Thập Tụng Luật – Quyển 24

Tzed Version
T23n1435_p0173b01║
T23n1435_p0173b02║ thập tụng luật quyển đệ nhị thập tứ (đệ tứ tụng chi tứ )
T23n1435_p0173b03║
T23n1435_p0173b04║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0173b05║   thất pháp trung an cư pháp đệ tứ
T23n1435_p0173b06║ phật tại vương xá thành 。chư tỉ khâu hạ trung du hành chư quốc độ 。tiễn đạp
T23n1435_p0173b07║ sinh thảo đoạt chư huỷ mệnh 。nhĩ thời chư dị đạo xuất gia ki hiềm trái số
T23n1435_p0173b08║ ngôn 。chư dị đạo sa môn bà la môn 。hạ an cư thời tiềm xứ ẩn tĩnh 。
T23n1435_p0173b09║ thí như điểu nhật trung nhiệt thời tị thử sào quật 。chư dị đạo sa môn bà
T23n1435_p0173b10║ la môn 。hạ an cư thời tiềm xứ ẩn tĩnh 。sa môn thích tử thường tác thử
T23n1435_p0173b11║ tâm 。tự xưng hữu đức 。nhi hạ trung du hành 。tiễn đạp sinh thảo tàn hại vật
T23n1435_p0173b12║ mệnh 。hữu chư tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm tàm
T23n1435_p0173b13║ quý 。dĩ thị sự cụ bạch phật 。phật dĩ thị sự tập tăng 。tập tăng dĩ phật
T23n1435_p0173b14║ tri cố vấn 。vấn chư tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác
T23n1435_p0173b15║ thế tôn 。phật chủng chủng nhân duyên ha chư tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。hạ
T23n1435_p0173b16║ trung du hành tiễn đạp sinh thảo đoạt chư huỷ mệnh 。phật chủng chủng nhân duyên ha
T23n1435_p0173b17║ dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim ưng hạ an cư 。trường lão ưu ba li
T23n1435_p0173b18║ vấn phật 。thùy ưng an cư 。phật ngôn 。ngũ chúng ưng an cư 。hà đẳng ngũ 。
T23n1435_p0173b19║ nhất giả tỉ khâu 。nhị giả tỉ khâu ni 。tam giả thức xoa ma ni 。tứ
T23n1435_p0173b20║ giả sa di 。ngũ giả sa di ni 。vân hà ưng thụ an cư 。phật ngôn 。
T23n1435_p0173b21║ nhược thượng tòa dục an cư 。ưng tùng toạ khởi thiên đản trước y [đào -triệu +hỗ ]quỵ
T23n1435_p0173b22║ hợp chưởng 。ưng như thị ngữ 。trường lão ức niệm 。ngã mỗ giáp tỉ khâu thị trụ
T23n1435_p0173b23║ xứ hạ an cư 。tiền tam nguyệt y chỉ mỗ giáp khả hành xứ tụ lạc 。mỗ
T23n1435_p0173b24║ giáp tăng phòng khổng phá trị cố 。đệ nhị trường lão ức niệm 。ngã mỗ giáp tỉ
T23n1435_p0173b25║ khâu thị trụ xứ hạ an cư 。tiền tam nguyệt y chỉ mỗ giáp khả hành xứ
T23n1435_p0173b26║ tụ lạc 。mỗ giáp tăng phòng khổng phá trị cố 。đệ tam trường lão ức niệm ngã
T23n1435_p0173b27║ mỗ giáp tỉ khâu thị trụ xứ hạ an cư 。tiền tam nguyệt y chỉ mỗ giáp
T23n1435_p0173b28║ khả hành xứ tụ lạc 。mỗ giáp tăng phòng khổng phá trị cố 。hạ tòa đáp ngôn
T23n1435_p0173b29║ mạc phóng dật 。thượng tòa ngôn thụ trì 。nhược hạ tòa tùng thượng tòa thụ an cư 。
T23n1435_p0173c01║ ưng tùng toạ khởi thiên đản trước y [đào -triệu +hỗ ]quỵ lưỡng thủ tróc thượng tòa lưỡng túc 。
T23n1435_p0173c02║ ưng như thị ngữ 。trường lão ức niệm 。ngã mỗ giáp tỉ khâu thị trụ xứ hạ
T23n1435_p0173c03║ an cư 。tiền tam nguyệt y chỉ mỗ giáp khả hành xứ tụ lạc 。mỗ giáp tăng
T23n1435_p0173c04║ phòng khổng phá trị cố 。đệ nhị trường lão ức niệm 。ngã mỗ giáp tỉ khâu thị
T23n1435_p0173c05║ trụ xứ hạ an cư 。tiền tam nguyệt y chỉ mỗ giáp khả hành xứ tụ lạc 。
T23n1435_p0173c06║ mỗ giáp tăng phòng khổng phá trị cố 。đệ tam trường lão ức niệm 。ngã mỗ giáp
T23n1435_p0173c07║ tỉ khâu thị trụ xứ hạ an cư 。tiền tam nguyệt y chỉ mỗ giáp khả hành
T23n1435_p0173c08║ xứ tụ lạc 。mỗ giáp tăng phòng khổng phá trị cố 。thượng tòa ngôn mạc phóng dật 。
T23n1435_p0173c09║ hạ tòa ngôn thụ trì 。hậu tam nguyệt diệc như thị 。nhược bất an cư 。đắc đột
T23n1435_p0173c10║ cát la tội 。
T23n1435_p0173c11║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời ca di quốc độ hữu tụ lạc 。danh tượng
T23n1435_p0173c12║ lực 。thị trung hữu cư sĩ 。tự ưu điền 。đại phú điền nghiệp ân thật bảo vật
T23n1435_p0173c13║ phong túc 。quy y phật quy y pháp quy y tăng 。kiến đế đắc đạo quả 。
T23n1435_p0173c14║ vi tăng hưng lập tăng phòng 。khiển sứ ngôn 。thị trung đa hữu hảo ẩm thực cập
T23n1435_p0173c15║ chư y thí 。trường lão lai thụ ngã ẩm thực cung dưỡng 。tăng phòng ngoạ cụ thí
T23n1435_p0173c16║ tứ phương tăng 。thời chư tỉ khâu phát khiển sứ hoàn báo cư sĩ ngôn 。phật vi
T23n1435_p0173c17║ tỉ khâu kế giới 。hạ trung bất ưng du hành chư quốc 。nhữ mạc sầu não dĩ
T23n1435_p0173c18║ vi ưu khổ 。cư sĩ tự niệm 。nguyện bất tùng tâm ưu khổ sầu não 。ngã
T23n1435_p0173c19║ vi tăng cố tác thử tăng phòng 。tăng bất khẳng lai đương khả như hà 。vi đương
T23n1435_p0173c20║ cận xứ thiểu đa thỉnh chư thường trụ tỉ khâu lai tập ẩm thực 。tăng phòng ngoạ
T23n1435_p0173c21║ cụ thí tứ phương tăng 。chư phật thường pháp tuế lưỡng thời đại hội 。xuân mạt nguyệt
T23n1435_p0173c22║ hạ mạt nguyệt 。xuân mạt nguyệt 。chư phương quốc độ xứ xứ tỉ khâu 。vãng nghệ phật
T23n1435_p0173c23║ sở thính phật thuyết pháp 。hạ an cư lạc 。thị sơ đại hội chư tỉ khâu vãng
T23n1435_p0173c24║ nghệ phật sở 。hạ mạt nguyệt 。tỉ khâu an cư cánh quá tam nguyệt tác y tất 。
T23n1435_p0173c25║ dữ y bát câu tiêm tiêm du hành vãng nghệ phật sở 。cửu bất kiến bà già
T23n1435_p0173c26║ bà 。cửu bất kiến tu già đà 。thị đệ nhị đại hội chư tỉ khâu vãng nghệ
