Thập Tụng Luật – Quyển 19

Tzed Version
T23n1435_p0131a01║
T23n1435_p0131a02║ thập tụng luật quyển đệ thập cửu (đệ tam tụng chi lục )
T23n1435_p0131a03║
T23n1435_p0131a04║     hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0131a05║    tứ ba la đề xá ni pháp
T23n1435_p0131a06║ phật tại xá vệ quốc 。thời thế cơ kiệm 。hoa sắc tỉ khâu ni hữu đức 。
T23n1435_p0131a07║ đa tri đa thức năng đa đắc y phục ẩm thực ngoạ cụ thang dược chư sở tu
T23n1435_p0131a08║ vật 。thị tỉ khâu ni thần triêu tảo khởi trước y trì bát nhập xá vệ thành
T23n1435_p0131a09║ khí thực 。thời kiến chư tỉ khâu chúng xá vệ thành khí thực bất đắc sầu
T23n1435_p0131a10║ não bất lạc 。thị tỉ khâu ni khán chư tỉ khâu bát trung 。thiểu thiểu dữ thiểu 。
T23n1435_p0131a11║ thiểu bán dữ bán 。đô vô đô dữ 。thị tỉ khâu ni nhất nhật khí thực sở
T23n1435_p0131a12║ đắc 。tận dĩ dữ chư tỉ khâu 。như thị nhị tam nhật 。dĩ bất đắc thực cố 。
T23n1435_p0131a13║ ư hạng trung mê môn đảo địa 。nhất cổ khách kiến dĩ ngữ kì phụ ngôn 。hoa
T23n1435_p0131a14║ sắc tỉ khâu ni ư hạng trung đảo địa 。nhữ phù linh khởi tương lai 。phụ tức
T23n1435_p0131a15║ khứ phù khởi tương lai nhập xá 。tật tác phu [mễ *lưu ]dục dữ dĩ đắc tỉnh 。vấn
T23n1435_p0131a16║ ngôn 。nhữ hà sở hoạn khổ 。hữu hà tật bệnh hữu hà cấp 。ư hạng trung
T23n1435_p0131a17║ đảo địa 。tỉ khâu ni ngôn 。ngã vô bệnh vô thống vô cấp 。ngã bất đắc thực
T23n1435_p0131a18║ cố 。mê môn hạng trung đảo địa 。hựu vấn 。nhữ vi khí thực bất năng đắc
T23n1435_p0131a19║ da 。đáp ngôn 。ngã khí thực đắc 。dĩ chư đại chúng ư xá vệ thành khí
T23n1435_p0131a20║ thực bất đắc sầu não bất lạc 。ngã khán tỉ khâu bát trung 。thiểu thiểu dữ thiểu 。
T23n1435_p0131a21║ thiểu bán dữ bán 。đô vô đô dữ 。như thị nhị tam nhật 。ngã đoán thực 。thị
T23n1435_p0131a22║ cố mê môn hạng trung đảo địa 。chư cư sĩ văn thị sự tâm bất hỉ 。a
T23n1435_p0131a23║ trái ngôn 。thị sa môn thích tử bất tri thời bất tri lượng 。nhược thí giả bất
T23n1435_p0131a24║ tri lượng 。thụ giả ưng tri lượng 。thị hoa sắc tỉ khâu ni dĩ đoán thực cố
T23n1435_p0131a25║ thùy tử 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự
T23n1435_p0131a26║ tâm bất hỉ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。dĩ chủng
T23n1435_p0131a27║ chủng nhân duyên a trái chư tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。bất tri thời bất
T23n1435_p0131a28║ tri lượng 。nhược thí giả bất tri lượng 。thụ giả ưng tri lượng 。thị hoa sắc tỉ
T23n1435_p0131a29║ khâu ni dĩ đoán thực cố thùy tử 。chủng chủng nhân duyên a trái dĩ ngữ chư
T23n1435_p0131b01║ tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng
T23n1435_p0131b02║ như thị thuyết 。nhược tỉ khâu bất bệnh nhập tụ lạc trung 。phi thân lí tỉ khâu
T23n1435_p0131b03║ ni sở tự thủ thụ thực 。thị tỉ khâu ưng hướng dư tỉ khâu thuyết thị
T23n1435_p0131b04║ tội 。trường lão ngã đoạ khả a pháp bất thị xứ 。thị pháp khả hối 。ngã
T23n1435_p0131b05║ kim phát lộ hối quá 。thị danh ba la đề đề xá ni pháp 。bệnh giả 。phong
T23n1435_p0131b06║ thịnh nhiệt thịnh lãnh thịnh 。đạm thị thực đắc sai 。thị danh vi bệnh 。trừ thị nhân
T23n1435_p0131b07║ duyên danh vi bất bệnh 。phi thân lí giả 。thân lí danh nhược mẫu nhược nữ nhược
T23n1435_p0131b08║ tỉ muội nãi chí thất thế nhân duyên 。thị danh thân lí 。trừ thị danh phi thân
T23n1435_p0131b09║ lí 。thực giả 。ngũ chủng khư đà ni thực ngũ bồ xà ni thực ngũ
T23n1435_p0131b10║ tự thực 。ngũ khư đà ni thực giả 。căn hành diệp ma quả 。ngũ bồ xà ni
T23n1435_p0131b11║ thực giả 。phạn xiểu bí ngư nhục 。ngũ tự thực giả mi túc [phu -phu +hoàng ]mạch tú
T23n1435_p0131b12║ tử ca sư 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu bất bệnh nhập tụ lạc trung 。phi
T23n1435_p0131b13║ thân lí tỉ khâu ni sở tự thủ thụ căn thực 。đắc ba la đề đề
T23n1435_p0131b14║ xá ni tội 。hành diệp ma quả thực 。phạn xiểu bí ngư nhục thực 。mi túc
T23n1435_p0131b15║ [phu -phu +hoàng ]mạch tú tử ca sư 。giai ba la đề đề xá ni tội 。bất phạm
T23n1435_p0131b16║ giả 。nhược bệnh nhược thân lí tỉ khâu ni 。nhược thiên từ trung đa nhân tụ trung
T23n1435_p0131b17║ dữ 。nhược sa môn trụ xứ dữ 。nhược tụ lạc ngoại tỉ khâu ni phòng xá trung
T23n1435_p0131b18║ dữ giả bất phạm (nhất pháp )。
T23n1435_p0131b19║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời hữu nhất cư sĩ 。thỉnh phật cập nhị bộ tăng
T23n1435_p0131b20║ minh nhật thực 。phật mặc nhiên thụ 。cư sĩ tri phật mặc nhiên thụ dĩ 。đầu diện
T23n1435_p0131b21║ lễ túc hữu nhiễu nhi khứ 。hoàn tự xá biện chủng chủng đa mĩ ẩm thực 。
T23n1435_p0131b22║ thần triêu phu toạ xứ 。khiển sứ bạch phật thời đáo 。thực cụ dĩ biện phật
T23n1435_p0131b23║ tự tri thời 。phật tức dữ nhị bộ tăng nhập cư sĩ xá toạ 。cư sĩ kiến
T23n1435_p0131b24║ phật cập tăng toạ dĩ 。tự thủ hành thuỷ dục hạ thực thời 。thị trung hữu trợ
T23n1435_p0131b25║ điều đạt tỉ khâu ni 。vi lục quần tỉ khâu cố 。giáo đàn việt ngôn 。thử
T23n1435_p0131b26║ đệ nhất thượng tòa 。thử đệ nhị thượng tòa 。thử thị trì luật 。thử thị pháp sư 。
T23n1435_p0131b27║ dữ thị tỉ khâu phạn 。dữ thị tỉ khâu canh 。chư cư sĩ ngôn 。ngã đẳng bất
T23n1435_p0131b28║ tri thùy thị đệ nhất thượng tòa 。thùy thị đệ nhị thượng tòa 。thùy thị trì luật
T23n1435_p0131b29║ thùy thị pháp sư 。thử trung đa hữu ẩm thực tự đương biến dữ 。mạc tán loạn
T23n1435_p0131c01║ ngữ 。nhược tán loạn ngữ giả 。nhữ tự khởi hành thực 。ngã đẳng đương trụ 。
T23n1435_p0131c02║ phật dao kiến tỉ khâu ni tác tán loạn sự 。văn chư cư sĩ a trái 。thực
T23n1435_p0131c03║ hậu dĩ thị nhân duyên tập tỉ khâu tăng 。chủng chủng nhân duyên a trái lục quần
T23n1435_p0131c04║ tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。đạm tỉ khâu ni sở giáo dữ thực 。chủng chủng
T23n1435_p0131c05║ nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。
T23n1435_p0131c06║ tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。hữu chư tỉ khâu bạch y gia thỉnh thực 。
T23n1435_p0131c07║ thị trung hữu tỉ khâu ni chỉ kì ngôn 。dữ thị tỉ khâu phạn 。dữ thị tỉ
T23n1435_p0131c08║ khâu canh 。chư tỉ khâu ưng ngữ thị tỉ khâu ni 。tiểu trụ đãi chư tỉ khâu
T23n1435_p0131c09║ thực cánh 。nhược chư tỉ khâu trung 。vô hữu nhất tỉ khâu ngữ thị tỉ khâu
T23n1435_p0131c10║ ni tiểu trụ đãi 。chư tỉ khâu thực cánh giả 。thị nhất thiết chư tỉ khâu 。ưng
T23n1435_p0131c11║ hướng dư tỉ khâu ngôn 。trường lão 。ngã đẳng đoạ khả a pháp bất thị xứ 。
T23n1435_p0131c12║ thị pháp khả hối 。ngã kim phát lộ hối quá 。thị danh ba la đề đề xá
T23n1435_p0131c13║ ni pháp 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu thụ tỉ khâu ni sở giáo dữ thực 。
T23n1435_p0131c14║ đắc ba la đề đề xá ni tội 。tùy thụ tùy đắc nhĩ sở ba la đề
T23n1435_p0131c15║ đề xá ni tội 。nhược nhị bộ tăng cộng toạ 。nhất bộ tăng trung nhược hữu nhất
T23n1435_p0131c16║ nhân 。ngữ thị tỉ khâu ni giả 。đệ nhị bộ diệc danh vi ngữ 。nhược biệt
T23n1435_p0131c17║ nhập biệt toạ biệt thực biệt xuất giả 。thị trung nhập đàn việt môn tỉ khâu 。ưng
T23n1435_p0131c18║ vấn xuất tỉ khâu 。hà tỉ khâu ni thị trung giáo đàn việt 。dữ tỉ khâu thực 。
T23n1435_p0131c19║ đáp ngôn mỗ 。ưng vấn 。ước sắc vị 。đáp ngôn dĩ ước sắc 。thị nhập tỉ
T23n1435_p0131c20║ khâu diệc danh ước sắc 。hữu chư tỉ khâu xuất thành môn thời 。hữu tỉ khâu nhập
T23n1435_p0131c21║ giả 。ưng vấn xuất giả 。nhược xuất giả vị ước sắc 。nhập giả ưng ước sắc 。
T23n1435_p0131c22║ nhược xuất giả dĩ ước sắc 。nhập giả diệc danh ước sắc (nhị pháp )。
T23n1435_p0131c23║ phật tại duy da li 。nhĩ thời hữu tượng sư 。danh thủ la 。phú quý hữu
T23n1435_p0131c24║ uy đức 。đa nhiêu tài bảo 。nhân dân điền trạch chủng chủng thành tựu 。thị nhân quy
T23n1435_p0131c25║ y phật quy y pháp quy y tăng 。kiến tứ đế đắc sơ đạo 。hảo đàn việt
T23n1435_p0131c26║ thí bất năng trù lượng 。thị nhân nhất nguyệt đắc quan lẫm thiên kim tiền 。trì dụng
T23n1435_p0131c27║ bố thí cập dư sở hữu vật 。bất năng cung túc phụ nhi cơ phạp 。chư cư
T23n1435_p0131c28║ sĩ sân a trái ngôn 。sa môn thích tử bất tri thời bất tri lượng 。nhược thí
T23n1435_p0131c29║ giả bất tri lượng 。thụ giả ưng tri lượng 。thị thủ la tượng sư bản phú nhiêu
