Thập Tụng Luật – Quyển 25

Tzed Version
T23n1435_p0178a14║
T23n1435_p0178a15║
T23n1435_p0178a16║ thập tụng luật quyển đệ nhị thập ngũ (đệ tứ tụng chi ngũ )
T23n1435_p0178a17║
T23n1435_p0178a18║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0178a19║   thất pháp trung bì cức pháp đệ ngũ
T23n1435_p0178a20║ phật tại xá vệ thành 。nhĩ thời a thấp ma già a bàn đề quốc 。hữu tụ
T23n1435_p0178a21║ lạc 。danh vương tát bà 。trung hữu đại phú cư sĩ 。tài bảo phong doanh chủng
T23n1435_p0178a22║ chủng cụ túc 。duy thiểu nhất sự 。vô hữu nhi tức 。tùng chư thần kì trì thần
T23n1435_p0178a23║ gia thần giao đạo đại thần mãn hiền đại thần cao hiền đại thần đại tự tại thiên
T23n1435_p0178a24║ thần na la diên thần vi nữu thiên thần hạ chí bát bà la thần 。vi hữu
T23n1435_p0178a25║ tử cố cầu thỉnh khí sách 。nhi bất năng đắc 。hữu tử thời đáo 。cư sĩ phụ
T23n1435_p0178a26║ nãi giác hữu thần 。lợi căn nữ nhân hữu tứ bất cộng trí 。hà đẳng tứ 。
T23n1435_p0178a27║ nhất tri nam ái 。nhị tri nam bất ái 。tam tri nhâm thần thời 。tứ tri
T23n1435_p0178a28║ sở tùng đắc 。phụ tự tri hữu thần 。ngữ cư sĩ ngôn 。ngã dĩ hữu
T23n1435_p0178a29║ thần 。cư sĩ văn chi 。tâm hoan hỉ dũng dược 。hoặc đương sinh nam 。hảo gia
T23n1435_p0178b01║ cung cấp tẩy dục tịnh khiết 。dĩ hương đồ thân tùy thời tương tức 。linh thân an
T23n1435_p0178b02║ ẩn 。nhược hữu sở chí 。đa nhân vệ tùng mạc linh ưu não 。cửu nguyệt dĩ quá
T23n1435_p0178b03║ vãn thân sinh nam 。nhĩ hữu kim hoàn 。thị nhi đoan chính kiến giả hoan hỉ 。
T23n1435_p0178b04║ cư sĩ văn chi 。tâm hỉ dũng dược 。tập chư tri tướng bà la môn tướng chi
T23n1435_p0178b05║ vấn ngôn 。thị nhi đức lực hà như 。chư bà la môn ngôn 。cư sĩ 。thị nhi
T23n1435_p0178b06║ thật hữu phúc đức uy lực 。cư sĩ ngôn 。đương vi tác tự 。thị thời quốc pháp
T23n1435_p0178b07║ tác nhị chủng tự 。nhược tùy tú nhược tùy cát 。chư nhân ngôn 。cư sĩ 。thị nhi
T23n1435_p0178b08║ hà thời sinh 。đáp ngôn mỗ nhật sinh 。thị chư bà la môn toán tri ngữ ngôn 。
T23n1435_p0178b09║ thị nhi sa môn tú nhật sinh 。tức danh sa môn 。cư sĩ phục tập bà la
T23n1435_p0178b10║ môn cập chư cư sĩ thiện tri kim bảo tướng giả 。dĩ nhi nhĩ kì chi 。thị
T23n1435_p0178b11║ nhi nhĩ hoàn giá trực kỉ hứa 。chư nhân ngôn 。cư sĩ 。thị nhi nhĩ hoàn 。phi
T23n1435_p0178b12║ thế sở tác bất dị bình giá 。ý tưởng bình chi 。khả trực thuần kim nhất
T23n1435_p0178b13║ ức 。nhi tự sa môn 。nhĩ hoàn trực nhất ức 。chúng nhân tức tự vi sa
T23n1435_p0178b14║ môn ức nhĩ 。chúng nhân đương thức 。thị cư sĩ linh ngũ chủng dưỡng mẫu dưỡng thị 。
T23n1435_p0178b15║ hà đẳng ngũ 。nhất giả trị thân mẫu 。nhị giả trừ cấu mẫu 。tam giả nhũ mẫu 。
T23n1435_p0178b16║ tứ giả cát mẫu 。ngũ giả hí tiếu mẫu 。vân hà trị thân mẫu 。vi thị nhi
T23n1435_p0178b17║ trị đầu thủ túc nhĩ tị chư chỉ 。thị danh trị thân mẫu 。vân hà trừ cấu
T23n1435_p0178b18║ mẫu 。thời thời vi nhi tẩy dục hoán trạc 。thị danh trừ cấu mẫu 。vân hà
T23n1435_p0178b19║ nhũ mẫu 。thời thời ẩm thực nhũ dưỡng 。thị danh nhũ mẫu 。vân hà cát mẫu 。thị
T23n1435_p0178b20║ nhi hành thời chấp khổng tước bật 。trì tam cổ xoa thị vệ ủng hộ 。thị danh
T23n1435_p0178b21║ cát mẫu 。vân hà hí tiếu mẫu 。vi nhi tác cơ quan mộc nhân tượng mã xa
T23n1435_p0178b22║ thừa cung tiến chủng chủng hí cụ 。tùy thời ngu lạc chi 。thị danh hí tiếu mẫu 。
T23n1435_p0178b23║ thị nhi phúc đức uy lực 。nhi tật trường đại 。tiện giáo thư số toán ấn 。thiện
T23n1435_p0178b24║ tri chư vật giá tướng quý tiện 。thị vương tát bạc tụ lạc 。thị tứ phương thương
T23n1435_p0178b25║ khách sở tụ tập xứ 。thời tứ phương thương khách lai nghệ tụ lạc 。vấn ngôn thị
T23n1435_p0178b26║ trung a thùy thiện hảo 。hữu đức khả kí khả tín kì ngã lợi hại 。chư nhân
T23n1435_p0178b27║ kì sa môn ức nhĩ 。thiện hảo hữu đức khả kí khả tín thiện biệt lợi hại 。
T23n1435_p0178b28║ thị chư thương khách 。tức nghệ sa môn ức nhĩ thác vi chủ nhân 。sa môn ức
T23n1435_p0178b29║ nhĩ vấn chư thương khách 。tùng hà xứ lai 。đáp ngôn 。tùng mỗ phương mỗ quốc
T23n1435_p0178c01║ lai 。tức vấn 。bỉ phương quốc trung hữu hà hảo ác 。thương khách cụ đáp hảo ác
T23n1435_p0178c02║ chi sự 。thị thời phục hữu chư thương khách hải trung lai giả 。chí vương tát bạc
T23n1435_p0178c03║ tụ lạc 。vấn ngôn 。thị trung a thùy thiện hảo 。hữu đức khả kí khả tín kì
T23n1435_p0178c04║ ngã lợi hại 。chư nhân kì sa môn ức nhĩ 。thiện hảo hữu đức khả kí khả
T23n1435_p0178c05║ tín thiện biệt lợi hại 。thị chư thương khách tức thác vi chủ nhân 。sa môn ức
T23n1435_p0178c06║ nhĩ vấn chư thương khách 。tùng hà xứ lai 。đáp ngôn 。đại hải trung lai 。vấn đại
T23n1435_p0178c07║ hải trung hữu hà hảo ác 。thương khách cụ đáp hải trung chư sự 。đại hải trung
T23n1435_p0178c08║ hữu ba bố quy bố đề mê ngư 。bố đề mê kì la ngư bố thất thu
T23n1435_p0178c09║ ma la ngư bố hồi ba bố thuỷ phú sơn bố hắc phong bố ác long xứ
T23n1435_p0178c10║ bố ác la sa bố 。ức nhĩ 。bá thiên nhân khứ thời nhất đắc hoàn 。nhược đắc
T23n1435_p0178c11║ lai hoàn 。chủng chủng trân bảo bố thí tác phúc 。thất thế bất tận hà huống kỉ
T23n1435_p0178c12║ thân 。thị chư thương khách 。kiến thị sa môn ức nhĩ hữu đại uy lực như thị
T23n1435_p0178c13║ tư duy 。nhược tác tát bạc cộng đa nhân nhập hải 。tất an ẩn lai xuất 。chư
T23n1435_p0178c14║ nhân ngôn 。sa môn ức nhĩ 。nhữ hà dĩ bất nhập đại hải 。đáp ngôn 。ngã nhập
T23n1435_p0178c15║ đại hải tác hà đẳng 。thị trung đa chư khủng bố 。bá thiên nhân khứ thời nhất
T23n1435_p0178c16║ đắc hoàn 。thị chư thương khách kích lệ ngôn 。hà đẳng nhân ngưỡng tha hoạt mệnh 。nãi
T23n1435_p0178c17║ chí dâm nữ ngưỡng tha hoạt mệnh 。nhược nhân cầu tác bố thí phúc đức 。thị sự
T23n1435_p0178c18║ thiện hảo 。chư thương khách như thị kích lệ 。sa môn ức nhĩ tín thụ dục khứ 。
T23n1435_p0178c19║ đáo phụ mẫu sở từ dục nhập hải 。thời phụ mẫu thuyết chư bố sự 。dục linh
T23n1435_p0178c20║ biến hối dĩ chế lưu chi 。nhân vi tài cố nhập đại hải 。ngã gia trung đa
T23n1435_p0178c21║ chư bảo vật 。nhữ dụng bố thí tác phúc 。thất thế bất tận 。hà vi nhập hải 。
T23n1435_p0178c22║ thời bất tùy phụ mẫu ngữ 。phụ mẫu ngữ chư quý nhân 。tá ngã lưu ức nhĩ 。
T23n1435_p0178c23║ thời chư đại quan trường giả cư sĩ ức tài chủ đại phú tát bạc 。như thị
T23n1435_p0178c24║ quý nhân lưu chi bất tùy 。phụ mẫu tri kì ý chính 。tắc thính linh khứ 。ư
T23n1435_p0178c25║ thị thừa tượng chân linh 。biến cáo tụ lạc linh ngôn 。sa môn ức nhĩ dục nhập
T23n1435_p0178c26║ đại hải 。ngã tác tát bạc thùy dục cộng khứ 。thị nhân phúc đức 。ngũ bá thương
T23n1435_p0178c27║ nhân giai tất lạc tùng 。bỉ quốc độ pháp 。tác tát bạc giả 。yếu xuất nhị
