║ đạo trung hoàn chí tăng phòng 。bạch dư tỉ khâu 。nhĩ sở thời gian cư sĩ
T23n1435_p0123c18║ xá thiêu tận 。tỉ khâu y diệc câu thiêu tận 。cư sĩ ngôn 。nhữ hà cố
T23n1435_p0123c19║ hậu lai 。nhược tiên lai tá ngã cứu hoả giả 。nhữ y diệc đương bất thiêu 。thị
T23n1435_p0123c20║ tỉ khâu bất tri vân hà 。dĩ thị sự bạch phật 。phật dĩ thị sự tập tỉ
T23n1435_p0123c21║ khâu tăng 。chủng chủng nhân duyên tán giới tán trì giới 。tán giới tán trì giới dĩ
T23n1435_p0123c22║ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu phi thời
T23n1435_p0123c23║ nhập tụ lạc 。bất bạch dư tỉ khâu ba dật đề 。trừ cấp nhân duyên 。cấp
T23n1435_p0123c24║ nhân duyên giả 。nhược tụ lạc thất hoả 。nhược bát nan trung nhất nhất nan khởi
T23n1435_p0123c25║ khứ giả 。bất phạm (bát thập cánh )。
T23n1435_p0123c26║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời hữu nhất cư sĩ 。nhân bạt nan đà thích tử 。
T23n1435_p0123c27║ thỉnh phật cập tăng minh nhật thực 。phật mặc nhiên thụ thỉnh 。cư sĩ tri phật mặc
T23n1435_p0123c28║ nhiên thụ dĩ 。tùng toạ khởi đầu diện lễ phật túc hữu nhiễu nhi khứ 。hoàn tự
T23n1435_p0123c29║ xá thông dạ biện chủng chủng đa mĩ ẩm thực 。bạt nan đà thường xuất nhập đa
T23n1435_p0124a01║ gia 。thần triêu trước y trì bát nhập chư gia 。thời tăng phòng trung vô hữu nhân
T23n1435_p0124a02║ xướng thời đáo 。diệc vô đả kiền trùy giả 。phật cáo a nan 。thời đáo nhữ
T23n1435_p0124a03║ tự tri chi 。a nan tức linh xướng thời đáo đả kiền đôi 。phật cập tăng nhập
T23n1435_p0124a04║ thị cư sĩ xá 。vô hữu nhân nghênh phật tác lễ kính phu toạ xứ giả 。
T23n1435_p0124a05║ thời phật ngữ a nan 。kim thời sở ưng tác giả tiện tác 。a nan tức ước
T23n1435_p0124a06║ sắc chủ nhân linh phu tòa xứ 。tức phu tòa xứ 。phật cập tăng toạ dĩ 。phật
T23n1435_p0124a07║ ngữ a nan 。sở ưng thứ đệ tác sự nhữ tự đương tri 。a nan tức thời
T23n1435_p0124a08║ ngữ cư sĩ ngôn 。phật cập tăng toạ cửu 。thực cụ dĩ biện 。hà bất hạ
T23n1435_p0124a09║ thực 。cư sĩ ngôn 。tiểu trụ 。đãi bạt nan đà thích tử lai 。phật tiểu mặc nhiên 。
T23n1435_p0124a10║ đệ nhị phục ngữ a nan 。thứ đệ sở ưng tác sự nhữ tự đương tri 。a
T23n1435_p0124a11║ nan đệ nhị phục ngữ cư sĩ 。thực cụ dĩ biện 。khả dữ phật cập tăng 。
T23n1435_p0124a12║ cư sĩ ngôn 。tiểu trụ 。đãi bạt nan đà thích tử lai 。phật phục mặc nhiên 。
T23n1435_p0124a13║ đệ tam phục ngữ a nan 。kim thời thứ đệ sở ưng tác sự nhữ tự
T23n1435_p0124a14║ đương tri 。a nan đệ tam phục ngữ cư sĩ 。phật cập tăng toạ cửu 。thực cụ
T23n1435_p0124a15║ dĩ biện khả dữ phật cập tăng 。cư sĩ phục ngôn 。thị hội nhân bạt nan đà
T23n1435_p0124a16║ thích tử 。bạt nan đà thích tử nhược lai giả đương dữ nhược bất lai giả hoặc
T23n1435_p0124a17║ dữ hoặc bất dữ 。nhược tu thực giả đương trụ đãi bạt nan đà 。thời bạt nan
T23n1435_p0124a18║ đà viết 。thời dục quá phương lai 。cư sĩ tức tự thủ hành thuỷ 。tự
T23n1435_p0124a19║ dữ đa mĩ ẩm thực 。tự tứ bão mãn dĩ 。bạt nan đà tiên tật thực cánh
T23n1435_p0124a20║ tiện khởi nhập dư gia 。nhĩ thời cư sĩ dĩ đa mĩ ẩm thực 。tự tứ dữ
T23n1435_p0124a21║ phật cập tăng cánh 。tự hành thuỷ tri phật tẩy thủ nhiếp bát 。thủ tiểu sàng toạ
T23n1435_p0124a22║ phật tiền thính thuyết pháp 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên thuyết pháp kì giáo lợi hỉ
T23n1435_p0124a23║ dĩ 。phật cập tăng tùng tòa khởi khứ 。phật thực hậu ngữ a nan 。vi ngã phu
T23n1435_p0124a24║ toạ sàng biện thuỷ tập tỉ khâu tăng cánh ngữ ngã 。a nan thụ giáo tức
