Thập Tụng Luật – Quyển 22

Tzed Version
T23n1435_p0158a01║
T23n1435_p0158a02║ thập tụng luật quyển đệ nhị thập nhị (đệ tứ tụng chi nhị )
T23n1435_p0158a03║
T23n1435_p0158a04║     hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0158a05║     thất pháp trung bố tát pháp đệ nhị
T23n1435_p0158a06║ phật tại vương xá thành 。thị thời thế tôn 。vị thính chư tỉ khâu bố tát 。vị
T23n1435_p0158a07║ thính bố tát yết ma 。vị thính thuyết ba la đề mộc xoa 。vị thính hội toạ 。
T23n1435_p0158a08║ nhĩ thời dị đạo phạm chí vấn chư tỉ khâu 。nhữ hữu bố tát bố tát yết
T23n1435_p0158a09║ ma thuyết ba la đề mộc xoa hội toạ bất 。đáp ngôn 。bất tác 。dị đạo phạm
T23n1435_p0158a10║ chí tật đố ki hiềm trái số ngôn 。dư sa môn bà la môn 。thượng hữu bố
T23n1435_p0158a11║ tát bố tát yết ma thuyết ba la đề mộc xoa hội toạ 。nhữ chư sa môn
T23n1435_p0158a12║ thích tử 。tự xưng thiện hảo hữu đức 。nhi bất tác bố tát bố tát yết ma
T23n1435_p0158a13║ thuyết ba la đề mộc xoa hội toạ 。hữu chư tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành
T23n1435_p0158a14║ đầu đà 。văn thị sự tâm tàm quý 。dĩ thị sự cụ bạch phật 。phật dĩ thị
T23n1435_p0158a15║ nhân duyên tập tăng 。tập tăng dĩ 。phật ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim thính tác bố
T23n1435_p0158a16║ tát bố tát yết ma thuyết ba la đề mộc xoa hội toạ 。như ngã kế giới 。
T23n1435_p0158a17║ bán nguyệt bán nguyệt ưng thuyết ba la đề mộc xoa 。
T23n1435_p0158a18║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trường lão đại kiếp tân na 。tại vương xá thành
T23n1435_p0158a19║ a luyện nhược quật trung trụ 。thập ngũ nhật bố tát thời độc xứ toạ thiền 。tác
T23n1435_p0158a20║ thị niệm 。ngã đương vãng bố tát bất vãng da 。đương vãng bố tát yết ma bất
T23n1435_p0158a21║ vãng da 。đương vãng thuyết ba la đề mộc xoa bất vãng da 。đương vãng hội toạ
T23n1435_p0158a22║ bất vãng da 。thanh tịnh thành tựu đệ nhất thanh tịnh 。phật tri đại kiếp tân na
T23n1435_p0158a23║ sở niệm 。phật tức như kì tượng nhập tam muội 。như tam muội tâm hốt nhiên bất
T23n1435_p0158a24║ hiện 。ư đại kiếp tân na quật tiền trụ 。tùng định khởi 。ngữ đại kiếp tân
T23n1435_p0158a25║ na ngôn 。nhữ tác thị niệm 。ngã đương vãng bố tát bố tát yết ma thuyết ba
T23n1435_p0158a26║ la đề mộc xoa hội toạ bất vãng da 。thanh tịnh thành tựu đệ nhất thanh tịnh 。
T23n1435_p0158a27║ nhữ bà la môn đại kiếp tân na 。nhữ khứ bố tát bố tát yết ma thuyết
T23n1435_p0158a28║ ba la đề mộc xoa hội toạ 。hà dĩ cố 。nhữ thị đại thượng tòa 。nhữ nhược
T23n1435_p0158a29║ bất cung kính bất quý trùng bất cung dưỡng bố tát 。thùy đương cung kính cung dưỡng
T23n1435_p0158b01║ tôn trùng bố tát giả 。nhữ bố tát khứ lai 。thị thời phật tự tróc đại kiếp
T23n1435_p0158b02║ tân na tí tương nhập bố tát chúng trung 。phật đáo tăng trung tại thường xứ toạ 。
T23n1435_p0158b03║ phật ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim thính nhị chủng bố tát 。nhất thập tứ nhật 。
T23n1435_p0158b04║ nhị thập ngũ nhật 。nhất thực tiền nhị thực hậu 。nhất trú nhị dạ 。nhược a luyện
T23n1435_p0158b05║ nhược xứ nhược tụ lạc biên 。tùng kim ngã thính nhất bố tát cộng trụ hòa hợp
T23n1435_p0158b06║ kế giới 。như thị ưng tác yết ma 。tùy kỉ hứa hòa hợp tăng nhất bố tát
T23n1435_p0158b07║ cộng trụ xứ yết ma kế giới 。nhược nhất câu lô xá nhược nhị câu lô xá 。
T23n1435_p0158b08║ nãi chí thập câu lô xá 。thị trung ưng nhất tỉ khâu xướng tứ phương giới tướng 。
T23n1435_p0158b09║ nhược viên nhược lâm nhược thụ nhược sơn nhược thạch nhược đạo nhược hà nhược trì 。thị
T23n1435_p0158b10║ thời nhất tỉ khâu 。ưng tăng trung xướng 。đại đức tăng thính 。mỗ giáp tỉ khâu
T23n1435_p0158b11║ xướng tứ phương giới tướng 。thị chư tướng nội thị giới nội 。nhược tăng thời đáo tăng
T23n1435_p0158b12║ nhẫn thính 。tăng thị trung nhất bố tát cộng trụ tác kế giới 。như thị bạch 。
T23n1435_p0158b13║ đại đức tăng thính 。mỗ giáp tỉ khâu xướng tứ phương giới tướng 。thị chư tướng nội
T23n1435_p0158b14║ thị giới nội 。thị trung tăng nhất bố tát cộng trụ tác kế giới 。thùy chư trường
T23n1435_p0158b15║ lão nhẫn 。thị trung nhất bố tát cộng trụ tác kế giới giả mặc nhiên 。thùy
T23n1435_p0158b16║ bất nhẫn tiện thuyết 。tăng thị trung nhất bố tát cộng trụ kế giới cánh 。tăng nhẫn
T23n1435_p0158b17║ mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0158b18║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trường lão đại ca diệp 。lưu tăng ca lê kì
T23n1435_p0158b19║ xà quật sơn trung 。trước thượng hạ y 。dĩ thiểu nhân duyên cố 。lai nghệ trúc viên 。
T23n1435_p0158b20║ trực thiên đại vũ 。bất đắc hoàn sơn 。dữ tăng già lê biệt tú 。ca diệp ngữ
T23n1435_p0158b21║ chư tỉ khâu ngôn 。trường lão 。ngã lưu tăng già lê kì xà quật sơn trung trước
T23n1435_p0158b22║ thượng hạ y 。dĩ thiểu nhân duyên cố lai nghệ trúc viên 。trực thiên đại vũ bất
T23n1435_p0158b23║ đắc hoàn sơn 。dữ tăng già lê biệt tú 。ngã đương vân hà 。chư tỉ khâu dĩ
T23n1435_p0158b24║ thị sự cụ bạch phật 。phật dĩ thị nhân duyên tập tăng 。tập tăng dĩ 。phật vấn
T23n1435_p0158b25║ đại ca diệp 。nhữ thật nhĩ bất 。đáp ngôn 。thật nhĩ thế tôn 。phật chủng chủng nhân
T23n1435_p0158b26║ duyên tán giới tán trì giới 。tán giới tán trì giới dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0158b27║ tùng kim nhật thính thị trung nhất bố tát cộng trụ kế giới nội tác bất li
T23n1435_p0158b28║ y tú yết ma 。ưng như thị tác 。nhất tâm tập tăng 。tập tăng dĩ tăng
T23n1435_p0158b29║ trung nhất tỉ khâu ưng xướng 。đại đức tăng thính 。tăng nhất bố tát cộng trụ 。tùy
T23n1435_p0158c01║ cộng trụ kỉ hứa kế giới nội 。thị trung trừ tụ lạc cập tụ lạc giới 。
T23n1435_p0158c02║ thủ không địa cập trụ xứ 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。thị trung tăng
T23n1435_p0158c03║ nhất bố tát cộng trụ kế giới nội 。tác bất li y tú yết ma 。như thị
T23n1435_p0158c04║ bạch 。đại đức tăng thính 。tăng nhất bố tát cộng trụ 。tùy kỉ hứa kế giới
T23n1435_p0158c05║ nội 。thị trung trừ tụ lạc cập tụ lạc giới 。thủ không địa cập trụ xứ 。thị
T23n1435_p0158c06║ trung tăng nhất bố tát cộng trụ kế giới nội tác bất li y tú yết ma 。
T23n1435_p0158c07║ thùy chư trường lão nhẫn 。thị trung nhất bố tát cộng trụ kế giới nội tác bất
T23n1435_p0158c08║ li y tú giả mặc nhiên 。thùy chư trường lão bất nhẫn tiện thuyết 。tăng thị
T23n1435_p0158c09║ trung nhất bố tát cộng trụ kế giới nội tác bất li y tú cánh 。tăng nhẫn
T23n1435_p0158c10║ mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0158c11║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời trường lão xá lợi phất bệnh 。dục nhất nguyệt du
T23n1435_p0158c12║ hành 。tăng già lê đại trùng 。bất năng trì hành 。ngữ chư tỉ khâu 。chư trường
T23n1435_p0158c13║ lão 。ngã bệnh 。dục nhất nguyệt du hành 。tăng già lê đại trùng 。bất năng trì
T23n1435_p0158c14║ hành 。ngã đương vân hà 。chư tỉ khâu dĩ thị sự cụ bạch phật 。phật dĩ thị
T23n1435_p0158c15║ nhân duyên tập tăng 。tập tăng dĩ 。phật tri cố vấn xá lợi phất 。nhữ thật nhĩ
T23n1435_p0158c16║ bất 。đáp ngôn 。thật nhĩ thế tôn phật chủng chủng nhân duyên tán giới tán trì giới 。
T23n1435_p0158c17║ tán giới tán trì giới dĩ 。ngữ chư tỉ khâu tùng kim thính lão bệnh tỉ khâu
T23n1435_p0158c18║ dục nhất nguyệt du hành bất li tăng già lê tú yết ma 。ưng như thị tác 。
T23n1435_p0158c19║ nhất tâm tập tăng 。thị lão bệnh tỉ khâu 。tùng toạ khởi thiên đản trước y thoát