T23n1435_p0173c27║ phật sở 。hữu dư tỉ khâu 。vương xá thành an cư cánh 。quá tam nguyệt tác y
T23n1435_p0173c28║ tất 。dữ y bát câu tiêm tiêm du hành 。lai đáo phật sở đầu diện lễ túc
T23n1435_p0173c29║ nhất diện toạ 。chư phật thường pháp 。hữu khách tỉ khâu lai 。như thị ngữ vấn tấn 。
T23n1435_p0174a01║ nhẫn bất túc bất 。an lạc trụ bất 。khí thực bất phạp 。đạo lộ bất bì da 。
T23n1435_p0174a02║ kim phật diệc như thị ngữ 。vấn khách tỉ khâu 。nhẫn bất túc bất 。an lạc trụ
T23n1435_p0174a03║ bất 。khí thực bất phạp 。đạo lộ bất bì da 。chư tỉ khâu ngôn 。nhẫn túc an
T23n1435_p0174a04║ lạc trụ khí thực bất phạp đạo lộ bất bì 。dĩ thị sự hướng phật quảng thuyết 。
T23n1435_p0174a05║ phật dĩ thị sự tập tăng 。tập tăng dĩ 。chủng chủng nhân duyên tán giới tán trì
T23n1435_p0174a06║ giới 。tán giới tán trì giới dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim hữu sự thính
T23n1435_p0174a07║ thụ thất dạ pháp 。
T23n1435_p0174a08║ trường lão ưu ba li vấn phật 。hữu sự thất dạ thính khứ 。vi thùy cố ưng
T23n1435_p0174a09║ khứ 。phật ngôn 。vi thất chúng cố ưng khứ 。hà đẳng thất 。nhất tỉ khâu 。nhị
T23n1435_p0174a10║ tỉ khâu ni 。tam thức xoa ma ni 。tứ sa di 。ngũ sa di ni 。lục ưu
T23n1435_p0174a11║ bà tắc 。thất ưu bà di 。vân hà vi ưu bà di cố ưng khứ 。như ưu
T23n1435_p0174a12║ bà di tác phòng xá 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。ngã tác phòng xá 。
T23n1435_p0174a13║ đại đức lai 。tác nhập xá cung dưỡng 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như
T23n1435_p0174a14║ ưu bà di tác tượng cứu mã cứu môn ốc thực đường 。khiển sứ nghệ tỉ khâu
T23n1435_p0174a15║ sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã tác tượng cứu mã cứu môn ốc thực đường 。đại đức
T23n1435_p0174a16║ lai 。tác nhập xá cung dưỡng 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như ưu bà
T23n1435_p0174a17║ di vi tăng cố tác phòng xá 。nhược ôn đường lương đường hợp lựu đường trùng
T23n1435_p0174a18║ các nhất trùng xá bình phú xá 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。
T23n1435_p0174a19║ ngã vi tăng cố tác phòng xá ôn đường lương đường hợp lựu đường trùng các nhất trùng
T23n1435_p0174a20║ xá bình phú xá 。đại đức lai 。tác nhập xá cung dưỡng 。hữu như thị sự thính
T23n1435_p0174a21║ khứ thất dạ 。như ưu bà di vi đa tỉ khâu nhị nhất 。vi đa tỉ
T23n1435_p0174a22║ khâu ni nhị nhất 。vi đa thức xoa ma ni nhị nhất 。vi đa sa di nhị
T23n1435_p0174a23║ nhất 。vi đa sa di ni nhị nhất 。vi đa xuất gia nhị nhất 。vi đa xuất
T23n1435_p0174a24║ gia ni nhị nhất 。nhược vi nhất xuất gia ni cố 。tác phòng xá ôn đường
T23n1435_p0174a25║ lương đường hợp lựu đường trùng các nhất trùng xá bình phú xá 。khiển sứ nghệ
T23n1435_p0174a26║ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức lai 。ngã vi nhất xuất gia ni cố 。tác phòng
T23n1435_p0174a27║ xá ôn đường lương đường hợp lựu đường trùng các nhất trùng xá bình phú xá 。đại
T23n1435_p0174a28║ đức lai 。tác nhập xá cung dưỡng 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như nhất
T23n1435_p0174a29║ ưu bà di vương tróc nhược tặc nhược oán nhược oán đảng nhược oán đảng chi đảng
T23n1435_p0174b01║ tróc 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã nhược vương nhược tặc nhược
T23n1435_p0174b02║ oán nhược oán đảng nhược oán đảng chi đảng tróc 。đại đức lai 。dục kiến tỉ khâu 。
T23n1435_p0174b03║ hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。vi dục thính pháp thính khứ thất dạ 。vi
T23n1435_p0174b04║ dục bố thí thính khứ thất dạ 。vi dục kiến tỉ khâu thính pháp 。dục kiến tỉ
T23n1435_p0174b05║ khâu bố thí dục thính pháp bố thí 。dục kiến tỉ khâu thính pháp bố thí 。hữu
T23n1435_p0174b06║ như thị sự thính khứ thất dạ 。như ưu bà di bệnh khổ cực 。khiển sứ nghệ
T23n1435_p0174b07║ tỉ khâu sở bạch ngôn 。ngã bệnh khổ cực 。đại đức lai 。dục kiến tỉ khâu 。hữu
T23n1435_p0174b08║ như thị sự thính khứ thất dạ 。vi dục thính pháp thính khứ thất dạ 。vi dục
T23n1435_p0174b09║ bố thí thính khứ thất dạ 。dục kiến tỉ khâu thính pháp 。dục kiến tỉ khâu bố
T23n1435_p0174b10║ thí 。dục thính pháp bố thí 。dục kiến tỉ khâu thính pháp bố thí 。hữu như thị
T23n1435_p0174b11║ sự thính khứ thất dạ 。như ưu bà di bệnh khổ cực 。khiển sứ nghệ tỉ khâu
T23n1435_p0174b12║ sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã bệnh khổ cực 。đại đức lai 。giáo ngã tùy bệnh
T23n1435_p0174b13║ thực 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。giáo ngã tùy bệnh dược thính khứ thất
T23n1435_p0174b14║ dạ 。giáo ngã thực cụ mãn khán bệnh nhân 。thính khứ thất dạ 。vi tùy bệnh
T23n1435_p0174b15║ thực tùy bệnh dược 。vi tùy bệnh thực cụ mãn khán bệnh nhân 。tùy bệnh dược cụ
T23n1435_p0174b16║ mãn khán bệnh nhân 。vi tùy bệnh thực tùy bệnh dược cụ mãn khán bệnh nhân 。hữu
T23n1435_p0174b17║ như thị sự thính khứ thất dạ 。như ưu bà di vi thị đa thức đa tri 。
T23n1435_p0174b18║ chư đại kinh hữu ba la sa đề già (tấn ngôn thanh tịnh kinh ).ba la sa đại ni
T23n1435_p0174b19║ (tấn ngôn nhất tịnh kinh ).ban xà đề lợi kiếm (tấn ngôn tam muội kinh ).ma na xà lam (tấn ngôn hoá kinh ).