T23n1435_p0124a25║ phu toạ sàng biện thuỷ tập tỉ khâu tăng vãng bạch phật ngôn 。thế tôn 。ngã dĩ
T23n1435_p0124a26║ phu tòa biện thuỷ tập tỉ khâu tăng 。trừ nhất tỉ khâu bạt nan đà thích tử 。
T23n1435_p0124a27║ phật tự tri thời 。nhĩ thời bạt nan đà chí nhật mộ nãi lai 。a nan đệ
T23n1435_p0124a28║ nhị phục đáo phật sở 。bạch ngôn thế tôn 。ngã dĩ phu tòa biện thuỷ tập tỉ
T23n1435_p0124a29║ khâu tăng 。phật tự tri thời 。nhĩ thời thế tôn tẩy cước dĩ 。tiện toạ a nan
T23n1435_p0124b01║ sở phu sàng thượng 。ngữ chư tỉ khâu 。bạt nan đà si nhân 。kim nhật lưỡng
T23n1435_p0124b02║ thời não tăng 。trung tiền dĩ ẩm thực nhân duyên 。trung hậu dĩ tập tăng nhân duyên 。
T23n1435_p0124b03║ phật chủng chủng nhân duyên ha trái dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ
T23n1435_p0124b04║ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu hứa tha
T23n1435_p0124b05║ thỉnh tăng 。trung tiền trung hậu hành đáo dư gia 。ba dật đề 。hứa thỉnh tăng
T23n1435_p0124b06║ giả 。hứa vi đàn việt thỉnh chúng tăng lai 。trung tiền giả 。tùng địa liễu chí
T23n1435_p0124b07║ nhật trung 。trung hậu giả 。quá nhật trung chí địa vị liễu 。hành chư gia giả 。
T23n1435_p0124b08║ bạch y xá danh vi gia 。hành giả 。dữ bạch y đồng tâm nhập xuất 。ba dật
T23n1435_p0124b09║ đề giả 。chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung
T23n1435_p0124b10║ phạm giả 。nhược tỉ khâu tại a luyện nhi xứ 。bạch dư tỉ khâu nhập tụ lạc 。
T23n1435_p0124b11║ tùng tụ lạc hoàn a luyện nhi xứ 。tức dĩ tiên bạch phục chí tụ lạc 。ba
T23n1435_p0124b12║ dật đề 。hựu tỉ khâu tại a luyện nhi xứ 。bạch dư tỉ khâu nhập tụ lạc 。
T23n1435_p0124b13║ tùng tụ lạc nhập tụ lạc tăng phòng 。tức dĩ tiên bạch phục chí tụ lạc 。ba
T23n1435_p0124b14║ dật đề 。hựu tỉ khâu tại a luyện nhi xứ 。bạch dư tỉ khâu nhập tụ lạc 。
T23n1435_p0124b15║ tùng tụ lạc nhập sở trụ xứ 。tức dĩ tiên bạch phục nhập tụ lạc 。ba dật
T23n1435_p0124b16║ đề 。nhược tỉ khâu tại tụ lạc tăng phòng 。bạch dư tỉ khâu nhập tụ lạc 。tùng
T23n1435_p0124b17║ tụ lạc hoàn nhập tụ lạc tăng phòng 。tức dĩ tiên bạch phục chí tụ lạc 。ba
T23n1435_p0124b18║ dật đề 。hựu tỉ khâu tại tụ lạc tăng phòng 。bạch dư tỉ khâu nhập tụ
T23n1435_p0124b19║ lạc 。tùng tụ lạc chí sở trụ xứ 。tức dĩ tiên bạch phục nhập tụ lạc 。ba
T23n1435_p0124b20║ dật đề 。hựu tỉ khâu tại tụ lạc tăng phòng 。bạch dư tỉ khâu nhập tụ lạc 。
T23n1435_p0124b21║ tùng tụ lạc chí a luyện nhi xứ 。tức dĩ tiên bạch phục nhập tụ lạc 。ba
T23n1435_p0124b22║ dật đề 。nhược tỉ khâu tại sở trụ xứ 。bạch dư tỉ khâu nhập tụ lạc 。tùng
T23n1435_p0124b23║ tụ lạc hoàn chí sở trụ xứ 。tức dĩ tiên bạch phục nhập tụ lạc 。ba dật
T23n1435_p0124b24║ đề 。hựu tỉ khâu tại sở trụ xứ 。bạch dư tỉ khâu nhập tụ lạc 。tùng tụ
T23n1435_p0124b25║ lạc chí a luyện nhi xứ 。tức dĩ tiên bạch phục nhập tụ lạc 。ba dật đề 。
T23n1435_p0124b26║ hựu tỉ khâu tại sở trụ xứ 。bạch dư tỉ khâu nhập tụ lạc 。tùng tụ lạc
T23n1435_p0124b27║ nhập tụ lạc tăng phòng 。tức dĩ tiên bạch phục nhập tụ lạc 。ba dật đề 。nhược
T23n1435_p0124b28║ tỉ khâu vi đàn việt gia thỉnh tỉ khâu tăng tú 。thị tỉ khâu bất bạch chư
T23n1435_p0124b29║ tỉ khâu xuất chí đàn việt xá giới 。tùy sở kinh quá đại hạng tiểu hạng 。tùy
T23n1435_p0124c01║ đắc nhĩ sở đột cát la 。tùy chí tha gia 。tùy đắc nhĩ sở ba dật đề
T23n1435_p0124c02║ (bát thập nhất cánh )。
T23n1435_p0124c03║ thập tụng luật quyển đệ thập thất TTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  • Leave a Comment