T23n1435_p0158c20║ cức tỉ nhập tăng trung lễ tăng túc hồ quỵ hợp chưởng 。ưng như thị ngữ 。chư
T23n1435_p0158c21║ trường lão ngã mỗ giáp 。nhược bệnh nhược lão 。dục nhất nguyệt du hành 。ngã tăng
T23n1435_p0158c22║ già lê đại trùng bất năng trì hành 。ngã mỗ giáp 。nhược bệnh nhược lão 。ngã tùng
T23n1435_p0158c23║ tăng khí nhất nguyệt bất li tăng già lê tú yết ma 。tăng ngã mỗ giáp 。nhược
T23n1435_p0158c24║ lão nhược bệnh 。đương dữ ngã nhất nguyệt bất li tăng già lê tú yết ma 。lân
T23n1435_p0158c25║ mẫn cố 。đệ nhị đệ tam diệc như thị khí 。thị thời tăng ưng ẩn thật khả
T23n1435_p0158c26║ dữ bất khả dữ 。thị nhân nhược ngôn ngã bệnh 。thật bất bệnh 。nhược ngôn ngã lão 。
T23n1435_p0158c27║ thật bất lão 。nhược ngôn tăng già lê đại trùng 。thật bất trùng 。bất ưng
T23n1435_p0158c28║ dữ thị nhân 。nhược ngôn bệnh lão tăng già lê đại trùng 。thật bệnh lão tăng già
T23n1435_p0158c29║ lê đại trùng 。ưng dữ 。thị trung ưng nhất tỉ khâu xướng 。đại đức tăng thính 。
T23n1435_p0159a01║ thị mỗ giáp 。nhược bệnh nhược lão 。dục nhất nguyệt du hành 。thị mỗ giáp 。nhược bệnh
T23n1435_p0159a02║ nhược lão 。tùng tăng khí nhất nguyệt bất li tăng già lê tú yết ma 。nhược tăng
T23n1435_p0159a03║ thời đáo 。tăng nhẫn thính 。mỗ giáp 。nhược bệnh nhược lão 。dữ nhất nguyệt bất li
T23n1435_p0159a04║ tăng già lê tú yết ma 。như thị bạch 。bạch nhị yết ma 。tăng dữ mỗ
T23n1435_p0159a05║ giáp nhược bệnh nhược lão nhất nguyệt bất li tăng già lê tú yết ma cánh tăng nhẫn
T23n1435_p0159a06║ mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。uất đa la tăng an đà hội diệc như
T23n1435_p0159a07║ thị 。nhược nhất nguyệt như thị nãi chí cửu nguyệt diệc nhĩ 。
T23n1435_p0159a08║ phật tại xá vệ quốc 。phật ngữ chư tỉ khâu 。nhược tăng dục xúc giới quảng giới 。
T23n1435_p0159a09║ tiên xả bản giới 。hậu giới nhược đại nhược tiểu 。ưng tác như thị xả 。nhất tâm
T23n1435_p0159a10║ tập tăng 。tăng trung nhất tỉ khâu xướng 。đại đức tăng thính 。thử trung tăng nhất
T23n1435_p0159a11║ bố tát cộng trụ hòa hợp kế giới 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng nhất
T23n1435_p0159a12║ bố tát cộng trụ giải giới xả giới 。như thị bạch 。đại đức tăng thính 。tăng nhất
T23n1435_p0159a13║ bố tát cộng trụ 。thử trung tăng kế giới 。kim tăng nhất bố tát cộng trụ xứ
T23n1435_p0159a14║ giải giới xả giới 。thùy chư trường lão nhẫn 。nhất bố tát cộng trụ xứ giải giới
T23n1435_p0159a15║ xả giới giả mặc nhiên 。thùy bất nhẫn tiện thuyết 。tăng nhất bố tát cộng trụ xứ
T23n1435_p0159a16║ giải giới xả giới cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0159a17║ chư tỉ khâu ư vô tăng phòng tụ lạc trung 。sơ tác tăng phòng vị kế giới 。
T23n1435_p0159a18║ nhĩ thời giới ưng kỉ hứa 。phật ngôn 。tùy tụ lạc giới thị tăng phòng giới 。chư
T23n1435_p0159a19║ tỉ khâu vô tụ lạc không xứ 。sơ tác tăng phòng vị kế giới 。nhĩ thời giới
T23n1435_p0159a20║ ưng kỉ hứa 。phật ngôn 。phương nhất câu lô xá 。thị trung chư tỉ khâu bất ưng
T23n1435_p0159a21║ biệt tác bố tát cập tăng yết ma 。nhược biệt bố tát cập tăng yết ma 。chư
T23n1435_p0159a22║ tỉ khâu phạm tội 。
T23n1435_p0159a23║ phật cáo chư tỉ khâu 。thuyết ba la đề mộc xoa hữu tứ chủng 。hà đẳng tứ 。
T23n1435_p0159a24║ nhất phi pháp biệt chúng thuyết ba la đề mộc xoa 。nhị phi pháp hòa hợp chúng 。
T23n1435_p0159a25║ tam hữu pháp biệt chúng 。tứ hữu pháp hòa hợp chúng thuyết ba la đề mộc xoa 。
T23n1435_p0159a26║ phi pháp biệt chúng thuyết ba la đề mộc xoa bất thành thuyết 。phi pháp hòa hợp
T23n1435_p0159a27║ chúng thuyết ba la đề mộc xoa bất thành thuyết 。hữu pháp biệt chúng thuyết ba la
T23n1435_p0159a28║ đề mộc xoa bất thành thuyết 。hữu pháp hòa hợp chúng thuyết ba la đề mộc xoa 。
T23n1435_p0159a29║ thành thuyết ba la đề mộc xoa 。phục hữu ngũ chủng thuyết ba la đề mộc xoa 。
T23n1435_p0159b01║ vân hà ngũ tăng nhất tâm bố tát thuyết ba la đề mộc xoa tự 。dư tàn tăng
T23n1435_p0159b02║ tiên văn 。dĩ thuyết ba la đề mộc xoa 。tăng hòa hợp bố tát cánh 。tăng nhất
T23n1435_p0159b03║ tâm bố tát thuyết ba la đề mộc xoa tự thuyết tứ ba la di 。dư tàn
T23n1435_p0159b04║ tăng tiên văn 。dĩ thuyết ba la đề mộc xoa 。tăng hòa hợp bố tát cánh 。tăng
T23n1435_p0159b05║ nhất tâm bố tát thuyết ba la đề mộc xoa tự thuyết tứ ba la di thuyết thập
T23n1435_p0159b06║ tam tăng già bà thi sa 。dư tàn tăng tiên văn 。dĩ thuyết ba la đề mộc
T23n1435_p0159b07║ xoa 。tăng hòa hợp bố tát cánh 。tăng nhất tâm bố tát thuyết ba la đề mộc
T23n1435_p0159b08║ xoa tự thuyết tứ ba la di thuyết thập tam tăng già bà thi sa thuyết nhị bất
T23n1435_p0159b09║ định tam thập xả đoạ 。dư tàn tăng tiên văn 。dĩ thuyết ba la đề mộc
T23n1435_p0159b10║ xoa 。tăng hòa hợp bố tát cánh 。đệ ngũ quảng thuyết 。
T23n1435_p0159b11║ hữu nhất trụ xứ 。bố tát thời chư tỉ khâu 。tiểu vô sở tri bất thiện như
T23n1435_p0159b12║ 羺dương 。vân hà tiểu vô sở tri bất thiện như 羺dương 。thị chư tỉ
T23n1435_p0159b13║ khâu 。bất tri bố tát 。bất tri bố tát yết ma bất tri thuyết ba la đề
T23n1435_p0159b14║ mộc xoa 。bất tri hội toạ 。thị chư tỉ khâu 。thị trung trụ xứ bố tát thời 。
T23n1435_p0159b15║ bất ưng trụ 。nhược chư tỉ khâu thị trụ xứ bố tát thời trụ 。nhất thiết tỉ
T23n1435_p0159b16║ khâu bất đắc bố tát đắc tội 。
T23n1435_p0159b17║ như thị tiểu tỉ khâu 。từ hòa thượng a xà lê dục du hành 。hòa thượng a
T23n1435_p0159b18║ xà lê ưng vấn 。nhữ cộng thùy bạn khứ 。hà đẳng tỉ khâu cộng du hành 。
T23n1435_p0159b19║ thị chư tỉ khâu thuyết bạn tự 。nhược thị bạn tỉ khâu 。bất tri bố tát 。bất
T23n1435_p0159b20║ tri bố tát yết ma 。bất tri thuyết ba la đề mộc xoa 。bất tri hội toạ 。
T23n1435_p0159b21║ chư hòa thượng a xà lê ưng lưu 。nhược hòa thượng a xà lê bất lưu 。phạm
T23n1435_p0159b22║ đột cát la 。nhược lưu cố khứ phạm đột cát la 。nhược hòa thượng a xà lê
T23n1435_p0159b23║ lưu 。thị tỉ khâu cố khứ 。hà thời đắc tội 。phật ngôn 。xuất giới ngoại thiên minh
T23n1435_p0159b24║ thời 。phạm đột cát la 。
T23n1435_p0159b25║ hữu chư tỉ khâu 。nhất trụ xứ an cư 。tiên niệm 。mỗ chư tỉ khâu tụng ba
T23n1435_p0159b26║ la đề mộc xoa 。thị chư tỉ khâu sơ bố tát thời 。vô nhất tỉ khâu năng
T23n1435_p0159b27║ tụng ba la đề mộc xoa 。chư tỉ khâu ưng khiển cựu tỉ khâu cận trụ xứ
T23n1435_p0159b28║ thụ thuyết ba la đề mộc xoa 。nhược lược nhược quảng 。thụ đắc lai giả thiện
T23n1435_p0159b29║ hảo 。nhược bất đắc 。thị chư tỉ khâu bất ưng thị trung hạ an cư trụ 。nhược
T23n1435_p0159c01║ thị chư tỉ khâu thị xứ hạ an cư 。nhất thiết tỉ khâu 。nhất nhất bố tát
T23n1435_p0159c02║ thời bất đắc bố tát 。đắc tội 。thị thời chư tỉ khâu 。nhược văn khách tỉ
T23n1435_p0159c03║ khâu lai thanh tịnh cộng trụ đồng kiến tri bố tát tri bố tát yết ma tri
T23n1435_p0159c04║ thuyết ba la đề mộc xoa tri hội toạ 。cựu tỉ khâu ưng nghênh nhuyễn ngữ vấn
T23n1435_p0159c05║ tấn 。đại đam y bát kì phòng xá ngoạ cụ 。trường lão 。thị nhữ đẳng phòng
T23n1435_p0159c06║ xá ngoạ cụ 。tế bệ mẫn sàng thô bệ sàng mẫn bí nhục tùy thượng tòa thứ
T23n1435_p0159c07║ đệ an trụ 。thị trung cựu tỉ khâu 。ưng vi biện tẩy dục cụ táo đậu thang
T23n1435_p0159c08║ thuỷ đồ thân tô du như cung cấp pháp 。ưng tác minh đán dữ tiền thực hậu
T23n1435_p0159c09║ thực cung cấp cung dưỡng hảo 。nhược bất cung cấp cung dưỡng 。cựu tỉ khâu nhất thiết
T23n1435_p0159c10║ đắc tội 。hà dĩ cố 。vô phật thời thị nhân bổ phật xứ 。thị khách tỉ khâu 。