T23n1435_p0174b20║ ba la tiểu xà lam (tấn ngôn phạm kinh ).a trá na kiếm (tấn ngôn quỷ thần thành kinh ).ma ha sa
T23n1435_p0174b21║ ma kì kiếm (tấn ngôn đại hội kinh ).a la già độ ba ma (tấn ngôn xà thí kinh ).thất lệ bào
T23n1435_p0174b22║ na đô xoa da thời nguyệt đề (tấn ngôn sách diệt giải thoát kinh ).thích già la ba la niệm nại
T23n1435_p0174b23║ (tấn ngôn thích vấn kinh dã ).ma a ni đà na ba lê da dạ (tấn ngôn đại nhân duyên kinh ).tần ba
T23n1435_p0174b24║ sa la ba la thời già ma nam (tấn ngôn bình sa nghênh kinh ).ban xà ưu ba đà na
T23n1435_p0174b25║ can đề già (tấn ngôn ngũ thụ âm khước kinh ).sa đà da đa ni (tấn ngôn lục tình bộ kinh ).ni đà na
T23n1435_p0174b26║ tán do khí đa (tấn ngôn đồng giới bộ kinh ).ba la diên (tấn ngôn quá đạo kinh ).a đà ba kì
T23n1435_p0174b27║ da tu đố lộ (tấn ngôn chúng đức kinh ).tát kì đà xá tu đố lộ (tấn ngôn đế kiến kinh dã )
T23n1435_p0174b28║ nhược vị học dục học 。nhược tiên học vô dục tụng 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở
T23n1435_p0174b29║ bạch ngôn 。đại đức 。thị đa thức đa tri chư đại kinh 。ba la sa nãi chí
T23n1435_p0174c01║ tát kì đà xá tu đố lộ 。nhược vị học dục học 。nhược tiên học vô dục
T23n1435_p0174c02║ tụng 。đại đức lai giáo ngã thụ học độc tụng vấn nghĩa 。hữu như thị sự thính
T23n1435_p0174c03║ khứ thất dạ 。như vi ưu bà di ưng khứ 。ưu bà tắc diệc như thị 。
T23n1435_p0174c04║ vân hà vi sa di ni cố ưng khứ 。như sa di ni vi tăng cố 。tác
T23n1435_p0174c05║ phòng xá nhược ôn đường lương đường hợp lựu đường trùng các nhất trùng xá bình phú
T23n1435_p0174c06║ xá khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。ngã vi tăng cố 。tác phòng xá ôn
T23n1435_p0174c07║ đường lương đường hợp lựu đường trùng các nhất trùng xá bình phú xá 。đại đức lai 。
T23n1435_p0174c08║ tác nhập xá cung dưỡng 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。nhược vi đa tỉ
T23n1435_p0174c09║ khâu nhị nhất 。đa tỉ khâu ni nhị nhất 。đa thức xoa ma ni nhị nhất 。đa
T23n1435_p0174c10║ sa di nhị nhất 。đa sa di ni nhị nhất 。đa xuất gia nhị nhất 。đa xuất
T23n1435_p0174c11║ gia ni nhị nhất 。nhược vi nhất xuất gia ni cố 。tác phòng xá ôn đường lương
T23n1435_p0174c12║ đường hợp lựu đường trùng các nhất trùng xá bình phú xá 。khiển sứ nghệ tỉ khâu
T23n1435_p0174c13║ sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã vi nhất xuất gia ni 。tác phòng xá ôn đường lương
T23n1435_p0174c14║ đường hợp lựu đường trùng các nhất trùng xá bình phú xá 。đại đức lai 。tác nhập
T23n1435_p0174c15║ xá cung dưỡng 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như nhất sa di ni nhược
T23n1435_p0174c16║ vương tróc nhược tặc nhược oán nhược oán đảng nhược oán đảng chi đảng tróc bộ trị 。
T23n1435_p0174c17║ khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã nhược vương tróc nhược tặc nhược
T23n1435_p0174c18║ oán nhược oán đảng nhược oán đảng chi đảng tróc bộ trị 。đại đức lai 。dục kiến
T23n1435_p0174c19║ tỉ khâu 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。vi dục thính pháp thính khứ thất
T23n1435_p0174c20║ dạ 。vi dục bố thí thính khứ thất dạ 。vi dục kiến tỉ khâu thính pháp 。dục
T23n1435_p0174c21║ kiến tỉ khâu bố thí 。dục thính pháp bố thí 。dục kiến tỉ khâu thính pháp bố
T23n1435_p0174c22║ thí 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như sa di ni bệnh khổ cực 。khiển
T23n1435_p0174c23║ sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。ngã bệnh khổ cực 。đại đức lai 。dục kiến tỉ
T23n1435_p0174c24║ khâu 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。vi dục thính pháp thính khứ thất dạ 。
T23n1435_p0174c25║ vi dục bố thí thính khứ thất dạ 。dục kiến tỉ khâu thính pháp 。dục kiến tỉ
T23n1435_p0174c26║ khâu bố thí 。dục thính pháp bố thí 。dục kiến tỉ khâu thính pháp bố thí 。hữu
T23n1435_p0174c27║ như thị sự thính khứ thất dạ 。như sa di ni bệnh khổ 。khiển sứ nghệ tỉ
T23n1435_p0174c28║ khâu sở bạch ngôn 。ngã bệnh khổ 。đại đức lai 。giáo ngã tùy bệnh thực 。hữu
T23n1435_p0174c29║ như thị sự thính khứ thất dạ 。giáo ngã tùy bệnh dược thính khứ thất dạ 。giáo
T23n1435_p0175a01║ ngã cụ mãn khán bệnh nhân thính khứ thất dạ 。vi tùy bệnh thực tùy bệnh dược 。
T23n1435_p0175a02║ vi tùy bệnh thực cụ mãn khán bệnh nhân 。vi tùy bệnh dược cụ mãn khán bệnh
T23n1435_p0175a03║ nhân vi tùy bệnh thực tùy bệnh dược cụ mãn khán bệnh nhân 。hữu như thị sự
T23n1435_p0175a04║ thính khứ thất dạ 。như sa di ni bệnh khổ 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch
T23n1435_p0175a05║ ngôn 。đại đức 。ngã bệnh khổ 。đại đức lai 。nhược thử gian tương ngã đáo bỉ gian
T23n1435_p0175a06║ như pháp 。nhược bỉ gian tương ngã đáo thử gian như pháp 。hữu như thị sự thính
T23n1435_p0175a07║ khứ thất dạ 。như sa di ni sầu tư dục xả giới 。khiển sứ nghệ tỉ khâu
T23n1435_p0175a08║ sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã sầu tư dục xả giới 。đại đức lai 。vi ngã
T23n1435_p0175a09║ thuyết pháp 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như sa di ni hữu ác tà
