Thập Tụng Luật – Quyển 24

Tzed Version
T23n1435_p0173b01║
T23n1435_p0173b02║ thập tụng luật quyển đệ nhị thập tứ (đệ tứ tụng chi tứ )
T23n1435_p0173b03║
T23n1435_p0173b04║     hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0173b05║     thất pháp trung an cư pháp đệ tứ
T23n1435_p0173b06║ phật tại vương xá thành 。chư tỉ khâu hạ trung du hành chư quốc độ 。tiễn đạp
T23n1435_p0173b07║ sinh thảo đoạt chư huỷ mệnh 。nhĩ thời chư dị đạo xuất gia ki hiềm trái số
T23n1435_p0173b08║ ngôn 。chư dị đạo sa môn bà la môn 。hạ an cư thời tiềm xứ ẩn tĩnh 。
T23n1435_p0173b09║ thí như điểu nhật trung nhiệt thời tị thử sào quật 。chư dị đạo sa môn bà
T23n1435_p0173b10║ la môn 。hạ an cư thời tiềm xứ ẩn tĩnh 。sa môn thích tử thường tác thử
T23n1435_p0173b11║ tâm 。tự xưng hữu đức 。nhi hạ trung du hành 。tiễn đạp sinh thảo tàn hại vật
T23n1435_p0173b12║ mệnh 。hữu chư tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm tàm
T23n1435_p0173b13║ quý 。dĩ thị sự cụ bạch phật 。phật dĩ thị sự tập tăng 。tập tăng dĩ phật
T23n1435_p0173b14║ tri cố vấn 。vấn chư tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác
T23n1435_p0173b15║ thế tôn 。phật chủng chủng nhân duyên ha chư tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。hạ
T23n1435_p0173b16║ trung du hành tiễn đạp sinh thảo đoạt chư huỷ mệnh 。phật chủng chủng nhân duyên ha
T23n1435_p0173b17║ dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim ưng hạ an cư 。trường lão ưu ba li
T23n1435_p0173b18║ vấn phật 。thùy ưng an cư 。phật ngôn 。ngũ chúng ưng an cư 。hà đẳng ngũ 。
T23n1435_p0173b19║ nhất giả tỉ khâu 。nhị giả tỉ khâu ni 。tam giả thức xoa ma ni 。tứ
T23n1435_p0173b20║ giả sa di 。ngũ giả sa di ni 。vân hà ưng thụ an cư 。phật ngôn 。
T23n1435_p0173b21║ nhược thượng tòa dục an cư 。ưng tùng toạ khởi thiên đản trước y [đào -triệu +hỗ ]quỵ
T23n1435_p0173b22║ hợp chưởng 。ưng như thị ngữ 。trường lão ức niệm 。ngã mỗ giáp tỉ khâu thị trụ
T23n1435_p0173b23║ xứ hạ an cư 。tiền tam nguyệt y chỉ mỗ giáp khả hành xứ tụ lạc 。mỗ
T23n1435_p0173b24║ giáp tăng phòng khổng phá trị cố 。đệ nhị trường lão ức niệm 。ngã mỗ giáp tỉ
T23n1435_p0173b25║ khâu thị trụ xứ hạ an cư 。tiền tam nguyệt y chỉ mỗ giáp khả hành xứ
T23n1435_p0173b26║ tụ lạc 。mỗ giáp tăng phòng khổng phá trị cố 。đệ tam trường lão ức niệm ngã
T23n1435_p0173b27║ mỗ giáp tỉ khâu thị trụ xứ hạ an cư 。tiền tam nguyệt y chỉ mỗ giáp
T23n1435_p0173b28║ khả hành xứ tụ lạc 。mỗ giáp tăng phòng khổng phá trị cố 。hạ tòa đáp ngôn
T23n1435_p0173b29║ mạc phóng dật 。thượng tòa ngôn thụ trì 。nhược hạ tòa tùng thượng tòa thụ an cư 。
T23n1435_p0173c01║ ưng tùng toạ khởi thiên đản trước y [đào -triệu +hỗ ]quỵ lưỡng thủ tróc thượng tòa lưỡng túc 。
T23n1435_p0173c02║ ưng như thị ngữ 。trường lão ức niệm 。ngã mỗ giáp tỉ khâu thị trụ xứ hạ
T23n1435_p0173c03║ an cư 。tiền tam nguyệt y chỉ mỗ giáp khả hành xứ tụ lạc 。mỗ giáp tăng
T23n1435_p0173c04║ phòng khổng phá trị cố 。đệ nhị trường lão ức niệm 。ngã mỗ giáp tỉ khâu thị
T23n1435_p0173c05║ trụ xứ hạ an cư 。tiền tam nguyệt y chỉ mỗ giáp khả hành xứ tụ lạc 。
T23n1435_p0173c06║ mỗ giáp tăng phòng khổng phá trị cố 。đệ tam trường lão ức niệm 。ngã mỗ giáp
T23n1435_p0173c07║ tỉ khâu thị trụ xứ hạ an cư 。tiền tam nguyệt y chỉ mỗ giáp khả hành
T23n1435_p0173c08║ xứ tụ lạc 。mỗ giáp tăng phòng khổng phá trị cố 。thượng tòa ngôn mạc phóng dật 。
T23n1435_p0173c09║ hạ tòa ngôn thụ trì 。hậu tam nguyệt diệc như thị 。nhược bất an cư 。đắc đột
T23n1435_p0173c10║ cát la tội 。
T23n1435_p0173c11║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời ca di quốc độ hữu tụ lạc 。danh tượng
T23n1435_p0173c12║ lực 。thị trung hữu cư sĩ 。tự ưu điền 。đại phú điền nghiệp ân thật bảo vật
T23n1435_p0173c13║ phong túc 。quy y phật quy y pháp quy y tăng 。kiến đế đắc đạo quả 。
T23n1435_p0173c14║ vi tăng hưng lập tăng phòng 。khiển sứ ngôn 。thị trung đa hữu hảo ẩm thực cập
T23n1435_p0173c15║ chư y thí 。trường lão lai thụ ngã ẩm thực cung dưỡng 。tăng phòng ngoạ cụ thí
T23n1435_p0173c16║ tứ phương tăng 。thời chư tỉ khâu phát khiển sứ hoàn báo cư sĩ ngôn 。phật vi
T23n1435_p0173c17║ tỉ khâu kế giới 。hạ trung bất ưng du hành chư quốc 。nhữ mạc sầu não dĩ
T23n1435_p0173c18║ vi ưu khổ 。cư sĩ tự niệm 。nguyện bất tùng tâm ưu khổ sầu não 。ngã
T23n1435_p0173c19║ vi tăng cố tác thử tăng phòng 。tăng bất khẳng lai đương khả như hà 。vi đương
T23n1435_p0173c20║ cận xứ thiểu đa thỉnh chư thường trụ tỉ khâu lai tập ẩm thực 。tăng phòng ngoạ
T23n1435_p0173c21║ cụ thí tứ phương tăng 。chư phật thường pháp tuế lưỡng thời đại hội 。xuân mạt nguyệt
T23n1435_p0173c22║ hạ mạt nguyệt 。xuân mạt nguyệt 。chư phương quốc độ xứ xứ tỉ khâu 。vãng nghệ phật
T23n1435_p0173c23║ sở thính phật thuyết pháp 。hạ an cư lạc 。thị sơ đại hội chư tỉ khâu vãng
T23n1435_p0173c24║ nghệ phật sở 。hạ mạt nguyệt 。tỉ khâu an cư cánh quá tam nguyệt tác y tất 。
T23n1435_p0173c25║ dữ y bát câu tiêm tiêm du hành vãng nghệ phật sở 。cửu bất kiến bà già
T23n1435_p0173c26║ bà 。cửu bất kiến tu già đà 。thị đệ nhị đại hội chư tỉ khâu vãng nghệ
T23n1435_p0173c27║ phật sở 。hữu dư tỉ khâu 。vương xá thành an cư cánh 。quá tam nguyệt tác y
T23n1435_p0173c28║ tất 。dữ y bát câu tiêm tiêm du hành 。lai đáo phật sở đầu diện lễ túc
T23n1435_p0173c29║ nhất diện toạ 。chư phật thường pháp 。hữu khách tỉ khâu lai 。như thị ngữ vấn tấn 。
T23n1435_p0174a01║ nhẫn bất túc bất 。an lạc trụ bất 。khí thực bất phạp 。đạo lộ bất bì da 。
T23n1435_p0174a02║ kim phật diệc như thị ngữ 。vấn khách tỉ khâu 。nhẫn bất túc bất 。an lạc trụ
T23n1435_p0174a03║ bất 。khí thực bất phạp 。đạo lộ bất bì da 。chư tỉ khâu ngôn 。nhẫn túc an
T23n1435_p0174a04║ lạc trụ khí thực bất phạp đạo lộ bất bì 。dĩ thị sự hướng phật quảng thuyết 。
T23n1435_p0174a05║ phật dĩ thị sự tập tăng 。tập tăng dĩ 。chủng chủng nhân duyên tán giới tán trì
T23n1435_p0174a06║ giới 。tán giới tán trì giới dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim hữu sự thính
T23n1435_p0174a07║ thụ thất dạ pháp 。
T23n1435_p0174a08║ trường lão ưu ba li vấn phật 。hữu sự thất dạ thính khứ 。vi thùy cố ưng
T23n1435_p0174a09║ khứ 。phật ngôn 。vi thất chúng cố ưng khứ 。hà đẳng thất 。nhất tỉ khâu 。nhị
T23n1435_p0174a10║ tỉ khâu ni 。tam thức xoa ma ni 。tứ sa di 。ngũ sa di ni 。lục ưu
T23n1435_p0174a11║ bà tắc 。thất ưu bà di 。vân hà vi ưu bà di cố ưng khứ 。như ưu
T23n1435_p0174a12║ bà di tác phòng xá 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。ngã tác phòng xá 。
T23n1435_p0174a13║ đại đức lai 。tác nhập xá cung dưỡng 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như
T23n1435_p0174a14║ ưu bà di tác tượng cứu mã cứu môn ốc thực đường 。khiển sứ nghệ tỉ khâu
T23n1435_p0174a15║ sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã tác tượng cứu mã cứu môn ốc thực đường 。đại đức
T23n1435_p0174a16║ lai 。tác nhập xá cung dưỡng 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như ưu bà
T23n1435_p0174a17║ di vi tăng cố tác phòng xá 。nhược ôn đường lương đường hợp lựu đường trùng
T23n1435_p0174a18║ các nhất trùng xá bình phú xá 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。
T23n1435_p0174a19║ ngã vi tăng cố tác phòng xá ôn đường lương đường hợp lựu đường trùng các nhất trùng
T23n1435_p0174a20║ xá bình phú xá 。đại đức lai 。tác nhập xá cung dưỡng 。hữu như thị sự thính
T23n1435_p0174a21║ khứ thất dạ 。như ưu bà di vi đa tỉ khâu nhị nhất 。vi đa tỉ
T23n1435_p0174a22║ khâu ni nhị nhất 。vi đa thức xoa ma ni nhị nhất 。vi đa sa di nhị
T23n1435_p0174a23║ nhất 。vi đa sa di ni nhị nhất 。vi đa xuất gia nhị nhất 。vi đa xuất
T23n1435_p0174a24║ gia ni nhị nhất 。nhược vi nhất xuất gia ni cố 。tác phòng xá ôn đường
T23n1435_p0174a25║ lương đường hợp lựu đường trùng các nhất trùng xá bình phú xá 。khiển sứ nghệ
T23n1435_p0174a26║ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức lai 。ngã vi nhất xuất gia ni cố 。tác phòng
T23n1435_p0174a27║ xá ôn đường lương đường hợp lựu đường trùng các nhất trùng xá bình phú xá 。đại
T23n1435_p0174a28║ đức lai 。tác nhập xá cung dưỡng 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như nhất
T23n1435_p0174a29║ ưu bà di vương tróc nhược tặc nhược oán nhược oán đảng nhược oán đảng chi đảng
T23n1435_p0174b01║ tróc 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã nhược vương nhược tặc nhược
T23n1435_p0174b02║ oán nhược oán đảng nhược oán đảng chi đảng tróc 。đại đức lai 。dục kiến tỉ khâu 。
T23n1435_p0174b03║ hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。vi dục thính pháp thính khứ thất dạ 。vi
T23n1435_p0174b04║ dục bố thí thính khứ thất dạ 。vi dục kiến tỉ khâu thính pháp 。dục kiến tỉ
T23n1435_p0174b05║ khâu bố thí dục thính pháp bố thí 。dục kiến tỉ khâu thính pháp bố thí 。hữu
T23n1435_p0174b06║ như thị sự thính khứ thất dạ 。như ưu bà di bệnh khổ cực 。khiển sứ nghệ
T23n1435_p0174b07║ tỉ khâu sở bạch ngôn 。ngã bệnh khổ cực 。đại đức lai 。dục kiến tỉ khâu 。hữu
T23n1435_p0174b08║ như thị sự thính khứ thất dạ 。vi dục thính pháp thính khứ thất dạ 。vi dục
T23n1435_p0174b09║ bố thí thính khứ thất dạ 。dục kiến tỉ khâu thính pháp 。dục kiến tỉ khâu bố
T23n1435_p0174b10║ thí 。dục thính pháp bố thí 。dục kiến tỉ khâu thính pháp bố thí 。hữu như thị
T23n1435_p0174b11║ sự thính khứ thất dạ 。như ưu bà di bệnh khổ cực 。khiển sứ nghệ tỉ khâu
T23n1435_p0174b12║ sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã bệnh khổ cực 。đại đức lai 。giáo ngã tùy bệnh
T23n1435_p0174b13║ thực 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。giáo ngã tùy bệnh dược thính khứ thất
T23n1435_p0174b14║ dạ 。giáo ngã thực cụ mãn khán bệnh nhân 。thính khứ thất dạ 。vi tùy bệnh
T23n1435_p0174b15║ thực tùy bệnh dược 。vi tùy bệnh thực cụ mãn khán bệnh nhân 。tùy bệnh dược cụ
T23n1435_p0174b16║ mãn khán bệnh nhân 。vi tùy bệnh thực tùy bệnh dược cụ mãn khán bệnh nhân 。hữu
T23n1435_p0174b17║ như thị sự thính khứ thất dạ 。như ưu bà di vi thị đa thức đa tri 。
T23n1435_p0174b18║ chư đại kinh hữu ba la sa đề già (tấn ngôn thanh tịnh kinh ).ba la sa đại ni
T23n1435_p0174b19║ (tấn ngôn nhất tịnh kinh ).ban xà đề lợi kiếm (tấn ngôn tam muội kinh ).ma na xà lam (tấn ngôn hoá kinh ).
T23n1435_p0174b20║ ba la tiểu xà lam (tấn ngôn phạm kinh ).a trá na kiếm (tấn ngôn quỷ thần thành kinh ).ma ha sa
T23n1435_p0174b21║ ma kì kiếm (tấn ngôn đại hội kinh ).a la già độ ba ma (tấn ngôn xà thí kinh ).thất lệ bào
T23n1435_p0174b22║ na đô xoa da thời nguyệt đề (tấn ngôn sách diệt giải thoát kinh ).thích già la ba la niệm nại
T23n1435_p0174b23║ (tấn ngôn thích vấn kinh dã ).ma a ni đà na ba lê da dạ (tấn ngôn đại nhân duyên kinh ).tần ba
T23n1435_p0174b24║ sa la ba la thời già ma nam (tấn ngôn bình sa nghênh kinh ).ban xà ưu ba đà na
T23n1435_p0174b25║ can đề già (tấn ngôn ngũ thụ âm khước kinh ).sa đà da đa ni (tấn ngôn lục tình bộ kinh ).ni đà na
T23n1435_p0174b26║ tán do khí đa (tấn ngôn đồng giới bộ kinh ).ba la diên (tấn ngôn quá đạo kinh ).a đà ba kì
T23n1435_p0174b27║ da tu đố lộ (tấn ngôn chúng đức kinh ).tát kì đà xá tu đố lộ (tấn ngôn đế kiến kinh dã )
T23n1435_p0174b28║ nhược vị học dục học 。nhược tiên học vô dục tụng 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở
T23n1435_p0174b29║ bạch ngôn 。đại đức 。thị đa thức đa tri chư đại kinh 。ba la sa nãi chí
T23n1435_p0174c01║ tát kì đà xá tu đố lộ 。nhược vị học dục học 。nhược tiên học vô dục
T23n1435_p0174c02║ tụng 。đại đức lai giáo ngã thụ học độc tụng vấn nghĩa 。hữu như thị sự thính
T23n1435_p0174c03║ khứ thất dạ 。như vi ưu bà di ưng khứ 。ưu bà tắc diệc như thị 。
T23n1435_p0174c04║ vân hà vi sa di ni cố ưng khứ 。như sa di ni vi tăng cố 。tác
T23n1435_p0174c05║ phòng xá nhược ôn đường lương đường hợp lựu đường trùng các nhất trùng xá bình phú
T23n1435_p0174c06║ xá khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。ngã vi tăng cố 。tác phòng xá ôn
T23n1435_p0174c07║ đường lương đường hợp lựu đường trùng các nhất trùng xá bình phú xá 。đại đức lai 。
T23n1435_p0174c08║ tác nhập xá cung dưỡng 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。nhược vi đa tỉ
T23n1435_p0174c09║ khâu nhị nhất 。đa tỉ khâu ni nhị nhất 。đa thức xoa ma ni nhị nhất 。đa
T23n1435_p0174c10║ sa di nhị nhất 。đa sa di ni nhị nhất 。đa xuất gia nhị nhất 。đa xuất
T23n1435_p0174c11║ gia ni nhị nhất 。nhược vi nhất xuất gia ni cố 。tác phòng xá ôn đường lương
T23n1435_p0174c12║ đường hợp lựu đường trùng các nhất trùng xá bình phú xá 。khiển sứ nghệ tỉ khâu
T23n1435_p0174c13║ sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã vi nhất xuất gia ni 。tác phòng xá ôn đường lương
T23n1435_p0174c14║ đường hợp lựu đường trùng các nhất trùng xá bình phú xá 。đại đức lai 。tác nhập
T23n1435_p0174c15║ xá cung dưỡng 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như nhất sa di ni nhược
T23n1435_p0174c16║ vương tróc nhược tặc nhược oán nhược oán đảng nhược oán đảng chi đảng tróc bộ trị 。
T23n1435_p0174c17║ khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã nhược vương tróc nhược tặc nhược
T23n1435_p0174c18║ oán nhược oán đảng nhược oán đảng chi đảng tróc bộ trị 。đại đức lai 。dục kiến
T23n1435_p0174c19║ tỉ khâu 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。vi dục thính pháp thính khứ thất
T23n1435_p0174c20║ dạ 。vi dục bố thí thính khứ thất dạ 。vi dục kiến tỉ khâu thính pháp 。dục
T23n1435_p0174c21║ kiến tỉ khâu bố thí 。dục thính pháp bố thí 。dục kiến tỉ khâu thính pháp bố
T23n1435_p0174c22║ thí 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như sa di ni bệnh khổ cực 。khiển
T23n1435_p0174c23║ sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。ngã bệnh khổ cực 。đại đức lai 。dục kiến tỉ
T23n1435_p0174c24║ khâu 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。vi dục thính pháp thính khứ thất dạ 。
T23n1435_p0174c25║ vi dục bố thí thính khứ thất dạ 。dục kiến tỉ khâu thính pháp 。dục kiến tỉ
T23n1435_p0174c26║ khâu bố thí 。dục thính pháp bố thí 。dục kiến tỉ khâu thính pháp bố thí 。hữu
T23n1435_p0174c27║ như thị sự thính khứ thất dạ 。như sa di ni bệnh khổ 。khiển sứ nghệ tỉ
T23n1435_p0174c28║ khâu sở bạch ngôn 。ngã bệnh khổ 。đại đức lai 。giáo ngã tùy bệnh thực 。hữu
T23n1435_p0174c29║ như thị sự thính khứ thất dạ 。giáo ngã tùy bệnh dược thính khứ thất dạ 。giáo
T23n1435_p0175a01║ ngã cụ mãn khán bệnh nhân thính khứ thất dạ 。vi tùy bệnh thực tùy bệnh dược 。
T23n1435_p0175a02║ vi tùy bệnh thực cụ mãn khán bệnh nhân 。vi tùy bệnh dược cụ mãn khán bệnh
T23n1435_p0175a03║ nhân vi tùy bệnh thực tùy bệnh dược cụ mãn khán bệnh nhân 。hữu như thị sự
T23n1435_p0175a04║ thính khứ thất dạ 。như sa di ni bệnh khổ 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch
T23n1435_p0175a05║ ngôn 。đại đức 。ngã bệnh khổ 。đại đức lai 。nhược thử gian tương ngã đáo bỉ gian
T23n1435_p0175a06║ như pháp 。nhược bỉ gian tương ngã đáo thử gian như pháp 。hữu như thị sự thính
T23n1435_p0175a07║ khứ thất dạ 。như sa di ni sầu tư dục xả giới 。khiển sứ nghệ tỉ khâu
T23n1435_p0175a08║ sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã sầu tư dục xả giới 。đại đức lai 。vi ngã
T23n1435_p0175a09║ thuyết pháp 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như sa di ni hữu ác tà
T23n1435_p0175a10║ khởi 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。ngã hữu ác tà khởi 。đại đức lai 。
T23n1435_p0175a11║ vi ngã trừ ác tà 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như sa di ni
T23n1435_p0175a12║ tâm nghi hối 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。ngã tâm nghi hối 。đại đức
T23n1435_p0175a13║ lai 。vi ngã như pháp trừ 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như sa di
T23n1435_p0175a14║ ni mãn thập tuế tại phu gia nhược mãn thập bát tuế đồng nữ 。khiển sứ nghệ
T23n1435_p0175a15║ tỉ khâu sở bạch ngôn 。ngã mãn thập tuế tại phu gia mãn thập bát tuế đồng
T23n1435_p0175a16║ nữ 。đại đức lai 。vi ngã thụ học pháp 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。
T23n1435_p0175a17║ như sa di ni vi đa thức đa tri 。chư đại kinh danh ba la sa đề
T23n1435_p0175a18║ già nãi chí tát kì đà xá tu đố lộ 。nhược vị học dục học 。nhược
T23n1435_p0175a19║ tiên học vô dục tụng 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。thị
T23n1435_p0175a20║ đa thức đa tri 。chư đại kinh ba la sa đề già nãi chí tát kì đà
T23n1435_p0175a21║ xá tu đố lộ 。ngã nhược vị học dục học 。nhược học vô dục tụng 。đại đức
T23n1435_p0175a22║ lai 。giáo ngã thụ học vấn tụng 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như vi
T23n1435_p0175a23║ sa di ni sa di diệc như thị 。dư tùy sở ưng 。
T23n1435_p0175a24║ vân hà vi thức xoa ma ni cố ưng khứ 。như thức xoa ma ni 。vi tăng
T23n1435_p0175a25║ cố 。tác phòng xá ôn đường lương đường hợp lựu đường trùng các nhất trùng xá bình
T23n1435_p0175a26║ phú xá 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã vi tăng cố 。tác
T23n1435_p0175a27║ phòng xá ôn đường lương đường hợp lựu đường trùng các nhất trùng xá bình phú xá 。
T23n1435_p0175a28║ đại đức lai 。tác nhập xá cung dưỡng 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。nhược
T23n1435_p0175a29║ vi đa tỉ khâu nhị nhất 。đa tỉ khâu ni nhị nhất đa thức xoa ma ni
T23n1435_p0175b01║ nhị nhất 。đa sa di nhị nhất 。đa sa di ni nhị nhất 。đa xuất gia nhị
T23n1435_p0175b02║ nhất 。đa xuất gia ni nhị nhất 。nhược vi nhất xuất gia ni cố 。tác
T23n1435_p0175b03║ phòng xá ôn đường lương đường hợp lựu đường trùng các nhất trùng xá bình phú xá 。
T23n1435_p0175b04║ khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã vi nhất xuất gia ni
T23n1435_p0175b05║ cố 。tác phòng xá ôn đường lương đường hợp lựu đường trùng các nhất trùng xá bình
T23n1435_p0175b06║ phú xá 。đại đức lai 。tác nhập xá cung dưỡng 。hữu như thị sự thính khứ
T23n1435_p0175b07║ thất dạ 。như thức xoa ma ni 。nhược vương tróc nhược tặc nhược oán nhược oán
T23n1435_p0175b08║ đảng nhược oán đảng chi đảng tróc bộ trị 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。
T23n1435_p0175b09║ đại đức 。ngã nhược vương tróc nhược tặc nhược oán nhược oán đảng nhược oán đảng chi
T23n1435_p0175b10║ đảng tróc bộ trị ngã 。đại đức lai 。dục kiến tỉ khâu 。hữu như thị sự
T23n1435_p0175b11║ thính khứ thất dạ 。vi dục thính pháp thính khứ thất dạ 。vi dục bố thí
T23n1435_p0175b12║ thính khứ thất dạ 。dục kiến tỉ khâu thính pháp 。dục kiến tỉ khâu bố thí 。vi
T23n1435_p0175b13║ thính pháp bố thí 。dục kiến tỉ khâu thính pháp bố thí 。hữu như thị sự thính
T23n1435_p0175b14║ khứ thất dạ 。như thức xoa ma ni bệnh khổ 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch
T23n1435_p0175b15║ ngôn 。đại đức 。ngã bệnh khổ 。đại đức lai 。dục kiến tỉ khâu hữu như thị
T23n1435_p0175b16║ sự thính khứ thất dạ 。vi dục thính pháp thính khứ thất dạ 。vi dục bố thí
T23n1435_p0175b17║ thính khứ thất dạ 。vi dục kiến tỉ khâu thính pháp 。vi thính pháp bố thí vi
T23n1435_p0175b18║ dục kiến tỉ khâu thính pháp bố thí 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như
T23n1435_p0175b19║ thức xoa ma ni bệnh khổ 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。
T23n1435_p0175b20║ ngã bệnh khổ 。đại đức lai giáo ngã tùy bệnh thực 。hữu như thị sự thính khứ
T23n1435_p0175b21║ thất dạ 。giáo ngã tùy bệnh dược thính khứ thất dạ 。giáo ngã cụ mãn khán bệnh
T23n1435_p0175b22║ nhân thính khứ thất dạ 。vi tùy bệnh thực tùy bệnh dược 。vi tùy bệnh thực cụ
T23n1435_p0175b23║ mãn khán bệnh nhân 。vi tùy bệnh dược cụ mãn khán bệnh nhân 。vi tùy bệnh thực
T23n1435_p0175b24║ tùy bệnh dược cụ mãn khán bệnh nhân 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như
T23n1435_p0175b25║ thức xoa ma ni bệnh khổ 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã
T23n1435_p0175b26║ bệnh khổ 。đại đức lai 。nhược thử gian tương ngã đáo bỉ gian như pháp 。nhược bỉ
T23n1435_p0175b27║ gian tương ngã đáo thử gian như pháp 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như
T23n1435_p0175b28║ thức xoa ma ni sầu tư dục xả giới 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。
T23n1435_p0175b29║ đại đức 。ngã sầu tư dục xả giới 。đại đức lai vi ngã thuyết pháp 。hữu như
T23n1435_p0175c01║ thị sự thính khứ thất dạ 。như thức xoa ma ni hữu ác tà khởi 。khiển sứ
T23n1435_p0175c02║ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã ác tà khởi 。đại đức lai vi ngã
T23n1435_p0175c03║ trừ ác tà 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như thức xoa ma ni tâm
T23n1435_p0175c04║ nghi hối 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã tâm nghi hối 。đại
T23n1435_p0175c05║ đức lai vi ngã trừ 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。nhược thức xoa ma
T23n1435_p0175c06║ ni phạm hậu nhị giới 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã phạm
T23n1435_p0175c07║ hậu nhị giới 。đại đức lai vi ngã canh thụ giới 。hữu như thị sự thính khứ
T23n1435_p0175c08║ thất dạ 。nhược thức xoa ma ni dĩ giá mãn thập nhị tuế nhị thập tuế đồng
T23n1435_p0175c09║ nữ 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã dĩ giá mãn thập nhị
T23n1435_p0175c10║ tuế mãn nhị thập tuế đồng nữ 。đại đức lai dữ ngã thụ cụ túc giới 。hữu
T23n1435_p0175c11║ như thị sự thính khứ thất dạ 。như thức xoa ma ni 。vi thị đa thức đa
T23n1435_p0175c12║ tri 。chư đại kinh ba la sa đề già nãi chí tát kì đà xá tu đố
T23n1435_p0175c13║ lộ 。nhược vị học dục học 。nhược học vô dục tụng 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở
T23n1435_p0175c14║ bạch ngôn 。đại đức 。thị đa thức đa tri 。chư đại kinh ba la sa đề già 。
T23n1435_p0175c15║ nãi chí tát kì đà xá tu đố lộ 。ngã nhược vị học dục học 。nhược học
T23n1435_p0175c16║ vô dục tụng 。đại đức lai giáo ngã thụ học tụng vấn nghĩa 。hữu như thị sự
T23n1435_p0175c17║ thính khứ thất dạ 。vân hà vi dữ học sa di ni cố ưng khứ 。như dữ
T23n1435_p0175c18║ học sa di ni 。vi tăng cố tác phòng xá ôn đường lương đường hợp lựu
T23n1435_p0175c19║ đường trùng các nhất trùng xá bình phú xá 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。
T23n1435_p0175c20║ đại đức 。ngã vi tăng cố 。tác phòng xá ôn đường lương đường hợp lựu đường
T23n1435_p0175c21║ trùng các nhất trùng xá bình phú xá 。đại đức lai tác nhập xá cung dưỡng 。hữu
T23n1435_p0175c22║ như thị sự thính khứ thất dạ 。nhược vi đa tỉ khâu nhị nhất 。đa tỉ khâu
T23n1435_p0175c23║ ni nhị nhất 。đa thức xoa ma ni nhị nhất 。đa sa di nhị nhất 。đa sa
T23n1435_p0175c24║ di ni nhị nhất 。đa xuất gia nhị nhất 。đa xuất gia ni nhị nhất 。nhược vi
T23n1435_p0175c25║ nhất xuất gia ni cố 。tác phòng xá ôn đường lương đường hợp lựu đường trùng các
T23n1435_p0175c26║ nhất trùng xá bình phú xá 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã
T23n1435_p0175c27║ vi nhất xuất gia ni cố 。tác phòng xá ôn đường lương đường hợp lựu đường trùng
T23n1435_p0175c28║ các nhất trùng xá bình phú xá 。đại đức lai tác nhập xá cung dưỡng 。hữu như
T23n1435_p0175c29║ thị sự thính khứ thất dạ 。như dữ học sa di ni 。nhược vương tróc nhược tặc
T23n1435_p0176a01║ nhược oán nhược oán đảng nhược oán đảng chi đảng tróc bộ trị 。khiển sứ nghệ tỉ
T23n1435_p0176a02║ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã nhược vương tróc nhược tặc nhược oán nhược oán đảng
T23n1435_p0176a03║ nhược oán đảng chi đảng tróc bộ trị 。đại đức lai 。dục kiến tỉ khâu 。hữu như
T23n1435_p0176a04║ thị sự thính khứ thất dạ 。vi dục thính pháp thính khứ thất dạ 。vi dục bố
T23n1435_p0176a05║ thí thính khứ thất dạ 。vi dục kiến tỉ khâu thính pháp 。vi dục kiến tỉ khâu
T23n1435_p0176a06║ bố thí 。vi dục thính pháp bố thí 。vi dục kiến tỉ khâu thính pháp bố thí 。
T23n1435_p0176a07║ hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như dữ học sa di ni bệnh khổ 。khiển
T23n1435_p0176a08║ sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。ngã bệnh khổ 。đại đức lai 。dục kiến tỉ khâu 。
T23n1435_p0176a09║ hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。vi dục thính pháp thính khứ thất dạ 。vi
T23n1435_p0176a10║ dục bố thí thính khứ thất dạ 。vi dục kiến tỉ khâu thính pháp 。vi dục kiến
T23n1435_p0176a11║ tỉ khâu bố thí 。vi dục thính pháp bố thí 。vi dục kiến tỉ khâu thính pháp
T23n1435_p0176a12║ bố thí 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như dữ học sa di ni bệnh
T23n1435_p0176a13║ khổ 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã bệnh khổ 。đại đức lai
T23n1435_p0176a14║ giáo ngã tùy bệnh thực 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。giáo ngã tùy bệnh
T23n1435_p0176a15║ dược thính khứ thất dạ 。giáo ngã cụ mãn khán bệnh nhân thính khứ thất dạ 。giáo
T23n1435_p0176a16║ ngã tùy bệnh thực tùy bệnh dược 。giáo ngã tùy bệnh thực cụ mãn khán bệnh nhân 。
T23n1435_p0176a17║ giáo ngã tùy bệnh dược cụ mãn khán bệnh nhân 。giáo ngã tùy bệnh thực tùy bệnh dược
T23n1435_p0176a18║ cụ mãn khán bệnh nhân 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như dữ học sa
T23n1435_p0176a19║ di ni bệnh khổ 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã bệnh khổ 。
T23n1435_p0176a20║ đại đức lai 。nhược thử gian tương ngã đáo bỉ gian như pháp 。nhược bỉ gian tương
T23n1435_p0176a21║ ngã đáo thử gian như pháp 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như dữ học
T23n1435_p0176a22║ sa di ni sầu tư dục xả giới 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại
T23n1435_p0176a23║ đức 。ngã sầu tư dục xả giới 。đại đức lai vi ngã thuyết pháp 。hữu như thị
T23n1435_p0176a24║ sự thính khứ thất dạ 。như dữ học sa di ni hữu ác tà khởi 。khiển sứ
T23n1435_p0176a25║ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã hữu ác tà khởi 。đại đức lai vi
T23n1435_p0176a26║ ngã trừ ác tà 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như dữ học sa di
T23n1435_p0176a27║ ni tâm nghi hối 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã tâm nghi
T23n1435_p0176a28║ hối 。đại đức lai vi ngã như pháp trừ nghi hối 。hữu như thị sự thính khứ
T23n1435_p0176a29║ thất dạ 。như dữ học sa di ni 。tăng dục tác trị yết ma 。nhược khổ thiết
T23n1435_p0176b01║ yết ma 。nhược y chỉ yết ma 。nhược khu xuất yết ma 。nhược hạ ý yết ma 。
T23n1435_p0176b02║ khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。tăng dục vi ngã tác trị yết
T23n1435_p0176b03║ ma 。nhược khổ thiết yết ma 。nhược y chỉ yết ma 。nhược khu xuất yết ma 。nhược
T23n1435_p0176b04║ hạ ý yết ma 。đại đức lai như pháp trợ ngã 。hữu như thị sự thính khứ
T23n1435_p0176b05║ thất dạ 。như dữ học sa di ni 。tăng tác trị yết ma cánh 。khổ thiết yết
T23n1435_p0176b06║ ma y chỉ yết ma khu xuất yết ma hạ ý yết ma cánh 。khiển sứ nghệ
T23n1435_p0176b07║ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。tăng dữ ngã tác trị yết ma cánh 。khổ thiết
T23n1435_p0176b08║ yết ma y chỉ yết ma khu xuất yết ma hạ ý yết ma cánh 。đại đức
T23n1435_p0176b09║ lai linh khinh tác mạc linh trùng tác 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như
T23n1435_p0176b10║ dữ học sa di ni 。tăng dục tác ức niệm tỉ ni bất si tỉ ni 。khiển
T23n1435_p0176b11║ sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。tăng dục vi ngã tác ức niệm tỉ
T23n1435_p0176b12║ ni bất si tỉ ni 。đại đức lai 。đương linh dữ ngã ức niệm tỉ ni bất
T23n1435_p0176b13║ si tỉ ni 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như dữ học sa di ni 。
T23n1435_p0176b14║ tăng dục dữ tác thật mịch yết ma 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại
T23n1435_p0176b15║ đức 。tăng dục vi ngã tác thật mịch yết ma 。đại đức lai như pháp trợ ngã 。
T23n1435_p0176b16║ hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như dữ học sa di ni 。tăng dữ tác
T23n1435_p0176b17║ thật mịch yết ma cánh 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。tăng
T23n1435_p0176b18║ vi ngã tác thật mịch yết ma cánh 。đại đức lai linh khinh tác mạc linh trùng
T23n1435_p0176b19║ tác 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như dữ học sa di ni 。tăng dục
T23n1435_p0176b20║ tác bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn 。khiển sứ nghệ tỉ khâu
T23n1435_p0176b21║ sở bạch ngôn 。đại đức 。tăng dục vi ngã tác bất kiến tấn bất tác tấn ác
T23n1435_p0176b22║ tà bất trừ tấn 。đại đức lai ngã bất kiến giáo kiến bất tác giáo tác bất
T23n1435_p0176b23║ trừ giáo trừ 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như dữ học sa di ni 。
T23n1435_p0176b24║ phạm tăng già bà thi sa 。nhược ưng dữ ma na đoá 。nhược ưng dữ bản nhật
T23n1435_p0176b25║ trị 。nhược ưng dữ xuất tội yết ma 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại
T23n1435_p0176b26║ đức 。ngã phạm tăng già bà thi sa 。tăng dục dữ ngã ma na đoá bản nhật
T23n1435_p0176b27║ trị nhược xuất tội 。đại đức lai đương linh dữ ngã nhược ma na đoá nhược bản
T23n1435_p0176b28║ nhật trị nhược xuất tội 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。như dữ học sa
T23n1435_p0176b29║ di ni 。nhị bộ ba la đề mộc xoa phân biệt 。nhược vị học dục học 。nhược
T23n1435_p0176c01║ học vô dục tụng 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。ngã nhị bộ
T23n1435_p0176c02║ ba la đề mộc xoa phân biệt 。nhược vị học dục học 。nhược học vô dục tụng 。
T23n1435_p0176c03║ đại đức lai 。giáo ngã thụ học tụng vấn nghĩa 。hữu như thị sự thính khứ thất
T23n1435_p0176c04║ dạ 。như dữ học sa di ni 。vi thị đa thức đa tri 。chư đại kinh ba
T23n1435_p0176c05║ la sa đề già nãi chí tát kì đà xá tu đố lộ 。nhược vị học dục
T23n1435_p0176c06║ học 。nhược học vô dục tụng 。khiển sứ nghệ tỉ khâu sở bạch ngôn 。đại đức 。thị
T23n1435_p0176c07║ đa thức đa tri 。chư đại kinh ba la sa đề già 。nãi chí tát kì đà
T23n1435_p0176c08║ xá tu đố lộ 。ngã nhược vị học dục học 。nhược học vô dục tụng 。đại
T23n1435_p0176c09║ đức lai giáo ngã thụ học tụng vấn nghĩa 。hữu như thị sự thính khứ thất dạ 。
T23n1435_p0176c10║ như vi dữ học sa di ni ưng khứ 。dữ học sa di diệc như thị 。
T23n1435_p0176c11║ trừ tùy kì sở ưng 。như vi tỉ khâu ưng khứ 。vi tỉ khâu ni diệc như
T23n1435_p0176c12║ thị 。như tha sự ưng khứ 。tự sự ưng khứ diệc như thị 。khiển sứ ưng khứ
T23n1435_p0176c13║ bất khiển sứ ưng khứ diệc như thị 。tỉ khâu tỉ khâu ni 。nhược vi tự thân
T23n1435_p0176c14║ nhược vi tha 。khiển sứ nhược bất khiển sứ ưng khứ 。thính nhất thất dạ bất thính
T23n1435_p0176c15║ nhị thất dạ 。hữu bệnh tỉ khâu hạ an cư 。nhược bất đắc tùy bệnh thực 。hữu
T23n1435_p0176c16║ thị sự nan cố xuất khứ vô tội 。
T23n1435_p0176c17║ hữu bệnh tỉ khâu hạ an cư 。nhược bất đắc tùy bệnh dược 。hữu thị sự nan
T23n1435_p0176c18║ cố xuất khứ vô tội 。
T23n1435_p0176c19║ hữu bệnh tỉ khâu hạ an cư 。nhược bất đắc cụ mãn khán bệnh nhân 。hữu thị
T23n1435_p0176c20║ sự nan cố xuất khứ vô tội 。
T23n1435_p0176c21║ hữu bệnh tỉ khâu hạ an cư 。bất đắc tùy bệnh thực tùy bệnh dược 。nhược bất
T23n1435_p0176c22║ đắc tùy bệnh thực cụ mãn khán bệnh nhân 。nhược bất đắc tùy bệnh dược cụ mãn
T23n1435_p0176c23║ khán bệnh nhân 。nhược bất đắc tùy bệnh thực tùy bệnh dược cụ mãn khán bệnh nhân 。
T23n1435_p0176c24║ hữu như thị sự nan cố xuất khứ vô tội 。
T23n1435_p0176c25║ hữu tỉ khâu hạ an cư 。thị trung nữ nhân bất như pháp ngữ 。đại đức 。ngã
T23n1435_p0176c26║ dữ nhữ nữ nhược tỉ muội 。nhữ vi ngã tác nữ phu 。tác tỉ muội tế 。
T23n1435_p0176c27║ tỉ khâu như thị tư duy 。thị trung nữ nhân bất như pháp ngữ ngôn 。đại đức 。
T23n1435_p0176c28║ ngã dữ nhữ nữ nhược tỉ muội 。nhữ vi ngã tác nữ phu tỉ muội tế 。nhược
T23n1435_p0176c29║ ngã thị xứ trụ 。hoặc thất mệnh nhược thất phạm hành 。hữu thị sự nan cố xuất
T23n1435_p0177a01║ khứ vô tội 。hữu tỉ khâu hạ an cư 。thị trung nam tử bất như pháp ngữ 。
T23n1435_p0177a02║ đại đức 。ngã dữ nhữ nữ nhược tỉ muội 。nhữ tác nữ tế tác tỉ muội
T23n1435_p0177a03║ phu 。tỉ khâu như thị tư duy 。thị trung nam tử bất như pháp ngữ 。đại
T23n1435_p0177a04║ đức 。ngã dữ nhữ nữ nhược tỉ muội 。nhữ tác nữ tế tỉ muội phu 。ngã nhược
T23n1435_p0177a05║ thị xứ trụ 。nhược thất mệnh nhược thất phạm hành 。hữu như thị sự nan cố xuất
T23n1435_p0177a06║ khứ vô tội 。hữu tỉ khâu hạ an cư 。bất chính tư duy thủ tướng tư
T23n1435_p0177a07║ duy 。nữ nhân nhược lai nhược khứ nhược lập nhược toạ 。nhược tiếu nhược ngữ nhược
T23n1435_p0177a08║ đề 。nhược ca nhược tác kĩ nhược vũ 。nhược xích loã nhược đa thiểu trước y 。
T23n1435_p0177a09║ nhược nghiêm sức nhược bất nghiêm sức 。tỉ khâu như thị tư duy 。ngã thị xứ
T23n1435_p0177a10║ trụ 。bất chính tư duy thủ tướng tư duy 。nữ nhân nhược khứ lai toạ lập
T23n1435_p0177a11║ ngữ tiếu 。nhược đề ca vũ tác kĩ xích loã 。nhược đa thiểu trước y 。nhược
T23n1435_p0177a12║ nghiêm sức 。nhược bất nghiêm sức 。nhược ngã thị xứ trụ 。hoặc thất mệnh hoặc thất phạm
T23n1435_p0177a13║ hành 。hữu như thị nan cố xuất khứ vô tội 。hữu tỉ khâu hạ an cư 。kiến
T23n1435_p0177a14║ phục tạng đại giá trân bảo 。tỉ khâu như thị tư duy 。ngã thị trung kiến phục
T23n1435_p0177a15║ tạng đại giá trân bảo 。nhược thị xứ trụ 。hoặc thất mệnh hoặc thất phạm hành 。hữu
T23n1435_p0177a16║ thị sự nan cố xuất khứ vô tội 。
T23n1435_p0177a17║ hữu tỉ khâu hạ an cư 。nhược phụ mẫu lai 。huynh đệ tỉ muội nhi nữ bản
T23n1435_p0177a18║ đệ nhị lai 。tỉ khâu như thị tư duy 。ngã thị trung nhược phụ mẫu lai 。huynh
T23n1435_p0177a19║ đệ nhi nữ tỉ muội bản đệ nhị lai 。ngã nhược thị xứ trụ 。hoặc thất mệnh
T23n1435_p0177a20║ hoặc thất phạm hành 。hữu thị nan cố xuất khứ vô tội 。
T23n1435_p0177a21║ hữu tỉ khâu hạ an cư 。kiến phá tăng tác nhị bộ 。tỉ khâu như thị tư
T23n1435_p0177a22║ duy 。thị trung phá tăng tác nhị bộ 。ngã nhược thị trung trụ 。hoặc sinh ác tâm
T23n1435_p0177a23║ hoặc tác ác khẩu 。thị ngã trường dạ hữu chiết giảm đoạ ác đạo 。hữu thị nan
T23n1435_p0177a24║ cố xuất khứ vô tội 。
T23n1435_p0177a25║ hữu tỉ khâu hạ an cư 。kiến tăng cần dục phá tăng 。tỉ khâu như thị tư
T23n1435_p0177a26║ duy 。thị trung trụ xứ 。tăng dục cần phá tăng 。ngã nhược thị trung trụ 。hoặc sinh
T23n1435_p0177a27║ ác tâm hoặc tác ác khẩu 。ngã trường dạ hữu chiết giảm đoạ ác đạo 。hữu thị
T23n1435_p0177a28║ sự nan cố xuất khứ vô tội 。
T23n1435_p0177a29║ kiến đa tỉ khâu nhị nhất 。đa tỉ khâu ni nhị nhất 。đa thức xoa ma ni
T23n1435_p0177b01║ nhị nhất 。đa sa di nhị nhất 。đa sa di ni nhị nhất 。đa xuất gia nhị
T23n1435_p0177b02║ nhất 。đa xuất gia ni nhị nhất 。kiến nhất xuất gia ni cần dục phá tăng 。tỉ
T23n1435_p0177b03║ khâu như thị tư duy 。thị trung xuất gia ni cần dục phá tăng 。ngã nhược thị
T23n1435_p0177b04║ trung trụ 。hoặc sinh ác tâm hoặc tác ác khẩu 。ngã trường dạ hữu chiết giảm đoạ
T23n1435_p0177b05║ ác đạo 。hữu thị sự nan cố xuất khứ vô tội 。
T23n1435_p0177b06║ hữu tỉ khâu hạ an cư 。nhược văn bỉ trụ xứ hữu cần dục phá tăng phương
T23n1435_p0177b07║ tiện hợp hội 。tỉ khâu như thị tư duy 。bỉ gian trụ xứ hữu cần dục phá
T23n1435_p0177b08║ tăng phương tiện hợp hội 。ngã năng như thị nhuyễn ngữ ước sắc 。linh bỉ tâm
T23n1435_p0177b09║ tức hoàn sứ nhất tâm hòa hợp 。hữu thị sự cố xuất khứ vô tội 。
T23n1435_p0177b10║ hữu tỉ khâu hạ an cư 。nhược văn bỉ gian trụ xứ hữu tăng cần dục phá
T23n1435_p0177b11║ tăng 。tỉ khâu như thị tư duy 。bỉ gian trụ xứ hữu tăng cần dục phá tăng 。
T23n1435_p0177b12║ ngã năng như thị nhuyễn ngữ ước sắc 。linh bỉ tâm tức 。năng linh bất cần phá
T23n1435_p0177b13║ tăng hoàn nhất tâm hòa hợp 。hữu thị sự cố xuất khứ vô tội 。
T23n1435_p0177b14║ nhược đa tỉ khâu nhị nhất 。đa tỉ khâu ni nhị nhất 。đa thức xoa ma ni
T23n1435_p0177b15║ nhị nhất 。đa sa di nhị nhất 。đa sa di ni nhị nhất 。đa xuất gia nhị
T23n1435_p0177b16║ nhất 。đa xuất gia ni nhị nhất 。nhược nhất xuất gia ni cần dục phá tăng 。tỉ
T23n1435_p0177b17║ khâu như thị tư duy 。bỉ gian hữu nhất xuất gia ni cần dục phá tăng 。ngã
T23n1435_p0177b18║ năng như thị nhuyễn ngữ ước sắc linh hòa hợp 。bất cần phá tăng hoàn nhất tâm
T23n1435_p0177b19║ hòa hợp 。vi thị sự cố xuất khứ vô tội 。
T23n1435_p0177b20║ hữu tỉ khâu hạ an cư 。văn bỉ gian trụ xứ hữu cần dục phá tăng phương
T23n1435_p0177b21║ tiện hợp hội 。tỉ khâu như thị tư duy 。bỉ gian trụ xứ hữu dục phá tăng
T23n1435_p0177b22║ phương tiện hợp hội 。ngã bất năng như thị ước sắc như thị nhuyễn ngữ linh bỉ
T23n1435_p0177b23║ tâm tức hoàn nhất tâm hòa hợp 。ngã bỉ trung hữu thân 。thị thân lực năng nhuyễn
T23n1435_p0177b24║ ngữ ước sắc 。linh bỉ phá tăng phương tiện hợp hội sự tức hoàn nhất tâm hòa
T23n1435_p0177b25║ hợp 。vi thị sự cố xuất khứ vô tội 。
T23n1435_p0177b26║ hữu tỉ khâu hạ an cư 。văn bỉ gian tăng dục cần phá tăng phương tiện hợp
T23n1435_p0177b27║ hội 。tỉ khâu như thị tư duy 。bỉ gian tăng cần dục phá tăng ngã lực bất
T23n1435_p0177b28║ năng nhuyễn ngữ ước sắc linh bỉ tâm tức hoàn nhất tâm hòa hợp 。ngã bỉ trung
T23n1435_p0177b29║ hữu thân 。thân lực năng nhuyễn ngữ ước sắc 。linh bỉ phá tăng phương tiện hợp hội
T23n1435_p0177c01║ tâm tức hoàn nhất tâm hòa hợp 。vi thị sự cố xuất khứ vô tội 。
T23n1435_p0177c02║ như thị đa tỉ khâu nhị nhất 。đa tỉ khâu ni nhị nhất 。đa thức xoa ma
T23n1435_p0177c03║ ni nhị nhất 。đa sa di nhị nhất 。đa sa di ni nhị nhất 。đa xuất gia
T23n1435_p0177c04║ nhị nhất 。đa xuất gia ni nhị nhất 。như nhất xuất gia ni cần dục phá tăng
T23n1435_p0177c05║ phương tiện hợp hội 。tỉ khâu như thị tư duy 。bỉ gian hữu xuất gia ni 。cần
T23n1435_p0177c06║ dục phá tăng phương tiện hợp hội 。ngã lực bất năng nhuyễn ngữ ước sắc linh bỉ
T23n1435_p0177c07║ tâm tức hoàn nhất tâm hòa hợp 。ngã bỉ trung hữu thân 。thân lực năng nhuyễn ngữ
T23n1435_p0177c08║ ước sắc 。linh bỉ phá tăng phương tiện hợp hội tâm tức hoàn nhất tâm hòa hợp 。
T23n1435_p0177c09║ vi thị sự cố xuất khứ vô tội 。hữu tỉ khâu hạ an cư 。thời bát nan
T23n1435_p0177c10║ nhược nhất nhất nan khởi 。hữu như thị sự nan cố xuất khứ vô tội 。quảng thuyết
T23n1435_p0177c11║ như tự tứ trung 。
T23n1435_p0177c12║ tỉ khâu phát tâm dục bỉ xứ tiền tam nguyệt hạ an cư 。thử gian hữu cấp
T23n1435_p0177c13║ sự khởi 。nhược chí bỉ bất đắc dĩ ưng hoàn 。thị tỉ khâu tác thị niệm 。ngã
T23n1435_p0177c14║ thử gian sự vị ngật 。nhi chí bỉ gian giả 。tất đương hoàn thử gian 。sự ngật
T23n1435_p0177c15║ nhiên hậu vãng bỉ trụ xứ 。thị tỉ khâu bất ưng bỉ gian trụ xứ tiền tam
T23n1435_p0177c16║ nguyệt 。tự vi ngôn đắc tội 。
T23n1435_p0177c17║ tỉ khâu phát tâm dục bỉ xứ hạ an cư 。thị nhị trụ xứ nhất bố thí
T23n1435_p0177c18║ biệt bố tát 。thị tỉ khâu như thị tư duy 。ngã nhược thị trung tác bố tát 。
T23n1435_p0177c19║ đắc thử xứ y phân 。nhược bỉ gian trụ xứ bố tát 。diệc đắc thử xứ y
T23n1435_p0177c20║ phân 。thị tỉ khâu bất an cư xứ tác bố tát 。hậu hoàn chí an cư xứ 。
T23n1435_p0177c21║ thị tỉ khâu bất ưng bỉ trụ xứ tiền tam nguyệt 。tự vi ngôn đắc tội 。tỉ
T23n1435_p0177c22║ khâu dục vãng bỉ xứ trụ 。vãng bỉ xứ trụ cánh 。bất tác bố tát xuất
T23n1435_p0177c23║ giới khứ 。thị tỉ khâu bất ưng bỉ trụ xứ tiền tam nguyệt 。tự vi ngôn đắc
T23n1435_p0177c24║ tội 。
T23n1435_p0177c25║ tỉ khâu dục vãng bỉ trụ xứ 。vãng bỉ trụ xứ cánh 。tác bố tát cánh 。
T23n1435_p0177c26║ bất thụ sàng ngoạ cụ xuất giới khứ 。thị tỉ khâu bất ưng bỉ trụ xứ tiền
T23n1435_p0177c27║ tam nguyệt 。tự vi ngôn đắc tội 。tỉ khâu dục vãng bỉ trụ xứ 。vãng bỉ trụ
T23n1435_p0177c28║ xứ cánh 。tác bố tát thụ sàng ngoạ cụ cánh 。vô nhân duyên xuất giới khứ 。thị
T23n1435_p0177c29║ tỉ khâu bất ưng bỉ trụ xứ tiền tam nguyệt 。tự vi ngôn đắc tội 。tỉ khâu
T23n1435_p0178a01║ dục vãng bỉ trụ xứ 。vãng bỉ trụ xứ cánh 。tác bố tát thụ sàng ngoạ cụ
T23n1435_p0178a02║ cánh 。bất thụ thất dạ xuất giới khứ 。thị tỉ khâu bất ưng bỉ trụ xứ tiền
T23n1435_p0178a03║ tam nguyệt 。tự vi ngôn đắc tội 。
T23n1435_p0178a04║ tỉ khâu dục vãng bỉ trụ xứ 。vãng bỉ trụ xứ cánh 。tác bố tát thụ sàng
T23n1435_p0178a05║ ngoạ cụ cánh 。thụ thất dạ xuất giới khứ 。giới ngoại tận thất dạ nhi hoàn 。thị
T23n1435_p0178a06║ tỉ khâu bất ưng bỉ trụ xứ tiền tam nguyệt 。tự vi ngôn đắc tội 。
T23n1435_p0178a07║ tỉ khâu dục vãng bỉ trụ xứ 。vãng bỉ xứ cánh 。tác bố tát thụ sàng ngoạ
T23n1435_p0178a08║ cụ cánh 。thụ thất dạ xuất giới khứ 。bất tận thất dạ nhi hoàn 。thị tỉ
T23n1435_p0178a09║ khâu ưng bỉ trụ xứ tiền tam nguyệt 。bất tự vi ngôn vô tội 。hậu tam nguyệt
T23n1435_p0178a10║ diệc ưng như thị quảng thuyết 。đệ thất nhật đương tự tứ thụ tú xuất giới bất
T23n1435_p0178a11║ phạm 。nhược lục dạ nhược ngũ dạ nhược tứ dạ nhược tam dạ nhược nhị dạ nhược
T23n1435_p0178a12║ nhất dạ thụ tú xuất giới ngoại vô tội (thất pháp trung an cư pháp đệ tứ cánh )。
T23n1435_p0178a13║ thập tụng luật quyển đệ nhị thập tứ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  • Leave a Comment