T23n1435_p0132a01║ tài vật 。bố thí bất tri lượng dữ bất năng cung túc phụ nhi cơ phạp thậm
T23n1435_p0132a02║ khả lân mẫn 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị
T23n1435_p0132a03║ sự tâm bất hỉ 。dĩ thị sự hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ
T23n1435_p0132a04║ khâu tăng 。chủng chủng nhân duyên 。a trái chư tỉ khâu vân hà danh tỉ khâu 。bất
T23n1435_p0132a05║ tri thời bất tri lượng 。nhược thí giả bất tri lượng 。thụ giả ưng tri lượng 。thị
T23n1435_p0132a06║ thủ la tượng sư 。hảo đàn việt thí bất năng lượng cố dữ 。bất năng cung phụ
T23n1435_p0132a07║ nhi cơ phạp 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。nhữ đẳng dữ thủ
T23n1435_p0132a08║ la tượng sư tác học gia yết ma 。chư tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa
T23n1435_p0132a09║ ma ni sa di sa di ni 。nhập thị gia bất đắc tự thủ thụ thực 。nhược
T23n1435_p0132a10║ canh hữu như thị nhân tăng diệc ưng dữ tác học gia yết ma 。học gia
T23n1435_p0132a11║ yết ma giả 。tăng nhất tâm hòa hợp 。nhất tỉ khâu tăng trung xướng ngôn 。đại đức
T23n1435_p0132a12║ tăng thính 。thủ la tượng sư học gia 。chư tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma
T23n1435_p0132a13║ ni sa di sa di ni 。nhập thị học gia bất đắc tự thủ thụ thực 。nhược
T23n1435_p0132a14║ tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng dữ thủ la cư sĩ tác học gia yết ma 。
T23n1435_p0132a15║ chư tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di sa di ni 。bất đắc
T23n1435_p0132a16║ nhập thị gia tự thủ thụ thực 。bạch như thị 。như thị bạch nhị yết ma 。
T23n1435_p0132a17║ tăng dữ thủ la tượng sư tác học gia yết ma cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố
T23n1435_p0132a18║ thị sự như thị trì 。thị thủ la tượng sư 。văn tăng vi tác học gia yết
T23n1435_p0132a19║ ma 。chư tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di sa di ni 。bất
T23n1435_p0132a20║ đắc nhập ngã xá tự thủ thụ thực 。văn dĩ tức nghệ phật sở 。đầu diện
T23n1435_p0132a21║ lễ phật túc khước toạ nhất diện 。bạch phật ngôn 。nguyện phật dữ ngã xả thị học
T23n1435_p0132a22║ gia yết ma phật ngữ chư tỉ khâu 。vi thủ la cư sĩ xả học gia yết
T23n1435_p0132a23║ ma 。nhược canh hữu như thủ la cư sĩ khí giả 。diệc ưng vi xả 。xả
T23n1435_p0132a24║ pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tăng 。thị thủ la cư sĩ 。tùng toạ khởi thiên đản
T23n1435_p0132a25║ hữu kiên thoát cức tỉ hợp chưởng bạch ngôn 。đại đức tăng thính 。ngã thủ la
T23n1435_p0132a26║ cư sĩ bố thí bất tri lượng dữ 。bất năng cung phụ nhi cơ phạp 。dĩ thị
T23n1435_p0132a27║ nhân duyên cố 。tăng vi ngã tác học gia yết ma 。chư tỉ khâu tỉ khâu
T23n1435_p0132a28║ ni thức xoa ma ni sa di sa di ni 。nhập ngã xá bất đắc tự thủ
T23n1435_p0132a29║ thụ thực 。ngã kim tùng tăng khí xả học gia yết ma 。như bản chư tỉ khâu
T23n1435_p0132b01║ tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di sa di ni 。nhập ngã xá tự thủ
T23n1435_p0132b02║ thụ thực 。như thị ưng đệ nhị đệ tam khí 。tăng ưng trù lượng nghi khả
T23n1435_p0132b03║ xả bất khả xả 。nhược thủ la tượng sư tài tổn giảm bất tăng trường 。nhĩ
T23n1435_p0132b04║ thời nhược khí bất khí bất ưng xả 。nhược thủ la cư sĩ tài vật tăng trường 。
T23n1435_p0132b05║ nhược khí bất khí giai ưng dữ xả 。nhược thủ la tượng sư tài vật bất tăng
T23n1435_p0132b06║ bất giảm 。nhĩ thời nhược khí ưng xả 。bất khí bất ưng xả 。thị trung nhất tỉ
T23n1435_p0132b07║ khâu ưng xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。thị thủ la tượng sư tiên tác đàn việt 。
T23n1435_p0132b08║ bố thí bất tri lượng dữ 。bất năng cung phụ nhi cơ phạp 。tăng dĩ thị cố 。
T23n1435_p0132b09║ dữ tác học gia yết ma 。chư tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa
T23n1435_p0132b10║ di sa di ni 。nhập thị xá bất đắc tự thủ thụ thực 。kim thị thủ la
T23n1435_p0132b11║ tượng sư 。tùng tăng khí xả học gia yết ma 。như bản chư tỉ khâu tỉ khâu
T23n1435_p0132b12║ ni thức xoa ma ni sa di sa di ni 。thính ngã xá tự thủ thụ thực 。
T23n1435_p0132b13║ nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng dữ thủ la tượng sư xả học gia yết
T23n1435_p0132b14║ ma 。như bản thính chư tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di sa
T23n1435_p0132b15║ di ni 。nhập xá tự thủ thụ thực 。bạch như thị 。như thị bạch tứ yết
T23n1435_p0132b16║ ma 。tăng dữ thủ la cư sĩ xả học gia yết ma cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên
T23n1435_p0132b17║ cố thị sự như thị trì 。phật ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ
T23n1435_p0132b18║ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。hữu chư học gia 。tăng
T23n1435_p0132b19║ tác học gia yết ma cánh 。nhược tỉ khâu như thị học gia 。tiên bất thỉnh hậu
T23n1435_p0132b20║ lai tự thủ thụ thực 。thị tỉ khâu ưng hướng dư tỉ khâu thuyết tội 。tác thị
T23n1435_p0132b21║ ngôn 。trường lão 。ngã đoạ khả a pháp bất thị xứ 。thị pháp khả hối 。ngã
T23n1435_p0132b22║ kim phát lộ hối quá 。thị danh ba la đề đề xá ni pháp 。học gia giả
T23n1435_p0132b23║ đắc sơ đạo gia 。tác học yết ma giả 。tăng dữ thị gia tác học yết ma
T23n1435_p0132b24║ tiên bất thỉnh giả 。thị học gia tiên bất thỉnh hậu lai tự thủ thụ thực giả 。
T23n1435_p0132b25║ ngũ khư đà ni thực 。ngũ bồ xà ni thực 。ngũ tự thực 。thị trung phạm giả 。
T23n1435_p0132b26║ nhược tỉ khâu học gia trung 。tiên bất thỉnh hậu lai tự thủ thụ thực 。thụ
T23n1435_p0132b27║ căn thực ba la đề đề xá ni tội 。hành diệp ma quả phạn xiểu bí
T23n1435_p0132b28║ ngư nhục mi túc [phu -phu +quảng ]mạch tú tử ca sư thực 。giai ba la đề đề
T23n1435_p0132b29║ xá ni 。tùy tự thủ thụ 。tùy đắc nhĩ sở ba la đề đề xá ni
T23n1435_p0132c01║ tội (tam pháp )。
T23n1435_p0132c02║ phật tại ca duy la vệ quốc 。nhĩ thời chư thích tử hướng mộ thực thời 。kiến
T23n1435_p0132c03║ thực hảo hương mĩ 。tác thị niệm 。ngã đẳng bất ưng độc đạm như thị hảo ẩm
T23n1435_p0132c04║ thực 。hà bất đương lưu phật cập tăng phân 。tác thị niệm dĩ 。vi phật cập
T23n1435_p0132c05║ tăng cố lưu mộ thực phân 。minh nhật địa liễu 。chư thích phụ nữ dĩ hảo
T23n1435_p0132c06║ bảo vật tự trang nghiêm thân 。trì hảo ẩm thực đại ngữ đại tiếu lai hành hướng
T23n1435_p0132c07║ tăng phòng 。tác thị ngôn 。phật kim đương tiên thực ngã thực 。bỉ diệc phục ngôn 。phật
T23n1435_p0132c08║ tiên thực ngã thực 。linh ngã trường dạ đắc lợi ích an lạc 。nhĩ thời ni câu
T23n1435_p0132c09║ đà lâm trung hữu tặc 。tiên phạm sự tấn nhập thị lâm trung 。trì khí trượng trước
T23n1435_p0132c10║ trung vi nhiễu nhi ngoạ 。đãn tặc chủ bất ngoạ 。văn nhân thanh ngữ chư tặc ngôn 。
T23n1435_p0132c11║ chư nhân giai khởi 。tróc đao thuẫn cung tiến 。tụ tài vật nhất xứ 。mạc linh
T23n1435_p0132c12║ vương lực tụ lạc lực sở vi nhiễu đắc đại ưu não 。thị chư nhân giai khởi 。
T23n1435_p0132c13║ như sở ước sắc 。tróc đao thuẫn cung tiến 。tụ tài vật nhất xứ 。tặc chủ
T23n1435_p0132c14║ ngôn 。tiểu trụ 。ngã đương vãng khán 。vi thị hà nhân 。tức lập thụ gian
T23n1435_p0132c15║ văn đạo thượng nhân thanh 。tác sa môn thanh 。vấn ngôn 。nhữ thị thùy da 。đáp
T23n1435_p0132c16║ ngôn 。ngã đẳng thị chư thích phụ nữ 。dĩ hảo bảo vật nghiêm thân 。trì hảo
T23n1435_p0132c17║ ẩm thực hướng tăng phòng 。nhập ni câu đà lâm trung 。phật kim giả đương tiên
T23n1435_p0132c18║ thực ngã thực 。ngã đẳng trường dạ đương đắc lợi ích an lạc 。tặc chủ tức hoàn
T23n1435_p0132c19║ ngữ chư tặc ngôn 。kim đắc thành sự 。đãn đương khởi thủ 。vấn ngôn vân hà 。
T23n1435_p0132c20║ đáp ngôn 。chư thích phụ nữ dĩ diệu bảo nghiêm thân 。trì hảo ẩm thực nhập
T23n1435_p0132c21║ ni câu đà lâm trung 。tức thời tặc giai khởi 。bác thoát dĩ loã hình phóng
T23n1435_p0132c22║ khứ 。như thị danh thanh lưu bố thành ấp tụ lạc 。hữu ác tặc bác thoát chư
T23n1435_p0132c23║ thích phụ nữ loã hình phóng khứ 。tức dĩ quan lực tụ lạc lực vi nhiễu bộ
T23n1435_p0132c24║ đắc chư tặc 。nhĩ thời chư nữ loã hình trụ 。lục quần tỉ khâu vãng ngữ ngôn 。
T23n1435_p0132c25║ thử thực hương mĩ quá dữ ngã lai 。thử thực phục thắng diệc dữ ngã lai 。nhĩ
T23n1435_p0133a01║ thời chư phụ nữ sân a ngôn 。bất thị đô bất ưu niệm ngã đẳng loã hình 。
