Thập Tụng Luật – Quyển 25

Tzed Version
T23n1435_p0178a14║
T23n1435_p0178a15║
T23n1435_p0178a16║ thập tụng luật quyển đệ nhị thập ngũ (đệ tứ tụng chi ngũ )
T23n1435_p0178a17║
T23n1435_p0178a18║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0178a19║   thất pháp trung bì cức pháp đệ ngũ
T23n1435_p0178a20║ phật tại xá vệ thành 。nhĩ thời a thấp ma già a bàn đề quốc 。hữu tụ
T23n1435_p0178a21║ lạc 。danh vương tát bà 。trung hữu đại phú cư sĩ 。tài bảo phong doanh chủng
T23n1435_p0178a22║ chủng cụ túc 。duy thiểu nhất sự 。vô hữu nhi tức 。tùng chư thần kì trì thần
T23n1435_p0178a23║ gia thần giao đạo đại thần mãn hiền đại thần cao hiền đại thần đại tự tại thiên
T23n1435_p0178a24║ thần na la diên thần vi nữu thiên thần hạ chí bát bà la thần 。vi hữu
T23n1435_p0178a25║ tử cố cầu thỉnh khí sách 。nhi bất năng đắc 。hữu tử thời đáo 。cư sĩ phụ
T23n1435_p0178a26║ nãi giác hữu thần 。lợi căn nữ nhân hữu tứ bất cộng trí 。hà đẳng tứ 。
T23n1435_p0178a27║ nhất tri nam ái 。nhị tri nam bất ái 。tam tri nhâm thần thời 。tứ tri
T23n1435_p0178a28║ sở tùng đắc 。phụ tự tri hữu thần 。ngữ cư sĩ ngôn 。ngã dĩ hữu
T23n1435_p0178a29║ thần 。cư sĩ văn chi 。tâm hoan hỉ dũng dược 。hoặc đương sinh nam 。hảo gia
T23n1435_p0178b01║ cung cấp tẩy dục tịnh khiết 。dĩ hương đồ thân tùy thời tương tức 。linh thân an
T23n1435_p0178b02║ ẩn 。nhược hữu sở chí 。đa nhân vệ tùng mạc linh ưu não 。cửu nguyệt dĩ quá
T23n1435_p0178b03║ vãn thân sinh nam 。nhĩ hữu kim hoàn 。thị nhi đoan chính kiến giả hoan hỉ 。
T23n1435_p0178b04║ cư sĩ văn chi 。tâm hỉ dũng dược 。tập chư tri tướng bà la môn tướng chi
T23n1435_p0178b05║ vấn ngôn 。thị nhi đức lực hà như 。chư bà la môn ngôn 。cư sĩ 。thị nhi
T23n1435_p0178b06║ thật hữu phúc đức uy lực 。cư sĩ ngôn 。đương vi tác tự 。thị thời quốc pháp
T23n1435_p0178b07║ tác nhị chủng tự 。nhược tùy tú nhược tùy cát 。chư nhân ngôn 。cư sĩ 。thị nhi
T23n1435_p0178b08║ hà thời sinh 。đáp ngôn mỗ nhật sinh 。thị chư bà la môn toán tri ngữ ngôn 。
T23n1435_p0178b09║ thị nhi sa môn tú nhật sinh 。tức danh sa môn 。cư sĩ phục tập bà la
T23n1435_p0178b10║ môn cập chư cư sĩ thiện tri kim bảo tướng giả 。dĩ nhi nhĩ kì chi 。thị
T23n1435_p0178b11║ nhi nhĩ hoàn giá trực kỉ hứa 。chư nhân ngôn 。cư sĩ 。thị nhi nhĩ hoàn 。phi
T23n1435_p0178b12║ thế sở tác bất dị bình giá 。ý tưởng bình chi 。khả trực thuần kim nhất
T23n1435_p0178b13║ ức 。nhi tự sa môn 。nhĩ hoàn trực nhất ức 。chúng nhân tức tự vi sa
T23n1435_p0178b14║ môn ức nhĩ 。chúng nhân đương thức 。thị cư sĩ linh ngũ chủng dưỡng mẫu dưỡng thị 。
T23n1435_p0178b15║ hà đẳng ngũ 。nhất giả trị thân mẫu 。nhị giả trừ cấu mẫu 。tam giả nhũ mẫu 。
T23n1435_p0178b16║ tứ giả cát mẫu 。ngũ giả hí tiếu mẫu 。vân hà trị thân mẫu 。vi thị nhi
T23n1435_p0178b17║ trị đầu thủ túc nhĩ tị chư chỉ 。thị danh trị thân mẫu 。vân hà trừ cấu
T23n1435_p0178b18║ mẫu 。thời thời vi nhi tẩy dục hoán trạc 。thị danh trừ cấu mẫu 。vân hà
T23n1435_p0178b19║ nhũ mẫu 。thời thời ẩm thực nhũ dưỡng 。thị danh nhũ mẫu 。vân hà cát mẫu 。thị
T23n1435_p0178b20║ nhi hành thời chấp khổng tước bật 。trì tam cổ xoa thị vệ ủng hộ 。thị danh
T23n1435_p0178b21║ cát mẫu 。vân hà hí tiếu mẫu 。vi nhi tác cơ quan mộc nhân tượng mã xa
T23n1435_p0178b22║ thừa cung tiến chủng chủng hí cụ 。tùy thời ngu lạc chi 。thị danh hí tiếu mẫu 。
T23n1435_p0178b23║ thị nhi phúc đức uy lực 。nhi tật trường đại 。tiện giáo thư số toán ấn 。thiện
T23n1435_p0178b24║ tri chư vật giá tướng quý tiện 。thị vương tát bạc tụ lạc 。thị tứ phương thương
T23n1435_p0178b25║ khách sở tụ tập xứ 。thời tứ phương thương khách lai nghệ tụ lạc 。vấn ngôn thị
T23n1435_p0178b26║ trung a thùy thiện hảo 。hữu đức khả kí khả tín kì ngã lợi hại 。chư nhân
T23n1435_p0178b27║ kì sa môn ức nhĩ 。thiện hảo hữu đức khả kí khả tín thiện biệt lợi hại 。
T23n1435_p0178b28║ thị chư thương khách 。tức nghệ sa môn ức nhĩ thác vi chủ nhân 。sa môn ức
T23n1435_p0178b29║ nhĩ vấn chư thương khách 。tùng hà xứ lai 。đáp ngôn 。tùng mỗ phương mỗ quốc
T23n1435_p0178c01║ lai 。tức vấn 。bỉ phương quốc trung hữu hà hảo ác 。thương khách cụ đáp hảo ác
T23n1435_p0178c02║ chi sự 。thị thời phục hữu chư thương khách hải trung lai giả 。chí vương tát bạc
T23n1435_p0178c03║ tụ lạc 。vấn ngôn 。thị trung a thùy thiện hảo 。hữu đức khả kí khả tín kì
T23n1435_p0178c04║ ngã lợi hại 。chư nhân kì sa môn ức nhĩ 。thiện hảo hữu đức khả kí khả
T23n1435_p0178c05║ tín thiện biệt lợi hại 。thị chư thương khách tức thác vi chủ nhân 。sa môn ức
T23n1435_p0178c06║ nhĩ vấn chư thương khách 。tùng hà xứ lai 。đáp ngôn 。đại hải trung lai 。vấn đại
T23n1435_p0178c07║ hải trung hữu hà hảo ác 。thương khách cụ đáp hải trung chư sự 。đại hải trung
T23n1435_p0178c08║ hữu ba bố quy bố đề mê ngư 。bố đề mê kì la ngư bố thất thu
T23n1435_p0178c09║ ma la ngư bố hồi ba bố thuỷ phú sơn bố hắc phong bố ác long xứ
T23n1435_p0178c10║ bố ác la sa bố 。ức nhĩ 。bá thiên nhân khứ thời nhất đắc hoàn 。nhược đắc
T23n1435_p0178c11║ lai hoàn 。chủng chủng trân bảo bố thí tác phúc 。thất thế bất tận hà huống kỉ
T23n1435_p0178c12║ thân 。thị chư thương khách 。kiến thị sa môn ức nhĩ hữu đại uy lực như thị
T23n1435_p0178c13║ tư duy 。nhược tác tát bạc cộng đa nhân nhập hải 。tất an ẩn lai xuất 。chư
T23n1435_p0178c14║ nhân ngôn 。sa môn ức nhĩ 。nhữ hà dĩ bất nhập đại hải 。đáp ngôn 。ngã nhập
T23n1435_p0178c15║ đại hải tác hà đẳng 。thị trung đa chư khủng bố 。bá thiên nhân khứ thời nhất
T23n1435_p0178c16║ đắc hoàn 。thị chư thương khách kích lệ ngôn 。hà đẳng nhân ngưỡng tha hoạt mệnh 。nãi
T23n1435_p0178c17║ chí dâm nữ ngưỡng tha hoạt mệnh 。nhược nhân cầu tác bố thí phúc đức 。thị sự
T23n1435_p0178c18║ thiện hảo 。chư thương khách như thị kích lệ 。sa môn ức nhĩ tín thụ dục khứ 。
T23n1435_p0178c19║ đáo phụ mẫu sở từ dục nhập hải 。thời phụ mẫu thuyết chư bố sự 。dục linh
T23n1435_p0178c20║ biến hối dĩ chế lưu chi 。nhân vi tài cố nhập đại hải 。ngã gia trung đa
T23n1435_p0178c21║ chư bảo vật 。nhữ dụng bố thí tác phúc 。thất thế bất tận 。hà vi nhập hải 。
T23n1435_p0178c22║ thời bất tùy phụ mẫu ngữ 。phụ mẫu ngữ chư quý nhân 。tá ngã lưu ức nhĩ 。
T23n1435_p0178c23║ thời chư đại quan trường giả cư sĩ ức tài chủ đại phú tát bạc 。như thị
T23n1435_p0178c24║ quý nhân lưu chi bất tùy 。phụ mẫu tri kì ý chính 。tắc thính linh khứ 。ư
T23n1435_p0178c25║ thị thừa tượng chân linh 。biến cáo tụ lạc linh ngôn 。sa môn ức nhĩ dục nhập
T23n1435_p0178c26║ đại hải 。ngã tác tát bạc thùy dục cộng khứ 。thị nhân phúc đức 。ngũ bá thương
T23n1435_p0178c27║ nhân giai tất lạc tùng 。bỉ quốc độ pháp 。tác tát bạc giả 。yếu xuất nhị