T23n1435_p0175a10║ khởi 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。ngã hữu ác tà khởi 。đại đức lai 。
T23n1435_p0175a11║ vi ngã trừ ác tà 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như sa di ni
T23n1435_p0175a12║ tâm nghi hối 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。ngã tâm nghi hối 。đại đức
T23n1435_p0175a13║ lai 。vi ngã như pháp trừ 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như sa di
T23n1435_p0175a14║ ni mãn thập tuế tại phu gia nhược mãn thập bát tuế đồng nữ 。khiển sứ nghệ
T23n1435_p0175a15║ tỉ khâu sở bạch ngôn 。ngã mãn thập tuế tại phu gia mãn thập bát tuế đồng
T23n1435_p0175a16║ nữ 。đại đức lai 。vi ngã thụ học pháp 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。
T23n1435_p0175a17║ như sa di ni vi đa thức đa tri 。chư đại kinh danh ba la sa đề
T23n1435_p0175a18║ già nãi chí tát kì đà xá tu đố lộ 。nhược vị học dục học 。nhược
T23n1435_p0175a19║ tiên học vô dục tụng 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。thị
T23n1435_p0175a20║ đa thức đa tri 。chư đại kinh ba la sa đề già nãi chí tát kì đà
T23n1435_p0175a21║ xá tu đố lộ 。ngã nhược vị học dục học 。nhược học vô dục tụng 。đại đức
T23n1435_p0175a22║ lai 。giáo ngã thụ học vấn tụng 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như vi
T23n1435_p0175a23║ sa di ni sa di diệc như thị 。dư tùy sở ưng 。
T23n1435_p0175a24║ vân hà vi thức xoa ma ni cố ưng khứ 。như thức xoa ma ni 。vi tăng
T23n1435_p0175a25║ cố 。tác phòng xá ôn đường lương đường hợp lựu đường trùng các nhất trùng xá bình
T23n1435_p0175a26║ phú xá 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã vi tăng cố 。tác
T23n1435_p0175a27║ phòng xá ôn đường lương đường hợp lựu đường trùng các nhất trùng xá bình phú xá 。
T23n1435_p0175a28║ đại đức lai 。tác nhập xá cung dưỡng 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。nhược
T23n1435_p0175a29║ vi đa tỉ khâu nhị nhất 。đa tỉ khâu ni nhị nhất đa thức xoa ma ni
T23n1435_p0175b01║ nhị nhất 。đa sa di nhị nhất 。đa sa di ni nhị nhất 。đa xuất gia nhị
T23n1435_p0175b02║ nhất 。đa xuất gia ni nhị nhất 。nhược vi nhất xuất gia ni cố 。tác
T23n1435_p0175b03║ phòng xá ôn đường lương đường hợp lựu đường trùng các nhất trùng xá bình phú xá 。
T23n1435_p0175b04║ khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã vi nhất xuất gia ni
T23n1435_p0175b05║ cố 。tác phòng xá ôn đường lương đường hợp lựu đường trùng các nhất trùng xá bình
T23n1435_p0175b06║ phú xá 。đại đức lai 。tác nhập xá cung dưỡng 。hữu như thị sự thính khứ
T23n1435_p0175b07║ thất dạ 。như thức xoa ma ni 。nhược vương tróc nhược tặc nhược oán nhược oán
T23n1435_p0175b08║ đảng nhược oán đảng chi đảng tróc bộ trị 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。
T23n1435_p0175b09║ đại đức 。ngã nhược vương tróc nhược tặc nhược oán nhược oán đảng nhược oán đảng chi
T23n1435_p0175b10║ đảng tróc bộ trị ngã 。đại đức lai 。dục kiến tỉ khâu 。hữu như thị sự
T23n1435_p0175b11║ thính khứ thất dạ 。vi dục thính pháp thính khứ thất dạ 。vi dục bố thí
T23n1435_p0175b12║ thính khứ thất dạ 。dục kiến tỉ khâu thính pháp 。dục kiến tỉ khâu bố thí 。vi
T23n1435_p0175b13║ thính pháp bố thí 。dục kiến tỉ khâu thính pháp bố thí 。hữu như thị sự thính
T23n1435_p0175b14║ khứ thất dạ 。như thức xoa ma ni bệnh khổ 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch
T23n1435_p0175b15║ ngôn 。đại đức 。ngã bệnh khổ 。đại đức lai 。dục kiến tỉ khâu hữu như thị
T23n1435_p0175b16║ sự thính khứ thất dạ 。vi dục thính pháp thính khứ thất dạ 。vi dục bố thí
T23n1435_p0175b17║ thính khứ thất dạ 。vi dục kiến tỉ khâu thính pháp 。vi thính pháp bố thí vi
T23n1435_p0175b18║ dục kiến tỉ khâu thính pháp bố thí 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như
T23n1435_p0175b19║ thức xoa ma ni bệnh khổ 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。
T23n1435_p0175b20║ ngã bệnh khổ 。đại đức lai giáo ngã tùy bệnh thực 。hữu như thị sự thính khứ
T23n1435_p0175b21║ thất dạ 。giáo ngã tùy bệnh dược thính khứ thất dạ 。giáo ngã cụ mãn khán bệnh
T23n1435_p0175b22║ nhân thính khứ thất dạ 。vi tùy bệnh thực tùy bệnh dược 。vi tùy bệnh thực cụ
T23n1435_p0175b23║ mãn khán bệnh nhân 。vi tùy bệnh dược cụ mãn khán bệnh nhân 。vi tùy bệnh thực
T23n1435_p0175b24║ tùy bệnh dược cụ mãn khán bệnh nhân 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như
T23n1435_p0175b25║ thức xoa ma ni bệnh khổ 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã
T23n1435_p0175b26║ bệnh khổ 。đại đức lai 。nhược thử gian tương ngã đáo bỉ gian như pháp 。nhược bỉ
T23n1435_p0175b27║ gian tương ngã đáo thử gian như pháp 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như
T23n1435_p0175b28║ thức xoa ma ni sầu tư dục xả giới 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。
T23n1435_p0175b29║ đại đức 。ngã sầu tư dục xả giới 。đại đức lai vi ngã thuyết pháp 。hữu như
T23n1435_p0175c01║ thị sự thính khứ thất dạ 。như thức xoa ma ni hữu ác tà khởi 。khiển sứ
T23n1435_p0175c02║ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã ác tà khởi 。đại đức lai vi ngã