T23n1435_p0178c28║ thập vạn kim tiền 。thập vạn biện hang 。thập vạn biện tư lương 。trang nghiêm cánh
T23n1435_p0178c29║ dĩ 。hạ hang trước thuỷ trung 。dĩ thất mai mẫn hệ 。nhật nhật xướng ngôn 。thùy năng
T23n1435_p0179a01║ xả phụ mẫu huynh đệ tỉ muội thê tử diêm phù đề chủng chủng lạc 。cập xả
T23n1435_p0179a02║ lạc thọ 。thùy dục đắc kim ngân ma ni lưu li chủng chủng bảo vật thất thế
T23n1435_p0179a03║ tùy dụng bố thí tác phúc giả 。cộng nhập đại hải 。như thị nhật nhật xướng 。nhật
T23n1435_p0179a04║ đoán nhất mẫn 。như thị đoán lục mẫn 。tàn đệ thất mẫn đãi y lặc phong (tấn ngôn
T23n1435_p0179a05║ hảo tùy phong )kí đắc y lặc phong 。đoán đệ thất mẫn 。hang tật thắng tiến 。thị tát
T23n1435_p0179a06║ bạc phúc đức uy lực 。thị hang tật đáo bảo hử 。sắc ngữ chư thương khách
T23n1435_p0179a07║ ngôn 。thủ chư bảo vật tái sứ mãn hang 。mạc linh đại trùng 。thủ bảo vật cánh
T23n1435_p0179a08║ đắc y lặc phong 。thị thời hang khứ tật thắng vu tiến 。hoàn diêm phù đề 。
T23n1435_p0179a09║ hướng vương tát bạc tụ lạc 。hữu nhị đạo thuỷ đạo lục đạo 。sa môn ức nhĩ
T23n1435_p0179a10║ ngữ chư thương nhân 。hà đạo khứ 。chư nhân ngôn lục đạo khứ 。thời hữu không dịch 。
T23n1435_p0179a11║ thị trung dạ trụ 。ngữ chư thương nhân 。ngã tằng văn tặc lai kiếp 。chư thương
T23n1435_p0179a12║ khách 。nhược tiền sát tát bạc 。tắc chư thương khách vô sở thành biện 。nhược bất sát
T23n1435_p0179a13║ tát bạc 。tắc dĩ tiền vật lực 。nhược tự thân lực nhược dĩ tha lực 。tất năng
T23n1435_p0179a14║ đắc tặc 。ngã đương dư xứ tú khứ 。thời đương hoán ngã 。chư nhân ngôn nhĩ 。ức
T23n1435_p0179a15║ nhĩ khu lư biệt xứ tú 。thị chư thương khách dạ bán phát khứ 。nhân nhân
T23n1435_p0179a16║ tướng giác 。cánh bất hoán ức nhĩ 。hậu dạ đại phong vũ đoạ 。ức nhĩ giác hoán
T23n1435_p0179a17║ chư thương khách 。thương khách vô nhân ưng giả 。ức nhĩ như thị tư duy 。nại
T23n1435_p0179a18║ hà chư nhân khí ngã khứ da 。tức trục khứ 。thị đạo đa sa độ 。phong
T23n1435_p0179a19║ vũ lưu mạn lộ vô di tích 。ngưỡng lư khứu tích nhi tiền 。ức nhĩ cơ
T23n1435_p0179a20║ cực tiền hành 。kiến hữu nhất thành nghiêm hảo tịnh khiết 。như thị tư duy 。niệm
T23n1435_p0179a21║ tưởng đắc thực lập ư thành môn 。tùy niệm thất thanh xướng ngôn 。thực thực 。thời vô
T23n1435_p0179a22║ số bá thiên vạn ngạ quỷ lai xuất 。giai ngôn 。hà đẳng thực a thùy dữ 。ức
T23n1435_p0179a23║ nhĩ ngôn vô thực 。ngã hành cơ cực niệm tưởng đắc thực 。nhân xuất thử ngôn 。ngã
T23n1435_p0179a24║ vô thực dã 。như thị tư duy 。ngã đương thành biên đắc thực 。thị cố xướng ngôn
T23n1435_p0179a25║ thực nhĩ 。chư ngạ quỷ ngôn 。thử thị ngạ quỷ thành 。ngã bá thiên vạn tuế kim
T23n1435_p0179a26║ nhật nãi văn xướng thực thanh 。ngã đẳng dĩ bất bố thí khan tâm đa cố 。đoạ
T23n1435_p0179a27║ ngạ quỷ trung 。nhữ dục na khứ 。ức nhĩ ngôn 。dục chí vương tát bạc tụ lạc 。
T23n1435_p0179a28║ quỷ ngôn 。tùng thị đạo khứ 。ư thị tiền hành 。phục kiến nhất thành 。như thị phục
T23n1435_p0179a29║ niệm 。tiền thành bất đắc thực 。kim hoặc năng đắc thuỷ 。tức đáo môn lập xướng ngôn 。
T23n1435_p0179b01║ thuỷ thuỷ 。thời vô số bá thiên ngạ quỷ lai xuất 。giai ngôn 。hà đẳng thuỷ a
T23n1435_p0179b02║ thùy dữ 。ức nhĩ ngôn vô thuỷ 。ngã hạt cực niệm tưởng đắc thuỷ 。nhân xuất thị
T23n1435_p0179b03║ thanh 。ngã vô thuỷ dã 。như thị tư duy 。ngã đương thành biên đắc thuỷ 。thị cố
T23n1435_p0179b04║ xướng ngôn thuỷ nhĩ 。ngạ quỷ ngôn 。thử thị ngạ quỷ thành 。bá thiên vạn tuế kim
T23n1435_p0179b05║ nhật nãi văn thuỷ thanh 。ngã đẳng dĩ bất bố thí khan tâm đa cố 。đoạ ngạ
T23n1435_p0179b06║ quỷ trung 。nhữ dục na khứ 。ức nhĩ ngôn 。dục chí vương tát bạc tụ lạc 。quỷ
T23n1435_p0179b07║ ngôn 。tùng thị đạo khứ 。tiền hành bất cửu 。phục kiến thụ 。danh bà la 。dạ
T23n1435_p0179b08║ ư hạ tú 。dao thụ lạc diệp 。tế giả tự thực thô giả dữ lư 。như thị
T23n1435_p0179b09║ nhật mộ chí dạ 。thị trung tức hữu sàng xuất 。nam xuất nữ xuất 。nhan mạo đoan
T23n1435_p0179b10║ chính trước thiên bảo quan 。cộng tướng ngu lạc 。sa môn ức nhĩ tác thị tư duy 。
T23n1435_p0179b11║ ngã bất ưng nhĩ khán tha tư sự 。thời dạ quá trú lai 。tức thời sàng diệt
T23n1435_p0179b12║ nữ diệt 。hữu quần cẩu lai đạm thị nam tử nhục tận cốt tại 。ức nhĩ niệm
T23n1435_p0179b13║ ngôn 。ngã hối bất vấn thị nhân 。tiên tác hà hành kim đắc thử báo 。dạ thiện
T23n1435_p0179b14║ trú ác 。ngã đương trụ đãi vấn chi 。chí dạ canh hữu hảo sàng 。nam xuất
T23n1435_p0179b15║ nữ xuất nhan mạo đoan chính 。trước châu bảo thiên quan cộng tướng ngu lạc 。ức nhĩ
T23n1435_p0179b16║ tức vãng vấn nam 。nhữ tác hà hành kim đắc thị báo 。dạ thiện trú ác 。nam
T23n1435_p0179b17║ ngôn 。nhữ hà dụng vấn vi 。ức nhĩ ngôn 。ý dục tri chi 。nam ngôn 。nhữ
T23n1435_p0179b18║ thức a thấp ma già a bàn địa quốc trung vương tát bạc tụ lạc bất 。ức
T23n1435_p0179b19║ nhĩ ngôn thức 。nam ngôn 。ngã thị mỗ giáp đồ nhi 。hữu trường lão ca chiên diên 。
T23n1435_p0179b20║ thường xuất nhập ngã gia 。ngã thường cung cấp ẩm thực y bí thang dược 。ức nhĩ 。
T23n1435_p0179b21║ bỉ thường ngữ ngã ngôn 。mạc tác ác hành hậu đắc đại khổ 。ngã thời đáp ngôn 。
T23n1435_p0179b22║ tiên thế dĩ lai dĩ thử vi nghiệp 。kim nhược bất tác na đắc tự hoạt 。thời
T23n1435_p0179b23║ ca chiên diên phục ngữ ngã ngôn 。nhữ tác thử ác trú đa dạ đa 。ngã ngôn
T23n1435_p0179b24║ trú đa 。tức ngữ ngã ngôn 。nhữ dạ thụ ngũ giới khả hoạch vi thiện 。ngã tức
T23n1435_p0179b25║ tùng thụ 。kim đắc thử báo 。dạ thiện trú ác giai do tác hành 。hối hận hà
T23n1435_p0179b26║ ích 。nam vấn ức nhĩ 。nhữ dục na khứ 。đáp ngôn 。chí vương tát bạc tụ lạc 。
T23n1435_p0179b27║ nam ngôn 。tùng thị đạo khứ 。ức nhĩ tiện khứ 。tiền hành bất cửu phục kiến nhất
T23n1435_p0179b28║ thụ 。danh ba la 。trụ hạ chỉ tú 。dao thụ lạc diệp 。tế giả tự thực
T23n1435_p0179b29║ thô giả dữ lư 。thời dạ quá trú lai 。thị xứ phục hữu sàng xuất 。nam
T23n1435_p0179c01║ xuất nữ xuất nhan mạo đoan chính 。trước châu bảo thiên quan cộng tướng ngu lạc 。ức
T23n1435_p0179c02║ nhĩ tức niệm 。ngã bất ưng trụ thử quan tha tư sự 。như thị chí mộ sàng
T23n1435_p0179c03║ diệt nữ diệt 。bá túc trùng xuất đạm thị nam tử 。nhục tận cốt tại 。ức nhĩ
T23n1435_p0179c04║ niệm ngôn 。ngã hối bất vấn 。nhữ tác hà hành kim đắc thử báo 。trú thiện dạ
T23n1435_p0179c05║ ác 。đương trụ đãi vấn 。dạ quá trú lai phục hữu sàng xuất 。nam xuất nữ
T23n1435_p0179c06║ xuất nhan mạo đoan chính 。trước châu bảo thiên quan cộng tướng ngu lạc 。ức nhĩ vãng
T23n1435_p0179c07║ vấn nam tử 。nhữ tác hà hành kim hoạch thử báo 。trú thiện dạ ác 。nam
T23n1435_p0179c08║ ngôn 。nhữ hà dụng vấn vi 。ức nhĩ ngôn 。ý dục tri chi 。nam ngôn 。nhữ