T23n1435_p0159c11║ nhị bộ ba la đề mộc xoa năng quảng phân biệt 。dĩ thị cố 。ưng cung cấp
T23n1435_p0159c12║ cung dưỡng 。hữu nhất trụ xứ tứ tỉ khâu 。bố tát thời thị tỉ khâu 。ưng
T23n1435_p0159c13║ nhất xứ hòa hợp quảng tác bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。hữu nhất trụ
T23n1435_p0159c14║ xứ tam tỉ khâu 。bố tát thời 。bất ưng thuyết ba la đề mộc xoa 。thị chư
T23n1435_p0159c15║ tỉ khâu 。ưng nhất xứ tập tam ngữ bố tát 。ưng như thị tác 。nhược thượng
T23n1435_p0159c16║ tòa dục tác bố tát 。tùng tòa khởi thiên đản trước y thoát cức tỉ hồ quỵ
T23n1435_p0159c17║ hợp chưởng 。ưng như thị ngữ 。trường lão ức niệm 。kim tăng bố tát nhật 。nhược
T23n1435_p0159c18║ thập tứ nhật nhược thập ngũ nhật 。trường lão 。tri ngã thanh tịnh 。ức trì vô già
T23n1435_p0159c19║ đạo pháp thanh tịnh 。tác bố tát giới 。chúng mãn cố 。đệ nhị trường lão ức
T23n1435_p0159c20║ niệm 。kim tăng bố tát nhật 。nhược thập tứ nhật nhược thập ngũ nhật 。trường lão tri
T23n1435_p0159c21║ ngã thanh tịnh 。ức trì vô già đạo pháp thanh tịnh 。tác bố tát giới 。chúng
T23n1435_p0159c22║ mãn cố 。đệ tam trường lão ức niệm 。kim tăng bố tát nhật 。nhược thập tứ
T23n1435_p0159c23║ nhật nhược thập ngũ nhật 。trường lão 。tri ngã thanh tịnh 。ức trì vô già đạo pháp
T23n1435_p0159c24║ thanh tịnh 。tác bố tát giới 。chúng mãn cố 。nhược hạ tòa dục tác bố tát 。
T23n1435_p0159c25║ tùng tòa khởi thiên đản trước y thoát cức tỉ hồ quỵ 。lưỡng thủ tróc thượng tòa
T23n1435_p0159c26║ lưỡng túc 。ưng như thị ngữ 。trường lão ức niệm 。kim tăng bố tát nhật 。nhược thập
T23n1435_p0159c27║ tứ nhật nhược thập ngũ nhật 。trường lão 。tri ngã thanh tịnh 。ức trì vô già đạo
T23n1435_p0159c28║ pháp thanh tịnh 。tác bố tát giới 。chúng mãn cố 。đệ nhị trường lão ức niệm 。
T23n1435_p0159c29║ kim tăng bố tát nhật 。nhược thập tứ nhật nhược thập ngũ nhật 。trường lão 。tri
T23n1435_p0160a01║ ngã thanh tịnh 。ức trì vô già đạo pháp thanh tịnh 。tác bố tát giới 。chúng
T23n1435_p0160a02║ mãn cố 。đệ tam trường lão ức niệm 。kim tăng bố tát nhật nhược thập tứ nhật
T23n1435_p0160a03║ nhược thập ngũ nhật 。trường lão 。tri ngã thanh tịnh 。ức trì vô già đạo pháp thanh
T23n1435_p0160a04║ tịnh 。tác bố tát giới 。chúng mãn cố 。
T23n1435_p0160a05║ hữu nhất trụ xứ nhị tỉ khâu 。bố tát thời 。bất ưng thuyết ba la đề mộc
T23n1435_p0160a06║ xoa 。thị nhị tỉ khâu 。ưng nhất xứ tập tam ngữ tác bố tát 。dữ thượng
T23n1435_p0160a07║ tam tỉ khâu đồng 。
T23n1435_p0160a08║ hữu nhất trụ xứ nhất tỉ khâu 。bố tát thời thị tỉ khâu 。ưng tảo đáp tảo
T23n1435_p0160a09║ bố tát xứ tảo địa cánh thứ đệ phu mẫn sàng 。ưng biện hoả đăng lung đăng
T23n1435_p0160a10║ chú đăng 。cân biện trù 。như thị tư duy 。nhược chư tỉ khâu lai 。vị tác
T23n1435_p0160a11║ bố tát 。thị tỉ khâu cộng bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。nhược bất
T23n1435_p0160a12║ lai 。thị trung hữu cao xứ lập vọng 。nhược kiến hữu tỉ khâu 。hoán ngôn tật tật
T23n1435_p0160a13║ lai 。chư trường lão 。kim nhật bố tát 。nhược bất kiến 。ưng đãi chí mộ hoàn toạ
T23n1435_p0160a14║ bản xứ 。như thị tâm niệm khẩu ngôn 。kim nhật tăng bố tát 。nhược thập tứ nhật
T23n1435_p0160a15║ nhược thập ngũ nhật 。ngã diệc kim nhật bố tát 。như thị nhất tỉ khâu tác bố
T23n1435_p0160a16║ tát cánh 。
T23n1435_p0160a17║ phật tại xá vệ quốc 。phật ngữ chư tỉ khâu 。thị dạ đa quá 。ưng thuyết ba
T23n1435_p0160a18║ la đề mộc xoa 。thị thời nhất tỉ khâu 。tùng toạ khởi thiên đản hợp chưởng bạch
T23n1435_p0160a19║ phật ngôn 。hữu chư bệnh tỉ khâu bất lai 。phật ngôn 。ưng thủ thanh tịnh lai 。như
T23n1435_p0160a20║ thị ưng thủ 。ưng ngữ tỉ khâu dữ thanh tịnh lai 。đáp ngôn dữ 。thị danh đắc
T23n1435_p0160a21║ thanh tịnh 。nhược ngôn vi ngã tăng trung thuyết thanh tịnh 。thị danh đắc thanh tịnh 。nhược
T23n1435_p0160a22║ thân động dữ 。thị danh đắc thanh tịnh 。nhược khẩu ngôn dữ thị danh đắc thanh tịnh 。
T23n1435_p0160a23║ nhược thân bất dữ khẩu bất dữ 。thị danh bất đắc thanh tịnh 。thị thời nhất thiết
T23n1435_p0160a24║ tỉ khâu 。ưng vãng tựu bệnh tỉ khâu nhược tương lai 。mạc biệt bỉ tỉ khâu tác
T23n1435_p0160a25║ bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。nhược biệt bỉ tỉ khâu tác bố tát thuyết
T23n1435_p0160a26║ ba la đề mộc xoa 。nhất thiết tỉ khâu đắc tội 。
T23n1435_p0160a27║ hữu nhất trụ xứ nhị tỉ khâu trụ 。bố tát thời 。bất ưng thủ thanh tịnh bất
T23n1435_p0160a28║ ưng dữ thanh tịnh 。thị nhị tỉ khâu ưng tập nhất xứ tam ngữ bố tát 。dữ
T23n1435_p0160a29║ thượng tam tỉ khâu bố tát đồng 。
T23n1435_p0160b01║ hữu nhất trụ xứ tam tỉ khâu trụ 。bố tát thời 。bất ưng thủ thanh tịnh 。bất
T23n1435_p0160b02║ ưng dữ thanh tịnh 。thị tam tỉ khâu ưng nhất xứ tập tam ngữ bố tát 。dữ
T23n1435_p0160b03║ thượng tam tỉ khâu bố tát đồng 。
T23n1435_p0160b04║ hữu nhất trụ xứ tứ tỉ khâu trụ 。bố tát thời 。bất ưng thủ thanh tịnh 。
T23n1435_p0160b05║ bất ưng dữ thanh tịnh 。thị chư tỉ khâu nhất xứ tập 。quảng tác bố tát thuyết
T23n1435_p0160b06║ ba la đề mộc xoa 。nhược quá tứ nhân 。bố tát thời ưng hòa tập 。thị trung
T23n1435_p0160b07║ bệnh tỉ khâu tùy ý thủ thanh tịnh 。ưng như thị thủ 。nhược nhất nhân thủ nhất
T23n1435_p0160b08║ nhân 。thị danh thủ thanh tịnh 。nhược nhất nhân thủ nhị tam tứ nhân 。thị danh thủ
T23n1435_p0160b09║ thanh tịnh 。tùy kỉ nhân đãn ức danh tự 。thị danh thủ thanh tịnh 。nhược thủ thanh
T23n1435_p0160b10║ tịnh nhân bất dục thủ 。ưng canh dữ tha nhân thanh tịnh 。nhược thủ thanh tịnh nhân
T23n1435_p0160b11║ ngôn 。ngã bạch y ngã sa di 。ngã phi tỉ khâu ngã ngoại đạo 。bất kiến tấn
T23n1435_p0160b12║ bất tác tấn 。ác tà bất trừ tấn bất cộng trụ 。chủng chủng bất cộng trụ 。phạm
T23n1435_p0160b13║ trùng tội bản bạch y 。bất năng nam ô tỉ khâu ni việt tế nhân 。sát phụ
T23n1435_p0160b14║ mẫu sát a la hán phá tăng 。nhược ngôn ngã ác tâm xuất phật thân huyết 。ưng
T23n1435_p0160b15║ canh dữ tha thanh tịnh 。nhược thủ tha thanh tịnh cánh nhi bất khứ 。thị danh thanh
T23n1435_p0160b16║ tịnh bất đáo 。nhược thủ tha thanh tịnh cánh 。nhược ngôn ngã bạch y ngã sa
T23n1435_p0160b17║ di 。ngã phi tỉ khâu ngã ngoại đạo 。bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất
T23n1435_p0160b18║ trừ tấn bất cộng trụ 。chủng chủng bất cộng trụ 。phạm trùng tội bản bạch y bất
T23n1435_p0160b19║ năng nam ô tỉ khâu ni việt tế nhân 。sát phụ mẫu sát a la hán phá tăng
T23n1435_p0160b20║ ác tâm xuất phật thân huyết 。thị danh thanh tịnh bất đáo 。nhược thủ tha thanh tịnh
T23n1435_p0160b21║ cánh 。bát nan trung nhất nhất nan khởi bất khứ 。thị danh thanh tịnh bất đáo 。phục
T23n1435_p0160b22║ thứ thủ tha thanh tịnh cánh cố bất khứ 。nhược phóng dật nhược lại nhược thụy nhược
T23n1435_p0160b23║ nhập định 。thị danh thanh tịnh bất đáo 。thị thủ thanh tịnh nhân 。hữu tam nhân duyên
T23n1435_p0160b24║ đắc tội 。nhược cố bất hành 。nhược phóng dật nhược lại 。nhị nhân duyên vô tội 。nhược
T23n1435_p0160b25║ thụy nhược nhập định 。phục thứ thủ tha thanh tịnh cánh 。đáo tăng trung bất thuyết 。thị
T23n1435_p0160b26║ danh thanh tịnh đáo 。nhược thủ tha thanh tịnh đáo tăng trung 。nhược ngôn 。ngã bạch y
T23n1435_p0160b27║ ngã sa di 。ngã phi tỉ khâu ngã dị đạo 。bất kiến tấn bất tác tấn 。ác
T23n1435_p0160b28║ tà bất trừ tấn bất cộng trụ 。chủng chủng bất cộng trụ 。phạm biên tội bản bạch
T23n1435_p0160b29║ y bất năng nam ô tỉ khâu ni việt tế nhân 。sát phụ mẫu sát a la