T23n1435_p0133a02║ đãn niệm dục đắc thị thực 。chư tỉ khâu dĩ thị sự hướng phật quảng thuyết 。phật
T23n1435_p0133a03║ ngữ a nan 。thủ xả y trung các các dữ chư nữ nhất y 。a nan
T23n1435_p0133a04║ ngôn nhĩ 。tức thủ xả y trung các các dữ chư nữ nhất y 。chư nữ
T23n1435_p0133a05║ trước dĩ trì thực nhập tăng phòng trung đả kiền trùy dữ tăng thực phân 。tại
T23n1435_p0133a06║ phật tiền toạ thính thuyết pháp 。phật kiến chư nữ toạ dĩ 。chủng chủng nhân duyên kì
T23n1435_p0133a07║ giáo lợi hỉ 。kì giáo lợi hỉ dĩ mặc nhiên 。chư nữ tri phật kì giáo
T23n1435_p0133a08║ lợi hỉ dĩ 。đầu diện lễ phật túc hữu nhiễu nhi khứ 。chư nữ khứ bất cửu 。
T23n1435_p0133a09║ phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。chủng chủng nhân duyên a trái lục quần tỉ
T23n1435_p0133a10║ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。tăng vị tác ước sắc tăng phòng ngoại bất tự
T23n1435_p0133a11║ thủ thụ thực 。nhi tăng phòng nội thụ 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ
T23n1435_p0133a12║ khâu dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị
T23n1435_p0133a13║ thuyết 。hữu tỉ khâu tăng 。trụ a luyện nhi xứ 。hữu nghi bố úy 。nhược tỉ
T23n1435_p0133a14║ khâu tri thị a luyện nhi trụ xứ hữu nghi bố úy nan 。tăng vị tác
T23n1435_p0133a15║ sai 。bất tăng phòng ngoại tự thủ thụ thực 。tăng phòng nội thụ 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0133a16║ ưng hướng dư tỉ khâu thuyết tội ngôn 。trường lão 。ngã đoạ khả a pháp bất
T23n1435_p0133a17║ thị xứ 。thị pháp khả hối 。ngã kim phát lộ hối quá 。thị danh ba la đề
T23n1435_p0133a18║ đề xá ni pháp 。a luyện nhi xứ giả 。khứ tụ lạc ngũ bá cung 。ư
T23n1435_p0133a19║ ma già đà quốc nhất câu lô xá 。ư bắc phương quốc tắc bán câu lô xá 。
T23n1435_p0133a20║ nghi giả 。nãi chí nghi thất nhất thuỷ khí 。bố úy giả 。thị trung nãi chí úy
T23n1435_p0133a21║ ác tỉ khâu 。tăng vị sai giả 。tăng vị nhất tâm sai thị nhân 。tăng phòng ngoại
T23n1435_p0133a22║ giả 。thử tăng phòng tường chướng ngoại 。nhược li chướng ngoại 。nhược tiệm chướng ngoại tăng phòng
T23n1435_p0133a23║ nội giả 。tăng phòng tường chướng nội 。li chướng nội 。tiệm chướng nội 。thực giả 。
T23n1435_p0133a24║ ngũ khư đà ni 。ngũ bồ xà ni 。ngũ tự thực 。thị trung phạm giả 。
T23n1435_p0133a25║ nhược tỉ khâu tăng vị dữ sai thị nhân 。bất tăng phòng ngoại tự thủ thụ
T23n1435_p0133a26║ căn thực 。tăng phòng nội thụ 。đắc ba la đề đề xá ni 。hành diệp ma
T23n1435_p0133a27║ quả phạn xiểu bí ngư nhục mi túc [phu -phu +hoàng ]mạch tú tử ca sư 。giai ba
T23n1435_p0133a28║ la đề đề xá ni tội 。tùy tự thủ thụ 。tùy đắc nhĩ sở ba la đề
T23n1435_p0133a29║ đề xá ni 。tùng kim ưng yết ma sai sâm tri thực nhân 。nhất tâm hòa
T23n1435_p0133b01║ hợp tăng 。nhất tỉ khâu vấn ngôn 。thùy năng vi tăng tác sâm tri thực nhân 。nhược
T23n1435_p0133b02║ hữu ngôn ngã năng 。nhược hữu ngũ pháp bất ưng sai tác tri thực nhân 。tùy
T23n1435_p0133b03║ ái tùy sân tùy bố tùy si bất tri hữu vô 。nhược thành tựu ngũ pháp 。ưng
T23n1435_p0133b04║ linh tác sâm tri thực nhân 。bất tùy ái bất tùy sân bất tùy bố bất tùy
T23n1435_p0133b05║ si tri hữu vô 。thị trung nhất tỉ khâu 。tăng trung xướng ngôn 。đại đức tăng
T23n1435_p0133b06║ thính 。mỗ giáp tỉ khâu 。năng tác sâm tri thực nhân 。nhược tăng thời đáo tăng
T23n1435_p0133b07║ nhẫn thính 。mỗ giáp tỉ khâu tác sâm tri thực nhân 。bạch như thị 。như
T23n1435_p0133b08║ thị bạch nhị yết ma 。mỗ giáp tỉ khâu tác sâm tri thực nhân cánh 。tăng nhẫn
T23n1435_p0133b09║ mặc nhiên cố thị sự như thị trì 。nhược tỉ khâu thụ tăng yết ma dĩ 。thị
T23n1435_p0133b10║ tỉ khâu tri thị trung hữu tặc nhập 。ưng tương tịnh nhân thị trung lập 。nhược thị
T23n1435_p0133b11║ trung kiến hữu nhân tự tặc giả 。ưng thủ thị thực 。ngữ chư trì thực nhân
T23n1435_p0133b12║ ngôn 。nhữ mạc lai nhập 。thị trung hữu nhân tự tặc 。nhược thị trì thực nhân 。cường
T23n1435_p0133b13║ lai giả bất phạm (tứ pháp cánh )。
T23n1435_p0133b14║    minh nhất bá thất chúng học pháp sơ
T23n1435_p0133b15║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời chư tỉ khâu 。cực cao trước nê hoàn tăng 。cực
T23n1435_p0133b16║ hạ trước 。sâm sai trước 。bất chu tề trước 。phật kiến dĩ tác thị niệm 。
T23n1435_p0133b17║ ngã đương quan quá khứ chư phật 。vân hà trước nê hoàn tăng 。không trung tịnh cư
T23n1435_p0133b18║ thiên ngôn 。thế tôn 。quá khứ chư phật chu tề trước nê hoàn tăng 。phật diệc tự
T23n1435_p0133b19║ ức tri quá khứ chư phật chu tề trước nê hoàn tăng 。phật phục niệm 。ngã đương
T23n1435_p0133b20║ quan vị lai chư phật 。vân hà trước nê hoàn tăng 。không trung tịnh cư thiên
T23n1435_p0133b21║ ngôn 。thế tôn 。vị lai chư phật chu tề trước nê hoàn tăng 。phật diệc quan
T23n1435_p0133b22║ tri vị lai chư phật 。diệc đương chu tề trước nê hoàn tăng 。phật phục tác thị
T23n1435_p0133b23║ niệm 。ngã đương khán tịnh cư thiên 。vân hà trước nê hoàn tăng 。không trung thiên
T23n1435_p0133b24║ ngôn 。tịnh cư thiên chu tề trước nê hoàn tăng 。phật diệc tự tri tịnh cư thiên
T23n1435_p0133b25║ chu tề trước nê hoàn tăng 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。dĩ chủng chủng
T23n1435_p0133b26║ nhân duyên a trái chư tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。cực cao trước nê hoàn
T23n1435_p0133b27║ tăng 。cực hạ trước nê hoàn tăng 。sâm sai trước nê hoàn tăng 。bất chu tề trước
T23n1435_p0133b28║ nê hoàn tăng 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố
T23n1435_p0133b29║ dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。bất cực cao
T23n1435_p0133c01║ trước nê hoàn tăng 。ưng đương học 。nhược tỉ khâu cực cao trước 。đột cát la 。
T23n1435_p0133c02║ nhược bất cực cao trước bất phạm (nhất )。
T23n1435_p0133c03║ bất cực hạ trước nê hoàn tăng 。ưng đương học 。nhược cực hạ trước nê hoàn tăng 。
T23n1435_p0133c04║ đột cát la 。bất cực hạ trước bất phạm (nhị )。
T23n1435_p0133c05║ bất sâm sai trước nê hoàn tăng 。ưng đương học 。nhược sâm sai trước nê hoàn tăng 。
T23n1435_p0133c06║ đột cát la 。bất sâm sai trước nê hoàn tăng bất phạm (tam )。
T23n1435_p0133c07║ bất như cân đầu trước nê hoàn tăng 。ưng đương học 。như cân đầu trước nê
T23n1435_p0133c08║ hoàn tăng 。đột cát la 。bất như cân đầu trước 。bất phạm (tứ )。
T23n1435_p0133c09║ bất như tượng tị trước nê hoàn tăng 。ưng đương học 。như tượng tị trước
T23n1435_p0133c10║ nê hoàn tăng 。đột cát la 。bất như tượng tị trước bất phạm (ngũ )。
T23n1435_p0133c11║ bất như đa la diệp trước nê hoàn tăng 。ưng đương học 。như đa la diệp
T23n1435_p0133c12║ trước nê hoàn tăng 。đột cát la 。bất như đa la diệp trước nê hoàn tăng 。
T23n1435_p0133c13║ bất phạm (lục )。
T23n1435_p0133c14║ bất như xiểu đoàn trước nê hoàn tăng 。ưng đương học 。như xiểu đoàn trước nê
T23n1435_p0133c15║ hoàn tăng 。đột cát la 。bất như xiểu đoàn trước bất phạm (thất )。
T23n1435_p0133c16║ bất tế triệp tiền trước nê hoàn tăng 。ưng đương học 。như tế triệp tiền trước
T23n1435_p0133c17║ nê hoàn tăng 。đột cát la 。bất tế triệp tiền trước 。bất phạm (bát )。
T23n1435_p0133c18║ bất trước [cức *nhĩ ]nê hoàn tăng 。ưng đương học 。trước [cức *nhĩ ]nê hoàn tăng 。đột cát
T23n1435_p0133c19║ la 。bất trước [cức *nhĩ ]y 。bất phạm (cửu )。
T23n1435_p0133c20║ bất tinh triệp lưỡng biên trước nê hoàn tăng 。ưng đương học 。nhược tinh triệp lưỡng biên
T23n1435_p0133c21║ trước nê hoàn tăng 。đột cát la 。bất tinh triệp lưỡng biên trước 。bất phạm (thập )。
T23n1435_p0134a01║ bất trước tế lũ nê hoàn tăng 。ưng đương học 。nhược trước tế lũ nê hoàn tăng 。
T23n1435_p0134a02║ đột cát la 。bất trước tế lũ 。bất phạm (thập nhất )。
T23n1435_p0134a03║ chu tề trước nê hoàn tăng 。ưng đương học 。bất chu tề trước nê hoàn tăng 。
T23n1435_p0134a04║ đột cát la 。chu tề trước bất phạm (thập nhị )。
T23n1435_p0134a05║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời chư tỉ khâu 。cực cao bí y 。cực hạ
T23n1435_p0134a06║ bí y 。sâm sai bí y 。bất chu tề bí y 。phật kiến dĩ tác thị
T23n1435_p0134a07║ niệm 。ngã đương quan quá khứ chư phật 。vân hà bí y 。không trung tịnh cư
T23n1435_p0134a08║ thiên ngôn 。quá khứ chư phật chu tề bí y 。phật diệc tự ức quá khứ chư