T23n1435_p0179c09║ thức a thấp ma già a bàn địa quốc trung vương tát bạc tụ lạc bất 。đáp
T23n1435_p0179c10║ ngôn thức 。thị trung mỗ giáp nam tử dâm phạm tha phụ 。hữu trường lão ca chiên
T23n1435_p0179c11║ diên 。xuất nhập ngã gia 。ngã gia thường cung cấp ẩm thực y bí thang dược 。
T23n1435_p0179c12║ ức nhĩ 。nhĩ thời bỉ giáo ngã ngôn 。mạc tác ác hành hậu đắc khổ báo 。ngã
T23n1435_p0179c13║ đáp ngôn 。bất năng tự ức đương khả như hà 。phục ngữ ngã ngôn 。nhữ ư thử
T23n1435_p0179c14║ sự hà thời thiên đa 。ngã ngôn dạ đa 。thời ca chiên diên tức ngữ ngã ngôn 。
T23n1435_p0179c15║ thụ trú ngũ giới khả hoạch vi thiện 。ngã dụng kì ngôn 。thụ trú ngũ giới cố
T23n1435_p0179c16║ hoạch tư báo 。trú thiện dạ ác 。hối hận tiên hành vô sở phục ích 。nam vấn
T23n1435_p0179c17║ ức nhĩ 。nhữ dục na khứ 。đáp ngôn 。dục chí vương tát bạc tụ lạc 。nam
T23n1435_p0179c18║ ngôn 。tùng thị đạo khứ 。tiền hành phục kiến lâm thụ trì thuỷ thanh tịnh 。ức
T23n1435_p0179c19║ nhĩ ư trung tẩy dục ẩm lư 。thị trì biên hữu đường 。chúng bảo trang nghiêm 。ức
T23n1435_p0179c20║ nhĩ ngưỡng thị kiến đường 。tức tác thị niệm 。ngã cơ hạt dục tử 。đương hà sở
T23n1435_p0179c21║ tại 。tức tiện thượng đường 。tụng phật kinh kệ 。
T23n1435_p0179c22║ cơ vi đệ nhất bệnh  hành vi đệ nhất khổ
T23n1435_p0179c23║ như thị tri pháp bảo  niết bàn đệ nhất lạc
T23n1435_p0179c24║ thượng đường kiến nữ nhân toạ tượng nha sàng 。sàng cước hệ nhị ngạ quỷ 。thị nữ
T23n1435_p0179c25║ thức ức nhĩ tự 。vấn tấn sa môn ức nhĩ 。đạo lộ bất cực bất hạt bất
T23n1435_p0179c26║ cơ da 。ức nhĩ tự niệm 。thị nữ nhân sinh bất kiến ngã 。nãi thức ngã tự 。
T23n1435_p0179c27║ hà dĩ đắc nhĩ 。nữ tức hoán ức nhĩ toạ 。cộng tướng vấn tấn 。ngữ nữ ngôn 。
T23n1435_p0179c28║ quý nữ khí ngã thực 。nữ ngôn tướng dữ 。nhữ đãn mạc dữ thị nhị ngạ quỷ 。
T23n1435_p0179c29║ ức nhĩ ngôn 。quý nữ 。kim ngã cơ cấp hà năng dữ quỷ 。nữ tức dữ thuỷ
T23n1435_p0180a01║ tẩy thủ dữ thực 。thị nữ dục linh ức nhĩ tri thử nhân duyên cố 。tiểu xuất
T23n1435_p0180a02║ đường ngoại 。thời nhị ngạ quỷ thân thủ ngữ sa môn ức nhĩ 。khí ngã nhất khẩu 。
T23n1435_p0180a03║ khí ngã bán khẩu 。ngã phúc trung cơ như hoả thiêu 。sa môn ức nhĩ 。tiên hảo
T23n1435_p0180a04║ bố thí lân mẫn chúng sinh 。tác thị tư duy 。ngã cơ cấp tân khổ 。thị ngạ
T23n1435_p0180a05║ quỷ na đắc bất khổ 。các các dữ nhất khẩu 。thị nhị ngạ quỷ trước thực khẩu
T23n1435_p0180a06║ trung 。thị thực biến thành nùng huyết 。thiểu đa ân hoàn thổ xuất 。mãn đường xú ác 。
T23n1435_p0180a07║ nữ nhân hoàn nhập kiến 。xú xứ mãn đường 。nữ ngôn 。ngã ngữ nhữ mạc dữ 。hà
T23n1435_p0180a08║ dĩ dữ chi 。ức nhĩ ngôn 。tỉ muội 。ngã bất tri thị sự cố dữ 。nữ tức
T23n1435_p0180a09║ trừ thổ tảo sái thiêu hương 。hoàn toạ bản xứ 。ức nhĩ ngữ 。tỉ muội canh dữ
T23n1435_p0180a10║ ngã thực 。nữ ngôn 。ngã bất tích thực 。thiết dữ nhữ giả khủng canh dữ quỷ 。thị
T23n1435_p0180a11║ sự bất khả 。ức nhĩ ngôn 。tỉ muội ngã tiên bất tri cố dữ 。kim bất phục
T23n1435_p0180a12║ nhĩ 。thị nữ tức dĩ thuỷ tẩy thủ dữ ức nhĩ thực 。thị thời canh hữu nhất
T23n1435_p0180a13║ nữ lai ngữ 。quý nữ dữ ngã thực 。nữ ngôn thực nhữ thường thực 。tác thị ngữ
T23n1435_p0180a14║ dĩ 。tức hữu tam kĩ hoạch thoán hoả thang phí 。thị nữ thoát y trước nhất
T23n1435_p0180a15║ diện nhập hoạch trung 。bì nhục lạn tận duy hữu cốt toả 。lãnh phong lai xuy 。
T23n1435_p0180a16║ tức đắc xuất hoạch hoàn hoạt 。trước y đạm kì lạn nhục 。đạm dĩ nhi khứ 。ức
T23n1435_p0180a17║ nhĩ cố thực 。canh hữu nữ lai ngôn 。quý nữ dữ ngã thực 。nữ ngôn thực nhữ
T23n1435_p0180a18║ thường thực 。tác thị ngữ cánh 。nữ biến thành cổ dương đạm thảo 。sa môn ức nhĩ
T23n1435_p0180a19║ như thị tư duy 。tự nghi ngã hoặc nhân trung tử sinh thử ngạ quỷ quốc da 。
T23n1435_p0180a20║ tức ngữ quý nữ thị hà đẳng sự 。nữ ngôn 。hà dụng vấn vi 。ức nhĩ ngôn 。
T23n1435_p0180a21║ ý dục đắc tri 。nữ ngôn 。nhữ thức a thấp ma già a bàn địa quốc trung
T23n1435_p0180a22║ vương tát bạc tụ lạc bất 。ức nhĩ ngôn thức 。thị nhất quỷ hệ ngã đầu biên
T23n1435_p0180a23║ sàng cước giả 。thị ngã phu mỗ giáp cư sĩ 。hệ ngã cước biên sàng cước giả 。
T23n1435_p0180a24║ thị ngã nhi 。hữu trường lão ca chiên diên 。xuất nhập ngã xá 。thụ ngã y phục
T23n1435_p0180a25║ thang dược cung dưỡng 。thị nhị nhân sân ngã ngôn 。ngã tác tài tân khổ 。nhi trì
T23n1435_p0180a26║ dữ tha 。nhữ không tự bì lao 。hậu thế đương đắc nùng huyết chi báo 。dĩ thị
T23n1435_p0180a27║ khan tham bất hí bố thí đoạ ngạ quỷ trung 。thị ác khẩu nghiệp báo cố 。dữ
T23n1435_p0180a28║ thực biến vi nùng huyết 。ức nhĩ ngôn 。thị nữ hà dĩ tự đạm nhục 。nữ ngôn 。
T23n1435_p0180a29║ thị nữ ngã nhi phụ 。dĩ vật dữ cử 。hoặc tự đạm nhược dữ nhân 。ngã vấn
T23n1435_p0180b01║ thời như thị ngôn 。ngã bất đạm bất dữ tha 。nhược tự đạm nhược dữ tha giả 。
T23n1435_p0180b02║ ngã đương tự đạm nhục 。thị cố kim tự đạm nhục 。thị đệ nhị nữ phục tác
T23n1435_p0180b03║ hà đẳng 。biến tác cổ dương đạm thảo 。quý nữ ngôn 。thị ngã tì 。ngã sứ thung
T23n1435_p0180b04║ ma 。hoặc tự đạm hoặc dữ tha 。nhược vấn thời ngôn 。ngã bất tự đạm bất dữ
T23n1435_p0180b05║ tha 。nhược tự đạm nhược dữ tha giả 。ngã hậu thế đương tác dương đạm thảo 。dĩ
T23n1435_p0180b06║ thị nhân duyên kim tác dương đạm thảo 。ức nhĩ ngôn 。nhữ tác hà hành 。nữ
T23n1435_p0180b07║ ngôn 。ngã hữu thiểu tội 。ngã thị trung bất cửu trụ 。ngã thử gian tử 。đương sinh
T23n1435_p0180b08║ tứ thiên vương thiên trung 。nhữ năng thiểu vi ngã bất 。ức nhĩ ngôn hà đẳng sự 。
T23n1435_p0180b09║ nữ ngôn 。vương tát bạc tụ lạc trung ngã hữu nữ 。vị tri tu thiện 。nhữ hoàn
T23n1435_p0180b10║ chí bỉ 。vi ngã ngữ thị nữ mỗ giáp 。ngã kiến nhữ phụ mẫu huynh huynh phụ
T23n1435_p0180b11║ tì 。duy nhữ mẫu độc thụ phúc 。dư giả thụ tội 。nhữ mẫu nhân ngã ngữ nhữ 。
T23n1435_p0180b12║ mạc tác ác sự 。hậu thế đa thụ khổ báo 。nhữ nhược bất tín nhữ mẫu ngôn 。
T23n1435_p0180b13║ thị xứ hữu tạng 。đại hữu tiền tài 。thủ vi ngã tác phúc cung dưỡng tăng 。diệc
T23n1435_p0180b14║ cung dưỡng trường lão ca chiên diên tàn dư khả dĩ tự hoạt 。tác thị ngữ dĩ vấn
T23n1435_p0180b15║ ức nhĩ ngôn 。nhữ dục khứ da 。đáp ngôn dục khứ 。nữ ngôn nhữ miễn nhãn 。
T23n1435_p0180b16║ tức như kì ngôn tiện miễn nhãn 。tu du chi khuể 。tiện ư vương tát bạc tụ
T23n1435_p0180b17║ lạc bất viễn trí chi 。thị chư thương khách tiên đáo tụ lạc giả 。chư nhân vấn
T23n1435_p0180b18║ chi 。hà dĩ bất kiến sa môn ức nhĩ 。chư thương khách ngôn 。đại hải trung
T23n1435_p0180b19║ thất 。thị thời tụ lạc chư nhân văn kì thất ức nhĩ 。cử ấp đề khốc như
T23n1435_p0180b20║ tang phụ mẫu 。ức nhĩ vấn chi 。hà dĩ như thử 。chư nhân ngôn 。sa môn ức
T23n1435_p0180b21║ nhĩ đại hải trung thất 。dĩ kì thất cố đề khốc tướng điếu 。ức nhĩ tức tác
T23n1435_p0180b22║ thị niệm 。ngã tử tiêu tức văn thị tụ lạc như thị ưu hội 。nhược kim kiến
T23n1435_p0180b23║ ngã tất phục nhiễu động 。hà tu phục quy 。bỉ quý nữ chúc ngã ngữ kì nữ 。
T23n1435_p0180b24║ đương vi chí bỉ 。ức nhĩ tiêm đáo nữ xá 。cộng tướng vấn tấn ngữ kì nữ
T23n1435_p0180b25║ ngôn 。mỗ giáp tri bất 。ngã kiến nhữ phụ mẫu huynh huynh phụ tì tận tại ngạ
T23n1435_p0180b26║ quỷ trung 。duy nhữ mẫu độc thụ phúc 。dư giả thụ khổ 。nhữ mẫu ngữ nhữ 。
T23n1435_p0180b27║ mạc tác ác sự hậu thụ khổ báo 。nữ ngôn 。đốt nam tử 。nhữ si nhân nhữ
T23n1435_p0180b28║ cuồng nhân 。ngã phụ mẫu bố thí tác phúc đức 。tử tất sinh thiên 。hà dĩ cố
T23n1435_p0180b29║ tại ngạ quỷ trung 。ức nhĩ tức ngữ nữ ngôn 。nhữ mẫu ngôn 。mỗ xứ hữu tạng 。
T23n1435_p0180c01║ quảng đại tiền vật tại trung 。vi ngã tác phúc 。cung dưỡng tăng cập trường lão ca
T23n1435_p0180c02║ chiên diên 。tàn dư tự hoạt 。thị nữ văn dĩ tiện chí tạng sở 。phát thủ đại
T23n1435_p0180c03║ đắc tiền tài 。đắc dĩ sinh tín 。như kì mẫu sắc 。tức dĩ cung dưỡng chúng tăng 。
T23n1435_p0180c04║ thị sa môn ức nhĩ 。tiên thế cung dưỡng phật chủng thiện căn lợi căn cận kiến
T23n1435_p0180c05║ đế 。dĩ thị nhân duyên lực 。năng đắc kim thế vô lậu trí 。thị nhân vi thiện
T23n1435_p0180c06║ căn lực sở đôi 。tiện tự tư duy 。sầu ưu ngã dụng quy gia vi 。đương vãng
T23n1435_p0180c07║ đại ca chiên diên sở 。tức vãng đáo dĩ đầu diện lễ cánh nhất diện toạ 。sa
T23n1435_p0180c08║ môn ức nhĩ tâm áp bản sự bố úy thế gian 。trường lão ca chiên diên tùy thuận
T23n1435_p0180c09║ kì ý nhi vi thuyết pháp 。tức ư tòa thượng 。đắc chư pháp thanh tịnh vô cấu
T23n1435_p0180c10║ pháp nhãn 。thị nhân kiến pháp đắc pháp tri pháp tịnh pháp 。độ nghi hối bất tín
T23n1435_p0180c11║ tha 。bất tùy tha 。lập đạo quả trung đắc vô sở úy 。tùng toạ khởi đầu diện
T23n1435_p0180c12║ lễ trường lão ca chiên diên túc bạch ngôn 。đại đức 。ngã quy y phật quy y
T23n1435_p0180c13║ pháp quy y tăng 。ngã tác ưu bà tắc 。ức niệm 。ngã tùng kim tận thọ bất
T23n1435_p0180c14║ sát sinh tâm tín thanh tịnh 。đại đức 。ngã dục thiện thắng pháp trung xuất gia thụ
T23n1435_p0180c15║ cụ túc giới tác tỉ khâu 。dục thiện thắng pháp trung hành đạo 。ca chiên diên ngôn 。
T23n1435_p0180c16║ sa môn ức nhĩ 。phụ mẫu thính nhữ xuất gia bất 。đáp ngôn đại đức 。ngã phụ
T23n1435_p0180c17║ mẫu vị thính 。ca chiên diên ngôn 。ngã tào pháp phụ mẫu bất thính 。bất đắc xuất
T23n1435_p0180c18║ gia thụ cụ túc giới 。ức nhĩ ngôn 。đại đức 。ngã tự cầu thị sự 。nhược phụ
T23n1435_p0180c19║ mẫu thính 。đương lai xuất gia thụ cụ túc giới 。ca chiên diên ngôn 。nhữ nghi tri
T23n1435_p0180c20║ thị thời 。ức nhĩ đầu diện lễ trường lão ca chiên diên túc tức tiện quy gia 。
T23n1435_p0180c21║ kiến phụ mẫu lễ bái vấn tấn 。ức nhĩ phụ mẫu tiên sầu khổ cố thất minh 。
T23n1435_p0180c22║ văn ức nhĩ tùng đại hải trung an ẩn hoàn quy 。bi hỉ lệ xuất nhãn hoàn đắc
T23n1435_p0180c23║ minh 。ức nhĩ trụ quá ngũ lục nhật dĩ 。bạch phụ mẫu ngôn 。thính ngã thiện thắng
T23n1435_p0180c24║ pháp trung xuất gia 。phụ mẫu ngôn 。ức nhĩ ngã duy hữu nhữ 。bản chí tâm cầu
T23n1435_p0180c25║ nguyện đắc nhữ 。nhữ bất dụng ngã ngữ nhập đại hải 。đắc nhữ tử tiêu tức 。sầu
T23n1435_p0180c26║ ưu cố nhãn manh 。nhữ kim đại hải trung an ẩn lai hoàn 。ngã đại hoan hỉ
T23n1435_p0180c27║ nhãn đắc khai thị 。nhữ kim tiện vi canh sinh 。nhữ thụ ngã ngữ 。tắc vi cung
T23n1435_p0180c28║ dưỡng ngã tào 。ngã tào thọ mệnh bất quá kỉ thời 。nhược năng tất ngã đẳng thọ
T23n1435_p0180c29║ bất xuất gia giả 。ngã tử bất hận 。ức nhĩ đáp ngôn nặc 。cung dưỡng mãn thập
T23n1435_p0181a01║ nhị niên 。chung phụ mẫu thọ 。như kệ thuyết 。
T23n1435_p0181a02║ sinh giả hữu tử  cao giả diệc đoạ  nhất thiết giai tận
T23n1435_p0181a03║ vô hữu thường giả
T23n1435_p0181a04║ ức nhĩ táo dục 。đáo trường lão ca chiên diên sở 。đầu diện lễ túc nhất diện
T23n1435_p0181a05║ toạ 。đại đức 。ngã kim đắc chính pháp tín 。dục phật pháp trung xuất gia tu phạm
T23n1435_p0181a06║ hành 。trường lão ca chiên diên 。tức dữ ức nhĩ xuất gia 。thị thời a thấp ma
T23n1435_p0181a07║ già a bàn địa quốc độ 。thiểu tỉ khâu thập chúng nan đắc 。thị sa di hạ
T23n1435_p0181a08║ an cư quá tự tứ cánh 。trường lão ca chiên diên cộng trụ đệ tử cận trụ
T23n1435_p0181a09║ đệ tử 。chư phương lai kiến sư vấn tấn 。nhĩ thời tỉ khâu mãn thập chúng 。thị
T23n1435_p0181a10║ thời dữ ức nhĩ thụ cụ túc giới 。thời chư tỉ khâu dục du hành đông phương
T23n1435_p0181a11║ quốc 。đáo phật sở kiến phật cung dưỡng 。ức nhĩ vấn chư tỉ khâu 。trường lão na
T23n1435_p0181a12║ khứ 。chư nhân ngôn 。dục chí xá vệ quốc kiến phật thế tôn thân cận lễ bái 。
T23n1435_p0181a13║ ức nhĩ ngôn 。ngã diệc dục khứ 。chư nhân ngôn tùy ý 。ức nhĩ ngôn 。tiểu đãi
T23n1435_p0181a14║ ngã từ hòa thượng 。ức nhĩ hướng trường lão ca chiên diên sở 。đầu diện lễ túc
T23n1435_p0181a15║ nhất diện toạ như thị ngôn 。đại đức hòa thượng 。ngã kim an cư cánh 。dục
T23n1435_p0181a16║ du hành đông phương quốc độ kiến phật thế tôn thân cận lễ bái 。nguyện thính ngã
T23n1435_p0181a17║ khứ 。ca chiên diên ngôn 。dục vãng tùy ý 。nhữ đương đại ngã đầu diện lễ phật
T23n1435_p0181a18║ túc vấn tấn 。thiểu bệnh thiểu não khởi cư khinh lợi an lạc trụ bất 。cập dư
T23n1435_p0181a19║ tỉ khâu như thị vấn tấn 。trường lão ma ha ca chiên diên thị ngã hòa thượng 。
T23n1435_p0181a20║ a thấp ma già a bàn địa quốc độ trung cựu tỉ khâu ma ma đế đế đế
T23n1435_p0181a21║ đà la tế độ ngã 。thị trường lão đầu diện lễ phật túc vấn tấn 。thiểu bệnh
T23n1435_p0181a22║ thiểu não khởi cư khinh lợi an lạc trụ bất 。cập dư tỉ khâu diệc như pháp
T23n1435_p0181a23║ vấn tấn dĩ 。tùng bà già bà khí thỉnh ngũ sự 。nhất giả a thấp ma già
T23n1435_p0181a24║ a bàn địa quốc độ 。thiểu tỉ khâu thụ cụ túc thập chúng nan đắc 。nguyện phật
T23n1435_p0181a25║ thính thử quốc thiểu tỉ khâu thụ cụ túc 。nhị giả a thấp ma già a bàn
T23n1435_p0181a26║ địa quốc độ 。địa kiên đa toái thạch độ khối 。nguyện phật thính thử quốc tỉ khâu
T23n1435_p0181a27║ trước nhất trùng cức tỉ 。tam giả a thấp ma già a bàn địa quốc nhân 。hí
T23n1435_p0181a28║ tẩy dục dĩ thuỷ vi tịnh 。nguyện phật thính thử quốc chư tỉ khâu thường tẩy dục 。
T23n1435_p0181a29║ tứ giả như đông phương quốc độ 。dụng như thị ma nhục phú mao nhục
T23n1435_p0181b01║ phú hoa y nhục phú 。nguyện phật thính a thấp ma già a bàn địa quốc tỉ
T23n1435_p0181b02║ khâu bì nhục phú dương vi lộc vi cổ dương vi 。ngũ giả hữu tỉ khâu khiển