T23n1435_p0175c03║ trừ ác tà 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như thức xoa ma ni tâm
T23n1435_p0175c04║ nghi hối 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã tâm nghi hối 。đại
T23n1435_p0175c05║ đức lai vi ngã trừ 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。nhược thức xoa ma
T23n1435_p0175c06║ ni phạm hậu nhị giới 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã phạm
T23n1435_p0175c07║ hậu nhị giới 。đại đức lai vi ngã canh thụ giới 。hữu như thị sự thính khứ
T23n1435_p0175c08║ thất dạ 。nhược thức xoa ma ni dĩ giá mãn thập nhị tuế nhị thập tuế đồng
T23n1435_p0175c09║ nữ 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã dĩ giá mãn thập nhị
T23n1435_p0175c10║ tuế mãn nhị thập tuế đồng nữ 。đại đức lai dữ ngã thụ cụ túc giới 。hữu
T23n1435_p0175c11║ như thị sự thính khứ thất dạ 。như thức xoa ma ni 。vi thị đa thức đa
T23n1435_p0175c12║ tri 。chư đại kinh ba la sa đề già nãi chí tát kì đà xá tu đố
T23n1435_p0175c13║ lộ 。nhược vị học dục học 。nhược học vô dục tụng 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở
T23n1435_p0175c14║ bạch ngôn 。đại đức 。thị đa thức đa tri 。chư đại kinh ba la sa đề già 。
T23n1435_p0175c15║ nãi chí tát kì đà xá tu đố lộ 。ngã nhược vị học dục học 。nhược học
T23n1435_p0175c16║ vô dục tụng 。đại đức lai giáo ngã thụ học tụng vấn nghĩa 。hữu như thị sự
T23n1435_p0175c17║ thính khứ thất dạ 。vân hà vi dữ học sa di ni cố ưng khứ 。như dữ
T23n1435_p0175c18║ học sa di ni 。vi tăng cố tác phòng xá ôn đường lương đường hợp lựu
T23n1435_p0175c19║ đường trùng các nhất trùng xá bình phú xá 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。
T23n1435_p0175c20║ đại đức 。ngã vi tăng cố 。tác phòng xá ôn đường lương đường hợp lựu đường
T23n1435_p0175c21║ trùng các nhất trùng xá bình phú xá 。đại đức lai tác nhập xá cung dưỡng 。hữu
T23n1435_p0175c22║ như thị sự thính khứ thất dạ 。nhược vi đa tỉ khâu nhị nhất 。đa tỉ khâu
T23n1435_p0175c23║ ni nhị nhất 。đa thức xoa ma ni nhị nhất 。đa sa di nhị nhất 。đa sa
T23n1435_p0175c24║ di ni nhị nhất 。đa xuất gia nhị nhất 。đa xuất gia ni nhị nhất 。nhược vi
T23n1435_p0175c25║ nhất xuất gia ni cố 。tác phòng xá ôn đường lương đường hợp lựu đường trùng các
T23n1435_p0175c26║ nhất trùng xá bình phú xá 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã
T23n1435_p0175c27║ vi nhất xuất gia ni cố 。tác phòng xá ôn đường lương đường hợp lựu đường trùng
T23n1435_p0175c28║ các nhất trùng xá bình phú xá 。đại đức lai tác nhập xá cung dưỡng 。hữu như
T23n1435_p0175c29║ thị sự thính khứ thất dạ 。như dữ học sa di ni 。nhược vương tróc nhược tặc
T23n1435_p0176a01║ nhược oán nhược oán đảng nhược oán đảng chi đảng tróc bộ trị 。khiển sứ nghệ tỉ
T23n1435_p0176a02║ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã nhược vương tróc nhược tặc nhược oán nhược oán đảng
T23n1435_p0176a03║ nhược oán đảng chi đảng tróc bộ trị 。đại đức lai 。dục kiến tỉ khâu 。hữu như
T23n1435_p0176a04║ thị sự thính khứ thất dạ 。vi dục thính pháp thính khứ thất dạ 。vi dục bố
T23n1435_p0176a05║ thí thính khứ thất dạ 。vi dục kiến tỉ khâu thính pháp 。vi dục kiến tỉ khâu
T23n1435_p0176a06║ bố thí 。vi dục thính pháp bố thí 。vi dục kiến tỉ khâu thính pháp bố thí 。
T23n1435_p0176a07║ hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như dữ học sa di ni bệnh khổ 。khiển
T23n1435_p0176a08║ sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。ngã bệnh khổ 。đại đức lai 。dục kiến tỉ khâu 。
T23n1435_p0176a09║ hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。vi dục thính pháp thính khứ thất dạ 。vi
T23n1435_p0176a10║ dục bố thí thính khứ thất dạ 。vi dục kiến tỉ khâu thính pháp 。vi dục kiến
T23n1435_p0176a11║ tỉ khâu bố thí 。vi dục thính pháp bố thí 。vi dục kiến tỉ khâu thính pháp
T23n1435_p0176a12║ bố thí 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như dữ học sa di ni bệnh
T23n1435_p0176a13║ khổ 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã bệnh khổ 。đại đức lai
T23n1435_p0176a14║ giáo ngã tùy bệnh thực 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。giáo ngã tùy bệnh
T23n1435_p0176a15║ dược thính khứ thất dạ 。giáo ngã cụ mãn khán bệnh nhân thính khứ thất dạ 。giáo
T23n1435_p0176a16║ ngã tùy bệnh thực tùy bệnh dược 。giáo ngã tùy bệnh thực cụ mãn khán bệnh nhân 。
T23n1435_p0176a17║ giáo ngã tùy bệnh dược cụ mãn khán bệnh nhân 。giáo ngã tùy bệnh thực tùy bệnh dược
T23n1435_p0176a18║ cụ mãn khán bệnh nhân 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như dữ học sa
T23n1435_p0176a19║ di ni bệnh khổ 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã bệnh khổ 。
T23n1435_p0176a20║ đại đức lai 。nhược thử gian tương ngã đáo bỉ gian như pháp 。nhược bỉ gian tương
T23n1435_p0176a21║ ngã đáo thử gian như pháp 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như dữ học
T23n1435_p0176a22║ sa di ni sầu tư dục xả giới 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại
T23n1435_p0176a23║ đức 。ngã sầu tư dục xả giới 。đại đức lai vi ngã thuyết pháp 。hữu như thị
T23n1435_p0176a24║ sự thính khứ thất dạ 。như dữ học sa di ni hữu ác tà khởi 。khiển sứ
T23n1435_p0176a25║ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã hữu ác tà khởi 。đại đức lai vi
T23n1435_p0176a26║ ngã trừ ác tà 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như dữ học sa di
T23n1435_p0176a27║ ni tâm nghi hối 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã tâm nghi
T23n1435_p0176a28║ hối 。đại đức lai vi ngã như pháp trừ nghi hối 。hữu như thị sự thính khứ
T23n1435_p0176a29║ thất dạ 。như dữ học sa di ni 。tăng dục tác trị yết ma 。nhược khổ thiết
T23n1435_p0176b01║ yết ma 。nhược y chỉ yết ma 。nhược khu xuất yết ma 。nhược hạ ý yết ma 。
T23n1435_p0176b02║ khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。tăng dục vi ngã tác trị yết
T23n1435_p0176b03║ ma 。nhược khổ thiết yết ma 。nhược y chỉ yết ma 。nhược khu xuất yết ma 。nhược
T23n1435_p0176b04║ hạ ý yết ma 。đại đức lai như pháp trợ ngã 。hữu như thị sự thính khứ
T23n1435_p0176b05║ thất dạ 。như dữ học sa di ni 。tăng tác trị yết ma cánh 。khổ thiết yết
T23n1435_p0176b06║ ma y chỉ yết ma khu xuất yết ma hạ ý yết ma cánh 。khiển sứ nghệ
T23n1435_p0176b07║ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。tăng dữ ngã tác trị yết ma cánh 。khổ thiết
T23n1435_p0176b08║ yết ma y chỉ yết ma khu xuất yết ma hạ ý yết ma cánh 。đại đức
T23n1435_p0176b09║ lai linh khinh tác mạc linh trùng tác 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như
T23n1435_p0176b10║ dữ học sa di ni 。tăng dục tác ức niệm tỉ ni bất si tỉ ni 。khiển
T23n1435_p0176b11║ sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。tăng dục vi ngã tác ức niệm tỉ
T23n1435_p0176b12║ ni bất si tỉ ni 。đại đức lai 。đương linh dữ ngã ức niệm tỉ ni bất
T23n1435_p0176b13║ si tỉ ni 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như dữ học sa di ni 。
T23n1435_p0176b14║ tăng dục dữ tác thật mịch yết ma 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại
T23n1435_p0176b15║ đức 。tăng dục vi ngã tác thật mịch yết ma 。đại đức lai như pháp trợ ngã 。
T23n1435_p0176b16║ hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như dữ học sa di ni 。tăng dữ tác
T23n1435_p0176b17║ thật mịch yết ma cánh 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。tăng
T23n1435_p0176b18║ vi ngã tác thật mịch yết ma cánh 。đại đức lai linh khinh tác mạc linh trùng
T23n1435_p0176b19║ tác 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như dữ học sa di ni 。tăng dục
T23n1435_p0176b20║ tác bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn 。khiển sứ nghệ tỉ khâu
T23n1435_p0176b21║ sở bạch ngôn 。đại đức 。tăng dục vi ngã tác bất kiến tấn bất tác tấn ác
T23n1435_p0176b22║ tà bất trừ tấn 。đại đức lai ngã bất kiến giáo kiến bất tác giáo tác bất
T23n1435_p0176b23║ trừ giáo trừ 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như dữ học sa di ni 。
T23n1435_p0176b24║ phạm tăng già bà thi sa 。nhược ưng dữ ma na đoá 。nhược ưng dữ bản nhật
T23n1435_p0176b25║ trị 。nhược ưng dữ xuất tội yết ma 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại
T23n1435_p0176b26║ đức 。ngã phạm tăng già bà thi sa 。tăng dục dữ ngã ma na đoá bản nhật
T23n1435_p0176b27║ trị nhược xuất tội 。đại đức lai đương linh dữ ngã nhược ma na đoá nhược bản
T23n1435_p0176b28║ nhật trị nhược xuất tội 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như dữ học sa
T23n1435_p0176b29║ di ni 。nhị bộ ba la đề mộc xoa phân biệt 。nhược vị học dục học 。nhược
T23n1435_p0176c01║ học vô dục tụng 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã nhị bộ
T23n1435_p0176c02║ ba la đề mộc xoa phân biệt 。nhược vị học dục học 。nhược học vô dục tụng 。
T23n1435_p0176c03║ đại đức lai 。giáo ngã thụ học tụng vấn nghĩa 。hữu như thị sự thính khứ thất
T23n1435_p0176c04║ dạ 。như dữ học sa di ni 。vi thị đa thức đa tri 。chư đại kinh ba
T23n1435_p0176c05║ la sa đề già nãi chí tát kì đà xá tu đố lộ 。nhược vị học dục
T23n1435_p0176c06║ học 。nhược học vô dục tụng 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。thị
T23n1435_p0176c07║ đa thức đa tri 。chư đại kinh ba la sa đề già 。nãi chí tát kì đà
T23n1435_p0176c08║ xá tu đố lộ 。ngã nhược vị học dục học 。nhược học vô dục tụng 。đại
T23n1435_p0176c09║ đức lai giáo ngã thụ học tụng vấn nghĩa 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。
T23n1435_p0176c10║ như vi dữ học sa di ni ưng khứ 。dữ học sa di diệc như thị 。
T23n1435_p0176c11║ trừ tùy kì sở ưng 。như vi tỉ khâu ưng khứ 。vi tỉ khâu ni diệc như
T23n1435_p0176c12║ thị 。như tha sự ưng khứ 。tự sự ưng khứ diệc như thị 。khiển sứ ưng khứ
T23n1435_p0176c13║ bất khiển sứ ưng khứ diệc như thị 。tỉ khâu tỉ khâu ni 。nhược vi tự thân
T23n1435_p0176c14║ nhược vi tha 。khiển sứ nhược bất khiển sứ ưng khứ 。thính nhất thất dạ bất thính
T23n1435_p0176c15║ nhị thất dạ 。hữu bệnh tỉ khâu hạ an cư 。nhược bất đắc tùy bệnh thực 。hữu
T23n1435_p0176c16║ thị sự nan cố xuất khứ vô tội 。