T23n1435_p0160c01║ hán phá tăng 。nhược ngôn ngã ác tâm xuất phật thân huyết 。thị danh thanh tịnh đáo 。
T23n1435_p0160c02║ phục thứ thủ tha thanh tịnh cánh đáo tăng trung 。bát nan 。nhược nhất nhất nan khởi
T23n1435_p0160c03║ bất thuyết 。thị danh thanh tịnh đáo phục thứ thủ tha thanh tịnh cánh đáo tăng trung
T23n1435_p0160c04║ nhược cố bất thuyết 。nhược phóng dật nhược lại nhược thụy nhược nhập định 。thị danh thanh
T23n1435_p0160c05║ tịnh đáo 。tăng trung thị trung thụ thanh tịnh nhân 。hữu tam nhân duyên đắc tội 。nhược
T23n1435_p0160c06║ cố bất thuyết nhược phóng dật nhược lại nhị nhân duyên vô tội 。nhược thụy nhược nhập
T23n1435_p0160c07║ định 。
T23n1435_p0160c08║ hữu nhất trụ xứ 。bố tát thời tỉ khâu 。nhược vương tróc nhược tặc nhược oán oán
T23n1435_p0160c09║ đảng nhược oán đảng chi đảng tróc 。tăng ưng khiển sứ nghệ bỉ sở ngôn 。kim nhật
T23n1435_p0160c10║ tăng bố tát 。nhữ nhược đương lai 。nhược dữ thanh tịnh 。nhược xuất giới 。ngã đẳng
T23n1435_p0160c11║ bất ưng biệt bố tát 。thị tỉ khâu 。nhược đắc lai nhược dữ thanh tịnh nhược xuất
T23n1435_p0160c12║ giới 。như thị hảo 。nhược đô bất đắc 。chư tỉ khâu bất ưng biệt bố tát 。nhược
T23n1435_p0160c13║ biệt bố tát 。nhất thiết tỉ khâu đắc tội 。
T23n1435_p0160c14║ phật ngữ chư tỉ khâu 。tăng mạc khởi hữu tăng sự 。thị thời ưng dữ trường lão
T23n1435_p0160c15║ thí việt ba lợi bà sa 。nhất tỉ khâu tùng tòa khởi thiên đản trước y thoát
T23n1435_p0160c16║ cức tỉ hợp chưởng bạch phật ngôn 。đại đức 。hữu chư bệnh tỉ khâu bất lai 。dữ
T23n1435_p0160c17║ thanh tịnh cánh 。phật ngôn 。thị tỉ khâu tự thân thanh tịnh cố dữ thanh tịnh 。kim
T23n1435_p0160c18║ thị tỉ khâu ưng thủ dục lai 。ưng như thị thủ 。ngữ thị tỉ khâu ngôn 。dữ
T23n1435_p0160c19║ dục lai 。nhược ngôn dữ dục 。thị danh đắc dục 。nhược ngôn vi ngã hướng tăng thuyết
T23n1435_p0160c20║ dục 。thị danh đắc dục 。nhược thân động dữ 。thị danh đắc dục 。nhược khẩu ngôn dữ
T23n1435_p0160c21║ thị danh đắc dục 。nhược thân bất dữ khẩu bất dữ 。thị danh bất đắc dục 。thị
T23n1435_p0160c22║ nhất thiết tỉ khâu 。ưng tựu bệnh tỉ khâu biên nhược tương lai tác yết ma 。chư
T23n1435_p0160c23║ tỉ khâu bất ưng biệt tác yết ma 。nhược biệt tác nhất thiết tỉ khâu đắc tội 。
T23n1435_p0160c24║ nhược nhất nhân thủ nhất nhân dục thị danh đắc dục 。nhược nhất nhân thủ nhị tam
T23n1435_p0160c25║ tứ nhân 。thị danh đắc dục 。tùy kỉ nhân ức danh tự 。thị danh đắc dục 。
T23n1435_p0160c26║ nhược thủ dục nhân bất dục thủ 。ưng canh dữ tha nhân nhược thủ dục nhân nhược
T23n1435_p0160c27║ ngôn ngã bạch y ngã sa di 。ngã phi tỉ khâu ngã dị đạo 。bất kiến tấn
T23n1435_p0160c28║ bất tác tấn 。ác tà bất trừ tấn bất cộng trụ 。chủng chủng bất cộng trụ 。
T23n1435_p0160c29║ phạm biên tội bản bạch y bất năng nam 。ô tỉ khâu ni việt tế nhân 。sát
T23n1435_p0161a01║ phụ mẫu sát a la hán phá tăng ác tâm xuất phật thân huyết 。ưng canh dữ
T23n1435_p0161a02║ tha dục 。nhược thủ tha dục cánh nhi bất khứ 。thị danh dục bất đáo 。thủ
T23n1435_p0161a03║ tha dục nhân nhược ngôn ngã bạch y ngã sa di 。ngã phi tỉ khâu ngã dị
T23n1435_p0161a04║ đạo 。bất kiến tấn bất tác tấn 。ác tà bất trừ tấn bất cộng trụ 。chủng
T23n1435_p0161a05║ chủng bất cộng trụ 。phạm biên tội bản bạch y bất năng nam 。ô tỉ khâu ni
T23n1435_p0161a06║ việt tế nhân 。sát phụ mẫu sát a la hán phá tăng 。ác tâm xuất phật thân
T23n1435_p0161a07║ huyết 。thị danh dục bất đáo 。nhược thủ tha dục cánh 。bát nan nhược nhất nhất nan
T23n1435_p0161a08║ khởi cố bất đáo 。thị danh dục bất đáo 。thủ tha dục cánh cố bất khứ 。
T23n1435_p0161a09║ nhược phóng dật nhược lại nhược thụy nhược nhập định 。thị danh dục bất đáo 。thủ tha
T23n1435_p0161a10║ dục nhân 。hữu tam nhân duyên đắc tội 。nhược cố bất khứ nhược phóng dật nhược lại 。
T23n1435_p0161a11║ nhị nhân duyên vô tội 。nhược thụy nhược nhập định 。
T23n1435_p0161a12║ phục thứ thủ tha dục cánh đáo tăng trung bất thuyết 。thị danh dục đáo 。thủ tha
T23n1435_p0161a13║ dục cánh đáo tăng trung 。nhược ngôn ngã bạch y ngã sa di 。ngã phi tỉ khâu
T23n1435_p0161a14║ ngã dị đạo 。bất kiến tấn bất tác tấn 。ác tà bất trừ tấn bất cộng
T23n1435_p0161a15║ trụ 。chủng chủng bất cộng trụ 。phạm biên tội bản bạch y bất năng nam 。ô tỉ
T23n1435_p0161a16║ khâu ni việt tế nhân 。sát phụ mẫu sát a la hán phá tăng ngã ác tâm
T23n1435_p0161a17║ xuất phật thân huyết 。thị danh dục đáo 。phục thứ thủ tha dục cánh đáo tăng trung 。
T23n1435_p0161a18║ bát nan nhược nhất nhất nan khởi cố bất thuyết 。thị danh dục đáo 。phục thứ thủ
T23n1435_p0161a19║ tha dục cánh đáo tăng trung 。nhược cố bất thuyết nhược phóng dật nhược lại nhược thụy
T23n1435_p0161a20║ nhược nhập định 。thị danh dục đáo 。thị trung thụ dục nhân 。hữu tam nhân duyên
T23n1435_p0161a21║ đắc tội 。nhược cố bất thuyết nhược phóng dật nhược lại 。nhị nhân duyên vô tội 。nhược
T23n1435_p0161a22║ thụy nhược nhập định 。
T23n1435_p0161a23║ hữu nhất trụ xứ 。tăng yết ma thời 。tỉ khâu 。nhược vương tróc nhược tặc nhược oán
T23n1435_p0161a24║ oán đảng 。nhược oán đảng chi đảng tróc 。tăng ưng khiển sứ ngữ bỉ 。kim nhật tăng
T23n1435_p0161a25║ yết ma 。nhữ nhược đắc lai nhược dữ dục nhược xuất giới 。ngã đẳng bất ưng biệt
T23n1435_p0161a26║ yết ma 。thị tỉ khâu nhược đắc lai nhược dữ dục nhược xuất giới 。như thị hảo 。
T23n1435_p0161a27║ nhược đô bất đắc 。chư tỉ khâu bất ưng biệt yết ma 。nhược biệt yết ma 。
T23n1435_p0161a28║ nhất thiết tỉ khâu đắc tội 。
T23n1435_p0161a29║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trường lão thí việt 。cuồng tâm điên đảo 。thị trường
T23n1435_p0161b01║ lão 。hữu thời lai bố tát 。hữu thời bất lai 。hữu thời lai tăng yết ma 。hữu
T23n1435_p0161b02║ thời bất lai 。chư tỉ khâu hữu nghi tâm hối 。chư tỉ khâu dĩ thị sự
T23n1435_p0161b03║ cụ bạch phật 。phật dĩ thị nhân duyên tập tăng 。tập tăng dĩ 。phật tri cố vấn
T23n1435_p0161b04║ thí việt 。nhữ thật nhĩ bất 。đáp ngôn 。thật nhĩ thế tôn 。phật ngữ chư tỉ
T23n1435_p0161b05║ khâu 。nhữ đẳng tập dữ thí việt tác cuồng yết ma 。nhược canh hữu như thị cuồng
T23n1435_p0161b06║ tỉ khâu 。tăng diệc ưng dữ yết ma 。như thị ưng tác 。nhất tâm tập tăng 。
T23n1435_p0161b07║ nhất tỉ khâu xướng 。đại đức tăng thính 。thị thí việt cuồng tâm điên đảo 。hữu
T23n1435_p0161b08║ thời lai bố tát 。hữu thời bất lai 。hữu thời lai tăng yết ma 。hữu thời bất
T23n1435_p0161b09║ lai 。chư tỉ khâu hữu nghi tâm hối 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng
T23n1435_p0161b10║ dữ thí việt cuồng yết ma 。nhược hữu thí việt 。nhược biệt thí việt 。tăng tùy ý
T23n1435_p0161b11║ tác bố tát cập chư yết ma 。như thị bạch 。bạch nhị yết ma 。tăng tác thí
T23n1435_p0161b12║ việt cuồng yết ma cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。nhược vị
T23n1435_p0161b13║ tác cuồng yết ma 。bất ưng biệt bố tát cập tăng yết ma 。nhược dĩ tác cuồng
T23n1435_p0161b14║ yết ma 。nhược biệt nhược cộng 。tăng tùy ý tác bố tát cập tăng yết ma 。
T23n1435_p0161b15║ hữu nhất trụ xứ 。bố tát thời nhất thiết tỉ khâu hữu tội 。bất tri trừ thị
T23n1435_p0161b16║ tội 。hữu nhất khách tỉ khâu 。thanh tịnh cộng trụ đồng kiến 。thị khách tỉ khâu 。tri
T23n1435_p0161b17║ cựu tỉ khâu trung thiện hảo hữu đức giả 。thị khách tỉ khâu ưng vấn 。trường
T23n1435_p0161b18║ lão 。nhược tỉ khâu tác như thị như thị sự 。đương đắc hà đẳng tội 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0161b19║ tỉ khâu tác như thị như thị sự 。đắc như thị như thị tội 。bỉ ngôn 。trường
T23n1435_p0161b20║ lão 。nhữ tự ức tác như thị như thị sự bất 。đáp ngôn tự ức 。phi ngã
T23n1435_p0161b21║ nhất nhân đắc thị tội 。nhất thiết tăng diệc đắc thị tội 。khách tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0161b22║ trường lão 。nhữ thuyết nhất thiết tăng 。ư nhữ hà ích 。nhữ hà bất thị tội
T23n1435_p0161b23║ như pháp sám hối 。nhược cựu tỉ khâu thụ khách tỉ khâu ngữ 。thị tội như pháp
T23n1435_p0161b24║ sám hối 。dư chư tỉ khâu 。kiến thử tỉ khâu sám hối 。diệc ưng như pháp
T23n1435_p0161b25║ sám hối 。nhược như thị tác hảo 。nhược bất tác tri hữu ích 。cử vô ích mạc
T23n1435_p0161b26║ cường cử 。
T23n1435_p0161b27║ hữu nhất trụ xứ 。bố tát thời 。tỉ khâu ức hữu tội 。thị tỉ khâu ưng
T23n1435_p0161b28║ dị tỉ khâu biên thị tội như pháp sám hối 。như thị tác cánh 。ưng bố tát
T23n1435_p0161b29║ thuyết ba la đề mộc xoa 。bất ưng ngại bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。
T23n1435_p0161c01║ hữu nhất trụ xứ 。bố tát thời hữu tỉ khâu nhất tội nghi 。thị tỉ khâu ưng
T23n1435_p0161c02║ ngữ dư tỉ khâu 。trường lão ngã nhất sự nghi 。hậu đương vấn thị sự 。như
T23n1435_p0161c03║ thị tác cánh 。ưng bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。bất ưng phá bố tát 。
T23n1435_p0161c04║ hữu nhất trụ xứ 。bố tát thuyết ba la đề mộc xoa thời 。tỉ khâu ức niệm
T23n1435_p0161c05║ tội dục xuất 。thị tỉ khâu ưng tự nhất tâm niệm 。ngã hậu thị tội đương như
T23n1435_p0161c06║ pháp sám hối 。như thị tác cánh 。ưng bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。bất
T23n1435_p0161c07║ ưng phá bố tát 。nhược thuyết ba la đề mộc xoa thời 。tỉ khâu nhất tội nghi 。
T23n1435_p0161c08║ thị tỉ khâu ưng tự nhất tâm niệm 。hậu thị tội đương vấn 。như thị tác
T23n1435_p0161c09║ cánh 。ưng bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。bất ưng phá bố tát thuyết
T23n1435_p0161c10║ ba la đề mộc xoa 。
T23n1435_p0161c11║ hữu nhất trụ xứ bố tát thời nhất thiết tỉ khâu tăng hữu tội 。tri thị tội 。
T23n1435_p0161c12║ bất năng đắc khách tỉ khâu thanh tịnh cộng trụ đồng kiến thị tội như pháp sám
T23n1435_p0161c13║ hối 。thị chư tỉ khâu ưng khiển nhất tỉ khâu cận trụ xứ 。tật đáo bỉ gian
T23n1435_p0161c14║ thị tội như pháp sám hối cánh lai hoàn 。ngã đẳng tùng nhữ biên thị tội như
T23n1435_p0161c15║ pháp sám hối 。thị tỉ khâu nhược năng biện thị sự hảo 。nhược bất năng biện 。tăng
T23n1435_p0161c16║ ưng sứ nhất tỉ khâu xướng 。đại đức tăng thính 。ngã đẳng thị trụ xứ nhất thiết
T23n1435_p0161c17║ tăng đắc tội tri tội 。bất năng đắc thanh tịnh khách tỉ khâu cộng trụ đồng kiến
T23n1435_p0161c18║ thị tội như pháp sám hối 。diệc bất năng biện khiển cựu tỉ khâu cận trụ xứ 。
T23n1435_p0161c19║ tật đáo bỉ gian thị tội như pháp sám hối cánh lai hoàn 。chư tỉ khâu ư
T23n1435_p0161c20║ thị tỉ khâu biên thị tội như pháp sám hối 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。
T23n1435_p0161c21║ tăng nhược hậu thị tội như pháp sám hối 。như thị bạch 。như thị tác cánh 。ưng
T23n1435_p0161c22║ bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。bất ưng phá bố tát thuyết ba la đề
T23n1435_p0161c23║ mộc xoa 。
T23n1435_p0161c24║ hữu nhất trụ xứ 。bố tát thời nhất thiết tỉ khâu nhất sự trung nghi 。thị trung
T23n1435_p0161c25║ ưng nhất tỉ khâu như thị xướng 。đại đức tăng thính 。thị trung trụ xứ nhất thiết
T23n1435_p0161c26║ tỉ khâu nhất sự trung nghi 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng hậu đương vấn
T23n1435_p0161c27║ thị sự 。như thị bạch 。như thị tác cánh 。ưng bố tát thuyết ba la đề mộc
T23n1435_p0161c28║ xoa 。bất ưng phá bố tát 。
T23n1435_p0161c29║ hữu nhất trụ xứ 。bố tát thời 。cựu tỉ khâu nhược tứ nhược quá 。bố tát xứ
T23n1435_p0162a01║ tập 。tác bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。hữu dị trụ xứ tỉ khâu
T23n1435_p0162a02║ lai 。thanh tịnh cộng trụ đồng kiến đa 。thị chư tỉ khâu 。ưng canh thuyết ba la
T23n1435_p0162a03║ đề mộc xoa 。như thị tác cánh 。tiên tỉ khâu vô tội 。nhược chư tỉ khâu
T23n1435_p0162a04║ bố tát thuyết ba la đề mộc xoa cánh 。nhất thiết toạ xứ vị khởi vị khứ 。
T23n1435_p0162a05║ canh hữu dị trụ xứ chư tỉ khâu lai 。thanh tịnh cộng trụ đồng kiến đa 。thị
T23n1435_p0162a06║ chư tỉ khâu ưng canh thuyết 。như thị tác cánh 。tiên tỉ khâu vô tội 。nhược chư
T23n1435_p0162a07║ tỉ khâu tác bố tát thuyết ba la đề mộc xoa cánh 。hữu khởi khứ hữu vị
T23n1435_p0162a08║ khởi khứ 。canh hữu dị xứ trụ tỉ khâu lai 。thanh tịnh cộng trụ đồng kiến
T23n1435_p0162a09║ đa 。thị chư tỉ khâu ưng canh thuyết 。như thị tác cánh 。tiên tỉ khâu vô tội 。
T23n1435_p0162a10║ nhược thị chư tỉ khâu bố tát thuyết ba la đề mộc xoa cánh 。nhất thiết toạ
T23n1435_p0162a11║ xứ khởi vị khứ 。canh hữu dị xứ trụ tỉ khâu lai 。thanh tịnh cộng trụ đồng
T23n1435_p0162a12║ kiến đa 。chư tỉ khâu ưng canh thuyết 。như thị tác cánh 。tiên tỉ khâu vô
T23n1435_p0162a13║ tội đẳng diệc như thị 。
T23n1435_p0162a14║ hữu nhất trụ xứ 。bố tát thời 。cựu tỉ khâu nhược tứ nhược quá 。bố tát
T23n1435_p0162a15║ xứ tập 。dục tác bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。canh hữu dị xứ tỉ
T23n1435_p0162a16║ khâu lai 。thanh tịnh cộng trụ đồng kiến thiểu 。thị chư tỉ khâu ưng thính thứ đệ 。
T23n1435_p0162a17║ nhược bố tát thuyết ba la đề mộc xoa cánh 。nhất thiết toạ xứ bản khởi vị
T23n1435_p0162a18║ khứ 。canh hữu dị xứ tỉ khâu lai 。thanh tịnh cộng trụ đồng kiến thiểu 。thị chư
T23n1435_p0162a19║ tỉ khâu cựu tỉ khâu biên 。ưng tác tam ngữ bố tát 。nhược chư tỉ khâu tác
T23n1435_p0162a20║ bố tát thuyết ba la đề mộc xoa cánh 。hữu khởi khứ hữu vị khởi khứ 。canh
T23n1435_p0162a21║ hữu dị xứ tỉ khâu lai 。thanh tịnh cộng trụ đồng kiến thiểu 。thị vị khởi khứ
T23n1435_p0162a22║ tỉ khâu biên 。ưng tam ngữ bố tát 。nhược chư tỉ khâu bố tát thuyết ba la
T23n1435_p0162a23║ đề mộc xoa cánh 。nhất thiết khởi vị khứ 。canh hữu dị xứ tỉ khâu lai 。thanh
T23n1435_p0162a24║ tịnh cộng trụ đồng kiến thiểu 。thị chư tỉ khâu nhược năng đắc đồng tâm 。ưng canh
T23n1435_p0162a25║ quảng bố tát thuyết ba la đề mộc xoa hảo 。nhược bất đắc đồng tâm 。ưng xuất
T23n1435_p0162a26║ giới tam ngữ tác bố tát 。nhược cựu tỉ khâu bố tát thuyết ba la đề mộc
T23n1435_p0162a27║ xoa thời 。canh hữu cựu tỉ khâu lai 。nhược đa nhược đẳng nhược thiểu 。nhược đa nhược
T23n1435_p0162a28║ đẳng 。ưng canh thuyết 。nhược thiểu ưng thính thứ đệ 。
T23n1435_p0162a29║ nhược cựu tỉ khâu thuyết ba la đề mộc xoa thời 。khách tỉ khâu lai 。nhược đa
T23n1435_p0162b01║ nhược đẳng nhược thiểu 。nhược đa ưng canh thuyết 。nhược đẳng thiểu ưng thính thứ đệ 。
T23n1435_p0162b02║ nhược cựu tỉ khâu bố tát thuyết ba la đề mộc xoa thời 。canh hữu cựu tỉ
T23n1435_p0162b03║ khâu khách tỉ khâu cộng lai 。nhược đa nhược đẳng nhược thiểu nhược đa đẳng ưng canh
T23n1435_p0162b04║ thuyết 。thiểu ưng thính thứ đệ 。
T23n1435_p0162b05║ nhược khách tỉ khâu bố tát thuyết ba la đề mộc xoa thời 。canh hữu khách tỉ
T23n1435_p0162b06║ khâu lai 。nhược đa nhược đẳng nhược thiểu 。nhược đa ưng canh thuyết 。đẳng thiểu ưng thính
T23n1435_p0162b07║ thứ đệ 。
T23n1435_p0162b08║ nhược khách tỉ khâu bố tát thuyết ba la đề mộc xoa thời 。cựu tỉ khâu lai 。
T23n1435_p0162b09║ nhược đa nhược đẳng nhược thiểu 。nhược đa đẳng ưng canh thuyết 。thiểu ưng thính thứ đệ 。
T23n1435_p0162b10║ nhược khách tỉ khâu bố tát thuyết ba la đề mộc xoa thời 。cựu tỉ khâu khách
T23n1435_p0162b11║ tỉ khâu cộng lai 。nhược đa nhược đẳng nhược thiểu 。nhược đa đẳng ưng canh thuyết 。thiểu
T23n1435_p0162b12║ ưng thính thứ đệ 。
T23n1435_p0162b13║ nhược cựu tỉ khâu khách tỉ khâu cộng bố tát thuyết ba la đề mộc xoa thời 。cựu
T23n1435_p0162b14║ tỉ khâu khách tỉ khâu cộng lai 。nhược đa nhược đẳng nhược thiểu 。nhược đa đẳng ưng
T23n1435_p0162b15║ canh thuyết 。thiểu ưng thính thứ đệ 。nhược cựu tỉ khâu khách tỉ khâu cộng bố tát
T23n1435_p0162b16║ thuyết ba la đề mộc xoa thời 。cựu tỉ khâu lai 。nhược đa nhược đẳng nhược thiểu 。
T23n1435_p0162b17║ nhược đa đẳng ưng canh thuyết 。thiểu ưng thính thứ đệ 。nhược cựu tỉ khâu khách tỉ
T23n1435_p0162b18║ khâu cộng bố tát thuyết ba la đề mộc xoa thời 。khách tỉ khâu lai 。nhược đa
T23n1435_p0162b19║ nhược đẳng nhược thiểu 。nhược đa ưng canh thuyết 。đẳng thiểu ưng thính thứ đệ 。hữu nhất
T23n1435_p0162b20║ trụ xứ 。bố tát thời 。cựu tỉ khâu nhược tứ nhược quá 。bố tát xứ tập 。dục
T23n1435_p0162b21║ bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。canh hữu dị xứ tỉ khâu lai 。thanh tịnh
T23n1435_p0162b22║ cộng trụ đồng kiến đa 。bỉ như thị niệm 。thị trung cựu tỉ khâu nhược tứ nhược
T23n1435_p0162b23║ quá 。bố tát xứ tập 。dục bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。ngã đẳng ưng
T23n1435_p0162b24║ tác bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。tịnh tưởng tỉ ni tưởng biệt đồng biệt
T23n1435_p0162b25║ tưởng 。tác bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。canh hữu dị xứ tỉ khâu lai 。
T23n1435_p0162b26║ thanh tịnh cộng trụ đồng kiến đa 。bỉ ưng canh thuyết 。tiên tỉ khâu đắc tội 。bỉ
T23n1435_p0162b27║ tỉ khâu tịnh tưởng tỉ ni tưởng biệt đồng biệt tưởng 。tác bố tát thuyết ba la
T23n1435_p0162b28║ đề mộc xoa cánh 。nhược nhất thiết toạ xứ vị khởi vị khứ 。nhược hữu khởi khứ
T23n1435_p0162b29║ hữu vị khởi khứ 。nhược nhất thiết khởi vị khứ 。canh hữu dị xứ tỉ khâu lai 。
T23n1435_p0162c01║ thanh tịnh cộng trụ đồng kiến đa 。bỉ tỉ khâu ưng canh thuyết 。tiên tỉ khâu đắc
T23n1435_p0162c02║ tội 。
T23n1435_p0162c03║ hữu nhất trụ xứ 。bố tát thời 。cựu tỉ khâu nhược tứ nhược quá 。bố tát xứ
T23n1435_p0162c04║ tập 。dục bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。canh hữu dị xứ tỉ khâu lai 。
T23n1435_p0162c05║ thanh tịnh cộng trụ đồng kiến đa 。bỉ tác thị niệm cựu tỉ khâu nhược tứ nhược
T23n1435_p0162c06║ quá 。bố tát xứ tập 。dục bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。ngã đẳng bất
T23n1435_p0162c07║ ưng thị trung bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。thị chư tỉ khâu tâm hối biệt
T23n1435_p0162c08║ đồng biệt tưởng 。thị trung bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。canh hữu dị xứ
T23n1435_p0162c09║ tỉ khâu lai 。thanh tịnh cộng trụ đồng kiến đa 。bỉ chư tỉ khâu ưng canh thuyết 。
T23n1435_p0162c10║ tiên tỉ khâu đắc tội 。chư tỉ khâu tâm hối biệt đồng biệt tưởng bố tát thuyết
T23n1435_p0162c11║ ba la đề mộc xoa cánh 。nhất thiết toạ xứ vị khởi vị khứ 。hữu khởi khứ
T23n1435_p0162c12║ hữu vị khởi khứ 。nhược nhất thiết khởi vị khứ 。canh hữu dị xứ tỉ khâu lai 。
T23n1435_p0162c13║ thanh tịnh cộng trụ đồng kiến đa 。bỉ chư tỉ khâu ưng canh thuyết 。tiên tỉ khâu
T23n1435_p0162c14║ đắc tội 。
T23n1435_p0162c15║ hữu nhất trụ xứ 。bố tát thời 。chư cựu tỉ khâu nhược tứ nhược quá 。bố tát
T23n1435_p0162c16║ xứ tập 。dục bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。canh hữu dị xứ tỉ khâu
T23n1435_p0162c17║ lai 。thanh tịnh cộng trụ đồng kiến đa 。thị chư tỉ khâu tác thị niệm 。ngã đẳng
T23n1435_p0162c18║ nhược ưng nhược bất ưng 。thị trung tác bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。
T23n1435_p0162c19║ nghi tịnh bất tịnh biệt đồng biệt tưởng 。tác bố tát thuyết ba la đề mộc
T23n1435_p0162c20║ xoa 。canh hữu dị xứ tỉ khâu lai 。thanh tịnh cộng trụ đồng kiến đa 。bỉ chư
T23n1435_p0162c21║ tỉ khâu ưng canh thuyết 。tiên tỉ khâu đắc tội 。chư tỉ khâu nghi tịnh bất tịnh
T23n1435_p0162c22║ biệt đồng biệt tưởng 。tác bố tát thuyết ba la đề mộc xoa cánh 。nhất thiết toạ
T23n1435_p0162c23║ xứ vị khởi vị khứ 。hữu khởi khứ hữu vị khởi khứ 。hữu nhất thiết khởi vị
T23n1435_p0162c24║ khứ 。canh hữu dị xứ tỉ khâu lai 。thanh tịnh cộng trụ đồng kiến đa 。thị chư
T23n1435_p0162c25║ tỉ khâu ưng canh thuyết 。tiên tỉ khâu đắc tội 。
T23n1435_p0162c26║ hữu nhất trụ xứ 。bố tát thời 。chư cựu tỉ khâu nhược tứ nhược quá 。bố tát
T23n1435_p0162c27║ xứ tập 。dục bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。canh hữu dị xứ tỉ khâu
T23n1435_p0162c28║ lai 。thanh tịnh cộng trụ đồng kiến đa 。tiên trụ tỉ khâu văn 。canh hữu dị xứ
T23n1435_p0162c29║ tỉ khâu lai 。thanh tịnh cộng trụ đồng kiến đa 。văn dĩ như thị niệm 。canh hữu
T23n1435_p0163a01║ dị xứ tỉ khâu lai 。thanh tịnh cộng trụ đồng kiến đa 。thị diệt hoại trừ xả
T23n1435_p0163a02║ biệt dị 。ngã bất tu thị chư tỉ khâu 。vi dục hỉ phá tăng 。hữu biệt đồng
T23n1435_p0163a03║ biệt tưởng 。bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。canh hữu dị xứ tỉ khâu lai 。
T23n1435_p0163a04║ thanh tịnh cộng trụ đồng kiến đa 。thị chư tỉ khâu ưng canh thuyết 。tiên tỉ khâu
T23n1435_p0163a05║ đắc thâu lan già tội 。cận phá tăng cố 。thị chư tỉ khâu dục hí phá tăng
T23n1435_p0163a06║ biệt đồng biệt tưởng 。tác bố tát thuyết ba la đề mộc xoa cánh 。nhược nhất thiết
T23n1435_p0163a07║ toạ xứ vị khởi vị khứ 。hữu khởi khứ hữu vị khởi khứ 。hữu nhất thiết khởi
T23n1435_p0163a08║ vị khứ 。canh hữu dị xứ tỉ khâu lai 。thanh tịnh cộng trụ đồng kiến đa 。thị
T23n1435_p0163a09║ chư tỉ khâu ưng canh thuyết 。tiên tỉ khâu đắc thâu lan già tội 。cận phá tăng
T23n1435_p0163a10║ cố 。nhược cựu tỉ khâu thuyết ba la đề mộc xoa thời 。cựu tỉ khâu lai 。nhược
T23n1435_p0163a11║ đa nhược đẳng nhược thiểu 。nhược đa đẳng ưng canh thuyết 。nhược cựu tỉ khâu thuyết ba
T23n1435_p0163a12║ la đề mộc xoa thời khách tỉ khâu lai 。nhược đa nhược đẳng nhược thiểu 。nhược đa
T23n1435_p0163a13║ đẳng ưng canh thuyết 。nhược cựu tỉ khâu thuyết ba la đề mộc xoa thời 。cựu tỉ
T23n1435_p0163a14║ khâu khách tỉ khâu cộng lai 。nhược đa nhược đẳng nhược thiểu 。nhược đa đẳng ưng canh
T23n1435_p0163a15║ thuyết 。nhược khách tỉ khâu thuyết ba la đề mộc xoa thời khách tỉ khâu lai 。nhược
T23n1435_p0163a16║ đa nhược đẳng nhược thiểu 。nhược đa đẳng ưng canh thuyết 。
T23n1435_p0163a17║ khách tỉ khâu thuyết ba la đề mộc xoa thời cựu tỉ khâu lai 。nhược đa nhược
T23n1435_p0163a18║ đẳng nhược thiểu 。nhược đa đẳng ưng canh thuyết 。khách tỉ khâu thuyết ba la đề mộc
T23n1435_p0163a19║ xoa thời 。cựu tỉ khâu khách tỉ khâu cộng lai 。nhược đa nhược đẳng nhược thiểu 。nhược
T23n1435_p0163a20║ đa đẳng ưng canh thuyết 。nhược cựu tỉ khâu khách tỉ khâu cộng thuyết ba la đề
T23n1435_p0163a21║ mộc xoa thời 。cựu tỉ khâu khách tỉ khâu cộng lai 。nhược đa nhược đẳng nhược thiểu 。
T23n1435_p0163a22║ nhược đa đẳng ưng canh thuyết 。
T23n1435_p0163a23║ cựu tỉ khâu khách tỉ khâu cộng thuyết ba la đề mộc xoa thời cựu tỉ khâu
T23n1435_p0163a24║ lai 。nhược đa nhược đẳng nhược thiểu 。nhược đa đẳng ưng canh thuyết 。
T23n1435_p0163a25║ cựu tỉ khâu khách tỉ khâu cộng thuyết ba la đề mộc xoa thời khách tỉ khâu
T23n1435_p0163a26║ lai 。nhược đa nhược đẳng nhược thiểu 。nhược đa đẳng ưng canh thuyết 。
T23n1435_p0163a27║ cựu chư tỉ khâu thập tứ nhật bố tát đa 。khách tỉ khâu thập ngũ nhật bố
T23n1435_p0163a28║ tát thiểu 。khách tỉ khâu ưng tùy cựu tỉ khâu 。thị nhật ưng bố tát 。cựu tỉ
T23n1435_p0163a29║ khâu thập tứ nhật thiểu 。khách tỉ khâu thập ngũ nhật đa 。cựu tỉ khâu ưng tùy
T23n1435_p0163b01║ khách tỉ khâu 。thị nhật bất ưng bố tát 。cựu tỉ khâu thập ngũ nhật đa 。khách
T23n1435_p0163b02║ tỉ khâu sơ nhật thiểu 。khách tỉ khâu ưng tùy cựu tỉ khâu thị nhật canh bố
T23n1435_p0163b03║ tát 。cựu tỉ khâu thập ngũ nhật thiểu 。khách tỉ khâu sơ nhật đa 。cựu tỉ khâu
T23n1435_p0163b04║ ưng tùy khách tỉ khâu xuất giới tác bố tát 。khách tỉ khâu thập tứ nhật đa 。
T23n1435_p0163b05║ cựu tỉ khâu thập ngũ nhật thiểu 。cựu tỉ khâu ưng tùy khách tỉ khâu thị nhật bố
T23n1435_p0163b06║ tát 。khách tỉ khâu thập tứ nhật thiểu 。cựu tỉ khâu thập ngũ nhật đa 。khách tỉ
T23n1435_p0163b07║ khâu ưng tùy cựu tỉ khâu thị nhật bất ưng bố tát 。khách tỉ khâu thập ngũ
T23n1435_p0163b08║ nhật đa 。cựu tỉ khâu sơ nhật thiểu 。cựu tỉ khâu ưng tùy khách tỉ khâu thị
T23n1435_p0163b09║ nhật canh tác bố tát 。khách tỉ khâu thập ngũ nhật thiểu 。cựu tỉ khâu sơ nhật
T23n1435_p0163b10║ đa 。khách tỉ khâu ưng tùy cựu tỉ khâu xuất giới tác bố tát 。
T23n1435_p0163b11║ hữu nhất trụ xứ 。bố tát thời 。chư cựu tỉ khâu 。văn khách tỉ khâu tướng khách
T23n1435_p0163b12║ tỉ khâu nhân duyên 。nhược cước thanh nhược trượng thanh nhược cức tỉ thanh nhược dị nhân
T23n1435_p0163b13║ thanh 。thị chư tỉ khâu bất cầu bất mịch 。tiện bố tát thuyết ba la đề mộc
T23n1435_p0163b14║ xoa 。cựu tỉ khâu đắc tội 。nhược cầu đắc bất hoán 。bố tát thuyết ba la
T23n1435_p0163b15║ đề mộc xoa 。cựu tỉ khâu đắc tội 。nhược cầu bất năng đắc 。nghi bố tát thuyết
T23n1435_p0163b16║ ba la đề mộc xoa 。cựu tỉ khâu đắc tội 。nhược cầu bất năng đắc 。vô sở
T23n1435_p0163b17║ nghi 。bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。như thị cựu tỉ khâu vô tội 。nhược
T23n1435_p0163b18║ cầu đắc khách tỉ khâu 。nhất tâm hoan hỉ 。ưng bố tát thuyết ba la đề mộc
T23n1435_p0163b19║ xoa 。như thị cựu tỉ khâu vô tội 。
T23n1435_p0163b20║ hữu nhất trụ xứ 。bố tát thời 。chư khách tỉ khâu 。văn cựu tỉ khâu tướng cựu
T23n1435_p0163b21║ tỉ khâu nhân duyên 。nhược hộ dược thanh nhược cân thanh nhược phủ thanh tụng kinh
T23n1435_p0163b22║ thanh 。thị chư khách tỉ khâu bất cầu bất mịch 。tiện bố tát thuyết ba la
T23n1435_p0163b23║ đề mộc xoa 。khách tỉ khâu đắc tội 。nhược cầu đắc bất hoán 。bố tát thuyết ba
T23n1435_p0163b24║ la đề mộc xoa 。khách tỉ khâu đắc tội 。nhược cầu bất năng đắc nghi 。bố
T23n1435_p0163b25║ tát thuyết ba la đề mộc xoa 。khách tỉ khâu đắc tội 。nhược cầu bất năng đắc 。
T23n1435_p0163b26║ vô nghi 。bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。khách tỉ khâu vô tội 。nhược
T23n1435_p0163b27║ cầu mịch đắc cựu tỉ khâu 。nhất tâm hoan hỉ 。ưng bố tát thuyết ba la đề
T23n1435_p0163b28║ mộc xoa 。khách tỉ khâu vô tội 。
T23n1435_p0163b29║ hữu nhất trụ xứ 。bố tát thời cựu tỉ khâu 。kiến khách tỉ khâu tướng khách tỉ
T23n1435_p0163c01║ khâu nhân duyên 。nhược bất thức y bát nhược bất thức trượng 。nhược thịnh du cức nang
T23n1435_p0163c02║ cức tỉ châm đồng 。thị chư tỉ khâu bất cầu 。bố tát thuyết ba la đề
T23n1435_p0163c03║ mộc xoa 。cựu tỉ khâu đắc tội 。nhược cầu đắc bất hoán 。bố tát thuyết ba la
T23n1435_p0163c04║ đề mộc xoa 。cựu tỉ khâu đắc tội 。nhược cầu bất năng đắc nghi 。bố tát thuyết
T23n1435_p0163c05║ ba la đề mộc xoa 。cựu tỉ khâu đắc tội 。nhược cầu bất năng đắc 。vô sở
T23n1435_p0163c06║ nghi 。bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。như thị cựu tỉ khâu vô tội 。nhược
T23n1435_p0163c07║ cầu đắc nhất tâm hoan hỉ 。ưng bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。như thị
T23n1435_p0163c08║ cựu tỉ khâu vô tội 。
T23n1435_p0163c09║ hữu nhất trụ xứ 。bố tát thời chư khách tỉ khâu 。kiến cựu tỉ khâu tướng cựu
T23n1435_p0163c10║ tỉ khâu nhân duyên 。nhược tân tảo sái địa thứ đệ phu sàng 。thị chư khách tỉ
T23n1435_p0163c11║ khâu bất cầu bất mịch 。bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。khách tỉ khâu đắc
T23n1435_p0163c12║ tội 。nhược mịch đắc bất hoán 。bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。khách tỉ khâu
T23n1435_p0163c13║ đắc tội 。nhược mịch bất năng đắc 。nghi bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。khách
T23n1435_p0163c14║ tỉ khâu đắc tội nhược mịch bất năng đắc 。vô sở nghi 。bố tát thuyết ba la
T23n1435_p0163c15║ đề mộc xoa 。khách tỉ khâu vô tội 。nhược mịch đắc nhất tâm hoan hỉ 。tác bố
T23n1435_p0163c16║ tát thuyết ba la đề mộc xoa 。khách tỉ khâu vô tội 。
T23n1435_p0163c17║ bố tát thời bất ưng vãng 。thử hữu tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ hữu tỉ khâu
T23n1435_p0163c18║ hữu trụ xứ 。bỉ tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ tỉ khâu hữu trụ xứ vô
T23n1435_p0163c19║ trụ xứ 。bỉ gian tỉ khâu bất cộng trụ 。bố tát thời bất ưng vãng thử hữu
T23n1435_p0163c20║ tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu vô
T23n1435_p0163c21║ trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu hữu trụ xứ vô trụ xứ 。bỉ gian tỉ khâu bất
T23n1435_p0163c22║ cộng trụ 。
T23n1435_p0163c23║ bố tát thời bất ưng vãng 。thử hữu tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ tỉ khâu vô
T23n1435_p0163c24║ trụ xứ 。bỉ tỉ khâu hữu trụ xứ vô trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu hữu trụ
T23n1435_p0163c25║ xứ 。bỉ phi tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu hữu trụ xứ vô trụ
T23n1435_p0163c26║ xứ 。bỉ tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ gian tỉ khâu bất cộng trụ 。
T23n1435_p0163c27║ bố tát thời bất ưng vãng 。thử hữu tỉ khâu hữu trụ xứ vô trụ xứ 。bỉ
T23n1435_p0163c28║ hữu tỉ khâu hữu trụ xứ vô trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ
T23n1435_p0163c29║ phi tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu hữu trụ xứ vô trụ xứ 。bỉ
T23n1435_p0164a01║ tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ gian tỉ khâu bất cộng
T23n1435_p0164a02║ trụ 。
T23n1435_p0164a03║ bố tát thời bất ưng vãng 。thử hữu tỉ khâu phi tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ
T23n1435_p0164a04║ phi tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu
T23n1435_p0164a05║ hữu trụ xứ vô trụ xứ 。bỉ tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ tỉ khâu vô trụ
T23n1435_p0164a06║ xứ 。bỉ tỉ khâu hữu trụ xứ vô trụ xứ 。bỉ gian tỉ khâu bất cộng trụ 。
T23n1435_p0164a07║ bố tát thời bất ưng vãng 。thử hữu tỉ khâu phi tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ
T23n1435_p0164a08║ phi tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu hữu trụ xứ vô trụ xứ 。bỉ
T23n1435_p0164a09║ tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ tỉ khâu hữu trụ xứ
T23n1435_p0164a10║ vô trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ gian tỉ khâu bất cộng
T23n1435_p0164a11║ trụ 。
T23n1435_p0164a12║ bố tát thời bất ưng vãng 。thử hữu tỉ khâu phi tỉ khâu hữu trụ xứ vô
T23n1435_p0164a13║ trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu hữu trụ xứ vô trụ xứ 。bỉ tỉ khâu hữu
T23n1435_p0164a14║ trụ xứ 。bỉ tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ tỉ khâu hữu trụ xứ vô trụ xứ 。
T23n1435_p0164a15║ bỉ phi tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ gian tỉ
T23n1435_p0164a16║ khâu bất cộng trụ 。
T23n1435_p0164a17║ bố tát thời bất ưng vãng 。thử hữu tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ tỉ khâu hữu