T23n1435_p0134a09║ phật chu tề bí y 。phật phục niệm 。ngã đương quan vị lai chư phật 。vân
T23n1435_p0134a10║ hà bí y 。không trung thiên ngôn 。vị lai chư phật chu tề bí y 。phật diệc
T23n1435_p0134a11║ tự tri vị lai chư phật chu tề bí y 。phật phục niệm 。tịnh cư chư thiên
T23n1435_p0134a12║ vân hà bí y 。không trung thiên ngôn 。tịnh cư chư thiên chu tề bí y 。
T23n1435_p0134a13║ phật diệc tự kiến tịnh cư chư thiên chu tề bí y 。phật dĩ thị sự tập
T23n1435_p0134a14║ tỉ khâu tăng 。chủng chủng nhân duyên a trái chư tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。
T23n1435_p0134a15║ cực cao bí y 。cực hạ bí y 。sâm sai bí y 。bất chu tề bí
T23n1435_p0134a16║ y 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ
T23n1435_p0134a17║ tỉ khâu kế giới 。tùng kim bất cực cao bí y 。ưng đương học 。cực cao
T23n1435_p0134a18║ bí y đột cát la 。bất cực cao bí y bất phạm (thập tam )。
T23n1435_p0134a19║ bất cực hạ bí y ưng đương học 。cực hạ bí y đột cát la 。bất
T23n1435_p0134a20║ cực hạ bí y bất phạm (thập tứ )。
T23n1435_p0134a21║ bất sâm sai bí y 。ưng đương học 。sâm sai bí y đột cát la 。bất
T23n1435_p0134a22║ sâm sai bí y bất phạm (thập ngũ )。
T23n1435_p0134a23║ chu tề bí y ưng đương học 。bất chu tề bí y đột cát la 。chu tề
T23n1435_p0134a24║ bí y bất phạm (thập lục )。
T23n1435_p0134a25║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời hữu nhất cư sĩ 。thỉnh phật cập tăng minh nhật
T23n1435_p0134a26║ thực 。phật mặc nhiên thụ 。cư sĩ tri phật mặc nhiên thụ dĩ 。tùng toạ khởi đầu
T23n1435_p0134a27║ diện lễ phật túc hữu nhiễu nhi khứ 。hoàn tự xá thông dạ biện chủng chủng đa
T23n1435_p0134a28║ mĩ ẩm thực 。thần triêu phu tòa xứ khiển sứ bạch phật 。thời đáo thực cụ
T23n1435_p0134a29║ dĩ biện 。phật tự tri thời 。phật trung tiền trước y nhập cư sĩ xá 。nhĩ
T23n1435_p0134b01║ thời lục quần tỉ khâu 。bất hảo phú thân nhập thị gia nội 。tự khán kiên
T23n1435_p0134b02║ tí khán hung 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư sa môn thích tử tự ngôn 。thiện
T23n1435_p0134b03║ hảo hữu công đức 。bất hảo phú thân 。nhập gia nội 。tự khán kiên tí khán
T23n1435_p0134b04║ hung 。như vương như đại thần 。phật kiến lục quần tỉ khâu bất hảo phú thân nhập
T23n1435_p0134b05║ bạch y xá 。văn cư sĩ a trái như vương như đại thần 。phật thực hậu dĩ
T23n1435_p0134b06║ thị sự tập tỉ khâu tăng 。chủng chủng nhân duyên a trái lục quần tỉ khâu 。vân
T23n1435_p0134b07║ hà danh tỉ khâu 。bất hảo phú thân nhập gia nội 。tự khán kiên tí khán
T23n1435_p0134b08║ hung 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ
T23n1435_p0134b09║ khâu kế giới 。tùng kim hảo phú thân nhập gia nội 。ưng đương học 。bất hảo phú
T23n1435_p0134b10║ thân nhập gia nội 。đột cát la 。hảo phú thân nhập gia nội 。bất phạm (thập thất )。
T23n1435_p0134b11║ hữu thời lục quần tỉ khâu 。tuy hảo phú thân nhập gia nội 。bất hảo phú thân
T23n1435_p0134b12║ toạ 。tự khán kiên tí khán hung 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư sa môn
T23n1435_p0134b13║ thích tử tự ngôn 。thiện hảo hữu đức 。bất hảo phú thân toạ gia nội 。khán kiên
T23n1435_p0134b14║ tí khán hung 。như vương như đại thần 。phật kiến chư tỉ khâu bất hảo phú
T23n1435_p0134b15║ thân toạ gia nội 。tự khán kiên tí khán hung 。phật kiến dĩ thực hậu tập
T23n1435_p0134b16║ tỉ khâu tăng 。chủng chủng nhân duyên a trái chư tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。
T23n1435_p0134b17║ bất hảo phú thân toạ gia nội 。tự khán kiên tí khán hung 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0134b18║ duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng
T23n1435_p0134b19║ kim hảo phú thân toạ gia nội 。ưng đương học 。bất hảo phú thân toạ gia nội 。
T23n1435_p0134b20║ đột cát la 。hảo phú thân toạ bất phạm (thập bát )。
T23n1435_p0134b21║ hữu thời lục quần tỉ khâu 。bất thiện nhiếp thân nhập gia nội 。cước xúc đại xa
T23n1435_p0134b22║ tiểu xa độc xa liễn dư 。luân thụ trụ bích bình úng đảo địa 。chư cư
T23n1435_p0134b23║ sĩ a trái ngôn 。chư sa môn thích tử tự ngôn 。thiện hảo hữu đức 。bất thiện
T23n1435_p0134b24║ nhiếp thân nhập tha gia 。cước xúc vật đảo địa 。như manh nhân 。phật ngữ
T23n1435_p0134b25║ chư tỉ khâu 。thiện nhiếp thân nhập gia nội 。ưng đương học 。bất thiện nhiếp thân
T23n1435_p0134b26║ nhập gia nội 。đột cát la 。thiện nhiếp thân nhập gia nội 。bất phạm (thập cửu )。
T23n1435_p0134b27║ hựu lục quần tỉ khâu 。tuy thiện nhiếp thân nhập gia nội 。bất thiện nhiếp thân toạ 。
T23n1435_p0134b28║ xúc đại xa tiểu xa độc xa liễn dư luân thụ trụ bích bình úng sàng tháp
T23n1435_p0134b29║ đảo địa như manh nhân 。phật tri thị sự ngữ chư tỉ khâu 。thiện nhiếp thân toạ
T23n1435_p0134c01║ gia nội 。ưng đương học 。bất thiện nhiếp thân toạ gia nội đột cát la 。nhược
T23n1435_p0134c02║ thiện nhiếp thân toạ 。bất phạm (nhị thập )。
T23n1435_p0134c03║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời thế tôn 。trung tiền trước y dữ chư tỉ khâu
T23n1435_p0134c04║ nhập xá vệ thành 。chư phật thường pháp 。nhược dĩ thần thông lực nhập thành ấp tụ
T23n1435_p0134c05║ lạc thời 。hiện như thị hi hữu sự 。vị tượng thân minh mã bi minh chư ngưu
T23n1435_p0134c06║ vương hống nga nhạn khổng tước anh vũ xá lợi điểu câu vận la tinh tinh chư
T23n1435_p0134c07║ điểu 。xuất hòa nhã âm 。đại cổ tiểu cổ không hầu tranh địch tì bà tiêu
T23n1435_p0134c08║ sắt tất lật nao bạt 。bất cổ tự minh 。chư quý nhân xá sở hữu kim khí
T23n1435_p0134c09║ nội ngoại trang nghiêm cụ 。nhược tại sương khiếp trung tự nhiên tác thanh 。manh giả đắc
T23n1435_p0134c10║ thị 。lung giả đắc thính 。á giả năng ngôn 。câu tích giả đắc thân bả kiển
T23n1435_p0134c11║ giả đắc thủ túc 。lãi nhãn đắc chính 。bệnh sấu giả đắc trừ 。khổ thống giả
T23n1435_p0134c12║ đắc lạc 。độc giả đắc tiêu 。cuồng giả đắc chính 。sát giả li sát 。thâu giả
T23n1435_p0134c13║ li thâu 。tà dâm giả bất tà dâm 。vọng ngữ giả bất vọng ngữ 。lưỡng thiệt
T23n1435_p0134c14║ ác khẩu vô nghĩa ngữ giả 。bất vô nghĩa ngữ 。tham giả bất tham 。sân giả
T23n1435_p0134c15║ bất sân 。tà kiến giả li tà kiến 。lao ngục bế hệ gia toả nữu giới 。tất
T23n1435_p0134c16║ đắc giải thoát 。hội náo xứ giả giai đắc không nhàn 。vị chủng thiện căn
T23n1435_p0134c17║ giả chủng 。dĩ chủng giả tăng trường 。dĩ tăng trường giả đắc giải thoát 。chư phục tạng
T23n1435_p0134c18║ bảo vật tự nhiên phát xuất 。hiện như thị hi hữu sự 。chư chúng sinh đắc lợi
T23n1435_p0134c19║ ích 。nhĩ thời phật tiêm tiêm hành đáo thành 。dĩ hữu túc trước môn khổn
T23n1435_p0134c20║ thượng 。như thị đẳng chủng chủng hi hữu sự giai hiện 。nhĩ thời nhân dân ư ốc
T23n1435_p0134c21║ thượng đường bích lâu các thượng khán phật cập tăng 。thị trung hữu vị tằng kiến phật
T23n1435_p0134c22║ giả 。hữu tằng kiến phật giả chỉ kì ngôn 。thử thị phật 。thử thị xá lợi
T23n1435_p0134c23║ phất mục liên a na luật nan đề kim tì la 。thử thị lục quần tỉ khâu 。
T23n1435_p0134c24║ lục quần tỉ khâu văn dĩ 。ngưỡng khán tác thị ngôn 。mỗ nữ nhân manh 。mỗ
T23n1435_p0134c25║ lãi nhãn mỗ xích nhãn 。mỗ đoản tị mỗ anh 。mỗ bội lũ mỗ bả 。mỗ bạch
T23n1435_p0135a01║ mỗ hắc 。mỗ vô uy đức 。chư nữ nhân văn dĩ 。ngữ lục quần tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0135a02║ ngã phi nhữ phụ 。bất dữ nhữ tư thông ngã đẳng hảo xú hà dự nhữ sự 。
T23n1435_p0135a03║ nhi tự danh ngã đẳng 。lục quần tỉ khâu ngôn 。ngã tùng phật cập tăng nhập
T23n1435_p0135a04║ thành 。hà dự nhữ sự 。chỉ ngã đẳng ngôn 。thử thị lục quần tỉ khâu 。tự
T23n1435_p0135a05║ như quá tội nhân 。phật văn thị sự ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất cao
T23n1435_p0135a06║ thị nhập gia nội 。ưng đương học 。cao thị nhập gia nội 。đột cát la 。bất
T23n1435_p0135a07║ cao thị nhập gia nội bất phạm (nhị thập nhất )。
T23n1435_p0135a08║ nhĩ thời phật cập tăng lộ địa toạ thực 。chư nhân tại đường ốc thượng tường bích
T23n1435_p0135a09║ lâu các thượng 。khán phật cập tăng 。thị trung hữu nhân 。vị tằng kiến phật giả 。
T23n1435_p0135a10║ trung hữu tằng kiến phật giả chỉ kì ngôn 。thử thị phật 。thử thị xá lợi phất