T23n1435_p0178c28║ thập vạn kim tiền 。thập vạn biện hang 。thập vạn biện tư lương 。trang nghiêm cánh
T23n1435_p0178c29║ dĩ 。hạ hang trước thuỷ trung 。dĩ thất mai mẫn hệ 。nhật nhật xướng ngôn 。thùy năng
T23n1435_p0179a01║ xả phụ mẫu huynh đệ tỉ muội thê tử diêm phù đề chủng chủng lạc 。cập xả
T23n1435_p0179a02║ lạc thọ 。thùy dục đắc kim ngân ma ni lưu li chủng chủng bảo vật thất thế
T23n1435_p0179a03║ tùy dụng bố thí tác phúc giả 。cộng nhập đại hải 。như thị nhật nhật xướng 。nhật
T23n1435_p0179a04║ đoán nhất mẫn 。như thị đoán lục mẫn 。tàn đệ thất mẫn đãi y lặc phong (tấn ngôn
T23n1435_p0179a05║ hảo tùy phong )kí đắc y lặc phong 。đoán đệ thất mẫn 。hang tật thắng tiến 。thị tát
T23n1435_p0179a06║ bạc phúc đức uy lực 。thị hang tật đáo bảo hử 。sắc ngữ chư thương khách
T23n1435_p0179a07║ ngôn 。thủ chư bảo vật tái sứ mãn hang 。mạc linh đại trùng 。thủ bảo vật cánh
T23n1435_p0179a08║ đắc y lặc phong 。thị thời hang khứ tật thắng vu tiến 。hoàn diêm phù đề 。
T23n1435_p0179a09║ hướng vương tát bạc tụ lạc 。hữu nhị đạo thuỷ đạo lục đạo 。sa môn ức nhĩ
T23n1435_p0179a10║ ngữ chư thương nhân 。hà đạo khứ 。chư nhân ngôn lục đạo khứ 。thời hữu không dịch 。
T23n1435_p0179a11║ thị trung dạ trụ 。ngữ chư thương nhân 。ngã tằng văn tặc lai kiếp 。chư thương
T23n1435_p0179a12║ khách 。nhược tiền sát tát bạc 。tắc chư thương khách vô sở thành biện 。nhược bất sát
T23n1435_p0179a13║ tát bạc 。tắc dĩ tiền vật lực 。nhược tự thân lực nhược dĩ tha lực 。tất năng
T23n1435_p0179a14║ đắc tặc 。ngã đương dư xứ tú khứ 。thời đương hoán ngã 。chư nhân ngôn nhĩ 。ức
T23n1435_p0179a15║ nhĩ khu lư biệt xứ tú 。thị chư thương khách dạ bán phát khứ 。nhân nhân
T23n1435_p0179a16║ tướng giác 。cánh bất hoán ức nhĩ 。hậu dạ đại phong vũ đoạ 。ức nhĩ giác hoán
T23n1435_p0179a17║ chư thương khách 。thương khách vô nhân ưng giả 。ức nhĩ như thị tư duy 。nại
T23n1435_p0179a18║ hà chư nhân khí ngã khứ da 。tức trục khứ 。thị đạo đa sa độ 。phong
T23n1435_p0179a19║ vũ lưu mạn lộ vô di tích 。ngưỡng lư khứu tích nhi tiền 。ức nhĩ cơ
T23n1435_p0179a20║ cực tiền hành 。kiến hữu nhất thành nghiêm hảo tịnh khiết 。như thị tư duy 。niệm
T23n1435_p0179a21║ tưởng đắc thực lập ư thành môn 。tùy niệm thất thanh xướng ngôn 。thực thực 。thời vô
T23n1435_p0179a22║ số bá thiên vạn ngạ quỷ lai xuất 。giai ngôn 。hà đẳng thực a thùy dữ 。ức
T23n1435_p0179a23║ nhĩ ngôn vô thực 。ngã hành cơ cực niệm tưởng đắc thực 。nhân xuất thử ngôn 。ngã
T23n1435_p0179a24║ vô thực dã 。như thị tư duy 。ngã đương thành biên đắc thực 。thị cố xướng ngôn
T23n1435_p0179a25║ thực nhĩ 。chư ngạ quỷ ngôn 。thử thị ngạ quỷ thành 。ngã bá thiên vạn tuế kim
T23n1435_p0179a26║ nhật nãi văn xướng thực thanh 。ngã đẳng dĩ bất bố thí khan tâm đa cố 。đoạ
T23n1435_p0179a27║ ngạ quỷ trung 。nhữ dục na khứ 。ức nhĩ ngôn 。dục chí vương tát bạc tụ lạc 。
T23n1435_p0179a28║ quỷ ngôn 。tùng thị đạo khứ 。ư thị tiền hành 。phục kiến nhất thành 。như thị phục
T23n1435_p0179a29║ niệm 。tiền thành bất đắc thực 。kim hoặc năng đắc thuỷ 。tức đáo môn lập xướng ngôn 。
T23n1435_p0179b01║ thuỷ thuỷ 。thời vô số bá thiên ngạ quỷ lai xuất 。giai ngôn 。hà đẳng thuỷ a
T23n1435_p0179b02║ thùy dữ 。ức nhĩ ngôn vô thuỷ 。ngã hạt cực niệm tưởng đắc thuỷ 。nhân xuất thị
T23n1435_p0179b03║ thanh 。ngã vô thuỷ dã 。như thị tư duy 。ngã đương thành biên đắc thuỷ 。thị cố
T23n1435_p0179b04║ xướng ngôn thuỷ nhĩ 。ngạ quỷ ngôn 。thử thị ngạ quỷ thành 。bá thiên vạn tuế kim
T23n1435_p0179b05║ nhật nãi văn thuỷ thanh 。ngã đẳng dĩ bất bố thí khan tâm đa cố 。đoạ ngạ
T23n1435_p0179b06║ quỷ trung 。nhữ dục na khứ 。ức nhĩ ngôn 。dục chí vương tát bạc tụ lạc 。quỷ
T23n1435_p0179b07║ ngôn 。tùng thị đạo khứ 。tiền hành bất cửu 。phục kiến thụ 。danh bà la 。dạ
T23n1435_p0179b08║ ư hạ tú 。dao thụ lạc diệp 。tế giả tự thực thô giả dữ lư 。như thị
T23n1435_p0179b09║ nhật mộ chí dạ 。thị trung tức hữu sàng xuất 。nam xuất nữ xuất 。nhan mạo đoan
T23n1435_p0179b10║ chính trước thiên bảo quan 。cộng tướng ngu lạc 。sa môn ức nhĩ tác thị tư duy 。
T23n1435_p0179b11║ ngã bất ưng nhĩ khán tha tư sự 。thời dạ quá trú lai 。tức thời sàng diệt
T23n1435_p0179b12║ nữ diệt 。hữu quần cẩu lai đạm thị nam tử nhục tận cốt tại 。ức nhĩ niệm
T23n1435_p0179b13║ ngôn 。ngã hối bất vấn thị nhân 。tiên tác hà hành kim đắc thử báo 。dạ thiện
T23n1435_p0179b14║ trú ác 。ngã đương trụ đãi vấn chi 。chí dạ canh hữu hảo sàng 。nam xuất
T23n1435_p0179b15║ nữ xuất nhan mạo đoan chính 。trước châu bảo thiên quan cộng tướng ngu lạc 。ức nhĩ
T23n1435_p0179b16║ tức vãng vấn nam 。nhữ tác hà hành kim đắc thị báo 。dạ thiện trú ác 。nam
T23n1435_p0179b17║ ngôn 。nhữ hà dụng vấn vi 。ức nhĩ ngôn 。ý dục tri chi 。nam ngôn 。nhữ
T23n1435_p0179b18║ thức a thấp ma già a bàn địa quốc trung vương tát bạc tụ lạc bất 。ức
T23n1435_p0179b19║ nhĩ ngôn thức 。nam ngôn 。ngã thị mỗ giáp đồ nhi 。hữu trường lão ca chiên diên 。
T23n1435_p0179b20║ thường xuất nhập ngã gia 。ngã thường cung cấp ẩm thực y bí thang dược 。ức nhĩ 。
T23n1435_p0179b21║ bỉ thường ngữ ngã ngôn 。mạc tác ác hành hậu đắc đại khổ 。ngã thời đáp ngôn 。
T23n1435_p0179b22║ tiên thế dĩ lai dĩ thử vi nghiệp 。kim nhược bất tác na đắc tự hoạt 。thời
T23n1435_p0179b23║ ca chiên diên phục ngữ ngã ngôn 。nhữ tác thử ác trú đa dạ đa 。ngã ngôn
T23n1435_p0179b24║ trú đa 。tức ngữ ngã ngôn 。nhữ dạ thụ ngũ giới khả hoạch vi thiện 。ngã tức
T23n1435_p0179b25║ tùng thụ 。kim đắc thử báo 。dạ thiện trú ác giai do tác hành 。hối hận hà
T23n1435_p0179b26║ ích 。nam vấn ức nhĩ 。nhữ dục na khứ 。đáp ngôn 。chí vương tát bạc tụ lạc 。
T23n1435_p0179b27║ nam ngôn 。tùng thị đạo khứ 。ức nhĩ tiện khứ 。tiền hành bất cửu phục kiến nhất
T23n1435_p0179b28║ thụ 。danh ba la 。trụ hạ chỉ tú 。dao thụ lạc diệp 。tế giả tự thực
T23n1435_p0179b29║ thô giả dữ lư 。thời dạ quá trú lai 。thị xứ phục hữu sàng xuất 。nam
T23n1435_p0179c01║ xuất nữ xuất nhan mạo đoan chính 。trước châu bảo thiên quan cộng tướng ngu lạc 。ức
T23n1435_p0179c02║ nhĩ tức niệm 。ngã bất ưng trụ thử quan tha tư sự 。như thị chí mộ sàng
T23n1435_p0179c03║ diệt nữ diệt 。bá túc trùng xuất đạm thị nam tử 。nhục tận cốt tại 。ức nhĩ
T23n1435_p0179c04║ niệm ngôn 。ngã hối bất vấn 。nhữ tác hà hành kim đắc thử báo 。trú thiện dạ
T23n1435_p0179c05║ ác 。đương trụ đãi vấn 。dạ quá trú lai phục hữu sàng xuất 。nam xuất nữ
T23n1435_p0179c06║ xuất nhan mạo đoan chính 。trước châu bảo thiên quan cộng tướng ngu lạc 。ức nhĩ vãng
T23n1435_p0179c07║ vấn nam tử 。nhữ tác hà hành kim hoạch thử báo 。trú thiện dạ ác 。nam
T23n1435_p0179c08║ ngôn 。nhữ hà dụng vấn vi 。ức nhĩ ngôn 。ý dục tri chi 。nam ngôn 。nhữ