T23n1435_p0164a18║ trụ xứ 。bỉ tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ tỉ khâu hữu trụ xứ vô trụ xứ 。
T23n1435_p0164a19║ bỉ phi tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ phi tỉ
T23n1435_p0164a20║ khâu hữu trụ xứ vô trụ xứ 。bỉ gian tỉ khâu bất cộng trụ 。trừ tăng sự
T23n1435_p0164a21║ cấp sự 。bố tát thời bất ưng vãng 。thử hữu tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ tỉ
T23n1435_p0164a22║ khâu vô trụ xứ 。hữu tỉ khâu hữu trụ xứ vô trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu
T23n1435_p0164a23║ hữu trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu hữu trụ xứ
T23n1435_p0164a24║ vô trụ xứ 。bỉ tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ gian tỉ khâu bất cộng trụ 。trừ
T23n1435_p0164a25║ tăng sự cấp sự 。bố tát thời bất ưng vãng 。thử hữu tỉ khâu hữu trụ xứ
T23n1435_p0164a26║ vô trụ xứ 。bỉ tỉ khâu hữu trụ xứ vô trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu hữu
T23n1435_p0164a27║ trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu hữu trụ xứ vô
T23n1435_p0164a28║ trụ xứ 。bỉ tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ gian tỉ
T23n1435_p0164a29║ khâu bất cộng trụ 。trừ tăng sự cấp sự 。
T23n1435_p0164b01║ bố tát thời bất ưng vãng 。thử hữu tỉ khâu phi tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ
T23n1435_p0164b02║ phi tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu
T23n1435_p0164b03║ hữu trụ xứ vô trụ xứ 。bỉ tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ tỉ khâu vô trụ
T23n1435_p0164b04║ xứ 。bỉ tỉ khâu hữu trụ xứ vô trụ xứ 。bỉ gian tỉ khâu bất cộng trụ 。
T23n1435_p0164b05║ trừ tăng sự cấp sự 。
T23n1435_p0164b06║ bố tát thời bất ưng vãng 。thử hữu tỉ khâu phi tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ
T23n1435_p0164b07║ phi tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu hữu trụ xứ vô trụ xứ 。bỉ
T23n1435_p0164b08║ tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ tỉ khâu hữu trụ xứ
T23n1435_p0164b09║ vô trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ gian tỉ khâu bất cộng trụ 。
T23n1435_p0164b10║ trừ tăng sự cấp sự 。
T23n1435_p0164b11║ bố tát thời bất ưng vãng 。thử hữu tỉ khâu phi tỉ khâu hữu trụ xứ vô
T23n1435_p0164b12║ trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu hữu trụ xứ vô trụ xứ 。bỉ tỉ khâu hữu trụ
T23n1435_p0164b13║ xứ 。bỉ tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ tỉ khâu hữu trụ xứ vô trụ xứ 。bỉ
T23n1435_p0164b14║ phi tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ gian tỉ khâu
T23n1435_p0164b15║ bất cộng trụ 。trừ tăng sự cấp sự 。
T23n1435_p0164b16║ bố tát thời ưng vãng 。thử hữu tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ hữu tỉ khâu hữu
T23n1435_p0164b17║ trụ xứ 。bỉ tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ tỉ khâu hữu trụ xứ vô trụ xứ 。
T23n1435_p0164b18║ bỉ tỉ khâu thanh tịnh cộng trụ 。
T23n1435_p0164b19║ bố tát thời ưng vãng 。thử hữu tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu hữu
T23n1435_p0164b20║ trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu hữu trụ xứ vô
T23n1435_p0164b21║ trụ xứ 。bỉ tỉ khâu thanh tịnh cộng trụ 。
T23n1435_p0164b22║ bố tát thời ưng vãng 。thử hữu tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ tỉ khâu vô trụ
T23n1435_p0164b23║ xứ 。bỉ tỉ khâu hữu trụ xứ vô trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu hữu trụ xứ 。
T23n1435_p0164b24║ bỉ phi tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu hữu trụ xứ vô trụ xứ 。
T23n1435_p0164b25║ bỉ tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ tỉ khâu thanh tịnh cộng trụ 。
T23n1435_p0164b26║ bố tát thời ưng vãng 。thử hữu tỉ khâu hữu trụ xứ vô trụ xứ 。bỉ tỉ
T23n1435_p0164b27║ khâu hữu trụ xứ vô trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ phi tỉ
T23n1435_p0164b28║ khâu vô trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu hữu trụ xứ vô trụ xứ 。bỉ tỉ khâu
T23n1435_p0164b29║ hữu trụ xứ 。bỉ tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ tỉ khâu thanh tịnh cộng trụ 。
T23n1435_p0164c01║ bố tát thời ưng vãng 。thử hữu tỉ khâu phi tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ phi
T23n1435_p0164c02║ tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu hữu
T23n1435_p0164c03║ trụ xứ vô trụ xứ 。bỉ tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ tỉ khâu vô trụ xứ 。
T23n1435_p0164c04║ bỉ tỉ khâu hữu trụ xứ vô trụ xứ 。bỉ tỉ khâu thanh tịnh cộng trụ 。
T23n1435_p0164c05║ bố tát thời ưng vãng 。thử hữu tỉ khâu phi tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ phi
T23n1435_p0164c06║ tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu hữu trụ xứ vô trụ xứ 。bỉ tỉ
T23n1435_p0164c07║ khâu hữu trụ xứ 。bỉ tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ tỉ khâu hữu trụ xứ vô
T23n1435_p0164c08║ trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ tỉ khâu thanh tịnh cộng trụ 。
T23n1435_p0164c09║ bố tát thời ưng vãng 。thử hữu tỉ khâu phi tỉ khâu hữu trụ xứ vô trụ
T23n1435_p0164c10║ xứ 。bỉ phi tỉ khâu hữu trụ xứ vô trụ xứ 。bỉ tỉ khâu hữu trụ xứ 。
T23n1435_p0164c11║ bỉ tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ tỉ khâu hữu trụ xứ vô trụ xứ 。bỉ phi
T23n1435_p0164c12║ tỉ khâu hữu trụ xứ 。bỉ phi tỉ khâu vô trụ xứ 。bỉ tỉ khâu thanh tịnh
T23n1435_p0164c13║ cộng trụ tinh xá pháp cánh 。
T23n1435_p0164c14║ phật ngôn 。bất ưng bạch y tiền bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。bất ưng
T23n1435_p0164c15║ sa di tiền 。phi tỉ khâu dị đạo 。bất kiến tấn bất tác tấn 。ác tà bất
T23n1435_p0164c16║ trừ tấn bất cộng trụ 。chủng chủng bất cộng trụ 。phạm biên tội bản bạch y bất
T23n1435_p0164c17║ năng nam 。ô tỉ khâu ni việt tế nhân 。sát phụ mẫu sát a la hán phá
T23n1435_p0164c18║ tăng ác tâm xuất phật thân huyết 。như thị nhất thiết bất ưng tại tiền bố tát
T23n1435_p0164c19║ thuyết ba la đề mộc xoa 。nhất thiết tiên sự tác dĩ 。tăng ưng bố tát thuyết
T23n1435_p0164c20║ ba la đề mộc xoa 。nhược ưng dữ hiện tiền tỉ ni dữ cánh 。ưng dữ ức
T23n1435_p0164c21║ niệm tỉ ni dữ cánh 。nhược ưng dữ bất si tỉ ni dữ cánh 。nhược ưng dữ
T23n1435_p0164c22║ tự ngôn tỉ ni dữ cánh 。nhược ưng dữ mịch tội tướng tỉ ni dữ cánh 。nhược
T23n1435_p0164c23║ ưng dữ đa mịch tỉ ni dữ cánh 。nhược ưng dữ khổ thiết yết ma dữ cánh 。
T23n1435_p0164c24║ nhược ưng dữ y chỉ yết ma dữ cánh 。nhược ưng dữ khu xuất yết ma dữ
T23n1435_p0164c25║ cánh 。nhược ưng dữ hạ ý yết ma dữ cánh 。nhược ưng dữ bất kiến tấn yết
T23n1435_p0164c26║ ma dữ cánh 。bất tác tấn ác tà bất trừ tấn yết ma dữ cánh 。nhược ưng
T23n1435_p0164c27║ dữ biệt trụ yết ma dữ cánh 。nhược ưng dữ ma na đoá bản nhật trị xuất
T23n1435_p0164c28║ tội yết ma dữ cánh 。tăng ưng bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。nhược tỉ
T23n1435_p0164c29║ khâu tú thụ thanh tịnh 。bất ưng cộng bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。nhược
T23n1435_p0165a01║ chúng tăng vị khởi như thị đắc 。bố tát nhật vị đáo 。bất ưng bố tát thuyết
T23n1435_p0165a02║ ba la đề mộc xoa 。trừ đấu tăng hoàn hòa hợp nhất tâm thính bố tát thuyết
T23n1435_p0165a03║ ba la đề mộc xoa (thất pháp trung bố tát pháp cánh )。
T23n1435_p0165a04║ thập tụng luật quyển đệ nhị thập nhị TTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*