T23n1435_p0135a11║ mục liên a na luật nan đề kim tì la 。thử thị lục quần tỉ khâu 。lục
T23n1435_p0135a12║ quần tỉ khâu văn dĩ 。tức ngưỡng thị tác thị ngôn 。mỗ nữ nhân manh 。mỗ lãi
T23n1435_p0135a13║ nhãn mỗ xích nhãn 。mỗ đoản tị mỗ anh 。mỗ bội lũ mỗ bả 。mỗ hắc
T23n1435_p0135a14║ mỗ bạch 。mỗ vô uy đức 。chư nữ nhân văn dĩ ngữ lục quần tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0135a15║ ngã đẳng phi nhữ phụ 。bất dữ nhữ thông 。ngã đẳng hảo xú hà dự nhữ
T23n1435_p0135a16║ sự 。nhi danh tự ngã đẳng 。lục quần tỉ khâu ngôn 。ngã tùng phật cập tăng
T23n1435_p0135a17║ thụ thỉnh toạ thực 。hà dự nhữ đẳng sự 。nhi chỉ ngã đẳng ngôn 。thử thị
T23n1435_p0135a18║ lục quần tỉ khâu 。tự như quá tội nhân 。phật văn thị sự ngữ chư tỉ
T23n1435_p0135a19║ khâu 。tùng kim bất cao thị toạ gia nội 。ưng đương học 。cao thị toạ gia
T23n1435_p0135a20║ nội 。đột cát la 。bất cao thị toạ gia nội 。bất phạm (nhị thập nhị )。
T23n1435_p0135a21║ hựu lục quần tỉ khâu 。hiềm a cung dưỡng nhập gia nội 。tác thị ngôn 。tạc nhật
T23n1435_p0135a22║ ẩm thực hương mĩ thục hảo 。thứ đệ đẳng dữ hảo phu tòa xứ 。kim nhật hoặc
T23n1435_p0135a23║ đương bất như tạc nhật hương mĩ thục hảo 。hoặc bất thứ đệ đẳng dữ 。chư cư
T23n1435_p0135a24║ sĩ a trái ngôn 。chư sa môn thích tử bất thiện 。bất chủng bất hoạch 。đãn năng
T23n1435_p0135a25║ đạm thực xuất tha quá tội 。phật văn thị sự ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất
T23n1435_p0135a26║ a cung dưỡng nhập gia nội 。ưng đương học 。a cung dưỡng nhập đột cát la 。
T23n1435_p0135a27║ bất a cung dưỡng nhập 。bất phạm (nhị thập tam )。
T23n1435_p0135a28║ hựu lục quần tỉ khâu 。nhập thời bất a cung dưỡng 。toạ dĩ tiện a 。tác
T23n1435_p0135a29║ thị ngôn 。tạc nhật ẩm thực hương mĩ thục hảo thứ đệ đẳng dữ hảo phu tòa
T23n1435_p0135b01║ xứ 。kim nhật hoặc đương bất như tạc nhật hương mĩ thục hảo 。hoặc bất thứ đệ
T23n1435_p0135b02║ đẳng dữ 。chư cư sĩ a ngôn 。thị sa môn thích tử bất thiện 。bất chủng bất
T23n1435_p0135b03║ hoạch 。đãn năng đạm thực xuất tha quá tội 。phật văn thị sự dĩ ngữ chư
T23n1435_p0135b04║ tỉ khâu 。tùng kim bất a cung dưỡng toạ gia nội 。ưng đương học 。a cung
T23n1435_p0135b05║ dưỡng toạ đột cát la 。bất a cung dưỡng toạ 。bất phạm (nhị thập tứ )。
T23n1435_p0135b06║ hựu lục quần tỉ khâu 。cao đại thanh nhập gia nội 。chư cư sĩ a trái
T23n1435_p0135b07║ ngôn 。sa môn thích tử tự ngôn 。thiện hảo hữu đức 。cao đại thanh nhập gia
T23n1435_p0135b08║ nội 。như bà la môn 。phật ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim tĩnh mặc nhập gia
T23n1435_p0135b09║ nội ưng đương học 。nhược bất tĩnh mặc nhập gia nội đột cát la 。tĩnh mặc
T23n1435_p0135b10║ nhập bất phạm (nhị thập ngũ )。
T23n1435_p0135b11║ hựu lục quần tỉ khâu 。tuy bất cao thanh nhập gia nội 。tiện cao thanh toạ
T23n1435_p0135b12║ như bà la môn chư cư sĩ a trái ngôn 。sa môn thích tử tự ngôn 。
T23n1435_p0135b13║ thiện hảo hữu đức 。cao đại thanh toạ tha gia 。như bà la môn 。phật văn
T23n1435_p0135b14║ dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim tĩnh mặc toạ gia nội ưng đương học 。nhược
T23n1435_p0135b15║ bất tĩnh mặc toạ gia nội đột cát la 。nhược tĩnh mặc toạ bất phạm (nhị thập lục )。
T23n1435_p0135b16║ hựu lục quần tỉ khâu 。tồn hành nhập gia nội 。chư cư sĩ a trái ngôn 。
T23n1435_p0135b17║ sa môn thích tử tự ngôn 。thiện hảo hữu công đức 。tồn hành nhập gia nội 。
T23n1435_p0135b18║ tự như tiệt cước 。phật văn dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất tồn hành nhập
T23n1435_p0135b19║ gia nội 。ưng đương học tồn hành nhập gia nội 。đột cát la 。bất tồn hành
T23n1435_p0135b20║ nhập 。bất phạm (nhị thập thất )。
T23n1435_p0135b21║ hựu lục quần tỉ khâu 。tuy bất tồn hành nhập gia nội 。tiện tồn toạ gia nội 。
T23n1435_p0135b22║ chư cư sĩ a trái ngôn 。sa môn thích tử tồn toạ gia nội 。như ngoại
T23n1435_p0135b23║ đạo 。phật ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất tồn toạ gia nội ưng đương học 。
T23n1435_p0135b24║ nhược tồn toạ gia nội đột cát la 。bất tồn toạ bất phạm (nhị thập bát )。
T23n1435_p0135b25║ hựu lục quần tỉ khâu 。dĩ y phú đầu nhập gia nội 。chư cư sĩ sân a
T23n1435_p0135b26║ trái ngôn 。thị chư tỉ khâu tự ngôn 。thiện hảo hữu đức 。dĩ y phú đầu
T23n1435_p0135b27║ nhập gia nội 。tự như tứ bộ nhân 。phật ngôn 。tùng kim bất phú đầu nhập
T23n1435_p0135b28║ gia nội 。ưng đương học 。nhược phú đầu nhập gia nội 。đột cát la 。bất phú
T23n1435_p0135b29║ đầu nhập bất phạm (nhị thập cửu )。
T23n1435_p0135c01║ hựu lục quần tỉ khâu 。tuy bất phú đầu nhập gia nội 。phú đầu toạ gia
T23n1435_p0135c02║ nội 。chư cư sĩ a trái 。chư tỉ khâu tự ngôn 。thiện hảo hữu đức 。phú đầu
T23n1435_p0135c03║ toạ gia nội 。tự như tứ bộ nhân 。phật ngôn 。tùng kim bất phú đầu toạ
T23n1435_p0135c04║ gia nội 。ưng đương học 。nhược phú đầu toạ đột cát la 。bất phú đầu toạ bất
T23n1435_p0135c05║ phạm (tam thập )。
T23n1435_p0135c06║ hựu lục quần tỉ khâu bộc đầu nhập gia nội 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư
T23n1435_p0135c07║ sa môn thích tử tự ngôn 。thiện hảo hữu đức 。bộc đầu nhập gia nội 。như
T23n1435_p0135c08║ vương như đại thần 。phật văn thị sự ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất bộc đầu
T23n1435_p0135c09║ nhập gia nội 。ưng đương học 。nhược bộc đầu nhập đột cát la 。bất bộc đầu nhập
T23n1435_p0135c10║ bất phạm (tam thập nhất )。
T23n1435_p0135c11║ hựu lục quần tỉ khâu 。tuy bất bộc đầu nhập gia nội 。nhi bộc đầu toạ
T23n1435_p0135c12║ gia nội 。chư cư sĩ a trái 。chư tỉ khâu tự ngôn 。thiện hảo hữu đức 。
T23n1435_p0135c13║ bộc đầu toạ gia nội 。như vương như đại thần 。phật văn thị sự ngữ chư tỉ
T23n1435_p0135c14║ khâu 。tùng kim bất bộc đầu toạ gia nội ưng đương học 。nhược bộc đầu toạ đột
T23n1435_p0135c15║ cát la 。bất bộc đầu toạ bất phạm (tam thập nhị )。
T23n1435_p0135c16║ hựu lục quần tỉ khâu 。trửu ẩn nhân kiên nhập gia nội 。chư cư sĩ a
T23n1435_p0135c17║ trái ngôn 。sa môn thích tử tự ngôn 。thiện hảo hữu đức 。trửu ẩn nhân kiên
T23n1435_p0135c18║ nhập gia nội 。như vương như đại thần 。phật văn thị sự ngữ chư tỉ khâu 。tùng
T23n1435_p0135c19║ kim bất trửu ẩn nhân kiên nhập gia nội 。ưng đương học 。trửu ẩn nhân kiên
T23n1435_p0135c20║ nhập gia nội 。đột cát la 。bất trửu ẩn nhân kiên nhập 。bất phạm (tam thập tam )。
T23n1435_p0135c21║ hựu lục quần tỉ khâu 。tuy bất trửu ẩn nhân kiên nhập 。gia nội tiện trửu
T23n1435_p0135c22║ ẩn nhân kiên toạ gia nội 。chư cư sĩ sân a trái ngôn 。chư sa môn thích
T23n1435_p0135c23║ tử tự ngôn 。thiện hảo hữu đức 。trửu ẩn nhân kiên toạ gia nội 。như vương
T23n1435_p0135c24║ như đại thần 。phật văn thị sự ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất trửu ẩn
T23n1435_p0135c25║ nhân kiên toạ gia nội 。ưng đương học 。trửu ẩn nhân kiên toạ đột cát la 。
T23n1435_p0135c26║ bất trửu ẩn nhân kiên toạ 。bất phạm (tam thập tứ )。
T23n1435_p0136a01║ hựu lục quần tỉ khâu 。xoa yêu nhập gia nội 。chư cư sĩ a trái ngôn 。
T23n1435_p0136a02║ sa môn thích tử tự ngôn 。thiện hảo hữu đức 。xoa yêu nhập gia nội 。như
T23n1435_p0136a03║ vương như đại thần 。phật văn thị sự ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất xoa yêu
T23n1435_p0136a04║ nhập gia nội 。ưng đương học 。xoa yêu nhập đột cát la 。bất xoa yêu
T23n1435_p0136a05║ nhập bất phạm (tam thập ngũ )。
T23n1435_p0136a06║ hựu lục quần tỉ khâu 。tuy bất xoa yêu nhập gia nội 。tiện xoa yêu toạ
T23n1435_p0136a07║ gia nội 。chư cư sĩ a trái ngôn 。sa môn thích tử tự ngôn thiện hảo
T23n1435_p0136a08║ hữu đức 。xoa yêu toạ gia nội 。như vương như đại thần 。phật văn thị sự
T23n1435_p0136a09║ ngữ chư tỉ khâu 。bất xoa yêu toạ gia nội ưng đương học 。xoa yêu toạ
T23n1435_p0136a10║ đột cát la 。bất xoa yêu toạ bất phạm (tam thập lục )。
T23n1435_p0136a11║ hựu lục quần tỉ khâu 。tả hữu phản sao y nhập gia nội 。chư cư sĩ a
T23n1435_p0136a12║ trái ngôn 。sa môn thích tử tự ngôn thiện hảo hữu đức 。tả hữu phản sao y
T23n1435_p0136a13║ nhập gia nội 。như vương như đại thần 。phật văn thị sự ngữ chư tỉ khâu 。tùng
T23n1435_p0136a14║ kim bất tả hữu phản sao y nhập gia nội 。ưng đương học 。tả hữu phản