T23n1435_p0181b03║ tỉ khâu 。sứ dữ tha tỉ khâu y 。tha bất thủ thị y trung gian thất 。ngã
T23n1435_p0181b04║ tào đương vân hà 。ức nhĩ 。nhữ nhược khứ đông phương quốc độ 。kiến phật thế tôn
T23n1435_p0181b05║ thân cận lễ bái 。đại ngã như thị vấn tấn 。dĩ thử ngũ sự cụ bạch thế
T23n1435_p0181b06║ tôn 。thị thời ức nhĩ 。thụ trường lão ca chiên diên ngữ tụng lợi 。tùng toạ
T23n1435_p0181b07║ xứ khởi đầu diện lễ trường lão ma ha ca chiên diên cánh 。dĩ tức hướng tự
T23n1435_p0181b08║ phòng phó ngoạ cụ 。trì y bát du hành chư quốc độ 。tiêm tiêm đáo xá vệ
T23n1435_p0181b09║ quốc kiến phật 。đầu diện lễ túc nhất diện toạ 。chư phật thường pháp 。hữu khách tỉ
T23n1435_p0181b10║ khâu lai 。dĩ như thị ngữ vấn tấn 。nhẫn bất túc bất 。an lạc trụ bất 。
T23n1435_p0181b11║ khí thực bất nan 。đạo lộ bất bì da 。nhĩ thời phật dĩ thị ngữ vấn
T23n1435_p0181b12║ ức nhĩ 。nhẫn bất túc bất 。an lạc trụ bất 。khí thực bất nan 。đạo lộ
T23n1435_p0181b13║ bất bì da 。thị tỉ khâu đáp ngôn 。thật nhẫn túc an lạc trụ khí thực bất
T23n1435_p0181b14║ nan đạo lộ bất bì 。chư phật thường pháp 。cộng khách tỉ khâu nhất xứ tú
T23n1435_p0181b15║ thời 。sắc thị giả vi khách tỉ khâu phòng xá nội phu sàng ngoạ cụ 。thị thời
T23n1435_p0181b16║ phật sắc a nan 。vi khách tỉ khâu phòng nội phu sàng ngoạ cụ 。a nan như
T23n1435_p0181b17║ thị tư duy 。như phật sở sắc 。vi khách tỉ khâu phu sàng ngoạ cụ 。phật thế
T23n1435_p0181b18║ tôn kim nhật 。tất dục dữ khách tỉ khâu đồng nhất phòng xá tú 。tức hướng phật
T23n1435_p0181b19║ phòng dữ khách tỉ khâu phu sàng ngoạ cụ cánh 。hoàn bạch ngôn 。đại đức 。dữ khách
T23n1435_p0181b20║ tỉ khâu phu sàng ngoạ cụ cánh 。phật tự tri thời 。phật tùng toạ khởi hướng tự
T23n1435_p0181b21║ phòng 。đáo toạ xứ phu ni sư đàn kế gia phu toạ 。ức nhĩ hướng phật
T23n1435_p0181b22║ phòng 。đáo dĩ đầu diện lễ phật túc 。toạ xứ phu ni sư đàn kế gia
T23n1435_p0181b23║ phu toạ 。thị nhị nhân dạ đa toạ thiền mặc nhiên 。trung dạ quá chí hậu dạ 。
T23n1435_p0181b24║ phật ngữ ức nhĩ 。nhữ tỉ khâu bái 。ức nhĩ phát tế thanh 。tụng ba la diên
T23n1435_p0181b25║ tát già đà xá tu đố lộ cánh 。phật tán ngôn 。thiện tai tỉ khâu 。nhữ thiện
T23n1435_p0181b26║ tán pháp 。nhữ năng dĩ a bàn địa ngữ thanh tán tụng 。liễu liễu thanh tịnh tận
T23n1435_p0181b27║ dị giải 。tỉ khâu nhữ hảo học hảo tụng 。phật tri cố vấn 。nhữ hà dĩ vãn
T23n1435_p0181b28║ nhập đạo 。ức nhĩ ngôn 。đại đức 。ngã cửu tri dục hoạn 。hữu duyên sự bất đắc
T23n1435_p0181b29║ xuất gia 。tức thuyết kệ ngôn 。
T23n1435_p0181c01║ dĩ kiến thế gian quá  kiến pháp bất lạc lậu
T23n1435_p0181c02║ thánh nhân bất lạc ác  ác nhân bất lạc thiện
T23n1435_p0181c03║ quyết định kiến pháp vị  pháp vị tức phiền não
T23n1435_p0181c04║ trừ nhiệt li chúng ác  phục pháp hỉ pháp vị
T23n1435_p0181c05║ ức nhĩ như thị tư duy 。thị ngã thời đáo 。đương dĩ ngũ sự quảng vấn thế
T23n1435_p0181c06║ tôn 。ư thị ức nhĩ 。tùng toạ khởi thiên đản trước y hợp chưởng bạch phật ngôn 。
T23n1435_p0181c07║ thế tôn 。trường lão đại ca chiên diên thị ngã hòa thượng 。a thấp ma già a
T23n1435_p0181c08║ bàn địa quốc trung cựu trụ ma ma đế đế đế đà la tế độ ngã 。kê
T23n1435_p0181c09║ thủ lễ phật túc vấn tấn 。thiểu bệnh thiểu não khởi cư khinh lợi an lạc trụ
T23n1435_p0181c10║ bất 。cập dư tỉ khâu diệc như pháp vấn tấn 。dĩ ngũ sự quảng vấn thế tôn 。
T23n1435_p0181c11║ phật ngữ ức nhĩ 。nhữ thả chỉ 。tu ngã vấn thời đương thuyết 。phật dĩ thị nhân
T23n1435_p0181c12║ duyên hội tăng 。hội tăng dĩ cáo ức nhĩ 。nhữ sở vấn tiện vấn 。thị thời ức
T23n1435_p0181c13║ nhĩ bạch phật ngôn 。đại đức 。trường lão ca chiên diên thị ngã hòa thượng 。a
T23n1435_p0181c14║ thấp ma già a bàn địa quốc độ cựu tỉ khâu ma ma đế đế đế đà
T23n1435_p0181c15║ la tế độ ngã 。thị trường lão đầu diện lễ phật túc vấn tấn 。thiểu bệnh thiểu
T23n1435_p0181c16║ não khởi cư khinh lợi an lạc trụ bất 。dư tỉ khâu diệc như thị vấn tấn 。
T23n1435_p0181c17║ ngũ sự quảng bạch thế tôn 。hà đẳng ngũ 。nhất giả a thấp ma già a bàn
T23n1435_p0181c18║ địa quốc độ 。tỉ khâu thiểu thụ cụ túc thập chúng nan đắc 。nguyện phật thính thử
T23n1435_p0181c19║ quốc thiểu tỉ khâu thụ cụ túc 。nhị giả a thấp ma già a bàn địa
T23n1435_p0181c20║ quốc độ 。địa kiên toái thạch đa độ khối đa 。nguyện phật thính thử quốc độ tỉ
T23n1435_p0181c21║ khâu trước nhất trùng cức tỉ 。tam giả a thấp ma già a bàn địa quốc độ
T23n1435_p0181c22║ nhân 。hí tẩy dục dĩ thuỷ vi tịnh 。nguyện phật thính thử quốc độ chư tỉ khâu
T23n1435_p0181c23║ thường tẩy dục 。tứ giả đại đức nhược đông phương quốc độ dụng như thị ma nhục
T23n1435_p0181c24║ phú mao nhục phú hoa y nhục phú 。nguyện phật thính thử quốc độ tỉ khâu bì
T23n1435_p0181c25║ tác nhục phú dương vi lộc vi cổ dương vi 。ngũ giả hữu tỉ khâu khiển tỉ
T23n1435_p0181c26║ khâu 。sứ dữ tha tỉ khâu y 。tha bất thủ thị y trung gian thất 。thị trung
T23n1435_p0181c27║ ngã tào đương vân hà 。phật chủng chủng nhân duyên tán giới tán trì giới 。tán giới
T23n1435_p0181c28║ tán trì giới dĩ 。phật ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim nhật thính biên quốc trung trì
T23n1435_p0181c29║ luật đệ ngũ thụ cụ túc giới 。thị trung nam phương bạch mộc tụ lạc 。bạch mộc
T23n1435_p0182a01║ tụ lạc ngoại thị biên quốc dã 。tây phương hữu trụ bà la môn tụ lạc 。bà
T23n1435_p0182a02║ la môn tụ lạc ngoại thị biên quốc 。bắc phương ưu thi la sơn 。khứ sơn bất
T23n1435_p0182a03║ viễn 。hữu bồ toàn tát la thụ 。tát la thụ ngoại thị biên quốc 。đông phương
T23n1435_p0182a04║ hữu bà la tụ lạc 。tự già lang 。già lang ngoại thị biên quốc 。đông bắc
T23n1435_p0182a05║ phương hữu trúc hà 。trúc hà ngoại thị biên quốc 。tùng kim nhật thính a thấp ma
T23n1435_p0182a06║ già a bàn địa quốc độ tỉ khâu tác nhất trùng cức tỉ 。nhược xuyên phá canh
T23n1435_p0182a07║ bổ lưỡng đầu trí trung ương 。hậu trùng cức tỉ bất ưng trước 。mao cức tỉ bất
T23n1435_p0182a08║ ưng trước 。thanh cức tỉ bất ưng trước 。triền cức tỉ bất ưng trước 。nhất thiết
T23n1435_p0182a09║ thanh cức tỉ 。nhất thiết hoàng nhất thiết xích nhất thiết bạch nhất thiết hắc 。thanh bì
T23n1435_p0182a10║ gian hoàng bì gian xích bì gian bạch bì gian hắc bì gian 。thanh vi tú hoàng
T23n1435_p0182a11║ vi tú xích vi tú bạch vi tú hắc vi tú 。sư tử bì tú hổ bì
T23n1435_p0182a12║ tú báo bì tú thát bì tú miêu bì tú 。đâu la trữ tỉ 。thuế trữ
T23n1435_p0182a13║ tỉ 。kiếp bối trữ 。cổ dương mao trữ 。cổ dương mao lũ phúng tỉ 。cổ dương
T23n1435_p0182a14║ giác cức tỉ 。quảng tiền cức tỉ 。khổng tước cân lũ phúng 。khổng tước sí tạp
T23n1435_p0182a15║ cức tỉ 。nhất thiết chủng chủng tạp sắc trang nghiêm lũ tú cức tỉ bất ưng trước 。
T23n1435_p0182a16║ nhược trước phạm đột cát la tội 。tùng kim nhật thính a thấp ma già a bàn
T23n1435_p0182a17║ địa quốc trung thường tẩy dục 。như đông phương ma nhục phú mao nhục phú hoa nhục
T23n1435_p0182a18║ phú 。ngã kim thính a thấp ma già a bàn địa quốc trung 。như thị bì tác
T23n1435_p0182a19║ nhục phú 。dương vi lộc vi cổ dương vi 。hữu tỉ khâu khiển tỉ khâu 。sứ dữ
T23n1435_p0182a20║ tha y 。tha tỉ khâu bất thủ 。thị y trung gian thất 。phật ngôn 。nhược đắc y
T23n1435_p0182a21║ bỉ tỉ khâu thập nhật ưng súc 。nhược quá thập nhật phạm xả đoạ 。
T23n1435_p0182a22║ phật bà già bà tại xá bà đề quốc trụ 。lục quần tỉ khâu nhĩ thời súc
T23n1435_p0182a23║ đại bì sư tử bì hổ bì báo bì thát bì li bì 。phật ngôn 。ngũ đại
T23n1435_p0182a24║ bì bất ưng súc 。nhược súc phạm đột cát la tội 。canh hữu ngũ bì bất ưng
T23n1435_p0182a25║ súc 。tượng bì mã bì cẩu bì dã can bì hắc lộc bì 。nhược súc phạm đột
T23n1435_p0182a26║ cát la tội 。
T23n1435_p0182a27║ phật tại câu thiểm di quốc 。thị thời trường lão xiển na hữu cao hảo sàng 。phật
T23n1435_p0182a28║ dữ a nan nghệ xiển na phòng 。xiển na dao kiến phật lai 。kiến dĩ hướng phật
T23n1435_p0182a29║ hợp chưởng như thị ngữ 。đại đức lai nhập phòng khán 。phật kiến xiển na bố cao
T23n1435_p0182b01║ hảo sàng 。kiến dĩ ngữ a nan 。thị si nhân 。phu cao hảo sàng nội lạn
T23n1435_p0182b02║ ngoại lưu 。phật chủng chủng nhân duyên ha cánh 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim nhật cao
T23n1435_p0182b03║ hảo sàng bất ưng súc 。nhược súc phạm ba dật đề tội 。
T23n1435_p0182b04║ phật tại tì da li quốc 。thời hữu nhất ác ưu bà tắc 。dữ bạt nan đà
T23n1435_p0182b05║ thích tử tác đệ tử 。cộng ngữ cung kính canh tướng ái niệm 。bạt nan đà thích
T23n1435_p0182b06║ tử thần triêu trước y trì bát chí kì gia 。ác ưu bà tắc dữ bố toạ
T23n1435_p0182b07║ xứ 。mệnh bạt nan đà toạ 。cộng tướng vấn tấn 。kì gia hữu độc tử tạp sắc
T23n1435_p0182b08║ ban bác 。kiến dĩ tức sinh tham tâm 。thị hảo khả dụng tác ni sư đàn 。
T23n1435_p0182b09║ bạt nan đà ngữ ngôn 。nhữ độc tử tạp sắc ban bác 。thị khả dụng tác
T23n1435_p0182b10║ ni sư đàn 。ưu bà tắc ngôn 。nhữ tu da 。ngữ ngôn tu 。tức sát
T23n1435_p0182b11║ độc tử bác bì trì dữ 。tiện trì bì khứ 。độc mẫu minh hống tùng hậu trục
T23n1435_p0182b12║ chi 。thị thời chư tỉ khâu 。duy da li tăng phòng môn gian không địa kinh hành 。
T23n1435_p0182b13║ dao kiến bạt nan đà lai 。chư tỉ khâu tướng ngữ 。thị bạt nan đà thích tử
T23n1435_p0182b14║ vô tu nhân 。đa hữu kiến văn nghi ác 。dục nhân tự ngưu hống tùy hậu lai 。
T23n1435_p0182b15║ tất tác ác sự 。nhược dục tác nhược dĩ tác 。tiêm tiêm đáo chư tỉ khâu sở 。
T23n1435_p0182b16║ vấn ngôn trường lão 。thử ngưu hà dĩ tùng nhữ hậu minh hống bạt nan đà hướng
T23n1435_p0182b17║ chư tỉ khâu quảng thuyết 。chư tỉ khâu chủng chủng nhân duyên ha bạt nan đà 。hà
T23n1435_p0182b18║ dĩ danh tỉ khâu 。cố đoạt súc sinh mệnh 。nhữ vô từ mẫn tâm 。như thị chủng
T23n1435_p0182b19║ chủng nhân duyên ha dĩ 。thị sự bạch phật 。phật dĩ thị nhân duyên tập tăng 。tập
T23n1435_p0182b20║ tăng dĩ phật tri cố vấn bạt nan đà 。nhữ thật nhĩ bất 。đáp ngôn 。thật nhĩ
T23n1435_p0182b21║ thế tôn 。phật chủng chủng nhân duyên ha 。hà dĩ danh tỉ khâu 。cố đoạt súc sinh
T23n1435_p0182b22║ mệnh 。vô lân mẫn tâm 。phật chủng chủng nhân duyên ha dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng
T23n1435_p0182b23║ kim nhật bạch y xá ngưu bì 。bất ưng thụ bất ưng toạ ngoạ 。tỉ khâu gia
T23n1435_p0182b24║ trung táo ngưu bì 。ưng thụ bất ưng toạ ngoạ 。
T23n1435_p0182b25║ phật tại xá vệ quốc 。lục quần tỉ khâu tái nữ thừa 。chủng chủng bất thanh tịnh 。
T23n1435_p0182b26║ phật ngôn 。nữ thừa bất ưng tái 。nhược tái đắc đột cát la tội 。lục quần tỉ
T23n1435_p0182b27║ khâu cộng nữ tái 。chủng chủng bất thanh tịnh 。phật ngôn 。bất ưng cộng nữ tái 。nhược
T23n1435_p0182b28║ cộng tái đắc đột cát la tội 。lục quần tỉ khâu cộng nữ hữu gian tái 。chủng
T23n1435_p0182b29║ chủng bất thanh tịnh 。phật ngôn 。bất ưng cộng nữ hữu gian tái 。nhược tái đắc đột
T23n1435_p0182c01║ cát la tội 。
T23n1435_p0182c02║ trường lão tất lăng già bà sa hoạn nhãn 。thân lí khiển sứ lưỡng kiền ngưu giá
T23n1435_p0182c03║ xa lai nghênh 。trường lão thừa xa lai thử gian trị nhãn 。đáp ngôn 。phật vị thính
T23n1435_p0182c04║ thừa lưỡng kiền ngưu xa 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính tái kiền ngưu xa 。
T23n1435_p0182c05║ đương sứ dư nhân ngữ 。bất đắc tự ngữ 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu tróc tự
T23n1435_p0182c06║ ngưu vĩ độ hà 。chủng chủng bất thanh tịnh 。phật ngôn 。bất ưng tróc tự ngưu vĩ
T23n1435_p0182c07║ độ hà 。nhược tróc đắc đột cát la tội 。nhược sư tử hổ tượng mã ngưu 。hùng
T23n1435_p0182c08║ giả tróc vĩ độ hà vô tội 。lục quần tỉ khâu tróc tiểu nữ nhân thủ độ
T23n1435_p0182c09║ hà 。chủng chủng bất thanh tịnh 。phật ngôn 。bất ưng tróc tiểu nữ nhân thủ độ hà 。
T23n1435_p0182c10║ nhược tróc tiểu nữ nhân thủ độ hà 。đắc đột cát la tội 。
T23n1435_p0182c11║ hữu chư cư sĩ phụ 。hướng a chi la hà tẩy dục 。thoát y ngạn thượng nhập
T23n1435_p0182c12║ thuỷ tẩy dục hà thuỷ tốt 涱phiêu khứ 。nhĩ thời chư tỉ khâu 。tại hà ngạn
T23n1435_p0182c13║ biên không địa kinh hành 。thời chư nữ nhân ngữ chư tỉ khâu 。đại đức 。kiến cứu
T23n1435_p0182c14║ tróc ngã đẳng 。chư tỉ khâu ngôn 。tỉ muội 。phật kế giới 。bất ưng cố xúc nữ
T23n1435_p0182c15║ nhân thân 。chư nữ nhân ngôn 。đại đức từ bi lân mẫn nhân 。hà xứ sa
T23n1435_p0182c16║ môn thích tử trung ngã đẳng kim vi thuỷ phiêu thị phi kiến tróc 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0182c17║ bất tri vân hà 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn ưng cứu 。chư tỉ khâu như
T23n1435_p0182c18║ thị tróc thời dâm tâm khởi hoàn phóng 。chư nữ ngôn 。đại đức tiểu thời mạc phóng
T23n1435_p0182c19║ đắc đáo bỉ ngạn 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0182c20║ ngôn 。tuy dâm tâm khởi 。đãn tróc nhất xứ mạc phóng 。đáo ngạn bất ưng cố xúc 。
T23n1435_p0182c21║ nhược canh xúc đắc tội 。nhược tú hoạ nữ mộc nữ bất ưng cố xúc 。xúc đắc
T23n1435_p0182c22║ đột cát la tội 。
T23n1435_p0182c23║ phật bà già bà tại a la tì quốc 。a la tì chư tỉ khâu trước mộc
T23n1435_p0182c24║ kịch 。thời thời đáo hòa thượng a xà lê sở 。thụ kinh học kinh vấn kinh 。
T23n1435_p0182c25║ thị thời tinh xá nội duệ kịch lương lương tác thanh 。hữu nhất ma a lô tỉ
T23n1435_p0182c26║ khâu 。đạo đoán trường hành huỷ 。phật tri cố vấn a nan 。hà dĩ cố tinh
T23n1435_p0182c27║ xá nội duệ kịch thanh 。a nan ngôn 。thế tôn 。thị a la tì chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0182c28║ trước mộc kịch thời thời đáo hòa thượng a xà lê sở 。thụ kinh học kinh
T23n1435_p0182c29║ vấn kinh 。thị cố duệ kịch tác thanh 。phật dĩ thị sự tập tăng 。tập tăng dĩ 。
T23n1435_p0183a01║ tri nhi cố vấn chư tỉ khâu 。nhữ thật nhĩ bất 。đáp ngôn 。thật nhĩ thế tôn 。
T23n1435_p0183a02║ phật chủng chủng nhân duyên ha 。hà dĩ danh tỉ khâu 。súc mộc kịch 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0183a03║ duyên ha dĩ cáo chư tỉ khâu 。tùng kim bất đắc trước mộc kịch đa la xa
T23n1435_p0183a04║ kịch trúc kịch trúc diệp kịch văn nhược kịch bà tì kịch 。nhược súc phạm đột cát
T23n1435_p0183a05║ la tội 。
T23n1435_p0183a06║ trường lão bạt đề 。tùng cao quý trung xuất gia 。thị nhân bản bạch y thời 。
T23n1435_p0183a07║ trước khâm bà la kịch 。như bản pháp súc khâm bà la tỉ 。chư cư sĩ ki
T23n1435_p0183a08║ hiềm ha trái 。sa môn thích tử tự xưng thiện hảo hữu đức 。trước khâm bà la
T23n1435_p0183a09║ kịch 。như vương như đại thần 。hữu chư tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。
T23n1435_p0183a10║ văn thị sự tâm tàm quý 。dĩ thị sự cụ bạch phật 。phật dĩ thị nhân duyên
T23n1435_p0183a11║ tập tăng tập tăng dĩ 。phật tri cố vấn 。nhữ thật nhĩ bất 。đáp ngôn 。thật
T23n1435_p0183a12║ nhĩ thế tôn 。phật chủng chủng nhân duyên ha 。hà dĩ danh tỉ khâu 。trước khâm bà
T23n1435_p0183a13║ la kịch 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim nhật khâm
T23n1435_p0183a14║ bà la kịch bất ưng trước 。nhược trước phạm đột cát la tội 。
T23n1435_p0183a15║ phật tại vương xá thành chiêm bặc quốc 。trung hữu trường giả tử 。tự sa môn nhị
T23n1435_p0183a16║ thập ức 。thị nhân khí nhị thập ức kim 。xả chiêm bặc thành ngũ bá tụ lạc
T23n1435_p0183a17║ a ni mục khư xuất gia 。đồ tiển không địa kinh hành 。túc hạ huyết xuất biến
T23n1435_p0183a18║ lưu kinh hành địa 。kinh hành thử đầu bỉ đầu ô trụ huyết 。phật dữ a nan
T23n1435_p0183a19║ đáo thị xứ kiến thị sự 。phật tri cố vấn a nan 。thùy thị xứ kinh hành
T23n1435_p0183a20║ địa huyết lưu mạn 。a nan đáp ngôn 。thế tôn 。thị chiêm bặc quốc trung trường giả
T23n1435_p0183a21║ tử 。tự sa môn nhị thập ức 。khí nhị thập ức kim 。xả xiển bặc thành
T23n1435_p0183a22║ ngũ bá tụ lạc a ni mục khư xuất gia 。đồ tiển kinh hành 。túc hạ huyết
T23n1435_p0183a23║ lưu biến kinh hành địa 。kinh hành thử đầu bỉ đầu ô trụ huyết 。phật dĩ thị
T23n1435_p0183a24║ sự tập tăng 。tập tăng dĩ 。phật tri cố vấn 。nhữ thật nhĩ bất 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0183a25║ thật nhĩ thế tôn 。phật ngôn 。sa môn nhữ năng trước nhất trùng kinh hành cức tỉ
T23n1435_p0183a26║ bất 。đáp ngôn bất năng 。phật ngôn hà dĩ bất năng 。đáp ngôn thế tôn 。ngã
T23n1435_p0183a27║ thảng hữu đồng thủ giới 。chư tỉ khâu đương ngôn 。chiêm bặc quốc trung trường giả
T23n1435_p0183a28║ tử 。tự sa môn nhị thập ức 。khí nhị thập ức kim 。xả chiêm bặc thành ngũ
T23n1435_p0183a29║ bá tụ lạc a ni mục khư xuất gia 。nhi nhiễm trước nhất trùng cức tỉ 。nhược
T23n1435_p0183b01║ phật thính nhất thiết tỉ khâu trước 。ngã đương trước 。phật chủng chủng nhân duyên tán giới
T23n1435_p0183b02║ tán trì giới 。tán giới tán trì giới dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim thính trước
T23n1435_p0183b03║ nhất trùng kinh hành cức tỉ 。nhược phá bổ lưỡng đầu trí trung ương 。hậu trùng cức
T23n1435_p0183b04║ tỉ bất ưng trước 。mao cức tỉ bất ưng trước 。thanh cức tỉ bất ưng trước 。
T23n1435_p0183b05║ triền cức tỉ bất ưng trước 。nhất thiết thanh nhất thiết hoàng nhất thiết xích nhất thiết
T23n1435_p0183b06║ bạch nhất thiết hắc cức tỉ bất ưng trước 。thanh bì gian hoàng bì gian xích bì
T23n1435_p0183b07║ gian bạch bì gian hắc bì gian 。thanh bì tú hoàng bì tú xích bì tú bạch
T23n1435_p0183b08║ bì tú hắc bì tú 。sư tử bì tú hổ bì tú báo bì tú thát bì
T23n1435_p0183b09║ tú miêu bì tú 。đâu la trữ kịch 。thuế trữ kịch 。kiếp bối trữ
T23n1435_p0183b10║ tỉ 。cổ dương mao trữ tỉ 。cổ dương mao lũ phúng tỉ 。cổ dương giác tỉ 。
T23n1435_p0183b11║ quảng tiền tỉ 。khổng tước cân phúng tỉ 。khổng tước sí phúng tỉ 。nhất thiết tạp sắc
T23n1435_p0183b12║ cức tỉ bất ưng trước 。nhược trước phạm đột cát la tội 。
T23n1435_p0183b13║ phật tại xá vệ quốc đông viên ma già la mẫu đường thượng 。bô thời tùng thiền
T23n1435_p0183b14║ khởi hạ đường 。tại lộ địa kinh hành 。thị thời chư tỉ khâu trước cức tỉ tùy
T23n1435_p0183b15║ phật kinh hành 。phật cố thị 。kiến chư tỉ khâu trước cức tỉ tùy phật kinh
T23n1435_p0183b16║ hành 。ngữ chư tỉ khâu 。hữu ngoại đạo xuất gia sư 。đệ tử tôn trùng cung
T23n1435_p0183b17║ kính sư cố 。bất trước cức tỉ tùng sư kinh hành 。hà huống đa đà a già
T23n1435_p0183b18║ độ a la ha tam miệu tam phật đà 。nhữ tào trước cức tỉ tùy phật kinh
T23n1435_p0183b19║ hành 。phật chủng chủng nhân duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim phật tiền bất
T23n1435_p0183b20║ đắc trước cức tỉ 。hòa thượng a xà lê nhất thiết thượng tòa tiền 。phật đáp
T23n1435_p0183b21║ trung 。đắc đạo đáp trung 。ôn thất giảng đường 。thực trù môn gian thiền quật 。đại
T23n1435_p0183b22║ tiểu tiện xứ 。tẩy đại tiểu tiện xứ 。tẩy dục xứ 。nhất thiết đa chúng hành xứ 。
T23n1435_p0183b23║ bất ưng trước cức tỉ nhược trước phạm đột cát la tội 。
T23n1435_p0183b24║ phật tại xá vệ quốc 。trường lão tất lăng già bà sa bệnh nhãn thống 。đồ tiển
T23n1435_p0183b25║ nhập tụ lạc 。xúc thạch thương cước tăng ích nhãn thống 。dĩ thị sự ngữ chư tỉ
T23n1435_p0183b26║ khâu 。chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật dĩ thị nhân duyên tập tăng 。
T23n1435_p0183b27║ tập tăng dĩ 。phật tri cố vấn tất lăng già bà sa 。nhữ thật nhĩ bất 。đáp
T23n1435_p0183b28║ ngôn 。thật nhĩ thế tôn 。phật chủng chủng nhân duyên tán giới tán trì giới 。tán giới
T23n1435_p0183b29║ tán trì giới dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim thính trước nhất trùng cức tỉ nhập
T23n1435_p0183c01║ tụ lạc 。hậu trùng cức tỉ bất ưng trước 。mao cức tỉ bất ưng trước nãi chí
T23n1435_p0183c02║ chủng chủng tạp sắc lũ phúng cức tỉ bất ưng trước 。nhược trước phạm đột cát la
T23n1435_p0183c03║ tội 。
T23n1435_p0183c04║ phật tại xá vệ quốc 。chư tỉ khâu lộ địa tẩy cước 。dĩ cước chỉ hành cước
T23n1435_p0183c05║ căn hành 。hoặc đăng thụ diệp hành 。nhược thạch thượng đào hành 。nhập hộ sàng thượng
T23n1435_p0183c06║ toạ 。hoặc thời dụng thảo nhược y 。nhược tế nạp thức cước trụ xứ 。chư thảo
T23n1435_p0183c07║ nhược y tế nạp 。lang tạ tại địa 。ngoạ cụ cấu xú 。nhĩ thời hữu nhất cư
T23n1435_p0183c08║ sĩ 。thỉnh phật cập tăng minh nhật thực 。phật mặc nhiên thụ 。cư sĩ tri phật thụ
T23n1435_p0183c09║ thỉnh 。tùng toạ khởi đầu diện lễ túc nhiễu phật nhi khứ 。đáo tự xá cụ đa
T23n1435_p0183c10║ mĩ ẩm thực khí vị hương khiết biện cụ cánh 。phu toạ xứ khiển nhân bạch phật
T23n1435_p0183c11║ thời đáo 。thực cụ dĩ biện phật tự tri thời 。chư tỉ khâu chí cư sĩ xá 。
T23n1435_p0183c12║ phật tự phòng trụ nghênh thực phân 。chư phật thường pháp 。như thị du quan khán chư
T23n1435_p0183c13║ tỉ khâu phòng 。trì hộ câu xứ xứ đại phòng biệt phòng biến chư phòng khán 。khai
T23n1435_p0183c14║ nhất phòng kiến thảo cập y tế nạp lang tịch tại địa ngoạ cụ cấu xú 。phật
T23n1435_p0183c15║ nhập phòng 。an từ cử bí nhục xuất sàng tháp 。khí địa thảo cập y tế
T23n1435_p0183c16║ nạp 。tảo phòng trung đồ địa cánh 。hoàn nội bí nhục sàng tháp 。bế hộ hạ
T23n1435_p0183c17║ 橝。hướng tự phòng đáo toạ xứ 。phu ni sư đàn kế gia phu toạ 。
T23n1435_p0183c18║ thị thời trung gian 。cư sĩ kiến tăng toạ dĩ 。tự hành táo thuỷ 。tự thủ dữ
T23n1435_p0183c19║ chủng chủng đa mĩ ẩm thực khí vị hương khiết 。tăng tự tứ bão mãn dĩ trì
T23n1435_p0183c20║ độc toạ sàng thị trung toạ dục văn pháp 。thượng tòa thuyết pháp dĩ thứ đệ nhi
T23n1435_p0183c21║ khứ 。hoàn đáo tinh xá đầu diện lễ phật túc nhất diện toạ 。chư phật thường
T23n1435_p0183c22║ pháp 。tỉ khâu thực hoàn 。hoan hỉ nhuyễn ngữ như thị vấn 。chư tỉ khâu mĩ thực
T23n1435_p0183c23║ bão mãn bất 。nhĩ thời chư tỉ khâu hoàn 。phật dĩ như thị ngữ vấn 。chư tỉ
T23n1435_p0183c24║ khâu 。mĩ thực bão mãn bất 。đáp ngôn bão mãn 。phật ngôn 。ngã kim nhật trì hộ
T23n1435_p0183c25║ câu xứ xứ đại phòng biệt phòng biến chư phòng khán 。khai nhất phòng hộ 。kiến thảo
T23n1435_p0183c26║ cập y tế nạp lang tạ tại địa ngoạ cụ cấu xú 。thị sự bất thị 。nhữ
T23n1435_p0183c27║ tào vân hà bất ái hộ tăng ngoạ cụ 。chư cư sĩ bà la môn huyết nhục
T23n1435_p0183c28║ kiền kiệt bố thí tác phúc chư tỉ khâu thị trung ưng thiểu thụ thiện ái hộ 。
T23n1435_p0183c29║ phật chủng chủng nhân duyên ha dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim thính nhất trùng tẩy
T23n1435_p0184a01║ cước cức tỉ 。nhược xuyên canh bổ lưỡng đầu trí trung ương 。hậu trùng cức tỉ bất
T23n1435_p0184a02║ ưng trước 。nãi chí chủng chủng tạp sắc lũ phúng cức tỉ bất ưng trước 。nhược trước
T23n1435_p0184a03║ phạm đột cát la tội 。
T23n1435_p0184a04║ phật tại xá vệ quốc 。hữu nhất tỉ khâu thất nhất trùng tẩy cước cức tỉ 。tỉ
T23n1435_p0184a05║ khâu đáo cư sĩ sở khí ngôn 。ngã thất nhất trùng tẩy cước cức tỉ 。nhữ dữ
T23n1435_p0184a06║ ngã 。cư sĩ ước sắc bì sư 。nhữ dữ thị tỉ khâu tác nhất trùng cức tỉ 。
T23n1435_p0184a07║ ngã dữ nhữ giá 。thị bì sư dĩ hậu trùng cức tỉ quý trực nhị tam tiền 。
T23n1435_p0184a08║ bất khẳng dữ tác nhất trùng cức tỉ 。tỉ khâu đáo bì sư sở sách 。bì sư
T23n1435_p0184a09║ bất dữ tác 。tỉ khâu bất đắc 。hoàn tùng cư sĩ cầu ngôn 。cư sĩ 。thị bì
T23n1435_p0184a10║ sư cánh bất dữ ngã tác nhất trùng cức tỉ 。cư sĩ ngôn 。đại đức 。ngã dĩ
T23n1435_p0184a11║ ước sắc 。bất khẳng dữ ngã đương vân hà 。nhữ năng trước hậu trùng cức tỉ bất 。
T23n1435_p0184a12║ tỉ khâu như thị tư duy 。ngã đương hoại hậu trùng cức tỉ tác nhất trùng cức
T23n1435_p0184a13║ tỉ trước 。thị tỉ khâu trì lũ trùy vãng kì hoàn môn gian 。dục hoại hậu trùng
T23n1435_p0184a14║ cức tỉ tác nhất trùng cức tỉ 。phật thực hậu bàng dương kinh hành 。vãng đáo thị
T23n1435_p0184a15║ xứ 。kiến thị tỉ khâu môn hạ toạ 。phật tri cố vấn tỉ khâu 。nhữ tác hà
T23n1435_p0184a16║ đẳng 。đáp ngôn thế tôn 。ngã thất nhất trùng tẩy cước cức tỉ 。ngã tùng cư sĩ
T23n1435_p0184a17║ khí 。cư sĩ ước sắc bì sư linh tác ngôn 。dữ thị tỉ khâu tác nhất trùng
T23n1435_p0184a18║ tẩy cước cức tỉ 。ngã dữ nhữ giá 。thị bì sư dĩ hậu trùng cức tỉ quý
T23n1435_p0184a19║ trực nhị tam tiền cố 。bất khẳng dữ ngã tác nhất trùng cức tỉ 。ngã đáo bì
T23n1435_p0184a20║ sư sở trùng sách 。bì sư cố bất dữ ngã 。ngã bất đắc dĩ hoàn tùng cư
T23n1435_p0184a21║ sĩ khí 。ngữ ngôn cư sĩ 。thị bì sư cánh bất dữ ngã nhất trùng cức tỉ 。
T23n1435_p0184a22║ cư sĩ ngôn 。ngã dĩ ước sắc 。bất khẳng dữ nhữ 。ngã đương vân hà 。tiện ngữ
T23n1435_p0184a23║ ngã ngôn 。nhữ năng trước hậu trùng cức tỉ bất 。ngã như thị tư duy 。đương hoại
T23n1435_p0184a24║ tác nhất trùng tẩy cước cức tỉ 。phật ngữ tỉ khâu 。mạc hoại hậu trùng cức
T23n1435_p0184a25║ tỉ 。hà dĩ cố 。bất kiên lao cố 。tùng kim thính tác phá nhiễm trước tịnh 。nhược
T23n1435_p0184a26║ hữu nhân thí hậu trùng cức tỉ 。hoàn linh chủ trước hành 。hạ chí nhị tam
T23n1435_p0184a27║ bộ 。như thị đắc súc 。
T23n1435_p0184a28║ phật tại vương xá thành 。lục quần tỉ khâu 。dĩ phật thính trước phá nhiễm trước tịnh
T23n1435_p0184a29║ cức tỉ cố 。cầu chủng chủng tạp sắc cức tỉ súc 。hữu thời lục quần tỉ khâu 。
T23n1435_p0184b01║ đáo chư thích tử biên khí cức tỉ 。nhược chủ bất dữ 。nhất tỉ khâu cao cử
T23n1435_p0184b02║ nhất tỉ khâu thoát thủ 。dĩ thị sự cố 。thích tử hằng bất cảm xuất 。khủng lục
T23n1435_p0184b03║ quần tỉ khâu thoát ngã cức tỉ cố 。chư cư sĩ ki hiềm ha trái 。sa môn
T23n1435_p0184b04║ thích tử tự xưng thiện hảo hữu đức 。trước chủng chủng tạp sắc trang nghiêm cức tỉ 。
T23n1435_p0184b05║ như vương như đại thần 。hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn
T23n1435_p0184b06║ thị sự tâm tàm quý 。dĩ thị sự cụ bạch phật 。phật dĩ thị nhân duyên tập
T23n1435_p0184b07║ tăng 。tập tăng dĩ 。phật tri cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật nhĩ bất 。đáp
T23n1435_p0184b08║ ngôn 。thật nhĩ thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha 。hà dĩ danh tỉ
T23n1435_p0184b09║ khâu 。trước chủng chủng tạp sắc trang nghiêm cức tỉ 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ 。ngữ
T23n1435_p0184b10║ chư tỉ khâu 。nhược hữu nhất trùng cức tỉ 。nhược hữu phá nhiễm trước tịnh hậu trùng
T23n1435_p0184b11║ cức tỉ thính súc 。nhất thiết tạp sắc trang nghiêm cức tỉ bất ưng trước 。nhược trước
T23n1435_p0184b12║ phạm đột cát la tội 。phật tại xá vệ quốc 。tự tứ cánh hạ mạt nguyệt 。
T23n1435_p0184b13║ dữ đại tỉ khâu chúng du hành chư quốc 。hữu nhất tỉ khâu 。thủ tróc cức tỉ
T23n1435_p0184b14║ bả hành 。phật kiến thị tỉ khâu 。tri nhi cố vấn tỉ khâu 。hà dĩ thủ
T23n1435_p0184b15║ tróc cức tỉ bả hành 。đáp ngôn thế tôn 。ngã cức tỉ nội tị kiên 。túc chỉ
T23n1435_p0184b16║ gian phá thống cố bả hành 。phật ngôn 。ưng dụng nhuyễn vật tác (thất pháp trung bì cức pháp đệ ngũ cánh )。
T23n1435_p0184b17║ thập tụng luật quyển đệ nhị thập ngũ TTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*