T23n1435_p0176c17║ hữu bệnh tỉ khâu hạ an cư 。nhược bất đắc tùy bệnh dược 。hữu thị sự nan
T23n1435_p0176c18║ cố xuất khứ vô tội 。
T23n1435_p0176c19║ hữu bệnh tỉ khâu hạ an cư 。nhược bất đắc cụ mãn khán bệnh nhân 。hữu thị
T23n1435_p0176c20║ sự nan cố xuất khứ vô tội 。
T23n1435_p0176c21║ hữu bệnh tỉ khâu hạ an cư 。bất đắc tùy bệnh thực tùy bệnh dược 。nhược bất
T23n1435_p0176c22║ đắc tùy bệnh thực cụ mãn khán bệnh nhân 。nhược bất đắc tùy bệnh dược cụ mãn
T23n1435_p0176c23║ khán bệnh nhân 。nhược bất đắc tùy bệnh thực tùy bệnh dược cụ mãn khán bệnh nhân 。
T23n1435_p0176c24║ hữu như thị sự nan cố xuất khứ vô tội 。
T23n1435_p0176c25║ hữu tỉ khâu hạ an cư 。thị trung nữ nhân bất như pháp ngữ 。đại đức 。ngã
T23n1435_p0176c26║ dữ nhữ nữ nhược tỉ muội 。nhữ vi ngã tác nữ phu 。tác tỉ muội tế 。
T23n1435_p0176c27║ tỉ khâu như thị tư duy 。thị trung nữ nhân bất như pháp ngữ ngôn 。đại đức 。
T23n1435_p0176c28║ ngã dữ nhữ nữ nhược tỉ muội 。nhữ vi ngã tác nữ phu tỉ muội tế 。nhược
T23n1435_p0176c29║ ngã thị xứ trụ 。hoặc thất mệnh nhược thất phạm hành 。hữu thị sự nan cố xuất
T23n1435_p0177a01║ khứ vô tội 。hữu tỉ khâu hạ an cư 。thị trung nam tử bất như pháp ngữ 。
T23n1435_p0177a02║ đại đức 。ngã dữ nhữ nữ nhược tỉ muội 。nhữ tác nữ tế tác tỉ muội
T23n1435_p0177a03║ phu 。tỉ khâu như thị tư duy 。thị trung nam tử bất như pháp ngữ 。đại
T23n1435_p0177a04║ đức 。ngã dữ nhữ nữ nhược tỉ muội 。nhữ tác nữ tế tỉ muội phu 。ngã nhược
T23n1435_p0177a05║ thị xứ trụ 。nhược thất mệnh nhược thất phạm hành 。hữu như thị sự nan cố xuất
T23n1435_p0177a06║ khứ vô tội 。hữu tỉ khâu hạ an cư 。bất chính tư duy thủ tướng tư
T23n1435_p0177a07║ duy 。nữ nhân nhược lai nhược khứ nhược lập nhược toạ 。nhược tiếu nhược ngữ nhược
T23n1435_p0177a08║ đề 。nhược ca nhược tác kĩ nhược vũ 。nhược xích loã nhược đa thiểu trước y 。
T23n1435_p0177a09║ nhược nghiêm sức nhược bất nghiêm sức 。tỉ khâu như thị tư duy 。ngã thị xứ
T23n1435_p0177a10║ trụ 。bất chính tư duy thủ tướng tư duy 。nữ nhân nhược khứ lai toạ lập
T23n1435_p0177a11║ ngữ tiếu 。nhược đề ca vũ tác kĩ xích loã 。nhược đa thiểu trước y 。nhược
T23n1435_p0177a12║ nghiêm sức 。nhược bất nghiêm sức 。nhược ngã thị xứ trụ 。hoặc thất mệnh hoặc thất phạm
T23n1435_p0177a13║ hành 。hữu như thị nan cố xuất khứ vô tội 。hữu tỉ khâu hạ an cư 。kiến
T23n1435_p0177a14║ phục tạng đại giá trân bảo 。tỉ khâu như thị tư duy 。ngã thị trung kiến phục
T23n1435_p0177a15║ tạng đại giá trân bảo 。nhược thị xứ trụ 。hoặc thất mệnh hoặc thất phạm hành 。hữu
T23n1435_p0177a16║ thị sự nan cố xuất khứ vô tội 。
T23n1435_p0177a17║ hữu tỉ khâu hạ an cư 。nhược phụ mẫu lai 。huynh đệ tỉ muội nhi nữ bản
T23n1435_p0177a18║ đệ nhị lai 。tỉ khâu như thị tư duy 。ngã thị trung nhược phụ mẫu lai 。huynh
T23n1435_p0177a19║ đệ nhi nữ tỉ muội bản đệ nhị lai 。ngã nhược thị xứ trụ 。hoặc thất mệnh
T23n1435_p0177a20║ hoặc thất phạm hành 。hữu thị nan cố xuất khứ vô tội 。
T23n1435_p0177a21║ hữu tỉ khâu hạ an cư 。kiến phá tăng tác nhị bộ 。tỉ khâu như thị tư
T23n1435_p0177a22║ duy 。thị trung phá tăng tác nhị bộ 。ngã nhược thị trung trụ 。hoặc sinh ác tâm
T23n1435_p0177a23║ hoặc tác ác khẩu 。thị ngã trường dạ hữu chiết giảm đoạ ác đạo 。hữu thị nan
T23n1435_p0177a24║ cố xuất khứ vô tội 。
T23n1435_p0177a25║ hữu tỉ khâu hạ an cư 。kiến tăng cần dục phá tăng 。tỉ khâu như thị tư
T23n1435_p0177a26║ duy 。thị trung trụ xứ 。tăng dục cần phá tăng 。ngã nhược thị trung trụ 。hoặc sinh
T23n1435_p0177a27║ ác tâm hoặc tác ác khẩu 。ngã trường dạ hữu chiết giảm đoạ ác đạo 。hữu thị
T23n1435_p0177a28║ sự nan cố xuất khứ vô tội 。
T23n1435_p0177a29║ kiến đa tỉ khâu nhị nhất 。đa tỉ khâu ni nhị nhất 。đa thức xoa ma ni
T23n1435_p0177b01║ nhị nhất 。đa sa di nhị nhất 。đa sa di ni nhị nhất 。đa xuất gia nhị
T23n1435_p0177b02║ nhất 。đa xuất gia ni nhị nhất 。kiến nhất xuất gia ni cần dục phá tăng 。tỉ
T23n1435_p0177b03║ khâu như thị tư duy 。thị trung xuất gia ni cần dục phá tăng 。ngã nhược thị
T23n1435_p0177b04║ trung trụ 。hoặc sinh ác tâm hoặc tác ác khẩu 。ngã trường dạ hữu chiết giảm đoạ
T23n1435_p0177b05║ ác đạo 。hữu thị sự nan cố xuất khứ vô tội 。
T23n1435_p0177b06║ hữu tỉ khâu hạ an cư 。nhược văn bỉ trụ xứ hữu cần dục phá tăng phương
T23n1435_p0177b07║ tiện hợp hội 。tỉ khâu như thị tư duy 。bỉ gian trụ xứ hữu cần dục phá
T23n1435_p0177b08║ tăng phương tiện hợp hội 。ngã năng như thị nhuyễn ngữ ước sắc 。linh bỉ tâm
T23n1435_p0177b09║ tức hoàn sứ nhất tâm hòa hợp 。hữu thị sự cố xuất khứ vô tội 。
T23n1435_p0177b10║ hữu tỉ khâu hạ an cư 。nhược văn bỉ gian trụ xứ hữu tăng cần dục phá
T23n1435_p0177b11║ tăng 。tỉ khâu như thị tư duy 。bỉ gian trụ xứ hữu tăng cần dục phá tăng 。
T23n1435_p0177b12║ ngã năng như thị nhuyễn ngữ ước sắc 。linh bỉ tâm tức 。năng linh bất cần phá
T23n1435_p0177b13║ tăng hoàn nhất tâm hòa hợp 。hữu thị sự cố xuất khứ vô tội 。
T23n1435_p0177b14║ nhược đa tỉ khâu nhị nhất 。đa tỉ khâu ni nhị nhất 。đa thức xoa ma ni
T23n1435_p0177b15║ nhị nhất 。đa sa di nhị nhất 。đa sa di ni nhị nhất 。đa xuất gia nhị