T23n1435_p0136a15║ sao y nhập gia nội đột cát la 。bất tả hữu phản sao y nhập bất phạm
T23n1435_p0136a16║ (tam thập thất )。
T23n1435_p0136a17║ nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。tuy bất tả hữu phản sao y nhập gia nội 。
T23n1435_p0136a18║ tiện tả hữu phản sao y toạ gia nội 。chư cư sĩ a trái ngôn 。vân
T23n1435_p0136a19║ hà danh tỉ khâu 。tả hữu phản sao y toạ gia nội 。như vương như đại thần 。
T23n1435_p0136a20║ phật văn thị sự ngữ chư tỉ khâu 。bất tả hữu phản sao y toạ gia nội 。
T23n1435_p0136a21║ ưng đương học 。tả hữu phản sao y toạ đột cát la 。bất tả hữu phản
T23n1435_p0136a22║ sao y toạ bất phạm (tam thập bát )。
T23n1435_p0136a23║ hựu lục quần tỉ khâu 。thiên sao y nhập gia nội 。chư cư sĩ ha trái
T23n1435_p0136a24║ ngôn 。sa môn thích tử tự ngôn thiện hảo hữu đức 。thiên sao y nhập gia nội 。
T23n1435_p0136a25║ như vương như đại thần 。phật văn thị sự ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất thiên
T23n1435_p0136a26║ sao y nhập gia nội 。ưng đương học 。nhược thiên sao y nhập đột cát la 。
T23n1435_p0136a27║ bất thiên sao y nhập bất phạm (tam thập cửu )。
T23n1435_p0136a28║ hựu lục quần tỉ khâu 。tuy bất thiên sao y nhập gia nội tiện thiên sao
T23n1435_p0136a29║ y toạ gia nội 。chư cư sĩ a trái ngôn 。sa môn thích tử tự ngôn thiện
T23n1435_p0136b01║ hảo hữu đức 。thiên sao y toạ gia nội 。như vương như đại thần 。phật văn thị
T23n1435_p0136b02║ sự ngữ chư tỉ khâu 。bất thiên sao y toạ gia nội 。ưng đương học 。nhược thiên
T23n1435_p0136b03║ sao y toạ gia nội đột cát la 。bất thiên sao y toạ bất phạm (tứ thập )。
T23n1435_p0136b04║ nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。dĩ y phú hữu kiên toàn cử tả kiên thượng
T23n1435_p0136b05║ nhập gia nội 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư sa môn thích tử tự ngôn thiện
T23n1435_p0136b06║ hảo hữu đức 。dĩ y phú hữu kiên toàn cử tả kiên thượng nhập gia nội 。như
T23n1435_p0136b07║ vương như đại thần 。phật văn thị sự ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất ưng dĩ
T23n1435_p0136b08║ y phú hữu kiên toàn cử tả kiên thượng nhập gia nội 。ưng đương học 。nhược dĩ
T23n1435_p0136b09║ y phú hữu kiên toàn cử tả kiên thượng nhập gia nội đột cát la 。bất dĩ
T23n1435_p0136b10║ y phú hữu kiên toàn cử tả kiên thượng nhập bất phạm (tứ thập nhất )。
T23n1435_p0136b11║ hựu lục quần tỉ khâu 。tuy bất dĩ y phú hữu kiên thượng toàn cử tả
T23n1435_p0136b12║ kiên thượng nhập gia nội 。tiện dĩ y phú hữu kiên thượng toàn cử tả kiên
T23n1435_p0136b13║ thượng toạ gia nội 。chư cư sĩ a trái ngôn 。sa môn thích tử tự ngôn thiện
T23n1435_p0136b14║ hảo hữu đức 。dĩ y phú hữu kiên toàn cử tả kiên thượng toạ gia nội 。như
T23n1435_p0136b15║ vương như đại thần 。phật văn thị sự ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất ưng dĩ
T23n1435_p0136b16║ y phú hữu kiên toàn cử tả kiên thượng toạ gia nội 。ưng đương học 。nhược dĩ
T23n1435_p0136b17║ y phú hữu kiên toàn cử tả kiên thượng toạ đột cát la 。bất phú hữu kiên
T23n1435_p0136b18║ toàn cử tả kiên thượng toạ bất phạm (tứ thập nhị )。
T23n1435_p0136b19║ nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。điệu tí nhập gia nội 。chư cư sĩ a trái ngôn 。
T23n1435_p0136b20║ chư sa môn thích tử tự ngôn thiện hảo hữu đức 。điệu tí nhập gia nội 。tự
T23n1435_p0136b21║ như chủng cốc nhân 。phật văn thị sự ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất điệu tí
T23n1435_p0136b22║ nhập gia nội 。ưng đương học 。nhược điệu tí nhập đột cát la 。nhược bất điệu
T23n1435_p0136b23║ tí nhập bất phạm (tứ thập tam )。
T23n1435_p0136b24║ nhĩ thời chư tỉ khâu 。tuy bất điệu tí nhập gia nội 。tiện điệu tí
T23n1435_p0136b25║ toạ 。chư cư sĩ a trái ngôn 。sa môn thích tử tự ngôn thiện hảo hữu
T23n1435_p0136b26║ công đức 。điệu tí toạ gia nội 。tự như chủng cốc nhân 。phật văn thị
T23n1435_p0136b27║ sự ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất điệu tí toạ gia nội 。ưng đương học 。
T23n1435_p0136b28║ nhược điệu tí toạ đột cát la 。nhược bất điệu tí toạ gia nội bất
T23n1435_p0136b29║ phạm (tứ thập tứ )。
T23n1435_p0136c01║ nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。dao kiên nhập gia nội 。chư cư sĩ a trái ngôn 。
T23n1435_p0136c02║ sa môn thích tử tự ngôn thiện hảo hữu đức 。dao kiên nhập gia nội 。như vương
T23n1435_p0136c03║ như đại thần 。phật văn thị sự ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất dao kiên nhập
T23n1435_p0136c04║ gia nội 。ưng đương học 。nhược dao kiên nhập gia nội đột cát la 。bất dao kiên
T23n1435_p0136c05║ nhập bất phạm (tứ thập ngũ )。
T23n1435_p0136c06║ nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。tuy bất dao kiên nhập gia nội 。tiện dao kiên
T23n1435_p0136c07║ toạ 。chư cư sĩ a trái ngôn 。sa môn thích tử tự ngôn thiện hảo hữu
T23n1435_p0136c08║ đức 。dao kiên toạ gia nội 。như vương như đại thần 。phật văn thị sự ngữ chư
T23n1435_p0136c09║ tỉ khâu tùng kim bất dao kiên toạ gia nội 。ưng đương học 。nhược dao kiên toạ
T23n1435_p0136c10║ đột cát la 。bất dao kiên toạ bất phạm (tứ thập lục )。
T23n1435_p0136c11║ hựu lục quần tỉ khâu 。dao đầu nhập gia nội 。chư cư sĩ a trái ngôn 。
T23n1435_p0136c12║ sa môn thích tử tự ngôn thiện hảo hữu đức 。dao đầu nhập gia nội 。tự
T23n1435_p0136c13║ như quỷ tróc 。phật văn thị sự ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất dao đầu
T23n1435_p0136c14║ nhập gia nội 。ưng đương học 。nhược dao đầu nhập gia nội đột cát la 。bất
T23n1435_p0136c15║ dao đầu nhập bất phạm (tứ thập thất )。
T23n1435_p0136c16║ hựu lục quần tỉ khâu 。tuy bất dao đầu nhập gia nội 。tiện dao đầu toạ
T23n1435_p0136c17║ gia nội 。chư cư sĩ a trái 。sa môn thích tử tự ngôn thiện hảo hữu
T23n1435_p0136c18║ đức 。dao đầu toạ gia nội 。tự như quỷ tróc 。phật văn thị sự ngữ chư tỉ
T23n1435_p0136c19║ khâu 。tùng kim bất dao đầu toạ gia nội 。ưng đương học 。nhược dao đầu toạ đột
T23n1435_p0136c20║ cát la 。bất dao đầu toạ bất phạm (tứ thập bát )。
T23n1435_p0136c21║ nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。dao thân nhập gia nội 。chư cư sĩ a trái ngôn 。
T23n1435_p0136c22║ sa môn thích tử tự ngôn thiện hảo hữu đức 。dao thân nhập gia nội 。tự
T23n1435_p0136c23║ như vũ nhân 。phật văn thị sự ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất dao thân nhập
T23n1435_p0136c24║ gia nội 。ưng đương học 。nhược dao thân nhập đột cát la 。bất dao thân nhập bất
T23n1435_p0136c25║ phạm (tứ thập cửu )。
T23n1435_p0136c26║ nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。tuy bất dao thân nhập gia nội 。tiện dao thân
T23n1435_p0136c27║ toạ 。chư cư sĩ a trái ngôn 。sa môn thích tử dao thân toạ gia
T23n1435_p0136c28║ nội 。tự như vũ nhân 。phật văn thị sự ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất dao
T23n1435_p0136c29║ thân toạ gia nội 。ưng đương học 。nhược dao thân toạ gia nội đột cát la 。bất
T23n1435_p0137a01║ dao thân toạ gia nội bất phạm (ngũ thập )。
T23n1435_p0137a02║ nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。huề thủ nhập gia nội 。xúc đạp bình úng khí vật
T23n1435_p0137a03║ đảo địa 。chư cư sĩ a trái ngôn 。sa môn thích tử tự ngôn thiện hảo
T23n1435_p0137a04║ hữu đức 。huề thủ nhập gia nội 。như vương như đại thần 。phật văn thị sự ngữ
T23n1435_p0137a05║ chư tỉ khâu 。tùng kim bất huề thủ nhập gia nội ưng đương học 。nhược huề thủ
T23n1435_p0137a06║ nhập gia nội đột cát la 。bất huề thủ nhập gia nội bất phạm (ngũ thập nhất )。
T23n1435_p0137a07║ hựu lục quần tỉ khâu 。tuy bất huề thủ nhập gia nội 。tiện huề thủ toạ
T23n1435_p0137a08║ gia nội 。chư cư sĩ ngôn 。chư trường lão 。tướng cận toạ thử thỉnh tỉ
T23n1435_p0137a09║ khâu đa 。lục quần tỉ khâu ngôn 。nhữ đẳng canh hữu hà đẳng sự hà bất quảng
T23n1435_p0137a10║ phu tòa xứ 。linh ngã đẳng tướng cận toạ da 。phật văn thị sự ngữ chư tỉ
T23n1435_p0137a11║ khâu 。tùng kim bất huề thủ toạ gia nội 。ưng đương học 。nhược huề thủ toạ gia
T23n1435_p0137a12║ nội đột cát la 。bất huề thủ toạ bất phạm (ngũ thập nhị )。
T23n1435_p0137a13║ hựu lục quần tỉ khâu 。kiều nhất cước nhập gia nội 。chư cư sĩ a trái
T23n1435_p0137a14║ ngôn 。sa môn thích tử tự ngôn thiện hảo hữu đức 。kiều nhất cước nhập gia
T23n1435_p0137a15║ nội 。như vương như đại thần 。phật văn thị sự ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất
T23n1435_p0137a16║ kiều nhất cước nhập gia nội 。ưng đương học 。nhược kiều nhất cước nhập đột cát la 。
T23n1435_p0137a17║ bất kiều nhất cước nhập gia nội bất phạm (ngũ thập tam )。
T23n1435_p0137a18║ nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。tuy bất kiều nhất cước nhập gia nội 。tiện kiều nhất
T23n1435_p0137a19║ cước toạ gia nội 。chư cư sĩ ngôn 。chư trường lão 。tướng cận toạ ngã thỉnh
T23n1435_p0137a20║ tỉ khâu đa 。lục quần tỉ khâu ngôn 。nhữ đẳng canh hữu hà đẳng sự 。hà
T23n1435_p0137a21║ bất quảng phu tòa xứ 。linh ngã đẳng tướng cận toạ da 。phật văn thị sự
T23n1435_p0137a22║ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất ưng kiều nhất cước toạ gia nội 。ưng đương
T23n1435_p0137a23║ học 。kiều nhất cước toạ gia nội đột cát la 。bất kiều nhất cước toạ bất
T23n1435_p0137a24║ phạm (ngũ thập tứ )。
T23n1435_p0137a25║ nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。luy bễ toạ gia nội hạ lộ hình thể 。chư cư
T23n1435_p0137a26║ sĩ a trái ngôn 。sa môn thích tử tự ngôn thiện hảo hữu đức 。luy bễ toạ
T23n1435_p0137a27║ gia nội hạ lộ hình thể 。phật văn thị sự ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất
T23n1435_p0137a28║ luy bễ toạ gia nội 。ưng đương học 。nhược luy bễ toạ gia nội đột cát la 。
T23n1435_p0137a29║ bất luy bễ toạ bất phạm (ngũ thập ngũ )。
T23n1435_p0137b01║ nhĩ thời lục quần tỉ khâu luy cước toạ 。chư cư sĩ a trái ngôn 。sa môn
T23n1435_p0137b02║ thích tử tự ngôn thiện hảo hữu đức 。luy cước toạ gia nội 。như vương như đại
T23n1435_p0137b03║ thần 。phật văn thị sự ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất luy cước toạ ưng đương
T23n1435_p0137b04║ học 。nhược luy cước toạ đột cát la 。bất luy cước toạ bất phạm (ngũ thập lục )。
T23n1435_p0137b05║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。tảo khởi trước y trì bát
T23n1435_p0137b06║ nhập xá vệ thành khí thực 。hữu nhất cư sĩ 。trung môn tiền độc toạ sàng
T23n1435_p0137b07║ thượng 。dĩ chưởng phù giáp sầu ưu bất lạc 。thời lục quần tỉ khâu cộng tướng vị
T23n1435_p0137b08║ ngôn 。thử nhân ưu thích 。ngã năng linh ngữ tiếu 。lục quần tỉ khâu tiền đáo
T23n1435_p0137b09║ thị cư sĩ sở 。dĩ chưởng phù giáp sầu ưu nhi trụ 。cư sĩ tiếu nhi vấn
T23n1435_p0137b10║ ngôn 。nhữ đẳng hà cấp cộng tướng ưu sầu 。dĩ chưởng phù giáp nhi trụ 。
T23n1435_p0137b11║ lục quần tỉ khâu cố ngữ chư tỉ khâu ngôn 。ngã tức linh ngữ tiếu dĩ 。chư
T23n1435_p0137b12║ cư sĩ a trái ngôn 。chư sa môn thích tử tự ngôn thiện hảo hữu đức 。dĩ
T23n1435_p0137b13║ chưởng phù giáp linh bạch y ngữ tiếu 。như hí tiếu nhân 。phật văn thị sự ngữ
T23n1435_p0137b14║ chư tỉ khâu 。tùng kim bất chưởng phù giáp toạ gia nội 。vi bạch y tiếu
T23n1435_p0137b15║ cố 。ưng đương học 。nhược chưởng phù giáp toạ đột cát la 。bất chưởng phù giáp
T23n1435_p0137b16║ toạ bất phạm (ngũ thập thất )。
T23n1435_p0137b17║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời hữu nhất cư sĩ 。thỉnh phật cập tăng minh nhật
T23n1435_p0137b18║ thực 。phật mặc nhiên thụ dĩ 。cư sĩ tri phật thụ dĩ 。tùng toạ nhi khởi
T23n1435_p0137b19║ đầu diện lễ phật túc hữu nhiễu nhi khứ 。hoàn đáo tự xá thông dạ biện chủng
T23n1435_p0137b20║ chủng đa mĩ ẩm thực 。thần triêu phu tòa xứ 。khiển sứ bạch phật thời đáo 。thực
T23n1435_p0137b21║ cụ dĩ biện phật tự tri thời 。phật cập tăng nhập cư sĩ xá toạ 。thị cư
T23n1435_p0137b22║ sĩ tri phật cập tăng toạ dĩ 。tự thủ hành thuỷ dục hạ ẩm thực 。thời lục
T23n1435_p0137b23║ quần tỉ khâu 。trì bát trí tiền tứ hướng cố thị 。cư sĩ hạ phạn trước bát
T23n1435_p0137b24║ trung dĩ quá khứ 。lục quần tỉ khâu ngôn 。thử trung hà dĩ bất dữ phạn 。
T23n1435_p0137b25║ cư sĩ ngôn dĩ dữ 。lục quần tỉ khâu ngôn bất dữ 。cư sĩ ngôn khán bát
T23n1435_p0137b26║ trung 。khán dĩ hoán cư sĩ ngôn 。thụ ngã bát lai 。chư cư sĩ ngôn 。nhữ đẳng
T23n1435_p0137b27║ hướng giả tâm tại hà xứ 。kim phương hoán thụ bát 。phật ngôn 。tùng kim nhất
T23n1435_p0137b28║ tâm thụ phạn 。ưng đương học 。nhược bất nhất tâm thụ phạn đột cát la 。nhược nhất
T23n1435_p0137b29║ tâm thụ bất phạm (ngũ thập bát )。
T23n1435_p0137c01║ hựu lục quần tỉ khâu 。dĩ phạn mãn bát hướng dư xứ khán 。chư cư sĩ trước
T23n1435_p0137c02║ canh bát trung dĩ quá 。lục quần tỉ khâu ngôn 。thử trung hà dĩ bất dữ canh
T23n1435_p0137c03║ da 。đáp ngôn dĩ dữ 。lục quần tỉ khâu ngôn bất dữ 。cư sĩ ngôn 。
T23n1435_p0137c04║ hà bất khán bát trung 。khán dĩ ngữ ngôn 。thụ ngã bát lai 。chư cư sĩ
T23n1435_p0137c05║ ngôn 。nhữ hướng giả tâm tại hà xứ 。kim phương hoán thụ bát 。phật văn thị
T23n1435_p0137c06║ sự ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim nhất tâm thụ canh ưng đương học 。nhược bất nhất
T23n1435_p0137c07║ tâm thụ canh đột cát la 。nhất tâm thụ canh bất phạm (ngũ thập cửu )。
T23n1435_p0137c08║ hựu lục quần tỉ khâu 。dật bát thụ ẩm thực 。thị trung phạn canh dật xuất 。chư
T23n1435_p0137c09║ cư sĩ ngôn 。phạn đương canh ích 。canh diệc đương canh ích 。hà dĩ dật
T23n1435_p0137c10║ bát thủ khí 。phật văn thị sự ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất dật bát thụ
T23n1435_p0137c11║ thực 。ưng đương học 。nhược dật bát thụ thực đột cát la 。bất dật bát
T23n1435_p0137c12║ thụ bất phạm (lục thập )。
T23n1435_p0137c13║ hựu lục quần tỉ khâu 。dĩ canh thái kiêu phạn 。đãn thủ canh thái xứ phạn thực
T23n1435_p0137c14║ chư cư sĩ a trái ngôn 。hà dĩ kiêu thực như tiểu nhi 。phật văn thị sự
T23n1435_p0137c15║ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim đẳng 。canh phạn hòa hợp thực 。ưng đương học 。nhược
T23n1435_p0137c16║ bất đẳng canh phạn thực đột cát la 。nhược canh phạn đẳng thực bất phạm (lục thập nhất )。
T23n1435_p0137c17║ hựu lục quần tỉ khâu 。phạn thượng nhược hữu tô lạc cập canh 。剾trung đạm
T23n1435_p0137c18║ như đán 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư tỉ khâu thực như bà la môn thực 。
T23n1435_p0137c19║ phật văn thị sự ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất ưng 剾trung đạm 。như
T23n1435_p0137c20║ đán ưng đương học 。剾trung thực đột cát la 。bất 剾trung thực bất phạm
T23n1435_p0137c21║ (lục thập nhị )。
T23n1435_p0137c22║ hựu lục quần tỉ khâu đoàn phạn thực 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư tỉ
T23n1435_p0137c23║ khâu đoàn phạn như tiểu nhi 。phật văn thị sự ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim
T23n1435_p0137c24║ bất đoàn phạn thực ưng đương học 。nhược đoàn phạn thực đột cát la 。bất đoàn
T23n1435_p0137c25║ phạn thực bất phạm (lục thập tam )。
T23n1435_p0138a01║ hựu lục quần tỉ khâu 。đại đoàn phạn thực 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư
T23n1435_p0138a02║ tỉ khâu đại đoàn phạn thực 。tự như hữu nhân dục đoạt khu trục 。phật
T23n1435_p0138a03║ văn thị sự ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất đại đoàn thực 。ưng đương học 。
T23n1435_p0138a04║ nhược đại đoàn thực đột cát la 。bất đại đoàn thực bất phạm (lục thập tứ )。
T23n1435_p0138a05║ hựu lục quần tỉ khâu 。thủ bả phạn thực 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư
T23n1435_p0138a06║ tỉ khâu thủ bả phạn thực 。như điền chủng nhân 。phật văn thị sự ngữ chư tỉ
T23n1435_p0138a07║ khâu 。tùng kim bất thủ bả phạn thực 。ưng đương học 。thủ bả phạn thực
T23n1435_p0138a08║ đột cát la 。bất thủ bả phạn thực bất phạm (lục thập ngũ )。
T23n1435_p0138a09║ hựu thời chư tỉ khâu 。thứ đệ toạ thực 。hữu nhất tỉ khâu 。thực vị
T23n1435_p0138a10║ chí tiện đại trương khẩu 。lục quần tỉ khâu dữ tỉ toạ 。dĩ hí cố trì độ
T23n1435_p0138a11║ khối trước khẩu trung 。nhĩ thời chúng trung hữu như thị bất thanh tịnh sự 。phật
T23n1435_p0138a12║ ngôn 。tùng kim bất dự trương khẩu đãi phạn thực 。ưng đương học 。nhược thực vị
T23n1435_p0138a13║ chí dự trương khẩu đãi thực đột cát la 。bất dự trương khẩu đãi bất phạm (lục thập
T23n1435_p0138a14║ lục )。
T23n1435_p0138a15║ hữu thời lục quần tỉ khâu ham thực ngữ 。canh phạn tùng khẩu lưu xuất 。tỉ
T23n1435_p0138a16║ toạ tỉ khâu kiến tiện thổ nghịch 。phật ngôn 。tùng kim bất ham thực ngữ 。ưng
T23n1435_p0138a17║ đương học 。nhược ham thực ngữ đột cát la 。bất ham thực ngữ bất phạm (lục thập thất )。
T23n1435_p0138a18║ hựu lục quần tỉ khâu 。giảo bán thực 。bán tại khẩu trung 。bán tại thủ trung 。phật
T23n1435_p0138a19║ ngôn 。tùng kim bất giảo bán thực 。ưng đương học 。nhược giảo bán thực đột cát
T23n1435_p0138a20║ la 。bất giảo bán thực bất phạm (lục thập bát )。
T23n1435_p0138a21║ phật tại già duy la vệ quốc 。nhĩ thời ma ha nam thích 。thỉnh phật cập tăng
T23n1435_p0138a22║ minh nhật thực 。phật mặc nhiên thụ 。tri phật mặc nhiên thụ dĩ 。tức tùng toạ
T23n1435_p0138a23║ khởi đầu diện lễ túc hữu nhiễu nhi khứ 。hoàn tự xá 。thông dạ biện chủng chủng
T23n1435_p0138a24║ đa mĩ ẩm thực 。tảo khởi phu tòa xứ 。khiển sứ bạch phật ngôn thời đáo 。
T23n1435_p0138a25║ thực cụ dĩ biện phật tự tri thời 。phật trước y trì bát cập tăng nhập
T23n1435_p0138a26║ ma ha nam xá toạ 。ma ha nam kiến phật toạ dĩ 。tự thủ hành
T23n1435_p0138a27║ thuỷ 。thị thực nhũ dĩ ban 。tự thủ hạ phạn dữ nhũ 。chư tỉ khâu hấp
T23n1435_p0138a28║ thực tác thanh 。nhĩ thời hữu tỉ khâu 。tiên thị kĩ nhi 。văn thị thanh tức
T23n1435_p0138a29║ khởi vũ 。chư tỉ khâu đại tiếu 。tiếu thời khẩu trung phạn lạp xuất 。hữu tị
T23n1435_p0138b01║ khổng trung xuất giả 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư sa môn thích tử tự ngôn
T23n1435_p0138b02║ thiện hảo hữu đức 。vân hà linh tha tiếu như kĩ nhi 。phật kiến chư tỉ khâu
T23n1435_p0138b03║ tác thị sự 。văn chư cư sĩ a trái thời phật mặc nhiên 。thực hậu dĩ thị
T23n1435_p0138b04║ sự tập tỉ khâu tăng 。phật tri cố vấn vũ tỉ khâu 。nhữ dĩ hà tâm vũ 。
T23n1435_p0138b05║ đáp ngôn 。thế tôn 。dục xuất chư tỉ khâu hấp thực quá tội 。cập hí tiếu
T23n1435_p0138b06║ cố 。phật ngôn 。tùng kim bất hấp thực 。ưng đương học 。nhược hấp thực tác thanh
T23n1435_p0138b07║ thực đột cát la 。bất hấp thực tác thanh bất phạm (lục thập cửu )。
T23n1435_p0138b08║ hựu lục quần tỉ khâu 。tước thực xiệp xiệp tác thanh 。chư cư sĩ a trái ngôn 。
T23n1435_p0138b09║ sa môn thích tử tự ngôn thiện hảo hữu đức 。tước thực xiệp xiệp tác thanh 。
T23n1435_p0138b10║ như trư xiệp thực 。phật ngôn 。tùng kim bất tước thực tác thanh 。ưng đương
T23n1435_p0138b11║ học 。tước thực tác thanh thực đột cát la 。bất tước thực tác thanh bất phạm
T23n1435_p0138b12║ (thất thập )。
T23n1435_p0138b13║ hựu lục quần tỉ khâu 。mãn khẩu trước phạn tiêm tiêm ân 。chư cư sĩ a trái
T23n1435_p0138b14║ ngôn 。như mi hầu thực 。phật ngôn 。tùng kim bất vị ân thực thực 。ưng đương
T23n1435_p0138b15║ học 。vị ân thực thực đột cát la 。ân dĩ thực bất phạm (thất thập nhất )。
T23n1435_p0138b16║ hựu lục quần tỉ khâu thổ thiệt thực 。tác thị ngôn 。thùy năng toàn thôn linh đoàn
T23n1435_p0138b17║ bất hoại 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư tỉ khâu thổ thiệt thực như tiểu nhi 。
T23n1435_p0138b18║ phật ngôn 。tùng kim bất thổ thiệt thực 。ưng đương học 。thổ thiệt thực đột cát
T23n1435_p0138b19║ la 。bất thổ thiệt bất phạm (thất thập nhị )。
T23n1435_p0138b20║ hựu lục quần tỉ khâu súc tị thực 。chư cư sĩ a trái ngôn 。ưng hảo khí
T23n1435_p0138b21║ thế 。vi hàn da 。vi đạm toán da 。phật ngôn 。tùng kim bất súc tị
T23n1435_p0138b22║ thực 。ưng đương học súc tị thực đột cát la 。bất súc tị thực bất phạm
T23n1435_p0138b23║ (thất thập tam )。
T23n1435_p0138b24║ hựu lục quần tỉ khâu thị thủ thực 。chư cư sĩ a trái ngôn 。canh phạn tận
T23n1435_p0138b25║ đương canh ích hà 。dĩ thị thủ 。phật ngôn 。tùng kim bất thị thủ thực 。ưng
T23n1435_p0138b26║ đương học 。nhược thị thủ thực đột cát la 。bất thị thủ thực bất phạm (thất thập tứ )。
T23n1435_p0138b27║ hựu lục quần tỉ khâu 。chỉ vấn bát thực 。chư cư sĩ a trái ngôn 。canh
T23n1435_p0138b28║ phạn tận đương canh ích 。hà dĩ chỉ vấn bát thực 。phật ngôn 。tùng kim
T23n1435_p0138b29║ bất chỉ vấn bát thực 。ưng đương học 。nhược chỉ vấn bát thực đột cát la 。
T23n1435_p0138c01║ bất chỉ vấn bát thực bất phạm (thất thập ngũ )。
T23n1435_p0138c02║ hựu lục quần tỉ khâu thực trước thủ chân khước 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư
T23n1435_p0138c03║ tỉ khâu thực như vương như đại thần 。chân thủ thực khí 。phật ngôn 。tùng kim
T23n1435_p0138c04║ bất chân thủ thực 。ưng đương học 。chân thủ thực đột cát la 。bất chân thủ
T23n1435_p0138c05║ thực bất phạm (thất thập lục )。
T23n1435_p0138c06║ hựu lục quần tỉ khâu khí trước thủ phạn 。chư cư sĩ a trái ngôn 。thị chư
T23n1435_p0138c07║ sa môn bất thiện 。bất chủng bất hoạch 。đãn đạm phục khí 。phật ngôn 。tùng kim
T23n1435_p0138c08║ bất khí trước thủ phạn 。ưng đương học 。khí trước thủ phạn đột cát la 。bất
T23n1435_p0138c09║ khí bất phạm (thất thập thất )。
T23n1435_p0138c10║ nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。nị thủ tiện tróc ẩm khí 。tỉ toạ tỉ khâu
T23n1435_p0138c11║ kiến tiện thổ nghịch 。phật ngôn 。tùng kim bất nị thủ tróc ẩm khí 。ưng đương
T23n1435_p0138c12║ học 。nị thủ tróc ẩm khí đột cát la 。bất nị thủ tróc bất phạm (thất thập bát )。
T23n1435_p0138c13║ hựu lục quần tỉ khâu 。bất bệnh tự vi sách phạn sách canh 。phật ngôn 。tùng
T23n1435_p0138c14║ kim bất bệnh bất tự vi sách phạn sách canh 。ưng đương học 。bất bệnh tự
T23n1435_p0138c15║ sách canh phạn đột cát la 。nhược bệnh sách bất phạm (thất thập cửu )。
T23n1435_p0138c16║ hựu lục quần tỉ khâu 。dĩ phạn phú canh 。canh vọng đắc cố 。ngữ chư cư sĩ
T23n1435_p0138c17║ ngôn 。thử trung trước canh 。đáp ngôn 。tiên đạm bát trung phạn phú giả 。phật ngôn 。
T23n1435_p0138c18║ tùng kim bất phạn phú canh dục vọng canh đắc 。ưng đương học 。nhược phạn phú
T23n1435_p0138c19║ canh canh vọng đắc giả đột cát la 。canh bất vọng đắc phú giả bất phạm (bát thập )。
T23n1435_p0138c20║ hựu lục quần tỉ khâu 。a tướng khán tỉ toạ bát trung 。tác thị ngôn 。nhữ
T23n1435_p0138c21║ đa ngã thiểu 。ngã thiểu nhữ đa 。phật ngôn 。bất ha tướng khán tỉ toạ
T23n1435_p0138c22║ bát 。ưng đương học 。a tướng khán tỉ toạ bát đột cát la 。bất a
T23n1435_p0139a01║ tướng khán bất phạm (bát thập nhất )。
T23n1435_p0139a02║ hựu nhất tỉ khâu tăng trung thực thời khán dư xứ 。lục quần tỉ khâu dữ
T23n1435_p0139a03║ tác tỉ toạ dĩ hí tiếu cố 。trì cốt trước kì bát trung 。thử tỉ khâu
T23n1435_p0139a04║ trì thủ trước bát trung dục thực 。xúc cốt kinh bố 。dĩ thị sự cố 。phật
T23n1435_p0139a05║ ngôn 。đoan thị bát thực ưng đương học 。nhược bất đoan thị bát thực đột cát la 。
T23n1435_p0139a06║ đoan thị bát thực bất phạm (bát thập nhị )。
T23n1435_p0139a07║ hựu lục quần tỉ khâu đa thụ thực 。bất thứ đệ đạm tận tàn tại bát trung 。
T23n1435_p0139a08║ tiện trước thuỷ thang khí 。mãn táo bàn trung 。thu tàn thực khí giai mãn 。chư
T23n1435_p0139a09║ cư sĩ a trái ngôn 。thị chư sa môn bất thiện 。bất chủng bất hoạch 。đãn
T23n1435_p0139a10║ năng đạm phục khí 。phật ngôn 。thứ đệ đạm thực tận ưng đương học 。bất thứ
T23n1435_p0139a11║ đệ đạm thực tận đột cát la 。thứ đệ đạm tận bất phạm (bát thập tam )。
T23n1435_p0139a12║ phật tại ca tì la quốc 。nhĩ thời hữu cư sĩ 。thỉnh phật cập tăng minh nhật
T23n1435_p0139a13║ thực 。phật mặc nhiên thụ 。cư sĩ tri phật mặc nhiên thụ dĩ 。tùng toạ khởi đầu
T23n1435_p0139a14║ diện lễ phật túc hữu nhiễu nhi khứ 。hoàn tự xá thông dạ biện chủng chủng
T23n1435_p0139a15║ đa mĩ ẩm thực 。tảo khởi phu toạ xứ 。khiển sứ bạch phật thời đáo 。thực
T23n1435_p0139a16║ biện phật tự tri thời 。phật cập tăng đáo cư sĩ xá 。tân đường thượng thuỷ
T23n1435_p0139a17║ tinh tác địa 。chư tỉ khâu tẩy bát thuỷ trung hữu tàn thực 。xả trước đường
T23n1435_p0139a18║ thượng tự như thổ 。chư cư sĩ a trái ngôn 。thị chư tỉ khâu bất thiện 。canh
T23n1435_p0139a19║ hữu bình xứ khả khí thử thuỷ 。hà dĩ nãi khí thử đường thượng 。phật ngôn 。
T23n1435_p0139a20║ tẩy bát thuỷ hữu phạn 。bất vấn chủ nhân bất ưng khí xá nội 。ưng đương
T23n1435_p0139a21║ học 。nhược bất vấn chủ nhân khí xá nội đột cát la 。vấn chủ nhân khí giả
T23n1435_p0139a22║ bất phạm (bát thập tứ cánh )。
T23n1435_p0139a23║ thập tụng luật quyển đệ thập cửu TTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  • Leave a Comment