T23n1435_p0179c09║ thức a thấp ma già a bàn địa quốc trung vương tát bạc tụ lạc bất 。đáp
T23n1435_p0179c10║ ngôn thức 。thị trung mỗ giáp nam tử dâm phạm tha phụ 。hữu trường lão ca chiên
T23n1435_p0179c11║ diên 。xuất nhập ngã gia 。ngã gia thường cung cấp ẩm thực y bí thang dược 。
T23n1435_p0179c12║ ức nhĩ 。nhĩ thời bỉ giáo ngã ngôn 。mạc tác ác hành hậu đắc khổ báo 。ngã
T23n1435_p0179c13║ đáp ngôn 。bất năng tự ức đương khả như hà 。phục ngữ ngã ngôn 。nhữ ư thử
T23n1435_p0179c14║ sự hà thời thiên đa 。ngã ngôn dạ đa 。thời ca chiên diên tức ngữ ngã ngôn 。
T23n1435_p0179c15║ thụ trú ngũ giới khả hoạch vi thiện 。ngã dụng kì ngôn 。thụ trú ngũ giới cố
T23n1435_p0179c16║ hoạch tư báo 。trú thiện dạ ác 。hối hận tiên hành vô sở phục ích 。nam vấn
T23n1435_p0179c17║ ức nhĩ 。nhữ dục na khứ 。đáp ngôn 。dục chí vương tát bạc tụ lạc 。nam
T23n1435_p0179c18║ ngôn 。tùng thị đạo khứ 。tiền hành phục kiến lâm thụ trì thuỷ thanh tịnh 。ức
T23n1435_p0179c19║ nhĩ ư trung tẩy dục ẩm lư 。thị trì biên hữu đường 。chúng bảo trang nghiêm 。ức
T23n1435_p0179c20║ nhĩ ngưỡng thị kiến đường 。tức tác thị niệm 。ngã cơ hạt dục tử 。đương hà sở
T23n1435_p0179c21║ tại 。tức tiện thượng đường 。tụng phật kinh kệ 。
T23n1435_p0179c22║ cơ vi đệ nhất bệnh  hành vi đệ nhất khổ
T23n1435_p0179c23║ như thị tri pháp bảo  niết bàn đệ nhất lạc
T23n1435_p0179c24║ thượng đường kiến nữ nhân toạ tượng nha sàng 。sàng cước hệ nhị ngạ quỷ 。thị nữ
T23n1435_p0179c25║ thức ức nhĩ tự 。vấn tấn sa môn ức nhĩ 。đạo lộ bất cực bất hạt bất
T23n1435_p0179c26║ cơ da 。ức nhĩ tự niệm 。thị nữ nhân sinh bất kiến ngã 。nãi thức ngã tự 。
T23n1435_p0179c27║ hà dĩ đắc nhĩ 。nữ tức hoán ức nhĩ toạ 。cộng tướng vấn tấn 。ngữ nữ ngôn 。
T23n1435_p0179c28║ quý nữ khí ngã thực 。nữ ngôn tướng dữ 。nhữ đãn mạc dữ thị nhị ngạ quỷ 。
T23n1435_p0179c29║ ức nhĩ ngôn 。quý nữ 。kim ngã cơ cấp hà năng dữ quỷ 。nữ tức dữ thuỷ
T23n1435_p0180a01║ tẩy thủ dữ thực 。thị nữ dục linh ức nhĩ tri thử nhân duyên cố 。tiểu xuất
T23n1435_p0180a02║ đường ngoại 。thời nhị ngạ quỷ thân thủ ngữ sa môn ức nhĩ 。khí ngã nhất khẩu 。
T23n1435_p0180a03║ khí ngã bán khẩu 。ngã phúc trung cơ như hoả thiêu 。sa môn ức nhĩ 。tiên hảo
T23n1435_p0180a04║ bố thí lân mẫn chúng sinh 。tác thị tư duy 。ngã cơ cấp tân khổ 。thị ngạ
T23n1435_p0180a05║ quỷ na đắc bất khổ 。các các dữ nhất khẩu 。thị nhị ngạ quỷ trước thực khẩu
T23n1435_p0180a06║ trung 。thị thực biến thành nùng huyết 。thiểu đa ân hoàn thổ xuất 。mãn đường xú ác 。
T23n1435_p0180a07║ nữ nhân hoàn nhập kiến 。xú xứ mãn đường 。nữ ngôn 。ngã ngữ nhữ mạc dữ 。hà
T23n1435_p0180a08║ dĩ dữ chi 。ức nhĩ ngôn 。tỉ muội 。ngã bất tri thị sự cố dữ 。nữ tức
T23n1435_p0180a09║ trừ thổ tảo sái thiêu hương 。hoàn toạ bản xứ 。ức nhĩ ngữ 。tỉ muội canh dữ
T23n1435_p0180a10║ ngã thực 。nữ ngôn 。ngã bất tích thực 。thiết dữ nhữ giả khủng canh dữ quỷ 。thị
T23n1435_p0180a11║ sự bất khả 。ức nhĩ ngôn 。tỉ muội ngã tiên bất tri cố dữ 。kim bất phục
T23n1435_p0180a12║ nhĩ 。thị nữ tức dĩ thuỷ tẩy thủ dữ ức nhĩ thực 。thị thời canh hữu nhất
T23n1435_p0180a13║ nữ lai ngữ 。quý nữ dữ ngã thực 。nữ ngôn thực nhữ thường thực 。tác thị ngữ
T23n1435_p0180a14║ dĩ 。tức hữu tam kĩ hoạch thoán hoả thang phí 。thị nữ thoát y trước nhất
T23n1435_p0180a15║ diện nhập hoạch trung 。bì nhục lạn tận duy hữu cốt toả 。lãnh phong lai xuy 。
T23n1435_p0180a16║ tức đắc xuất hoạch hoàn hoạt 。trước y đạm kì lạn nhục 。đạm dĩ nhi khứ 。ức
T23n1435_p0180a17║ nhĩ cố thực 。canh hữu nữ lai ngôn 。quý nữ dữ ngã thực 。nữ ngôn thực nhữ
T23n1435_p0180a18║ thường thực 。tác thị ngữ cánh 。nữ biến thành cổ dương đạm thảo 。sa môn ức nhĩ
T23n1435_p0180a19║ như thị tư duy 。tự nghi ngã hoặc nhân trung tử sinh thử ngạ quỷ quốc da 。
T23n1435_p0180a20║ tức ngữ quý nữ thị hà đẳng sự 。nữ ngôn 。hà dụng vấn vi 。ức nhĩ ngôn 。
T23n1435_p0180a21║ ý dục đắc tri 。nữ ngôn 。nhữ thức a thấp ma già a bàn địa quốc trung
T23n1435_p0180a22║ vương tát bạc tụ lạc bất 。ức nhĩ ngôn thức 。thị nhất quỷ hệ ngã đầu biên
T23n1435_p0180a23║ sàng cước giả 。thị ngã phu mỗ giáp cư sĩ 。hệ ngã cước biên sàng cước giả 。
T23n1435_p0180a24║ thị ngã nhi 。hữu trường lão ca chiên diên 。xuất nhập ngã xá 。thụ ngã y phục
T23n1435_p0180a25║ thang dược cung dưỡng 。thị nhị nhân sân ngã ngôn 。ngã tác tài tân khổ 。nhi trì
T23n1435_p0180a26║ dữ tha 。nhữ không tự bì lao 。hậu thế đương đắc nùng huyết chi báo 。dĩ thị
T23n1435_p0180a27║ khan tham bất hí bố thí đoạ ngạ quỷ trung 。thị ác khẩu nghiệp báo cố 。dữ
T23n1435_p0180a28║ thực biến vi nùng huyết 。ức nhĩ ngôn 。thị nữ hà dĩ tự đạm nhục 。nữ ngôn 。
T23n1435_p0180a29║ thị nữ ngã nhi phụ 。dĩ vật dữ cử 。hoặc tự đạm nhược dữ nhân 。ngã vấn
T23n1435_p0180b01║ thời như thị ngôn 。ngã bất đạm bất dữ tha 。nhược tự đạm nhược dữ tha giả 。
T23n1435_p0180b02║ ngã đương tự đạm nhục 。thị cố kim tự đạm nhục 。thị đệ nhị nữ phục tác
T23n1435_p0180b03║ hà đẳng 。biến tác cổ dương đạm thảo 。quý nữ ngôn 。thị ngã tì 。ngã sứ thung
T23n1435_p0180b04║ ma 。hoặc tự đạm hoặc dữ tha 。nhược vấn thời ngôn 。ngã bất tự đạm bất dữ
T23n1435_p0180b05║ tha 。nhược tự đạm nhược dữ tha giả 。ngã hậu thế đương tác dương đạm thảo 。dĩ
T23n1435_p0180b06║ thị nhân duyên kim tác dương đạm thảo 。ức nhĩ ngôn 。nhữ tác hà hành 。nữ
T23n1435_p0180b07║ ngôn 。ngã hữu thiểu tội 。ngã thị trung bất cửu trụ 。ngã thử gian tử 。đương sinh
T23n1435_p0180b08║ tứ thiên vương thiên trung 。nhữ năng thiểu vi ngã bất 。ức nhĩ ngôn hà đẳng sự 。
T23n1435_p0180b09║ nữ ngôn 。vương tát bạc tụ lạc trung ngã hữu nữ 。vị tri tu thiện 。nhữ hoàn
T23n1435_p0180b10║ chí bỉ 。vi ngã ngữ thị nữ mỗ giáp 。ngã kiến nhữ phụ mẫu huynh huynh phụ
T23n1435_p0180b11║ tì 。duy nhữ mẫu độc thụ phúc 。dư giả thụ tội 。nhữ mẫu nhân ngã ngữ nhữ 。
T23n1435_p0180b12║ mạc tác ác sự 。hậu thế đa thụ khổ báo 。nhữ nhược bất tín nhữ mẫu ngôn 。
T23n1435_p0180b13║ thị xứ hữu tạng 。đại hữu tiền tài 。thủ vi ngã tác phúc cung dưỡng tăng 。diệc
T23n1435_p0180b14║ cung dưỡng trường lão ca chiên diên tàn dư khả dĩ tự hoạt 。tác thị ngữ dĩ vấn
T23n1435_p0180b15║ ức nhĩ ngôn 。nhữ dục khứ da 。đáp ngôn dục khứ 。nữ ngôn nhữ miễn nhãn 。
T23n1435_p0180b16║ tức như kì ngôn tiện miễn nhãn 。tu du chi khuể 。tiện ư vương tát bạc tụ
T23n1435_p0180b17║ lạc bất viễn trí chi 。thị chư thương khách tiên đáo tụ lạc giả 。chư nhân vấn
T23n1435_p0180b18║ chi 。hà dĩ bất kiến sa môn ức nhĩ 。chư thương khách ngôn 。đại hải trung
T23n1435_p0180b19║ thất 。thị thời tụ lạc chư nhân văn kì thất ức nhĩ 。cử ấp đề khốc như
T23n1435_p0180b20║ tang phụ mẫu 。ức nhĩ vấn chi 。hà dĩ như thử 。chư nhân ngôn 。sa môn ức
T23n1435_p0180b21║ nhĩ đại hải trung thất 。dĩ kì thất cố đề khốc tướng điếu 。ức nhĩ tức tác
T23n1435_p0180b22║ thị niệm 。ngã tử tiêu tức văn thị tụ lạc như thị ưu hội 。nhược kim kiến
T23n1435_p0180b23║ ngã tất phục nhiễu động 。hà tu phục quy 。bỉ quý nữ chúc ngã ngữ kì nữ 。
T23n1435_p0180b24║ đương vi chí bỉ 。ức nhĩ tiêm đáo nữ xá 。cộng tướng vấn tấn ngữ kì nữ
T23n1435_p0180b25║ ngôn 。mỗ giáp tri bất 。ngã kiến nhữ phụ mẫu huynh huynh phụ tì tận tại ngạ
T23n1435_p0180b26║ quỷ trung 。duy nhữ mẫu độc thụ phúc 。dư giả thụ khổ 。nhữ mẫu ngữ nhữ 。
T23n1435_p0180b27║ mạc tác ác sự hậu thụ khổ báo 。nữ ngôn 。đốt nam tử 。nhữ si nhân nhữ
T23n1435_p0180b28║ cuồng nhân 。ngã phụ mẫu bố thí tác phúc đức 。tử tất sinh thiên 。hà dĩ cố
T23n1435_p0180b29║ tại ngạ quỷ trung 。ức nhĩ tức ngữ nữ ngôn 。nhữ mẫu ngôn 。mỗ xứ hữu tạng 。
T23n1435_p0180c01║ quảng đại tiền vật tại trung 。vi ngã tác phúc 。cung dưỡng tăng cập trường lão ca
T23n1435_p0180c02║ chiên diên 。tàn dư tự hoạt 。thị nữ văn dĩ tiện chí tạng sở 。phát thủ đại
T23n1435_p0180c03║ đắc tiền tài 。đắc dĩ sinh tín 。như kì mẫu sắc 。tức dĩ cung dưỡng chúng tăng 。
T23n1435_p0180c04║ thị sa môn ức nhĩ 。tiên thế cung dưỡng phật chủng thiện căn lợi căn cận kiến
T23n1435_p0180c05║ đế 。dĩ thị nhân duyên lực 。năng đắc kim thế vô lậu trí 。thị nhân vi thiện
T23n1435_p0180c06║ căn lực sở đôi 。tiện tự tư duy 。sầu ưu ngã dụng quy gia vi 。đương vãng
T23n1435_p0180c07║ đại ca chiên diên sở 。tức vãng đáo dĩ đầu diện lễ cánh nhất diện toạ 。sa
T23n1435_p0180c08║ môn ức nhĩ tâm áp bản sự bố úy thế gian 。trường lão ca chiên diên tùy thuận
T23n1435_p0180c09║ kì ý nhi vi thuyết pháp 。tức ư tòa thượng 。đắc chư pháp thanh tịnh vô cấu
T23n1435_p0180c10║ pháp nhãn 。thị nhân kiến pháp đắc pháp tri pháp tịnh pháp 。độ nghi hối bất tín
T23n1435_p0180c11║ tha 。bất tùy tha 。lập đạo quả trung đắc vô sở úy 。tùng toạ khởi đầu diện
T23n1435_p0180c12║ lễ trường lão ca chiên diên túc bạch ngôn 。đại đức 。ngã quy y phật quy y
T23n1435_p0180c13║ pháp quy y tăng 。ngã tác ưu bà tắc 。ức niệm 。ngã tùng kim tận thọ bất
T23n1435_p0180c14║ sát sinh tâm tín thanh tịnh 。đại đức 。ngã dục thiện thắng pháp trung xuất gia thụ
T23n1435_p0180c15║ cụ túc giới tác tỉ khâu 。dục thiện thắng pháp trung hành đạo 。ca chiên diên ngôn 。
T23n1435_p0180c16║ sa môn ức nhĩ 。phụ mẫu thính nhữ xuất gia bất 。đáp ngôn đại đức 。ngã phụ
T23n1435_p0180c17║ mẫu vị thính 。ca chiên diên ngôn 。ngã tào pháp phụ mẫu bất thính 。bất đắc xuất
T23n1435_p0180c18║ gia thụ cụ túc giới 。ức nhĩ ngôn 。đại đức 。ngã tự cầu thị sự 。nhược phụ
T23n1435_p0180c19║ mẫu thính 。đương lai xuất gia thụ cụ túc giới 。ca chiên diên ngôn 。nhữ nghi tri
T23n1435_p0180c20║ thị thời 。ức nhĩ đầu diện lễ trường lão ca chiên diên túc tức tiện quy gia 。
T23n1435_p0180c21║ kiến phụ mẫu lễ bái vấn tấn 。ức nhĩ phụ mẫu tiên sầu khổ cố thất minh 。
T23n1435_p0180c22║ văn ức nhĩ tùng đại hải trung an ẩn hoàn quy 。bi hỉ lệ xuất nhãn hoàn đắc
T23n1435_p0180c23║ minh 。ức nhĩ trụ quá ngũ lục nhật dĩ 。bạch phụ mẫu ngôn 。thính ngã thiện thắng
T23n1435_p0180c24║ pháp trung xuất gia 。phụ mẫu ngôn 。ức nhĩ ngã duy hữu nhữ 。bản chí tâm cầu
T23n1435_p0180c25║ nguyện đắc nhữ 。nhữ bất dụng ngã ngữ nhập đại hải 。đắc nhữ tử tiêu tức 。sầu
T23n1435_p0180c26║ ưu cố nhãn manh 。nhữ kim đại hải trung an ẩn lai hoàn 。ngã đại hoan hỉ
T23n1435_p0180c27║ nhãn đắc khai thị 。nhữ kim tiện vi canh sinh 。nhữ thụ ngã ngữ 。tắc vi cung
T23n1435_p0180c28║ dưỡng ngã tào 。ngã tào thọ mệnh bất quá kỉ thời 。nhược năng tất ngã đẳng thọ
T23n1435_p0180c29║ bất xuất gia giả 。ngã tử bất hận 。ức nhĩ đáp ngôn nặc 。cung dưỡng mãn thập
T23n1435_p0181a01║ nhị niên 。chung phụ mẫu thọ 。như kệ thuyết 。
T23n1435_p0181a02║ sinh giả hữu tử  cao giả diệc đoạ  nhất thiết giai tận
T23n1435_p0181a03║ vô hữu thường giả
T23n1435_p0181a04║ ức nhĩ táo dục 。đáo trường lão ca chiên diên sở 。đầu diện lễ túc nhất diện
T23n1435_p0181a05║ toạ 。đại đức 。ngã kim đắc chính pháp tín 。dục phật pháp trung xuất gia tu phạm
T23n1435_p0181a06║ hành 。trường lão ca chiên diên 。tức dữ ức nhĩ xuất gia 。thị thời a thấp ma
T23n1435_p0181a07║ già a bàn địa quốc độ 。thiểu tỉ khâu thập chúng nan đắc 。thị sa di hạ
T23n1435_p0181a08║ an cư quá tự tứ cánh 。trường lão ca chiên diên cộng trụ đệ tử cận trụ
T23n1435_p0181a09║ đệ tử 。chư phương lai kiến sư vấn tấn 。nhĩ thời tỉ khâu mãn thập chúng 。thị
T23n1435_p0181a10║ thời dữ ức nhĩ thụ cụ túc giới 。thời chư tỉ khâu dục du hành đông phương
T23n1435_p0181a11║ quốc 。đáo phật sở kiến phật cung dưỡng 。ức nhĩ vấn chư tỉ khâu 。trường lão na
T23n1435_p0181a12║ khứ 。chư nhân ngôn 。dục chí xá vệ quốc kiến phật thế tôn thân cận lễ bái 。
T23n1435_p0181a13║ ức nhĩ ngôn 。ngã diệc dục khứ 。chư nhân ngôn tùy ý 。ức nhĩ ngôn 。tiểu đãi
T23n1435_p0181a14║ ngã từ hòa thượng 。ức nhĩ hướng trường lão ca chiên diên sở 。đầu diện lễ túc
T23n1435_p0181a15║ nhất diện toạ như thị ngôn 。đại đức hòa thượng 。ngã kim an cư cánh 。dục
T23n1435_p0181a16║ du hành đông phương quốc độ kiến phật thế tôn thân cận lễ bái 。nguyện thính ngã
T23n1435_p0181a17║ khứ 。ca chiên diên ngôn 。dục vãng tùy ý 。nhữ đương đại ngã đầu diện lễ phật
T23n1435_p0181a18║ túc vấn tấn 。thiểu bệnh thiểu não khởi cư khinh lợi an lạc trụ bất 。cập dư
T23n1435_p0181a19║ tỉ khâu như thị vấn tấn 。trường lão ma ha ca chiên diên thị ngã hòa thượng 。
T23n1435_p0181a20║ a thấp ma già a bàn địa quốc độ trung cựu tỉ khâu ma ma đế đế đế
T23n1435_p0181a21║ đà la tế độ ngã 。thị trường lão đầu diện lễ phật túc vấn tấn 。thiểu bệnh
T23n1435_p0181a22║ thiểu não khởi cư khinh lợi an lạc trụ bất 。cập dư tỉ khâu diệc như pháp
T23n1435_p0181a23║ vấn tấn dĩ 。tùng bà già bà khí thỉnh ngũ sự 。nhất giả a thấp ma già
T23n1435_p0181a24║ a bàn địa quốc độ 。thiểu tỉ khâu thụ cụ túc thập chúng nan đắc 。nguyện phật
T23n1435_p0181a25║ thính thử quốc thiểu tỉ khâu thụ cụ túc 。nhị giả a thấp ma già a bàn
T23n1435_p0181a26║ địa quốc độ 。địa kiên đa toái thạch độ khối 。nguyện phật thính thử quốc tỉ khâu
T23n1435_p0181a27║ trước nhất trùng cức tỉ 。tam giả a thấp ma già a bàn địa quốc nhân 。hí
T23n1435_p0181a28║ tẩy dục dĩ thuỷ vi tịnh 。nguyện phật thính thử quốc chư tỉ khâu thường tẩy dục 。
T23n1435_p0181a29║ tứ giả như đông phương quốc độ 。dụng như thị ma nhục phú mao nhục
T23n1435_p0181b01║ phú hoa y nhục phú 。nguyện phật thính a thấp ma già a bàn địa quốc tỉ
T23n1435_p0181b02║ khâu bì nhục phú dương vi lộc vi cổ dương vi 。ngũ giả hữu tỉ khâu khiển
T23n1435_p0181b03║ tỉ khâu 。sứ dữ tha tỉ khâu y 。tha bất thủ thị y trung gian thất 。ngã
T23n1435_p0181b04║ tào đương vân hà 。ức nhĩ 。nhữ nhược khứ đông phương quốc độ 。kiến phật thế tôn
T23n1435_p0181b05║ thân cận lễ bái 。đại ngã như thị vấn tấn 。dĩ thử ngũ sự cụ bạch thế
T23n1435_p0181b06║ tôn 。thị thời ức nhĩ 。thụ trường lão ca chiên diên ngữ tụng lợi 。tùng toạ
T23n1435_p0181b07║ xứ khởi đầu diện lễ trường lão ma ha ca chiên diên cánh 。dĩ tức hướng tự
T23n1435_p0181b08║ phòng phó ngoạ cụ 。trì y bát du hành chư quốc độ 。tiêm tiêm đáo xá vệ
T23n1435_p0181b09║ quốc kiến phật 。đầu diện lễ túc nhất diện toạ 。chư phật thường pháp 。hữu khách tỉ
T23n1435_p0181b10║ khâu lai 。dĩ như thị ngữ vấn tấn 。nhẫn bất túc bất 。an lạc trụ bất 。
T23n1435_p0181b11║ khí thực bất nan 。đạo lộ bất bì da 。nhĩ thời phật dĩ thị ngữ vấn
T23n1435_p0181b12║ ức nhĩ 。nhẫn bất túc bất 。an lạc trụ bất 。khí thực bất nan 。đạo lộ
T23n1435_p0181b13║ bất bì da 。thị tỉ khâu đáp ngôn 。thật nhẫn túc an lạc trụ khí thực bất
T23n1435_p0181b14║ nan đạo lộ bất bì 。chư phật thường pháp 。cộng khách tỉ khâu nhất xứ tú
T23n1435_p0181b15║ thời 。sắc thị giả vi khách tỉ khâu phòng xá nội phu sàng ngoạ cụ 。thị thời
T23n1435_p0181b16║ phật sắc a nan 。vi khách tỉ khâu phòng nội phu sàng ngoạ cụ 。a nan như
T23n1435_p0181b17║ thị tư duy 。như phật sở sắc 。vi khách tỉ khâu phu sàng ngoạ cụ 。phật thế
T23n1435_p0181b18║ tôn kim nhật 。tất dục dữ khách tỉ khâu đồng nhất phòng xá tú 。tức hướng phật
T23n1435_p0181b19║ phòng dữ khách tỉ khâu phu sàng ngoạ cụ cánh 。hoàn bạch ngôn 。đại đức 。dữ khách
T23n1435_p0181b20║ tỉ khâu phu sàng ngoạ cụ cánh 。phật tự tri thời 。phật tùng toạ khởi hướng tự
T23n1435_p0181b21║ phòng 。đáo toạ xứ phu ni sư đàn kế gia phu toạ 。ức nhĩ hướng phật
T23n1435_p0181b22║ phòng 。đáo dĩ đầu diện lễ phật túc 。toạ xứ phu ni sư đàn kế gia
T23n1435_p0181b23║ phu toạ 。thị nhị nhân dạ đa toạ thiền mặc nhiên 。trung dạ quá chí hậu dạ 。
T23n1435_p0181b24║ phật ngữ ức nhĩ 。nhữ tỉ khâu bái 。ức nhĩ phát tế thanh 。tụng ba la diên
T23n1435_p0181b25║ tát già đà xá tu đố lộ cánh 。phật tán ngôn 。thiện tai tỉ khâu 。nhữ thiện
T23n1435_p0181b26║ tán pháp 。nhữ năng dĩ a bàn địa ngữ thanh tán tụng 。liễu liễu thanh tịnh tận
T23n1435_p0181b27║ dị giải 。tỉ khâu nhữ hảo học hảo tụng 。phật tri cố vấn 。nhữ hà dĩ vãn
T23n1435_p0181b28║ nhập đạo 。ức nhĩ ngôn 。đại đức 。ngã cửu tri dục hoạn 。hữu duyên sự bất đắc
T23n1435_p0181b29║ xuất gia 。tức thuyết kệ ngôn 。
T23n1435_p0181c01║ dĩ kiến thế gian quá  kiến pháp bất lạc lậu
T23n1435_p0181c02║ thánh nhân bất lạc ác  ác nhân bất lạc thiện
T23n1435_p0181c03║ quyết định kiến pháp vị  pháp vị tức phiền não
T23n1435_p0181c04║ trừ nhiệt li chúng ác  phục pháp hỉ pháp vị
T23n1435_p0181c05║ ức nhĩ như thị tư duy 。thị ngã thời đáo 。đương dĩ ngũ sự quảng vấn thế
T23n1435_p0181c06║ tôn 。ư thị ức nhĩ 。tùng toạ khởi thiên đản trước y hợp chưởng bạch phật ngôn 。
T23n1435_p0181c07║ thế tôn 。trường lão đại ca chiên diên thị ngã hòa thượng 。a thấp ma già a
T23n1435_p0181c08║ bàn địa quốc trung cựu trụ ma ma đế đế đế đà la tế độ ngã 。kê
T23n1435_p0181c09║ thủ lễ phật túc vấn tấn 。thiểu bệnh thiểu não khởi cư khinh lợi an lạc trụ
T23n1435_p0181c10║ bất 。cập dư tỉ khâu diệc như pháp vấn tấn 。dĩ ngũ sự quảng vấn thế tôn 。
T23n1435_p0181c11║ phật ngữ ức nhĩ 。nhữ thả chỉ 。tu ngã vấn thời đương thuyết 。phật dĩ thị nhân
T23n1435_p0181c12║ duyên hội tăng 。hội tăng dĩ cáo ức nhĩ 。nhữ sở vấn tiện vấn 。thị thời ức
T23n1435_p0181c13║ nhĩ bạch phật ngôn 。đại đức 。trường lão ca chiên diên thị ngã hòa thượng 。a
T23n1435_p0181c14║ thấp ma già a bàn địa quốc độ cựu tỉ khâu ma ma đế đế đế đà
T23n1435_p0181c15║ la tế độ ngã 。thị trường lão đầu diện lễ phật túc vấn tấn 。thiểu bệnh thiểu
T23n1435_p0181c16║ não khởi cư khinh lợi an lạc trụ bất 。dư tỉ khâu diệc như thị vấn tấn 。
T23n1435_p0181c17║ ngũ sự quảng bạch thế tôn 。hà đẳng ngũ 。nhất giả a thấp ma già a bàn
T23n1435_p0181c18║ địa quốc độ 。tỉ khâu thiểu thụ cụ túc thập chúng nan đắc 。nguyện phật thính thử
T23n1435_p0181c19║ quốc thiểu tỉ khâu thụ cụ túc 。nhị giả a thấp ma già a bàn địa
T23n1435_p0181c20║ quốc độ 。địa kiên toái thạch đa độ khối đa 。nguyện phật thính thử quốc độ tỉ
T23n1435_p0181c21║ khâu trước nhất trùng cức tỉ 。tam giả a thấp ma già a bàn địa quốc độ
T23n1435_p0181c22║ nhân 。hí tẩy dục dĩ thuỷ vi tịnh 。nguyện phật thính thử quốc độ chư tỉ khâu
T23n1435_p0181c23║ thường tẩy dục 。tứ giả đại đức nhược đông phương quốc độ dụng như thị ma nhục
T23n1435_p0181c24║ phú mao nhục phú hoa y nhục phú 。nguyện phật thính thử quốc độ tỉ khâu bì
T23n1435_p0181c25║ tác nhục phú dương vi lộc vi cổ dương vi 。ngũ giả hữu tỉ khâu khiển tỉ
T23n1435_p0181c26║ khâu 。sứ dữ tha tỉ khâu y 。tha bất thủ thị y trung gian thất 。thị trung
T23n1435_p0181c27║ ngã tào đương vân hà 。phật chủng chủng nhân duyên tán giới tán trì giới 。tán giới
T23n1435_p0181c28║ tán trì giới dĩ 。phật ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim nhật thính biên quốc trung trì
T23n1435_p0181c29║ luật đệ ngũ thụ cụ túc giới 。thị trung nam phương bạch mộc tụ lạc 。bạch mộc
T23n1435_p0182a01║ tụ lạc ngoại thị biên quốc dã 。tây phương hữu trụ bà la môn tụ lạc 。bà
T23n1435_p0182a02║ la môn tụ lạc ngoại thị biên quốc 。bắc phương ưu thi la sơn 。khứ sơn bất
T23n1435_p0182a03║ viễn 。hữu bồ toàn tát la thụ 。tát la thụ ngoại thị biên quốc 。đông phương
T23n1435_p0182a04║ hữu bà la tụ lạc 。tự già lang 。già lang ngoại thị biên quốc 。đông bắc
T23n1435_p0182a05║ phương hữu trúc hà 。trúc hà ngoại thị biên quốc 。tùng kim nhật thính a thấp ma
T23n1435_p0182a06║ già a bàn địa quốc độ tỉ khâu tác nhất trùng cức tỉ 。nhược xuyên phá canh
T23n1435_p0182a07║ bổ lưỡng đầu trí trung ương 。hậu trùng cức tỉ bất ưng trước 。mao cức tỉ bất
T23n1435_p0182a08║ ưng trước 。thanh cức tỉ bất ưng trước 。triền cức tỉ bất ưng trước 。nhất thiết
T23n1435_p0182a09║ thanh cức tỉ 。nhất thiết hoàng nhất thiết xích nhất thiết bạch nhất thiết hắc 。thanh bì
T23n1435_p0182a10║ gian hoàng bì gian xích bì gian bạch bì gian hắc bì gian 。thanh vi tú hoàng
T23n1435_p0182a11║ vi tú xích vi tú bạch vi tú hắc vi tú 。sư tử bì tú hổ bì
T23n1435_p0182a12║ tú báo bì tú thát bì tú miêu bì tú 。đâu la trữ tỉ 。thuế trữ
T23n1435_p0182a13║ tỉ 。kiếp bối trữ 。cổ dương mao trữ 。cổ dương mao lũ phúng tỉ 。cổ dương
T23n1435_p0182a14║ giác cức tỉ 。quảng tiền cức tỉ 。khổng tước cân lũ phúng 。khổng tước sí tạp
T23n1435_p0182a15║ cức tỉ 。nhất thiết chủng chủng tạp sắc trang nghiêm lũ tú cức tỉ bất ưng trước 。
T23n1435_p0182a16║ nhược trước phạm đột cát la tội 。tùng kim nhật thính a thấp ma già a bàn
T23n1435_p0182a17║ địa quốc trung thường tẩy dục 。như đông phương ma nhục phú mao nhục phú hoa nhục
T23n1435_p0182a18║ phú 。ngã kim thính a thấp ma già a bàn địa quốc trung 。như thị bì tác
T23n1435_p0182a19║ nhục phú 。dương vi lộc vi cổ dương vi 。hữu tỉ khâu khiển tỉ khâu 。sứ dữ
T23n1435_p0182a20║ tha y 。tha tỉ khâu bất thủ 。thị y trung gian thất 。phật ngôn 。nhược đắc y
T23n1435_p0182a21║ bỉ tỉ khâu thập nhật ưng súc 。nhược quá thập nhật phạm xả đoạ 。
T23n1435_p0182a22║ phật bà già bà tại xá bà đề quốc trụ 。lục quần tỉ khâu nhĩ thời súc
T23n1435_p0182a23║ đại bì sư tử bì hổ bì báo bì thát bì li bì 。phật ngôn 。ngũ đại
T23n1435_p0182a24║ bì bất ưng súc 。nhược súc phạm đột cát la tội 。canh hữu ngũ bì bất ưng
T23n1435_p0182a25║ súc 。tượng bì mã bì cẩu bì dã can bì hắc lộc bì 。nhược súc phạm đột
T23n1435_p0182a26║ cát la tội 。
T23n1435_p0182a27║ phật tại câu thiểm di quốc 。thị thời trường lão xiển na hữu cao hảo sàng 。phật
T23n1435_p0182a28║ dữ a nan nghệ xiển na phòng 。xiển na dao kiến phật lai 。kiến dĩ hướng phật
T23n1435_p0182a29║ hợp chưởng như thị ngữ 。đại đức lai nhập phòng khán 。phật kiến xiển na bố cao
T23n1435_p0182b01║ hảo sàng 。kiến dĩ ngữ a nan 。thị si nhân 。phu cao hảo sàng nội lạn
T23n1435_p0182b02║ ngoại lưu 。phật chủng chủng nhân duyên ha cánh 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim nhật cao
T23n1435_p0182b03║ hảo sàng bất ưng súc 。nhược súc phạm ba dật đề tội 。
T23n1435_p0182b04║ phật tại tì da li quốc 。thời hữu nhất ác ưu bà tắc 。dữ bạt nan đà
T23n1435_p0182b05║ thích tử tác đệ tử 。cộng ngữ cung kính canh tướng ái niệm 。bạt nan đà thích
T23n1435_p0182b06║ tử thần triêu trước y trì bát chí kì gia 。ác ưu bà tắc dữ bố toạ
T23n1435_p0182b07║ xứ 。mệnh bạt nan đà toạ 。cộng tướng vấn tấn 。kì gia hữu độc tử tạp sắc
T23n1435_p0182b08║ ban bác 。kiến dĩ tức sinh tham tâm 。thị hảo khả dụng tác ni sư đàn 。
T23n1435_p0182b09║ bạt nan đà ngữ ngôn 。nhữ độc tử tạp sắc ban bác 。thị khả dụng tác
T23n1435_p0182b10║ ni sư đàn 。ưu bà tắc ngôn 。nhữ tu da 。ngữ ngôn tu 。tức sát
T23n1435_p0182b11║ độc tử bác bì trì dữ 。tiện trì bì khứ 。độc mẫu minh hống tùng hậu trục
T23n1435_p0182b12║ chi 。thị thời chư tỉ khâu 。duy da li tăng phòng môn gian không địa kinh hành 。
T23n1435_p0182b13║ dao kiến bạt nan đà lai 。chư tỉ khâu tướng ngữ 。thị bạt nan đà thích tử
T23n1435_p0182b14║ vô tu nhân 。đa hữu kiến văn nghi ác 。dục nhân tự ngưu hống tùy hậu lai 。
T23n1435_p0182b15║ tất tác ác sự 。nhược dục tác nhược dĩ tác 。tiêm tiêm đáo chư tỉ khâu sở 。
T23n1435_p0182b16║ vấn ngôn trường lão 。thử ngưu hà dĩ tùng nhữ hậu minh hống bạt nan đà hướng
T23n1435_p0182b17║ chư tỉ khâu quảng thuyết 。chư tỉ khâu chủng chủng nhân duyên ha bạt nan đà 。hà
T23n1435_p0182b18║ dĩ danh tỉ khâu 。cố đoạt súc sinh mệnh 。nhữ vô từ mẫn tâm 。như thị chủng
T23n1435_p0182b19║ chủng nhân duyên ha dĩ 。thị sự bạch phật 。phật dĩ thị nhân duyên tập tăng 。tập
T23n1435_p0182b20║ tăng dĩ phật tri cố vấn bạt nan đà 。nhữ thật nhĩ bất 。đáp ngôn 。thật nhĩ
T23n1435_p0182b21║ thế tôn 。phật chủng chủng nhân duyên ha 。hà dĩ danh tỉ khâu 。cố đoạt súc sinh
T23n1435_p0182b22║ mệnh 。vô lân mẫn tâm 。phật chủng chủng nhân duyên ha dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng
T23n1435_p0182b23║ kim nhật bạch y xá ngưu bì 。bất ưng thụ bất ưng toạ ngoạ 。tỉ khâu gia
T23n1435_p0182b24║ trung táo ngưu bì 。ưng thụ bất ưng toạ ngoạ 。
T23n1435_p0182b25║ phật tại xá vệ quốc 。lục quần tỉ khâu tái nữ thừa 。chủng chủng bất thanh tịnh 。
T23n1435_p0182b26║ phật ngôn 。nữ thừa bất ưng tái 。nhược tái đắc đột cát la tội 。lục quần tỉ
T23n1435_p0182b27║ khâu cộng nữ tái 。chủng chủng bất thanh tịnh 。phật ngôn 。bất ưng cộng nữ tái 。nhược
T23n1435_p0182b28║ cộng tái đắc đột cát la tội 。lục quần tỉ khâu cộng nữ hữu gian tái 。chủng
T23n1435_p0182b29║ chủng bất thanh tịnh 。phật ngôn 。bất ưng cộng nữ hữu gian tái 。nhược tái đắc đột
T23n1435_p0182c01║ cát la tội 。
T23n1435_p0182c02║ trường lão tất lăng già bà sa hoạn nhãn 。thân lí khiển sứ lưỡng kiền ngưu giá
T23n1435_p0182c03║ xa lai nghênh 。trường lão thừa xa lai thử gian trị nhãn 。đáp ngôn 。phật vị thính
T23n1435_p0182c04║ thừa lưỡng kiền ngưu xa 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính tái kiền ngưu xa 。
T23n1435_p0182c05║ đương sứ dư nhân ngữ 。bất đắc tự ngữ 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu tróc tự
T23n1435_p0182c06║ ngưu vĩ độ hà 。chủng chủng bất thanh tịnh 。phật ngôn 。bất ưng tróc tự ngưu vĩ
T23n1435_p0182c07║ độ hà 。nhược tróc đắc đột cát la tội 。nhược sư tử hổ tượng mã ngưu 。hùng
T23n1435_p0182c08║ giả tróc vĩ độ hà vô tội 。lục quần tỉ khâu tróc tiểu nữ nhân thủ độ
T23n1435_p0182c09║ hà 。chủng chủng bất thanh tịnh 。phật ngôn 。bất ưng tróc tiểu nữ nhân thủ độ hà 。
T23n1435_p0182c10║ nhược tróc tiểu nữ nhân thủ độ hà 。đắc đột cát la tội 。
T23n1435_p0182c11║ hữu chư cư sĩ phụ 。hướng a chi la hà tẩy dục 。thoát y ngạn thượng nhập
T23n1435_p0182c12║ thuỷ tẩy dục hà thuỷ tốt 涱phiêu khứ 。nhĩ thời chư tỉ khâu 。tại hà ngạn
T23n1435_p0182c13║ biên không địa kinh hành 。thời chư nữ nhân ngữ chư tỉ khâu 。đại đức 。kiến cứu
T23n1435_p0182c14║ tróc ngã đẳng 。chư tỉ khâu ngôn 。tỉ muội 。phật kế giới 。bất ưng cố xúc nữ
T23n1435_p0182c15║ nhân thân 。chư nữ nhân ngôn 。đại đức từ bi lân mẫn nhân 。hà xứ sa
T23n1435_p0182c16║ môn thích tử trung ngã đẳng kim vi thuỷ phiêu thị phi kiến tróc 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0182c17║ bất tri vân hà 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn ưng cứu 。chư tỉ khâu như
T23n1435_p0182c18║ thị tróc thời dâm tâm khởi hoàn phóng 。chư nữ ngôn 。đại đức tiểu thời mạc phóng
T23n1435_p0182c19║ đắc đáo bỉ ngạn 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0182c20║ ngôn 。tuy dâm tâm khởi 。đãn tróc nhất xứ mạc phóng 。đáo ngạn bất ưng cố xúc 。
T23n1435_p0182c21║ nhược canh xúc đắc tội 。nhược tú hoạ nữ mộc nữ bất ưng cố xúc 。xúc đắc
T23n1435_p0182c22║ đột cát la tội 。
T23n1435_p0182c23║ phật bà già bà tại a la tì quốc 。a la tì chư tỉ khâu trước mộc
T23n1435_p0182c24║ kịch 。thời thời đáo hòa thượng a xà lê sở 。thụ kinh học kinh vấn kinh 。
T23n1435_p0182c25║ thị thời tinh xá nội duệ kịch lương lương tác thanh 。hữu nhất ma a lô tỉ
T23n1435_p0182c26║ khâu 。đạo đoán trường hành huỷ 。phật tri cố vấn a nan 。hà dĩ cố tinh
T23n1435_p0182c27║ xá nội duệ kịch thanh 。a nan ngôn 。thế tôn 。thị a la tì chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0182c28║ trước mộc kịch thời thời đáo hòa thượng a xà lê sở 。thụ kinh học kinh
T23n1435_p0182c29║ vấn kinh 。thị cố duệ kịch tác thanh 。phật dĩ thị sự tập tăng 。tập tăng dĩ 。
T23n1435_p0183a01║ tri nhi cố vấn chư tỉ khâu 。nhữ thật nhĩ bất 。đáp ngôn 。thật nhĩ thế tôn 。
T23n1435_p0183a02║ phật chủng chủng nhân duyên ha 。hà dĩ danh tỉ khâu 。súc mộc kịch 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0183a03║ duyên ha dĩ cáo chư tỉ khâu 。tùng kim bất đắc trước mộc kịch đa la xa
T23n1435_p0183a04║ kịch trúc kịch trúc diệp kịch văn nhược kịch bà tì kịch 。nhược súc phạm đột cát
T23n1435_p0183a05║ la tội 。
T23n1435_p0183a06║ trường lão bạt đề 。tùng cao quý trung xuất gia 。thị nhân bản bạch y thời 。
T23n1435_p0183a07║ trước khâm bà la kịch 。như bản pháp súc khâm bà la tỉ 。chư cư sĩ ki
T23n1435_p0183a08║ hiềm ha trái 。sa môn thích tử tự xưng thiện hảo hữu đức 。trước khâm bà la
T23n1435_p0183a09║ kịch 。như vương như đại thần 。hữu chư tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。
T23n1435_p0183a10║ văn thị sự tâm tàm quý 。dĩ thị sự cụ bạch phật 。phật dĩ thị nhân duyên
T23n1435_p0183a11║ tập tăng tập tăng dĩ 。phật tri cố vấn 。nhữ thật nhĩ bất 。đáp ngôn 。thật
T23n1435_p0183a12║ nhĩ thế tôn 。phật chủng chủng nhân duyên ha 。hà dĩ danh tỉ khâu 。trước khâm bà
T23n1435_p0183a13║ la kịch 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim nhật khâm
T23n1435_p0183a14║ bà la kịch bất ưng trước 。nhược trước phạm đột cát la tội 。
T23n1435_p0183a15║ phật tại vương xá thành chiêm bặc quốc 。trung hữu trường giả tử 。tự sa môn nhị
T23n1435_p0183a16║ thập ức 。thị nhân khí nhị thập ức kim 。xả chiêm bặc thành ngũ bá tụ lạc
T23n1435_p0183a17║ a ni mục khư xuất gia 。đồ tiển không địa kinh hành 。túc hạ huyết xuất biến
T23n1435_p0183a18║ lưu kinh hành địa 。kinh hành thử đầu bỉ đầu ô trụ huyết 。phật dữ a nan
T23n1435_p0183a19║ đáo thị xứ kiến thị sự 。phật tri cố vấn a nan 。thùy thị xứ kinh hành
T23n1435_p0183a20║ địa huyết lưu mạn 。a nan đáp ngôn 。thế tôn 。thị chiêm bặc quốc trung trường giả
T23n1435_p0183a21║ tử 。tự sa môn nhị thập ức 。khí nhị thập ức kim 。xả xiển bặc thành
T23n1435_p0183a22║ ngũ bá tụ lạc a ni mục khư xuất gia 。đồ tiển kinh hành 。túc hạ huyết
T23n1435_p0183a23║ lưu biến kinh hành địa 。kinh hành thử đầu bỉ đầu ô trụ huyết 。phật dĩ thị
T23n1435_p0183a24║ sự tập tăng 。tập tăng dĩ 。phật tri cố vấn 。nhữ thật nhĩ bất 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0183a25║ thật nhĩ thế tôn 。phật ngôn 。sa môn nhữ năng trước nhất trùng kinh hành cức tỉ
T23n1435_p0183a26║ bất 。đáp ngôn bất năng 。phật ngôn hà dĩ bất năng 。đáp ngôn thế tôn 。ngã
T23n1435_p0183a27║ thảng hữu đồng thủ giới 。chư tỉ khâu đương ngôn 。chiêm bặc quốc trung trường giả
T23n1435_p0183a28║ tử 。tự sa môn nhị thập ức 。khí nhị thập ức kim 。xả chiêm bặc thành ngũ
T23n1435_p0183a29║ bá tụ lạc a ni mục khư xuất gia 。nhi nhiễm trước nhất trùng cức tỉ 。nhược
T23n1435_p0183b01║ phật thính nhất thiết tỉ khâu trước 。ngã đương trước 。phật chủng chủng nhân duyên tán giới
T23n1435_p0183b02║ tán trì giới 。tán giới tán trì giới dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim thính trước
T23n1435_p0183b03║ nhất trùng kinh hành cức tỉ 。nhược phá bổ lưỡng đầu trí trung ương 。hậu trùng cức
T23n1435_p0183b04║ tỉ bất ưng trước 。mao cức tỉ bất ưng trước 。thanh cức tỉ bất ưng trước 。
T23n1435_p0183b05║ triền cức tỉ bất ưng trước 。nhất thiết thanh nhất thiết hoàng nhất thiết xích nhất thiết
T23n1435_p0183b06║ bạch nhất thiết hắc cức tỉ bất ưng trước 。thanh bì gian hoàng bì gian xích bì
T23n1435_p0183b07║ gian bạch bì gian hắc bì gian 。thanh bì tú hoàng bì tú xích bì tú bạch
T23n1435_p0183b08║ bì tú hắc bì tú 。sư tử bì tú hổ bì tú báo bì tú thát bì
T23n1435_p0183b09║ tú miêu bì tú 。đâu la trữ kịch 。thuế trữ kịch 。kiếp bối trữ
T23n1435_p0183b10║ tỉ 。cổ dương mao trữ tỉ 。cổ dương mao lũ phúng tỉ 。cổ dương giác tỉ 。
T23n1435_p0183b11║ quảng tiền tỉ 。khổng tước cân phúng tỉ 。khổng tước sí phúng tỉ 。nhất thiết tạp sắc
T23n1435_p0183b12║ cức tỉ bất ưng trước 。nhược trước phạm đột cát la tội 。
T23n1435_p0183b13║ phật tại xá vệ quốc đông viên ma già la mẫu đường thượng 。bô thời tùng thiền
T23n1435_p0183b14║ khởi hạ đường 。tại lộ địa kinh hành 。thị thời chư tỉ khâu trước cức tỉ tùy
T23n1435_p0183b15║ phật kinh hành 。phật cố thị 。kiến chư tỉ khâu trước cức tỉ tùy phật kinh
T23n1435_p0183b16║ hành 。ngữ chư tỉ khâu 。hữu ngoại đạo xuất gia sư 。đệ tử tôn trùng cung
T23n1435_p0183b17║ kính sư cố 。bất trước cức tỉ tùng sư kinh hành 。hà huống đa đà a già
T23n1435_p0183b18║ độ a la ha tam miệu tam phật đà 。nhữ tào trước cức tỉ tùy phật kinh
T23n1435_p0183b19║ hành 。phật chủng chủng nhân duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim phật tiền bất
T23n1435_p0183b20║ đắc trước cức tỉ 。hòa thượng a xà lê nhất thiết thượng tòa tiền 。phật đáp
T23n1435_p0183b21║ trung 。đắc đạo đáp trung 。ôn thất giảng đường 。thực trù môn gian thiền quật 。đại
T23n1435_p0183b22║ tiểu tiện xứ 。tẩy đại tiểu tiện xứ 。tẩy dục xứ 。nhất thiết đa chúng hành xứ 。
T23n1435_p0183b23║ bất ưng trước cức tỉ nhược trước phạm đột cát la tội 。
T23n1435_p0183b24║ phật tại xá vệ quốc 。trường lão tất lăng già bà sa bệnh nhãn thống 。đồ tiển
T23n1435_p0183b25║ nhập tụ lạc 。xúc thạch thương cước tăng ích nhãn thống 。dĩ thị sự ngữ chư tỉ
T23n1435_p0183b26║ khâu 。chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật dĩ thị nhân duyên tập tăng 。
T23n1435_p0183b27║ tập tăng dĩ 。phật tri cố vấn tất lăng già bà sa 。nhữ thật nhĩ bất 。đáp
T23n1435_p0183b28║ ngôn 。thật nhĩ thế tôn 。phật chủng chủng nhân duyên tán giới tán trì giới 。tán giới
T23n1435_p0183b29║ tán trì giới dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim thính trước nhất trùng cức tỉ nhập
T23n1435_p0183c01║ tụ lạc 。hậu trùng cức tỉ bất ưng trước 。mao cức tỉ bất ưng trước nãi chí
T23n1435_p0183c02║ chủng chủng tạp sắc lũ phúng cức tỉ bất ưng trước 。nhược trước phạm đột cát la
T23n1435_p0183c03║ tội 。
T23n1435_p0183c04║ phật tại xá vệ quốc 。chư tỉ khâu lộ địa tẩy cước 。dĩ cước chỉ hành cước
T23n1435_p0183c05║ căn hành 。hoặc đăng thụ diệp hành 。nhược thạch thượng đào hành 。nhập hộ sàng thượng
T23n1435_p0183c06║ toạ 。hoặc thời dụng thảo nhược y 。nhược tế nạp thức cước trụ xứ 。chư thảo
T23n1435_p0183c07║ nhược y tế nạp 。lang tạ tại địa 。ngoạ cụ cấu xú 。nhĩ thời hữu nhất cư
T23n1435_p0183c08║ sĩ 。thỉnh phật cập tăng minh nhật thực 。phật mặc nhiên thụ 。cư sĩ tri phật thụ
T23n1435_p0183c09║ thỉnh 。tùng toạ khởi đầu diện lễ túc nhiễu phật nhi khứ 。đáo tự xá cụ đa
T23n1435_p0183c10║ mĩ ẩm thực khí vị hương khiết biện cụ cánh 。phu toạ xứ khiển nhân bạch phật
T23n1435_p0183c11║ thời đáo 。thực cụ dĩ biện phật tự tri thời 。chư tỉ khâu chí cư sĩ xá 。
T23n1435_p0183c12║ phật tự phòng trụ nghênh thực phân 。chư phật thường pháp 。như thị du quan khán chư
T23n1435_p0183c13║ tỉ khâu phòng 。trì hộ câu xứ xứ đại phòng biệt phòng biến chư phòng khán 。khai
T23n1435_p0183c14║ nhất phòng kiến thảo cập y tế nạp lang tịch tại địa ngoạ cụ cấu xú 。phật
T23n1435_p0183c15║ nhập phòng 。an từ cử bí nhục xuất sàng tháp 。khí địa thảo cập y tế
T23n1435_p0183c16║ nạp 。tảo phòng trung đồ địa cánh 。hoàn nội bí nhục sàng tháp 。bế hộ hạ
T23n1435_p0183c17║ 橝。hướng tự phòng đáo toạ xứ 。phu ni sư đàn kế gia phu toạ 。
T23n1435_p0183c18║ thị thời trung gian 。cư sĩ kiến tăng toạ dĩ 。tự hành táo thuỷ 。tự thủ dữ
T23n1435_p0183c19║ chủng chủng đa mĩ ẩm thực khí vị hương khiết 。tăng tự tứ bão mãn dĩ trì
T23n1435_p0183c20║ độc toạ sàng thị trung toạ dục văn pháp 。thượng tòa thuyết pháp dĩ thứ đệ nhi
T23n1435_p0183c21║ khứ 。hoàn đáo tinh xá đầu diện lễ phật túc nhất diện toạ 。chư phật thường
T23n1435_p0183c22║ pháp 。tỉ khâu thực hoàn 。hoan hỉ nhuyễn ngữ như thị vấn 。chư tỉ khâu mĩ thực
T23n1435_p0183c23║ bão mãn bất 。nhĩ thời chư tỉ khâu hoàn 。phật dĩ như thị ngữ vấn 。chư tỉ
T23n1435_p0183c24║ khâu 。mĩ thực bão mãn bất 。đáp ngôn bão mãn 。phật ngôn 。ngã kim nhật trì hộ
T23n1435_p0183c25║ câu xứ xứ đại phòng biệt phòng biến chư phòng khán 。khai nhất phòng hộ 。kiến thảo
T23n1435_p0183c26║ cập y tế nạp lang tạ tại địa ngoạ cụ cấu xú 。thị sự bất thị 。nhữ
T23n1435_p0183c27║ tào vân hà bất ái hộ tăng ngoạ cụ 。chư cư sĩ bà la môn huyết nhục
T23n1435_p0183c28║ kiền kiệt bố thí tác phúc chư tỉ khâu thị trung ưng thiểu thụ thiện ái hộ 。
T23n1435_p0183c29║ phật chủng chủng nhân duyên ha dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim thính nhất trùng tẩy
T23n1435_p0184a01║ cước cức tỉ 。nhược xuyên canh bổ lưỡng đầu trí trung ương 。hậu trùng cức tỉ bất
T23n1435_p0184a02║ ưng trước 。nãi chí chủng chủng tạp sắc lũ phúng cức tỉ bất ưng trước 。nhược trước
T23n1435_p0184a03║ phạm đột cát la tội 。
T23n1435_p0184a04║ phật tại xá vệ quốc 。hữu nhất tỉ khâu thất nhất trùng tẩy cước cức tỉ 。tỉ
T23n1435_p0184a05║ khâu đáo cư sĩ sở khí ngôn 。ngã thất nhất trùng tẩy cước cức tỉ 。nhữ dữ
T23n1435_p0184a06║ ngã 。cư sĩ ước sắc bì sư 。nhữ dữ thị tỉ khâu tác nhất trùng cức tỉ 。
T23n1435_p0184a07║ ngã dữ nhữ giá 。thị bì sư dĩ hậu trùng cức tỉ quý trực nhị tam tiền 。
T23n1435_p0184a08║ bất khẳng dữ tác nhất trùng cức tỉ 。tỉ khâu đáo bì sư sở sách 。bì sư
T23n1435_p0184a09║ bất dữ tác 。tỉ khâu bất đắc 。hoàn tùng cư sĩ cầu ngôn 。cư sĩ 。thị bì
T23n1435_p0184a10║ sư cánh bất dữ ngã tác nhất trùng cức tỉ 。cư sĩ ngôn 。đại đức 。ngã dĩ
T23n1435_p0184a11║ ước sắc 。bất khẳng dữ ngã đương vân hà 。nhữ năng trước hậu trùng cức tỉ bất 。
T23n1435_p0184a12║ tỉ khâu như thị tư duy 。ngã đương hoại hậu trùng cức tỉ tác nhất trùng cức
T23n1435_p0184a13║ tỉ trước 。thị tỉ khâu trì lũ trùy vãng kì hoàn môn gian 。dục hoại hậu trùng
T23n1435_p0184a14║ cức tỉ tác nhất trùng cức tỉ 。phật thực hậu bàng dương kinh hành 。vãng đáo thị
T23n1435_p0184a15║ xứ 。kiến thị tỉ khâu môn hạ toạ 。phật tri cố vấn tỉ khâu 。nhữ tác hà
T23n1435_p0184a16║ đẳng 。đáp ngôn thế tôn 。ngã thất nhất trùng tẩy cước cức tỉ 。ngã tùng cư sĩ
T23n1435_p0184a17║ khí 。cư sĩ ước sắc bì sư linh tác ngôn 。dữ thị tỉ khâu tác nhất trùng
T23n1435_p0184a18║ tẩy cước cức tỉ 。ngã dữ nhữ giá 。thị bì sư dĩ hậu trùng cức tỉ quý
T23n1435_p0184a19║ trực nhị tam tiền cố 。bất khẳng dữ ngã tác nhất trùng cức tỉ 。ngã đáo bì
T23n1435_p0184a20║ sư sở trùng sách 。bì sư cố bất dữ ngã 。ngã bất đắc dĩ hoàn tùng cư
T23n1435_p0184a21║ sĩ khí 。ngữ ngôn cư sĩ 。thị bì sư cánh bất dữ ngã nhất trùng cức tỉ 。
T23n1435_p0184a22║ cư sĩ ngôn 。ngã dĩ ước sắc 。bất khẳng dữ nhữ 。ngã đương vân hà 。tiện ngữ
T23n1435_p0184a23║ ngã ngôn 。nhữ năng trước hậu trùng cức tỉ bất 。ngã như thị tư duy 。đương hoại
T23n1435_p0184a24║ tác nhất trùng tẩy cước cức tỉ 。phật ngữ tỉ khâu 。mạc hoại hậu trùng cức
T23n1435_p0184a25║ tỉ 。hà dĩ cố 。bất kiên lao cố 。tùng kim thính tác phá nhiễm trước tịnh 。nhược
T23n1435_p0184a26║ hữu nhân thí hậu trùng cức tỉ 。hoàn linh chủ trước hành 。hạ chí nhị tam
T23n1435_p0184a27║ bộ 。như thị đắc súc 。
T23n1435_p0184a28║ phật tại vương xá thành 。lục quần tỉ khâu 。dĩ phật thính trước phá nhiễm trước tịnh
T23n1435_p0184a29║ cức tỉ cố 。cầu chủng chủng tạp sắc cức tỉ súc 。hữu thời lục quần tỉ khâu 。
T23n1435_p0184b01║ đáo chư thích tử biên khí cức tỉ 。nhược chủ bất dữ 。nhất tỉ khâu cao cử
T23n1435_p0184b02║ nhất tỉ khâu thoát thủ 。dĩ thị sự cố 。thích tử hằng bất cảm xuất 。khủng lục
T23n1435_p0184b03║ quần tỉ khâu thoát ngã cức tỉ cố 。chư cư sĩ ki hiềm ha trái 。sa môn
T23n1435_p0184b04║ thích tử tự xưng thiện hảo hữu đức 。trước chủng chủng tạp sắc trang nghiêm cức tỉ 。
T23n1435_p0184b05║ như vương như đại thần 。hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn
T23n1435_p0184b06║ thị sự tâm tàm quý 。dĩ thị sự cụ bạch phật 。phật dĩ thị nhân duyên tập
T23n1435_p0184b07║ tăng 。tập tăng dĩ 。phật tri cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật nhĩ bất 。đáp
T23n1435_p0184b08║ ngôn 。thật nhĩ thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha 。hà dĩ danh tỉ
T23n1435_p0184b09║ khâu 。trước chủng chủng tạp sắc trang nghiêm cức tỉ 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ 。ngữ
T23n1435_p0184b10║ chư tỉ khâu 。nhược hữu nhất trùng cức tỉ 。nhược hữu phá nhiễm trước tịnh hậu trùng
T23n1435_p0184b11║ cức tỉ thính súc 。nhất thiết tạp sắc trang nghiêm cức tỉ bất ưng trước 。nhược trước
T23n1435_p0184b12║ phạm đột cát la tội 。phật tại xá vệ quốc 。tự tứ cánh hạ mạt nguyệt 。
T23n1435_p0184b13║ dữ đại tỉ khâu chúng du hành chư quốc 。hữu nhất tỉ khâu 。thủ tróc cức tỉ
T23n1435_p0184b14║ bả hành 。phật kiến thị tỉ khâu 。tri nhi cố vấn tỉ khâu 。hà dĩ thủ
T23n1435_p0184b15║ tróc cức tỉ bả hành 。đáp ngôn thế tôn 。ngã cức tỉ nội tị kiên 。túc chỉ
T23n1435_p0184b16║ gian phá thống cố bả hành 。phật ngôn 。ưng dụng nhuyễn vật tác (thất pháp trung bì cức pháp đệ ngũ cánh )。
T23n1435_p0184b17║ thập tụng luật quyển đệ nhị thập ngũ TTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT • Leave a Comment