T23n1435_p0177b16║ nhất 。đa xuất gia ni nhị nhất 。nhược nhất xuất gia ni cần dục phá tăng 。tỉ
T23n1435_p0177b17║ khâu như thị tư duy 。bỉ gian hữu nhất xuất gia ni cần dục phá tăng 。ngã
T23n1435_p0177b18║ năng như thị nhuyễn ngữ ước sắc linh hòa hợp 。bất cần phá tăng hoàn nhất tâm
T23n1435_p0177b19║ hòa hợp 。vi thị sự cố xuất khứ vô tội 。
T23n1435_p0177b20║ hữu tỉ khâu hạ an cư 。văn bỉ gian trụ xứ hữu cần dục phá tăng phương
T23n1435_p0177b21║ tiện hợp hội 。tỉ khâu như thị tư duy 。bỉ gian trụ xứ hữu dục phá tăng
T23n1435_p0177b22║ phương tiện hợp hội 。ngã bất năng như thị ước sắc như thị nhuyễn ngữ linh bỉ
T23n1435_p0177b23║ tâm tức hoàn nhất tâm hòa hợp 。ngã bỉ trung hữu thân 。thị thân lực năng nhuyễn
T23n1435_p0177b24║ ngữ ước sắc 。linh bỉ phá tăng phương tiện hợp hội sự tức hoàn nhất tâm hòa
T23n1435_p0177b25║ hợp 。vi thị sự cố xuất khứ vô tội 。
T23n1435_p0177b26║ hữu tỉ khâu hạ an cư 。văn bỉ gian tăng dục cần phá tăng phương tiện hợp
T23n1435_p0177b27║ hội 。tỉ khâu như thị tư duy 。bỉ gian tăng cần dục phá tăng ngã lực bất
T23n1435_p0177b28║ năng nhuyễn ngữ ước sắc linh bỉ tâm tức hoàn nhất tâm hòa hợp 。ngã bỉ trung
T23n1435_p0177b29║ hữu thân 。thân lực năng nhuyễn ngữ ước sắc 。linh bỉ phá tăng phương tiện hợp hội
T23n1435_p0177c01║ tâm tức hoàn nhất tâm hòa hợp 。vi thị sự cố xuất khứ vô tội 。
T23n1435_p0177c02║ như thị đa tỉ khâu nhị nhất 。đa tỉ khâu ni nhị nhất 。đa thức xoa ma
T23n1435_p0177c03║ ni nhị nhất 。đa sa di nhị nhất 。đa sa di ni nhị nhất 。đa xuất gia
T23n1435_p0177c04║ nhị nhất 。đa xuất gia ni nhị nhất 。như nhất xuất gia ni cần dục phá tăng
T23n1435_p0177c05║ phương tiện hợp hội 。tỉ khâu như thị tư duy 。bỉ gian hữu xuất gia ni 。cần
T23n1435_p0177c06║ dục phá tăng phương tiện hợp hội 。ngã lực bất năng nhuyễn ngữ ước sắc linh bỉ
T23n1435_p0177c07║ tâm tức hoàn nhất tâm hòa hợp 。ngã bỉ trung hữu thân 。thân lực năng nhuyễn ngữ
T23n1435_p0177c08║ ước sắc 。linh bỉ phá tăng phương tiện hợp hội tâm tức hoàn nhất tâm hòa hợp 。
T23n1435_p0177c09║ vi thị sự cố xuất khứ vô tội 。hữu tỉ khâu hạ an cư 。thời bát nan
T23n1435_p0177c10║ nhược nhất nhất nan khởi 。hữu như thị sự nan cố xuất khứ vô tội 。quảng thuyết
T23n1435_p0177c11║ như tự tứ trung 。
T23n1435_p0177c12║ tỉ khâu phát tâm dục bỉ xứ tiền tam nguyệt hạ an cư 。thử gian hữu cấp
T23n1435_p0177c13║ sự khởi 。nhược chí bỉ bất đắc dĩ ưng hoàn 。thị tỉ khâu tác thị niệm 。ngã
T23n1435_p0177c14║ thử gian sự vị ngật 。nhi chí bỉ gian giả 。tất đương hoàn thử gian 。sự ngật
T23n1435_p0177c15║ nhiên hậu vãng bỉ trụ xứ 。thị tỉ khâu bất ưng bỉ gian trụ xứ tiền tam
T23n1435_p0177c16║ nguyệt 。tự vi ngôn đắc tội 。
T23n1435_p0177c17║ tỉ khâu phát tâm dục bỉ xứ hạ an cư 。thị nhị trụ xứ nhất bố thí
T23n1435_p0177c18║ biệt bố tát 。thị tỉ khâu như thị tư duy 。ngã nhược thị trung tác bố tát 。
T23n1435_p0177c19║ đắc thử xứ y phân 。nhược bỉ gian trụ xứ bố tát 。diệc đắc thử xứ y
T23n1435_p0177c20║ phân 。thị tỉ khâu bất an cư xứ tác bố tát 。hậu hoàn chí an cư xứ 。
T23n1435_p0177c21║ thị tỉ khâu bất ưng bỉ trụ xứ tiền tam nguyệt 。tự vi ngôn đắc tội 。tỉ
T23n1435_p0177c22║ khâu dục vãng bỉ xứ trụ 。vãng bỉ xứ trụ cánh 。bất tác bố tát xuất
T23n1435_p0177c23║ giới khứ 。thị tỉ khâu bất ưng bỉ trụ xứ tiền tam nguyệt 。tự vi ngôn đắc
T23n1435_p0177c24║ tội 。
T23n1435_p0177c25║ tỉ khâu dục vãng bỉ trụ xứ 。vãng bỉ trụ xứ cánh 。tác bố tát cánh 。
T23n1435_p0177c26║ bất thụ sàng ngoạ cụ xuất giới khứ 。thị tỉ khâu bất ưng bỉ trụ xứ tiền
T23n1435_p0177c27║ tam nguyệt 。tự vi ngôn đắc tội 。tỉ khâu dục vãng bỉ trụ xứ 。vãng bỉ trụ
T23n1435_p0177c28║ xứ cánh 。tác bố tát thụ sàng ngoạ cụ cánh 。vô nhân duyên xuất giới khứ 。thị
T23n1435_p0177c29║ tỉ khâu bất ưng bỉ trụ xứ tiền tam nguyệt 。tự vi ngôn đắc tội 。tỉ khâu
T23n1435_p0178a01║ dục vãng bỉ trụ xứ 。vãng bỉ trụ xứ cánh 。tác bố tát thụ sàng ngoạ cụ
T23n1435_p0178a02║ cánh 。bất thụ thất dạ xuất giới khứ 。thị tỉ khâu bất ưng bỉ trụ xứ tiền
T23n1435_p0178a03║ tam nguyệt 。tự vi ngôn đắc tội 。
T23n1435_p0178a04║ tỉ khâu dục vãng bỉ trụ xứ 。vãng bỉ trụ xứ cánh 。tác bố tát thụ sàng
T23n1435_p0178a05║ ngoạ cụ cánh 。thụ thất dạ xuất giới khứ 。giới ngoại tận thất dạ nhi hoàn 。thị
T23n1435_p0178a06║ tỉ khâu bất ưng bỉ trụ xứ tiền tam nguyệt 。tự vi ngôn đắc tội 。
T23n1435_p0178a07║ tỉ khâu dục vãng bỉ trụ xứ 。vãng bỉ xứ cánh 。tác bố tát thụ sàng ngoạ
T23n1435_p0178a08║ cụ cánh 。thụ thất dạ xuất giới khứ 。bất tận thất dạ nhi hoàn 。thị tỉ
T23n1435_p0178a09║ khâu ưng bỉ trụ xứ tiền tam nguyệt 。bất tự vi ngôn vô tội 。hậu tam nguyệt
T23n1435_p0178a10║ diệc ưng như thị quảng thuyết 。đệ thất nhật đương tự tứ thụ tú xuất giới bất
T23n1435_p0178a11║ phạm 。nhược lục dạ nhược ngũ dạ nhược tứ dạ nhược tam dạ nhược nhị dạ nhược
T23n1435_p0178a12║ nhất dạ thụ tú xuất giới ngoại vô tội (thất pháp trung an cư pháp đệ tứ cánh )。
T23n1435_p0178a13║ thập tụng luật quyển đệ nhị thập tứ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

  [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *